Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71805
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 21.05.1998
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD304 DS24 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 139/1998 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 372/2019

Legislatívny proces k zákonu 372/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

K predpisu 372/2019, dátum vydania: 18.11.2019

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov o dve omamné látky I. skupiny a o tri psychotropné látky I. skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 62. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 19. 3.2019 (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime) . Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie.

Navrhuje sa zaradiť do prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov tieto dve omamné látky:

Orto-fluórfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-propánamid a

Para-fluór-butyrylfentanyl, 4-fluór-butyrfentanyl, 4F-BF, chemicky N-(4-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]butánamid a

a tieto tri psychotropné látky:

ADB-FUBINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(4-fluórbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid,

FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA chemicky O-metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát a

N-etylnorpentylón, efylón, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentán-1-ón.

Žiadna z týchto omamných látok a psychotropných látok sa nepoužíva ako liečivo v lieku, preto podľa § 3 odseku 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov sa všetkých päť látok navrhuje zaradiť do I. skupiny.

Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry sa navrhuje zaradiť aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC medzi psychotropné látky skupiny I, pretože sa nepoužívajú ako liečivo v lieku.

Na základe zásadnej pripomienky Ministerstva vnútra SR uplatnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh zákona obsahuje ďalších 8 psychoaktívnych látok, ktoré sa navrhujú zaradiť do I. skupiny psychotropných látok. Ministerstvo zdravotníctva SR využilo ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. na zohľadnenie zásadnej pripomienky Ministerstva vnútra SR, pretože ju považuje za odôvodnenú.

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.

 

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V § 2 sa navrhuje nové znenie odseku 5. Ide o zosúladenie a spresnenie pojmu spracovanie s Jednotným dohovorom OSN z roku 1961. Cieľom je odlíšiť spracovanie konopy, na ktorej pestovanie sa vyžaduje povolenie podľa tohto zákona od spracovania konopy uvedenej v osobitnom právnom predpise Európskej únie, na pestovanie ktorej sa vyžaduje podanie jednotnej žiadosti Pôdohospodárskej platobnej agentúre o poskytnutie priamych platieb v kalendárnom roku podľa osobitného právneho predpisu Európskej únie a na ktorej pestovanie sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona.

V § 2 sa navrhuje aj nové znenie odseku 6. Ide o spresnenie pojmu výroba. Cieľom je umožniť povoľovanie izolácie omamných látok a psychotropných látok nielen z maku siateho ale aj z konopnej rastliny pre farmaceutický priemysel, keďže bol v Slovenskej republike aj v USA registrovaný liek obsahujúci liečivá získané z konopy.

K bodu 2

Navrhuje sa aj nový pojem pre spracovateľskú organizáciu, ktorý je v súlade s Jednotným dohovorom OSN o omamných látkach z roku 1961.

K bodu 3

Dopĺňajú sa náležitosti žiadosti o vydanie povolenia. Navrhuje sa od žiadateľa o povolenie na pestovanie vyžadovať úradne osvedčenú kópiu povolenia na spracovanie podľa § 2 ods. 5 alebo na výrobu podľa § 3 ods. 6 vydaného štátom, na území ktorého má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti. Ak zmluvná spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti mimo územia Slovenskej republiky a v štáte, v ktorom má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti sa požadované povolenie nevydáva, žiadateľ predloží potvrdenie príslušného orgánu o tom, že v tomto štáte sa požadované povolenie nevydáva. Týmto sa zabezpečuje, že pri vydávaní povolenia na pestovanie si Slovenská republika v súlade s požiadavkou Jednotného dohovoru OSN z roku 1961 overuje, či zmluvná spracovateľská organizácia vykonáva v danom štáte svoju činnosť zákonným spôsobom.

2

K bodu 4

Na žiadosť Ministerstva obrany SR sa dopĺňa odkaz na zákon NR SR č.. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 444/2015 Z. z. Nielen príslušník Slovenskej informačnej služby ale aj príslušník Vojenského spravodajstva bude oprávnený držať omamné látky a psychotropné látky.

K bodu 5

Spresňuje sa, že na odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise, ktoré sa môžu pestovať bez povolenia ministerstva, ak pred výsevom poľnohospodár podal Pôdohospodárskej platobnej agentúre pestovateľ jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb v kalendárnom roku, v ktorom tieto odrody konopy siatej pestuje a Pôdohospodárska platobná agentúra žiadosť schválila, sa nevyžaduje povolenie Ministerstva zdravotníctva SR na spracovanie.

K bodu 6

V rámci elektronizácie štátnej a verejnej správy je požiadavka na špeciálny papier s hologramom, na ktorom sa vydáva povolenie bezpredmetná.

K bodu 7

Navrhuje sa nové znenie § 15. V pôvodnom znení odseku 3 sa spresňuje, že poľnohospodár môže pestovať odrodu konopy siatej uvedenú v osobitnom predpise bez povolenia podľa tohto zákona len v prípade, ak pred výsevom podal Pôdohospodárskej platobnej agentúre jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb v kalendárnom roku, v ktorom bude túto odrodu konopy siatej pestovať a platobná agentúra jeho žiadosť prijala.

Navrhuje sa doplniť § 15 o nové odseky, ktoré nadväzujú na odsek 3.

V novom odseku 5 sa ukladá poľnohospodárom oznámiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre a Ministerstvu zdravotníctva SR údaje o spracovateľskej organizácii, ktorej dodali úrodu a odovzdané množstvo konopy siatej uvedenej v osobitnom predpise,

Cieľom navrhovaných ustanovení je získanie prehľadu o pestovaní a využití konopy siatej uvedenej v osobitnom predpise a pestovanej podľa § 15 ods. 3.

3

V záujme právnej istoty a jednoznačnosti sa navrhuje nové znenie § 15 ods. 4. Jednoznačne sa určuje, že za spracovateľskú organizáciu, ktorej dodáva pestovateľ konopnej rastliny úrodu konopnej rastliny sa považuje držiteľ povolenia na výrobu alebo držiteľ povolenia na spracovanie podľa tohto zákona alebo podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti.

Cieľom nového znenia odseku 5 je uložiť držiteľovi povolenia povinnosť zaobchádzať s konopnou rastlinou len v povolenom druhu a rozsahu činnosti.

K bodu 8

Navrhuje sa nové znenie § 16 ods. 2. Ide o ustanovenie vzťahujúce sa na pestovateľov maku siateho, ktorí pestujú mak bez povolenia na potravinárske účely na ploche menšej ako 100 m2. Jednoznačne sa určuje, že pestovateľ je povinný makovú slamu zneškodniť bezodkladným zapracovaním do pôdy alebo ju odovzdať spracovateľskej organizácii, ktorá musí byť držiteľom povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b).

K bodu 9

V záujme právnej istoty a jednoznačnosti sa navrhuje nové znenie § 16 ods.4. Jednoznačne sa určuje, že za spracovateľskú organizáciu, ktorej odovzdáva pestovateľ maku siateho úrodu maku siateho sa považuje držiteľ povolenia na výrobu alebo držiteľ povolenia na spracovanie.

K bodu 10

V záujme zníženia administratívnej náročnosti navrhuje sa oznamovať výsledky inventarizácie len v prípadoch zistenia straty omamnej alebo psychotropnej látky.

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky pre Platobnú agentúru v § 15 ods. 4. Je potrebné upraviť aj § 34 písmeno d).

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava

K bodu 13

4

Navrhuje sa vypustiť v § 35 z kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR zverejňovanie zoznamu držiteľov povolení s uvedením druhu činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie a zmeny údajov uvedených v povolení, dočasné pozastavenie činnosti a zrušenie alebo zánik povolenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ministerstvo zdravotníctva SR z dôvodu ochrany a bezpečnosti držiteľov povolení takéto zoznamy nezverejňovalo a preto navrhuje zrušiť túto právomoc.

K bodu 14

Legislatívno - technická úprava súvisiaca s vypustením slova „zmluvnej“ vo vzťahu k spracovateľskej organizácii.

K bodu 15

Vzhľadom na doplnenie požiadavky, aby žiadateľ o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a) preukázal, že spracovateľská organizácia platné povolenie na spracovanie pestovanej rastliny s obsahom omamnej a psychoptropnej látky, navrhujú sa prechodné ustanovenia k vydaným povoleniam a konaniam začatých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

K bodu 16

Na základe rozhodnutia prijatého na 62. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 19. 3.2019 sa navrhuje zaradiť dve látky: látku Orto-fluórfentanyl a látku Para-fluór-butyrylfentanyl medzi omamné látky I. skupiny.

Podľa hodnotenia odborného výboru je látka Orto-fluórfentanyl syntetický opioid a je štruktúrou podobná fentanylu, kontrolovanej látke, ktorá sa bežne používa v medicíne pri celkovej anestézii počas operácií a na tlmenie bolesti.

Látka Orto-fluórfentanyl nemá žiadne zaznamenané terapeutické použitie a jej používanie spôsobilo úmrtia. Existujú dostatočné dôkazy, že látka Orto-fluórfentanyl sa zneužíva alebo sa môže pravdepodobne zneužívať a môže sa stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo opodstatňuje zaradenie uvedenej látky pod medzinárodnú kontrolu.

5

Látku Orto-fluórfentanyl monitoruje EMCDDA ako novú psychoaktívnu látku v zmysle nariadenia (ES) č. 1920/2006. Látka Orto-fluórfentanyl bola zistená v piatich členských štátoch a kontroluje sa najmenej v štyroch členských štátoch EÚ. Spája sa s najmenej štyrmi prípadmi úmrtia a dvoma prípadmi akútnej intoxikácie.

Podľa hodnotenia odborného výboru je látka Para-fluór-butyrylfentanyl syntetický opioid a je štruktúrou podobná fentanylu, kontrolovanej látke, ktorá sa bežne používa v medicíne pri celkovej anestézii počas operácií a na tlmenie bolesti.

Látka Para-fluór-butyrylfentanyl by sa mohla transformovať na svoj izomér Para-fluór-izobutyrylfentanyl, ktorý je uvedený v Zozname I Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach.

Látka Para-fluór-butyrylfentanyl nemá žiadne zaznamenané terapeutické použitie a jej používanie spôsobilo úmrtia. Existujú dostatočné dôkazy, že látka Para-fluór-butyrylfentanyl sa zneužíva alebo sa môže pravdepodobne zneužívať a môže sa stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo opodstatňuje zaradenie uvedenej látky pod medzinárodnú kontrolu.

Látku Para-fluór-butyrylfentanyl monitoruje EMCDDA ako novú psychoaktívnu látku v zmysle nariadenia (ES) č. 1920/2006 (pod názvom 4-fluór-butyrfentanyl/4F-B). Látka Para-fluór-butyrylfentanyl bola zistená v siedmich členských štátoch a kontroluje sa najmenej v siedmich členských štátoch EÚ. Otvorene sa predáva na trhu. Spája sa najmenej s tromi prípadmi úmrtia.

K bodu 17

Dodatočne sa spresňuje, že na živicu z rastlín rodu Cannabis (konopa) vyrobenú z odrôd konopy siatej uvedených v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov sa nevzťahuje zákon o omamných a psychotropných látkach. obdobne ako pri riadku Rastliny rodu Cannabis (konopa) a riadku Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa).

K bodu 18

6

Na základe rozhodnutia prijatého na 62. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 19. 3.2019 sa navrhuje zaradiť látku ADB-FUBINACA, medzi psychotropné látky I. skupiny.

Podľa hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „odborný výbor“) ADB-FUBINACA je syntetický agonista kanabinoidných receptorov, ktorý vykazuje podobné účinky ako tetrahydrokanabinol (ďalej len „THC“), ktorý spôsobuje hlavné psychoaktívne účinky kanabisu.

Látka ADB-FUBINACA nemá terapeutické použitie ani nezískala povolenie na uvedenie na trh ako liek. Existujú dostatočné dôkazy, že látka ADB-FUBINACA sa zneužíva alebo sa môže pravdepodobne zneužívať a môže sa stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo opodstatňuje zaradenie uvedenej látky pod medzinárodnú kontrolu.

Látku ADB-FUBINACA monitoruje Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) ako novú psychoaktívnu látku v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006. Látka ADB-FUBINACA bola zistená v 19 členských štátoch a kontroluje sa najmenej v desiatich členských štátoch EÚ. Spája sa s najmenej dvoma prípadmi úmrtia a štyrmi prípadmi akútnej intoxikácie a je predmetom výstrahy v záujme ochrany verejného zdravia zadanej do systému včasného varovania Európskej únie.

K bodu 19

Na základe pripomienky Ministerstva vnútra SR v rámci MPK sa navrhuje zaradiť látku 4-CEC medzi psychotropné látky I. skupiny. stimulačné účinky podobné 4-MMC (mefedrón) alebo khatu. Často sa používa v zmesi s inými psychoaktívnymi látkami. Užíva sa šňupaním, orálne alebo injekčne. V prípade konzumácie 4-CEC šňupaním udávajú užívatelia veľké bolesti nosových slizníc. Uvedená látka nemá žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Látka 4-CEC je zaradená na zoznam kontrolovaných látok vo Veľkej Británii od roku 2016.

Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry. sa navrhuje zaradiť dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC medzi psychotropné látky I. skupiny. Obe látky zvyšujú krvný tlak, pulzovú frekvenciu a tachykardiu, čo sa prejavuje pocitmi úzkosti, paniky a stratou orientácie v čase a priestore.

7

Riziko vážneho poškodenia zdravia alebo úmrtia sa zvyšuje po použití alkoholu, iných stimulujúcich látok alebo kanabinoidov. V rokoch 2015 2017 bolo podľa poľského monitorovacieho centra pre drogy zaznamenaných 15 intoxikáciií látkou 4-CMC,z ktorých šesť bolo smrteľných.

Tieto dve látky zakázané v Českej republike, Poľsku a Rakúsku. Na základe výkonu policajných činností vrátane medzinárodnej bilaterálnej medzinárodnej policajnej spolupráce bolo zistené, že ich výroba bola presunutá na územie Slovenskej republiky, nakoľko tieto dve látky nie v Slovenskej republike podľa v súčasnosti platnej legislatívy zaradené medzi zakázané látky. Vyrobené produkty obsahujúce látku 3-CMC alebo látku 4-CMC významne ohrozujú verejné zdravie a sú preedmetom obchodovania nielen v Slovenskej republike ale aj v susedných štátoch.

Národná kriminálna agentúra okrem výkonu služobnej činnosti na úseku boja proti organizovanej drogovej kriminalite plní zároveň úlohy odborného gestora protidrogovej politiky v rámci Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru SR požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov o zaradenie týchto látok do prílohy č. 1 spomenutého zákona.

K bodu 20

V rámci MPK požiadalo Ministerstvo vnútra SR o doplnenie látky uvedenej v tomto novelizačnom bode s odôvodnením, že uvedená látka bola zaistená príslušníkmi Policajného zboru v priebehu rokov 2018 - 2019. Je užívaná ako náhrada za zakázané psychotropné látky, pričom predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie.

Látka DOI je substituovaný amfetamín s psychedelickým účinkom na konzumenta s podobným účinkom ako LSD. Sekundárne sa vyskytujú aj stimulačné účinky. Užíva sa vo forme tripu. Uvedená látka nemá v súčasnosti žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Látka DOI je zakázaná v USA, v Austrálii, v Dánsku, v Kanade a vo Švédsku.

K bodu 21

V rámci MPK požiadalo Ministerstvo vnútra SR o doplnenie látky uvedenej v tomto novelizačnom bode s odôvodnením, že uvedená látka bola zaistená príslušníkmi Policajného zboru v priebehu rokov 2018 - 2019. Je užívaná ako náhrada za zakázané psychotropné látky, pričom predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie.

8

Látka 4F-MBMB-BINACA je účinkom na ľudský organizmus podobná látke ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Najčastejšie je dostupná v práškovej forme alebo vo forme práškovej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. Nemá žiadne priemyselné alebo medicínske využitie.

K bodu 22

Látka 5F-kumyl-PeGACLON na ľudský organizmus účinky podobné ako látka ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Dostupná je v práškovej forme alebo vo forme rastlinnej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. silné vedľajšie účinky. Dostupná je pod obchodným názvom 5F-SGT 151. Medzi konzumentmi je známa ako Hurricane alebo Lemon Herba. Látka 5F - kumyl PeGACLON nemá v súčasnosti žiadne medicínske ani priemyselné využitie; je zakázaná v Kanade, v USA a v Nemecku.

Látka 5F-MDMB PICA účinky na ľudský organizmus podobné ako v prípade látky ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC); niektoré zdroje udávajú aj anabolické účinky. Najčastejšie je látka 5F-MDMB-PICA dostupná v práškovej forme alebo vo forme práškovej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. Uvedená látka nemá žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Od mája 2018 patrí 5F-MDMB-PICA medzi zakázané látky v USA.

K bodu 23

Na základe rozhodnutia prijatého na 62. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 19. 3.2019 sa navrhuje zaradiť látku FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA medzi psychotropné látky I. skupiny.

Podľa hodnotenia odborného výboru je látka FUB-AMB syntetický agonista kanabinoidných receptorov, ktorý vykazuje podobné účinky ako látka THC, ktorá spôsobuje hlavné psychoaktívne účinky kanabisu.

Látka FUB-AMB nemá žiadne terapeutické použitie ani nezískala povolenie na uvedenie na trh ako liek. Existujú dostatočné dôkazy, že látka FUB-AMB sa zneužíva alebo sa môže pravdepodobne zneužívať a môže sa stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo opodstatňuje zaradenie uvedenej látky pod medzinárodnú kontrolu.

9

Látku FUB-AMB monitoruje EMCDDA ako novú psychoaktívnu látku v zmysle nariadenia (ES) č. 1920/2006. Látka FUB-AMB bola zistená v 23 členských štátoch a kontroluje sa najmenej v štyroch členských štátoch. Spája sa s najmenej dvoma prípadmi úmrtia a dvoma prípadmi akútnej intoxikácie.

K bodu 24

V rámci MPK požiadalo Ministerstvo vnútra SR o doplnenie látok uvedených v tomto novelizačnom bode s odôvodnením, že uvedené látky boli zaistené príslušníkmi Policajného zboru v priebehu rokov 2018 - 2019. užívané ako náhrada za zakázané omamné a psychotropné látky, pričom predstavujú vážne riziko pre verejné zdravie.

Látka kumyl-CH-MeGACLON na ľudský organizmus podobné účinky ako psychotropná látka I. skupiny ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Dostupná je v práškovej forme alebo vo forme rastlinnej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. silné vedľajšie účinky. Medzi konzumentmi je známa ako Herba. Uvedená látka nemá v súčasnosti žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Látka kumyl –CH- MeGACLON je uvedená na zozname zakázaných látok vo Veľkej Británii.

Látka kumyl PeGACLON je syntetický kanabinoid s účinkami na ľudský organizmus podobným ako v prípade látky ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Dostupná je aj pod obchodným názvom SGT 151 alebo medzi užívateľmi je známa ako Herba alebo Black Mamba, najčastejšie v práškovej forme alebo vo forme práškovej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. silné vedľajšie účinky. Uvedená látka nemá v súčasnosti žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Látka kumyl PeGACLON je zakázaná v Kanade, USA, Nemecku a vo Veľkej Británii.

K bodu 25

V rámci MPK požiadalo Ministerstvo vnútra SR o doplnenie látky uvedenej v tomto novelizačnom bode s odôvodnením, že uvedená látka bola zaistená príslušníkmi Policajného zboru v priebehu rokov 2018 - 2019. Je užívaná ako náhrada za zakázané psychotropné látky, pričom predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie.

Táto látka účinky podľa kritického hodnotenia Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) podobné účinkom látky ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Medzi užívateľmi v Slovenskej republike je známa ako Mamba, Black Mamba alebo Herba. Ide o

10

biely prášok, ktorý je pre konzumentov dostupný v tekutej forme pre užitie fajčením elektronickej cigarety. Nemá žiadne priemyselné alebo medicínske využitie. Prvý raz bola látka MMB-FUBICA zaznamenaná EMCDDA vo Švédsku vo februári v roku 2015. V súvislosti s jej užitím bolo zaznamenaných viac ako 1000 hospitalizácií a 40 úmrtí. MMB-FUBICA je uvedená na zoznamoch zakázaných látok vo Švédsku, Veľkej Británii, USA, Japonsku, Nemecku a v Kanade.

K bodu 26

Na základe rozhodnutia prijatého na 62. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 19. 3.2019 sa navrhuje zaradiť látku N-etylnorpentylón, efylón medzi psychotropné látky I. skupiny.

Látka N-etylnorpentylón je syntetický katinón. Látka N-etylnorpentylón nemá terapeutické použitie a ani nezískala povolenie na uvedenie na trh ako liek.

Zo zachytení vyplýva, že látka N-etylnorpentylón je dostupná vo forme prášku, kryštálov, kapsúl a tabliet. Vyskytujú sa príklady, keď je táto droga predávaná tajne ako „extáza“/MDMA. Existujú dostatočné dôkazy, že látka N-etylnorpentylón sa zneužíva alebo sa môže pravdepodobne zneužívať a môže sa stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo opodstatňuje zaradenie uvedenej látky pod medzinárodnú kontrolu.

Látku N-etylnorpentylón monitoruje EMCDDA ako novú psychoaktívnu látku v zmysle nariadenia (ES) č. 1920/2006 (pod názvom efylón). Látka N-etylnorpentylón bola zistená v 24 členských štátoch a kontroluje sa najmenej v šiestich členských štátoch EÚ. Otvorene sa predáva na trhu, a to aj v zmesi s MDMA, kokaínom a ketamínom. Spája sa s najmenej siedmimi prípadmi úmrtia a siedmimi prípadmi akútnej intoxikácie.

K bodu 27

Navrhuje sa vypustenie látky cannabidiol z II. skupiny psychotropných látok, pretože táto látka nie je v zozname psychotropných látok podľa Dohovoru OSN o psychotropných látkach z roku 1971 ani v zozname omamných látok podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961. Z členských štátov Európskej únie, je na zozname psychotropných látok iba v Slovenskej republike od 1. 12. 2011 a od vtedy spôsobuje aplikačné problémy.

11

Expertný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre drogové závislosti (ECDD) odporučil dňa 29.8.2018 Komisii OSN pre omamné látky (CND), aby zaradila cannabidiol do zoznamu omamných látok, preto Ministerstvo zdravotníctva SR sme pri novele zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v roku 2018 (zákon č. 287/2018 Z. z.) nenavrhlo jej vypustenie z II. skupiny psychotropných látok.

Dňa 24. januára 2019 Expertný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre drogové závislosti (ECDD) zaslal Sekretariátu Komisie OSN pre omamné látky (CND) odporúčanie týkajúce sa nových psychoaktívnych látok ako aj odporúčanie týkajúce sa cannabidiolu.

ECDD na svojom 40. zasadnutí odporučilo, aby prípravky obsahujúce cannabidiol neboli zaradené do zoznamu kontrolovaných látok podľa Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 a neboli pod medzinárodnou kontrolou. Cannabidiol sa nachádza v konope a konopnej živici, ale nemá psychoaktívne vlastnosti, nemá potenciál na zneužitie a nemá potenciál produkovať závislosť.

Navrhuje sa vypustenie látky cannabidiol z II. skupiny psychotropných látok, pretože táto látka nie je v zozname psychotropných látok podľa Dohovoru OSN o psychotropných látkach z roku 1971, ani v zozname omamných látok podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961. Z členských štátov Európskej únie je na zozname psychotropných látok iba v Slovenskej republike od 1. 12. 2011, čo spôsobuje aplikačné problémy.

K bodu 28

Na základe pripomienky Ministerstva vnútra SR v MPK sa spresňuje v prílohe č. 1 na konci zoznamu omamných látok II. skupiny, že stereoizoméry omamnej látky látky - Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán a Levorfanol, chemicky (-)-N-metylmorfinán-3-ol v rámci zákona zaradené do prílohy č. 1 II. skupiny omamných látok a ich streoizoméry, a preto Dextrometorfán, chemicky (+)-3-metoxy-N-metylmorfinán a Dextrorfanol, chemicky (+)-N-metylmorfinán-3-ol by mali byť v súlade s Jednotným dohovorom OSN z roku 1961 vyňaté z tejto skupiny.

12

K bodu 29

V súlade s článkom 2 ods. 1 druhým pododsekom sa v prílohe č. 3 odkazuje na delegovanú smernicu Komisie (EÚ) z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy.

K čl. II

Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

V Bratislave dňa 21. augusta 2019.

Peter Pellegrini v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Andrea Kalavská v.r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore