Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny 346/2023 účinný od 26.08.2023

Platnosť od: 26.08.2023
Účinnosť od: 26.08.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny 346/2023 účinný od 26.08.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 346/2023 s účinnosťou od 26.08.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1
(1)

Podpora podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „podpora“) sa poskytuje z finančných prostriedkov

a)

Európskej únie v sume podľa osobitného predpisu,2)

b)

štátneho rozpočtu do výšky 200 % sumy podľa písmena a).

(2)

Podpora sa poskytuje poľnohospodárovi,

a)

ktorý podal Pôdohospodárskej platobnej agentúre v lehote podľa osobitného predpisu3) žiadosť o priame podpory na plochu4) za kalendárny rok 2023 a

b)

na ktorého bola na účely priamych podpôr na plochu poskytovaných za kalendárny rok 2022 v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme5) riadne evidovaná poľnohospodárska plocha, na ktorej sa ako najviac jedna skupina plodín pestovala pšenica alebo niektorá podskupina tejto skupiny plodín.

§ 2
(1)

Podpora sa poľnohospodárovi poskytuje na hektár poľnohospodárskej plochy podľa § 1 ods. 2 písm. b) v základnej sume 38,42 eur.

(2)

Ak úhrnná suma podpory, ktorá sa má poľnohospodárom poskytnúť podľa odseku 1, nedosiahne celkovú sumu finančných prostriedkov určených na poskytovanie podpory, podpora na hektár poľnohospodárskej plochy podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa poskytuje v sume určenej súčinom základnej sumy podľa odseku 1 a koeficientu, ktorý sa určí ako podiel celkovej sumy finančných prostriedkov určených na poskytovanie podpory a úhrnnej sumy podpory, ktorá sa má poľnohospodárom poskytnúť podľa odseku 1, najviac však v sume 61,9 eur na hektár poľnohospodárskej plochy podľa § 1 ods. 2 písm. b).

§ 3

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ľudovít Ódor v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 346/2023 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1343 z 30. júna 2023, ktorým sa stanovuje opatrenie núdzovej podpory pre odvetvia obilnín a olejnatých semien v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku (Ú. v. EÚ L 168, 3. 7. 2023).

Poznámky

 • 1)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1343 z 30. júna 2023, ktorým sa stanovuje opatrenie núdzovej podpory pre odvetvia obilnín a olejnatých semien v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku (Ú. v. EÚ L 168, 3. 7. 2023).

 • 2)

  Čl. 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/1343.

 • 3)

  § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 • 4)

  § 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 411/2022 Z. z.

 • 5)

  § 17 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore