Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 01.01.2018


Platnosť od: 21.12.1990
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25 JUD7 DS17 EU PP10 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 530/1990 s účinnosťou od 01.01.2018 na základe 279/2017

Legislatívny proces k zákonu 279/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dlhopisoch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1

Základné ustanovenia

§ 1
(1)

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej ...

(2)

S dlhopisom môže byť spojené právo na jeho výmenu za iný druh dlhopisu.

(3)

Menovitou hodnotou dlhopisu je peňažná suma, na ktorú dlhopis znie.

(4)

Kurzom dlhopisu je cena dlhopisu určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových ...

(5)

Emisným kurzom dlhopisu je cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní.

(6)

Dlhopis môže znieť aj na cudziu menu.

(7)

Ak je emitentom dlhopisu cudzozemec, možno s dlhopisom nakladať iba v súlade s devízovými predpismi.1a) ...

(8)

Zberný dlhopis je dlhopis, na ktorého celkovej menovitej hodnote sa majitelia podieľajú určitou sumou ...

Oddiel 2

Náležitosti dlhopisov

§ 3
(1)

Dlhopis musí obsahovať

a)
označenie emitenta, ak ide o
1.
právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo, ak je ...
2.
fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého ...
b)
označenie „dlhopis“, označenie druhu dlhopisu podľa § 14 až 21, označenie formy a podoby dlhopisu,
c)
názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ...
d)
menovitú hodnotu dlhopisu, a to v
1.
eurách v minimálnej hodnote jeden cent alebo
2.
inej mene, ak je dlhopis vydaný v inej mene,
e)
výšku výnosu alebo spôsob určenia výnosu a termín alebo termíny jeho výplaty,
f)
termín alebo termíny splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu,
g)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi,
h)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch a záväzok emitenta ...
i)
pri dlhopisoch znejúcich na meno aj údaje o prvom majiteľovi uvedené v písmene a),
j)
faximile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané v listinnej ...
k)
informáciu o právach podľa § 13,
l)
pri podriadených dlhopisoch aj informáciu o tom, že s pohľadávkou z tohto dlhopisu je spojený záväzok ...
m)
údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti dlhopisu,
n)
údaj o zabezpečení dlhopisov (§ 20b).
(2)

Text dlhopisu môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.

(3)

Emisné podmienky dlhopisov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu.

(4)

Za údaje uvedené v emisných podmienkach dlhopisov zodpovedá emitent.

(5)

Kto v emisných podmienkach dlhopisov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami ...

(6)

Emisné podmienky dlhopisov možno zmeniť len postupom v nich uvedenom. Zmeny emisných podmienok dlhopisov ...

(7)

Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky dlhopisov najneskôr v deň začiatku vydávania dlhopisov ...

a)
nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok dlhopisov v nezmenenej podobe a uchovanie ...
b)
webovom sídle emitenta alebo
c)
webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto dlhopisy.
(8)

Zmeny emisných podmienok dlhopisov a úplné znenie emisných podmienok dlhopisov je emitent povinný sprístupniť ...

(9)

Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi dlhopisu na jeho žiadosť platné emisné podmienky dlhopisov.

(10)

Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi cenných papierov emisné podmienky dlhopisov do ...

(11)

Pri dlhopisoch, pri ktorých bol vypracovaný prospekt cenného papiera1d) a ktorý obsahuje údaje zodpovedajúce ...

§ 4
(1)

Dlhopisy znejú na doručiteľa alebo na meno.

(2)

Emitent dlhopisov znejúcich na meno alebo osoba ním poverená vedie zoznam majiteľov týchto dlhopisov. ...

(3)

K prevodu práv z dlhopisov znejúcich na doručiteľa dochádza ich odovzdaním.

(4)

Dlhopisy znejúce na meno sú prevoditeľné rubopisom, pokiaľ emitent výslovne v texte dlhopisu neuviedol, ...

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, prechádzajú práva z dlhopisu na dediča.2a)

(6)

Pri neprevoditeľných dlhopisoch znejúcich na meno sa musí v texte dlhopisu a v emisných podmienkach ...

(7)

V prípade, že sa emitent zaväzuje na odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov znejúcich na meno pred uplynutím ...

§ 5

Štát ručí za záväzky vyplývajúce z vydania dlhopisov len v prípadoch uvedených v tomto zákone, alebo ...

§ 5a
Schôdza majiteľov dlhopisov
(1)

Emitent môže v emisných podmienkach dlhopisov upraviť zriadenie schôdze majiteľov dlhopisov (ďalej len ...

(2)

Emitent je oprávnený zvolať schôdzu majiteľov kedykoľvek.

(3)

Emitent je povinný bez zbytočného odkladu zvolať schôdzu majiteľov

a)
pri omeškaní s uspokojovaním práv spojených s dlhopismi,
b)
na základe písomnej žiadosti majiteľov aspoň 10 % menovitej hodnoty príslušnej emisie dlhopisov alebo ...
(4)

Emitent je povinný sa schôdze majiteľov zúčastniť a poskytnúť informácie nevyhnutné na rozhodnutie alebo ...

(5)

Emitent oznámi miesto, čas, program rokovania schôdze majiteľov a rozhodný deň pre účasť na schôdzi ...

(6)

Ak emitent vydal viac ako jednu emisiu dlhopisov, môže zvolať schôdzu majiteľov ako spoločnú schôdzu ...

§ 5b
Priebeh schôdze majiteľov
(1)

Schôdza majiteľov je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia majitelia dlhopisov, ktorých menovitá ...

(2)

Ak nie je schôdza majiteľov, ktorá má rozhodovať o zmene emisných podmienok dlhopisov, uznášaniaschopná, ...

(3)

Schôdza majiteľov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných majiteľov dlhopisov. Počet hlasov ...

(4)

Ak schôdza majiteľov odsúhlasí zmeny náležitostí dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm. d), e), f), ...

(5)

O priebehu schôdze majiteľov sa vyhotoví notárska zápisnica. Emitent je povinný bez zbytočného odkladu ...

(6)

Dlhopisy, ktorých majiteľom je emitent, ručiteľ podľa § 20b, osoby nimi kontrolované alebo osoby im ...

(7)

Emisné podmienky dlhopisov môžu upraviť ďalšie podrobnosti o priebehu schôdze majiteľov a o spôsobe ...

§ 5c
Účasť a hlasovanie na schôdzi majiteľov s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku
(1)

Emisné podmienky dlhopisov môžu upraviť, za akých podmienok sa oprávnené osoby môžu zúčastniť a hlasovať ...

(2)

Organizačné a technické podmienky emitenta, ktorý zvoláva schôdzu majiteľov, musia umožňovať overenie ...

(3)

Majiteľ dlhopisu, ktorý sa zúčastní schôdze majiteľov spôsobom podľa odseku 1, sa považuje za prítomného ...

§ 5d
Spoločný zástupca majiteľov dlhopisov
(1)

Emisné podmienky dlhopisov alebo schôdza majiteľov môžu určiť spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov ...

(2)

Spoločný zástupca je oprávnený a povinný

a)
uplatňovať v mene všetkých majiteľov dlhopisov práva spojené s dlhopismi v rozsahu vymedzenom emisnými ...
b)
kontrolovať plnenie emisných podmienok dlhopisov emitentom,
c)
robiť v mene všetkých majiteľov dlhopisov ďalšie úkony alebo inak chrániť ich záujmy, a to spôsobom ...
d)
informovať majiteľov dlhopisov o veciach zásadnej povahy, napríklad o neplnení emisných podmienok dlhopisov. ...
(3)

V rozsahu, v ktorom uplatňuje spoločný zástupca práva majiteľov dlhopisov spojené s dlhopismi, nemôžu ...

(4)

Pri výkone svojej funkcie je spoločný zástupca povinný konať s náležitou starostlivosťou a v súlade ...

(5)

Osoba navrhnutá na spoločného zástupcu oznámi majiteľom dlhopisov pred určením za spoločného zástupcu ...

a)
splnením všetkých povinností vyplývajúcich z funkcie spoločného zástupcu,
b)
odvolaním z funkcie spoločného zástupcu,
c)
vzdaním sa funkcie spoločného zástupcu,
d)
zrušením funkcie spoločného zástupcu,
e)
smrťou spoločného zástupcu alebo, ak ide o právnickú osobu, jej zánikom bez právneho nástupcu.
(6)

Po zániku funkcie spoločného zástupcu podľa odseku 5 písm. b) až e) sa na určenie nového spoločného ...

(7)

Spoločný zástupca zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa odsekov 2 a 4.

DRUHÁ ČASŤ

VYDANIE DLHOPISOV

§ 6
(1)

Emitentom dlhopisov môže byť

a)
tuzemec – právnická osoba,2b)
b)
tuzemec – fyzická osoba2b) zapísaná v obchodnom registri,2d)
c)
cudzozemec – právnická osoba.2e)
(2)

Činnosť spojenú s vydávaním dlhopisov vykonáva emitent. Emitent môže touto činnosťou poveriť právnickú ...

(3)

Emisiu dlhopisov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je ...

(4)

Ak nedôjde k vydaniu dlhopisov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie ...

TRETIA ČASŤ

SPLÁCANIE DLHOPISOV

Oddiel 1

§ 9

S výnimkou dlhopisov podľa § 18 splácanie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácanie výnosov z dlhopisov ...

Oddiel 2

§ 10
Výnos dlhopisu
(1)

Emitent je povinný vyplácať výnos dlhopisu spôsobom a v termínoch v dlhopise určených.

(2)

Výnos dlhopisu sa môže určiť

a)
pevnou úrokovou sadzbou;
b)
pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku;
c)
rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom;
d)
vyžrebovateľnou prémiou alebo prémiou v závislosti od lehoty splatnosti dlhopisu;
e)
pohyblivou úrokovou sadzbou odvodenou z iných úrokových sadzieb alebo úrokových výnosov, vývoja kurzov ...
f)
kombináciou uvedených spôsobov,
g)
iným dostatočne určitým spôsobom.

Oddiel 3

Splácanie menovitej hodnoty dlhopisov

§ 12
(1)

Emitent je povinný splatiť dlhopisy v ich menovitej hodnote jednorazovo k určenému termínu alebo splátkami ...

(2)

Emitent si môže vyhradiť možnosť predčasného splácania dlhopisov v ich menovitej hodnote.

(3)

Majiteľ dlhopisu môže žiadať splatenie dlhopisu v jeho menovitej hodnote pred určenou dobou splatnosti, ...

(4)

Pri splácaní menovitej hodnoty dlhopisu pred dobou jeho splatnosti je majiteľ dlhopisu povinný spolu ...

(5)

Dlhopis, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. ...

(6)

Ak dôjde ku splateniu emisie dlhopisov, ktorá je registrovaná v centrálnom depozitári cenných papierov, ...

§ 13
(1)

V dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu právo vymeniť ho za iný dlhopis ...

(2)

Emitent môže vydať dlhopisy s predkupným právom na ním vydané akcie.

(3)

Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu byť predmetom samostatného obchodu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ DRUHY DLHOPISOV

Oddiel 2

Štátne dlhopisy

§ 18
(1)

Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len ...

(2)

Štátne dlhopisy možno vydávať

a)
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok,
b)
v súlade s osobitným zákonom.3f)
(3)

Vydávanie štátnych dlhopisov zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity3fa) (ďalej len „agentúra“), ...

(4)

Agentúra môže po súhlase ministerstva činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť Národnú ...

(5)

Emisné podmienky štátnych dlhopisov zverejňuje agentúra v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou ...

(6)

Na predchádzanie hospodárskej krízy musia štátne dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vydané ...

§ 19
(1)

Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov,3fb) splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a ...

(2)

Agentúra môže po súhlase ministerstva činnosťou spojenou so splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov ...

Oddiel 3

§ 20
Komunálne obligácie
(1)

Dlhopisy označené ako komunálne obligácie môže vydávať

a)
obec, ktorá za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom,
b)
vyšší územný celok, ktorý za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom.
(2)

Za dlhopisy podľa odseku 1 môže prevziať záruku banka.

§ 20a
Podriadené dlhopisy
(1)

Podriadeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom pri vstupe emitenta do likvidácie, vyhlásení konkurzu alebo ...

(2)

Skutočnosť, že ide o podriadený dlhopis, musí byť zreteľným spôsobom vyznačená na dlhopise a vo všetkých ...

§ 20b
Zabezpečené dlhopisy
(1)

Zabezpečeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom za jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu ručí ručiteľ, ...

(2)

Osobitným druhom zabezpečeného dlhopisu je krytý dlhopis vydaný bankou podľa osobitného predpisu.3fd) ...

(3)

Emisné podmienky zabezpečených dlhopisov musia obsahovať údaj o tom, kde sa môže investor oboznámiť ...

(4)

Záložné právo v prospech majiteľov dlhopisov je možné zriadiť aj zmluvou uzavretou medzi emitentom alebo ...

Oddiel 4

§ 21
Zamestnanecké obligácie
(1)

Zamestnanecké obligácie sú neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané emitentom výlučne pre zamestnancov, ...

(2)

Emitent zamestnaneckých obligácií je povinný v prípade rozviazania pracovného pomeru zamestnaneckú obligáciu ...

(3)

Pokiaľ zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru alebo dedič zamestnaneckú obligáciu emitentovi nepredá ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22a

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 23

Práva z dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.

§ 24

O umorovaní stratených alebo zničených dlhopisov platia osobitné predpisy.5)

§ 25

Národná banka Slovenska môže všeobecne záväzným právnym predpisom podrobne upraviť podmienky vydávania ...

§ 26

Fyzické osoby môžu do konca roka 1992 prikladať k žiadosti o povolenie emisie dlhopisov ročnú účtovnú ...

§ 27
(1)

Dlhopisy vydané na základe povolenia Federálneho ministerstva financií pred účinnosťou tohto zákona ...

(2)

V žiadosti uvedie emitent charakteristiku zmeny a jej zdôvodnenie. O žiadosti rozhodne ministerstvo ...

(3)

Pokiaľ majiteľ dlhopisu so zmenou emisných podmienok nesúhlasí, musí mu emitent na požiadanie splatiť ...

(4)

Zmeny emisných podmienok je emitent povinný uverejniť obdobným spôsobom ako pôvodné emisné podmienky. ...

§ 27a
(1)

Listinné dlhopisy vydané na základe povolenia pred účinnosťou tohto zákona a vydané v rôznych menovitých ...

(2)

Dlhopisy schválené podľa doterajších predpisov sa do doby ich splatnosti považujú za dlhopisy vydané ...

§ 27b
(1)

Konania začaté pred 1. januárom 2000 Národná banka Slovenska dokončí podľa doterajších právnych predpisov. ...

(2)

Doterajšie právne predpisy sa vzťahujú na dlhopisy, ktorých vydanie bolo povolené do 1. januára 2000, ...

(3)

Ustanovenia § 10 ods. 3, § 12 ods. 5 a 6, § 19 a 21 zákona sa vzťahujú aj na dlhopisy vydané do 1. januára ...

(4)

Osoby vykonávajúce činnosť podľa § 19 sú povinné najneskôr do 31. januára 2000 zosúladiť svoju činnosť ...

§ 27c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)

Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí Národná banka Slovenska s tým, že o ...

(2)

O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne ...

(3)

Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté ...

§ 27d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Ak na dlhopise, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike v období predo dňom zavedenia eura a ktorý je ...

(2)

Dlhopisy, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike považujú za ...

§ 27e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Na dlhopisy vydané do 31. decembra 2008 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 27f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2014
(1)

Na dlhopisy vydané pred 1. septembrom 2014 sa vzťahuje predpis účinný do 31. augusta 2014.

(2)

Informačné povinnosti a oznamovacie povinnosti voči Národnej banke Slovenska, ktoré vznikli emitentom ...

(3)

Od 1. septembra 2014 sa ukončuje a zastavuje výkon dohľadu podľa tohto zákona nad činnosťou emitentov ...

§ 27g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Na hypotekárne záložné listy a komunálne obligácie vydané pred 1. januárom 2018 sa vzťahuje predpis ...

§ 28

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 1a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...
 • 1b)  § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 1ba)  § 55 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.§ 195a ods. 7 zákona č. 7/2005 ...
 • 1c)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1d)  § 120 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
 • 1e)  Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004/ES z 29. apríla 2004 o vykonávaní smernice 2003/71/ES Európskeho ...
 • 2)  § 99 ods. 3 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 2a)  § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 2b)  § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
 • 2d)  § 27 Obchodného zákonníka.
 • 2e)  § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
 • 2f)  § 6 ods. 1 písm. f) a g) a ods. 2 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z. ...
 • 2g)  § 160 Obchodného zákonníka.
 • 3a)  Napríklad § 187 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka.
 • 3f)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 291/2002 Z. ...
 • 3fa)  § 14 až 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3faa)  Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou ...
 • 3fb)  § 3 zákona č. 386/2002 Z. z.
 • 3fc)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 3fd)  § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3g)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z.
 • 4)  § 78 až 82 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 4a)  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
 • 5)  § 310 až 332 Civilného mimosporového poriadku.
 • 6)  Napríklad § 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore