Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 221/2016 účinný od 15.05.2020


Platnosť od: 21.07.2016
Účinnosť od: 15.05.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Integračné smernice, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 221/2016 účinný od 15.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 221/2016 s účinnosťou od 15.05.2020 na základe 110/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ...
b)
rody, druhy a ich hybridy, na ktoré sa požiadavky uplatňujú.
(2)

Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahujú aj na podpníky a iné časti rastlín iných rodov, druhov ...

(3)

Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) sa neuplatňujú, ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú preukázateľne ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)
škodcom organizmus uvedený v prílohách č. 1 až 3,
b)
materiálom bez škodcov množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, na ktorých je rozsah prítomnosti škodcov ...
c)
materiálom bez poškodení množiteľský materiál alebo ovocné dreviny s poškodeniami, ktoré by mohli narušiť ...
d)
vizuálnou prehliadkou skúmanie rastliny alebo časti rastliny voľným okom, pomocou lupy, stereoskopu ...
e)
testom iné skúmanie ako vizuálna prehliadka rastliny alebo jej časti,
f)
laboratóriom zariadenie určené na testovanie množiteľského materiálu a ovocných drevín.
§ 3
Uvádzanie na trh
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4 možno uvádzať na trh, ...

a)
je uznaný1) Ústredným skúšobným a kontrolným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“) ...
b)
sú ovocné dreviny uznané kontrolným ústavom alebo iným orgánom ako certifikovaný materiál alebo spĺňajú ...
(2)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré pozostávajú z geneticky modifikovaného organizmu, možno ...

(3)

Ak sa plody ovocných drevín podľa odseku 2 majú použiť v potravinách alebo krmovinách alebo ako potravina ...

(4)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4 spĺňajú počas výroby a ...

a)
predzákladný materiál podľa § 4 až 15,
b)
základný materiál podľa § 16 až 20,
c)
certifikovaný materiál podľa § 21 až 23 a
d)
konformný materiál podľa § 24 až 28.
(5)

Kontrolný ústav môže udeliť výnimku4) na uvedenie na trh primeraného množstva množiteľského materiálu ...

a)
pokusy alebo vedecké účely,
b)
šľachtiteľskú činnosť alebo
c)
zachovanie genetickej diverzity.
(6)

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)
uvádzaním na trh predaj, skladovanie s úmyslom predaja, ponuky na predaj a nakladanie, dodávanie alebo ...
b)
predzákladným materiálom množiteľský materiál, ktorý
1.
je vyrobený podľa všeobecne zaužívaných spôsobov šľachtenia na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých ...
2.
je určený na výrobu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu iného ako ovocná drevina,
3.
spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre predzákladný materiál podľa odsekov 1 až 5 a
4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1 až 3,
c)
základným materiálom množiteľský materiál, ktorý
1.
je vyrobený priamo alebo počas známeho počtu generácií vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného ...
2.
je určený na výrobu certifikovaného materiálu,
3.
spĺňa osobitné požiadavky na základný materiál podľa odsekov 1 až 5 a
4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1 až 3,
d)
certifikovaným materiálom
1.
množiteľský materiál, ktorý
1.1.
je vyrobený priamo vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného materiálu alebo základného materiálu, ...
1.2.
je určený na výrobu ovocnej dreviny,
1.3.
spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál podľa odsekov 1 až 5,
1.4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1.1. až 1.3.
2.
ovocná drevina, ktorá
2.1.
je vyrobená priamo z certifikovaného predzákladného materiálu alebo z certifikovaného základného materiálu, ...
2.2.
je určená na výrobu ovocia,
2.3.
spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál podľa odsekov 1 až 5,
2.4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 2.1. až 2.3.,
e)
konformným materiálom (materiál CAC) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré
1.
sú odrodovo pravé a majú dostatočnú odrodovú čistotu,
2.
sú určené na výrobu
2.1.
množiteľského materiálu,
2.2.
ovocnej dreviny alebo
2.3.
ovocia,
3.
spĺňajú osobitné podmienky na konformný materiál podľa odsekov 1 až 5,
f)
úradnou kontrolou kontrola vykonaná kontrolným ústavom alebo iným orgánom,
g)
odrodou skupina rastlín jedného botanického triedenia najnižšieho známeho radu, ktorá
1.
je definovaná výskytom vlastností vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,
2.
sa odlišuje od ostatných skupín rastlín výskytom najmenej jednej z vlastností uvedených v bode 1,
3.
sa považuje za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť množenia v nezmenenom stave.
§ 4
Certifikácia predzákladného materiálu
(1)

Množiteľský materiál, ktorý nie je materskou rastlinou ani podpníkom a nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ...

a)
je priamo namnožený z materskej rastliny, ktorá je uznaná podľa § 6, je získaná rozmnožovaním podľa ...
b)
zodpovedá opisu príslušnej odrody a táto skutočnosť je overená podľa § 8,
c)
uchováva sa podľa § 9,
d)
spĺňa požiadavky podľa § 11,
e)
pôda spĺňa požiadavky podľa § 12, ak má udelenú výnimku podľa § 9 ods. 4, a
f)
poškodenia spĺňajú požiadavky podľa § 13.
(2)

Ak predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál nespĺňa požiadavky podľa § 8 až 13, dodávateľ, ...

a)
odstráni takú predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál z blízkosti ostatných predzákladných ...
b)
prijme opatrenia na zabezpečenie, aby takáto predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál ...
(3)

Predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál odstránený podľa odseku 2 písm. a) možno ...

(4)

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)
materskou rastlinou identifikovaná rastlina určená na množenie,
b)
predzákladnou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu predzákladného materiálu,
c)
základnou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu základného materiálu,
d)
certifikovanou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu certifikovaného materiálu,
e)
plodiacou rastlinou rastlina namnožená z materskej rastliny a vypestovaná na produkciu ovocia na účely ...
f)
obnovou materskej rastliny nahradenie materskej rastliny rastlinou, ktorá z nej bola získaná vegetatívnym ...
§ 5
Certifikácia podpníka, ktorý nepatrí k odrode, ako predzákladného materiálu
(1)

Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako predzákladný materiál, ak

a)
je priamo namnožený vegetatívnym rozmnožovaním alebo pohlavným rozmnožovaním z materskej rastliny, ktorá ...
b)
zodpovedá opisu svojho druhu,
c)
sa uchováva podľa § 9,
d)
spĺňa požiadavky podľa § 11,
e)
pôda spĺňa požiadavky podľa § 12, ak má udelenú výnimku podľa § 9 ods. 4, a
f)
poškodenia spĺňajú požiadavky podľa § 13.
(2)

Ak podpník, ktorý je predzákladnou materskou rastlinou alebo predzákladným materiálom, nespĺňa požiadavky ...

a)
odstráni podpník z blízkosti ostatných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu ...
b)
prijme opatrenia na zabezpečenie, aby podpník spĺňal požiadavky podľa § 9 až 13.
(3)

Podpník odstránený podľa odseku 2 písm. a) možno použiť ako základný materiál, certifikovaný materiál ...

§ 6
Uznanie predzákladnej materskej rastliny
(1)

Kontrolný ústav uzná1) na žiadosť dodávateľa rastlinu ako predzákladnú materskú rastlinu postupom podľa ...

(2)

Pri uznávaní skúma kontrolný ústav výskyt vlastností odrody na predzákladnej materskej rastline, či ...

a)
úradného opisu pri odrodách zaregistrovaných v niektorom z vnútroštátnych registrov alebo odrodách právne ...
b)
úradného popisu,5) ak je odroda takto zaregistrovaná vo vnútroštátnom registri, alebo
c)
opisu priloženého k žiadosti o registráciu odrody alebo k žiadosti o registráciu právne chránenej odrody ...
(3)

Pred ukončením registrácie odrody možno uznanú materskú rastlinu a množiteľský materiál, ktorý je z ...

(4)

Ak zistenie, že predzákladná materská rastlina a materiál zodpovedá opisu odrody, je možné len na základe ...

§ 7
Uznávanie podpníka, ktorý nepatrí k odrode

Podpník, ktorý nepatrí k odrode, kontrolný ústav na žiadosť dodávateľa uzná1) ako predzákladnú materskú ...

§ 8
Overovanie zhody predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu s opisom odrody

Zhodu predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu s opisom odrody podľa § 6 ods. 2 overuje ...

§ 9
Uchovávanie predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu
(1)

Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa počas pestovateľského procesu uchovávajú

a)
v zariadení, ktoré
1.
je určené pre daný rod alebo druh rastliny,
2.
je zabezpečené proti hmyzu a
3.
poskytuje ochranu pred infekciou prostredníctvom vzdušných vektorov alebo iných zdrojov a
b)
tak, že je zabezpečená ich individuálna identifikácia.
(2)

Kandidátska predzákladná materská rastlina sa uchováva tak, že je zabezpečená proti hmyzu a fyzicky ...

(3)

Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa pestujú alebo vyrábajú izolovane od pôdy, ...

(4)

Na základe výnimky a za podmienky, že je zabezpečené prijatie opatrení s cieľom zabrániť infekcii rastliny ...

(5)

Predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál možno uchovávať kryokonzerváciou, ktorou sa rozumie ...

(6)

Predzákladnú materskú rastlinu je možné používať len počas obdobia stálosti danej odrody alebo podmienok ...

§ 10
Zdravie kandidátskej predzákladnej materskej rastliny a predzákladnej materskej rastliny vyrobenej obnovou ...
(1)

Kandidátska predzákladná materská rastlina musí byť bez škodcu uvedeného v prílohách č. 1 a 2, ak ide ...

(2)

Prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 1 sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení alebo na poli; ...

(3)

Prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 2 sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení a na poli a ...

(4)

Odber vzorky a testy podľa odsekov 1 až 3 vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa protokolov Európskej ...

(5)

Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie na prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 2 sa zameria ...

a)
semenáč,
b)
podľa výsledku úradnej kontroly vypestovaná zo semena vyprodukovaného rastlinou bez príznakov vyvolaných ...
c)
uchovávaná podľa § 9 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3.
(6)

Na predzákladnú materskú rastlinu vyrobenú obnovou sa vzťahujú odseky 1 a 3. Predzákladná materská rastlina ...

§ 11
Zdravotný stav predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu
(1)

Predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál musia byť bez škodcu uvedeného v prílohe ...

(2)

Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného ...

(3)

Na odber vzorky a testovanie podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie ...

(4)

Na predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál počas kryokonzervácie sa neuplatňuje odsek ...

§ 12
Pôda pre predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál
(1)

Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa môžu pestovať len v pôde bez škodcu, ktorý ...

(2)

Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej ...

(3)

Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie ...

§ 13
Poškodenia, ktoré môžu zhoršiť kvalitu

Skutočnosť, či je predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál bez poškodení, zistí kontrolný ...

§ 14
Rozmnožovanie, obnova a množenie predzákladnej materskej rastliny
(1)

Rozmnožovať alebo obnovovať predzákladnú materskú rastlinu možno, ak je uznaná podľa § 6 ods. 1. Rozmnožovaním ...

(2)

Dodávateľ môže množiť predzákladnú materskú rastlinu na účely produkcie predzákladného materiálu.

(3)

Na rozmnožovanie, obnovu a množenie predzákladnej materskej rastliny sa uplatňujú protokoly Európskej ...

(4)

Obnoviť predzákladnú materskú rastlinu možno len pred koncom obdobia uvedeného v § 9 ods. 6.

§ 15
Rozmnožovanie, obnova a množenie formou mikropropagácie predzákladnej materskej rastliny
(1)

Ak ide o mikropropagáciu predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu, uplatňujú sa protokoly ...

(2)

Mikropropagáciou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie rozmnožovanie rastlinného materiálu na výrobu ...

§ 16
Certifikácia základného materiálu
(1)

Množiteľský materiál iný ako základná materská rastlina a iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa ...

(2)

Množiteľský materiál musí byť zo základnej materskej rastliny, ktorá je vypestovaná

a)
z predzákladného materiálu alebo
b)
rozmnožením základnej materskej rastliny podľa § 20.
(3)

Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky podľa § 8, § 9 ods. 6 a § 13.

(4)

Množiteľský materiál musí spĺňať dodatočné požiadavky na

a)
zdravotný stav podľa § 17,
b)
pôdu podľa § 18,
c)
uchovávanie základnej materskej rastliny a základného materiálu podľa § 19 a
d)
osobitné podmienky na rozmnožovanie podľa § 20.
(5)

Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako základný materiál, ak presne zodpovedá opisu ...

(6)

Požiadavky na predzákladnú materskú rastlinu podľa odsekov 3 a 5 platia aj na základnú materskú rastlinu ...

(7)

Ak základná materská rastlina alebo základný materiál prestali spĺňať požiadavky podľa § 8,§ 9 ods. ...

(8)

Ak je podpník, ktorý nepatrí k odrode, základnou materskou rastlinou alebo základným materiálom, ktorý ...

§ 17
Zdravotný stav základnej materskej rastliny alebo základného materiálu
(1)

Základná materská rastlina alebo základný materiál musia byť bez škodcu uvedeného v prílohe č. 1 prvej ...

(2)

Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie základnej materskej rastliny alebo základného materiálu, ...

(3)

Ale ide o odber vzorky a testovanie podľa odseku 1, uplatňujú sa protokoly Európskej a stredozemnej ...

(4)

Na základnú materskú rastlinu a základný materiál počas kryokonzervácie sa neuplatňuje odsek 1.

§ 18
Pôda pre základnú materskú rastlinu a základný materiál
(1)

Základná materská rastlina a základný materiál sa môžu pestovať len v pôde, ktorá je bez škodcu uvedeného ...

(2)

Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej ...

(3)

Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie ...

§ 19
Pestovanie základnej materskej rastliny a základného materiálu
(1)

Základná materská rastlina a základný materiál sa uchovávajú na poli izolované od možných zdrojov infekcie ...

(2)

Izolačná vzdialenosť poľa podľa odseku 1 závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, ...

§ 20
Rozmnožovanie základnej materskej rastliny
(1)

Základnú materskú rastlinu, ktorá je vypestovaná z predzákladného materiálu podľa § 16 ods. 2 písm. ...

(2)

Ak je povolených niekoľko generácií základnej materskej rastliny, každá generácia iná ako prvá generácia ...

(3)

Množiteľský materiál rôznych generácií sa uchováva oddelene.

§ 21
Certifikácia certifikovaného materiálu
(1)

Množiteľský materiál iný ako materská rastlina a ovocné dreviny sa na požiadanie úradne certifikuje ...

(2)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa množia z certifikovanej materskej rastliny, ktorá musí byť ...

a)
z predzákladného materiálu alebo
b)
zo základného materiálu.
(3)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny spĺňajú požiadavky podľa § 8, § 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23.

(4)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa množia z certifikovanej materskej rastliny, ktorá spĺňa požiadavky ...

(5)

Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako certifikovaný materiál, ak zodpovedá opisu ...

(6)

Požiadavky na predzákladnú materskú rastlinu podľa odsekov 3 a 5 platia aj na certifikovanú materskú ...

(7)

Ak certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa § 8, ...

(8)

Ak je podpník, ktorý nepatrí k odrode, certifikovanou materskou rastlinou alebo certifikovaným materiálom ...

§ 22
Zdravotný stav certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu
(1)

Certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál musia byť bez škodcu uvedeného v prílohe ...

(2)

Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného ...

(3)

Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie ...

(4)

Na certifikované materské rastliny a certifikovaný materiál počas kryokonzervácie sa neuplatňuje odsek ...

§ 23
Pôda pre certifikovanú materskú rastlinu alebo certifikovaný materiál
(1)

Certifikovaná materská rastlina sa môže pestovať len v pôde, ktorá je bez škodcu uvedeného v prílohe ...

(2)

Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej ...

(3)

Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie ...

§ 24
Konformný materiál iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode
(1)

Konformný materiál iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode, je možné uviesť na trh, ak

a)
je namnožený z identifikovaného zdroja materiálu, ktorý je zaznamenaný dodávateľom,
b)
presne zodpovedá opisu príslušnej odrody podľa § 26,
c)
spĺňa požiadavky podľa § 27 a
d)
je v súlade s podmienkami poškodenia podľa § 28.
(2)

Ak konformný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 1, dodávateľ

a)
odstráni materiál z blízkosti iného konformného materiálu alebo
b)
zabezpečí, aby materiál opäť spĺňal požiadavky na konformný materiál.
§ 25
Konformný materiál pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode
(1)

Pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, musí konformný materiál

a)
zodpovedať opisu svojho druhu,
b)
spĺňať požiadavky podľa § 27 a
c)
byť v súlade s podmienkami poškodenia podľa § 28.
(2)

Ak konformný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 1, dodávateľ

a)
odstráni materiál z blízkosti konformného materiálu alebo
b)
zabezpečí, aby materiál opäť spĺňal požiadavky na konformný materiál.
§ 26
Zhoda s opisom príslušnej odrody
(1)

Zhoda konformného materiálu s opisom príslušnej odrody sa určí skúmaním výskytu vlastností príslušnej ...

a)
úradný opis pre registrované odrody a právne chránené odrody,
b)
opis priložený k žiadosti o registráciu odrody,
c)
opis priložený k žiadosti o právnu ochranu odrody alebo
d)
úradný popis,5) ak je odroda takto zaregistrovaná vo vnútroštátnom registri.
(2)

Zhoda konformného materiálu s opisom príslušnej odrody sa pravidelne overuje skúmaním výskytu vlastností ...

§ 27
Zdravotný stav konformného materiálu
(1)

Konformný materiál musí byť bez škodcu uvedeného v prílohách č. 1 a 2, ak ide o dotknutý rod alebo druh; ...

(2)

Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie konformného materiálu, ak ide o dotknutý rod alebo druh, ...

(3)

Na konformný materiál sa počas kryokonzervácie neuplatňuje odsek 1.

(4)

Okrem požiadaviek podľa odsekov 1 a 2 musí konformný materiál, ktorý patrí k druhom Citrus L., Fortunella ...

a)
byť vyprodukovaný z identifikovaného zdroja materiálu a na základe odberu vzorky a testovania sa zistilo, ...
b)
preukázať na základe vizuálnej prehliadky, odberu vzorky a testovania, že je od začiatku posledného ...
§ 28
Poškodenie konformného materiálu

Poškodenie konformného materiálu sa zisťuje vizuálnou prehliadkou. Poranenie, zmena sfarbenia, zjazvenie ...

§ 29
Evidencia dodávateľov
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny môže vyrábať alebo uvádzať na trh len dodávateľ, ktorý je evidovaný ...

(2)

Dodávateľ poskytuje údaje podľa osobitného predpisu8) pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej ...

(3)

Ukončenie evidencie dodávateľa sa vykoná, ak sa preukáže, že už nevykonáva činnosť alebo nespĺňa podmienky ...

§ 30
Osobitné požiadavky
(1)

Ak sa v priestoroch dodávateľa vyskytne škodlivý organizmus podľa osobitných predpisov9) alebo v nadmernej ...

(2)

Dodávateľ zabezpečí počas výroby predzákladného materiálu, základného materiálu, certifikovaného množiteľského ...

a)
identifikáciu a monitorovanie kritických bodov, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského materiálu,
b)
uchovávanie informácií o monitorovaní počas najmenej troch rokov od produkcie tohto materiálu a ich ...
c)
odber vzorky na laboratórny rozbor, ak je to potrebné, a
d)
aby sa každá dávka množiteľského materiálu a ovocných drevín počas výroby uchovávala osobitne identifikovaná. ...
(3)

Pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh dodávateľ vedie záznamy o ich predaji ...

(4)

Identifikácia a monitorovanie kritických bodov počas výroby pri pestovaní podľa príslušného rodu alebo ...

a)
umiestnenie a počet rastlín,
b)
časový harmonogram ich pestovania,
c)
operácie v rámci množenia a
d)
postup pri balení, uskladnení a preprave.
(5)

Záznamy o poľných prehliadkach, odbere vzorky a testovaní sa uchovávajú tak dlho, kým množiteľský materiál ...

(6)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa určitej kategórie, sa nesmú ...

§ 31
Určovanie odrody
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa uvádzajú na trh s označením odrody, ku ktorej patria. Ak pri ...

(2)

Odrody podľa odseku 1 sú

a)
chránené podľa osobitných predpisov,10)
b)
zaregistrované podľa odseku 6 alebo
c)
všeobecne známe.
(3)

Odroda sa považuje za všeobecne známu, ak je

a)
zaregistrovaná v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
b)
predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo žiadosti o právnu ochranu odrody rastlín ...
c)
uvedená na trh do 31. decembra 2016 na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu a ak má ...
(4)

Označovať odrodu je možné, aj ak ide o odrodu bez významnej hospodárskej hodnoty pre pestovanie, ktorá ...

(5)

Ak je to možné, použije sa rovnaký názov odrody podľa osobitného predpisu.11)

(6)

Odrodu možno zaregistrovať, ak spĺňa úradne schválené podmienky12) a má úradný popis. Môže sa tiež zaregistrovať, ...

(7)

Geneticky modifikovanú odrodu možno zaregistrovať len vtedy, ak geneticky modifikovaný organizmus, z ...

(8)

Ak sa majú produkty pochádzajúce z množiteľského materiálu a ovocných drevín použiť ako potraviny alebo ...

§ 32
Zloženie a identifikácia dávky
(1)

Dávkou na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovaná ...

(2)

Počas pestovania a počas vyberania alebo odoberania z materskej rastliny sa množiteľský materiál a ovocné ...

(3)

Ak sa počas balenia, skladovania, prepravy alebo dodávky združí alebo zmieša množiteľský materiál a ...

§ 33
Označovanie, uzatváranie a balenie
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa môžu uvádzať na trh len v homogénnych dávkach s

a)
dokladom dodávateľa, ak sú kvalifikované ako konformný materiál, alebo
b)
náveskou od kontrolného ústavu alebo iného orgánu, ak sú kvalifikované ako predzákladný materiál, základný ...
(2)

Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú z geneticky modifikovanej odrody, vo všetkých dokladoch ...

(3)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny nemusia spĺňať požiadavky podľa odseku 1, ak sú vyrábané malovýrobcom, ...

(4)

Doklad podľa odseku 1 písm. a) sa vystaví vtedy, ak sú splnené požiadavky na jeho vyhotovenie podľa ...

(5)

Náveska podľa odseku 1 písm. b) sa vystaví vtedy, ak sú pri úradnej kontrole splnené požiadavky na označovanie, ...

§ 34
Náveska na predzákladný materiál, základný materiál a certifikovaný materiál
(1)

Na rastlinu alebo časť rastliny, ktoré sa uvádzajú na trh ako množiteľský materiál, alebo na ovocné ...

(2)

Množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, ktoré sú súčasťou tej istej dávky, sa môžu uvádzať na trh ...

(3)

Ovocné dreviny, ktoré majú jeden rok alebo viac rokov, musia byť označené náveskou individuálne na poli ...

(4)

Na náveske sa uvedie:

a)
údaj „pravidlá a normy EÚ“,
b)
členský štát, ktorý predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál označil náveskou, ...
c)
kontrolný ústav alebo iný orgán, alebo jeho kód,
d)
meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,
e)
referenčné číslo balíka alebo zväzku, individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,
f)
botanický názov,
g)
kategória a pri základnom materiáli aj číslo generácie,
h)
názov odrody, a ak ide o klon, ktorým sa rozumie geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny, ...
i)
prípadne údaj „odroda s úradným popisom“,
j)
množstvo,
k)
krajina výroby a príslušný kód, ak sa odlišuje od členského štátu, ktorý vykonal označenie náveskou,
l)
rok vydania a
m)
pri nahradení pôvodnej návesky inou náveskou – rok vydania pôvodnej návesky.
(5)

Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti ...

(6)

Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 4 písm. h) a odseku 5 uvádzajú pre podpník ...

(7)

Náveska musí byť vytlačená nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie, ...

(8)

Farba návesky musí byť

a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom na predzákladný materiál,
b)
biela na základný materiál alebo
c)
modrá na certifikovaný materiál.
(9)

Náveska sa musí upevniť na rastliny alebo časti rastlín, ktoré sa majú uviesť na trh ako množiteľský ...

(10)

Ak množiteľský materiál alebo ovocné dreviny podľa odseku 2 sú uvádzané na trh so spoločnou náveskou, ...

§ 35
Sprievodný doklad k predzákladnému materiálu, základnému materiálu alebo k certifikovanému materiálu
(1)

Sprievodný doklad vyhotoví kontrolný ústav, iný orgán alebo dodávateľ pod dohľadom kontrolného ústavu ...

(2)

Sprievodný doklad musí

a)
obsahovať informácie podľa § 34 ods. 4,
b)
byť napísaný v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie,
c)
byť dodaný najmenej v dvoch exemplároch,
d)
sprevádzať materiál z miesta dodávateľa na miesto príjemcu,
e)
obsahovať meno a priezvisko alebo názov a adresu príjemcu,
f)
obsahovať dátum vydania dokumentu a
g)
obsahovať doplňujúce informácie relevantné pre príslušné dávky.
(3)

Ak sú informácie v sprievodnom doklade v rozpore s informáciami na náveske, platia informácie na náveske. ...

§ 36
Požiadavky na uzatvorenie a balenie predzákladného materiálu, základného materiálu alebo certifikovaného ...
(1)

Ak je predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál uvádzaný v dávkach dvoch ...

a)
v balíku,
b)
v hermeticky uzatvorenom kontajneri alebo
c)
súčasťou hermeticky uzatvoreného zväzku.
(2)

Pri balíku alebo kontajneri sa uzatvorením na účely odseku 1 rozumie zabezpečenie takým spôsobom, že ...

§ 37
Doklad dodávateľa na konformný materiál
(1)

Konformný materiál sa uvádza na trh s dokladom vyhotoveným dodávateľom, ktorý spĺňa požiadavky podľa ...

(2)

Doklad dodávateľa obsahuje aspoň:

a)
údaj „pravidlá a normy EÚ“,
b)
názov členského štátu, v ktorom bol doklad dodávateľa vyhotovený, alebo príslušný kód,
c)
kontrolný ústav alebo iný orgán alebo jeho kód,
d)
meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,
e)
individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,
f)
botanický názov,
g)
označenie „materiál CAC“,
h)
názov odrody, a ak ide o klon, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov ...
i)
dátum jeho vydania.
(3)

Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti ...

(4)

Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 2 písm. h) a odseku 3 uvádzajú pre podpník ...

(5)

Ak je doklad dodávateľa upevnený na konformnom materiáli, farba dokladu dodávateľa musí byť žltá.

(6)

Doklad dodávateľa musí byť vytlačený nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej ...

§ 38
Úradná kontrola
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny podliehajú úradnej kontrole počas výroby a uvádzania na trh, ktorá ...

(2)

Dodávateľ umožní kontrolnému ústavu na tento účel voľný prístup do všetkých svojich priestorov, kde ...

(3)

Úradnej kontrole nepodlieha množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané malovýrobcom, ktorého výroba ...

(4)

Úradná kontrola pozostáva z vizuálnej prehliadky, odberu vzorky a testovania.

(5)

Počas úradnej kontroly kontrolný ústav venuje osobitnú pozornosť

a)
vhodnosti a skutočnému použitiu metód previerky jednotlivých kritických bodov v procese produkcie a
b)
celkovej spôsobilosti zamestnancov dodávateľa vykonávať činnosti podľa § 30 ods. 2.
(6)

Kontrolný ústav vedie a uchováva záznamy o výsledkoch a dátumoch všetkých poľných prehliadok, ako aj ...

§ 39
Opatrenia kontrolného ústavu
(1)

Kontrolný ústav prijme opatrenia,14) ak množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané a uvádzané na ...

(2)

Ak kontrolný ústav zakáže dodávateľovi uvádzať na trh množiteľský materiál a ovocné dreviny, oznámi ...

(3)

Opatrenie prijaté podľa odseku 1 kontrolný ústav odvolá, len čo sa s dostatočnou určitosťou potvrdí, ...

§ 40
Voľný pohyb množiteľského materiálu a ovocných drevín
(1)

Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny pri uvádzaní na trh spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia ...

(2)

Ak ide o množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4, nesmú sa pri ...

§ 41
Prechodné ustanovenie

Na území Slovenskej republiky možno uvádzať na trh do 31. decembra 2022 množiteľský materiál a ovocné ...

§ 41a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2020

Konformný materiál, na ktorom je upevnený doklad dodávateľa v inej ako žltej farbe, možno na území Slovenskej ...

§ 42
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 43
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

a)
§ 4 ods. 2 až 7, § 5, § 8 ods. 9 písm. b), § 10, príloha č. 2 a č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
b)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...
§ 44
Účinnosť

Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

  Zoznam škodcov, pri prítomnosti ktorých sa vyžaduje vizuálna prehliadka a pri splnení podmienok odber vzorky a testovanie

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 2k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

  Zoznam škodcov, pri ktorých prítomnosti sa vyžaduje vizuálna prehliadka a tiež odber vzorky a testovanie podľa § 10 ods. 2 a 4, § 11 ods. 1, § 20 ods. 1, § 22 ods. 1 a § 27 ods. 1 a 4

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 3k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

  Zoznam škodcov, ktorých prítomnosť v pôde sa riadi podľa § 12 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 1 a 2

  Rod alebo druh Špecifickí škodcovia Fragaria L. Háďatká Longidorus attenuatus Longidorus elongatus ...

  Príloha č. 4k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

  Zoznam rodov a druhov

  Castanea sativa Mill. Gaštan jedlý Citrus L. Citrónovník Corylus avelana L. Lieska obyčajná ...

  Príloha č. 5k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

  Požiadavky týkajúce sa vizuálnej prehliadky, odberu vzorky a testovania podľa rodov alebo druhov a kategórií podľa § 11 ods. 2, § 17 ods. 2, § 22 ods. 2 a § 27 ods. 2

  Castanea sativa Mill.

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe ...

  Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

  Kategória predzákladné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Predzákladná materská rastlina sa šesť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a ...

  Kategória základné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každých šesť rokov musí vzorkovať a testovať ...

  Kategória certifikované a kategória konformné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Corylus avellana L.

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Kategória predzákladné

  Odber vzoriek a testovanie

  Predzákladná materská rastlina sa 15 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne ...

  Kategória základné

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať na ...

  Kategória certifikované

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť z certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať ...

  Certifikované ovocné dreviny sa musia vzorkovať a testovať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov ...

  Kategória konformné

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Ficus carica L.

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe ...

  Fragaria L.

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok počas vegetačného obdobia.

  Pri rastlinách a materiáli vyrobených mikropropagáciou, ktoré sa udržiavajú v lehote kratšej ako tri ...

  Kategória predzákladné

  Odber vzoriek a testovanie

  Predzákladná materská rastlina sa rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne ...

  Základná, Kategória certifikované a kategória konformné

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Juglans regia L.

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Kategória predzákladné

  Odber vzoriek a testovanie

  Kvitnúca predzákladná materská rastlina sa rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny ...

  Kategória základné

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať na základe ...

  Kategória certifikované

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť z certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať a testovať ...

  Certifikované ovocné dreviny sa musia vzorkovať a testovať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov ...

  Kategória konformné

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Olea europaea L.

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Kategória predzákladné

  Odber vzoriek a testovanie

  Predzákladná materská rastlina sa 10 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne ...

  Kategória základné

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa musí vzorkovať a testovať s cieľom mať otestované ...

  Kategória certifikované

  Odber vzoriek a testovanie

  Pri materskej rastline na semená sa reprezentačná časť z tejto základnej materskej rastliny na semená ...

  Kategória konformné

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Pistacia vera L.

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe ...

  Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica a P. salicina

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Kategória predzákladné

  Odber vzoriek a testovanie

  Kvitnúca predzákladná materská rastlina sa rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny ...

  Pri P. persica sa každá kvitnúca predzákladná materská rastlina rok po jej schválení ako predzákladnej ...

  Predzákladná materská rastlina sa 10 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne ...

  Kategória základné

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť z kvitnúcich základných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať ...

  Pri P. persica sa reprezentačná časť z kvitnúcich základných materských rastlín raz za rok musí vzorkovať ...

  Reprezentačná časť z nekvitnúcich základných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať a testovať ...

  Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každých 10 rokov musí vzorkovať a testovať na ...

  Kategória certifikované

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť z kvitnúcich certifikovaných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať ...

  Pri P. persica sa reprezentačná časť z kvitnúcich certifikovaných materských rastlín raz za rok musí ...

  Reprezentačná časť z nekvitnúcich certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať ...

  Reprezentačná časť z certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať ...

  Kategória konformné

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Prunus avium a P. cerasus

  Všetky kategórie

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Kategória predzákladné

  Odber vzoriek a testovanie

  Kvitnúca predzákladná materská rastlina sa rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny ...

  Predzákladná materská rastlina sa 10 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne ...

  Kategória základné

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť z kvitnúcich základných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať ...

  Reprezentačná časť z nekvitnúcich základných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať a testovať ...

  Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každých 10 rokov musí vzorkovať a testovať na ...

  Kategória certifikované

  Odber vzoriek a testovanie

  Reprezentačná časť z kvitnúcich certifikovaných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať ...

  Reprezentačná časť z nekvitnúcich certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať ...

  Reprezentačná časť z certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať ...

  Kategória konformné

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Ribes L.

  Kategória predzákladné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Predzákladná materská rastlina sa štyri roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a ...

  Základná, Kategória certifikované a kategória konformné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Rubus L.

  Kategória predzákladné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Predzákladná materská rastlina sa dva roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne ...

  Kategória základné

  Vizuálna prehliadka

  Pri rastlinách rastúcich na poli alebo v črepníkoch sa vizuálne prehliadky musia vykonať dvakrát za ...

  Pri rastlinách a materiáloch vyrobených mikropropagáciou, ktoré sa udržiavajú v lehote kratšej ako tri ...

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Kategória certifikované a kategória konformné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Vaccinium L.

  Kategória predzákladné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Predzákladná materská rastlina sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a ...

  Kategória základné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Kategória certifikované a kategória konformné

  Vizuálna prehliadka

  Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

  Odber vzoriek a testovanie

  Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách ...

  Príloha č. 6k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

  Najvyšší povolený počet generácií na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, a najvyššia povolená dĺžka životného cyklu základných materských rastlín [§ 16 ods. 2 písm. a)] podľa rodov alebo druhov podľa § 20 ods. 1

  Castanea sativa Mill.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

  Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie. ...

  Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac jednu generáciu.

  Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

  Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie. ...

  Corylus avellana L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

  Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie. ...

  Ficus carica L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Fragaria L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac päť generácií.

  Juglans regia L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Olea europaea L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac jednu generáciu.

  Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica a P. salicina

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

  Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie. ...

  Prunus avium a P. cerasus

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

  Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie. ...

  Ribes L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac tri generácie.

  Materské rastliny sa udržiavajú ako materské rastliny najviac šesť rokov.

  Rubus L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Materské rastliny každej generácie sa udržiavajú ako materské rastliny najviac štyri roky.

  Vaccinium L.

  Základná kategória

  Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

  Príloha č. 7k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných ...

  2.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/96/EÚ z 15. októbra 2014 o požiadavkách na označovanie, uzatváranie ...

  3.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, ...

  4.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, ...

  5.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1813 z 29. októbra 2019, ktorou sa mení vykonávacia smernica ...

Poznámky

 • 1)  § 4 písm. j) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 2)  Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných ...
 • 3)  Nariadenie (ES) č. 1829/2003 v platnom znení.
 • 4)  § 4 písm. p) zákona č. 597/2006 Z. z.
 • 5)  § 2 písm. s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných ...
 • 6)  § 2 písm. d), g) a h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 7)  § 4 písm. g) zákona č. 597/2006 Z. z.
 • 8)  § 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania ...
 • 9)  Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 10)  Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín. Nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994 z 27. júla ...
 • 11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce ...
 • 12)  § 3 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 13)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na ...
 • 14)  § 7 zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore