Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71187
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 01.08.2020 do 31.07.2021


Platnosť od: 10.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2020
Účinnosť do: 31.07.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Integračné smernice, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 200/2019 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 195/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie1) ...

a)
dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 (ďalej len „školské mliečne ...
b)
dodávanie ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2 (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) pre žiakov, ...
c)
sprievodné opatrenia, ktoré zahŕňajú
1.
ochutnávku mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny žiakmi,
2.
exkurziu žiakov u pestovateľa ovocia a zeleniny, na miesto určené na produkciu ovocia a zeleniny, do ...
3.
vzdelávaciu aktivitu pre žiakov súvisiacu s cieľmi školského programu,
4.
súťaž propagujúcu pred žiakmi spotrebu mliečnych výrobkov alebo spotrebu ovocia a zeleniny alebo
5.
výsadbu rastlín určených na produkciu ovocia a zeleniny vo vonkajších priestoroch školy podľa písmena ...
d)
propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)
mliečnym výrobkom poľnohospodársky výrobok7) v sektore mlieka a mliečnych výrobkov,8) na ktorý sa vzťahuje ...
b)
ovocím a zeleninou poľnohospodársky výrobok v sektore ovocia a zeleniny9) alebo výrobok zo spracovaného ...
c)
distribúciou dodávanie potravín nachádzajúcich sa v škole jednotlivým žiakom tejto školy,
d)
sprievodnými opatreniami sprievodné vzdelávacie opatrenia11) podporujúce distribúciu mliečnych výrobkov ...
e)
súvisiacimi nákladmi súvisiace náklady spojené s vybavením, reklamou, monitorovaním, vyhodnocovaním, ...
f)
školským programom program poskytovania prostriedkov únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych ...
g)
školským rokom školský rok na účely školského programu,15)
h)
príslušným školským rokom školský rok, na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), v ktorom ...
i)
realizačným obdobím obdobie príslušného školského roka
1.
od 1. septembra alebo od skoršieho dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej ...
2.
od 1. januára do 31. marca alebo
3.
od 1. apríla do 30. júna alebo do neskoršieho dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle platobnej ...
j)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 ...
k)
schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa ...
l)
žiadateľom o pridelenie schválený žiadateľ, ktorý žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie ...
m)
uznaným žiadateľom osoba, ktorá má pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa ...
n)
zmluvným žiakom žiak, pre ktorého schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti ...
o)
oprávneným mliečnym výrobkom školský mliečny výrobok, na ktorého dodávanie alebo distribúciu pre žiakov ...
p)
oprávneným ovocím a zeleninou školské ovocie a zelenina, na ktorej dodávanie pre žiakov možno poskytnúť ...
q)
schváleným mliečnym výrobkom druh školského mliečneho výrobku, na ktorého dodávanie alebo distribúciu ...
r)
schváleným ovocím a zeleninou druh školského ovocia a zeleniny, na ktorého dodávanie pre žiakov v príslušnom ...
§ 3
Školské mliečne výrobky a školské ovocie a zelenina
(1)

Maximálna veľkosť porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka je uvedená v prílohe č. 1. Maximálna ...

(2)

Oprávnený mliečny výrobok a oprávnené ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky na kvalitu, bezpečnosť ...

(3)

Obsah mliečnej zložky v oprávnenom mliečnom výrobku nesmie byť nižší ako minimálny obsah mliečnej zložky ...

(4)

Oprávnený mliečny výrobok nesmie obsahovať pridanú jedlú soľ okrem syra, ktorý môže obsahovať najvyššie ...

(5)

Oprávnené mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke B môžu obsahovať najviac 6 % pridaného cukru ...

(6)

Mliečny výrobok, s ktorým sa v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) dodáva alebo distribuuje ...

§ 4
Schvaľovanie poskytovania pomoci
(1)

Žiadosť o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období ...

(2)

Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) obsahuje tieto údaje ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu
1.
obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – ...
2.
názov, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ žiada o schválenie ...
c)
zoznam druhov školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré žiadateľ plánuje ...
d)
informáciu od žiadateľa, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena c) ...
e)
informáciu od žiadateľa o množstve pridaného cukru, soli, tuku a prídavných látok podľa osobitného predpisu20) ...
f)
písomne vyhotovené výsledky analýzy zloženia školských mliečnych výrobkov podľa písmena c), vykonanej ...
g)
názov alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,22) pod ktorého názvom alebo ...
h)
informáciu o spôsobe balenia školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena ...
i)
informáciu o spôsobe distribúcie školských mliečnych výrobkov podľa písmena c) vrátane spôsobu ich skladovania; ...
j)
písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.24)
(3)

Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) obsahuje

a)
údaje podľa odseku 2 písm. a),
b)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. c), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia ...
c)
prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)
(4)

Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) obsahuje

a)
údaje podľa odseku 2 písm. a) a
b)
prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)
(5)

Poskytovanie pomoci možno schváliť26) len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období ...

(6)

Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa

a)
§ 1 písm. a) alebo písm. b) možno schváliť len podnikateľovi,
b)
§ 1 písm. c) alebo písm. d) možno schváliť len fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe. ...
(7)

Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa schvaľuje na dodávanie alebo distribúciu ...

(8)

Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) sa schvaľuje na obdobie príslušného ...

(9)

Schválenie poskytovania pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia ...

(10)

Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § ...

(11)

Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno zmeniť alebo ...

(12)

Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa odseku 2 písm. a),
b)
údaje a prílohy podľa odseku 2 písm. b) až e) a g) až i), údaje podľa odseku 3 písm. b) alebo údaje ...
c)
doklad podľa odseku 2 písm. f), ak schválený žiadateľ žiada o zmenu alebo o doplnenie druhov schválených ...
(13)

Schválený žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, na ...

(14)

Návrh na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov možno platobnej agentúre podať do 31. januára ...

§ 5
Prideľovanie maximálnej výšky pomoci
(1)

Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom ...

(2)

Žiadosť o maximálnu pomoc obsahuje

a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
zoznam škôl, v ktorých sú na predprimárne alebo na základné vzdelávanie na začiatku príslušného školského ...
c)
zoznam škôl, pre ktoré schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje informačný plagát29) ...
d)
počet zmluvných žiakov škôl podľa písmena b), pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku ...
e)
vyhlásenie školy podľa písmena b) o počte jej zmluvných žiakov uvedených v písmene b),
f)
vyhlásenie školy podľa písmena b), že schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov uvedených v písmene ...
g)
vyhlásenie školy podľa písmena c) o tom, ktorý schválený žiadateľ jej podľa § 6 ods. 5 zabezpečuje informačný ...
h)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie ...
i)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie ...
(3)

Maximálnu výšku pomoci možno prideliť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom ...

(4)

Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno prideliť len schválenému ...

(5)

Maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa prideľuje na ich zabezpečovanie ...

(6)

Pridelenie maximálnej výšky pomoci na dodávanie schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia ...

(7)

Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno prideliť najviac 10 % ...

(8)

Ak časť úhrnnej výšky predpokladaných nákladov schválených žiadateľov o pridelenie, uvedených v ich ...

(9)

Ak časť úhrnnej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa ...

a)
neprekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) prvotný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci ...
b)
prekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) prvotný základ zodpovedá rozdielu celkovej výšky pridelených ...
(10)

Prvotná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa ...

a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b),
c)
§ 1 písm. c).
(11)

Prvotná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa ...

a)
súčinu prvotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom ...
b)
výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 ...
(12)

Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci nepresahuje limit podľa odseku 7, druhotný základ pre výpočet ...

(13)

Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie ...

(14)

Osobitná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností ...

(15)

Osobitná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa ...

a)
súčinu osobitnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom ...
b)
výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 ...
(16)

Špeciálny základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie ...

(17)

Druhotná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností ...

a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b).
(18)

Špeciálna pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností ...

a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b).
(19)

Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie ...

a)
§ 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu zmluvných ...
b)
§ 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu zmluvných ...
c)
§ 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá prvotnej výške pomoci.
(20)

Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie ...

a)
§ 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie činností ...
b)
§ 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie činností ...
c)
§ 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá osobitnej výške pomoci.
(21)

Ak Európska únia Slovenskej republike pridelené prostriedky únie pridelila1) na zabezpečovanie niektorých ...

(22)

Ak sa na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku maximálna výška ...

a)
doplnia pridelené prostriedky únie, pričom pridelenými prostriedkami únie sa podľa odsekov 7 až 21 rozumie ...
b)
doplní najvyšší podiel z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno na zabezpečovanie ktorejkoľvek z ...
c)
doplní ktorýkoľvek zo základov podľa odsekov 7 až 21, pričom týmto základom podľa odsekov 7 až 21 sa ...
(23)

Uznaný žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, na základe ...

§ 6
Práva a povinnosti pri vykonávaní školského programu
(1)

Schválený žiadateľ je povinný platobnej agentúre oznámiť

a)
začatie vykonávania činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), ktoré v príslušnom školskom roku zabezpečuje, ...
b)
ukončenie vykonávania činností podľa § 1 písm. a) až d), ktoré v príslušnom školskom roku zabezpečuje, ...
(2)

Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti ...

(3)

Schválený žiadateľ alebo škola podáva platobnej agentúre oznámenia a poskytuje jej informácie podľa ...

(4)

Činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), činnosti podľa § 1 písm. c) podporujúce distribúciu mliečnych ...

(5)

Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť informačný plagát pre každú školu, pre ktorú informačný plagát ...

(6)

Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. ...

(7)

Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti ...

(8)

Škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského ...

(9)

Ak škola školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu ...

a)
v označení zariadenia školského stravovania; vzor tejto informácie sa zverejňuje na webovom sídle platobnej ...
b)
v jedálnom lístku zariadenia školského stravovania.
(10)

Ak schválený žiadateľ školské mliečne výrobky zmluvným žiakom distribuuje prostredníctvom predajného ...

(11)

Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c) alebo písm. ...

(12)

Podiel porcií poľnohospodárskych výrobkov v sektore spracovaného ovocia a zeleniny na celkovom množstve ...

(13)

Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. ...

(14)

Uznaný žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. ...

(15)

Za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v ...

(16)

Ak najvyššia úhrada nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je pomoc, ktorá ...

§ 7
Poskytovanie pomoci
(1)

Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o množstvách schválených mliečnych výrobkov alebo o množstvách schváleného ovocia a zeleniny, ...
c)
vyhlásenie každej školy podľa písmena b) o
1.
množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ ...
2.
úhradách, ktoré zmluvní žiaci zaplatili za školské mliečne výrobky alebo za školské ovocie a zeleninu ...
3.
tom, či jej schválený žiadateľ na príslušný školský rok zabezpečil informačný plagát, a
4.
počte zmluvných žiakov v realizačnom období,
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré sa uskutočnili ...
e)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré vznikli ...
f)
výstupné zostavy z predajných automatov za realizačné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách školských ...
g)
doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 12, ak toto obmedzenie prevádzky školy ...
h)
doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 13 alebo ods. 14, ak toto obmedzenie prevádzkovania ...
i)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nie je zrušený,
j)
potvrdenie príslušného súdu, že právoplatne nerozhodol o zrušení schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou ...
k)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím ...
l)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
m)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného ...
n)
údaje, ktoré musí podľa osobitného predpisu40) obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov schváleného ...
o)
kópiu zmluvy o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie ...
(3)

Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa poskytuje výška pomoci, ktorá je uvedená v prílohe ...

(4)

Ak protihodnota za dodávanie alebo distribúciu školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a ...

(5)

Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo ...

(6)

Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo ...

(7)

Ak škola alebo zmluvný žiak zaplatil za dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo ...

(8)

Schválený žiadateľ je povinný vrátiť rozdiel určený podľa odseku 7 škole alebo zmluvnému žiakovi do ...

(9)

Poskytovanie pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny ...

(10)

Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku ...

(11)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 10 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností uvedených v projekte podľa § 5 ods. 2 písm. h) v príslušnom školskom roku, ...
c)
vyhlásenie školy o
1.
činnostiach podľa odseku 10, ktoré schválený žiadateľ pre zmluvných žiakov zabezpečil počas príslušného ...
2.
počte zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku,
d)
kópie dokladov o preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa ...
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím ...
f)
doklady o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d), a
g)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(12)

Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie informačných plagátov v príslušnom školskom roku možno ...

(13)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 12 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o počte škôl, ktorým schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný ...
c)
vyhlásenie školy o tom, či jej schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát, ...
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania informačných ...
e)
doklady o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d),
f)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím ...
g)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(14)

Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ...

(15)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 14 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností podľa odseku 14,
c)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa ...
d)
doklad o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena c),
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím ...
f)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(16)

Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odsekov 1, 10, 12 alebo odseku 14 sa musí podať na tlačive, ktorého ...

(17)

Pomoc možno poskytnúť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom ...

(18)

Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno poskytnúť len uznanému žiadateľovi, ...

a)
ktorý nie je zrušený,
b)
ktorý nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo ...
c)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d)
voči ktorému nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,
e)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie41) a
f)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej ...
(19)

Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku možno uznanému žiadateľovi ...

(20)

Oprávnený mliečny výrobok alebo oprávnené ovocie a zelenina musia byť dodané zmluvnému žiakovi

a)
v tom istom realizačnom období, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo ...
b)
v ktoromkoľvek realizačnom období príslušného školského roka, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností ...
(21)

Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie alebo distribúciu ...

(22)

Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) možno poskytnúť na pokrytie najviac ...

§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)

Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) podľa ...

(2)

Konanie o poskytnutí pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia ...

(3)

Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia ...

(4)

Konanie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho ...

(5)

Konanie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 ...

(6)

Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho ...

§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2020

Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ...

Záverečné ustanovenia
§ 9

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie ...

§ 10

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 11

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

v z. Richard Raši v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

  ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA

  P. č. Názov mliečneho výrobku Číselný kód položky alebo podpoložky nomen-klatúry tovaru stanovenej Európskou ...

  Tabuľka A

  Zoznam neochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť ...

  Vysvetlivky:

  *Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od ...

  **Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať ...

  Tabuľka B

  Zoznam ochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť ...

  Vysvetlivky ku skupinám, do ktorých sa zaraďujú mliečne výrobky uvedené v tabuľke A a v tabuľke B ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

  ZOZNAM OVOCIA A ZELENINY, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA

  P. č. Názov ovocia a zeleniny Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru stanovenej Európskou ...

  Vysvetlivky:

  *Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od ...

  **Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania ...

  2.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná ...

  3.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia ...

  4.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho ...

  5.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1983 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie ...

  6.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/600 z 30. apríla 2020, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa ...
 • 2)  § 1 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Čl. 40 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016). Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 ...
 • 4)  § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 27 ods. 2 písm. b) a § 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 6)  § 27 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
 • 8)  Čl. 1 ods. 2 písm. p) a časť XVI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 9)  Čl. 1 ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 1 ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 3 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 13)  Čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 14)  Čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 14a)  Čl. 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
 • 15)  Čl. 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania ...
 • 16)  Napríklad čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým ...
 • 16a)  Čl. 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 ...
 • 17)  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ...
 • 18)  Čl. 10 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 19)  Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií ...
 • 20)  Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 ...
 • 21)  Čl. 23 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 10 ods. 3 delegovaného nariadenia ...
 • 22)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
 • 23)  Čl. 9 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
 • 24)  Čl. 6 ods. 1 písm. a), c), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 25)  Čl. 6 ods. 1 písm. b), d), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 26)  Čl. 5 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 27)  Čl. 4 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
 • 28)  § 150 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 29)  Čl. 23a ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40. ...
 • 29a)  § 35a ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...
 • 30)  Čl. 4 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 31)  Čl. 4 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 32)  Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 5 ods. 1 alebo ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
 • 34)  Čl. 11 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
 • 34a)  Čl. 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
 • 35)  § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 523/2005 Z. z.
 • 36)  Čl. 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
 • 36a)  Čl. 4 ods. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
 • 37)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 40)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 40a)  Čl. 4 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
 • 41)  § 10 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení ...
 • 42)  § 10 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 43)  Čl. 4 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore