Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 350/2009 účinný od 01.04.2020


Platnosť od: 29.08.2009
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Potravinárstvo, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 350/2009 s účinnosťou od 01.04.2020 na základe 51/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 písm. c) a § 42 ods. 1 zákona č. ...

§ 2
Vinohradnícke oblasti a ich členenie
(1)

Členenie vinohradníckych oblastí na vinohradnícke rajóny a členenie vinohradníckych rajónov na vinohradnícke ...

(2)

Súčasťou vinohradníckych oblastí sú okrem vinohradníckych rajónov a vinohradníckych obcí podľa odseku ...

a)
vína s chráneným označením pôvodu ako súčasť zemepisnej oblasti v Slovenskej republike,2) ktorá nepokrýva ...
b)
vína s chráneným zemepisným označením ako súčasť zemepisnej oblasti, v ktorej možno pestovať hrozno, ...
§ 3
Vinárska evidencia
(1)

Vinárska evidencia sa vedie v evidenčných knihách písomnou formou alebo elektronickou formou. Ak je ...

(2)

Náležitosti evidencie o výrobe hrozna a jeho použití sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Náležitosti evidencie o hmotnosti a cukornatosti nakúpeného hrozna alebo hroznového muštu sú uvedené ...

(4)

Náležitosti evidencie o množstve vyrobeného vína v členení podľa zemepisného označenia a kvalitatívnych ...

(5)

Náležitosti evidencie nakúpeného a použitého množstva cukru, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného ...

(6)

Náležitosti evidencie o výrobe a použití alkoholických nápojov z vedľajších produktov zo spracovania ...

(7)

Náležitosti evidencie zásob vína sú uvedené v prílohe č. 8.

(8)

Náležitosti evidencie o tvorbe výrobnej dávky a o technologickom postupe formou technologického záznamu ...

(9)

Náležitosti oznámenia o začatí a skončení výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh sú uvedené ...

§ 4
Hlásenie o úrode hrozna, výrobe vína a muštov a o zásobách vína a muštov
(1)

Hlásenie o úrode hrozna a o jeho použití je uvedené v prílohe č. 11.

(2)

Hlásenie o stave zásob vína a muštu je uvedené v prílohe č. 12.

(3)

Hlásenie o výrobe vína a muštu je uvedené v prílohe č. 13.

(4)

Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedené v prílohe č. 14. Vedenie evidencie ...

§ 5
Oznámenia o obohacovaní a zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín
(1)

Vzor oznámenia o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu je uvedený v prílohe č. 16. Oznámenie sa zasiela ...

(2)

Vzor oznámenia o úprave zvyškového cukru je uvedený v prílohe č. 17. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 ...

(3)

Vzor oznámenia o zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín je uvedený v prílohe č. 18. Oznámenie sa zasiela ...

§ 6
Spôsob nakladania s vedľajšími produktmi
(1)

Vedľajšie produkty vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov sa odstraňujú ...

a)
predajom,
b)
destiláciou,
c)
likvidáciou vo vinohrade,
d)
iným preukázateľným spôsobom.
(2)

O odstránení vedľajších produktov vznikajúcich pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov ...

§ 7
Normy prípustných technologických strát pri výrobe vinárskych produktov
(1)

Základom na výpočet technologických strát pri výrobe vína je množstvo produktu po vykvasení pred prvým ...

(2)

Pri výrobe vína sú podľa jednotlivých technologických operácií prípustné tieto technologické straty:

a)
výroba vína bez odkalenia muštu
1.
prvé stáčanie
1.1
bez použitia bentonitu 6 %,
1.2
s použitím bentonitu 6,5 %,
2.
druhé stáčanie
2.1
bez použitia bentonitu 1,2 %,
2.2
s použitím bentonitu 2 %,
3.
čírenie
3.1
bez použitia bentonitu 0,5 %,
3.2
s použitím bentonitu 1 %,
4.
filtrácia 0,1 %,
5.
tangenciálna filtrácia 0,6 %,
6.
plnenie cisterien 0,1 %,
7.
plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,
8.
manipulačné straty 0,1 %,
9.
skladovacie straty (odparné) za mesiac
9.1
v drevených sudoch 0,3 %,
9.2
v ostatných nádobách 0,1 %,
10.
fľašovanie
10.1
sýtené, perlivé a šumivé 1 %,
10.2
ostatné 0,5 %,
b)
výroba vína s odkalením alebo odstredením muštu
1.
odkalenie alebo odstredenie muštu 5,5 %,
2.
prvé stáčanie
2.1
bez použitia bentonitu 2 %,
2.2
s použitím bentonitu 2,5 %,
3.
druhé stáčanie
3.1
bez použitia bentonitu 1,2 %,
3.2
s použitím bentonitu 2 %,
4.
čírenie
4.1
bez použitia bentonitu 0,5 %,
4.2
s použitím bentonitu 1 %,
5.
filtrácia 0,1 %,
6.
tangenciálna filtrácia 0,6 %,
7.
plnenie cisterien 0,1 %,
8.
plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,
9.
manipulačné straty 0,1 %,
10.
skladovacie straty
10.1
v drevených sudoch 0,3 %,
10.2
v ostatných nádobách 0,1 %
11.
fľašovanie
11.1
sýtené, perlivé a šumivé 1 %,
11.2
ostatné 0,5 %.
§ 8
Postup certifikácie
(1)

Žiadosť o certifikáciu je uvedená v prílohe č. 20.

(2)

Zo skladovacej nádoby sa odoberá priemerná vzorka vína, ktorá sa pripravuje zmiešaním rovnakého dielu ...

(3)

Priemerná vzorka vína sa odoberá do čistých fliaš opláchnutých malým množstvom vína, z ktorého pochádza ...

(4)

Naplnené fľaše s priemernou vzorkou vína sa uzatvoria, uzávery sa zapečatia spôsobom znemožňujúcim otvorenie ...

a)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľ fyzická osoba, názov, sídlo, ak je žiadateľ ...
b)
označenie vína,
c)
ročník vína,
d)
číslo skladovacej alebo prepravnej nádoby,
e)
obsah skladovacej alebo prepravnej nádoby v litroch.
(5)

Základné požiadavky na zmyslové, chemické a fyzikálne vlastnosti vinárskych produktov podliehajúcich ...

(6)

Chemickou analýzou sa určuje

a)
skutočný obsah alkoholu,
b)
celkový obsah alkoholu,
c)
bezcukorný extrakt,
d)
redukujúce sacharidy alebo celkový obsah sacharidov vyjadrený súčtom glukózy a fruktózy vrátane sacharózy ...
e)
kyselina siričitá celková,
f)
prchavé kyseliny vyjadrené ako kyselina octová,
g)
celková kyslosť vyjadrená ako kyselina vínna,
h)
pri šumivých vínach aj pretlak oxidu uhličitého,
i)
pri tokajských vínach aj kyselina sorbová,
j)
ostatné parametre podľa špecifikácie.
§ 9
Štátne kontrolné číslo
(1)

Štátne kontrolné číslo je označenie na fľašiach dobre viditeľným písmom a obsahuje tieto údaje:

a)
skratku štátneho kontrolného čísla „ŠKČ“,
b)
štvormiestne číslo, ktoré je poradovým číslom osvedčenia o pridelení štátneho kontrolného čísla,
c)
objem fliaš, do ktorých sa bude víno plniť,
d)
rok pridelenia štátneho kontrolného čísla.
(2)

Štátne kontrolné číslo sa umiestňuje tak, aby sa pri otvorení fľaše číslo porušilo.

(3)

Žiadosť o pridelenie štátneho kontrolného čísla je uvedená v prílohe č. 23.

§ 10
Označovanie

Namiesto výrazu fľašovateľ možno pre víno s chráneným označením pôvodu a víno s chráneným zemepisným ...

§ 11
Požiadavky na postup pri ohlasovaní a povoľovaní dovozu do alebo vývozu z Vinohradníckej oblasti Tokaj ...
(1)

Vývoz hrozna, muštu a vína z Vinohradníckej oblasti Tokaj sa nahlasuje najneskôr tri dni pred uskutočnením ...

(2)

Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz tokajského vína do Vinohradníckej oblasti Tokaj sa zasiela do ...

§ 12
Zatrieďovanie kvalifikovaných honov

Kvalifikované hony evidované vo vinohradníckom registri sa zatrieďujú do kvalitatívnych kategórií na ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Stanislav Becík v. r.

Prílohy

  ČLENENIE VINHRADNÍCKYCH OBLASTÍ

  Južnoslovenská vinohradnícka oblasť vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce Šamorínsky rajón: Blahová, ...

  Prevziať prílohu - Príloha 03

  Prevziať prílohu - Príloha 04

  Prevziať prílohu - Príloha 05

  Prevziať prílohu - Príloha 06

  Prevziať prílohu - Príloha 07

  Prevziať prílohu - Príloha 08

  Prevziať prílohu - Príloha 09

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 13 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 14 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
  Prevziať prílohu - Príloha 15

  Prevziať prílohu - Príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 19

  Prevziať prílohu - Príloha č. 20 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  POŽIADAVKY NA ZMYSLOVÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH VINÁRSKYCH PRODUKTOV

  Znak kvality VÍNO S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM VÍNO DEZERTNÉ, AROMATIZOVANÉ A LIKÉROVÉ VÍNO S PRETLAKOM ...

  Požiadavky na zmyslové vlastnosti tokajských vín

  POŽIADAVKY NA FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH VINÁRSKYCH PRODUKTOV

  Ukazovateľ VÍNO S CHOP*AKOSTNÉ VÍNO VÍNO S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM AROMATI- ZOVANÉ VÍNO LIKÉROVÉVÍNO ...

  Požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti tokajských vín

  Prevziať prílohu - Príloha č. 23 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 24 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 25 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

  KRITÉRIÁ HODNOTENIA KVALIFIKOVANÝCH VINOHRADNÍCKYCH HONOV

  Počet bodov Kategória Označenie 85 – 100 I. A Výborné podmienky 76 – 84 I. B Dobré podmienky 61 ...

  Zaradenie honov do kategórií

Poznámky

 • 1)  Čl. 94 ods. 2 a čl. 103 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra ...
 • 2)  Čl. 94 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore