Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.12.2022 530/1990 Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 01.12.2022 389/2022
ZMENY2DS1
2 01.12.2022 154/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 310/2021
ZMENY27DS1
3 01.12.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 180/2022
ZMENY1DS1
4 01.12.2022 139/1998 Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.12.2022 391/2022
ZMENY15DS
5 01.12.2022 253/1998 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.12.2022 do 30.04.2023 310/2021
ZMENY1DS1
6 01.12.2022 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENY1DS
7 01.12.2022 153/2001 Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENYDS1
8 01.12.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 376/2022
ZMENY1DS
9 01.12.2022 291/2002 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 389/2022
ZMENY46DS1
10 01.12.2022 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.12.2022 do 31.03.2024 377/2022
ZMENY2DS
11 01.12.2022 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 101/2022
310/2021
ZMENY2DS2
12 01.12.2022 371/2004 Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENY3DS1
13 01.12.2022 377/2004 Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 377/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 390/2022
ZMENY1DS1
14 01.12.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.12.2022 do 29.12.2022 389/2022
ZMENY5DS3
15 01.12.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 390/2022
ZMENY9DS1
16 01.12.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.12.2022 do 29.12.2022 390/2022
ZMENY252DS1
17 01.12.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.12.2022 do 30.12.2022 310/2021
392/2022
ZMENY12DS1
18 01.12.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.12.2022 do 30.12.2022 310/2021
390/2022
392/2022
ZMENY177DS1
19 01.12.2022 657/2004 Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.03.2024 363/2022
ZMENY80DS2
20 01.12.2022 757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENY1DS1
21 01.12.2022 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.12.2022 do 31.01.2023 398/2022
ZMENYDS1
22 01.12.2022 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.12.2022 do 31.03.2023 398/2022
340/2022
ZMENY5DS2
23 01.12.2022 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 376/2022
ZMENY52DS1
24 01.12.2022 474/2005 Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2005 účinný od 01.12.2022 364/2022
ZMENY2DS1
25 01.12.2022 330/2007 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.12.2022 do 30.09.2023 376/2022
ZMENY4DS1
26 01.12.2022 647/2007 Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.12.2022 180/2022
ZMENY9DS2
27 01.12.2022 201/2008 Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.12.2022 397/2022
310/2021
489/2021
107/2022
ZMENY9DS6
28 01.12.2022 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 376/2022
ZMENY5DS1
29 01.12.2022 309/2009 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 363/2022
ZMENY110DS2
30 01.12.2022 131/2010 Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.12.2022 do 31.07.2023 310/2021
ZMENY1DS2
31 01.12.2022 149/2011 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy 149/2011 účinný od 01.12.2022 do 14.05.2023 403/2022
ZMENY2DS
32 01.12.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 390/2022
ZMENY2DS1
33 01.12.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.12.2022 do 07.12.2022 363/2022
ZMENY53DS2
34 01.12.2022 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 390/2022
ZMENY2DS2
35 01.12.2022 284/2013 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.12.2022 do 31.03.2023 25/2022
ZMENY2DS
36 01.12.2022 160/2015 Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENYDS3
37 01.12.2022 161/2015 Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 398/2022
ZMENYDS3
38 01.12.2022 162/2015 Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENYDS3
39 01.12.2022 103/2018 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 386/2022
ZMENY4DS
40 01.12.2022 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY8DS2
41 01.12.2022 314/2018 Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2018 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2024 398/2022
ZMENYDS1
42 01.12.2022 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.12.2022 do 29.12.2023 390/2022
ZMENYDS1
43 01.12.2022 231/2019 Zákon o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2019 účinný od 01.12.2022 390/2022
ZMENY8DS1
44 01.12.2022 395/2019 Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 01.12.2022 do 29.12.2023 390/2022
180/2022
ZMENY28DS2
45 01.12.2022 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2023 489/2021
ZMENYDS2
46 01.12.2022 489/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 489/2021 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
47 01.12.2022 25/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 25/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
48 01.12.2022 101/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
49 01.12.2022 107/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 107/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
50 01.12.2022 150/2022 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENYDS1
51 01.12.2022 151/2022 Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023 398/2022
ZMENYDS
52 01.12.2022 180/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
53 01.12.2022 305/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 305/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022 405/2022
ZMENYDS
54 01.12.2022 320/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov 320/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
55 01.12.2022 340/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 340/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
56 01.12.2022 363/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
57 01.12.2022 364/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 364/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
58 01.12.2022 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
59 01.12.2022 377/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 377/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
60 01.12.2022 379/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 379/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
61 01.12.2022 380/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z. 380/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
62 01.12.2022 381/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z. 381/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
63 01.12.2022 385/2022 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o jednotnom formáte elektronickej správy a elektronickej doručenky 385/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
64 01.12.2022 386/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 386/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
65 01.12.2022 389/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
66 01.12.2022 390/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
67 01.12.2022 391/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 391/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
68 01.12.2022 392/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 392/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
69 01.12.2022 397/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
70 01.12.2022 398/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
71 01.12.2022 403/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 403/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
72 01.12.2022 404/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení neskorších predpisov 404/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
73 01.12.2022 405/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 305/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 405/2022 účinný od 01.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
74 01.12.2022 406/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 406/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
75 02.12.2022 84/2016 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 84/2016 účinný od 02.12.2022 do 30.03.2023 418/2022
ZMENYDS
76 02.12.2022 131/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 131/2022 účinný od 02.12.2022 do 30.12.2022 416/2022
ZMENYDS
77 02.12.2022 321/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 321/2022 účinný od 02.12.2022 do 28.02.2023 415/2022
ZMENYDS
78 02.12.2022 415/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 415/2022 účinný od 02.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
79 02.12.2022 416/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 416/2022 účinný od 02.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
80 02.12.2022 417/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých 417/2022 účinný od 02.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
81 02.12.2022 418/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 418/2022 účinný od 02.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
82 03.12.2022 424/2022 Rokovací poriadok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 424/2022 účinný od 03.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
83 03.12.2022 425/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma za jednu MWh plynu a suma za jednu MWh elektriny pre určenie výšky dotácie 425/2022 účinný od 03.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
84 05.12.2022 299/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 299/2022 účinný od 05.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
85 08.12.2022 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 08.12.2022 do 30.12.2022 433/2022
ZMENY3DS1
86 08.12.2022 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 08.12.2022 do 30.12.2022 433/2022
ZMENY2DS2
87 08.12.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 08.12.2022 do 30.06.2024 433/2022
ZMENY92DS2
88 08.12.2022 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 08.12.2022 do 31.12.2022 433/2022
ZMENY165DS3
89 08.12.2022 71/2013 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 08.12.2022 do 28.02.2023 433/2022
ZMENY2DS2
90 08.12.2022 433/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 433/2022 účinný od 08.12.2022 do 04.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
91 09.12.2022 440/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia prvej transfúzie krvi na Slovensku 440/2022 účinný od 09.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
92 09.12.2022 441/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. decembra 2022 č. 059857/2022-LEG1-174111, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu 441/2022 účinný od 09.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
93 15.12.2022 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 15.12.2022 do 31.07.2023 365/2022
ZMENY3DS1
94 15.12.2022 152/2013 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb 152/2013 účinný od 15.12.2022 do 31.12.2023 437/2022
ZMENYDS
95 15.12.2022 365/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 365/2022 účinný od 15.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
96 15.12.2022 435/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality 435/2022 účinný od 15.12.2022 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
97 15.12.2022 436/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 436/2022 účinný od 15.12.2022 do 14.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
98 15.12.2022 437/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov 437/2022 účinný od 15.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
99 15.12.2022 445/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 445/2022 účinný od 15.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
100 15.12.2022 448/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 1. decembra 2022 č. S20737-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov 448/2022 účinný od 15.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
101 15.12.2022 449/2022 Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2022 č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení neskorších predpisov 449/2022 účinný od 15.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
102 16.12.2022 450/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu 450/2022 účinný od 16.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
103 16.12.2022 451/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve 451/2022 účinný od 16.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
104 17.12.2022 452/2022 Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. decembra 2022 č. 39957/2022/SRF/128262-M, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov 452/2022 účinný od 17.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
105 17.12.2022 453/2022 Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. decembra 2022 č. 40020/2022/SRF/128278-M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie 453/2022 účinný od 17.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
106 17.12.2022 454/2022 Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 16. decembra 2022 454/2022 účinný od 17.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
107 20.12.2022 463/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2022 č. MF/013184/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov 463/2022 účinný od 20.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
108 20.12.2022 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 20.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
109 21.12.2022 475/2022 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 475/2022 účinný od 21.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
110 21.12.2022 476/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. decembra 2022 č. MF/013185/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov 476/2022 účinný od 21.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
111 22.12.2022 296/2012 Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov 296/2012 účinný od 22.12.2022 477/2022
ZMENY1DS1
112 22.12.2022 149/2020 Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov 149/2020 účinný od 22.12.2022 477/2022
ZMENY4DS1
113 22.12.2022 460/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení neskorších predpisov 460/2022 účinný od 22.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
114 22.12.2022 461/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny, diagnosticko-nákladovej skupiny a nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, zoznamu diagnosticko-nákladových skupín a zoznamu nákladových skupín zdravotníckych pomôcok a na ich vyradenie z týchto zoznamov 461/2022 účinný od 22.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
115 22.12.2022 462/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín 462/2022 účinný od 22.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
116 22.12.2022 477/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov 477/2022 účinný od 22.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
117 22.12.2022 484/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva financií SR zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 484/2022 účinný od 22.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
118 22.12.2022 485/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-336, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy 485/2022 účinný od 22.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
119 22.12.2022 486/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2022 č. MF/14506/2022-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 486/2022 účinný od 22.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
120 23.12.2022 498/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. decembra 2022 č. 9/2022 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitných predpisov 498/2022 účinný od 23.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
121 23.12.2022 499/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 19. decembra 2022 č. 10/2022, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí 499/2022 účinný od 23.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
122 23.12.2022 501/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 19. decembra 2022 č. 11/2022 o poskytovaní informácií poskytovateľmi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu Národnej banke Slovenska 501/2022 účinný od 23.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
123 23.12.2022 502/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Zväzom obchodu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky 502/2022 účinný od 23.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
124 29.12.2022 232/2022 Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 232/2022 účinný od 29.12.2022 do 31.12.2022 509/2022
ZMENYDS
125 29.12.2022 509/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 13/2022 z 13. decembra 2022 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I, čl. II bodov 1, 2, 3 a § 52zzo v bode 9, čl. III bodov 1, 3, 6, 7 a 8, čl. IV, čl. V, čl. VI bodu I, čl. VIII, čl. IX a čl. X zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov s Ústavou Slovenskej republiky zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a Dohovorom o právach dieťaťa 509/2022 účinný od 29.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
126 29.12.2022 513/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zmluvy medzi Slovenskou republikou a Juhoafrickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 513/2022 účinný od 29.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
127 29.12.2022 514/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o hospodárskej spolupráci 514/2022 účinný od 29.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
128 29.12.2022 515/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu o zmene dohovoru z 3. júna 1999 515/2022 účinný od 29.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
129 30.12.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 30.12.2022 do 31.12.2022 520/2022
ZMENY20DS2
130 30.12.2022 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 30.12.2022 do 11.01.2023 517/2022
ZMENY3DS1
131 30.12.2022 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 30.12.2022 do 31.12.2022 480/2022
ZMENY2DS
132 30.12.2022 91/2010 Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 30.12.2022 do 31.01.2024 490/2022
ZMENY22DS
133 30.12.2022 305/2018 Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 30.12.2022 do 31.12.2023 517/2022
ZMENY1DS1
134 30.12.2022 480/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 480/2022 účinný od 30.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
135 30.12.2022 481/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 481/2022 účinný od 30.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
136 30.12.2022 482/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 273/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 482/2022 účinný od 30.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
137 30.12.2022 490/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 490/2022 účinný od 30.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
138 30.12.2022 517/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 517/2022 účinný od 30.12.2022 do 11.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
139 30.12.2022 520/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 520/2022 účinný od 30.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
140 31.12.2022 431/2002 Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022 407/2022
ZMENY43DS
141 31.12.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022 518/2022
ZMENY2DS2
142 31.12.2022 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022 519/2022
ZMENY2DS
143 31.12.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022 518/2022
ZMENY1DS2
144 31.12.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022 518/2022
ZMENY1DS1
145 31.12.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022 518/2022
ZMENY2DS1
146 31.12.2022 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022 519/2022
ZMENY1DS1
147 31.12.2022 26/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2023 522/2022
ZMENYDS
148 31.12.2022 540/2021 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022 518/2022
ZMENYDS2
149 31.12.2022 131/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 131/2022 účinný od 31.12.2022 do 30.04.2023 524/2022
ZMENYDS
150 31.12.2022 407/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
151 31.12.2022 464/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla 464/2022 účinný od 31.12.2022 do 07.12.2023 523/2022
ZMENYDS
152 31.12.2022 518/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
153 31.12.2022 519/2022 Zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov 519/2022 účinný od 31.12.2022 do 30.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
154 31.12.2022 522/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 522/2022 účinný od 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
155 31.12.2022 523/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla 523/2022 účinný od 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
156 31.12.2022 524/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 524/2022 účinný od 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore