Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 31.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Školstvo a vzdelávanie, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Notárstvo, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30JUD>99955DS21EUPP17ČL6

Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 757/2004 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 408/2021

Legislatívny proces k zákonu 408/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
základné zásady činnosti súdov,
b)
sústavu súdov a pôsobnosť súdov,
c)
vnútornú organizáciu súdov,
d)
riadenie a správu súdov,
e)
sudcovskú samosprávu a
f)
účasť súdov pri tvorbe rozpočtu súdov.
(2)

Sídla súdov a obvody súdov upravuje osobitný zákon.1)

§ 2 - Výkon súdnictva
(1)

Pri výkone súdnictva súdy v Slovenskej republike

a)
prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci v civilnom procese (ďalej len „občianskoprávne veci“), ...
b)
prejednávajú a rozhodujú trestné veci podľa predpisov o trestnom konaní (ďalej len „trestnoprávne veci“), ...
c)
konajú a rozhodujú o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam ...
d)
rozhodujú v ďalších veciach ustanovených zákonom, právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a Európskej ...
(2)

Súdy vykonávajú aj inú činnosť súvisiacu s ich právomocou, ak tak ustanoví zákon, právne záväzný akt ...

(3)

Súd rozhoduje o tom, či vec predložená súdu patrí do právomoci súdu. Súd nemôže vysloviť, že vec nepatrí ...

Základné zásady činnosti súdov

§ 3
(1)

Účastníci konania2) a strany v trestnom konaní3) sú si v konaní pred súdom rovní.

(2)

Konanie pred súdom je ústne a verejné, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V konaní pred súdom sudca, ...

(3)

Zákonný sudca je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na príslušnom súde a bol určený v súlade so zákonom ...

(4)

Zmenu v osobe zákonného sudcu možno vykonať len v súlade so zákonom a s rozvrhom práce.

(5)

Rozsudok sa vyhlasuje v mene Slovenskej republiky a vždy verejne. Predpisy o konaní pred súdmi ustanovia ...

(6)

Súdnictvo vykonávajú sudcovia a v trestnoprávnych veciach spolu so sudcami v senátoch aj prísediaci ...

(7)

Porušenie práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov možno namietať sťažnosťou podľa ...

(8)

Súčasťou práva každého na prerokovanie veci v jeho prítomnosti a práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným ...

(9)

Člen senátu, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím senátu alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné ...

(10)

Súdy sú povinné používať pri výkone súdnictva, najmä pri prideľovaní a prerozdeľovaní vecí, vedení súdnych ...

§ 4

Ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, nerušený priebeh súdneho konania a ochranu verejného ...

§ 5 - Sústava súdov
(1)

Sústavu súdov Slovenskej republiky tvoria

a)
okresné súdy,
b)
krajské súdy,
c)
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“),
d)
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“).
(2)

Do sústavy súdov Slovenskej republiky patrí aj Špecializovaný trestný súd.

Pôsobnosť súdov

§ 6
(1)

Okresné súdy konajú a rozhodujú ako súdy prvého stupňa v občianskoprávnych a v trestnoprávnych veciach, ...

(2)

Okresné súdy konajú a rozhodujú vo volebných veciach, ak to ustanovuje osobitný zákon.2)

§ 7
(1)

Krajské súdy konajú a rozhodujú ako súdy druhého stupňa v občianskoprávnych a v trestnoprávnych veciach, ...

(2)

Predpisy o konaní pred súdmi ustanovujú, v ktorých občianskoprávnych a v trestnoprávnych veciach konajú ...

(3)

Krajské súdy konajú a rozhodujú v správnych veciach v prvom stupni, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2) ...

(4)

Krajské súdy konajú a rozhodujú aj v iných veciach, ak to ustanovia osobitné zákony.5)

§ 8
(1)

Najvyšší súd koná a rozhoduje

a)
o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu, ...
b)
o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov, krajských súdov, Špecializovaného ...
c)
o odňatí a prikázaní veci inému ako príslušnému súdu, ak tak ustanovuje predpis o konaní pred súdmi,
d)
v iných veciach, ak to zákon alebo medzinárodná zmluva ustanovuje.
(2)

Najvyšší súd vykonáva prieskum rozhodovacej činnosti súdov v právoplatne skončených veciach.

(3)

Najvyšší súd dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych ...

§ 8a
(1)

Najvyšší správny súd vykonáva súdnictvo rozhodovaním o kasačných sťažnostiach proti rozhodnutiam krajských ...

(2)

Najvyšší správny súd ďalej vykonáva súdnictvo v prvom stupni vo veciach, ktoré ustanovuje Ústava Slovenskej ...

(3)

Osobitné predpisy ustanovujú, kedy najvyšší správny súd rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam ...

(4)

Najvyšší správny súd vo veciach správneho súdnictva dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov ...

§ 9
(1)

Špecializovaný trestný súd koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ...

(2)

Špecializovaný trestný súd má postavenie krajského súdu.

DRUHÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA SÚDOV

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 11
(1)

Súdnictvo na súde vykonávajú sudcovia a v trestnoprávnych veciach, ak tak ustanovuje tento zákon, aj ...

(2)

Na výkone súdnictva sa podieľajú aj odborní justiční stážisti, súdni úradníci a zamestnanci súdu, ktorí ...

(3)

Súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca (ďalej len „samosudca“) ...

(4)

Osobitný zákon6) ustanovuje, v ktorých veciach môže konať a rozhodnúť súdny úradník.

§ 12
(1)

Sudcovia príslušného súdu tvoria plénum súdu.

(2)

Plénum rozhoduje vo veciach ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom.

(3)

Plénum zvoláva a vedie predseda súdu. Plénum je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ...

(4)

Predseda súdu je povinný zvolať plénum, ak o to písomne požiada najmenej tretina sudcov alebo nadpolovičná ...

(5)

Ak predseda súdu nezvolá plénum do 10 dní od doručenia písomnej žiadosti podľa odseku 4, zvolá ho predseda ...

§ 13
(1)

Základný článok vnútornej organizácie súdu je súdne oddelenie.

(2)

Súdne oddelenie sa vytvára pre samosudcu alebo senát. Súdne oddelenie možno vytvoriť aj pre vyššieho ...

(3)

Súdne oddelenie sa skladá zo súdnych úradníkov a z ďalších zamestnancov súdu, ktorí plnia úlohy pri ...

(4)

Súdne oddelenie riadi rozvrhom práce určený súdny úradník.

(5)

Samosudca, predseda senátu alebo vyšší súdny úradník, pre ktorého je súdne oddelenie vytvorené, ukladá ...

(6)

Na súdoch sa na výkon súdnictva môžu zriaďovať ďalšie organizačné útvary, ktoré plnia úlohy pre jedno ...

DRUHÁ HLAVA
OKRESNÝ SÚD

§ 14

Senát okresného súdu sa skladá z predsedu senátu a dvoch prísediacich. Predseda senátu riadi a organizuje ...

§ 15
(1)

Predseda krajského súdu môže na návrh predsedu príslušného okresného súdu zriadiť na okresnom súde v ...

(2)

Na čele grémia je predseda grémia. Ustanovenie do funkcie a uvoľnenie z funkcie predsedu grémia upravuje ...

(3)

Grémium

a)
prerokúva a vyjadruje sa k podnetom sudcov na prijatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov a ...
b)
oboznamuje sa s rozhodovacou činnosťou súdov vyššieho stupňa, a to v záujme zachovania jednotného výkladu ...
c)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie ...
d)
prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
(4)

Predseda grémia po odbornej stránke koordinuje činnosť grémia, najmä

a)
zvoláva aspoň štyrikrát do roka rokovanie grémia, vedie rokovanie grémia, rozhoduje o prizvaní ďalších ...
b)
sleduje rozhodovanie senátov a samosudcov, upozorňuje členov grémia na rozpory v ich rozhodovaní,
c)
na základe stanoviska grémia podáva podnety na zjednocovanie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných ...
d)
sleduje rozhodovaciu činnosť súdov vyššieho stupňa a predkladá o nej informáciu grémiu,
e)
spolupracuje pri tvorbe rozvrhu práce.
(5)

Predseda príslušného grémia môže poveriť vykonávaním úloh podľa odseku 4 niektorého z členov tohto grémia. ...

(6)

Na rokovaní grémia sa môžu zúčastniť aj členovia iných grémií príslušného okresného súdu, ako aj odborní ...

(7)

Grémium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich členov. Podrobnosti ...

TRETIA HLAVA
KRAJSKÝ SÚD

§ 16
(1)

Senát krajského súdu sa skladá z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. Predseda senátu ...

(2)

Ak má v senáte viac sudcov funkciu predsedu senátu, určí predsedu senátu, ktorý riadi a organizuje činnosť ...

§ 17
(1)

Na krajskom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium, trestnoprávne kolégium, obchodnoprávne kolégium ...

(2)

Na čele kolégia je predseda kolégia. Predseda kolégia riadi a koordinuje činnosť kolégia po odbornej ...

(3)

Kolégium krajského súdu

a)
prerokúva a vyjadruje sa k podnetom sudcov na prijatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov a ...
b)
prerokúva a vyjadruje sa k podnetom predsedu krajského súdu, predsedov okresných súdov a predsedu kolégia ...
c)
oboznamuje sa s rozhodovacou činnosťou najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu, a to v záujme ...
d)
rozhoduje o predložení podnetu na zjednotenie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ...
e)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie ...
f)
pripravuje podnety na zmeny právnych úprav týkajúcich sa konania pred súdmi,
g)
prerokúva návrh rozvrhu práce, ak o to požiada predseda súdu,
h)
prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
(4)

Predseda kolégia najmä

a)
zvoláva štyrikrát do roka rokovanie kolégia, vedie rokovanie kolégia, rozhoduje o prizvaní ďalších osôb ...
b)
na základe právoplatných rozhodnutí krajského súdu, okresných súdov v obvode krajského súdu a podnetov ...
c)
upozorňuje kolégium na rozpory v rozhodovaní senátov alebo samosudcov,
d)
sleduje rozhodovaciu činnosť najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu, a to v záujme zachovania ...
e)
spolupracuje pri tvorbe rozvrhu práce.
(5)

Predseda príslušného kolégia krajského súdu môže poveriť vykonávaním niektorých úloh podľa odseku 4 ...

(6)

Na rokovaní kolégia krajského súdu sa môžu zúčastniť aj členovia iných kolégií príslušného krajského ...

(7)

Sporné otázky medzi kolégiami týkajúce sa výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(8)

Ak niektoré z kolégií uvedených v odseku 1 nemožno zriadiť, sudcovia sa zaradia so zreteľom na obsah ...

(9)

Kolégium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich členov. Podrobnosti ...

ŠTVRTÁ HLAVA
NAJVYŠŠÍ SÚD

§ 18
(1)

Senát najvyššieho súdu sa skladá z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. Ak rozhoduje o ...

(2)

Vo veciach, v ktorých koná najvyšší súd o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného ...

§ 19
(1)

Sudcovi najvyššieho súdu možno prideliť aspoň jedného asistenta.

(2)

Asistent sudcu najvyššieho súdu je štátnym zamestnancom vykonávajúcim štátnu službu podľa osobitného ...

(3)

Asistent sudcu najvyššieho súdu má práva a povinnosti vyššieho súdneho úradníka podľa osobitného predpisu.6) ...

§ 20 - Plénum najvyššieho súdu
(1)

Plénum najvyššieho súdu

a)
uznáša sa na rokovacom poriadku najvyššieho súdu a na poriadku pre voľbu a odvolávanie predsedov kolégií, ...
b)
prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v ...
c)
prerokúva správy o aplikácii zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a na ich podklade ...
d)
prerokúva a schvaľuje správy predsedov kolégií najvyššieho súdu o činnosti týchto kolégií a zaujíma ...
e)
prerokúva a schvaľuje správy o výsledkoch prieskumnej činnosti a na ich podklade dáva ministrovi podnety ...
f)
prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
(2)

Plénum najvyššieho súdu zvoláva predseda najvyššieho súdu, ktorý navrhuje jeho program a vedie jeho ...

(3)

Predseda najvyššieho súdu je povinný zvolať plénum najvyššieho súdu, ak o to požiada najmenej tretina ...

(4)

Plénum najvyššieho súdu sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich ...

(5)

Na zasadnutí pléna sa môžu zúčastniť členovia Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“), ...

§ 21 - Kolégiá najvyššieho súdu
(1)

Na najvyššom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium, trestnoprávne kolégium a obchodnoprávne kolégium. ...

(2)

Na čele kolégia je predseda kolégia. Predseda kolégia riadi a po odbornej stránke koordinuje činnosť ...

(3)

Kolégium najvyššieho súdu najmä

a)
na návrh predsedu kolégia, predsedu najvyššieho súdu alebo ministra prijíma stanoviská k zjednocovaniu ...
b)
na návrh predsedu kolégia, predsedu najvyššieho súdu alebo ministra prijíma stanoviská k zjednocovaniu ...
c)
oboznamuje sa s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie, Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev ...
d)
prerokúva a schvaľuje návrhy rozhodnutí na uverejnenie v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí ...
e)
prerokúva návrh správy najvyššieho súdu o aplikácii zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ...
f)
prerokúva návrh správy najvyššieho súdu o výsledkoch prieskumnej činnosti a z toho vyplývajúce podnety ...
g)
prerokúva správu o činnosti kolégia a schvaľuje jej predloženie do pléna najvyššieho súdu,
h)
môže zaujímať stanovisko k uchádzačom o funkciu sudcu na najvyššom súde v príslušnom kolégiu; na tento ...
i)
prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
(4)

Predseda kolégia najvyššieho súdu

a)
zvoláva rokovanie kolégia, určuje jeho program, vedie rokovanie kolégia, rozhoduje o prizvaní ďalších ...
b)
navrhuje kolégiu prijatie stanovísk podľa odseku 3 písm. b) až e),
c)
dáva návrhy predsedovi najvyššieho súdu na prijatie stanoviska pléna najvyššieho súdu k zjednocovaniu ...
d)
sleduje rozhodovaciu činnosť senátov a upozorňuje členov kolégia na rozpory v rozhodovaní senátov,
e)
riadi prieskumnú činnosť kolégia,
f)
spolupracuje pri tvorbe rozvrhu práce.
(5)

Predseda kolégia najvyššieho súdu môže poveriť vykonávaním niektorých úloh podľa odseku 4 niektorého ...

§ 22 - Zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
(1)

Na zabezpečenie jednotného výkladu a jednotného používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych ...

a)
príslušné kolégium najvyššieho súdu zhromažďuje prostredníctvom predsedov nižších súdov právoplatné ...
b)
plénum najvyššieho súdu alebo príslušné kolégium najvyššieho súdu prijíma stanoviská k zjednocovaniu ...
(2)

Pred prijatím stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(3)

Na zasadnutí pléna najvyššieho súdu alebo kolégia najvyššieho súdu, ktoré prijíma stanovisko k zjednocovaniu ...

§ 23
(1)

Najvyšší súd v záujme jednotného výkladu a jednotného používania zákonov a iných všeobecne záväzných ...

a)
stanoviská najvyššieho súdu k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...
b)
vybrané rozhodnutia najvyššieho súdu alebo ostatných súdov.
(2)

Najvyšší súd zabezpečuje uverejňovanie Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej ...

§ 24

Podrobnosti o rokovaní pléna a kolégií najvyššieho súdu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ...

§ 24a - Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
(1)

Zriaďuje sa Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“). ...

(2)

Kancelária najvyššieho súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym ...

(3)

Kancelária najvyššieho súdu vo vzťahu k najvyššiemu súdu zabezpečuje aj výkon činností uvedených v § ...

(4)

Kancelária najvyššieho súdu je štátna rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho súdu riadi a v ...

(5)

Vedúcemu kancelárie najvyššieho súdu určuje plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie ...

(6)

Úlohy kancelárie najvyššieho súdu plnia štátni zamestnanci7a) a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom ...

(7)

Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie najvyššieho súdu, o postavení štátnych zamestnancov ...

PIATA HLAVA
NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD

§ 24b

Senát najvyššieho správneho súdu sa skladá z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. Ak rozhoduje ...

§ 24c
(1)

Sudcovi najvyššieho správneho súdu možno prideliť aspoň jedného asistenta.

(2)

Na asistenta sudcu najvyššieho správneho súdu sa vzťahuje § 19 ods. 2 a 3 rovnako.

§ 24d - Plénum najvyššieho správneho súdu
(1)

Plénum najvyššieho správneho súdu

a)
uznáša sa na rokovacom poriadku najvyššieho správneho súdu a na poriadku pre voľbu a odvolávanie predsedov ...
b)
prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v ...
c)
prerokúva správy o aplikácii zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a na ich podklade ...
d)
prerokúva a schvaľuje správy predsedov kolégií najvyššieho správneho súdu o činnosti týchto kolégií ...
e)
prerokúva a schvaľuje správy o výsledkoch prieskumnej činnosti a na ich podklade dáva ministrovi podnety ...
f)
prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
(2)

Plénum najvyššieho správneho súdu zvoláva predseda najvyššieho správneho súdu, ktorý navrhuje jeho program ...

(3)

Predseda najvyššieho správneho súdu je povinný zvolať plénum najvyššieho správneho súdu, ak o to požiada ...

(4)

Plénum najvyššieho správneho súdu sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých ...

(5)

Na zasadnutí pléna sa môžu zúčastniť členovia súdnej rady, generálny prokurátor a minister; predseda ...

(6)

Podrobnosti o rokovaní pléna a kolégií najvyššieho správneho súdu upravuje rokovací poriadok, ktorý ...

§ 24e - Kolégiá najvyššieho správneho súdu
(1)

Na najvyššom správnom súde môže predseda súdu zriadiť kolégiá na základe predchádzajúceho súhlasu pléna ...

(2)

Na čele kolégia je predseda kolégia. Predseda kolégia riadi a po odbornej stránke koordinuje činnosť ...

(3)

Kolégium najvyššieho správneho súdu najmä

a)
na návrh predsedu kolégia, predsedu najvyššieho správneho súdu alebo ministra prijíma stanoviská k zjednocovaniu ...
b)
na návrh predsedu kolégia, predsedu najvyššieho správneho súdu alebo ministra prijíma stanoviská k zjednocovaniu ...
c)
oboznamuje sa s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, ...
d)
prerokúva a schvaľuje návrhy rozhodnutí na uverejnenie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho ...
e)
prerokúva návrh správy najvyššieho správneho súdu o aplikácii zákonov a iných všeobecne záväzných právnych ...
f)
prerokúva návrh správy najvyššieho správneho súdu o výsledkoch prieskumnej činnosti a z toho vyplývajúce ...
g)
prerokúva správu o činnosti kolégia a schvaľuje jej predloženie do pléna najvyššieho správneho súdu,
h)
môže zaujímať stanovisko k uchádzačom o funkciu sudcu na najvyššom správnom súde v príslušnom kolégiu; ...
i)
prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
(4)

Predseda kolégia najvyššieho správneho súdu

a)
zvoláva rokovanie kolégia, určuje jeho program, vedie rokovanie kolégia, rozhoduje o prizvaní ďalších ...
b)
navrhuje kolégiu prijatie stanovísk podľa odseku 3 písm. b) až e),
c)
dáva návrhy predsedovi najvyššieho správneho súdu na prijatie stanoviska pléna najvyššieho správneho ...
d)
sleduje rozhodovaciu činnosť senátov a upozorňuje členov kolégia na rozpory v rozhodovaní senátov,
e)
riadi prieskumnú činnosť kolégia,
f)
spolupracuje pri tvorbe rozvrhu práce.
(5)

Predseda kolégia najvyššieho správneho súdu môže poveriť vykonávaním niektorých úloh podľa odseku 4 ...

(6)

Ak na najvyššom správnom súde nie je zriadené ani jedno kolégium, plní úlohy kolégia plénum najvyššieho ...

§ 24f - Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
(1)

Zriaďuje sa Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho ...

(2)

Kancelária najvyššieho správneho súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, ...

(3)

Kancelária najvyššieho správneho súdu vo vzťahu k najvyššiemu správneho súdu zabezpečuje aj výkon činností ...

(4)

Kancelária najvyššieho správneho súdu je štátna rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho správneho ...

(5)

Vedúcemu kancelárie najvyššieho správneho súdu určuje plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom ...

(6)

Úlohy kancelárie najvyššieho správneho súdu plnia štátni zamestnanci7a) a zamestnanci pri výkone práce ...

(7)

Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie najvyššieho správneho súdu, o postavení štátnych zamestnancov ...

ŠIESTA HLAVA
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD

§ 25

Senát Špecializovaného trestného súdu sa skladá z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. ...

§ 26

Plénum Špecializovaného trestného súdu vykonáva pôsobnosť kolégia krajského súdu; § 17 ods. 3 sa použije ...

SIEDMA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VÝKONE SÚDNICTVA V TRESTNOPRÁVNYCH VECIACH V ČASE VOJNY A VOJNOVÉHO STAVU

§ 27
(1)

Určené počty sudcov poverených konaním a rozhodovaním vo veciach podľa osobitného predpisu8a) sa v čase ...

(2)

V čase vojny alebo vojnového stavu sa doplnia počty sudcov súdov s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu8a) ...

(3)

Zoznam sudcov okresných súdov a krajských súdov, ktorí majú podľa odsekov 1 a 2 v čase vojny a vojnového ...

§ 28

Súdy uvedené v § 27 ods. 2 môžu v čase vojny a vojnového stavu vykonávať pôsobnosť podľa osobitného ...

TRETIA ČASŤ

ORGÁNY RIADENIA A SPRÁVY SÚDOV

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 32
(1)

Úlohou riadenia a správy súdov je vytvárať súdom Slovenskej republiky podmienky na riadny výkon súdnictva ...

(2)

Riadenie a správa súdov nesmú zasahovať do rozhodovacej činnosti súdov.

§ 33
(1)

Riadenie a správu súdov vykonávajú orgány riadenia a správy súdov v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom. ...

(2)

Orgánmi riadenia a správy súdu sú predseda súdu a podpredseda súdu. Predsedovia súdov a podpredsedovia ...

(3)

V rozsahu ustanovenom zákonom sa na riadení a správe súdov podieľajú aj súdna rada a orgány sudcovskej ...

§ 34
(1)

Ministerstvo vykonáva správu súdov ako ústredný orgán štátnej správy pre súdy.

(2)

Orgánom správy súdov je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj riaditeľ správy okresného súdu, riaditeľ ...

DRUHÁ HLAVA
PREDSEDA SÚDU A PODPREDSEDA SÚDU

Predseda súdu
§ 35 - Pôsobnosť predsedu súdu
(1)

Predseda súdu zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov. Predseda ...

(2)

Predseda súdu koná v mene súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Predseda súdu vykonáva súdnictvo ako predseda senátu, člen senátu alebo sudca podľa rozvrhu práce v ...

§ 36 - Ustanovenie do funkcie predsedu súdu

Predsedu súdu, okrem predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu, vymenúva minister ...

§ 37 - Výberové konanie na funkciu predsedu súdu
(1)

Výberové konanie na funkciu predsedu súdu podľa § 36 (ďalej len „výberové konanie“) vyhlasuje minister. ...

(2)

Výberové konanie sa vyhlasuje verejne na webovom sídle ministerstva, v periodickej tlači s celoštátnou ...

a)
90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu súdu,
b)
do 30 dní odo dňa zániku funkcie predsedu súdu z dôvodov podľa § 38 ods. 1.
(3)

Uchádzať sa o funkciu predsedu súdu môže ktorýkoľvek sudca súdu toho istého stupňa alebo súdu vyššieho ...

(4)

Účelom výberového konania je overiť predpoklady a schopnosti zabezpečiť riadny výkon súdnictva a správu ...

(5)

Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje minister ...

(6)

Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné ...

(7)

Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ...

(8)

Na základe výsledkov výberového konania navrhne výberová komisia súdnej rade preverenie majetkových ...

(9)

Ak úspešný uchádzač po oznámení výsledkov výberového konania ešte pred vymenovaním do funkcie predsedu ...

(10)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle aspoň 30 dní pred výberovým konaním všetky žiadosti o ...

(11)

Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, ...

(12)

Výberové konanie je verejné, okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a ...

(13)

Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania ...

§ 38 - Zánik funkcie predsedu súdu
(1)

Výkon funkcie predsedu súdu sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia ...

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
zánikom funkcie sudcu,11)
c)
odvolaním z funkcie,
d)
zánikom súdu,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
f)
zvolením alebo vymenovaním za člena súdnej rady.
(2)

Sudca sa môže vzdať funkcie predsedu súdu písomným oznámením ministrovi. Výkon funkcie predsedu súdu ...

(3)

Odvolanie predsedu súdu môže ministrovi navrhnúť

a)
súdna rada,
b)
sudcovská rada príslušného súdu,
c)
predseda súdu vyššieho stupňa.
(4)

Návrhom podľa odseku 3 minister nie je viazaný; rozhodne o ňom do 60 dní odo dňa jeho doručenia.

(5)

Minister môže aj bez návrhu odvolať sudcu z funkcie predsedu súdu, ak si neplní povinnosti predsedu ...

(6)

Výkon funkcie predsedu súdu v prípade odvolania zaniká dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené ...

(7)

Ak funkcia podpredsedu súdu nie je obsadená, minister poverí niektorého zo sudcov príslušného súdu, ...

Podpredseda súdu
§ 39
(1)

Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená zastupuje v ...

(2)

Funkcia podpredsedu súdu sa zriaďuje na všetkých súdoch. Ak funkcia podpredsedu súdu nie je zriadená ...

(3)

Ak funkcia podpredsedu súdu nie je obsadená alebo ak ide o dlhodobú neprítomnosť podpredsedu súdu presahujúcu ...

§ 40

Podpredsedu súdu zo sudcov, ktorí nie sú členmi súdnej rady, vymenúva na návrh predsedu súdu minister ...

§ 41

Na zánik funkcie podpredsedu súdu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 38; navrhnúť odvolanie podpredsedu ...

§ 42 - Povinnosti predsedu súdu a podpredsedu súdu
(1)

Predseda súdu a podpredseda súdu sa musia zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť ...

(2)

Predseda súdu a podpredseda súdu sú povinní

a)
vykonávať svoju funkciu svedomito, riadne a včas plniť svoje povinnosti orgánu riadenia a správy súdov, ...
b)
voči sudcom súdu, ktorého správu vykonávajú, pristupovať nezaujato a zachovávať za rovnakých podmienok ...
c)
nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť osobnými záujmami alebo záujmami politických strán, ...
d)
kontrolovať dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného zákona;12) ...
e)
zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdom; ustanovenie § 74 ods. ...
(3)

Predseda súdu je povinný dohliadať na dodržiavanie povinností ustanovených sudcom týmto zákonom a osobitnými ...

Osobitné ustanovenia
§ 43 - Predseda najvyššieho súdu a podpredseda najvyššieho súdu
(1)

Ustanovenie do funkcie a zánik funkcie predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu upravuje ...

(2)

Na predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu sa nevzťahujú § 36 až 38, § 39 ods. 2 a ...

(3)

Ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu najvyššieho súdu ani do funkcie podpredsedu najvyššieho ...

§ 44 - Predseda najvyššieho správneho súdu a podpredseda najvyššieho správneho súdu
(1)

Ustanovenie do funkcie a zánik funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu a podpredsedu najvyššieho ...

(2)

Na predsedu najvyššieho správneho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu sa nevzťahujú § 36 až ...

(3)

Ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu ani do funkcie podpredsedu ...

TRETIA HLAVA
SUDCOVSKÁ SAMOSPRÁVA

§ 45 - Sudcovská rada
(1)

Na riadení a správe súdov sa podieľa sudcovská rada ako orgán sudcovskej samosprávy. Sudcovská rada ...

(2)

Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva ...

(3)

Podrobnosti o rokovaní pléna a o voľbách a odvolávaní členov sudcovskej rady upravuje rokovací poriadok ...

(4)

Sudcovská rada si zo svojich členov volí a odvoláva predsedu sudcovskej rady a aspoň jedného podpredsedu ...

(5)

Rokovanie sudcovskej rady zvoláva, navrhuje jeho program a vedie predseda sudcovskej rady alebo ním ...

(6)

Člen sudcovskej rady má právo na zabezpečenie primeraného času na prípravu na zasadnutie sudcovskej ...

(7)

Sudcovská rada

a)
vyjadruje sa k návrhom rozpočtov súdov,
b)
prerokúva správu predsedu súdu o použití rozpočtových prostriedkov,
c)
prerokúva návrh rozvrhu práce súdu a zaujíma k nemu stanovisko,
d)
rozhoduje o námietkach sudcov vo veciach podľa osobitného zákona,14)
e)
volí členov výberovej komisie podľa § 37 ods. 5 písm. a),
f)
podáva disciplinárny návrh,
g)
spolurozhoduje o niektorých platových veciach sudcov podľa osobitného zákona,15)
h)
schvaľuje rokovací poriadok sudcovskej rady,
i)
na požiadanie predsedu súdu zaujíma stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti predsedu súdu,
j)
rozhoduje v iných veciach, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(8)

Predseda súdu a podpredseda súdu majú právo byť prítomní na rokovaní sudcovskej rady a vyjadrovať sa ...

(9)

Hlasovanie sudcovskej rady je verejné; to neplatí, ak sudcovská rada volí predsedu sudcovskej rady a ...

(10)

Podrobnosti o spôsobe rokovania sudcovskej rady, o hlasovaní a o prijímaní uznesení sudcovskej rady ...

(11)

Predseda sudcovskej rady vhodným spôsobom zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti sudcovskej rady, ...

Funkčné obdobie a zánik členstva v sudcovskej rade
§ 46
(1)

Funkčné obdobie sudcovských rád je päťročné. Funkcia člena sudcovskej rady je čestná funkcia.

(2)

Člen sudcovskej rady sa môže svojho členstva a funkcie v sudcovskej rade vzdať.

(3)

Členstvo v sudcovskej rade zaniká

a)
preložením člena sudcovskej rady na súd mimo obvodu sudcovskej rady,
b)
zánikom funkcie sudcu,11)
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
d)
uplynutím funkčného obdobia,
e)
odvolaním podľa § 45 ods. 2.
(4)

Sudcovi, ktorý vykonáva stáž podľa osobitného zákona, členstvo v sudcovskej rade počas výkonu stáže ...

§ 47

Ak v priebehu funkčného obdobia sudcovskej rady zanikne sudcovi členstvo v sudcovskej rade, vykoná plénum ...

§ 48 - Kolégium predsedov sudcovských rád
(1)

Kolégium predsedov sudcovských rád sa zriaďuje na krajskom súde a tvorí ho predseda sudcovskej rady ...

(2)

Do pôsobnosti kolégia predsedov sudcovských rád patrí

a)
vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu a po pridelení prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj k ich navrhovanému ...
b)
vyjadrovať sa k správe o čerpaní rozpočtu za uplynulý rok,
c)
navrhovať programové priority pre oblasť výkonu súdnictva,
d)
na požiadanie predsedu krajského súdu zaujímať stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti predsedu ...
e)
rozhodovať o ďalších otázkach, ak tak ustanoví osobitný zákon.

ŠTVRTÁ ČASŤ

RIADENIE SÚDOV

§ 49 - Predsedovia súdov zabezpečujú riadenie súdov v oblasti výkonu súdnictva najmä
a)

rozvrhom práce,

b)

výkonom dohľadu nad dodržiavaním dôstojnosti a plynulosti súdneho konania a zásad sudcovskej etiky,

c)

využívaním výsledkov vnútornej revízie,

d)

vybavovaním sťažností.

PRVÁ HLAVA
ROZVRH PRÁCE

§ 50
(1)

Na účely tohto zákona sa rozvrhom práce rozumie akt riadenia predsedu súdu, ktorým sa riadi organizácia ...

(2)

Rozvrh práce obsahuje

a)
určenie senátov, samosudcov, súdnych úradníkov a notárov poverených vybavovaním jednotlivých druhov ...
b)
zloženie senátov s uvedením predsedu senátu a ďalších sudcov; v rozvrhu práce sa tiež uvedie, ktorý ...
c)
určenie spôsobu zastupovania senátov, sudcov, samosudcov, predsedov senátov a súdnych úradníkov tak, ...
d)
spôsob a podmienky zaraďovania hosťujúcich sudcov do rozvrhu práce s odkazom na zoznam hosťujúcich sudcov ...
e)
spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce v prípade dlhodobej neprítomnosti sudcu a ak sa zmení ...
f)
spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce z dôvodu výrazných rozdielov v pracovnom zaťažení ...
g)
spôsob prideľovania vecí samosudcom a senátom v prípade nemožnosti využitia technických prostriedkov ...
h)
rozvrh služieb určujúci samosudcov alebo senáty a spôsob ich zastupovania v prípade, ak ide o nemožnosť ...
i)
ustanovenie maximálneho rozdielu v počte pridelených vecí podľa § 51 medzi senátmi, samosudcami a súdnymi ...
j)
zaradenia sudcov do jednotlivých grémií a kolégií,
k)
spôsob poverovania notárov úkonmi v konaní o dedičstve a ich zastupovanie16) (ďalej len „notársky rozvrh“), ...
l)
zaradenie súdnych úradníkov a ďalších zamestnancov súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva, do ...
m)
ďalšie náležitosti, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(3)

Ak sudca vykonáva iné činnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo osobitného zákona,16a) rozvrh práce ...

(4)

Rozvrh práce spolu so stanoviskom sudcovskej rady sú verejne prístupné. Predseda príslušného súdu je ...

§ 51 - Spôsob prideľovania vecí podľa rozvrhu práce
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, veci určené podľa predmetu konania sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú ...

(2)

Podmienka náhodného výberu podľa odseku 1 je splnená vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch ...

(3)

Ak nie je možné prideliť vec náhodným výberom a ide o potrebu pridelenia veci na rozhodnutie bez zbytočného ...

(4)

Ak odsek 5 neustanovuje inak, náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov ...

a)
dlhodobej šesť týždňov presahujúcej neprítomnosti zákonného sudcu, ktorému bola vec pridelená,
b)
zmeny v obsadení súdu sudcami, a to vrátane zmeny v dôsledku dočasného pridelenia sudcu; pri zmene v ...
c)
výraznej nerovnomernosti zaťaženosti sudcov a
d)
ak bol zákonný sudca, ktorému bola vec pridelená, z konania a rozhodovania vo veci vylúčený.
(5)

Ak sa zastupovanie zákonného sudcu, ktorý koná a rozhoduje ako samosudca, zabezpečuje hosťujúcim sudcom ...

(6)

V konaní na Špecializovanom trestnom súde, krajskom súde podľa osobitného zákona17) alebo v konaní o ...

(7)

Ak vznikne náhla prekážka, ktorá bráni zákonnému sudcovi, ktorému bola vec pridelená, vykonávať úkony ...

(8)

Ak bude vec súdu vrátená na ďalšie konanie a rozhodnutie vo veci, bude pridelená sudcovi, ktorému bola ...

(9)

Ak nie je možné použiť technické prostriedky a programové prostriedky na pridelenie veci v dôsledku ...

(10)

Súd vydá účastníkovi konania potvrdenie o prevzatí a pridelení veci. Evidencia prideľovania vecí na ...

(11)

Notársky rozvrh môže byť založený na

a)
obvodovom systéme, ktorý delí obvod okresného súdu na notárske obvody, ktorých počet sa rovná počtu ...
b)
časovom systéme, podľa ktorého sú notári poverovaní úkonmi v konaní o dedičstve v závislosti od času ...
c)
kombinácii systémov podľa písmen a) a b), pričom hranice notárskych obvodov spravidla rešpektujú územné ...
§ 51a
(1)

Sudcovi možno rozvrhom práce prideliť na konanie a rozhodovanie veci patriace do inej agendy, ak bude ...

a)
len s jeho predchádzajúcim súhlasom alebo
b)
bez jeho súhlasu len po predchádzajúcom prerokovaní sudcovskej rady v prípade zmeny rozvrhu práce v ...
(2)

Predseda súdu musí v prípadoch podľa odseku 1 prihliadať na uvedené skutočnosti pri výkone súdnictva ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak ide o hosťujúceho sudcu alebo dočasne prideleného sudcu.

§ 52 - Tvorba rozvrhu práce
(1)

Rozvrh práce zostavuje predseda súdu tak, aby bol zabezpečený výkon súdnictva. Pri tvorbe rozvrhu práce ...

(2)

Predseda súdu je povinný návrh rozvrhu práce, predtým než ho predloží sudcovskej rade podľa odseku 3, ...

(3)

Predseda súdu predkladá návrh rozvrhu práce na nasledujúci kalendárny rok sudcovskej rade na prerokovanie ...

(4)

Rozvrh práce vydá predseda súdu s uvedením pripomienok a výhrad sudcovskej rady bezodkladne po jeho ...

(5)

Ak predseda súdu nepredloží sudcovskej rade na prerokovanie návrh rozvrhu práce v lehote podľa odseku ...

(6)

Ak predseda súdu nevydá rozvrh práce riadne a včas, organizácia práce súdu sa pri zabezpečovaní riadneho ...

(7)

Zmeny a dodatky rozvrhu práce, ktoré sa dotýkajú sudcov a súdnych úradníkov poverených konaním a rozhodovaním, ...

(8)

V záujme zabezpečenia technickej realizácie rozvrhu práce predseda súdu konzultuje prípravu návrhu rozvrhu ...

§ 52a
(1)

Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len „notárska komora“) predloží najneskôr do 30. septembra ...

(2)

Predsedovia okresných súdov oznámia svoje stanovisko k návrhu notárskeho rozvrhu najneskôr do 31. októbra ...

(3)

Predseda okresného súdu vydá notársky rozvrh najneskôr do 10. decembra kalendárneho roka a zašle ho ...

(4)

Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k zrušeniu alebo zriadeniu notárskeho úradu, notárska komora predloží ...

(5)

Predseda okresného súdu podľa odseku 4 oznámi svoje stanovisko k návrhu zmeny notárskeho rozvrhu najneskôr ...

(6)

Predseda okresného súdu vydá rozhodnutie o zmene notárskeho rozvrhu najneskôr do 30 dní od predloženia ...

DRUHÁ HLAVA
DOHĽAD PREDSEDU SÚDU

§ 53
(1)

Predseda súdu dohliada na dodržiavanie zásad sudcovskej etiky, zásad dôstojnosti súdneho konania a plynulosti ...

a)
dohliada na riadny chod súdnych oddelení,
b)
sleduje a hodnotí pravidelnosť práce sudcov a senátov v oblasti organizácie a efektivity práce senátov ...
c)
vykonáva previerky súdnych spisov a manipulácie s nimi,
d)
sleduje dodržiavanie sudcovskej etiky a správanie súdnych úradníkov a zamestnancov súdu, ktorí plnia ...
e)
zúčastňuje sa na niektorých pojednávaniach,
f)
sleduje rozhodovaciu činnosť sudcov z hľadiska plynulosti súdneho konania, osobitne sleduje plynulosť ...
g)
vybavuje sťažnosti.
(2)

Pri vykonávaní dohľadu spolupracuje predseda súdu s predsedom grémia alebo predsedom kolégia.

(3)

Ak predseda súdu zistí, že došlo k porušeniu zásad sudcovskej etiky, zásad dôstojnosti súdneho konania ...

(4)

V rámci vykonávania dohľadu podľa odseku 1 písm. c) až f) podáva predseda súdu ministerstvu podnety ...

TRETIA HLAVA
VNÚTORNÁ REVÍZIA

§ 54

Vnútorná revízia súdu (ďalej len „revízia“) je druh kontroly súdu a sudcov, ktorý smeruje k prevereniu ...

§ 55
(1)

Revízia sa vykonáva

a)
v päťročných časových intervaloch podľa vopred stanoveného harmonogramu revízií, ktorý schvaľuje na ...
b)
mimo rámca harmonogramu revízií (ďalej len „mimoriadna revízia“), ak je to nevyhnutné na prijatie opatrení ...
(2)

Revízia podľa odseku 1 písm. a) je zameraná na

a)
výsledky práce súdu a jeho sudcov so zreteľom na vytvorené personálne a materiálne podmienky a zaťaženosť ...
b)
na stav a príčiny starších nevybavených vecí a prieťahy v konaní,
c)
dodržiavanie procesných predpisov, náležitostí zápisníc a rozhodnutí, zákonných lehôt na konanie a rozhodnutie, ...
d)
včasnosť vyhotovovania a vypravovania súdnych rozhodnutí,
e)
úroveň prípravy súdnych pojednávaní a priebehu súdnych pojednávaní, využívanie pojednávacích dní a príčiny ...
f)
úroveň práce súdnych oddelení a kancelárií, úroveň súdnych písomností,
g)
preskúmateľnosť prideľovania spisov podľa rozvrhu práce,
h)
dôvodnosť zmien rozvrhu práce a dodržiavanie postupu tvorby rozvrhu práce,
i)
zachovávanie požiadaviek na špecializáciu sudcov,
j)
dôstojnosť správania sa sudcov, súdnych úradníkov a ďalších zamestnancov súdu, ako aj na dôstojnosť ...
k)
účinnosť vybavovania sťažností.
(3)

Rozsah revízie podľa odseku 2 nemožno zúžiť.

(4)

Zameranie mimoriadnych revízií na určité oblasti výkonu súdnictva určí raz ročne súdna rada na návrh ...

(5)

Predsedovia krajských súdov, predseda najvyššieho súdu a predseda najvyššieho správneho súdu môžu z ...

(6)

Na výkon revízie sa nepoužije osobitný zákon.19)

§ 56
(1)

Výkonom revízie sa nesmie zasahovať do rozhodovacej činnosti súdu a sudcu.

(2)

Členovia oddelení vnútornej revízie (ďalej len „revízne oddelenie) sú povinní vykonávať revíziu nestranne, ...

(3)

Pri revízii môžu členovia revízneho oddelenia nahliadať do spisov v právoplatne vybavených veciach, ...

(4)

Vo veciach, kde konanie nebolo právoplatne skončené, môžu členovia revízneho oddelenia nahliadať do ...

§ 57
(1)

Revíziu okresného súdu vykonáva revízne oddelenie príslušného krajského súdu.

(2)

Revízne oddelenie sa skladá z vedúceho revízneho oddelenia, podpredsedu krajského súdu a dvoch ďalších ...

(3)

Úlohou vedúceho revízneho oddelenia je organizovať výkon revízie v súlade s harmonogramom, dbať o včasnosť ...

(4)

Vedúceho revízneho oddelenia vymenúva na tri roky predseda krajského súdu z dvoch kandidátov navrhnutých ...

(5)

Ďalších členov revízneho oddelenia vymenúva predseda krajského súdu na návrh vedúceho oddelenia.

(6)

Predseda súdu určí v rozvrhu práce potrebný počet súdnych úradníkov v štátnozamestnaneckom pomere na ...

(7)

Na žiadosť vedúceho revízneho oddelenia môže predseda súdu určiť na vykonanie revízie aj ďalšie osoby, ...

§ 58
(1)

Revíziu krajského súdu vykonáva revízne oddelenie najvyššieho súdu a ak ide o agendu správneho súdnictva, ...

(2)

Revízne oddelenie sa skladá z vedúceho revízneho oddelenia a z jedného stáleho člena, ktorých vymenúva ...

(3)

Ďalších členov revízneho oddelenia vymenúva predseda najvyššieho súdu alebo predseda najvyššieho správneho ...

(4)

Ustanovenia § 57 ods. 3, 6 a 7 platia primerane.

§ 59
(1)

Revíziu na najvyššom súde vykonáva orgán určený rokovacím poriadkom najvyššieho súdu. Rokovací poriadok ...

(2)

Revíziu na najvyššom správnom súde vykonáva orgán určený rokovacím poriadkom najvyššieho správneho súdu; ...

§ 59a

Člen revízneho oddelenia, ktorým je sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon ...

§ 60
(1)

Členovia revízneho oddelenia môžu požiadať o uvoľnenie z činnosti v revíznom oddelení, ak na svoju činnosť ...

(2)

Predseda súdu odvolá vedúceho revízneho oddelenia, jeho stáleho člena alebo člena, ak

a)
mu zdravotný stav nedovoľuje, najmenej počas troch mesiacov, riadne vykonávať revíznu činnosť,
b)
voči nemu sa začalo disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
c)
neplní si povinnosti ustanovené týmto zákonom na výkon revíznej činnosti.
(3)

Proti rozhodnutiu predsedu súdu podľa odsekov 1 a 2 môže člen revízneho oddelenia podať námietky do ...

§ 61
(1)

Po vykonaní revízie zostavia členovia revízneho oddelenia správu o výsledkoch revízie s návrhom opatrení. ...

(2)

Vedúci revízneho oddelenia zašle správu predsedovi príslušného krajského súdu, predsedovi najvyššieho ...

(3)

Predseda krajského súdu zabezpečuje realizáciu opatrení v rozsahu vlastnej pôsobnosti.

ŠTVRTÁ HLAVA
SŤAŽNOSTI NA POSTUP SÚDU A PODNETY

Sťažnosti
§ 62
(1)

Sťažnosť môže podať účastník konania alebo strana v konaní. Sťažnosť na postup súdu môže smerovať proti ...

(2)

Anonymné sťažnosti sa nevybavujú.

(3)

Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojej sťažnosti dopustí ...

§ 63 - Vybavovanie sťažností
(1)

Sťažnosti vybavuje predseda príslušného súdu, ak osobitný zákon3) neustanovuje inak.

(2)

Sťažnosti na predsedu súdu vybavuje predseda súdu vyššieho stupňa.

§ 64
(1)

Účelom vybavovania sťažnosti je zistiť, či v danej veci boli spôsobené prieťahy v konaní alebo porušené ...

(2)

Orgán, ktorý vybavuje sťažnosť, je povinný na účel zistenia stavu veci prešetriť všetky skutočnosti. ...

(3)

Ak orgán poverený vybavovaním sťažnosti zistí, že sťažnosť je dôvodná, prijme a zabezpečí vykonanie ...

§ 65
(1)

Sťažnosť musí byť vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia orgánu príslušnému na jej vybavenie.

(2)

Ak lehotu podľa odseku 1 nemožno dodržať z dôvodu nemožnosti zabezpečenia podkladov na riadne vybavenie ...

§ 66

O spôsobe vybavenia sťažnosti a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov musí byť ...

§ 67 - Prešetrenie vybavenia sťažnosti
(1)

Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť, ktorú podal na príslušnom orgáne súdu, nebola ním riadne ...

a)
predsedu krajského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu,
b)
ministerstvo o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špecializovaného ...
(2)

Na prešetrenie vybavenia sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o vybavovaní sťažností. ...

(3)

Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti sa spoplatňuje podľa osobitného zákona.20)

§ 68 - Osobitné ustanovenie o sťažnostiach

Ak tento zákon neustanovuje inak, použije sa na vybavovanie sťažností osobitný zákon.21)

§ 69 - Podnety
(1)

Podnetom sa rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa poukazuje najmä na nevhodné ...

(2)

Účelom vybavovania podnetu je vykonanie potrebných opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov ...

(3)

Podnet vybavuje predseda súdu; podnet týkajúci sa sudcov vybavuje sudcovská rada príslušného súdu. Sudcovská ...

(4)

Podnet týkajúci sa výkonu funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu vybavuje ministerstvo; to neplatí, ...

(5)

Podnet musí byť prerokovaný s osobou, voči ktorej smeruje.

(6)

Podnet musí byť vybavený do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia orgánu príslušnému na jeho vybavenie. ...

§ 70 - Spoločné ustanovenie

Podanie podľa § 62 alebo § 69, ktoré bolo doručené súdu, sa posudzuje podľa jeho obsahu.

PIATA ČASŤ

SPRÁVA SÚDOV

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV SPRÁVY SÚDOV

Ministerstvo
§ 71
(1)

Ministerstvo vykonáva správu súdov tým, že

a)
v oblasti personálnej
1.
v rámci vládou schválených limitov počtov zamestnancov v rozpočtovej kapitole ministerstva určuje počty ...
2.
vyhotovuje zoznam sudcov súdov podľa § 27 ods. 3,
3.
rozhoduje o započítaní doby právnickej činnosti v inom pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ...
4.
spolupodieľa sa na určovaní obsahovej náplne vzdelávania sudcov,
5.
koordinuje a usmerňuje odbornú prípravu prísediacich na výkon ich funkcie,
b)
v oblasti finančnej
1.
riadi tvorbu rozpočtu súdov,
2.
vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit na súdoch,19)
3.
metodicky usmerňuje výkon základnej finančnej kontroly súdmi,19) vedenie účtovníctva súdmi,22) investičnú ...
c)
v oblasti organizačnej
1.
metodicky usmerňuje a kontroluje výkon správy okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného trestného ...
2.
metodicky usmerňuje činnosť súdov na úseku ochrany pred požiarmi,27) ochrany utajovaných skutočností,28) ...
3.
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,29a)
d)
v oblasti ekonomickej
1.
riadi a metodicky usmerňuje vývoj, nasadzovanie a využívanie informačných systémov a technológií na ...
2.
na základe vyhodnocovania stavu súdnych agend uskutočňuje strategické plánovanie a prípravu dlhodobých ...
3.
spravuje a zabezpečuje Centrálny informačný systém súdnictva (ďalej len „centrálny informačný systém“), ...
4.
metodicky usmerňuje poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ...
5.
metodicky usmerňuje výkon archívnictva,31)
e)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon.
(2)

Počty miest sudcov a zamestnancov súdov podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu určuje ministerstvo ako ...

§ 72
(1)

Ministerstvo ďalej

a)
sleduje a vyhodnocuje stav súdnych agend na základe výkazov a justičnej štatistiky,
b)
sleduje plnenie povinností orgánov riadenia a správy súdu,
c)
vykonáva previerky súdnych spisov a previerky úrovne súdneho konania v súvislosti s výkonom pôsobnosti ...
d)
vybavuje sťažnosti a podnety, ak tak ustanoví tento zákon,
e)
vykonáva previerky vybavovania a prešetrovania vybavovania sťažností podľa tohto zákona predsedami
1.
okresných súdov,
2.
krajských súdov,
3.
Špecializovaného trestného súdu.
(2)

Na účel plnenia úloh podľa odseku 1 písm. b) až e) je ministerstvo oprávnené nahliadať do súdneho spisu ...

(3)

Prevzaté spisy je ministerstvo povinné vrátiť príslušnému súdu v lehote do 30 dní odo dňa ich prevzatia, ...

(4)

Ak pri plnení úloh podľa odseku 1 ministerstvo získa poznatky o nejednotnosti súdneho rozhodovania, ...

§ 73
(1)

V súvislosti s výkonom pôsobnosti podľa § 71 ods. 1 písm. d) prvého bodu ministerstvo zabezpečuje

a)
prevádzku a ochranu informačných systémov súdu,
b)
koordináciu nákupu technických a programových prostriedkov súdov v obvode príslušného krajského súdu, ...
c)
koordináciu nasadzovania informačných systémov a ich vývoja,
d)
koordináciu nasadzovania informačných systémov verejnej správy na súdoch,33)
e)
bezpečnosť informačného systému vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z ochrany osobných údajov v automatizovaných ...
f)
koordináciu spracovania štátnej štatistiky, súdnej štatistiky a výkazníctva spracúvaného v informačných ...
g)
údržbu technických a programových prostriedkov,
h)
správu licencií,
i)
školenia a semináre týkajúce sa informačných systémov,
j)
nasadzovanie a prevádzku dátových komunikačných prostriedkov.
(2)

Výkon úloh podľa odseku 1 môže ministerstvo v potrebnom rozsahu preniesť na krajské súdy; ustanovenia ...

(3)

Výkon úloh prenesených podľa odseku 2 zabezpečuje príslušný organizačný útvar krajského súdu, a to pre ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia primerane aj pre Špecializovaný trestný súd, najvyšší správny súd ...

§ 74 - Predseda súdu
(1)

Predseda súdu vykonáva správu súdu tým, že

a)
zabezpečuje riadne obsadenie súdu zamestnancami súdu a vybavuje personálne veci sudcov a zamestnancov ...
b)
zabezpečuje riadenie osobného úradu,
c)
zabezpečuje chod súdu po stránke ekonomickej, materiálnej a finančnej,
d)
zabezpečuje v spolupráci s Justičnou akadémiou a ministerstvom odborné vzdelávanie sudcov a ďalších ...
e)
vykonáva dohľad nad súdnymi oddeleniami súdu,
f)
zabezpečuje používanie štátneho jazyka v súlade s osobitným predpisom,34a)
g)
zabezpečuje poskytovanie informácií o činnosti súdu pre iné orgány verejnej moci a pre verejnosť,
h)
zodpovedá za efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov,
i)
zodpovedá za dodržiavanie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí pre senáty, sudcov a súdnych ...
j)
zodpovedá za včasné zverejňovanie súdnych rozhodnutí,
k)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.35)
(2)

Predseda okresného súdu okrem výkonu činností uvedených v odseku 1 vykonáva správu okresného súdu aj ...

a)
určuje počty prísediacich na okresnom súde,
b)
zabezpečuje odbornú prípravu prísediacich okresného súdu na výkon ich funkcie,
c)
dohliada na odbornú justičnú stáž počas jej výkonu na okresnom súde.
(3)

Predseda krajského súdu okrem výkonu činností uvedených v odseku 1 vykonáva správu krajského súdu aj ...

a)
určuje počty prísediacich na krajskom súde,
b)
zabezpečuje výber uchádzačov o funkciu sudcu a pripravuje podklady na ich vymenovanie za sudcov,
c)
zabezpečuje odbornú prípravu prísediacich krajského súdu na výkon ich funkcie a organizuje a koordinuje ...
d)
riadi organizačné útvary krajského súdu uvedené v § 73 ods. 3,
e)
riadi a kontroluje odbornú justičnú stáž v obvode krajského súdu a jej výkon.
(4)

Predseda najvyššieho súdu a predseda najvyššieho správneho súdu vykonáva správu súdu len tým, že vybavuje ...

(5)

Predseda Špecializovaného trestného súdu okrem činností uvedených v odseku 1 vykonáva správu Špecializovaného ...

§ 75

Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy okresného súdu, krajského súdu a Špecializovaného ...

DRUHÁ HLAVA
RIADITEĽ SPRÁVY SÚDU

§ 76

Riaditeľ správy súdu je štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere ...

§ 77

Riaditeľ správy súdu organizuje a riadi ekonomický a administratívny chod súdu a koná v mene súdu v ...

§ 78
(1)

Riaditeľ správy súdu vykonáva správu súdu tým, že zabezpečuje

a)
bežný chod súdu a ochranu budov súdu,
b)
hospodárenie a nakladanie s rozpočtovými prostriedkami súdu,
c)
vedenie účtovníctva,22)
d)
tvorbu a použitie sociálneho fondu25) a uzatváranie kolektívnych zmlúv,
e)
správu majetku štátu,24)
f)
verejné obstarávanie,37)
g)
výkon základnej finančnej kontroly,19)
h)
poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochranu a využívanie ...
i)
chod archívu,31)
j)
výkon štátnej štatistiky.38)
(2)

Riaditeľ správy krajského súdu vykonáva správu krajského súdu a riaditeľ správy Špecializovaného trestného ...

a)
materiálno-technické zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností,28)
b)
riadenie ochrany pred požiarmi,27)
c)
riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,29)
d)
investičnú výstavbu,23)
e)
školenia a semináre pre administratívnych zamestnancov súdu.
(3)

Riaditeľ správy krajského súdu vykonáva správu okresných súdov v obvode príslušného krajského súdu tým, ...

(4)

Riaditeľ správy krajského súdu môže po dohode s riaditeľom správy okresného súdu v obvode tohto krajského ...

TRETIA HLAVA
CENTRÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM

§ 79
(1)

Ministerstvo a súdy spracúvajú vo verejnom záujme pri plnení svojich úloh informácie, osobné údaje a ...

(2)

Údaje sú súčasťou centrálneho informačného systému. Centrálny informačný systém je informačným systémom ...

(3)

Prevádzkovateľom a správcom centrálneho informačného systému je ministerstvo. Prevádzku, správu a vývoj ...

(4)

Údaje, ktoré sú súčasťou centrálneho informačného systému, sa vedú v listinnej podobe alebo v elektronickej ...

§ 80
(1)

Údaje z centrálneho informačného systému využívajú ministerstvo a súdy pri plnení svojich úloh. Údaje ...

(2)

Osobné údaje súvisiace so zastupovaním Slovenskej republiky v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej ...

§ 81

Ministerstvo v spolupráci so súdmi preveruje správnosť údajov spracúvaných v centrálnom informačnom ...

§ 82
(1)

Automatizované informačné systémy vrátane databáz v nich obsiahnutých, vytvorené a spravované ministerstvom ...

(2)

Automatizované informačné systémy uvedené v odseku 1 sú súčasťou štátneho informačného systému Slovenskej ...

§ 82a - Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí
(1)

Súdy sú povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, ...

(2)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, ...

(3)

Pred zverejnením rozhodnutia podľa odseku 1 sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním bude ...

(4)

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí podľa odseku 1 technicky zabezpečuje ministerstvo na svojom webovom ...

(5)

Súdy sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona42a) všetky súdne rozhodnutia, ...

§ 82b - Zverejňovanie štatistických údajov
(1)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje štatistické údaje o činnosti súdov, jednotlivých sudcov ...

(2)

Štatistické údaje o činnosti súdov zverejňuje ministerstvo podľa odseku 1 každoročne k 28. februáru, ...

(3)

Kancelária najvyššieho súdu na webovom sídle najvyššieho súdu zverejňuje štatistické údaje o činnosti ...

§ 82ba - Zverejňovanie zoznamu pojednávaných vecí

Súd na účely informovania verejnosti o konaniach pred súdmi zverejňuje v budove súdu a na webovom sídle ...

a)
dátum a čas úkonu súdu,
b)
formu úkonu súdu,
c)
označenie účastníkov konania alebo strán v konaní v rozsahu
1.
akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, meno a priezvisko, ak ...
2.
názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu,
d)
spisovú značku a
e)
predmet konania pred súdom.
Prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych veciach
§ 82c

Ustanovenia § 82d až 82h sa použijú iba v prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú alebo poskytujú medzi ...

§ 82d

Na prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych ...

§ 82e
(1)

Pri poskytnutí alebo sprístupnení údajov príslušným orgánom sa určí účel poskytnutia alebo sprístupnenia ...

(2)

Obmedzením spracúvania osobných údajov podľa odseku 1 sa rozumie aj určenie lehoty, po uplynutí ktorej ...

(3)

O každom poskytnutí alebo sprístupnení osobných údajov podľa § 80 ods. 1 sa vyhotovuje úradný záznam, ...

(4)

Ak by likvidácia alebo anonymizácia osobných údajov mohla ohroziť práva a právom chránené záujmy dotknutej ...

§ 82f
(1)

Osobné údaje prijaté od príslušného orgánu môžu ministerstvo a súdy spracúvať okrem účelu, na ktorý ...

a)
stíhania iných trestných činov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b)
výkonu trestu,
c)
iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného činu alebo s výkonom trestu,
d)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e)
vymedzený v súhlase členského štátu Európskej únie, ktorý osobné údaje poskytuje, alebo vymedzený v ...
f)
ich ďalšieho historického, vedeckého alebo štatistického spracúvania.
(2)

Ak príslušný orgán poskytne alebo sprístupní osobné údaje bez požiadania, ministerstvo alebo súd preverí, ...

(3)

Na žiadosť príslušného orgánu ho ministerstvo alebo súd oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých alebo ...

(4)

Na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis;34) tým nie ...

§ 82h
(1)

Osobné údaje prijaté od príslušného orgánu možno poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi ...

a)
plnenia úloh ministerstva alebo súdu ustanovených zákonom,
b)
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu, prípadne výkonu trestov ...
c)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku.
(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo na prístup k súdnemu spisu vo svojich veciach podľa § 3 ods. ...

Register diskvalifikácií
§ 82i
(1)

V registri diskvalifikácií sa evidujú údaje o fyzických osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení42f) ...

(2)

Register diskvalifikácií je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. Register je súčasťou centrálneho ...

(3)

Z registra diskvalifikácií sa na základe žiadosti po splnení poplatkovej povinnosti vydá osvedčenie ...

(4)

Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina.

§ 82j - Podklad evidencie
(1)

V registri diskvalifikácií sa evidujú údaje získané z diskvalifikačných listov.

(2)

Údaje z diskvalifikačných listov sa v registri diskvalifikácií evidujú po dobu trvania vylúčenia fyzickej ...

§ 82k
(1)

Súd, ktorého rozhodnutie v prvom stupni je rozhodnutím o vylúčení, je povinný bezodkladne zaslať súdu ...

(2)

Diskvalifikačným listom sa na účely tohto zákona rozumie oznámenie súdu, ktoré obsahuje tieto údaje:

a)
meno a priezvisko vylúčeného zástupcu,
b)
dátum narodenia a rodné číslo vylúčeného zástupcu, ak mu bolo pridelené,
c)
údaj o štátnom občianstve vylúčeného zástupcu,
d)
bydlisko vylúčeného zástupcu,
e)
označenie súdu, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, číslo konania, deň vydania rozhodnutia,
f)
spisová značka konania, v ktorom bolo rozhodnutie o vylúčení vydané,
g)
doba vylúčenia.
(3)

Údaje z diskvalifikačného listu sa zapíšu bezodkladne do registra diskvalifikácií.

(4)

Výpis z registra diskvalifikácií sa odošle bezodkladne súdom, ktoré vedú obchodný register, v ktorom ...

§ 82l - Osobitné ustanovenia o elektronickom výkone verejnej moci na súdoch
(1)

Prihlásenie sa do elektronickej schránky42g) bez potvrdenia elektronickej doručenky počas úložnej lehoty ...

(2)

Ak je podľa predpisov o konaní pred súdmi potrebné doručovať podanie účastníka konania alebo strany ...

(3)

Orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať ...

(4)

Ak osobitný predpis42h) neustanovuje inak, prílohy podaní vyhotovené v listinnej podobe možno súdu doručiť ...

(5)

Ak o to účastník konania alebo strana v konaní prípadne ich právny zástupca požiada, súd mu vydá ďalší ...

(6)

Elektronický úradný dokument, ktorým súd vyznačuje právoplatnosť alebo vykonateľnosť rozhodnutia súdu, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ROZPOČET SÚDOV

§ 83
(1)

Súdy sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na rozpočet ministerstva, ak tento zákon alebo osobitný ...

(2)

Súd zapojený svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet ministerstva podľa schváleného rozpočtu súdov ...

(3)

Výdavky štátneho rozpočtu na financovanie systému súdnictva sú rozpočtované v samostatnom programe rozpočtovej ...

§ 84 - Tvorba podkladov k návrhu rozpočtu súdov
(1)

Ministerstvo ako správca rozpočtovej kapitoly zodpovedá za dodržiavanie zákonných povinností pri tvorbe ...

(2)

Súdy zapojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet ministerstva vypracúvajú podklady na tvorbu rozpočtu ...

(3)

Predseda okresného súdu a riaditeľ správy okresného súdu vypracúvajú vecne odôvodnený návrh rozpočtu, ...

(4)

Predseda krajského súdu zabezpečí vypracovanie podkladov k návrhu rozpočtu za obvod krajského súdu a ...

(5)

Predseda Špecializovaného trestného súdu a riaditeľ správy Špecializovaného trestného súdu vypracúvajú ...

§ 85

Ministerstvo ako správca rozpočtovej kapitoly vypracuje návrh rozpočtu súdov zapojených svojimi príjmami ...

§ 86

Ministerstvo, kancelária najvyššieho súdu a kancelária najvyššieho správneho súdu predkladajú súdnej ...

§ 87

Ministerstvo rozpisuje pre súdy zapojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet ministerstva rozpočtové ...

§ 88 - Záverečný účet súdov
(1)

Ministerstvo ako správca rozpočtovej kapitoly zostavuje návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly, ...

(2)

Záverečný účet rozpočtovej kapitoly predkladá ministerstvo v súlade s osobitným zákonom ministerstvu ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 89

Ak sa v tomto zákone používa pojem samosudca, rozumie sa tým aj sudca pre prípravné konanie, ak z tohto ...

§ 90

Na Krajskom súde v Bratislave sa zriaďuje Oddelenie justičnej pokladnice, ktoré plní úlohy podľa osobitného ...

§ 91

Ak nie je na Špecializovanom trestnom súde ustanovený senát alebo ak z iného dôvodu nemôže Špecializovaný ...

§ 91a

Súdy s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu8a) vykonávajú súdnictvo na území iného štátu v rozsahu ...

§ 92 - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzným právnym predpisom správny a kancelársky poriadok pre okresné súdy, ...

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)
vnútornej revízii súdu,
b)
náležitostiach rozvrhu práce,
c)
používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdmi,
d)
spôsobe spracovania, poskytovania, sprístupňovania a zverejňovania údajov v centrálnom informačnom systéme, ...
e)
pravidlách určovania počtu miest sudcov, ostatných zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania ...
f)
kategóriách údajov, ktoré sa zo súdnych rozhodnutí vylúčia a postup pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí. ...
(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového ...

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 93
(1)

Predsedovia okresných súdov a predsedovia krajských súdov ustanovení do funkcie pred nadobudnutím účinnosti ...

(2)

Ak v lehote podľa odseku 1 zanikne funkcia niektorého predsedu okresného súdu alebo krajského súdu z ...

§ 94
(1)

Podpredsedovia okresných súdov a podpredsedovia krajských súdov ustanovení do funkcie pred nadobudnutím ...

(2)

Ak v lehote podľa odseku 1 zanikne funkcia niektorého podpredsedu okresného súdu alebo podpredsedu krajského ...

§ 95
(1)

Sudcovské rady na krajských súdoch vytvorené podľa doterajších predpisov vykonávajú činnosť sudcovských ...

(2)

Do 31. decembra 2005 sa vytvoria na krajských súdoch a okresných súdoch sudcovské rady podľa tohto zákona. ...

§ 96
(1)

Voľby prvých predsedov kolégií krajských súdov vyhlási predseda príslušného krajského súdu tak, aby ...

(2)

Voľby prvých predsedov grémií okresných súdov vyhlási predseda príslušného okresného súdu tak, aby sa ...

§ 97
(1)

Krajský súd v senáte zloženom z dvoch sudcov a troch prísediacich dokončí konanie vo veciach, v ktorých ...

(2)

Vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba a nebolo začaté hlavné pojednávanie pred dňom nadobudnutia ...

(3)

Ak vo veci podľa odseku 1 došlo k zmene v zložení senátu a hlavné pojednávanie musí byť vykonané znovu, ...

§ 98

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a iných ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 99
(1)

Notárska komora vypracuje a predloží prvý návrh notárskeho rozvrhu na rok 2009 podľa tohto zákona predsedom ...

(2)

Do vydania prvého notárskeho rozvrhu podľa odseku 1 sa veci prideľujú notárom podľa predpisov účinných ...

§ 100

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a iných ...

§ 101

Grémiá zriadené na okresných súdoch podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 zanikajú k 31. marcu ...

§ 101a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ...

Senáty najvyššieho súdu, ktoré boli ku dňu vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ...

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2011

§ 101b

Funkčné obdobie predsedov súdov a podpredsedov súdov, ktorí vykonávajú túto funkciu k 1. máju 2011, ...

§ 101c

Prví kandidáti na členov výberových komisií podľa § 37 sa zvolia alebo vymenujú najneskôr do 30. júna ...

§ 101ca - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014

Funkčné obdobie predsedov súdov a podpredsedov súdov, ktorí vykonávajú túto funkciu k 1. septembru 2014, ...

§ 101cb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

Kontrola podľa § 71 písm. b) druhého bodu a písm. c) tretieho bodu začatá pred 1. januárom 2015 sa vykoná ...

§ 101cc - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

V súvislosti s prechodom pôsobnosti pri výkone správy najvyššieho súdu podľa tohto zákona, s výnimkou ...

§ 101cd - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2017

Povinnosť podľa § 82l ods. 3 sa od 1. júla 2018 vzťahuje na právneho zástupcu, ktorý je fyzickou osobou. ...

§ 101d

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 101e - Prechodné ustanovenia v súvislosti so zriadením najvyššieho správneho súdu
(1)

Najvyšší správny súd začne činnosť 1. augusta 2021.

(2)

Výkon súdnictva prechádza od 1. augustu 2021 z najvyššieho súdu na najvyšší správny súd vo všetkých ...

(3)

V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. augusta 2021 práva a povinnosti ...

§ 102 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej ...

§ 102a - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2009

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 413/2006 Z. z. o pravidlách ...

Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 ods. 4 sa na konci vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

2.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie predsedu súdu (1) Na výkon funkcie predsedu súdu na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b)
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Predsedu grémia okresného súdu volia sudcovia príslušného grémia tajným hlasovaním na päť rokov ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

4.

V § 15 ods. 5 sa za slová „Predseda kolégia“ vkladá čiarka a pripájajú sa slová „predseda grémia“.

5.

V § 16 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov grémia okresného súdu rozhoduje ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

6.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Výkon funkcie predsedu súdu, podpredsedu súdu, predsedu kolégia, predsedu grémia, sudcu disciplinárneho ...

7.

V § 29 ods. 2 v druhej vete sa slová „príslušnej sudcovskej rady“ nahrádzajú slovami „kolégia predsedov ...

8.

V § 30 ods. 10 v druhej vete sa vypúšťajú slová „a so súhlasom sudcu“.

9.

V § 68 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Počas zastupovania predsedu súdu patrí podpredsedovi príslušného súdu funkčný príplatok za riadiacu ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

10.

V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) predsedovi kolégia krajského súdu v sume 3 000 Sk mesačne a predsedovi grémia okresného súdu vo ...

11.

V § 69 odsek 2 znie:

„(2) Funkčný príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi Špeciálneho súdu a sudcovi najvyššieho súdu, ktorý ...

12.

§ 72 a 73 vrátane nadpisov znejú:

„§ 72 Plat a príplatok počas dočasného pridelenia (1) Sudcovi počas dočasného pridelenia patrí funkčný ...

13.

V § 120 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
sudcovská rada proti predsedovi súdu alebo sudcovi príslušného súdu.“.

14.

V § 120 ods. 5 v prvej vete sa slová „do dvoch“ nahrádzajú slovami „do šiestich“.

15.

V § 141 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia ...

16.

V § 150a ods. 2 sa vypúšťa slovo „riadnom“.

Čl. III

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...

1.

V § 4 ods. 1 sa nad slovom „sudcu“ vypúšťa odkaz 6 vrátane poznámky pod čiarou.

2.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa slovo „príslušnému“ a za slovo „súdu“ sa vkladajú slová „príslušnému podľa § ...

3.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Príslušnosť súdu (1) Na rozhodovanie o použití informačno-technických prostriedkov podľa tohto ...

4.

Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý znie:

„§ 10 Ak bol podaný návrh na vydanie súhlasu na použitie informačno-technických prostriedkov podľa osobitných ...

Čl. V

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

V § 246 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...

1.

V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie.“.

2.

V § 93 ods. 2 druhá veta znie:

„O opravnom prostriedku rozhoduje prezídium komory; v konaní o opravnom prostriedku postupuje prezídium ...

3.

§ 93 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Proti rozhodnutiu prezídia komory, ktorým bola notárovi uložená sankcia, môže notár podať žalobu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

„6d)
§ 247 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. VII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú body 2, 3 a 4.

2.

V § 27 ods. 3 v druhom bode sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

Čl. IX

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch sa mení takto:

§ 22 znie:

„§ 22 Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo ...

Čl. X

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 14 odsek 5 znie:

„(5) Na vykonanie justičnej skúšky vyššieho súdneho úradníka podľa osobitného zákona1) sa vzťahujú ustanovenia ...

Čl. XI

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

V čl. I sa v nadpise pod § 2 slovo „obvodných“ nahrádza slovom „okresných“.

2.

V čl. I sa doterajší text § 18 označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Do 1. júla 2005 je sídlom Špeciálneho súdu mesto Bratislava a jeho obvodom je celé územie Slovenskej ...

3.

V čl. III sa slová „okrem čl. I § 7 a 9 a čl. II druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2005“ ...

Čl. XIII

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ...

1.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Policajný útvar v súvislosti so spoľahlivosťou podľa odseku 2 písm. g) požiada o stanovisko útvar ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

3.

V § 19 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo právoplatne podmienečne zastavené ...

4.

V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová „nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia“ nahrádzajú slovom „rozhodnutím“. ...

5.

V § 32 ods. 1 písm. a) sa slová „nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia“ nahrádzajú slovom „rozhodnutím“. ...

Čl. XV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 okrem čl. I § 23 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 30. septembra ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 757/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...
 • 2)  Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.
 • 3)  Trestný poriadok.
 • 4)  Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...
 • 6)  Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.
 • 7)  § 15 a 16 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7a)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7b)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 25 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8a)  § 16 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 9)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...
 • 9a)  § 27hc ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 10a)  § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 17 a nasl. zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 8d písm. b) bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...
 • 13)  Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 14)  § 27, § 34 ods. 2 a § 90 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 73 ods. 3, § 75 a 79 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 16 Civilného mimosporového poriadku.
 • 16a)  Zákon č. 385/2000 Z. z.
 • 17)  § 17 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 18)  § 116 ods. 2 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  § 30 zákona č. 385/2000 Z. z.Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok. ...
 • 19)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19a)  § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19b)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
 • 21)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 22)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
 • 23)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 25)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 26)  Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti ...
 • 27)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 30)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej ...
 • 31)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 32)  § 120 a nasl. zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 34)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 34a)  § 3 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 35)  Napríklad § 31 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 36)  Zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 523/2003 Z. z.
 • 38)  § 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 39)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
 • 40)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 41)  Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
 • 42a)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 42aa)  § 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 42b)  § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42c)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 42f)  § 13a Obchodného zákonníka.
 • 42g)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 42h)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 43)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 44)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore