Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 320/2023 účinný od 15.08.2023

Platnosť od: 05.08.2023
Účinnosť od: 15.08.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Integračné smernice, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 320/2023 účinný od 15.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 320/2023 s účinnosťou od 15.08.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 468/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 písm. c) piatom bode sa slová „vo vonkajších“ nahrádzajú slovom „v“.
2.
V § 2 písm. b) sa slová „alebo výrobok“ nahrádzajú slovami „alebo poľnohospodársky výrobok“.
3.
V § 2 písm. c) sa slová „dodávanie potravín“ nahrádzajú slovami „poskytovanie poľnohospodárskych výrobkov“.
4.
V § 2 sa vypúšťajú písmená q) a r).
5.
V § 3 ods. 4 sa za slovo „výrobok“ vkladá čiarka a slová „nesmie obsahovať pridanú jedlú soľ okrem syra, ktorý“ sa nahrádzajú slovami „ktorým je syr,“.
6.
V § 3 odsek 5 znie:

„(5)
Oprávnený mliečny výrobok, ktorým je syr, nesmie byť upravený údením.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

7.
V § 3 ods. 6 sa slovo „iná“ nahrádza slovami „iný poľnohospodársky výrobok alebo“.
8.
V § 3 odseky 7 a 8 znejú:

„(7)
Ovocie a zelenina, ktorými sú ovocné šťavy alebo zeleninové šťavy s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2009, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s objemom presahujúcim
a)
0,2 l a nedosahujúcim 0,25 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 osemnástej položke,

b)
0,25 l a nedosahujúcim 0,75 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 devätnástej položke,

c)
0,75 l a nedosahujúcim 1 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej položke,

d)
1 l a nedosahujúcim 3 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej prvej položke,

e)
3 l a nedosahujúcim 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej druhej položke,

f)
5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej tretej položke.

(8)
Ovocie a zelenina, ktorým je ovocné pyré s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2007, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s hmotnosťou presahujúcou
a)
90 g a nedosahujúcou 100 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej štvrtej položke,

b)
100 g a nedosahujúcou 115 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej piatej položke,

c)
115 g a nedosahujúcou 120 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej šiestej položke,

d)
120 g a nedosahujúcou 190 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej siedmej položke,

e)
190 g a nedosahujúcou 200 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej ôsmej položke,

f)
200 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej deviatej položke.“.

9.
V § 4 ods. 1, 5, 10 a 13 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
10.
V § 4 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
ďalšie údaje na účely identifikácie žiadateľa podľa osobitných predpisov,19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Čl. 59 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení. Čl. 44 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022) v platnom znení. § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

11.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) až h).

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 23 sa vypúšťajú.

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená c) a d).

12.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa za slová „distribúcie školských mliečnych výrobkov“ vkladá čiarka a slová „podľa písmena c)“ sa nahrádzajú slovami „ktoré žiadateľ plánuje v období podľa odseku 7 distribuovať žiakom v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a),“.
13.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

14.
V § 4 ods. 5, § 5 ods. 3 a § 7 ods. 21 sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
15.
V § 4 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 7 až 13.

16.
V § 4 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období podľa odseku 7 zodpovedajúcom najmenej dvom po sebe bezprostredne nasledujúcim školským rokom, sa považuje za schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie týchto činností počas časti tohto obdobia, ktorá sa skončí uplynutím dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich školských rokov tohto obdobia, ak v žiadnom z týchto dvoch školských rokov nie je pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie týchto činností v príslušnom školskom roku.“.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

17.
V § 4 odsek 12 znie:

„(12)
Žiadosť o zmenu alebo žiadosť o doplnenie schválenia obsahuje
a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa odseku 2 písm. a) a

b)
údaje podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo údaje o období podľa odseku 7, o ktorých zmenu alebo doplnenie schválený žiadateľ žiada.“.

18.
V § 4 sa vypúšťa odsek 14.
19.
V § 5 ods. 4 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
20.
V § 5 ods. 6, § 7 ods. 2 písm. b) a § 7 ods. 11 sa slovo „schválených“ nahrádza slovom „školských“ a slovo „schváleného“ sa nahrádza slovom „školského“.
21.
V § 5 odsek 8 znie:

„(8)
Prvotný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) (ďalej len „prvotný základ“) zodpovedá celkovej výške pridelených prostriedkov únie.“.

22.
V § 5 sa vypúšťa odsek 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 10 až 23 sa označujú ako odseky 9 až 22.

23.
V § 5 ods. 10 písm. b) a ods. 14 písm. b) sa slová „ods. 28 a 29“ nahrádzajú slovami „ods. 31 a 32“.
24.
V § 5 ods. 20 sa slová „až 20“ nahrádzajú slovami „až 19“.
25.
V § 5 ods. 21 písm. a) a c) sa slová „až 21“ nahrádzajú slovami „až 20“.
26.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „oznámiť“.
27.
V § 6 ods. 1 písm. a) a b) sa na začiatok vkladá slovo „oznámiť“.
28.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
poskytnúť v lehote podľa § 7 ods. 1 zoznam škôl podľa § 7 ods. 2 písm. b) s identifikáciou týchto škôl v rozsahu podľa § 5 ods. 2 písm. b), pre ktorých zmluvných žiakov v realizačnom období zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. c), osobitne za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov a za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny.“.

29.
V § 6 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje vykonávanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný najneskôr do skončenia obdobia na podanie žiadosti o maximálnu pomoc na zabezpečovanie týchto činností v príslušnom školskom roku platobnej agentúre oznámiť
a)
zoznam druhov školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré v príslušnom školskom roku dodáva alebo plánuje dodávať alebo ktoré v príslušnom školskom roku distribuuje alebo plánuje distribuovať zmluvným žiakom v rámci zabezpečovania týchto činností, ktorý obsahuje informáciu o zaradení každého z týchto druhov pod konkrétnu položku uvedenú v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2,

b)
informáciu o štáte alebo mieste, z ktorého školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena a) pochádzajú,33a)

c)
informáciu o zložkách33b) školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena a),

d)
informáciu o množstve pridaného cukru, soli, tuku, sladidiel alebo prídavných látok v potravinách podľa osobitného predpisu33c) v školských mliečnych výrobkoch alebo v školskom ovocí a zelenine podľa písmena a),

e)
výživové údaje33d) školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena a),

f)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania prevádzkovateľa potravinárskeho podniku33e) alebo dovozcu, pod ktorého názvom alebo obchodným menom sa školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena a) uvádzajú na trh, ak sa týmito údajmi označujú povinne,33f) a

g)
informáciu o spôsobe balenia školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena a).

(3)
Schválený žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností podľa odseku 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a až 33f znejú:

„33a) Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.

33b) Čl. 2 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

33c) Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.

33d) Čl. 29 až 35 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

33e) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.

33f) Čl. 9 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.“.

Doterajšie odseky 2 až 20 sa označujú ako odseky 4 až 22.

30.
V § 6 odsek 6 znie:

„(6)
Schválený žiadateľ alebo škola podáva platobnej agentúre oznámenia a poskytuje jej informácie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), odsekov 2 až 4, odseku 5 písm. d), § 4 ods. 13 alebo § 5 ods. 22 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe; zoznam podľa odseku 1 písm. c) poskytuje schválený žiadateľ alebo škola v elektronickej podobe.“.

31.
V § 6 ods. 9 sa za slová „pre ktorú informačný plagát“ vkladajú slová „v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d)“.
32.
V § 6 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16)
Podiel porcií mliečnych výrobkov iných ako konzumné mlieko alebo jeho bezlaktózové variácie na celkovom množstve porcií oprávnených mliečnych výrobkov, ktoré schválený žiadateľ v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) v realizačnom období dodáva alebo distribuuje pre zmluvných žiakov jednej školy, nesmie prekročiť 30 %; to neplatí, ak je prevádzka tejto školy obmedzená v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi počas celého realizačného obdobia alebo jeho časti neumožňuje zabezpečovať činnosti podľa § 1 písm. a) pre túto školu. Na účely prvej vety sa porciou rozumie porcia mliečneho výrobku v maximálnej veľkosti podľa § 3 ods. 1 bez ohľadu na skutočne dodanú alebo distribuovanú veľkosť jeho porcie.“.

Doterajšie odseky 16 až 22 sa označujú ako odseky 17 až 23.

33.
V § 6 ods. 17 sa za slová „v sektore“ vkladajú slová „výrobkov zo“ a slová „50 %“ sa nahrádzajú slovami „40 %“.
34.
V § 6 ods. 18 sa slová „najmenej počas dvoch“ nahrádzajú slovami „počas všetkých troch“.
35.
V § 6 ods. 22 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 23“.
36.
V § 7 ods. 2 písm. c) prvom bode sa za slovami „distribuovala svojim zmluvným žiakom,“ vypúšťa slovo „a“, slová „ods. 18“ sa nahrádzajú slovami „ods. 21“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a o tom, či táto škola dodržala množstevný limit podľa odseku 29 písm. b) alebo odseku 30 písm. b), s uvedením množstiev školského mlieka alebo školského ovocia a zeleniny, v ktorých tieto množstevné limity prekročila,“.
37.
V § 7 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
38.
V § 7 ods. 2 písm. g) sa slovo „schválené“ nahrádza slovom „školské“ a slovo „schválených“ sa nahrádza slovom „školských“.
39.
V § 7 ods. 2 písm. h) sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 16 alebo ods. 17“.
40.
V § 7 ods. 2 písm. i) sa slová „ods. 15 alebo ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 18 alebo ods. 19“.
41.
V § 7 ods. 6 sa vypúšťajú slová „uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A“.
42.
V § 7 ods. 9 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 18“.
43.
V § 7 ods. 10 sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 19“.
44.
V § 7 ods. 13 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
45.
V § 7 sa za odsek 24 vkladá nový odsek 25, ktorý znie:

„(25)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) dodávaním mliečnych výrobkov pre zmluvných žiakov jednej školy v realizačnom období nemožno poskytnúť pomoc, ak sa pomoc poskytne na zabezpečovanie týchto činností distribúciou mliečnych výrobkov pre zmluvných žiakov tejto školy v tom istom realizačnom období.“.

Doterajšie odseky 25 až 29 sa označujú ako odseky 26 až 30.

46.
V § 7 sa za odsek 28 vkladajú nové odseky 29 a 30, ktoré znejú:

„(29)
Oprávnenými mliečnymi výrobkami nie sú školské mliečne výrobky, ktoré sú distribuované
a)
v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) v realizačnom období zmluvným žiakom tej istej školy, alebo ktoré sú distribuované týmto zmluvným žiakom v realizačnom období zo školských mliečnych výrobkov dodaných tejto škole v rámci zabezpečovania týchto činností, v množstve, ktoré presahuje úhrn maximálnych veľkostí porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka na počet všetkých zmluvných žiakov tejto školy, na ktorý bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie týchto činností, a na počet všetkých dní tohto realizačného obdobia,

b)
školou jej zmluvným žiakom počas obdobia piatich po sebe bezprostredne nasledujúcich dní realizačného obdobia v množstve presahujúcom úhrn maximálnych veľkostí porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka na počet všetkých jej zmluvných žiakov, na ktorý bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, v rámci ktorých boli tejto škole dodané, a na počet viac ako päť dní.

(30)
Oprávneným ovocím a zeleninou nie sú školské ovocie a zelenina, ktoré sú distribuované
a)
v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) v realizačnom období zmluvným žiakom tej istej školy, alebo ktoré sú distribuované týmto zmluvným žiakom v realizačnom období zo školského ovocia a zeleniny dodaných tejto škole v rámci zabezpečovania týchto činností, v množstve, ktoré presahuje úhrn maximálnych veľkostí porcií školského ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na počet všetkých zmluvných žiakov tejto školy, na ktorý bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie týchto činností, a na počet všetkých dní tohto realizačného obdobia,

b)
školou jej zmluvným žiakom počas obdobia piatich po sebe bezprostredne nasledujúcich dní realizačného obdobia v množstve presahujúcom úhrn maximálnych veľkostí porcií školského ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na počet všetkých jej zmluvných žiakov, na ktorý bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, v rámci ktorých boli tejto škole dodané, a na počet viac ako päť dní.“.

Doterajšie odseky 29 a 30 sa označujú ako odseky 31 a 32.

47.
Za § 8e sa vkladá § 8f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. augusta 2023
(1)
Podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. augusta 2023 sa posudzujú žiadosti o
a)
schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023,

b)
zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023,

c)
pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023,

d)
poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023.

(2)
Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) v období, ktoré sa skončilo uplynutím školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, sa považuje za schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) v období, ktoré sa skončí uplynutím školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023.

(3)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) počas školského roka, ktorý sa začína v kalendárnom roku 2024, alebo počas akéhokoľvek nasledujúceho školského roka, na ktorých zabezpečovanie je poskytovanie pomoci schválené na základe žiadosti o schválenie podanej pred začiatkom kalendárneho roka 2024, nemožno prideliť maximálnu výšku pomoci alebo poskytnúť pomoc.

(4)
Na schváleného žiadateľa, ktorý zabezpečuje vykonávanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 6 ods. 2 a 3 v rozsahu týkajúcom sa zabezpečovania vykonávania týchto činností v tomto školskom roku.“.

48.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ

P. č. Názov mliečneho výrobku Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje * Skupina, do ktorej sa mliečny výrobok zaraďuje Druh a veľkosť balenia mliečneho výrobku Maximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deň Výška základnej pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia alebo jedného kg mliečneho výrobku v eurách bez dane Výška úhrady v eurách, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať za jedno balenie alebo za jeden kg mliečneho výrobku
1. **plnotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 1,22 0,13
2. **plnotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,66 0,07
3. **plnotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A kartón/ vrecko/fľaša 1 l 250 ml 1,2 0,12
4. **plnotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 1 l 250 ml 1,78 0,36
5. **plnotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 250 ml 250 ml 0,62 0,13
6. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,98 0,1
7. **polotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,63 0,07
8. **polotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A kartón/ vrecko/fľaša 1 l 250 ml 1,06 0,11
9. **polotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A téglik 250 g 250 g 0,39 0,04
10. **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 1 l 250 ml 1,53 0,31
11. **polotučné mlieko bezlaktózové, pasterizované alebo vysokopasterizované 0404 A kartón/ vrecko/fľaša 1 l 250 ml 1,49 0,3
12. **zakysané mlieko 0403 B téglik 200 g 200 g 0,41 0,05
13. **zakysané mlieko 0403 B téglik 230 g 230 g 0,58 0,06
14. **zakysané mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,59 0,06
15. **zakysané mlieko 0403 B kartón/ vrecko/fľaša 0,5 l 250 ml 0,81 0,09
16. **zakysané mlieko 0403 B kartón 950 g 190 g 1,61 0,17
17. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 230 ml 230 ml 0,5 0,05
18. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,5 0,05
19. **jogurt 0403 B téglik 125 g 125 g 0,35 0,04
20. **jogurt 0403 B téglik 135 g 135 g 0,4 0,04
21. **jogurt 0403 B téglik 145 g 145 g 0,5 0,05
22. **jogurt 0403 B téglik 150 g 150 g 0,5 0,05
23. **jogurt 0403 B sklenený pohár 200 g 200 g 0,99 0,1
24. **jogurt nízkotučný 0403 B téglik 150 g 150 g 0,42 0,05
25. **jogurt bifidový 0403 B téglik 140 g 140 g 0,7 0,07
26. **jogurt bifidový 0403 B sklenený pohár 115 g 115 g 0,9 0,09
27. **jogurt bezlaktózový 0403 B téglik 145 g 145 g 0,6 0,06
28. **jogurt bezlaktózový 0403 B sklenený pohár 200 g 200 g 0,99 0,1
29. **jogurt bifidový bezlaktózový 0403 B sklenený pohár 115 g 115 g 0,99 0,1
30. **jogurtový nápoj 0403 B fľaša 0,5 l 250 ml 1,79 0,18
31. **tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia 200 g 100 g 0,99 0,2
32. **tvaroh hrudkovitý 0406 B téglik, fólia 250 g 125 g 1,33 0,27
33. **tvaroh termizovaný 0406 B téglik 250 g 125 g 0,85 0,17
34. **tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózový 0406 B téglik 180 g 90 g 1,24 0,25
35. **mäkký čerstvý nízkotučný syr 0406 B téglik 180 g 90 g 1,28 0,26
36. ***polomäkký nezrejúci parený syr 0406 B fólia 800 – 1 700 g/fólia 20 g, 80 g a 150 g 30 g 11,89 2,38
37. **polomäkký nezrejúci parený polotučný syr bezlaktózový 0406 B fólia 90 g 90 g 1,47 0,3
38. ***polotvrdý zrejúci syr s 30 % tuku v sušine (polotučný) 0406 B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 8,25 1,65
39. ***polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine (plnotučný) 0406 B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 10,26 2,06
40. **polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine (plnotučný) 0406 B fólia 400 g 25 g 4,58 0,92
41. **polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine (plnotučný), plátky 0406 B tácka 100 g 25 g 1,66 0,34

Vysvetlivky:

*

Skupina, do ktorej sa mliečny výrobok zaraďuje Ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, v ktorom sa skupina mliečnych výrobkov vymedzuje Vymedzenie skupiny mliečnych výrobkov podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení
A čl. 23 ods. 3 písm. b) konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie
B čl. 23 ods. 4 písm. b) syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa

** Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno na zabezpečovanie týchto činností okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.

*** Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno na zabezpečovanie týchto činností okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku.


Príloha č. 2k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM OVOCIA A ZELENINY, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ
P. č. Názov ovocia a zeleniny Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa ovocie a zelenina zaraďuje Veľkosť balenia poľnohospodárskeho výrobku ovocia a zeleniny Maximálna veľkosť jednej porcie ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na deň Výška základnej pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. b) na dodanie alebo distribúciu jedného kg alebo jedného litra ovocia a zeleniny v eurách bez dane Úhrada v eurách, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať za jeden kg alebo za jeden liter ovocia a zeleniny
1. *jablko 0808 - 200 g 1,45 0,15
2. *hruška 0808 - 200 g 2,17 0,22
3. *broskyňa 0809 - 200 g 2,91 0,59
4. *marhuľa 0809 - 200 g 3,77 0,76
5. *slivka 0809 - 200 g 2,07 0,42
6. *čerešňa 0809 - 200 g 6,52 1,31
7. *jahody 0810 - 200 g 6,97 1,4
8. *maliny, černice, moruše alebo ostružinomaliny 0810 - 125 g 15,2 3,04
9. *čierne, biele alebo červené ríbezle alebo egreše 0810 - 125 g 14,27 2,86
10. *brusnice, čučoriedky alebo ostatné plody rodu Vaccinium 0810 - 125 g 12,6 2,52
11. *rajčiak 0702 00 00 - 200 g 5,1 0,51
12. *kaleráb 0704 - 200 g 2,15 0,22
13. *mrkva 0706 - 200 g 1,03 0,21
14. *reďkovka 0706 - 200 g 2,3 0,46
15. *uhorka šalátová 0707 00 - 200 g 1,98 0,2
16. *hrášok zelený, nelúpaný 0708 - 200 g 4,76 0,48
17. *paprika 0709 - 200 g 3,08 0,31
18. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 0,2 l 200 ml 1,08 0,11
19. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 0,25 l 250 ml 1,3 0,13
20. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 0,75 l 250 ml 2,72 0,28
21. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 1 l 200 ml 2,26 0,23
22. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 3 l 200 ml 6,76 0,68
23. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 5 l 200 ml 8,27 0,83
24. **ovocné pyré 2007 90 g 90 g 0,88 0,18
25. **ovocné pyré 2007 100 g 100 g 0,66 0,14
26. **ovocné pyré 2007 115 g 115 g 0,51 0,11
27. **ovocné pyré 2007 120 g 120 g 0,79 0,16
28. **ovocné pyré 2007 190 g 190 g 0,64 0,13
29. **ovocné pyré 2007 200 g 200 g 0,91 0,19
30. **sušené jablkové lupienky 0813 alebo 2008 30 g 30 g 0,83 0,17

Vysvetlivky:

*
Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a úhrada, ktorú možno na zabezpečovanie týchto činností okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na 1 kg ovocia a zeleniny.

**
Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a úhrada, ktorú možno na zabezpečovanie týchto činností okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na jedno balenie ovocia a zeleniny.“.

49.
V prílohe č. 3 sa za desiaty bod vkladá nový jedenásty bod, ktorý znie:

„11.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1408 zo 16. júna 2022 (Ú. v. EÚ L 216, 19. 8. 2022),

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2023/57 z 31. októbra 2022 (Ú. v. EÚ L 5, 6. 1. 2023).“.

Doterajší jedenásty až trinásty bod sa označujú ako dvanásty až štrnásty bod.

50.
V prílohe č. 3 sa za dvanásty bod vkladá nový trinásty bod, ktorý znie:

„13.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022) v znení
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/860 z 25. apríla 2023 (Ú. v. EÚ L 111, 26. 4. 2023),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/897 z 2. mája 2023 (Ú. v. EÚ L 115, 3. 5. 2023).“.

Doterajší trinásty bod a štrnásty bod sa označujú ako štrnásty bod a pätnásty bod.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore