Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 279/2023 účinný od 01.08.2023

Platnosť od: 13.07.2023
Účinnosť od: 01.08.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 279/2023 účinný od 01.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 279/2023 s účinnosťou od 01.08.2023

Legislatívny proces k zákonu 279/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 260/2011 Z. z., zákona č. 356/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 112/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 457/2021 Z. z. a zákona č. 222/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13 odsek 1 znie:

„(1)
Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru (ďalej len „cenová evidencia“) vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru. Podnikateľ, ktorý predáva tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien, nemá povinnosť podľa prvej vety, ak je
a)
mikro účtovnou jednotkou podľa osobitného predpisu10b) alebo

b)
fyzickou osobou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva,10c) ktorá
1.
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z nasledujúcich podmienok:
1a.
celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená z výkazu o majetku a záväzkoch,10d)

1b.
obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom obratom sa rozumejú príjmy z predaja tovaru a služieb,

1c.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo

2.
dve z podmienok podľa prvého bodu prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období spĺňala aspoň dve z podmienok podľa prvého bodu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10d znejú:

„10b) § 2 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

10c) § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z.

10d) § 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.“.

2.
Za § 23g sa vkladá § 23h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2023
Ministerstvo je povinné v lehote do 30 dní vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín25) vychádzajúc z miery inflácie, ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, kalkulácie nákladov a zisku a iných dokladov odôvodňujúcich výšku ceny, ktoré si vyžiada cenový orgán. Ak sa na základe tejto analýzy preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť základných potravín, cenový orgán navrhne opatrenia na obdobie šiestich mesiacov, ktoré bezodkladne navrhne vláde Slovenskej republiky na schválenie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore