Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 221/2016 účinný od 15.05.2020


Platnosť od: 21.07.2016
Účinnosť od: 15.05.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Integračné smernice, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 221/2016 účinný od 15.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 221/2016 s účinnosťou od 15.05.2020 na základe 110/2020


§ 3
Uvádzanie na trh

(1)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4 možno uvádzať na trh, ak
a)
je uznaný1) Ústredným skúšobným a kontrolným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo orgánom zriadeným alebo vymenovaným iným členským štátom Európskej únie (ďalej len „iný orgán“) ako predzákladný materiál, základný materiál, certifikovaný materiál alebo spĺňa podmienky na označenie ako konformný materiál,
b)
sú ovocné dreviny uznané kontrolným ústavom alebo iným orgánom ako certifikovaný materiál alebo spĺňajú podmienky na označenie ako konformný materiál.
(2)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré pozostávajú z geneticky modifikovaného organizmu, možno uviesť na trh, len ak je tento geneticky modifikovaný organizmus povolený podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Ak sa plody ovocných drevín podľa odseku 2 majú použiť v potravinách alebo krmovinách alebo ako potravina alebo krmovina, môže sa množiteľský materiál a ovocné dreviny uviesť na trh, len ak sú potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4 spĺňajú počas výroby a uvedenia na trh požiadavky, ak ide o
a)
predzákladný materiál podľa § 4 až 15,
b)
základný materiál podľa § 16 až 20,
c)
certifikovaný materiál podľa § 21 až 23 a
d)
konformný materiál podľa § 24 až 28.
(5)
Kontrolný ústav môže udeliť výnimku4) na uvedenie na trh primeraného množstva množiteľského materiálu a ovocných drevín určených na
a)
pokusy alebo vedecké účely,
b)
šľachtiteľskú činnosť alebo
c)
zachovanie genetickej diverzity.
(6)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
uvádzaním na trh predaj, skladovanie s úmyslom predaja, ponuky na predaj a nakladanie, dodávanie alebo transfer na účely komerčného využitia množiteľského materiálu alebo ovocných drevín tretím stranám za úplatu alebo bezodplatne,
b)
predzákladným materiálom množiteľský materiál, ktorý
1.
je vyrobený podľa všeobecne zaužívaných spôsobov šľachtenia na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností a požiadaviek na zdravotný stav,
2.
je určený na výrobu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu iného ako ovocná drevina,
3.
spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre predzákladný materiál podľa odsekov 1 až 5 a
4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1 až 3,
c)
základným materiálom množiteľský materiál, ktorý
1.
je vyrobený priamo alebo počas známeho počtu generácií vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného materiálu, podľa všeobecne zaužívaných metód na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností a požiadaviek na zdravotný stav,
2.
je určený na výrobu certifikovaného materiálu,
3.
spĺňa osobitné požiadavky na základný materiál podľa odsekov 1 až 5 a
4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1 až 3,
d)
certifikovaným materiálom
1.
množiteľský materiál, ktorý
1.1.
je vyrobený priamo vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného materiálu alebo základného materiálu, alebo ak je určený na výrobu podpníka, pri certifikovaných semenách zo základného materiálu alebo certifikovaného materiálu podpníka,
1.2.
je určený na výrobu ovocnej dreviny,
1.3.
spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál podľa odsekov 1 až 5,
1.4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1.1. až 1.3.
2.
ovocná drevina, ktorá
2.1.
je vyrobená priamo z certifikovaného predzákladného materiálu alebo z certifikovaného základného materiálu,
2.2.
je určená na výrobu ovocia,
2.3.
spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál podľa odsekov 1 až 5,
2.4.
podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 2.1. až 2.3.,
e)
konformným materiálom (materiál CAC) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré
1.
sú odrodovo pravé a majú dostatočnú odrodovú čistotu,
2.
sú určené na výrobu
2.1.
množiteľského materiálu,
2.2.
ovocnej dreviny alebo
2.3.
ovocia,
3.
spĺňajú osobitné podmienky na konformný materiál podľa odsekov 1 až 5,
f)
úradnou kontrolou kontrola vykonaná kontrolným ústavom alebo iným orgánom,
g)
odrodou skupina rastlín jedného botanického triedenia najnižšieho známeho radu, ktorá
1.
je definovaná výskytom vlastností vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,
2.
sa odlišuje od ostatných skupín rastlín výskytom najmenej jednej z vlastností uvedených v bode 1,
3.
sa považuje za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť množenia v nezmenenom stave.
zobraziť paragraf
§ 34
Náveska na predzákladný materiál, základný materiál a certifikovaný materiál

(1)
Na rastlinu alebo časť rastliny, ktoré sa uvádzajú na trh ako množiteľský materiál, alebo na ovocné dreviny v kategórii predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál vyhotoví a upevní návesku podľa odsekov 4 až 10 kontrolný ústav alebo iný orgán, alebo dodávateľ pod dohľadom kontrolného ústavu alebo iného orgánu.
(2)
Množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, ktoré sú súčasťou tej istej dávky, sa môžu uvádzať na trh so spoločnou náveskou, ak sú súčasťou toho istého balíka, zväzku alebo kontajnera a ak sa táto náveska upevní podľa odseku 10.
(3)
Ovocné dreviny, ktoré majú jeden rok alebo viac rokov, musia byť označené náveskou individuálne na poli pred vyorávaním, počas vyorávania alebo neskôr, ale vtedy sa rastliny z tej istej dávky musia vyorať spolu a uchovávať oddelene od iných dávok v označených kontajneroch, až pokým tieto rastliny nie sú označené náveskou individuálne.
(4)
Na náveske sa uvedie:
a)
údaj „pravidlá a normy EÚ“,
b)
členský štát, ktorý predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál označil náveskou, alebo jeho kód,
c)
kontrolný ústav alebo iný orgán, alebo jeho kód,
d)
meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,
e)
referenčné číslo balíka alebo zväzku, individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,
f)
botanický názov,
g)
kategória a pri základnom materiáli aj číslo generácie,
h)
názov odrody, a ak ide o klon, ktorým sa rozumie geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,
i)
prípadne údaj „odroda s úradným popisom“,
j)
množstvo,
k)
krajina výroby a príslušný kód, ak sa odlišuje od členského štátu, ktorý vykonal označenie náveskou,
l)
rok vydania a
m)
pri nahradení pôvodnej návesky inou náveskou – rok vydania pôvodnej návesky.
(5)
Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 4 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová „navrhovaný názov“ a slová „žiadosť v konaní“.
(6)
Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 4 písm. h) a odseku 5 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.
(7)
Náveska musí byť vytlačená nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie, ľahko viditeľná a čitateľná.
(8)
Farba návesky musí byť
a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom na predzákladný materiál,
b)
biela na základný materiál alebo
c)
modrá na certifikovaný materiál.
(9)
Náveska sa musí upevniť na rastliny alebo časti rastlín, ktoré sa majú uviesť na trh ako množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, alebo ak sa takéto rastliny alebo časti rastlín uvádzajú na trh v balíku, zväzku alebo kontajneri, náveska sa musí upevniť na takýto balík, zväzok alebo kontajner.
(10)
Ak množiteľský materiál alebo ovocné dreviny podľa odseku 2 sú uvádzané na trh so spoločnou náveskou, táto náveska sa upevní na balík, zväzok alebo kontajner zostavený z tohto množiteľského materiálu alebo ovocných drevín.
zobraziť paragraf
§ 35
Sprievodný doklad k predzákladnému materiálu, základnému materiálu alebo k certifikovanému materiálu

(1)
Sprievodný doklad vyhotoví kontrolný ústav, iný orgán alebo dodávateľ pod dohľadom kontrolného ústavu alebo iného orgánu na dávku rôznych odrôd alebo typov predzákladného materiálu, základného materiálu alebo certifikovaného materiálu, ktoré sú spolu uvádzané na trh, na doplnenie návesky uvedenej v § 34.
(2)
Sprievodný doklad musí
a)
obsahovať informácie podľa § 34 ods. 4,
b)
byť napísaný v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie,
c)
byť dodaný najmenej v dvoch exemplároch,
d)
sprevádzať materiál z miesta dodávateľa na miesto príjemcu,
e)
obsahovať meno a priezvisko alebo názov a adresu príjemcu,
f)
obsahovať dátum vydania dokumentu a
g)
obsahovať doplňujúce informácie relevantné pre príslušné dávky.
(3)
Ak sú informácie v sprievodnom doklade v rozpore s informáciami na náveske, platia informácie na náveske.
zobraziť paragraf
§ 37
Doklad dodávateľa na konformný materiál

(1)
Konformný materiál sa uvádza na trh s dokladom vyhotoveným dodávateľom, ktorý spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 6 (ďalej len „doklad dodávateľa“). Doklad dodávateľa nesmie byť zameniteľný so sprievodným dokladom podľa § 35.
(2)
Doklad dodávateľa obsahuje aspoň:
a)
údaj „pravidlá a normy EÚ“,
b)
názov členského štátu, v ktorom bol doklad dodávateľa vyhotovený, alebo príslušný kód,
c)
kontrolný ústav alebo iný orgán alebo jeho kód,
d)
meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,
e)
individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,
f)
botanický názov,
g)
označenie „materiál CAC“,
h)
názov odrody, a ak ide o klon, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,
i)
dátum jeho vydania.
(3)
Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 2 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová „navrhovaný názov“ a slová „žiadosť v konaní“.
(4)
Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 2 písm. h) a odseku 3 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.
(5)
Ak je doklad dodávateľa upevnený na konformnom materiáli, farba dokladu dodávateľa musí byť žltá.
(6)
Doklad dodávateľa musí byť vytlačený nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie, zreteľne viditeľný a čitateľný.
zobraziť paragraf
§ 41
Prechodné ustanovenie


Na území Slovenskej republiky možno uvádzať na trh do 31. decembra 2022 množiteľský materiál a ovocné dreviny vyprodukované z predzákladného materiálu, základného materiálu a certifikovanej materskej rastliny alebo konformného materiálu, ktoré existovali do 31. decembra 2016 a sú úradne certifikované alebo spĺňajú požiadavky konformného materiálu. Takýto množiteľský materiál a ovocné dreviny sa pri uvedení na trh takto označia na náveske, sprievodnom doklade alebo doklade dodávateľa.
zobraziť paragraf
§ 41a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2020


Konformný materiál, na ktorom je upevnený doklad dodávateľa v inej ako žltej farbe, možno na území Slovenskej republiky uvádzať na trh do 30. júna 2021, ak je konformný materiál pri uvádzaní na trh identifikovaný v doklade dodávateľa, ktorý sa používa ako náveska, uvedením odkazu na toto ustanovenie.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.


Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie


1.
Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 267, 8. 10. 2008) v znení

2.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/96/EÚ z 15. októbra 2014 o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2008/90/ES (Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).

3.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd (Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).

4.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na rod a druh ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici, ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol (Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).

5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1813 z 29. októbra 2019, ktorou sa mení vykonávacia smernica 2014/96/EÚ o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o farbu návesky pre certifikované kategórie množiteľského materiálu a ovocných drevín a obsah dokladu dodávateľa (Ú. v. EÚ L 278, 30. 10. 2019).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore