Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.12.2022 530/1990 Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 01.12.2022 389/2022
ZMENY2DS
2 01.12.2022 154/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.12.2022 310/2021
ZMENY1DS1
3 01.12.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENY1DS
4 01.12.2022 253/1998 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.12.2022 310/2021
ZMENY1DS1
5 01.12.2022 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENY1DS
6 01.12.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 376/2022
ZMENY1DS
7 01.12.2022 291/2002 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 389/2022
ZMENY14DS
8 01.12.2022 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.12.2022 377/2022
ZMENY2DS
9 01.12.2022 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 310/2021
101/2022
ZMENY1DS2
10 01.12.2022 371/2004 Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENY3DS1
11 01.12.2022 377/2004 Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 377/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 390/2022
ZMENY1DS1
12 01.12.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 389/2022
ZMENY6DS2
13 01.12.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 390/2022
ZMENY9DS
14 01.12.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 390/2022
ZMENY9DS
15 01.12.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.12.2022 310/2021
392/2022
ZMENY12DS1
16 01.12.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 390/2022
392/2022
310/2021
ZMENY8DS1
17 01.12.2022 657/2004 Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.12.2022 363/2022
ZMENY32DS1
18 01.12.2022 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 340/2022
ZMENY5DS1
19 01.12.2022 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 376/2022
ZMENY6DS1
20 01.12.2022 474/2005 Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2005 účinný od 01.12.2022 364/2022
ZMENY2DS1
21 01.12.2022 330/2007 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.12.2022 376/2022
ZMENY2DS1
22 01.12.2022 647/2007 Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENY9DS
23 01.12.2022 201/2008 Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.12.2022 489/2021
107/2022
310/2021
ZMENY2DS5
24 01.12.2022 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 376/2022
ZMENY5DS1
25 01.12.2022 309/2009 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 363/2022
ZMENY43DS1
26 01.12.2022 131/2010 Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.12.2022 310/2021
ZMENY1DS2
27 01.12.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.12.2022 do 30.01.2025 390/2022
ZMENY2DS1
28 01.12.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.12.2022 363/2022
ZMENY4DS1
29 01.12.2022 284/2013 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.12.2022 25/2022
ZMENY2DS
30 01.12.2022 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY1DS2
31 01.12.2022 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2023 489/2021
ZMENYDS2
32 01.12.2022 489/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 489/2021 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
33 01.12.2022 25/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 25/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
34 01.12.2022 101/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
35 01.12.2022 107/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 107/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
36 01.12.2022 320/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov 320/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
37 01.12.2022 340/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 340/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
38 01.12.2022 363/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
39 01.12.2022 364/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 364/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
40 01.12.2022 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
41 01.12.2022 377/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 377/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
42 01.12.2022 379/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 379/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
43 01.12.2022 380/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z. 380/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
44 01.12.2022 381/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z. 381/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
45 01.12.2022 385/2022 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o jednotnom formáte elektronickej správy a elektronickej doručenky 385/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
46 01.12.2022 386/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 386/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
47 01.12.2022 389/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
48 01.12.2022 390/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
49 01.12.2022 391/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 391/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
50 01.12.2022 392/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 392/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
51 01.12.2022 397/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
52 01.12.2022 398/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
53 01.12.2022 403/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 403/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
54 01.12.2022 404/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení neskorších predpisov 404/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
55 01.12.2022 405/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 305/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 405/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
56 01.12.2022 406/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 406/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
57 02.12.2022 415/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 415/2022 účinný od 02.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
58 02.12.2022 416/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 416/2022 účinný od 02.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
59 02.12.2022 417/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých 417/2022 účinný od 02.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
60 02.12.2022 418/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 418/2022 účinný od 02.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
61 05.12.2022 299/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 299/2022 účinný od 05.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
62 15.12.2022 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 15.12.2022 365/2022
ZMENY3DS1
63 15.12.2022 365/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 365/2022 účinný od 15.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
64 31.12.2022 407/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore