Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 18.04.2019
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Informácie a informačný systém, Vysoké a vyššie školstvo, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 95/2019 s účinnosťou od 01.05.2019

Legislatívny proces k zákonu 95/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)
organizáciu správy informačných technológií verejnej správy,
b)
práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v oblasti informačných technológií verejnej ...
c)
základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a na ich správu.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na informačné technológie verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia ...

(3)

Na informačné technológie verejnej správy sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak tento zákon v § ...

(4)

Tento zákon sa v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi4) vzťahuje aj na osoby, o ktorých to tieto ...

§ 2
(1)

Informačnou technológiou je na účely tohto zákona prostriedok alebo postup, ktorý slúži na spracúvanie ...

(2)

Informačným systémom je na účely tohto zákona funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a ...

(3)

Informačnou technológiou verejnej správy je informačná technológia v pôsobnosti správcu podporujúca ...

(4)

Informačným systémom verejnej správy je informačný systém v pôsobnosti správcu podporujúci ...

(5)

Správcom na účely tohto zákona je ten orgán riadenia, ktorého za správcu informačnej technológie ...

(6)

Prevádzkovateľom je na účely tohto zákona správca, osobitným predpisom ustanovený orgán riadenia ...

§ 3

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
informačnou činnosťou získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, ...
b)
metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ...
c)
centrálnym metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorého ...
d)
nadrezortným informačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorý ...
e)
neverejnou časťou informačného systému verejnej správy časť informačného systému verejnej ...
f)
infraštruktúrou technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce implementáciu a prevádzkovanie ...
g)
integrovanou infraštruktúrou koordinovane budovaná a prevádzkovaná infraštruktúra zabezpečujúca ...
h)
centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy v správe ústredného ...
i)
technologickou infraštruktúrou sústava vzájomne prepojených technických prostriedkov a programových ...
j)
komunikačnou infraštruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne prepojovacie ...
k)
službou verejnej správy výkon právomocí, práv a povinností orgánu riadenia, ktorej rozsah a ...
l)
elektronickou službou verejnej správy elektronická komunikácia s orgánom riadenia pri vybavovaní ...
m)
službou vo verejnom záujme výkon právomocí, práv a povinností orgánu riadenia, ktorej rozsah ...
n)
verejnou službou činnosť orgánu riadenia, ktorej rozsah a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis ...
o)
úsekom verejnej správy vecná oblasť, v ktorej právomoci, práva a povinnosti orgánu riadenia, ...
p)
agendou verejnej správy ucelený súhrn činností na konkrétnom úseku verejnej správy, ktoré vrátane ...
q)
životnou situáciou udalosť v živote fyzickej osoby alebo v životnom cykle právnickej osoby, ktorá ...
r)
číselníkom zoznam prípustných hodnôt údajového prvku, z ktorého sa hodnota preberá na základe ...
s)
webovou stránkou online dostupné miesto na sieti, najmä na internete, sprístupňované prostredníctvom ...
t)
webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v pôsobnosti jedného správcu, ktorý má pridelenú ...
§ 4

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad ...

a)
zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej ...
b)
vykonáva správu, prevádzku a rozvoj vládnej dátovej siete Govnet (ďalej len „Govnet“).
§ 5
Organizácia správy informačných technológií verejnej správy
(1)

Správu informačných technológií verejnej správy vykonávajú

a)
orgán vedenia, ktorým je úrad podpredsedu vlády,
b)
orgán riadenia vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy v jeho pôsobnosti.
(2)

Orgánom riadenia na účely tohto zákona je

a)
ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy,
b)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad ...
c)
obec a vyšší územný celok,
d)
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária ...
e)
právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti orgánu riadenia ...
f)
komora regulovanej profesie a komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom, ...
g)
osoba neuvedená v písmenách a) až f) okrem Národnej banky Slovenska, na ktorú je prenesený výkon ...
h)
záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ...
§ 6
Základné povinnosti v správe informačných technológií verejnej správy
(1)

Orgán vedenia a orgán riadenia sú v správe informačných technológií verejnej správy povinné ...

a)
dodržiavať princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, ...
b)
postupovať tak, aby vynaložené náklady na informačné technológie boli primerané ich kvalite,
c)
prednostne využívať už existujúce informačné technológie alebo informačné technológie určené ...
d)
dbať na vytvorenie integrovaného prostredia informačných technológií verejnej správy na základe ...
(2)

Orgán vedenia a orgán riadenia využívajú v správe informačných technológií verejnej správy ...

Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy
§ 7

Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy je činnosť orgánu vedenia v rozsahu ...

§ 8
(1)

Orgán vedenia

a)
monitoruje výkon riadenia v správe informačných technológií verejnej správy na účely sledovania ...
b)
vyhodnocuje informácie získané z monitorovania, kontroly a z iných podnetov na účely identifikácie ...
c)
vydáva metodické usmernenia, usmerňuje a koordinuje orgány riadenia na účely jednotného spôsobu ...
(2)

Orgán riadenia je povinný poskytovať orgánu vedenia súčinnosť potrebnú na riadny výkon vedenia ...

§ 9
(1)

Orgán vedenia okrem činností podľa § 8

a)
vypracúva, aktualizuje a predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) národnú ...
b)
usmerňuje tvorbu koncepcií rozvoja informačných technológií verejnej správy (ďalej len „koncepcia ...
c)
určuje koncepciu štátnej politiky jednotného digitálneho trhu,
d)
informuje vládu o stave a rozvoji informačných technológií verejnej správy,
e)
koordinuje budovanie informačných technológií verejnej správy vrátane ich uvádzania do prevádzky ...
f)
koordinuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti informačných technológií ...
g)
konzultuje návrhy dokumentov, ktoré majú dosah na informačné technológie verejnej správy, s osobami ...
h)
určuje centrálnu architektúru budovania a rozvoja informačných technológií verejnej správy (ďalej ...
i)
určuje kľúčové indikátory monitorovania pre jednotlivé úseky riadenia na účely monitorovania ...
j)
vydáva štandardy a výkladové stanoviská,
k)
zverejňuje na ústrednom portáli rozhodnutia, iné dokumenty a informácie týkajúce sa informačných ...
l)
môže pre orgán riadenia zabezpečiť prístup k normám a referenčným rámcom, ktoré sú využívané ...
m)
zabezpečuje zdieľanie informácií a skúseností medzi orgánmi riadenia prostredníctvom centrálneho ...
n)
poskytuje v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy komunikačnú platformu pre zadávanie ...
o)
zverejňuje dataset otvorených dát o podnetoch zadaných spôsobom podľa písmena n) vrátane spôsobu ...
p)
zabezpečuje organizačné predpoklady na zapojenie zástupcov odbornej verejnosti do tvorby pravidiel ...
q)
vydáva a spravuje zoznam základných číselníkov, základný číselník životných situácií ...
r)
určuje gestora základného číselníka okrem základného číselníka životných situácií a základného ...
s)
riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť integrovaných obslužných miest,8)
t)
kontroluje dodržiavanie povinností orgánmi riadenia podľa tohto zákona,
u)
prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených ...
(2)

Na postup pri výkone kontroly podľa odseku 1 písm. t) sa použijú základné pravidlá kontrolnej ...

(3)

Postupom podľa odseku 2 nie je dotknutý výkon kontroly a auditu podľa osobitného predpisu.10)

§ 10
Národná koncepcia
(1)

Národná koncepcia je súbor strategických cieľov, priorít, opatrení, programov, organizačných, ...

(2)

Národnú koncepciu schvaľuje vláda na návrh orgánu vedenia.

Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy
§ 11
Základné ustanovenia
(1)

Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy je činnosť orgánu riadenia, ktorej ...

(2)

Za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy zodpovedá správca.

(3)

Informačnú činnosť vykonáva správca alebo prevádzkovateľ.

(4)

Orgán riadenia plní povinnosti podľa § 14 až 23 ods. 1 a 2 v rozsahu a spôsobom v závislosti ...

(5)

Pri vypracúvaní vnútorných predpisov na účely podľa § 14 až 17 a pri riadení bezpečnosti ...

a)
zo všeobecne akceptovaných štandardov riadenia informačných technológií, ktoré vychádzajú ...
b)
z metodických usmernení orgánu vedenia.
(6)

Projekt informačných technológií verejnej správy, zmenová požiadavka a servisná požiadavka ...

(7)

Ak sa v tomto zákone ustanovuje povinnosť sprístupniť informácie alebo údaje a neustanovuje sa ...

(8)

Ak sa v tomto zákone ustanovuje povinnosť vypracovať vnútorný predpis, orgán riadenia je povinný ...

§ 12
(1)

Orgán riadenia je povinný

a)
zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných technológií verejnej ...
b)
prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať ...
c)
administratívne spravovať príslušné číselníky a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitného ...
d)
používať v informačnej činnosti základné číselníky,
e)
sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, za podmienok ustanovených ...
f)
zabezpečiť, aby informácia, dokument alebo údaj, ktoré je osoba povinná predkladať v konaní ...
g)
poskytovať elektronické odpisy a výstupy z informačných systémov verejnej správy, ktorých je ...
h)
zabezpečiť dostupnosť informačných technológií verejnej správy, ktorých je správcom, na účely ...
i)
zabezpečiť tvorbu informácií o svojej činnosti pre verejnosť a tieto zverejňovať a aktualizovať ...
j)
bezodkladne nahlasovať orgánu vedenia zmeny úsekov verejnej správy a agend verejnej správy na účely ...
(2)

Úrad podpredsedu vlády je ako orgán riadenia správcom

a)
integrovanej infraštruktúry,
b)
centrálneho metainformačného systému verejnej správy,
c)
informačného systému integrovaných obslužných miest,
d)
nadrezortného informačného systému verejnej správy na úseku verejnej správy úradu podpredsedu ...
§ 13
Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy
(1)

Koncepcia rozvoja je dokument vypracovaný orgánom riadenia pre informačné technológie verejnej ...

(2)

Ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak, koncepciu rozvoja predkladá orgán riadenia na schválenie orgánu ...

a)
pred uplynutím platnosti predošlej koncepcie rozvoja,
b)
od schválenia národnej koncepcie,
c)
od schválenia zmeny alebo doplnenia národnej koncepcie, ak ide o orgán riadenia, na ktorého sa táto ...
(3)

Orgán vedenia schváli koncepciu rozvoja najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia, ...

(4)

Ak ide o orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. e), koncepciu rozvoja za neho vypracúva, aktualizuje ...

(5)

Obec a právnická osoba v jej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti nie sú ...

§ 14
Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy
(1)

Správca je na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy povinný ...

a)
nastaviť systém riadenia,
b)
určiť stratégiu rozvoja a riadenia,
c)
zabezpečiť riadenie správy architektúry,
d)
nastaviť organizačnú štruktúru, procesy a nástroje potrebné na riadenie,
e)
zabezpečiť riadenie kľúčových zdrojov, ktorými sú ľudské zdroje, finančné prostriedky alebo ...
f)
riadiť nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb,
g)
zabezpečiť riadenie kvality,
h)
zabezpečiť riadenie rizík,
i)
zabezpečiť riadenie bezpečnosti.
(2)

V rámci nastavenia systému riadenia je správca povinný vydať vnútorný predpis pre systém riadenia ...

(3)

V rámci určovania stratégie rozvoja a riadenia správca zabezpečí aktualizáciu koncepcie rozvoja, ...

(4)

V rámci zabezpečenia riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy ...

(5)

V rámci nastavenia organizačnej štruktúry, procesov a nástrojov potrebných na riadenie je správca ...

(6)

V rámci nastavenia zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb správca

a)
identifikuje služby, ktoré vykonáva a poskytuje na účely poskytovania služieb verejnej správy, ...
b)
pre služby, ktoré vykonáva a poskytuje na účely poskytovania služieb verejnej správy, služieb ...
c)
monitoruje a hodnotí dodržiavanie úrovne poskytovania služieb podľa písmena b) a informácie z ...
d)
najmenej jedenkrát do roka vyhodnocuje plnenie služieb podľa písmena b), ktoré poskytuje iným ...
e)
identifikuje služby, ktoré na účely poskytovania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom ...
(7)

V rámci zabezpečenia riadenia kvality je správca povinný vydať vnútorný predpis pre riadenie ...

(8)

V rámci zabezpečenia riadenia rizík je správca povinný vydať vnútorný predpis pre riadenie rizík. ...

§ 15
Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy
(1)

Správca je na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy povinný ...

a)
zabezpečiť riadenie projektov,
b)
identifikovať požiadavky na informačné technológie verejnej správy a podmienky ich zabezpečenia, ...
c)
zabezpečiť riadenie dostupnosti a kapacity zdrojov,
d)
zabezpečiť riadenie zmien na organizačnej a procesnej úrovni,
e)
zabezpečiť riadenie aktív,
f)
zabezpečiť riadenie konfigurácií.
(2)

Vo fáze prípravy a obstarania projektu je správca povinný

a)
identifikovať požiadavky podľa odseku 5,
b)
nastaviť požiadavky prevádzky pre všetky informačné technológie verejnej správy, ktoré sú ...
c)
pre veľké projekty odôvodniť vybraté riešenie s ohľadom na možné alternatívy a odôvodniť, ...
d)
akceptovať také zmluvné podmienky, podľa ktorých
1.
zdrojový kód vytvorený počas projektu bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej ...
2.
je jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými ...
3.
pri zmene dodávateľa pôvodný dodávateľ poskytne správcovi úplnú súčinnosť pri prechode na ...
(3)

Vo fáze implementácie projektu je správca povinný

a)
zabezpečovať riadenie zmien podľa odseku 7,
b)
udržiavať technické informácie o realizovanom riešení v aktuálnom a správnom stave vrátane ...
(4)

V rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy je ...

a)
vydať vnútorný predpis pre plánovanie projektov, procesné riadenie a implementáciu projektov,
b)
zabezpečiť, aby realizované projekty boli uskutočňované v súlade s koncepciou rozvoja,
c)
zabezpečiť, aby projekt mal určené merateľné ukazovatele súladu s koncepciou rozvoja, identifikované ...
d)
zabezpečiť, aby veľký projekt alebo projekt, ktorý nepozostáva len z dodania jedného funkčného ...
1.
každé čiastkové plnenie musí mať vlastný prínos bez ohľadu na celkové plnenie,
2.
po každom čiastkovom plnení musí byť možné projekt ukončiť, ak stratil svoje pôvodné opodstatnenie, ...
3.
cena jedného čiastkového plnenia nesmie presiahnuť sumu ustanovenú všeobecne záväzným právnym ...
4.
lehota dodania každého čiastkového plnenia nesmie presiahnuť lehotu ustanovenú všeobecne záväzným ...
e)
predložiť veľký projekt na posúdenie a schválenie orgánu vedenia a začať s jeho realizáciou ...
(5)

V rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia ...

a)
identifikuje požiadavky tak, aby v čo najväčšej miere zohľadňovali známe potreby koncových ...
b)
identifikuje dostupné kapacity informačných technológií a ľudských zdrojov,
c)
vychádza z požiadaviek na architektúru informačných technológií verejnej správy, ktoré sú ...
d)
preferuje energeticky úsporné riešenia,
e)
zhromažďuje a sprístupňuje podnety a poznatky odbornej verejnosti a jemu známe spoločenské potreby ...
(6)

V rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov správca

a)
zabezpečuje taký rozsah zdrojov, aby bola zabezpečená potrebná úroveň poskytovania služieb verejnej ...
b)
pravidelne plánuje a kontroluje dostupnosť a kapacitu zdrojov.
(7)

V rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni správca riadi zmeny v projektoch ...

(8)

V rámci zabezpečenia riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy správca

a)
identifikuje a udržiava zoznam svojich aktív,
b)
vyhodnocuje možnosti využitia existujúcich informačných technológií alebo informačných technológií ...
c)
identifikuje časti aktív, ktorých nedostupnosť alebo znížená kvalita má zásadný vplyv na poskytovanie ...
d)
plánuje životný cyklus aktív v súlade so strategickými plánmi rozvoja informačných technológií ...
(9)

V rámci zabezpečenia riadenia konfigurácií je správca povinný

a)
vydať vnútorný predpis pre riadenie konfigurácií,
b)
udržiavať zoznam konfigurácií svojich aktív v informačných technológiách verejnej správy.
(10)

Správca je povinný sprístupňovať na svojom webovom sídle projektovú dokumentáciu informačnej ...

§ 16
Prevádzka, servis a podpora informačných technológií verejnej správy
(1)

Správca je na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy povinný ...

a)
nastaviť riadenie prevádzky,
b)
zabezpečiť správu servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov,
c)
zabezpečiť riadenie kontinuity prevádzky,
d)
zabezpečiť riadenie služieb bezpečnosti prevádzky.
(2)

V rámci nastavovania riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy je správca ...

a)
vydať vnútorný predpis pre riadenie prevádzky,
b)
pravidelne monitorovať svoju infraštruktúru,
c)
preferovať energeticky úsporné postupy pri riadení prevádzky.
(3)

V rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov je správca povinný ...

a)
umožniť pre každý informačný systém verejnej správy vo svojej správe nahlasovanie servisných ...
b)
poskytnúť orgánu vedenia na požiadanie, najmenej raz za šesť mesiacov správu o počte a charaktere ...
c)
zabezpečiť dostupnosť informácií potrebných na náhradné riešenie dostupnosti služieb verejnej ...
d)
predložiť veľkú servisnú požiadavku na posúdenie a schválenie orgánu vedenia a začať s jej ...
e)
postupovať pri dojednaní zmluvných podmienok riešenia servisných požiadaviek podľa § 15 ods. ...
(4)

V rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy ...

a)
úroveň kontinuity pre služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme, verejné služby, ďalšie ...
b)
postup obnovy prevádzky informačných technológií verejnej správy.
§ 17
Monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy
(1)

Správca na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy je povinný ...

a)
pravidelne monitorovať informačné technológie verejnej správy,
b)
pravidelne monitorovať systém kontroly,
c)
zabezpečiť súlad prevádzky s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi. ...
(2)

V rámci zabezpečenia pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy správca ...

a)
prijme vnútorný predpis upravujúci spôsob monitorovania,
b)
nastaví kľúčové indikátory hodnotenia a ich prahové hodnoty,
c)
zabezpečuje zber monitorovaných údajov a ich oznamovanie orgánu vedenia v oblastiach a v rozsahu ...
(3)

V rámci zabezpečenia pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej ...

(4)

V rámci zabezpečenia súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi ...

(5)

Informácie z činností podľa odseku 1 správca sprístupní verejnosti, pričom nezverejní tie časti, ...

Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy
§ 18
Základné ustanovenia
(1)

Povinnosť správcu, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby,20) prijať a realizovať bezpečnostné ...

(2)

Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ...

§ 19
Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy v oblasti plánovania a organizácie
(1)

V rámci zabezpečenia riadenia bezpečnosti podľa § 14 ods. 1 písm. i) je správca povinný vo svojej ...

a)
určí ciele, rozsah, podmienky, povinnosti osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre správcu a organizačných ...
b)
zriadi riadiacu, výkonnú a kontrolnú zložku systému riadenia bezpečnosti, ktoré sú navzájom ...
c)
zabezpečí identifikovanie aktív v informačných technológiách verejnej správy, zraniteľností ...
d)
zadefinuje mechanizmy rozhodovania o spôsobe riadenia identifikovaných rizík,
e)
identifikuje potrebné bezpečnostné opatrenia,
f)
určí bezpečnostné mechanizmy na procesnej, organizačnej a na technickej úrovni v nadväznosti ...
g)
určí prostriedky na zabezpečenie implementácie a riadneho fungovania bezpečnostných opatrení,
h)
určí prostriedky kontroly uplatňovania bezpečnostných mechanizmov,
i)
určí postupy riešenia bezpečnostných incidentov pri narušení definovaných bezpečnostných cieľov ...
(2)

Správca prostredníctvom riadiacej zložky systému riadenia bezpečnosti zabezpečuje prerokovanie ...

a)
koncepčných dokumentov a strategických opatrení týkajúcich sa bezpečnosti informačných technológií ...
b)
informácií o zaznamenaných bezpečnostných incidentoch spolu s návrhom opatrení na minimalizáciu ...
c)
návrhu opatrení vyplývajúcich z analýz, riešených bezpečnostných incidentov, havarijných stavov, ...
(3)

Správca prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti zabezpečuje

a)
vypracovanie a aktualizáciu dokumentov upravujúcich systém riadenia bezpečnosti podľa odseku 1,
b)
vyhodnocovanie stavu bezpečnosti informačných technológií verejnej správy najmenej jedenkrát ...
c)
realizáciu bezpečnostných opatrení,
d)
plánovanie, koordináciu a vyhodnocovanie činností súvisiacich s riadením bezpečnostných rizík ...
e)
koordináciu riešenia bezpečnostných incidentov,
f)
organizáciu vzdelávacej činnosti pre oblasť bezpečnosti informačných technológií verejnej správy. ...
(4)

Správca prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti zabezpečuje

a)
nezávislú kontrolu dodržiavania povinností v oblasti bezpečnosti informačných technológií verejnej ...
b)
hodnotenie súladu stavu bezpečnosti s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.
(5)

Správca pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy

a)
určí kategóriu informačného systému verejnej správy, do ktorej bude z hľadiska klasifikácie ...
b)
vypracuje bezpečnostnú politiku, definuje bezpečnostné problémy, ktoré ochrana informačného ...
c)
určí osobu zodpovednú za bezpečnosť informačného systému verejnej správy, ktorá
1.
rozpracuje bezpečnostné ciele podľa písmena b) do podoby bezpečnostných požiadaviek na vývoj ...
2.
vypracuje plán postupu pre naplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa prvého bodu a dohliada na ...
d)
vypracuje analýzu rizík prostredia, v ktorom bude informačný systém verejnej správy prevádzkovaný. ...
§ 20
Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy v oblasti obstarávania a implementácie
(1)

Správca pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy

a)
určí bezpečnostné požiadavky na informačný systém verejnej správy vrátane podmienok jeho vývoja, ...
b)
poskytne dodávateľovi informačného systému verejnej správy pseudonymizované kópie údajov alebo ...
c)
zabezpečí pre tento systém vypracovanie bezpečnostného projektu podľa § 23 ods. 1 a 2.
(2)

Dodávateľ informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému

a)
zabezpečí
1.
bezpečné vývojové prostredie,
2.
dokumentáciu vývoja vrátane používateľskej dokumentácie a administrátorskej dokumentácie.
b)
je oprávnený zabezpečiť vytvorenie časti informačného systému verejnej správy treťou osobou ...
c)
je povinný
1.
dodržiavať mlčanlivosť o dodávanom informačnom systéme verejnej správy aj po ukončení dodania ...
2.
dodržiavať vhodné bezpečnostné mechanizmy a preukázať, že ich rozsah a úroveň zodpovedajú ...
3.
identifikovať bezpečnostné požiadavky na informačný systém verejnej správy podľa odseku 1 písm. ...
4.
upozorniť správcu na kritické časti alebo na rizikové časti informačného systému verejnej správy, ...
5.
preukázateľne odstrániť alebo znemožniť používanie funkcie informačného systému verejnej ...
§ 21
Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy v oblasti prevádzky, servisu a podpory
(1)

V rámci zabezpečenia riadenia služieb bezpečnosti prevádzky podľa § 16 ods. 1 písm. d) správca ...

a)
zavedenie informačného systému verejnej správy do prevádzky,
b)
prevádzku informačného systému verejnej správy,
c)
vyradenie informačného systému verejnej správy z prevádzky.
(2)

V rámci zabezpečenia zavedenia informačného systému verejnej správy do prevádzky správca

a)
overí splnenie funkčných, výkonnostných a bezpečnostných požiadaviek pred zavedením do prevádzky ...
b)
dbá na to, aby pri zavádzaní informačného systému verejnej správy do prevádzky nebol dodávateľovi ...
(3)

V rámci zabezpečenia prevádzky informačného systému verejnej správy správca

a)
zabezpečí pre informačný systém verejnej správy
1.
určenie a pravidelné aktualizovanie bezpečnostných cieľov,
2.
naplnenie bezpečnostných cieľov a eliminovanie negatívnych vplyvov a udalostí na informačný systém ...
b)
v závislosti od zaradenia informačného systému verejnej správy z pohľadu klasifikácie informácií ...
1.
aktualizuje bezpečnostný projekt pre tento systém vypracovaný podľa § 20 ods. 1 písm. c),
2.
zavedie jednotný systém riadenia informačnej bezpečnosti pre všetky informačné systémy, ktoré ...
3.
zabezpečí riadenie konfigurácie informačného systému verejnej správy a jeho častí,
4.
určí bezpečnostne závažné operácie, ktorými sa rozumejú najmä správa prístupov a prístupových ...
5.
zabezpečí nepretržitý monitoring informačného systému verejnej správy,
6.
zabezpečí vykonanie bezpečnostného auditu informačného systému verejnej správy v pravidelných ...
(4)

V rámci vyradenia informačného systému verejnej správy z prevádzky správca

a)
vypracuje plán vyradenia informačného systému verejnej správy z prevádzky, ktorý obsahuje najmä ...
1.
uchovanie kritických informácií vyraďovaného informačného systému verejnej správy, ktoré sú ...
2.
spoľahlivé odstránenie informácií z pamäťových médií vyraďovaného informačného systému ...
3.
postup vyraďovania programových prostriedkov a technických prostriedkov informačného systému verejnej ...
b)
zabezpečí, aby nedošlo ku strate alebo k úniku informácií a k narušeniu práv priemyselného ...
§ 22
Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia

V oblasti monitoringu a hodnotenia správca vo vzťahu k informačným technológiám v jeho správe ...

§ 23
Osobitné opatrenia na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy
(1)

Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy je dokument obsahujúci komplexné posúdenie ...

a)
z bezpečnostnej politiky,
b)
zo všeobecne akceptovaných štandardov riadenia informačných technológií, ktoré vychádzajú ...
c)
z metodických usmernení orgánu vedenia.
(2)

Správca vypracuje bezpečnostný projekt vždy pre informačný systém verejnej správy, ktorý je ...

(3)

Orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) a rozpočtová organizácia a príspevková organizácia ...

a)
ak sú zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb podľa osobitného predpisu,24) ...
b)
zasielať automatizovaným spôsobom a najviac v rozsahu ustanovenom v štandardoch orgánu vedenia ...
c)
poskytnúť orgánu vedenia súčinnosť a spoluprácu pri plnení jeho úloh podľa odseku 5,
d)
prijať alebo upraviť bezpečnostné opatrenia vrátane vypracovania bezpečnostného projektu, ak ...
e)
zasielať najmenej jedenkrát do roka orgánu vedenia zoznam aktív podľa § 19 ods. 1 písm. c),
f)
určiť jeden kontaktný bod na nahlasovanie kybernetických bezpečnostných incidentov podľa písmena ...
(4)

Orgán riadenia neuvedený v odseku 3 je povinný plniť povinnosti podľa odseku 3 písm. a), c), e) ...

(5)

Orgán vedenia vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy

a)
môže na žiadosť orgánu riadenia vykonávať činnosti na účely riešenia kybernetického bezpečnostného ...
b)
zbiera, spracúva a vyhodnocuje systémové informácie na účely predchádzania kybernetickým bezpečnostným ...
c)
vykonáva pravidelné neinvazívne hodnotenie zraniteľnosti služby verejnej správy, služby vo verejnom ...
d)
môže na žiadosť orgánu riadenia podľa odseku 3 za tento orgán riadenia vykonať bezpečnostný ...
§ 24
Štandardy a výkladové stanoviská
(1)

Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných technológií ...

a)
štandard vzťahujúci sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a na programové prostriedky, ...
b)
štandard pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a aplikácií a minimálne požiadavky na ...
c)
štandard použitia súborov,
d)
štandard názvoslovia elektronických služieb,
e)
dátové štandardy vzťahujúce sa na údaje, registre a na číselníky,
f)
štandard poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb vzťahujúci sa na technické ...
g)
štandard pre základné číselníky,
h)
štandard pre elektronické formuláre,
i)
štandard pre formáty, ktoré je možné autorizovať elektronickým podpisom alebo iným spôsobom ...
j)
štandard pre projektové riadenie.
(2)

Štandardy určujú podmienky, ktoré sa uplatňujú na informačné technológie verejnej správy, ...

(3)

Výkladové stanoviská vydáva orgán vedenia k ustanoveniam tohto zákona, ustanoveniam všeobecne ...

(4)

Výkladové stanoviská vydáva orgán vedenia ich sprístupnením na svojom webovom sídle a na ústrednom ...

(5)

Orgán riadenia môže vydávať technické pravidlá obdobné štandardom v oblastiach, v ktorých ...

§ 25
Základné číselníky
(1)

Základným číselníkom je číselník zaradený v zozname základných číselníkov.

(2)

Orgán vedenia zaradí číselník do zoznamu základných číselníkov. Zoznam základných číselníkov ...

(3)

Zoznam základných číselníkov obsahuje názov základného číselníka, kód základného číselníka, ...

(4)

Orgán vedenia určí za gestora základného číselníka orgán riadenia jeho zverejnením v zozname ...

(5)

Gestor základného číselníka je povinný

a)
vydať základný číselník, ktorého je gestorom, zverejnením prostredníctvom centrálneho metainformačného ...
b)
riadne spravovať a aktualizovať základný číselník, ktorého je gestorom.
(6)

Ak úsek verejnej správy alebo agenda verejnej správy, ktorých sa základný číselník týka, patria ...

a)
určí, ktorý z gestorov základného číselníka je hlavným gestorom základného číselníka a ...
b)
povinnosť podľa odseku 5 písm. a) a povinnosť riadne spravovať základný číselník plní hlavný ...
c)
povinnosti poskytovať do základného číselníka údaje a udržiavať ho aktuálny plnia hlavný ...
(7)

Orgán vedenia poskytuje gestorom základného číselníka súčinnosť pri prístupe k centrálnemu ...

§ 26
Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy
(1)

Na žiadosť oprávnenej osoby a po splnení podmienok ustanovených osobitnými predpismi31) vydávajú ...

(2)

Výstup vydáva aj osvedčujúca osoba, ak to umožňujú technické podmienky na strane osvedčujúcej ...

(3)

Elektronický odpis je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe, ...

(4)

Výstup je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v listinnej podobe, ktorý je vytvorený ...

(5)

Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy sa vydáva elektronický odpis

a)
osobe, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s týmito údajmi podľa osobitného predpisu,
b)
osvedčujúcej osobe, ktorú o to písomne požiada osoba, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s ...
(6)

Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy je prevádzkovateľ informačného ...

(7)

Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy je povinný zistiť totožnosť osoby žiadajúcej ...

(8)

Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy zodpovedá za súlad elektronického odpisu ...

Osobitné postupy
§ 27
(1)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 2, orgán riadenia môže požiadať orgán vedenia o povolenie ...

(2)

Orgán vedenia môže vydať rozhodnutie o osobitnom postupe, ak

a)
by postup podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...
b)
nie je možné použiť postup podľa § 28 ods. 2,
c)
to osobitný predpis nezakazuje, a
d)
tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky informačných ...
(3)

Rozhodnutie o osobitnom postupe musí byť riadne odôvodnené a možno ho vydať s platnosťou len ...

(4)

Ak je to účelné, orgán vedenia môže vydať rozhodnutie o osobitnom postupe, ak sú splnené podmienky ...

§ 28
(1)

Za orgán riadenia, ktorým je obec, a vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy, ktorých ...

(2)

Ak je to dôvodné a ak tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti ...

§ 29
Správne delikty
(1)

Orgán vedenia uloží pokutu

a)
od 500 eur do 35 000 eur správcovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 6 ods. 1, § 12 ods. 1 písm. ...
b)
od 250 eur do 35 000 eur
1.
správcovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. b), g), h), povinnosť vypracovať ...
2.
prevádzkovateľovi informačného systému verejnej správy, ktorý poruší povinnosť podľa § 26 ...
c)
od 250 eur do 25 000 eur
1.
správcovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) alebo povinnosť ...
2.
orgánu riadenia, ktorý poruší povinnosť podľa § 8 ods. 2, § 12 ods. 1 písm. c) alebo písm. ...
d)
od 125 eur do 5 000 eur orgánu riadenia alebo osvedčujúcej osobe, ak poruší inú povinnosť podľa ...
(2)

Pri ukladaní pokuty orgán vedenia prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 30
(1)

Správca majetku štátu37) môže prenechať informačný systém alebo jeho časť, ktoré sú vo ...

(2)

Zmluva podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikáciu informačného systému alebo jeho časti vrátane identifikácie technických prostriedkov, ...
b)
odplatu za užívanie, prevádzku alebo aplikačnú podporu informačného systému alebo programových ...
c)
určenie rozsahu užívacích práv k informačnému systému alebo jeho časti a rozsahu elektronických ...
(3)

Na užívanie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa odseku 1 sa nevzťahuje osobitný ...

(4)

Správca majetku štátu môže hnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, tvoriaci technické ...

§ 31

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením ...

a)
jednotlivé kategórie informačných technológií verejnej správy a podrobnosti o spôsobe zaraďovania ...
b)
najvyššiu celkovú cenu a najdlhšiu lehotu dodania na účely podľa § 11 ods. 6,
c)
podrobnosti o zabezpečení organizačných podmienok a procesných podmienok podľa § 14 ods. 5,
d)
podrobnosti o riadení projektov podľa § 15 ods. 4 a najvyššiu cenu čiastkového plnenia a najdlhšiu ...
e)
úrovne servisných požiadaviek a incidentov a podrobnosti o spôsobe a rozsahu ich riešenia podľa ...
f)
kritériá na určenie úrovne kontinuity podľa § 16 ods. 4 písm. a),
g)
rozsah a oblasti zberu údajov podľa § 17 ods. 2 písm. c),
h)
rozsah a spôsob plnenia povinností podľa § 14 až 17, iných ako podľa písmen c) až g), v závislosti ...
i)
podrobnosti o bezpečnosti informačných technológií verejnej správy podľa § 18 až 23, obsahu ...
j)
spôsob a postupy pri elektronizácii agendy verejnej správy orgánu riadenia na účely zabezpečenia ...
k)
štandardy podľa § 24.
§ 32

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné ...

§ 33
(1)

Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov sú informačnými systémami ...

(2)

Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov je národnou koncepciou podľa tohto ...

(3)

Povinná osoba podľa doterajších predpisov je orgánom riadenia podľa tohto zákona.

(4)

Správca je povinný zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe, ktoré sú ...

(5)

Do uplynutia 30 dní odo dňa zriadenia a uvedenia do prevádzky jednotného informačného systému ...

(6)

Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené ku dňu ...

§ 34

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 35

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov ...

Čl. II

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z., zákona č. 112/2010 ...

1.

Za § 6a sa vkladajú § 6b až 6e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6b Podpora iniciatívy občanov členských štátov Európskej únie Na postup pri organizovaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5h znejú:

„5a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.

3.

Za § 9b sa vkladá § 9c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019 (1) Osoba poverená Ministerstvom ...

4.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 85/1990 Zb. Prevziať prílohu - Žiadosť o posúdenie elektronického systému ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

1.

V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska pri výbere, poverovaní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

2.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

㤠44a

„10c) § 24 ods. 1 písm. b) a § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách ...

Národná banka Slovenska je pre webové sídla a mobilné aplikácie vo svojej správe povinná zabezpečovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:

3.

V § 45 ods. 2 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.

4.

Za § 49ae sa vkladá § 49af, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49af
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1)

Ak ide o webové sídlo Národnej banky Slovenska, ktoré bolo uverejnené pred 1. májom 2019, povinnosti ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná zabezpečiť prístupnosť mobilných aplikácií podľa § 44a ...

5.

Za § 49b sa vkladá § 49c, ktorý znie:

㤠49c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

6.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ...

Čl. IV

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) pre webové sídla a mobilné aplikácie vo svojej správe dodržiavať štandardy pre prístupnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:

„20c) § 24 ods. 1 písm. b) a § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách ...

2.

Za § 113ah sa vkladá § 113ai, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113ai Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019 (1) Ak ide o webové sídlo ...

3.

Doterajší text prílohy č. 4 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 95/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Napríklad § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový ...
 • 3)  Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  Napríklad § 20 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...
 • 6)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
 • 8)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 10)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 20 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 14)  § 17 ods. 5 až 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
 • 15)  Napríklad § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z., § 1 zákona č. 177/2018 ...
 • 16)  Napríklad § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z., § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe ...
 • 17)  § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 18)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open ...
 • 19)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  § 3 písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 21)  § 20 zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 22)  § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 23)  § 20 ods. 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 24)  § 17 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 25)  § 24 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 26)  § 3 písm. j) zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 27)  § 24 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 28)  § 3 písm. h) zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 29)  § 3 písm. i) zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 30)  § 3 písm. g) zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 31)  Napríklad zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 32)  § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 33)  Čl. 3 ods. 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 34)  Napríklad zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi ...
 • 35)  § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 36)  § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 37)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ...
 • 38)  § 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších ...
 • 39)  § 8 zákona č. 69/2018 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore