Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 14.04.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Verejné obstarávanie, Štátne orgány, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Daň z pridanej hodnoty, Živnostenské podnikanie, Zamestnanosť, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 112/2018 s účinnosťou od 01.01.2019


§ 7
Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

(1)
Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa začína na žiadosť. Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“) musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie registrovaného sociálneho podniku podľa § 11, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ žiada. Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom ministerstvom práce. Prílohou k žiadosti o štatút
a)
sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním,
b)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý
1.
nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2.
má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu,
c)
je projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku, ak ide o žiadateľa, ktorý je začínajúcim podnikom, alebo o žiadateľa podľa odseku 5 poslednej vety,
d)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. d), g), i) až l), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu; ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiť čestným vyhlásením.
(2)
Prílohou k žiadosti o štatút môže byť osvedčenie podľa § 26 ods. 7; ak je osvedčenie predložené spolu so žiadosťou o štatút, podmienka dôveryhodnosti žiadateľa sa považuje za splnenú, ak nie je preukázaný opak.
(3)
V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe
a)
overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1,
b)
posúdenia predložených dokumentov,
c)
prihliadnutia na osvedčenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.
(4)
Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 6 ods. 1, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku; táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia. Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku.
(5)
Žiadateľovi, ktorý je začínajúcim podnikom, ministerstvo práce prizná štatút registrovaného sociálneho podniku aj bez splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a h). Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa prvej vety, je povinný preukázať ministerstvu práce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a h) do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu, a podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d) do 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu. Podľa prvej vety sa môže postupovať, aj ak ide o iného žiadateľa, ak na tento postup existujú dôvody hodné osobitného zreteľa; pri postupe podľa prvej vety sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť podľa druhej vety.
(6)
Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 6 ods. 1 počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku; táto povinnosť sa nevzťahuje na registrovaný sociálny podnik podľa odseku 5 počas 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a h), a počas 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d). Registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností súvisiacich s plnením podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) do 10 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(7)
Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“.
zobraziť paragraf
§ 16

(1)
Podporou podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky na účely tohto zákona je
a)
investičná pomoc,
b)
kompenzačná pomoc,
c)
pomoc na podporu dopytu.
(2)
Podporu podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky je možné poskytnúť, len ak vykonáva činnosť, na ktorú sa podpora poskytuje, na území Slovenskej republiky.
(3)
Podporu podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky je možné poskytnúť iba v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci;49) na tieto účely ministerstvo práce vytvorí schémy pomoci podľa osobitného predpisu.50)
(4)
Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý spĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. c) prostredníctvom hospodárskej činnosti a ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo ktorý uplatňuje demokratickú správu, je možné poskytnúť všetky druhy podpory podľa odseku 1.
(5)
Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom podľa odseku 4, je možné poskytnúť investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. a) až c) a kompenzačnú pomoc podľa § 19 ods. 2 písm. a) a b).
(6)
Sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, a podniku so sociálnym dosahom je možné poskytnúť investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) a kompenzačnú pomoc podľa § 19 ods. 2 písm. a) a b).
(7)
Okrem prípadov, keď je podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky povinný vrátiť poskytnutú podporu podľa osobitného predpisu,51) je podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky povinný vrátiť poskytnutú podporu alebo jej pomernú časť po odpočítaní daňových odpisov zakúpeného dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku, aj ak
a)
poruší povinnosti a obmedzenia podľa § 24 ods. 2 až 12, ak ide o registrovaný sociálny podnik,
b)
prestane spĺňať podmienky sociálneho podniku podľa § 5 ods. 1 alebo podniku so sociálnym dosahom podľa § 5 ods. 3 pred uplynutím obdobia, na ktoré sa podpora poskytuje.
zobraziť paragraf
§ 22
Pomoc na podporu dopytu

(1)
Pomoc na podporu dopytu sa realizuje formou odkúpenia servisnej poukážky od registrovaného sociálneho podniku, ktorý poskytol
a)
službu starostlivosti o domácnosť a záhradu alebo
b)
službu fyzickej osobe, ktorá je na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu8) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba môže ako odplatu za služby registrovaného sociálneho podniku podľa odseku 1 použiť servisnú poukážku. Fyzická osoba, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa osobitného predpisu,8) má nárok na kúpu servisnej poukážky pre odkázanú osobu, ak je vydávaná.
(3)
Kúpnou cenou
a)
servisnej poukážky je jej nominálna hodnota,
b)
servisnej poukážky pre odkázanú osobu je jej nominálna hodnota znížená o zľavu z nominálnej hodnoty vo výške podľa odseku 5 písm. a).
(4)
Registrovaný sociálny podnik má nárok na odkúpenie
a)
servisnej poukážky za sumu rovnajúcu sa jej nominálnej hodnote zvýšenej o sumu podľa odseku 5 písm. b),
b)
servisnej poukážky pre odkázanú osobu za sumu rovnajúcu sa jej nominálnej hodnote.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom práce ustanoví
a)
výšku zľavy z nominálnej hodnoty servisnej poukážky pre odkázanú osobu na účely určenia kúpnej ceny servisnej poukážky podľa odseku 3 písm. b), a to vo vzťahu ku konkrétnej službe podľa odseku 1,
b)
sumu zvýšenia nominálnej hodnoty servisnej poukážky na účely určenia sumy za odkúpenie servisnej poukážky podľa odseku 4 písm. a), a to vo vzťahu ku konkrétnej službe podľa odseku 1,
c)
maximálny počet servisných poukážok pre odkázanú osobu, ktoré môže jedna fyzická osoba kúpiť za kalendárny rok v závislosti od stupňa jej odkázanosti.
zobraziť paragraf
§ 23
Servisné poukážky

(1)
Servisná poukážka má povahu ceniny, ktorá má nominálnu hodnotu na nej uvedenú.
(2)
Servisné poukážky vydáva ministerstvo práce. Ministerstvo práce zabezpečuje tlač, distribúciu, predaj, odkúpenie, spätný výkup, likvidáciu a správu zásob servisných poukážok, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť a kontroluje nakladanie so servisnými poukážkami pri ich distribúcii, predaji, odkúpení, spätnom výkupe a likvidácii.
(3)
Servisné poukážky sa vydávajú v nominálnej hodnote desať eur.
(4)
Predaj, odkúpenie a spätný výkup servisných poukážok môžu vykonávať len štátne orgány, obce alebo vyššie územné celky. Nepoužité servisné poukážky sú spätne vykupované za kúpnu cenu podľa § 22 ods. 3.
(5)
Platnosť servisnej poukážky môže byť obmedzená časovo, územne alebo osobou, ktorej je určená.
(6)
Poškodené servisné poukážky vymieňa ministerstvo práce na základe písomnej žiadosti za servisné poukážky rovnakej nominálnej hodnoty.
(7)
Servisné poukážky sa odkupujú na základe písomnej žiadosti registrovaného sociálneho podniku. Registrovaný sociálny podnik, ktorý žiada o odkúpenie servisných poukážok, v žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, aké konkrétne servisné služby boli za každú servisnú poukážku poskytnuté, počet servisných poukážok, z toho počet servisných poukážok pre odkázanú osobu, a celkovú sumu odkupovaných servisných poukážok. Sumu, za ktorú sa servisné poukážky odkupujú, je možné vyplatiť len po overení ich pravosti a platnosti. Ak odkúpenie nevykonáva ministerstvo práce, je ten, kto odkúpi servisné poukážky, povinný odovzdať ich ministerstvu práce najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom k odkúpeniu došlo.
(8)
Ministerstvo práce zabezpečí likvidáciu odkúpených servisných poukážok, poškodených servisných poukážok a servisných poukážok, ktoré nie sú platné alebo ktorých pravosť sa nepodarilo overiť.
(9)
Technické parametre, grafickú úpravu a vzhľad servisných poukážok, ako aj podrobnosti o spôsobe ich použitia a podrobnosti o spôsobe nakladania s nimi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo práce.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore