Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 10.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Integračné smernice, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 200/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z finančných prostriedkov Európskej ...

a)
dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 (ďalej len „školské ...
b)
dodávanie ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2 (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) ...
c)
sprievodné opatrenia, ktoré zahŕňajú
1.
ochutnávku mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny žiakmi,
2.
exkurziu žiakov u pestovateľa zeleniny, do ovocného sadu určeného na produkciu ovocia, do chovu ...
3.
vzdelávaciu aktivitu pre žiakov súvisiacu s cieľmi školského programu,
4.
súťaž propagujúcu pred žiakmi spotrebu mliečnych výrobkov alebo spotrebu ovocia a zeleniny,
5.
výsadbu rastlín určených na produkciu ovocia a zeleniny vo vonkajších priestoroch školy podľa ...
d)
propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)
mliečnym výrobkom poľnohospodársky výrobok7) v sektore mlieka a mliečnych výrobkov,8) na ktorý ...
b)
ovocím a zeleninou poľnohospodársky výrobok v sektore ovocia a zeleniny9) alebo výrobok zo spracovaného ...
c)
distribúciou dodávanie potravín nachádzajúcich sa v škole jednotlivým žiakom tejto školy,
d)
sprievodnými opatreniami sprievodné vzdelávacie opatrenia11) podporujúce distribúciu mliečnych ...
e)
súvisiacimi nákladmi súvisiace náklady spojené s vybavením, reklamou, monitorovaním, vyhodnocovaním, ...
f)
školským programom program poskytovania prostriedkov únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych ...
g)
školským rokom školský rok na účely školského programu,15)
h)
príslušným školským rokom školský rok, na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až ...
i)
realizačným obdobím obdobie príslušného školského roka
1.
od 1. septembra do 31. decembra,
2.
od 1. januára do 31. marca alebo
3.
od 1. apríla do 30. júna,
j)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa ...
k)
schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytovanie pomoci na zabezpečovanie ...
l)
žiadateľom o pridelenie schválený žiadateľ, ktorý žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci ...
m)
uznaným žiadateľom osoba, ktorá má pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností ...
n)
zmluvným žiakom žiak, pre ktorého schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje ...
o)
oprávneným mliečnym výrobkom školský mliečny výrobok, na ktorého dodávanie alebo distribúciu ...
p)
oprávneným ovocím a zeleninou školské ovocie a zelenina, na ktorej dodávanie pre žiakov možno ...
q)
schváleným mliečnym výrobkom druh školského mliečneho výrobku, na ktorého dodávanie alebo ...
r)
schváleným ovocím a zeleninou druh školského ovocia a zeleniny, na ktorého dodávanie pre žiakov ...
§ 3
Školské mliečne výrobky a školské ovocie a zelenina
(1)

Maximálna veľkosť porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka je uvedená v prílohe ...

(2)

Oprávnený mliečny výrobok a oprávnené ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky na kvalitu, ...

(3)

Oprávnený mliečny výrobok nesmie obsahovať pridanú jedlú soľ okrem syra, ktorý môže obsahovať ...

(4)

Oprávnené mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke B môžu obsahovať najviac 6 % pridaného ...

(5)

Mliečny výrobok, s ktorým sa v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) dodáva alebo ...

§ 4
Schvaľovanie poskytovania pomoci
(1)

Žiadosť o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až ...

(2)

Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) obsahuje ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu
1.
obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu ...
2.
názov, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ ...
c)
zoznam druhov školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré žiadateľ ...
d)
informáciu od žiadateľa, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa ...
e)
informáciu od žiadateľa o množstve pridaného cukru, soli, tuku a prídavných látok podľa osobitného ...
f)
písomne vyhotovené výsledky analýzy zloženia školských mliečnych výrobkov podľa písmena c), ...
g)
názov alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,22) pod ktorého názvom ...
h)
informáciu o spôsobe balenia školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny ...
i)
informáciu o spôsobe distribúcie školských mliečnych výrobkov podľa písmena c) vrátane spôsobu ...
j)
písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.24)
(3)

Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) obsahuje

a)
údaje podľa odseku 2 písm. a),
b)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. c), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ žiada o schválenie ...
c)
prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)
(4)

Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) obsahuje

a)
údaje podľa odseku 2 písm. a) a
b)
prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)
(5)

Poskytovanie pomoci možno schváliť26) len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až ...

(6)

Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa

a)
§ 1 písm. a) alebo písm. b) možno schváliť len podnikateľovi,
b)
§ 1 písm. c) alebo písm. d) možno schváliť len fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej ...
(7)

Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa schvaľuje na dodávanie ...

(8)

Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) sa schvaľuje na obdobie ...

(9)

Schválenie poskytovania pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ...

(10)

Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa ...

(11)

Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa odseku 2 písm. ...
b)
údaje a prílohy podľa odseku 2 písm. b) až e) a g) až i), údaje podľa odseku 3 písm. b) alebo ...
c)
doklad podľa odseku 2 písm. f), ak schválený žiadateľ žiada o zmenu alebo o doplnenie druhov ...
(12)

Schválený žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, ...

§ 5
Prideľovanie maximálnej výšky pomoci
(1)

Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) ...

(2)

Žiadosť o maximálnu pomoc obsahuje

a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
zoznam škôl, v ktorých sú na predprimárne alebo na základné vzdelávanie na začiatku príslušného ...
c)
zoznam škôl, pre ktoré schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje informačný ...
d)
počet zmluvných žiakov uvedených v písmene b), pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom ...
e)
vyhlásenie školy o počte jej zmluvných žiakov uvedených v písmene b),
f)
vyhlásenie školy, že schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov uvedených v písmene b) v ...
g)
vyhlásenie školy podľa písmena c) o tom, ktorý schválený žiadateľ jej podľa § 6 ods. 5 zabezpečuje ...
h)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje ...
i)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje ...
(3)

Maximálnu výšku pomoci možno prideliť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až ...

(4)

Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno prideliť ...

(5)

Maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa schválenému ...

(6)

Pridelenie maximálnej výšky pomoci na dodávanie schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ...

(7)

Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno prideliť najviac ...

(8)

Ak časť úhrnnej výšky predpokladaných nákladov schválených žiadateľov o pridelenie, uvedených ...

(9)

Ak časť úhrnnej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch ...

a)
neprekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) prvotný základ pre výpočet maximálnej výšky ...
b)
prekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) prvotný základ zodpovedá rozdielu celkovej výšky ...
(10)

Prvotná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností ...

a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b),
c)
§ 1 písm. c).
(11)

Prvotná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností ...

a)
súčinu prvotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie ...
b)
výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa ...
(12)

Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci nepresahuje limit podľa odseku 7, druhotný základ pre ...

(13)

Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na ...

(14)

Osobitná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie ...

(15)

Osobitná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností ...

a)
súčinu osobitnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie ...
b)
výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa ...
(16)

Špeciálny základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o ...

(17)

Druhotná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie ...

a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b).
(18)

Špeciálna pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie ...

a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b).
(19)

Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na ...

a)
§ 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu ...
b)
§ 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu ...
c)
§ 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá prvotnej výške pomoci.
(20)

Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na ...

a)
§ 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie ...
b)
§ 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie ...
c)
§ 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá osobitnej výške pomoci.
(21)

Ak Európska únia Slovenskej republike pridelené prostriedky únie pridelila1) na zabezpečovanie ...

(22)

Ak sa na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku maximálna ...

a)
doplnia pridelené prostriedky únie, pričom pridelenými prostriedkami únie sa podľa odsekov 7 až ...
b)
doplní najvyšší podiel z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno na zabezpečovanie ktorejkoľvek ...
c)
doplní ktorýkoľvek zo základov podľa odsekov 7 až 21, pričom týmto základom podľa odsekov ...
(23)

Uznaný žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, ...

§ 6
Práva a povinnosti pri vykonávaní školského programu
(1)

Schválený žiadateľ je povinný platobnej agentúre oznámiť

a)
začatie vykonávania činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), ktoré v príslušnom školskom ...
b)
ukončenie vykonávania činností podľa § 1 písm. a) až d), ktoré v príslušnom školskom roku ...
(2)

Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje ...

(3)

Schválený žiadateľ alebo škola podáva platobnej agentúre oznámenia a poskytuje jej informácie ...

(4)

Činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), činnosti podľa § 1 písm. c) podporujúce distribúciu ...

(5)

Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť informačný plagát pre každú školu, pre ktorú ...

(6)

Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa ...

(7)

Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje ...

(8)

Ak škola školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského ...

a)
v označení zariadenia školského stravovania; vzor tejto informácie sa zverejňuje na webovom sídle ...
b)
v jedálnom lístku zariadenia školského stravovania.
(9)

Ak schválený žiadateľ školské mliečne výrobky zmluvným žiakom distribuuje prostredníctvom ...

(10)

Podiel porcií poľnohospodárskych výrobkov v sektore výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny ...

(11)

Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. ...

(12)

Uznaný žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) ...

(13)

Za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované ...

(14)

Ak najvyššia úhrada nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je pomoc, ...

§ 7
Poskytovanie pomoci
(1)

Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. ...
b)
informáciu o množstvách schválených mliečnych výrobkov alebo o množstvách schváleného ovocia ...
c)
vyhlásenie každej školy podľa písmena b) o
1.
prijatých a spotrebovaných množstvách školských mliečnych výrobkov alebo o prijatých a spotrebovaných ...
2.
úhradách, ktoré zmluvní žiaci zaplatili za školské mliečne výrobky alebo za školské ovocie ...
3.
tom, či jej schválený žiadateľ na príslušný školský rok zabezpečil informačný plagát, ...
4.
počte zmluvných žiakov v realizačnom období,
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré ...
e)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré ...
f)
výstupné zostavy z predajných automatov za realizačné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách ...
g)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nie je zrušený,
h)
potvrdenie príslušného súdu, že právoplatne nerozhodol o zrušení schváleného žiadateľa, ...
i)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený ...
j)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon ...
k)
údaje, ktoré musí podľa osobitného predpisu40) obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov ...
l)
kópiu zmluvy o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky ...
(3)

Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa poskytuje výška pomoci, ktorá je uvedená ...

(4)

Ak protihodnota za dodávanie alebo distribúciu školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia ...

(5)

Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 ...

(6)

Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 ...

(7)

Ak škola alebo zmluvný žiak zaplatil za dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov ...

(8)

Schválený žiadateľ je povinný vrátiť rozdiel určený podľa odseku 7 škole alebo zmluvnému ...

(9)

Poskytovanie pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny ...

(10)

Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom ...

(11)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 10 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností uvedených v projekte podľa § 5 ods. 2 písm. h) v príslušnom školskom ...
c)
vyhlásenie školy o
1.
činnostiach podľa odseku 10, ktoré schválený žiadateľ pre zmluvných žiakov zabezpečil počas ...
2.
počte zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku,
d)
kópie dokladov o preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností ...
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený ...
f)
doklady o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d), a
g)
doklady podľa odseku 2 písm. g), h) a j) až l).
(12)

Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie informačných plagátov v príslušnom školskom roku ...

(13)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 12 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o počte škôl, ktorým schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil ...
c)
vyhlásenie školy o tom, či jej schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný ...
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania informačných ...
e)
doklady o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d),
f)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený ...
g)
doklady podľa odseku 2 písm. g), h) a j) až l).
(14)

Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom ...

(15)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 14 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností podľa odseku 14,
c)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností ...
d)
doklad o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena c),
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený ...
f)
doklady podľa odseku 2 písm. g), h) a j) až l).
(16)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odsekov 1, 10, 12 alebo odseku 14 sa musí podať na tlačive, ...

(17)

Pomoc možno poskytnúť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom ...

(18)

Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno poskytnúť len uznanému žiadateľovi, ...

a)
ktorý nie je zrušený,
b)
ktorý nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, ...
c)
voči ktorému nie je uskutočňovaný výkon exekučného titulu,
d)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie41) a
e)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej ...
(19)

Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku možno uznanému ...

(20)

Oprávnený mliečny výrobok alebo oprávnené ovocie a zelenina musia byť spotrebované počas toho ...

(21)

Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) možno poskytnúť na pokrytie ...

§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)

Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) ...

(2)

Konanie o poskytnutí pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho ...

(3)

Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho ...

(4)

Konanie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) ...

(5)

Konanie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa ...

(6)

Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) ...

Záverečné ustanovenia
§ 9

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie ...

§ 10

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 11

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

v z. Richard Raši v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

  ZOZNAM DRUHOV, POŽIADAVKY NA BALENIE, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ PORCIE, VÝŠKA POMOCI A NAJVYŠŠIA ÚHRADA ZA MLIEČNE VÝROBKY PODĽA § 1 písm. a)

  P. č. Názov výrobku Označenie výrobku Druh a veľkosť balenia Maximálna veľkosť jednej porcie ...

  Tabuľka A

  Zoznam neochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)

  Vysvetlivky:

  * Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať ...

  ** Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať ...

  Tabuľka B

  Zoznam ochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)

  Vysvetlivky k označeniu výrobkov uvedených v tabuľke A a v tabuľke B

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

  ZOZNAM DRUHOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ PORCIE, VÝŠKA POMOCI A NAJVYŠŠIA ÚHRADA ZA OVOCIE A ZELENINU PODĽA § 1 písm. b)

  P. č. Druh Maximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deň Výška pomoci na zabezpečovanie ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa ...

  2.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára ...

  3.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia ...

  4.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce ...
 • 2)  § 1 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Čl. 40 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016). Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 ...
 • 4)  § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...
 • 5)  § 27 ods. 2 písm. b) a § 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 6)  § 27 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
 • 8)  Čl. 1 ods. 2 písm. p) a časť XVI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. ...
 • 9)  Čl. 1 ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. ...
 • 10)  Čl. 1 ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. ...
 • 11)  Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 3 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa ...
 • 13)  Čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 14)  Čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 15)  Čl. 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania ...
 • 16)  Napríklad čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým ...
 • 17)  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým ...
 • 18)  Čl. 10 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 19)  Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní ...
 • 20)  Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra ...
 • 21)  Čl. 23 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 10 ods. 3 delegovaného nariadenia ...
 • 22)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
 • 23)  Čl. 9 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
 • 24)  Čl. 6 ods. 1 písm. a), c), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 25)  Čl. 6 ods. 1 písm. b), d), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 26)  Čl. 5 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 27)  Čl. 4 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
 • 28)  § 150 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 29)  Čl. 23a ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 12 delegovaného nariadenia (EÚ) ...
 • 30)  Čl. 4 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 31)  Čl. 4 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 32)  Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 5 ods. 1 alebo ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
 • 34)  Čl. 11 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 35)  § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 523/2005 Z. z. ...
 • 36)  Čl. 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
 • 37)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 40)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 41)  § 10 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení ...
 • 42)  § 10 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 43)  Čl. 4 ods. 1 písm. b) až f), ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore