Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu 326/2023 účinný od 12.08.2023

Platnosť od: 12.08.2023
Účinnosť od: 12.08.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravé životné podmienky, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu 326/2023 účinný od 12.08.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 326/2023 s účinnosťou od 12.08.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. o) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 517/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Analýza rizík
(1)

Analýza rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí, zahŕňa

a)

identifikáciu nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí v ploche povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „plocha povodia“) s využitím dostupných informácií uvedených v § 2,

b)

priradenie pravdepodobnosti výskytu a závažnosti nežiaducich následkov k identifikovaným nebezpečným udalostiam.

(2)

Na identifikáciu nebezpečenstva a nebezpečnej udalosti a posúdenie rizika v ploche povodia sa môže využiť preskúmanie vplyvov ľudskej činnosti vykonané podľa osobitného predpisu1) a informácie o významných vplyvoch zozbierané podľa osobitného predpisu.2)

(3)

Opis plochy povodia obsahuje:

a)

charakteristiku plochy povodia vrátane

1.

identifikácie a vymedzenie plochy povodia,

2.

zmapovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov, ak tieto ochranné pásma sú zriadené podľa § 32 zákona,

3.

údajov o priestorovej polohe3) všetkých miest odberu vody v ploche povodia,

4.

opisu využívania pôdy a krajiny a vplyvov ľudskej činnosti, hydrologického odtoku a smeru prúdenia vôd, hydrologickej bilancie a procesov dopĺňania vodných zdrojov a vodných zásob v ploche povodia,

5.

základných a technických údajov pre všetky miesta odberu v ploche povodia podľa osobitného predpisu,4)

b)

monitorovanie príslušných ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok v povrchovej vode alebo v podzemnej vode, alebo v povrchovej vode aj v podzemnej vode, v ploche povodia alebo v surovej vode, pričom uvedené ukazovatele, látky alebo znečisťujúce látky sa vyberajú:

1.

z ukazovateľov uvedených v osobitnom predpise,5)

2.

z látok znečisťujúcich podzemnú vodu uvedených v prílohe č. 1a zákona a znečisťujúcich látok a ukazovateľov znečistenia podľa osobitného predpisu,6)

3.

z prioritných látok a niektorých ďalších znečisťujúcich látok uvedených v osobitnom predpise,7)

4.

zo znečisťujúcich relevantných látok8) pre Slovenskú republiku,

5.

z ďalších relevantných látok znečisťujúcich vodu určenú na ľudskú spotrebu, na základe informácií zozbieraných podľa § 3,

6.

z prirodzene sa vyskytujúcich látok, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie prostredníctvom používania vody určenej na ľudskú spotrebu,

7.

z látok a zlúčenín zahrnutých do zoznamu sledovaných látok vypracovaného podľa osobitného predpisu.9)

(4)

Z ustanovenia odseku 3 písm. b) sa vyberú ukazovatele, látky alebo znečisťujúce látky, ktoré na základe identifikovaných nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí podľa § 3 alebo na základe informácií poskytnutých dodávateľom pitnej vody10) sa považujú za relevantné na monitorovanie.

(5)

Na určenie charakteristiky plochy povodia sa môžu využiť informácie zozbierané podľa § 4, § 4b a § 7 zákona a osobitným predpisom.1)

(6)

Na monitorovanie podľa odseku 3 písm. b) vrátane zisťovania nových látok, ktoré môžu mať nepriaznivý účinok na ľudské zdravie prostredníctvom používania vody určenej na ľudskú spotrebu, sa využíva monitorovanie vôd vykonávané podľa § 4 a 4b zákona a osobitného predpisu.11)

§ 2 - Posúdenie a vyhodnotenie rizík
(1)

Vyhodnotením rizík sa určuje miera rizík a vypracúvajú sa opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.

(2)

Miera rizika nebezpečenstva a nebezpečnej udalosti sa vyjadruje pomocou pravdepodobnosti jeho výskytu a závažnosti možných následkov. Určenie miery rizika a priority rizika sú uvedené v prílohe č. 1.

(3)

Nebezpečná udalosť s vysokou mierou rizika a veľmi vysokou mierou rizika sa označujú za neprijateľné riziká a na ich zmiernenie alebo odstránenie je nevyhnutné vypracovať návrhy kontrolných opatrení alebo nápravných opatrení.

(4)

K nebezpečným udalostiam so strednou mierou rizika sa pristupuje individuálne z hľadiska potreby prijatia kontrolných opatrení alebo nápravných opatrení. Nebezpečné udalosti s nízkou mierou rizika sa evidujú a nevypracúvajú sa pre ne kontrolné opatrenia alebo nápravné opatrenia.

§ 3 - Riadenie rizík

Na základe výsledkov z analýzy rizík, posúdenia rizík a vyhodnotenia rizík v ploche povodia vykonaného podľa § 1 a 2 sa pri riadení rizika prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia zamerané na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík alebo predchádzanie vzniku identifikovaných rizík, a to týmito preventívnymi opatreniami:

a)

vymedzenie a vykonávanie preventívnych opatrení alebo kontrolných opatrení v ploche povodia ako doplnok k opatreniam plánovaným alebo prijatým podľa osobitného predpisu,12) ak sa to vyžaduje na zabezpečenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu; tieto preventívne opatrenia sa podľa potreby zahŕňajú do programov opatrení podľa § 15 zákona,

b)

vymedzenie a vykonávanie zmierňujúcich opatrení alebo nápravných opatrení v plochách povodia ako doplnok k opatreniam plánovaným alebo prijatým podľa osobitného predpisu,12) ak sa to vyžaduje na zabezpečenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu; tieto zmierňujúce opatrenia sa podľa potreby zahŕňajú do programov opatrení podľa § 15 zákona,

c)

zabezpečenie náležitého monitorovania ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok v povrchovej vode alebo v podzemnej vode, alebo v povrchovej vode aj v podzemnej vode v ploche povodia, alebo v surovej vode, ktoré môžu prostredníctvom konzumácie vody predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo viesť k neprijateľnému zhoršeniu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a ktoré nie sú zahrnuté do monitorovania vykonávaného podľa osobitného predpisu;11) toto monitorovanie sa podľa potreby zahŕňa do programov monitorovania podľa osobitného predpisu,11)

d)

posúdenie potreby zriadiť alebo upraviť ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona, ako aj akékoľvek iné relevantné ochranné pásma.

§ 4 - Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 5 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Milan Chrenko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 326/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - URČENIE MIERY RIZIKA A PRIORITY RIZIKA

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 326/2023 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020).

Poznámky

 • 1)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 242/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní.

 • 2)

  Príloha č. 4 časť B tretí a piaty bod vyhlášky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky č. 212/2016 Z. z.§ 5 vyhlášky č. 242/2016 Z. z.

 • 3)

  § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

 • 5)

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

 • 6)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2019 Z. z.

 • 7)

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.

 • 8)

  Príloha č. 12 časť A tabuľka č. 12.6.1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády č. 398/2012 Z. z.

 • 9)

  § 5 ods. 4 písm. ao) tretí bod zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 17c ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.

 • 12)

  Príloha č. 3 bod D vyhlášky č. 242/2016 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore