Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 09.04.2020


Platnosť od: 29.12.2007
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD8 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 09.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 647/2007 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 73/2020

Vládny návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 647/2007, dátum vydania: 29.12.2007

11

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Hlavným cieľom nového zákona o cestovných dokladoch je vytvoriť predpoklady zavedenia biometrických údajov do cestovný ch dokladov v súlade s Nariadením Rady č. 2252/04 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štá tmi.

Zabezpečenie vydávania cestovných dokladov Slovenskej republiky s biometriou si vyžaduje, aby sa v novom zákone upravila povinnosť občana poskytnúť svoje biometrické údaje a oprávnenie správneho orgánu tieto biometrické údaje pre potreby vydania cestovného dokladu požadova ť. V tejto súvislosti sa upresnilo aj snímanie biometrických údajov pre bezvládnych občanov; v tomto prípade zabezpečí nasnímanie podoby a vyhotovenie biometrických údajov príslušný útvar na mieste určenom žiadateľom. Náklady spojené s týmto úkonom, ktoré vzniknú príslušnému útvaru, znáša príslušný útvar. V predkladanom návrhu sú ďalej zapracované ustanovenia týkajúce sa ukladania biometrických údajov do dátového nosiča, ich používania a možnosti overovania týchto údajov zo strany občanov. V tejto súvislosti sa upravilo a rozšírilo ustanovenie upravujúce vedenie evidencií.

Nepriamo sa v súvislosti so zavedením biometrických údajov sa upravila platnosť cestovných pasov vydávaných občanom do 5 rokov, tieto sa budú vydávať na 2 roky. Občanom od 5 do 13 rokov sa budú vydávať na 5 rokov a obč anom od 13 rokov sa budú vydávať s platnosťou na 10 rokov. Pre účely snímania kvalitných biometrických údajov a najmä ich následnej kontroly pri cestovaní sa navrhovaná úprava vekovej hranice javí ako najefektívnejšia.

Zo zmien, ktoré vyplynuli z aplikácie s účasnej právnej úpravy v praxi sa jedná o upresnenie týkajúce sa podávania žiadosti o vydanie cestovného pasu za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestú nskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a za ob čana mladšieho ako 15 rokov ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník tak, aby žiadosť podávala iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvo jiteľ ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny zástupca zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník. Ïalej sa konkr étne ustanovilo, aké údaje orgán vydávajúci cestovný doklad pri jeho vydávaní zapisuje a aké zmeny alebo doplnenia údajov je v cestných dokladoch možné vykonať; uvedené v súčasnosti vyplýva iba z kontextu jednotlivých ustanovení. Toto je dôležité z hľadiska podávania žiadostí o vykonanie jednotlivých zmien do cestovných dokladov. V súvislosti s riešením podávania žiadosti o vydanie cestovné ho pasu pre občana mladšieho ako 15 rokov, rodičom, ktorý neuzatvoril manželstvo sa upresnili a doplnili ustanovenia platného § 18 zákona o cestovných dokladoch, čo je potrebné z toho hľadiska, že súčasné znenia ustanovení § 18 riešia iba prípady, keď po rozvode rodičov bolo dieťa zverené rozhodnutím sú du jednému z rodičov, prípadne na základe rozhodnutia bolo dieťa zverené inej osobe, ale nerieši prípady rodičov, ktorí neuzatvorili manželstvo, najmä tzv. 'slobodných matiek'. Súčasne sa upresnili a doplnili ustanovenia pojednávajúce o povinnostiach držiteľov cestovných dokladov a v tej súvislosti sa rozšíril okruh priestupkov tak, aby každé poru šenie ustanovenej povinnosti bolo konkrétne uvedené aj v priestupkoch. V súčasnosti je mož né niektoré priestupky označiť iba z celkového kontextu niektorých ustanovení.

Nadväzne na navrhované zmeny sa navrhuje zmena položky 23 a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č . 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jej ujednotenie s položkou 243, ktorá sa týka konzulárnych poplatkov v oblasti cestovných dokladov.

Návrh obsahuje aj zmeny zákona o občianskych preukazoch, ktorým cieľom je zachovanie ich vydávania okresnými riaditeľstvami Policajného zboru.

Oblasť vydávania cestovný ch dokladov je predmetom aproximácie práva. V predmetnom návrhu je implementovaná Smernica Rady a Európskeho parlamentu z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslu šníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a zrušujú smernice 64/221 EHS, 68/360 EHS, 72/194 EHS, 73/148 EHS, 75 /34 EHS, 75/35 EHS, 90/364 EHS, 90/365 EHS a 93/96 EHS (2004/38/ES).

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a jeho pripomienky vo vzťahu k rozpočtovým dopadom návrhu zákona na verejné financie sú v ňom zapracované.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

DOLOŽKA

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Prvá časť : Odhad dopadov na verejné financie

Realizácia projektu cestovných dokladov Slovenskej republiky s biometriou a s tým s úvisiaci návrh nového zákona o cestovných dokladoch bude mať finančné dôsledky na štátny rozpočet vo výške 1 567 403 496 Sk.

V rokoch 2007 až 2010 bude dodaných spolu 1 600 450 ks cestovných dokladov s biometriou, v celkovej sume vo výške 713 915 132,20 Sk. Cena pasovej knižky je 446,07 Sk. V roku 2007 bude dodaných 100 450 ks čistopisov cestovný ch dokladov vo výške 44 807 731,5 Sk, v roku 2008 sa navrhuje dodať 500 000 ks čistopisov cestovných dokladov vo výške 223 035 000 Sk, v roku 2009 sa navrhuje dodať 500 000 ks čistopisov cestovných dokladov vo vý ške 223 035 000 Sk a v r. 2010 sa navrhuje dodať 500 000 ks čistopisov cestovných dokladov vo výške 223 035 000 Sk.

Na technické riešenie personalizácie cestovných dokladov s biometriou a na technick é riešen

ie kontroly cestovných dokladov s biometriou bude vynaložených 502 930 364 Sk zo štátneho rozpočtu. Uvedené finančné náklady budú vynaložené do roku 2008. V roku 2007 v celkovej výške 417 432 200 Sk a v roku 2008 v celkovej výške 85 498 163 Sk.

Na zabezpečenie informačného systému bude vynaložených 350 558 000 Sk zo št átneho rozpočtu. Uvedené finančné náklady budú vynaložené do roku 2008. V roku 2007 v celkovej výške 233 705334 Sk a v roku 2008 v celkovej výške 116 852 667 Sk.

Celková výška vynaložených finančných prostriedkov sa však bude meniť v nadväznosti na zavedenie druhého biometrického údaja, ktorým sú odtlač ky prstov. Na personalizáciu cestovných dokladov pomocou sekundárnej biometrie a dodávku aplikačného programového vybavenia pre kontrolu cestovných dokladov s biometriou bude potrebné vynaložiť ďalšie finančn é prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktorých výšku nie možné v súčasnej dobe vyčísliť, nakoľko špecifikácie na kompatibilné čítacie zariadenia druhého biometrického údaja, zamerané na identifikáciu zo strany Európskej únie, ktorou sa zaoberá pracovná skupina bude schválená do 30. októbra 2007.

Za obdobie 2007 až 2010 sa predpokladá do štátneho rozpočtu vybrať za vydanie cestovných dokladov správne poplatky vo výške 1 600 000 000 Sk. K uvedenej sume sa dospelo na základe štatistík prijatých žiadostí o vydanie cestovného pasu a spotreby čistopisov cestovných pasov.

Druhá časť: Odhad dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľ skej sféry a iných právnických osôb

Bez dopadov

Tretia časť : Odhad dopadov na životné prostredie

Bez dopadov

Štvrtá časť: Odhad dopadov na zamestnanosť

Bez dopadov

Piata časť: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Bez vplyvov

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

k návrhu zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev

primárnom: Zmluva o založení Európskeho spolo čenstva (hlava III – sloboda pohybu osôb, služieb a kapitálu)

sekundárnom: napr.

·Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia č lenských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS

·Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

·Rozhodnutie Komisie z 28. 6. 2006 ustanovujúce technické špecifikácie noriem pre bezpe◊nostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných ◊lenskými štátmi

b) je upravená v práve Európskej únie

primárnom : Zmluva o Európskej únii (piata hlava)

v sekundárnom:

§Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady

z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu (96/409/SZBP)

§Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady

z 30. novembra 2006, ktorým sa upravuje rozhodnutie 96/409/SZBP o zavedení cestovné ho preukazu s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)z Aktu o podmienkach pristúpenia vznikol pre Slovenskú republiku záväzok prebrať smernice a implementovať nariadenia platné ku dňu vstupu Slovenskej republiky do Európskej ú nie (1.5.2004)

b)z Aktu o podmienkach pristúpenia nevyplývajú prechodné obdobia

c)lehota na prebratie smernice 2004/38/ES – 29.4.2006

ustanovenia týkajúce sa cestovný ch dokladov zo smernice 2004/38/ES boli transponované do zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov a budú prebraté aj do návrhu zákona o cestovných dokladoch, ktorý zákon č. 381/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov zrušuje

d)proti Slovenskej republike neprebieha konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228

e)ustanovenia týkajúce sa cestovných dokladov zo smernice 2004/38/ES boli transponované do zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znen í neskorších predpisov

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

úplný

6.Gestor (spolupracujúce rezorty):

Ministerstvo vnú tra SR

II. Osobitná časť

Èl. I

K § 1

Ustanovuje sa predmet zákona, ktorým je úprava druhov cestovný ch dokladov Slovenskej republiky, podmienok ich vydávania, odnímania a odoberania, úprava práv a povinností štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienok prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise a postupu pri porušení ustanovení tohto zákona.

K § 2

Ustanovujú sa podmienky vycestovania, najmä podmienky vycestovania občana mladšieho ako päť rokov a občana mlad šieho ako päť rokov, ktorý bol zverený právoplatným rozhodnutím príslušného súdu do náhradnej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, dočasne zverené ho do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, zverené ho do starostlivosti podľa osobitného predpisu, a občana mladšieho ako päť rokov, ktorému bol ustanovený poručník alebo opatrovník. Ustanovenia sú obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy, doplnené v zmysle platných právnych predpisov.

K § 3

Upravujú sa podmienky návratu občanov do Slovenskej republiky, najmä postup, ak sa občan nemôže preukázať platným cestovným dokladom alebo nemôže preukázať svoju totožnosť.

K § 4

Ustanovenie definuje cestovný doklad ako verejnú listinu, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky. Súčasne sa zakotvuje právo občana na vydanie cestovného dokladu.

K § 5

Vypočítavajú sa údaje uvedené v cestovnom doklade. Písmeno i) v odseku 1 vyplýva z Nariadenia Rady (ES) č. 2252/04 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi. V odsekoch 2 a 3 sa sprehľadňujú údaje, ktoré do cestovného dokladu zapisuje orgán, ktorý cestovný doklad vydáva priamo pri jeho vydávaní. V odseku 5 sa konkrétnejšie špecifikuje, čo sa rozumie pod podpisom držiteľa. Odseky 6 až 8 vyplývajú z Nariadenia Rady (ES) č. 2252/04 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch cestovných dokladoch vydávaných členskými št átmi.

K § 6

Ustanovujú sa údaje, ktoré mož no do cestovného dokladu zapisovať a ktorý subjekt tieto údaje zapisuje. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa vypúšťa zapisovanie údajov o vydaní zbrojného sprievodného listu na vývoz, dovoz alebo prevoz zbraní a streliva do cestovného dokladu, pretože podľa § 46 zákona č . 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na takýto účel vydá va Európsky zbrojný pas. Dopĺňa sa ustanovenie umožňujúce vykonať zápis o príslušnosti k civilnej zlo žke ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo statuse závislej osoby, ktoré budú vykonávať orgá ny Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Ostatné ustanovenia sú prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 7

Vypočítavajú sa druhy cestovných dokladov. Ustanovenie je obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 8

Upravuje sa vyd ávanie cestovného pasu. V odseku 3 sa upravuje platnosť cestovného pasu podľa rozdelenia veku občanov tak, aby už občanom starším ako 13 rokov sa vydávali cestovné pasy s platnos ťou na 10 rokov (v súčasnosti to je až od 15 rokov) a občanom mladším ako 5 rokov sa znížila platnosť z 5 na 2 roky z dôvodu problémov pri snímaní a najmä využívaní biometrických údajov, nako ľko v tomto veku sa môžu získať iba nekvalitné biometrické údaje, ktoré by držiteľ musel používať 5 rokov, čo by mohlo spôsobovať problémy pri kontrolách na hraniciach. Taktiež sa súčasná lehota 5 ročnej časovej platnosti neosvedčila pri stotož ňovaní občanov mladších ako 5 rokov pri kontrole, čo vedie k vysokému riziku potencionálneho zneužitia. Tento návrh je v súlade s druhou vetou odseku 4 článku 4 smernice 2004/38/ES, ktorá ustanovuje, že ak zákony členského štátu neustanovujú vydávanie preukazov totožnosti, obdobie platnosti akéhokoľvek pasu pri jeho vydaní alebo obnoven í nesmie byť kratšie ako 5 rokov, nakoľko Slovenská republika vydáva preukazy totožnosti v zmysle zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisoch. Ostatné ustanovenia sú prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 9

Upravuje sa vyd ávanie diplomatického pasu. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa vydá diplomatický pas občanovi, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov vyslaný na ochranu zastupiteľského ú radu Slovenskej republiky v zahraničí. Ostatné ustanovenia sú prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 10

Ustanovenia upravujúce vydá vanie služobného pasu. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa vydá služobný pas zamestnancovi a policajtovi Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra, ktorý plní osobitné úlohy pri ochrane ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Ostatné ustanovenia sú prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 11

Tak ako je tomu v platnej úprave na vydávanie diplomatických a služobn ých pasov sa nebude vzťahovať všeobecný predpis o správnom konaní. Ustanovuje sa tiež pôsobnosť ministerstva zahraničných vecí vykonávať kontrolu dodržiavania niektorých ustanovení súvisiacich s diplomatickými a služobnými pasmi.

K § 12

Upravuje sa vydávanie cestovného preukazu zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, tento sa vydáva najm ä na návrat občana do Slovenskej republiky. V odseku 6 sa ustanovuje, že cestovný preukaz vydaný z dôvodu návratu na územie Slovenskej republiky pre občana mladšieho ako 15 rokov narodeného v zahraničí nemusí obsahovať rodné číslo alebo identifikačné číslo. Ostatné ustanovenia sú prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 13

Cestovný doklad cudzinca bude vydávan ý tak, ako je tomu doteraz osobe bez štátnej príslušnosti, ktorej bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo ktorej bol udelený azyl.

K § 14

Ustanovenie upravujúce vydanie náhradného cestovné ho dokladu Európskej únie. Prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 15

Ustanovenia definujúce kategóriu iných dokladov, ktoré je možné považovať za cestovný doklad. Ustanovenia sú obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 16

Ustanovenia upravujúce pod ávanie žiadosti o vydanie cestovného dokladu, žiadosti o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade alebo žiadosti o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca, údaje a podklady, ktoré žiadosť obsahuje, povinnosti žiadateľa a postup orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva pri prijatí ž iadosti. Obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy, doplnené v zmysle platných právnych predpisov.

K § 17

Upravuje sa podanie žiadosti, nasnímanie podoby tváre, otlačkov prstov a podpisu. Odsek 2 umožní podať žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestom doklade za držiteľa cestovného dokladu manželke alebo manželovi držiteľa dokladu. Týmto dôjde k zjednodušeniu vybavovania týchto žiadostí. V odseku 5 došlo k legislatívnemu zosúladeniu s platnou právnou, podľa ktorej sa upravujú podmienky podania žiadosti o vydanie cestovného pasu a jeho prevzatia pre občana mladš ieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivos ť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a za občana mladšieho ako 15 rokov ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník.

Podľa odseku 7 zabezpečí príslušný útvar nasnímanie podoby tváre, odtlač kov prstov a podpisu na mieste určenom žiadateľom.

Odsek 9 sa legislatívne zosúlaďuje s ustanovení m § 13 ods. 3 platnej právnej úpravy, podľa ktorej sa zákonný zástupca občana mladšieho ako 15 rokov nemôže dať pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu zastupovať.

Odsek 10 upravuje nasnímanie podoby tváre. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotný ch alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy.

K § 18

Ustanovenia upravujúce prevzatie cestovn ého dokladu. Obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy, doplnené v zmysle platných právnych predpisov.

K § 19

Podobne ako je tomu doteraz upravujú sa prípady bezplatného vydania nového cestovného dokladu.

K § 20

Upravuje sa vykonávanie zmien údajov v cestovnom doklade a predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca. Úpravou odsekov 2 a 3 dôjde k sprehľadneniu zmien, ktoré je možné do jednotlivých cestovných dokladov vykonať dodatočne na základe žiadosti držiteľa cestovn ého dokladu a príslušnosť na vykonane týchto zmien.

K § 21

Podobne ako je tomu doteraz, upravujú sa odchýlky pri vydávaní cestovných dokladov a zá pisov v nich občanom mladším ako 18 rokov, ktoré boli zverené do výchovy druhému rodičovi alebo inej osobe. Tento postup sa primerane vzťahuje aj na prípady, ak rodičia takéhoto občana neuzavreli manželstvo a s úd právoplatne nerozhodol o jeho zverení do výchovy druhého rodiča.

K § 22

Podobne ako je tomu doteraz, upravuje sa neplatnosť cestovného dokladu. Cestovný doklad sa neplatným aj v prípade, ak pri jeho preprave z miesta personalizácie došlo k jeho strate alebo odcudzeniu, bol na príslušný ú tvar alebo ktorýkoľvek útvar Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad doručený ako nájdený alebo došlo k poškodeniu dátového nosiča.

K § 23

Ustanovujú podmienky pre odoprenie a odňatie cestovného dokladu. Dôvody na takýto postup sú tie isté ako v platnej právnej úprave.

K § 24

Podobne ako je tomu doteraz sa upravuje postup pri odňatí a zadržaní cestovného dokladu.

K § 25

Tak isto ako je tomu v súčasnosti bude neprá voplatné rozhodnutie o odoprení vydávania cestovného dokladu alebo jeho odňatí preskúmavať súd.

K § 26

V pr ípade porušenia taxatívne uvedených povinností sa upravuje oprávnenie príslušných orgánov odobrať cestovný doklad.

K § 27 a 28

Ustanovenia upravujúce povinnosti drž iteľa cestovného dokladu a iných osôb. Ustanovením neodkladného plnenia povinnosti v odseku 1 písmeno b), c) a e) dôjde k legislatívnemu zosúladeniu so súčasne platnou právnou úpravou. Z dôvodu ďalšieho legislatí vneho zosúladenia sa rozširuje okruh povinností odseku 1 písmeno f) a odsekoch 3 a 4. Súčasne sa však v odseku 2 umožňuje za stanovených okolností ponechať držiteľovi neplatný cestovný doklad.

K § 29

Upravuje sa vedenie evidencie o cestovných dokladoch a poskytovanie údajov z evidencie, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

K § 30

Ustanovujú sa skutkové podstaty priestupkov, ktoré korešpondujú s povinnosťami na úseku cestovných dokladov.

K § 31

Ustanovuje sa vecná príslušnosť na prejednávanie priestupkov.

K § 32

Ustanovenie upravujúce pô sobnosť tohto zákona vo vzťahu k osobám bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a osobám, ktorý m bol udelený azyl na území Slovenskej republiky. Prevzaté z platnej právnej úpravy.

K § 33

Upravuje sa vzťah k správnemu poriadku.

K § 34

Ustanovenie obsahuje odkaz na transpozičnú prílohu.

K § 35

Zakotvujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januá ra 2008. Cestovné doklady vydané pred účinnosťou tohto zákona počas ich platnosti sa budú považovať za cestovné doklady podľa novej úpravy.

Cestovné doklady od 1. januára 2008 budú obsahovať prvý biometrický údaj – zobrazenie tváre v dátovom nosiči, druhý biometrický údaj – otlačky prstov je potrebné zaviesť do 29. júna 2009, s tým, že sa počíta jeho skoršie zavedenie, a to hneď ako to bude technicky možné.

K § 36

Zrušuje sa doterajší zákon o cestovný ch dokladoch.

Èl. II

K bodu 1

Úpravou položky 23 dôjde k legislatívnemu zosúladeniu s novo navrhovaným znením § 8, t. j. upravuje sa časová platnosť a poplatok pre osoby od 5 do 13 rokov. Splnomocnenie bolo doplnené o rozlíšenie zvýšených poplat kov tak, ako je to bolo doposiaľ upravené iba interným predpisom, nakoľko podľa platnej právnej úpravy zvýšený správny poplatok sa nerozlišuje. Navrhované oslobodenie od poplatkov je prehľadnejšie, prič om bolo doplnené o vykonanie zmeny o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

K bodu 2

Vzh ľadom na zavedenie novej kategórie cudzincov, ktorým sa udeľuje povolenie na tolerovaný pobyt, tzv. 'obeť trestného činu súvisiaceho s ob chodovaním s ľuďmi' sa navrhuje od týchto cudzincov správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie povolenia na tolerovaný pobyt a za žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu nevyberať, nakoľko sa predpokladá, že cudzinci, ktorí splnia podmienky pre jeho udelenie, nemajú finančné prostriedky.

K bodu 3

Navrhuje sa nevyberať sprá vny poplatok za vydanie cudzineckého pasu od cudzincov, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú 'obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi', nakoľko sa predpokladá, že títo cudzinci vzhľadom na svoje postavenie nebudú mať finančné prostriedky.

K bodu 4

Navrhovaná zmena vyplýva z potrieb aplikačnej praxe, pretože je nelogické oslobodiť od poplatku za podanie žiadosti o udelenie prvého povolenia alebo ďalšieho povolenia osoby, ktorým už bolo udelené prvé povolenie alebo ďalš ie povolenie na trvalý pobyt, tak ako to vyplýva zo súčasnej právnej úpravy.

K bodu 5

Navrhovanou zmenou sa opätovne zavá dza do zákona možnosť správneho orgánu upustiť od vybratia poplatku alebo tento poplatok primerane znížiť v prípade existencie humanitného dôvodu alebo v prípade, ak nie sú poplatky recipročne vyberané od občanov Slovenskej republiky v domovskom štáte žiadateľa.

K bodu 6

Navrhovanou zmenou dôjde k zosúladeniu s položkou 23 tak, aby bolo možné vydávať aj vodičské preukazy do dvoch pracovných dní za zvýšený správny poplatok.

K bodu 7

Úpravou položky 243 dôjde k legislatívnemu zosúladeniu správnych poplatkov so správnymi poplatkami uvedenými v položke 23, podľa ktorej sú správne poplatky vyberané na území Slovenskej republiky, splnomocnenia a oslobodenia.

Èl. III

K bodu 1

Zmena sa navrhuje z dôvodu plnenia ú loh v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti uvedených v bode 7.3 'Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky', najmä zabezpečenia systému vydávania osobných dokladov, ktorý musí vychádza ť v ústrety občanom a nesmie viesť k neefektívnemu vynakladaniu rozpočtových prostriedkov. Nakoľko presun agendy občianskych preukazov na obvodné úrady by bol neefektívnym vynaložením rozpočtový ch prostriedkov, z ktorých časť je možné využiť na skvalitnenie služieb občanom pri vydávaní osobných dokladov a časť je mo žné použiť na plnenie iných úloh vyplývajúcich z 'Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky', navrhuje sa ponechanie vydávania občianskych preukazov na okresných riaditeľstvách Policajné ho zboru.

K bodu 2

Navrhuje sa rozšírenie okruhu možností, kedy bude možné vydanie nového občianskeho preukazu bez správneho poplatku.

K bodu 3

Potvrdenie o trvalom pobyte sa nebude vyžadovať, ak údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana príslu šný orgán (ohlasovňa), zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky. Toto občanovi umožní vydanie obč ianskeho preukazu bez toho, aby musel najskôr požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na príslušnej ohlasovni.

K bodu 4

Za účelom zefektívnenia a zrýchlenia prejednania priestupkov podľa zákona 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby priestupky prejednával priamo príslušný úrad.

K bodu 5

Posunutie termínu vydávania občianskych preukazov s údajmi a podľa vyobrazenia podľa predpisov účinných do 30. júna 2006 z 31. decembra 2007 na 31. decembra 2008 je potrebné z dôvodu možnosti, že novú verejnú súťaž na dodanie čistopisov nových občianskych preukazov nebude možné úspešne uskutočniť do 31. decembra 2007, čo je predpokladaný termín vydá vania nových občianskych preukazov podľa súčasného zákona o občianskych preukazoch. Z tohto dôvodu sa navrhuje posunutie termínu vydávania súčasných občianskych preukazov s údajmi a podľa vyobrazenia podľa predpisov účinných do 30. júna 2006.

K bodu 6

Zmena vyplýva so zmeny uvedenej v bode 1, t. j. návrhom na ponechanie vydávania občianskych preukazov na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.

Èl. IV

Termín nadobudnutia úč innosti predkladaného zákona bol navrhnutý s prihliadnutím na predpokladaný termín zavedenia cestovných dokladov s biometriou.

V Bratislave 19. septembra 2007

Robert FICO v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore