Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71187
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 01.08.2020 do 31.07.2021


Platnosť od: 10.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2020
Účinnosť do: 31.07.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Integračné smernice, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 200/2019 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 195/2020


§ 7
Poskytovanie pomoci

(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom období možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(2)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o množstvách schválených mliečnych výrobkov alebo o množstvách schváleného ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ dodával alebo distribuoval zmluvným žiakom v každej škole počas realizačného obdobia, rozdelených do skupín podľa osobitného predpisu,36a)
c)
vyhlásenie každej školy podľa písmena b) o
1.
množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ počas realizačného obdobia dodal tejto škole alebo ktoré distribuoval jej zmluvným žiakom, a o množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré táto škola počas realizačného obdobia distribuovala svojim zmluvným žiakom,
2.
úhradách, ktoré zmluvní žiaci zaplatili za školské mliečne výrobky alebo za školské ovocie a zeleninu podľa prvého bodu,
3.
tom, či jej schválený žiadateľ na príslušný školský rok zabezpečil informačný plagát, a
4.
počte zmluvných žiakov v realizačnom období,
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré sa uskutočnili v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) počas realizačného obdobia; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku školského mliečneho výrobku podľa prílohy č. 1 a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
e)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) počas realizačného obdobia; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku školského ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 2 a vyjadrenie množstva v merných jednotkách a v počtoch porcií, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
f)
výstupné zostavy z predajných automatov za realizačné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách školských mliečnych výrobkov podľa písmena a), ich predajnej cene a o spôsobe, akým za ne zmluvní žiaci platili, ak ide o žiadosť o poskytnutie pomoci na činnosti podľa § 1 písm. a) a ak sa školské mliečne výrobky distribuovali prostredníctvom predajných automatov,
g)
doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 12, ak toto obmedzenie prevádzky školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej úradnej činnosti,
h)
doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 13 alebo ods. 14, ak toto obmedzenie prevádzkovania školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej úradnej činnosti,
i)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nie je zrušený,
j)
potvrdenie príslušného súdu, že právoplatne nerozhodol o zrušení schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, nie staršie ako tri mesiace, ak toto potvrdenie nebolo platobnej agentúre predložené v rámci žiadosti o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 v inom realizačnom období príslušného školského roka,
k)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení realizačného obdobia, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) žiada,
l)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
m)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,39)
n)
údaje, ktoré musí podľa osobitného predpisu40) obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov schváleného žiadateľa, ak je schválený žiadateľ právnickou osobou, a
o)
kópiu zmluvy o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, ak tento doklad nebol platobnej agentúre predložený pred podaním žiadosti o poskytnutie pomoci podľa odseku 1.
(3)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa poskytuje výška pomoci, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, alebo výška pomoci znížená podľa odseku 4. Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) sa poskytuje výška pomoci, ktorá je uvedená v prílohe č. 2, alebo výška pomoci znížená podľa odseku 4.
(4)
Ak protihodnota za dodávanie alebo distribúciu školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny dodávanej alebo distribuovanej v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), ktorá nezahŕňa pomoc, ktorá sa poskytuje na dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2, nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je táto pomoc, výška pomoci, ktorá sa na zabezpečovanie týchto činností podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 poskytuje platiteľovi dane, sa znižuje na úroveň základu dane zodpovedajúcej protihodnote za dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny, ktorá nezahŕňa pomoc, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny poskytuje podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2.
(5)
Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 13, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, v ktorom žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností v príslušnom školskom roku, sa znižuje o jednu tretinu. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.
(6)
Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 14, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, v ktorom schválený žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností, sa znižuje o súčin buď druhotnej časti alebo špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b), z ktorej má schválený žiadateľ určenú pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, a počtu zmluvných žiakov v školách, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie týchto činností pridelená na ich zabezpečovanie táto maximálna výška pomoci a pre ktoré nezabezpečil tieto činnosti najmenej počas jedného realizačného obdobia. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) alebo ak sa znížila podľa odseku 5, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.
(7)
Ak škola alebo zmluvný žiak zaplatil za dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny schválenému žiadateľovi počas realizačného obdobia úhradu prevyšujúcu výšku najvyššej úhrady, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, sa znižuje o rozdiel medzi úhradou zaplatenou školou alebo úhradou zaplatenou zmluvným žiakom a najvyššou úhradou. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) alebo ak sa znížila podľa odseku 5 alebo odseku 6, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.
(8)
Schválený žiadateľ je povinný vrátiť rozdiel určený podľa odseku 7 škole alebo zmluvnému žiakovi do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia platobnej agentúry o poskytnutí pomoci, ktorým platobná agentúra schválenému žiadateľovi znížila pomoc podľa odseku 7.
(9)
Poskytovanie pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny pre žiakov nezahŕňa poskytovanie pomoci na ich distribúciu pre žiakov. Celková výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), ktorá sa poskytuje schválenému žiadateľovi, sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
(10)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(11)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 10 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností uvedených v projekte podľa § 5 ods. 2 písm. h) v príslušnom školskom roku, ktorá obsahuje aj informáciu o rozdelení poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, ktoré boli dodané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 10 do skupín podľa osobitného predpisu,36a) ak boli v rámci zabezpečovania týchto činností takéto poľnohospodárske výrobky dodané alebo distribuované,
c)
vyhlásenie školy o
1.
činnostiach podľa odseku 10, ktoré schválený žiadateľ pre zmluvných žiakov zabezpečil počas príslušného školského roka, a
2.
počte zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku,
d)
kópie dokladov o preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 10; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa odseku 10 žiada,
f)
doklady o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d), a
g)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(12)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie informačných plagátov v príslušnom školskom roku možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(13)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 12 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o počte škôl, ktorým schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,
c)
vyhlásenie školy o tom, či jej schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania informačných plagátov; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 11 písm. d),
e)
doklady o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d),
f)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie informačného plagátu žiada, a
g)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(14)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktoré nezahŕňali zabezpečovanie informačného plagátu, možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(15)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 14 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností podľa odseku 14,
c)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 14; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 11 písm. d),
d)
doklad o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena c),
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa odseku 14 žiada,
f)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(16)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odsekov 1, 10, 12 alebo odseku 14 sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(17)
Pomoc možno poskytnúť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku alebo na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom období, na zabezpečovanie ktorých je jej poskytovanie schválené a na zabezpečovanie ktorých je pridelená maximálna výška pomoci. Pomoc na zabezpečovanie informačného plagátu možno poskytnúť len na jeho zabezpečovanie pre školu, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečovali činnosti podľa § 1 písm. a) až c).
(18)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno poskytnúť len uznanému žiadateľovi, ktorý má poskytovanie pomoci na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku schválené, ktorý má na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pridelenú maximálnu výšku pomoci a
a)
ktorý nie je zrušený,
b)
ktorý nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení realizačného obdobia, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) žiada, alebo po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) žiada,
c)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d)
voči ktorému nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,
e)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie41) a
f)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.42)
(19)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku možno uznanému žiadateľovi poskytnúť pomoc najviac vo výške, v ktorej má pridelenú jej maximálnu výšku.
(20)
Oprávnený mliečny výrobok alebo oprávnené ovocie a zelenina musia byť dodané zmluvnému žiakovi
a)
v tom istom realizačnom období, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodané škole, v ktorej je tento zmluvný žiak prijatý, alebo
b)
v ktoromkoľvek realizačnom období príslušného školského roka, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodané škole, v ktorej je tento zmluvný žiak prijatý, ak nemohli byť zmluvnému žiakovi dodané podľa písmena a) z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
(21)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie alebo distribúciu oprávnených mliečnych výrobkov a na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie oprávneného ovocia a zeleniny.
(22)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) možno poskytnúť na pokrytie najviac 80 % časti nákladov, ktorá bola na vykonávanie týchto činností oprávnene vynaložená a na pokrytie ktorej možno pomoc poskytnúť podľa osobitného predpisu.43)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2020


Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, a žiadosti o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. júla 2020, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. júla 2020.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.


ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA

P. č. Názov mliečneho výrobku Číselný kód položky alebo podpoložky nomen-klatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje Skupina, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje Druh a veľkosť balenia mliečneho výrobku Maximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deň Výška pomoci na zabezpečova-nie činnosti podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia mliečneho výrobku v eurách bez dane Najvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvné-ho žiaka za jedno balenie mliečneho výrobku 1. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0402 C kartón 1l 250 ml 0,236 0,898 2. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0402 C kartón 250 ml 250 ml 0,059 0,399 3. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi. ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0402 C téglik 200 ml 200 ml 0,047 0,306 4. acidofilné mlieko ochutené 0403 C téglik 250 g 250 g 0,059 0,353 5. tvarohový dezert ochutený 0406 C téglik 80 g 80 g 0,019 0,403 6. jogurt ochutený 0403 D téglik 125 g 125 g 0,025 0,284 7. jogurt ochutený 0403 D téglik 135 g 135 g 0,027 0,303 8. jogurt ochutený 0403 D téglik 145 g 145 g 0,029 0,332 9. jogurt ochutený 0403 D téglik 150 g 150 g 0,030 0,341 10. jogurt ochutený 0403 D téglik 150 ml 150 ml 0,030 0,351 11. jogurtový nápoj ochutený 0403 D kartón/vrecko/fľaša 0,5 l 250 ml 0,099 1,188


Tabuľka A

Zoznam neochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc

Vysvetlivky:

*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku.

**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.

Tabuľka B

Zoznam ochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc

Vysvetlivky ku skupinám, do ktorých sa zaraďujú mliečne výrobky uvedené v tabuľke A a v tabuľke B
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.


ZOZNAM OVOCIA A ZELENINY, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA

P. č. Názov ovocia a zeleniny Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa ovocie a zelenina zaraďuje Maximálna veľkosť jednej porcie ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na deň Výška pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. b) na dodanie alebo distribúciu jedného kg alebo jedného litra ovocia a zeleniny v eurách bez dane Najvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka za jeden kg alebo za jeden liter ovocia a zeleniny 1. *jablko 0808 do 200 g 1,254 0,126 2. *hruška 0808 do 200 g 1,322 0,133 3. *broskyňa 0809 do 200 g 1,446 0,290 4. *marhuľa 0809 do 200 g 1,887 0,378 5. *slivka 0809 do 200 g 1,322 0,265 6. *čerešňa 0809 do 200 g 4,418 0,884 7. *jahody 0810 do 200 g 3,910 0,782 8. *drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky) 0810 do 125 g 13,817 2,764 9. *rajčiak 0702 00 00 do 200 g 1,853 0,186 10. *paprika 0709 do 200 g 1,865 0,187 11. *reďkovka 0706 do 200 g 0,893 0,179 12. *kaleráb 0704 do 200 g 1,300 0,130 13. *mrkva 0706 do 200 g 1,051 0,211 14. *hrášok zelený, nelúpaný 0708 do 200 g 3,705 0,371 15. **ovocné a zeleninové šťavy 100 % 2009 do 200 ml 3,112 0,312 16. *ovocné pyré 2007 do 200 g 3,277 0,656 17. *sušené jablkové lupienky 0813 2008 do 30 g 21,707 4,342


Vysvetlivky:

*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 1 kg ovocia a zeleniny.

**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na jeden liter ovocia a zeleniny.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore