Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 245/2010 účinný od 01.03.2016

Platnosť od: 04.06.2010
Účinnosť od: 01.03.2016
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Dopravné prostriedky, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 245/2010 účinný od 01.03.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 245/2010 s účinnosťou od 01.03.2016 na základe 108/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)

podrobnosti o odbornej príprave a o overovaní odbornej spôsobilosti uchádzačov a zamestnancov (ďalej ...

b)

podrobnosti o skúšobnej komisii a o druhu skúšok,

c)

požiadavky na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť osôb,

d)

rozsah a druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení a podrobnosti o získavaní ...

e)

požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov ...

f)

požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov ...

g)

požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na vzdelávanie a ...

§ 2
Podrobnosti o odbornej príprave na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pozostáva z teoretickej prípravy a výcviku. ...

(2)

Teoretická príprava je zameraná na získanie odborných vedomostí potrebných na výkon práce určeného druhu, ...

a)
všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe,
b)
všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,1)
c)
všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní prvej pomoci,
d)
vnútorných predpisov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku z oblasti dopravnej prevádzky, prepravnej ...
e)
technických predpisov a technických noriem.
(3)

Výcvik je praktická príprava pred vykonaním odbornej skúšky a na získanie zručností potrebných na výkon ...

(4)

Odborná spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla na železničných dráhach, električkových dráhach a trolejbusových ...

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti
§ 3
(1)

Odbornú spôsobilosť overuje najmenej trojčlenná skúšobná komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva ...

a)
odbornej skúšky,
b)
periodickej odbornej skúšky,
c)
mimoriadnej skúšky.
(2)

Osoby sú hodnotené zo skúšky klasifikačným stupňom vyhovel alebo nevyhovel a výsledok sa eviduje v protokole ...

(3)

Pred začatím odbornej skúšky a praktickej časti odbornej skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

(4)

Predsedom skúšobnej komisie na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb na vedenie dráhového ...

§ 4
(1)

Odborná skúška pozostáva z teoretickej časti a pri vybraných pracovných činnostiach aj z praktickej ...

(2)

Praktická časť odbornej skúšky sa vykonáva na určenom pracovisku podľa druhu pracovnej činnosti. Ak ...

(3)

Ak osoba na odbornej skúške nevyhovela, predseda skúšobnej komisie poučí osobu o podmienkach vykonania ...

(4)

Osobe, ktorá vyhovela na odbornej skúške, vydá vzdelávacie zariadenie do troch pracovných dní osvedčenie ...

(5)

Zácvik je praktická činnosť, pri ktorej vykonávaní sa osoba po úspešnom vykonaní odbornej skúšky a získaní ...

§ 4a
(1)

Vzor preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) až e) zákona o doprave ...

(2)

Preukaz na vedenie dráhového vozidla obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa, a to meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 35 x 35 mm,
c)
evidenčné číslo,
d)
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky bezpečnostného orgánu,
e)
druh a typ dráhového vozidla, ktoré môže žiadateľ na základe preukázanej odbornej spôsobilosti viesť ...
f)
úradné záznamy.
§ 5
(1)

Periodickou odbornou skúškou sa rozumie opätovné overenie úrovne odborných teoretických vedomostí osoby, ...

(2)

Periodickej odbornej skúške sa osoba podľa odseku l podrobí v rozsahu určenom pre teoretickú časť odbornej ...

(3)

Osobe, ktorá vyhovela na periodickej odbornej skúške, vydá vzdelávacie zariadenie do troch pracovných ...

(4)

Pravidelné školenie sa realizuje minimálne dvakrát ročne s rozložením na šesťmesačné obdobia pre osoby, ...

(5)

Mimoriadna skúška sa vykoná až po mimoriadnom preškolení, ktoré organizuje vzdelávacie zariadenie alebo ...

(6)

Osobe, ktorá vyhovela na mimoriadnej skúške, zapíše vzdelávacie zariadenie záznam do osvedčenia o odbornej ...

Podrobnosti o odbornej príprave a overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných komisárov
§ 5a
Odborná príprava žiadateľov na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poverenom ...
a)

predpisov o doprave na dráhach a predpisov súvisiacich s vedením dráhového vozidla podľa druhu dráhy, ...

b)

príslušných technických špecifikácií interoperability podľa § 65 zákona o dráhach; vzťahuje sa na skúšobného ...

c)

konštrukcie dráhových vozidiel, funkcie a princípu fungovania rozhodujúcich konštrukčných celkov jednotlivých ...

d)

podmienok vykonávania technicko-bezpečnostných skúšok dráhových vozidiel.

§ 5b
(1)

Osobitnú odbornú spôsobilosť uchádzačov overuje skúšobná komisia ustanovená ministerstvom formou

a)
skúšky, ak žiadateľ nadobúda osobitnú odbornú spôsobilosť,
b)
preskúšaním, ak sa žiadateľovi predlžuje platnosť osvedčenia skúšobného komisára.
(2)

Skúšobná komisia sa skladá minimálne z piatich členov, z ktorých jeden je predseda a jeden tajomník, ...

(3)

Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky; preskúšanie sa vykonáva formou ústnej skúšky. Predmetom ...

(4)

Skúška alebo preskúšanie sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O výsledku skúšky ...

(5)

Skúšku alebo preskúšanie možno opakovať najskôr po 15 dňoch a najneskôr do 60 dní odo dňa vykonania ...

§ 6
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla alebo na vedenie vozidla ...
(1)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej ...

a)
na železničnej dráhe
1.
odborná spôsobilosť v elektrotechnike -„osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
2.
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky v rozsahu podľa ...
3.
výcvik na pracovisku dráhového podniku na hnacom železničnom vozidle motorovej alebo príslušnej elektrickej ...
4.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho železničného vozidla motorovej alebo príslušnej elektrickej ...
5.
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie,
b)
na železničnej dráhe, ak ide o osobu odborne spôsobilú na vedenie hnacieho železničného vozidla motorovej ...
1.
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky v rozsahu podľa ...
2.
výcvik na pracovisku dráhového podniku zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40 ...
3.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu motorového alebo elektrického hnacieho železničného vozidla príslušnej ...
4.
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(2)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie železničného vozidla parnej trakcie na železničnej dráhe ...

a)
prax najmenej dva roky vo vedení dráhového vozidla motorovej alebo elektrickej trakcie,
b)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu;1a) platí len na výkon ...
c)
doklad o odbornej spôsobilosti obsluhy parného kotla podľa osobitného predpisu,
d)
absolvovanie teoretickej prípravy a teoretickej časti odbornej skúšky podľa odseku 1,
e)
výcvik na pracovisku dráhového podniku na parnom hnacom železničnom vozidle v trvaní minimálne 160 hodín, ...
f)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu parného hnacieho vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v ...
g)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(3)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej ...

a)

1.
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

2.
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

3.
výcvik na pracovisku dráhového podniku na elektrickom hnacom vozidle príslušnej trakčnej prúdovej sústavy ...

4.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu elektrického hnacieho vozidla príslušnej trakčnej prúdovej sústavy ...
b)
ak je už osoba odborne spôsobilá na vedenie hnacieho železničného vozidla motorovej alebo elektrickej ...
1.
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
2.
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
3.
výcvik na pracovisku dráhového podniku na hnacom vozidle zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní ...
4.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho železničného vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej ...
5.
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(4)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej ...

a)
absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 v rozsahu hodín, ktoré tvoria rozdiel medzi požiadavkami ...
b)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne ...
(5)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie vozidla železničnej údržby s vlastným pohonom (ďalej len ...

a)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike - „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
b)
absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 4 a úspešné vykonanie teoretickej časti ...
c)
výcvik na pracovisku dráhového podniku alebo manažéra infraštruktúry na traťovom stroji príslušnej skupiny ...
d)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu traťového stroja príslušnej skupiny pod dohľadom osoby odborne spôsobilej ...
e)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(6)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla na špeciálnej dráhe sú:

a)
absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 deviateho bodu a úspešné vykonanie teoretickej ...
b)
výcvik na pracovisku dráhového podniku zameraný na znalosť konštrukcie typu vozidla v trvaní minimálne ...
c)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu typu vozidla pod dohľadom osoby odbornej spôsobilej v trvaní minimálne ...
(7)

Požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla rovnakého druhu ...

a)
absolvovanie teoretickej prípravy z konštrukcie príslušného železničného vozidla v rozsahu podľa prílohy ...
b)
preukázateľné overenie nadobudnutia znalostí podľa písmena a).
(8)

Na účely tejto vyhlášky sa radom hnacieho železničného vozidla rozumie skupina vozidiel rovnakej konštrukcie ...

§ 7
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie električky a trolejbusu
(1)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie električky na električkovej dráhe sú:

a)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
b)
vodičské oprávnenie na vedenie cestného motorového vozidla skupiny B podľa osobitného predpisu,2)
c)
absolvovanie teoretickej prípravy a výcvik na vedenie dráhového vozidla podľa prílohy č. 1 bodu 5 a ...
d)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(2)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe sú:

a)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
b)
vodičské oprávnenie na vedenie cestného motorového vozidla skupiny D2),
c)
absolvovanie teoretickej prípravy a jazdného výcviku na vedenie trolejbusu v rozsahu podľa prílohy č. ...
d)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(3)

Požiadavky na vedenie električky alebo trolejbusu iného typu a doplnenie odbornej spôsobilosti odbornou ...

a)
absolvovanie teoretickej prípravy z konštrukcie, údržby a vedenia príslušného dráhového vozidla na električkovej ...
b)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu príslušného druhu dráhového vozidla pod dohľadom odborne spôsobilej ...
c)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(4)

Doplnenie odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 zapíše vzdelávacie zariadenie do osvedčenia o odbornej ...

§ 8
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy
(1)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe ...

a)
úplne stredné odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore elektrotechnického, strojníckeho alebo ...
b)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
c)
odborná prax na lanovej dráhe minimálne päť rokov pri strednom odbornom vzdelaní alebo tri roky pri ...
d)
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 6 a úspešné vykonanie teoretickej ...
(2)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie a obsluhu lanovej dráhy sú:

a)
úplné stredné odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore elektrotechnického, strojníckeho alebo ...
b)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
c)
odborná prax pri montáži, údržbe a opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov a v riadení ...
d)
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 7 a úspešné vykonanie teoretickej ...
e)
absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)
(3)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie chodu lanovej dráhy sú:

a)
stredné odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore elektrotechnického, strojníckeho alebo dopravného ...
b)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
c)
odborná prax pri montáži zariadení lanovej dráhy, údržbe a opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne ...
d)
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 8 a úspešné vykonanie teoretickej ...
e)
výcvik na riadenie chodu lanovej dráhy v trvaní minimálne 150 hodín,
f)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie,
g)
absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)
(4)

Požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na riadenie chodu ďalšieho druhu a typu lanovej dráhy ...

a)
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu pokynov výrobcu z konštrukcie, obsluhy a riadenia chodu ...
b)
výcvik na riadenie chodu príslušného druhu a typu lanovej dráhy minimálne 60 hodín a absolvovanie praktickej ...
(5)

Doplnenie odbornej spôsobilosti podľa odseku 4 zapíše vzdelávacie zariadenie do osvedčenia o odbornej ...

§ 9

Praktickú časť odbornej skúšky z riadenia chodu lanovej dráhy organizuje a zabezpečuje zamestnávateľ ...

§ 10
Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť osôb
(1)

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť sa vzťahujú na osoby, ktoré vykonávajú pracovné ...

(2)

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť podľa odseku l sa nevzťahujú na osoby, ktoré ...

(3)

Na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského ...

§ 11
Rozsah lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení
(1)

Lekárskou preventívnou prehliadkou a psychologickým vyšetrením sa zisťuje zdravotná spôsobilosť a psychická ...

a)
na železničnej dráhe podľa prílohy č. 4, podľa požiadaviek na posudzovanie zmyslových skupín podľa prílohy ...
b)
na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe, lanovej dráhe a na špeciálnej dráhe podľa prílohy č. 7 ...
(2)

Pracovné činnosti na železničnej dráhe sa podľa požiadaviek zaraďujú do zmyslových skupín 1 až 3, ktoré ...

(3)

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje, či má posudzovaná osoba poznávacie, psychomotorické, behaviorálne ...

§ 12
Druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení

Lekárske preventívne prehliadky a psychologické vyšetrenia sú:

a)

vstupná lekárska preventívna prehliadka a vstupné psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú u osôb ...

b)

periodická lekárska preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva u osôb

1.

na železničnej dráhe

1.1

vo veku do 55 rokov pri zmyslovej skupine 1 raz za tri roky,

1.2

vo veku nad 55 rokov pri zmyslovej skupine 1 raz za rok,

1.3

vo veku do 40 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za päť rokov,

1.4

vo veku nad 40 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za tri roky,

1.5

vo veku nad 62 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za rok,

1.6

vo veku do 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za päť rokov,

1.7

vo veku nad 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za tri roky,

1.8

vo veku nad 62 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za rok,

2.

na lanovej dráhe a špeciálnej dráhe

2.1. vo veku do 50 rokov raz za tri roky,

2.2. vo veku od 50 do 60 rokov raz za dva roky,

2.3. vo veku nad 60 rokov raz za rok,

c)

periodická lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú u osôb na ...

1.1. vo veku do 50 rokov raz za tri roky,

1.2. vo veku od 50 do 55 rokov raz za dva roky,

1.3. vo veku nad 55 rokov raz za rok,

d)

mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a mimoriadne psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú ...

e)

mimoriadna lekárska preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva v prípadoch uvedených v prílohe č. 2 bode ...

f)

odborná psychologická starostlivosť, ktorú zabezpečí zamestnávateľ osobe, ktorá počas výkonu pracovnej ...

g)

preventívne psychologické poradenstvo, ktoré sa poskytne vodičom na električkovej dráhe a trolejbusovej ...

§ 13
Podrobnosti o získavaní posudkov o zdravotnej spôsobilosti a posudkov o psychickej spôsobilosti
(1)

Posudzujúci lekár vydá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce na dráhach na základe ...

(2)

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva na žiadosť zamestnávateľa u osôb zaradených do zmyslových skupín ...

(3)

Ak vodič električky alebo vodič trolejbusu spĺňa požiadavky na vedenie električky alebo trolejbusu len ...

§ 13a
Podrobnosti o poverovaní právnických osôb
(1)

Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov ...

a)
žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, ...
b)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
c)
platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,4)
d)
čestné vyhlásenie, že na jej majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom ...
e)
doklad o zamestnávaní posudzujúcich lekárov na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky ...
f)
certifikát systému manažérstva kvality ISO,
g)
doklad o poučení posudzujúcich lekárov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby; ...
(2)

Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov ...

a)
žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať posudzovanie psychickej spôsobilosti, ...
b)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
c)
platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,4)
d)
doklad o zamestnávaní posudzujúcich psychológov na posudzovanie psychickej spôsobilosti podľa tejto ...
e)
doklad o tom, že má špeciálne prístrojové vybavenie na zisťovanie reakcií a koordinácie pohybov,
f)
certifikát systému manažérstva kvality ISO,
g)
doklad o poučení posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej ...
(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá žiada o poverenie na vzdelávanie a overovanie ...

a)
predloží žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať vzdelávanie a overovanie ...
b)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ...
c)
predloží certifikát systému manažérstva kvality ISO,
d)
predloží doklad o tom, že má vyhovujúce technické a technologické vybavenie na vykonávanie vzdelávania ...
e)
predloží vypracovaný vnútorný systém kontroly realizácie vzdelávania,
f)
predloží vypracovaný skúšobný poriadok na získanie a overovanie odbornej spôsobilosti,
g)
predloží základné učebné osnovy na získanie odbornej spôsobilosti na pracovné činnosti na dráhe a pracovné ...
h)
predloží doklad o zamestnávaní osôb, ktoré budú realizovať vzdelávanie vrátane ich kvalifikácie a osvedčenia ...
i)
predloží ďalšie informácie súvisiace s dokladmi predloženými podľa písmen a) až h),
j)
zabezpečí proces certifikácie rušňovodičov podľa tretej časti zákona o doprave na dráhach.
§ 13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016

Vstupné lekárske preventívne prehliadky a periodické a mimoriadne lekárske preventívne prehliadky vykonané ...

§ 14
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.

v z. Milan Mojš v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  OBSAHOVÉ ZAMERANIE ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

  Obsahové zameranie odbornej prípravy je rozdelené podľa druhu dráhového vozidla takto:

  1.

  Požiadavky na odborné znalosti na železničnej dráhe sú uvedené v tabuľke č. 1.

  2.

  U rušňovodiča s preukazom rušňovodiča a harmonizovaným doplnkovým osvedčením iného členského štátu sa ...

  3.

  Minimálny rozsah výučby a absolvovanie určených vyučovacích hodín na získanie osvedčenia o odbornej ...

  4.

  Na železničnej dráhe sa odborná spôsobilosť na pracovnú činnosť vedenia hnacieho železničného vozidla ...

  a)

  kategória A platí pre osoby, ktoré vedú posunovacie rušne, pracovné vlaky, vozidlá železničnej údržby ...

  b)

  Odborná znalosť KategóriaB rušňovodič (počet vyučovacích hodín) KategóriaA rušňovodič pri posune (počet ...

  Tabuľka č. l

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  ROZDELENIE HNACÍCH ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE A ŠPECIÁLNEJ DRÁHE

  Skupina Označenie reprezentujúce vozidlá železničnej údržby (traťové stroje) 1. Strojné čističky ...

  Podľa druhu trakcie sa odborná príprava rozdeľuje pre osoby, ktoré vedú:

  a)

  hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, jednosmernej prúdovej sústavy,

  b)

  hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, striedavej prúdovej sústavy,

  c)

  hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, viacsystémovej prúdovej sústavy,

  d)

  hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s mechanickým prenosom výkonu,

  e)

  hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s hydraulickým prenosom výkonu,

  f)

  hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s elektrickým prenosom výkonu,

  g)

  hnacie železničné vozidlá parnej trakcie,

  h)

  vozidlá železničnej údržby rozdelené na skupiny,

  i)

  vozidlá špeciálnej dráhy.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  Vzor OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

  ...

  Rozmer 105 mm x 72 mm

  Farba: CMYK - 100, 0, 0, 0

  Farba: RGB - 0, 147, 221

  Predná strana

  Zadná strana

  Príloha č. 3a k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  VZOR PREUKAZU

  ...

  na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) až e) zákona o doprave na dráhach ...

  Rozmer: 105 mm 72 mm

  Farba: kód RGB – 143, 84, 68

  Proti falšovaniu sa preukaz doplní o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

  Predná strana

  Zadná strana

  Príloha č. 3b k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  VZOR PREUKAZU

  ...

  na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy, električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy

  Rozmer 105 mm 72 mm

  Farba CMYK – 0, 60, 80, 0

  Farba RGB – 231, 120, 68

  Proti falšovaniu sa môže preukaz doplniť o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

  Predná strana

  Zadná strana

  Príloha č. 3c k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  VZOR PREUKAZU

  ...

  na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy

  Rozmer 105 mm 72 mm

  Farba CMYK – 40, 0, 100, 0

  Farba RGB – 132, 194, 37

  Proti falšovaniu sa môže preukaz doplniť o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

  Predná strana

  Zadná strana

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  ROZSAH LEKÁRSKEJ PREVENTÍVNEJ PREHLIADKY A PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA

  1.

  Minimálny rozsah lekárskej preventívnej prehliadky zahŕňa

  a)

  anamnestické údaje,

  b)

  základné vyšetrenie,

  c)

  laboratórne vyšetrenie – pri vstupnej, periodickej a mimoriadnej lekárskej prehliadke je súčasťou vyšetrenia ...

  d)

  vyšetrenie zmyslových orgánov,

  2.

  Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky pri vybraných činnostiach sa rozširuje o

  a)

  kľudové elektrokardiografické vyšetrenie u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslových skupín 1 až 3 ...

  1.

  pri vstupnej prehliadke,

  2.

  pri všetkých lekárskych preventívnych prehliadkach nad 40 rokov veku posudzovanej osoby,

  b)

  elektroencefalografické vyšetrenie ako súčasť neurologického vyšetrenia sa vykoná

  1.

  u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslovej skupiny 1 pri vstupnej lekárskej prehliadke alebo pred začatím ...

  2.

  pri mimoriadnej lekárskej prehliadke po prekonanom úraze hlavy alebo po ochorení vyžadujúcom neurologickú ...

  c)

  audiometrické vyšetrenie ako súčasť otorinolaryngologického vyšetrenia sa vykoná

  1.

  pri vstupnej lekárskej prehliadke u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslových skupín 1 a 3 ,

  2.

  u posudzovanej osoby, ktorá vykonáva činnosť na rizikovom pracovisku s rizikom hluku,

  3.

  u posudzovanej osoby podľa potreby a pri podozrení na ochorenie alebo poruchu sluchu,

  d)

  audiometrické vyšetrenie ako súčasť otorinolaryngologického vyšetrenia sa ďalej vykoná pri periodických ...

  e)

  očné vyšetrenie sa vykoná

  1.

  pri vstupnej a periodickej lekárskej prehliadke u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslových skupín ...

  2.

  u osôb, ktoré majú vykonávať činnosti zaradené do zmyslovej skupiny 1, musí byť vyšetrenie farbocitu ...

  3.

  u elektromontérov trakčného vedenia a u osôb pracujúcich vo výškach nad šesť metrov sa vyšetrí zorné ...

  4.

  vyšetrenie vnútroočného tlaku sa vykoná pri vstupnej lekárskej a periodickej lekárskej prehliadke u ...

  f)

  psychiatrické vyšetrenie ako súčasť vstupnej prehliadky sa vykoná, ak je v anamnéze predchádzajúca psychiatrická ...

  g)

  psychiatrické vyšetrenie v rámci periodickej lekárskej prehliadky sa vykoná, ak to vyžaduje zdravotný ...

  3.

  Na hodnotenie zdravotnej spôsobilosti sa môžu použiť závery vyšetrení, ktoré sú k dispozícii v zdravotnej ...

  4.

  Ak posudzujúci lekár povolí posudzovanej osobe, ktorá vykonáva činnosti zaradené do zmyslových skupín ...

  5.

  Ak posudzujúci lekár povolí posudzovanej osobe, ktorá vykonáva činnosti zaradené do zmyslových skupín ...

  6.

  Minimálny rozsah vstupného psychologického vyšetrenia

  a)

  zhodnotenie aktuálneho stavu posudzovanej osoby pred začiatkom psychologického vyšetrenia a oboznámenie ...

  b)

  analýza anamnestických údajov,

  c)

  pozorovanie počas psychologického vyšetrenia,

  d)

  diagnostika psychických procesov, funkcií, schopností,

  e)

  diagnostika osobnostných vlastností, odolnosti voči psychickej záťaži, motivácia,

  f)

  riadený rozhovor s posudzovanou osobou,

  g)

  komplexný rozbor, analýza a interpretácia výsledkov psychologického vyšetrenia,

  h)

  predikcia úspešnosti vo vzťahu ku kritériám na výkon pracovnej činnosti.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  POŽIADAVKY NA ZARADENIE OSÔB DO ZMYSLOVÝCH SKUPÍN PRI LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADKACH

  ROZDELENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ PODĽA POŽIADAVIEK NA ZMYSLOVÉ SCHOPNOSTI NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE
  1.

  Do zmyslovej skupiny 1 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby vedú hnacie dráhové vozidlá ...

  2.

  Do zmyslovej skupiny 2 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby priamo riadia alebo kontrolujú ...

  3.

  Do zmyslovej skupiny 3 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých osoba musí vstupovať bez dozoru do ...

  VSTUPNÉ PREHLIADKY

  Zmyslová skupina 1Zraková ostrosť a farbocit: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.2 zákona o doprave na dráhach.Sluch: ...

  Zmyslová skupina 2Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)Sluch: Podľa osobitného predpisu.7) ...

  Zmyslová skupina 3Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)Sluch: Podľa osobitného predpisu.7) ...

  PERIODICKÉ A MIMORIADNE PREHLIADKY

  Zmyslová skupina 1Zraková ostrosť a farbocit: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.2 zákona o doprave na dráhach.Sluch: ...

  Zmyslová skupina 2Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)Sluch: Podľa osobitného predpisu.7) ...

  Zmyslová skupina 3Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)Sluch: Podľa osobitného predpisu.7) ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  KONTRAINDIKÁCIE NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI ZARADENEJ DO ZMYSLOVÝCH SKUPÍN 1 AŽ 3

  1.

  Infekčné a parazitárne ochorenia

  a)

  až do vymiznutia prejavov aktivity ochorenia,

  b)

  následné stavy reziduálneho orgánového postihnutia, ak obmedzujú telesnú alebo duševnú výkonnosť a ak ...

  c)

  lues – aktívne formy,

  d)

  TBC – do dvoch rokov po skončení liečby,

  e)

  vírusové hepatitídy do úplnej úpravy všetkých klinických a laboratórnych nálezov,

  f)

  bacilonosičstvo salmonel.

  2.

  Novotvary a prekancerózy

  a)

  všetky formy zhubných nádorov, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

  b)

  pri nezhubných nádoroch tie, ktoré veľkosťou alebo lokalizáciou vyvolávajú poruchy funkcie orgánov alebo ...

  3.

  Choroby žliaz s vnútornou sekréciou, výživy a premeny látok a poruchy imunity,

  a)

  ktoré vyžadujú sústavnú kontrolu a liečbu a ktoré spôsobili poruchy vývoja s obmedzením telesnej alebo ...

  b)

  diabetes mellitus vyžadujúci liečbu diétou a inzulínom; pri pozitívnej rodinnej anamnéze na diabetes ...

  c)

  poruchy výživy, látkovej premeny a poruchy imunity – formy sprevádzané poruchou funkcie alebo anatomickými ...

  4.

  Choroby krvi a krvotvorných orgánov, ktoré vyžadujú sústavnú liečbu a preukázateľne obmedzujú výkon ...

  5.

  Duševné poruchy a poruchy správania

  a)

  psychózy schizofrénne, afektívne, organické,

  b)

  zníženie rozumových schopností (oligofrénia, demencia), intelekt – všeobecné rozumové schopnosti pod ...

  c)

  závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok okrem osôb, u ktorých je preukázateľné dodržiavanie ...

  d)

  výrazná neurotická symptomatológia, hlavne s orgánovými prejavmi, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon ...

  e)

  poruchy osobnosti (paranoidná, antisociálna a emočne nestabilná) nestabilizované, narušujúce spoločenskú ...

  6.

  Choroby nervovej sústavy

  a)

  chronické formy alebo následné stavy po ochoreniach CNS so závažnou a trvalou poruchou funkcie CNS (záchvaty ...

  b)

  epilepsia všetkých foriem vrátane izolovanej bioelektrickej aktivity bez ohľadu na frekvenciu záchvatov ...

  c)

  narkolepsia, hypersomnia,

  d)

  stavy po úrazoch lebky a mozgu s následnými poruchami hybnosti alebo s poruchami fatických a psychických ...

  e)

  stavy po úrazoch a operácii chrbtice s poškodením miechy a následnými poruchami, napr. hybnosti, citlivosti, ...

  f)

  vertiginózne a iné ochorenia vestibulárneho ústrojenstva.

  7.

  Choroby ušné

  a)

  choroby ucha a VIII. hlavového nervu sprevádzané progredujúcou nedoslýchavosťou a závratom,

  b)

  stavy pol roka po chirurgickej liečbe chorôb ucha s pretrvávajúcou väčšou nedoslýchavosťou, ako povoľujú ...

  8.

  Choroby očné

  a)

  anomálne postavenie viečok, ktoré ovplyvňuje ich ochrannú funkciu a zrakovú ostrosť,

  b)

  chronické zápaly spojiviek a choroby slzných ciest ovplyvňujúce videnie,

  c)

  chronické zápalové a degeneratívne ochorenia rohovky,

  d)

  zápalové a degeneratívne ochorenia cievnatky a sietnice ovplyvňujúce videnie,

  e)

  ochorenia šošovky, sklovca ovplyvňujúce videnie,

  f)

  neliečený glaukóm; ak je ochorenie liečené a pravidelne sledované (dokázané príslušnou dokumentáciou ...

  g)

  ochorenia zrakového nervu obmedzujúce výkon pracovnej činnosti a bezpečnosť zamestnanca,

  h)

  porucha rovnováhy očných svalov – strabizmus, aj pri normálnej zrakovej ostrosti, nystagmus.

  9.

  Choroby obehovej sústavy

  a)

  všetky stavy po prekonanej reumatickej horúčke, ak sú prítomné známky aktivity procesu alebo chlopňového ...

  b)

  hemodynamicky významné formy chlopňových chýb a vrodených chýb srdca,

  c)

  stavy po ochorení srdcového svalu alebo osrdcovníka pri takej poruche funkcie, ktorá obmedzuje výkon ...

  d)

  arteriálna esenciálna hypertenzia v III. štádiu (WHO),

  e)

  sekundárna hypertenzia,

  f)

  ischemická choroba srdca, f. s. II-IV/NYHA, a ischemická choroba dolných končatín vyžadujúce sústavnú ...

  g)

  závažné poruchy srdcového rytmu,

  h)

  Raynaudova choroba a Burgerova choroba,

  i)

  trombózy, embólie, posttrombotický syndróm dolných končatín vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ...

  j)

  varixy dolných končatín väčšieho rozsahu alebo stupňa so známkami insuficiencie hlbokých žíl, opakujúce ...

  k)

  žilové varixy konečníka, ktoré pôsobia časté ťažkosti – do ich odstránenia,

  l)

  postihnutie lymfatických ciest s rozsiahlymi edémami.

  10.

  Choroby dýchacej sústavy

  a)

  chronické choroby nosa a prinosových dutín trvale obmedzujúce dýchanie cez nosovú dutinu, ktoré preukázateľne ...

  b)

  chronické a astmatoidné bronchitídy a astma, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti, ...

  c)

  všetky ochorenia vedúce k trvalému obmedzeniu kardiopulmonálnej funkcie alebo vyžadujúce sústavné liečenie ...

  11.

  Choroby tráviacej sústavy

  a)

  závažné ochorenia orgánov dutiny ústnej znemožňujúce príjem potravy alebo inak narušujúce funkciu orgánov ...

  b)

  ochorenia pažeráka narušujúce jeho správnu funkciu, vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré ...

  c)

  vredová choroba žalúdka a dvanástnika (v akútnom štádiu),

  d)

  postresekčný syndróm,

  e)

  brušné prietrže vyvolávajúce poruchy funkcie alebo znemožňujúce výkon pracovnej činnosti do operatívneho ...

  f)

  chronické zápalové ochorenia tenkého čreva, hrubého čreva a konečníka vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu ...

  g)

  chronický zápal, toxické poškodenie a cirhóza pečene akejkoľvek formy a štádia vyžadujúce sústavnú kontrolu ...

  h)

  žlčníkové kamene alebo kamene žlčových ciest vyvolávajúce koliky alebo iné komplikácie – do ich odstránenia, ...

  i)

  chronický zápal pankreasu, ktorý vyžaduje sústavnú kontrolu stavu a liečbu a ktorý obmedzuje výkon pracovnej ...

  j)

  iné ochorenia zažívacej trubice, pobrušnice, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu narušujúce ...

  12.

  Choroby kože a podkožného väziva, dermatitídy alebo ekzémy, rozsiahle, chronické alebo recidivujúce ...

  13.

  Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

  a)

  reumatoidná artritída a jej varianty, systémové choroby spojiva, všetky štádiá a ostatné formy séronegatívnych ...

  b)

  ostatné zápalové alebo degeneratívne reumatické choroby s postihnutím zhybov a chrbtice, mimokĺbne reumatizmy ...

  c)

  osteomyelitis s exacerbáciami v anamnéze,

  d)

  artropatie a ostatné chronické ochorenia vedúce k obmedzeniu funkcie pohybového a podporného aparátu ...

  e)

  recidivujúce vertebrogénne ťažkosti vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu a obmedzujúce výkon ...

  14.

  Choroby močovej a pohlavnej sústavy

  a)

  stavy po akútnom zápale obličiek s reziduálnou poruchou funkcie,

  b)

  chronický zápal obličiek akejkoľvek formy a štádia, ktorý preukázateľne obmedzuje výkon pracovnej činnosti, ...

  c)

  obličkové kamene a kamene močových ciest s reziduálnymi príznakmi,

  d)

  recidivujúce alebo chronické zápaly močových ciest a mužských pohlavných orgánov, ktoré preukázateľne ...

  e)

  ochorenia ženských pohlavných orgánov vyžadujúce sústavnú starostlivosť a liečbu, ktoré preukázateľne ...

  f)

  klimakterický syndróm s vasomotorickými prejavmi a psychickými poruchami.

  15.

  Vrodené chyby, poúrazové, pooperačné a iné následné stavy

  a)

  vrodené chyby, deformácie a abnormality, ak nie sú chirurgicky korigované,

  b)

  chronická rečová porucha,

  c)

  stavy po poraneniach, otravách a iných následkoch vonkajších príčin, ak nedošlo k zhojeniu a stav sa ...

  d)

  stavy po strate končatiny alebo jej časti s protetickou náhradou alebo bez nej.

  16.

  Antropometrické parametre posudzovanej osoby, ktorá riadi hnacie dráhové vozidlo na koľajach, musia ...

  17.

  Ak je potrebné spresniť diagnostický záver alebo hraničný nález, posudzujúci lekár si vyžiada príslušné ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  ROZSAH LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK NA POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSÔB NA VEDENIE ELEKTRIČIEK, TROLEJBUSOV A DRÁHOVÝCH VOZIDIEL NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE A RIADENIE CHODU LANOVEJ DRÁHY

  1.

  Pri vstupných a periodických lekárskych prehliadkach sa vyžaduje

  a)

  základné klinické vyšetrenie,

  b)

  vyšetrenie moču chemicky,

  c)

  hematologicky a biochemický skríning.

  2.

  Pre zdravotnú spôsobilosť posudzovanej osoby oprávnenú viesť električku alebo trolejbus pri vstupných ...

  a)

  minimálna telesná výška: 160 cm. U posudzovanej osoby viesť električku alebo trolejbus sa výnimka z ...

  b)

  ostrosť zraku 6/6 (5/5) s korekciou obojstranne. Povolená je ostrosť zraku 6/9 (5/7,5) s korekciou každým ...

  c)

  farbocit vyšetrovať pomocou tabuliek na vyšetrenie farbocitu. Pri podozrení na poruchu farbocitu sa ...

  d)

  zorné pole: vyžadujú sa normálne hodnoty (horizontálne zvonku 90°, dovnútra 50°, vertikálne nahor 50°, ...

  e)

  adaptácia na svetlo a tmu: nevyšetruje sa, iba anamnesticky sa zisťuje možnosť šeroslepoty. Pri podozrení ...

  f)

  sluch: vyžaduje sa členený šepot každým uchom zo vzdialenosti dva metre. Ak je na jednom uchu sluch ...

  3.

  Pre zdravotnú spôsobilosť vodičov električiek a trolejbusov pri periodických lekárskych prehliadkach ...

  a)

  ostrosť zraku: 6/9 (5/7,5) s korekciou obojstranne. Povolená je ostrosť zraku 6/12 (5/10) s korekciou ...

  b)

  sluch: vyžaduje sa členený šepot každým uchom zo vzdialenosti jedného metra. Ak je na jednom uchu sluch ...

  c)

  pre posudzovanie farbocitu, zorného poľa a adaptácie na svetlo a tmu sa uplatnia požiadavky uvedené ...

  4.

  Na celkové hodnotenie zdravotného stavu použije posudzujúci lekár závery vyšetrení, ktoré má k dispozícii ...

  5.

  Body 1 až 5 tejto prílohy sa vzťahujú aj na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti, ktorými sa zabezpečuje ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  KONTRAINDIKÁCIE VYLUČUJÚCE SPÔSOBILOSŤ VIESŤ ELEKTRIČKU, TROLEJBUS A DRÁHOVÉ VOZIDLO NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE A RIADIŤ CHOD LANOVEJ DRÁHY

  Kontraindikácie, ktoré vylučujú spôsobilosť viesť električku, trolejbus, dráhové vozidlo na špeciálnej ...

  a)

  duševné choroby a poruchy: schizofrénia, cyklofrénia maniodepresívna psychóza, mentálna retardácia, ...

  b)

  záchvatové stavy a zvýšená pohotovosť k ich vzniku, pri zistení uvedených ochorení alebo pri vzniku ...

  c)

  stavy po úrazoch centrálneho nervového systému s trvalým poškodením,

  d)

  závislosť na alkohole a návykových látkach,

  e)

  choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými ...

  f)

  cukrovka (diabetes mellitus) - pri zistení cukrovky treba vyžiadať posudok lekára diabetologickej ambulancie. ...

  g)

  ťažšie ochorenia srdca a ciev obmedzujúce bezpečné vedenie vozidla: akútne prejavy nestabilnej ischemickej ...

  h)

  ostatné endokrinologické ochorenia v ťažších formách: tyreotoxikóza, najmä s psychickými zmenami, choroby ...

  i)

  obmedzenie pohybu očí pre poruchu okohybných svalov alebo pre jazvovité zrasty očného bulbu s očnými ...

  j)

  obmedzená pohybová funkcia končatín znemožňujúca bezpečné vedenie vozidla: následkom ochorenia, telesnej ...

  k)

  ochorenia tráviacej sústavy, ktoré obmedzujú telesnú výkonnosť vodiča (vredová choroba žalúdka a dvanástnika, ...

  l)

  trvalé poruchy krčného, šijového svalstva a driekového svalstva, ktoré znižujú pohyblivosť hlavy a chrbtice ...

  m)

  prietrže väčšieho rozsahu,

  n)

  ťažšie gynekologické ochorenia, ťažšie formy dysmenorhoe, ťažká forma prolapsu maternice,

  o)

  chronický zápal priedušiek v ťažšej forme,

  p)

  deformácie hrudníka alebo chrbtice ťažších foriem spojené s väčšími dychovými ťažkosťami,

  q)

  choroby iných orgánov alebo ústrojov, ktoré obmedzujú zdravotnú schopnosť na vedenie vozidla.

  Poznámka: V prípade potreby spresniť diagnostický záver alebo pri hraničnom náleze si posudzujúci lekár ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  Minimálne požiadavky a úroveň psychických schopností osôb, ktoré zodpovedajú za bezpečný výkon každej ...

  (1)

  Poznávacie schopnosti

  a)

  pozornosť – rozsah, koncentrácia, distribúcia, selektivita,

  b)

  pamäť, krátkodobá vizuálna,

  c)

  schopnosť vnímania, diskriminácia senzorických podnetov a komplexnej dopravnej situácie,

  d)

  usudzovanie, logické myslenie a priestorové vzťahy,

  e)

  komunikácia.

  (2)

  Psychomotorické schopnosti, ktorými sú reakčná pohotovosť, rýchlosť, presnosť reakcie a tempo, senzomotorická ...

  (3)

  Správanie a integrovanosť osobnosti

  a)

  emocionálne sebaovládanie a stabilita, sebakontrola, zrelosť,

  b)

  svedomitosť, zodpovednosť a nezávislosť,

  c)

  spoľahlivosť v konaní, predvídanie dôsledkov svojho správania.

  (4)

  Odolnosť voči psychickej záťaži, ktorými sú krátkodobé, resp. dlhodobé udržanie aktivácie a racionálna ...

  (5)

  Minimálne kritériá sa rozširujú podľa druhu psychologického vyšetrenia uvedeného v § 12 a podľa kvantifikovaných ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 10

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 12

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou ...
 • 1a)  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených ...
 • 2)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2a)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách ...
 • 3)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 4)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...
 • 5)  Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 ...
 • 6)  Príloha I bod 4.7.3.2. rozhodnutia Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii ...
 • 7)  Príloha I bod 4.7.3.3. rozhodnutia Komisie 2012/757/EÚ v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/995.“. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore