Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z. 380/2022 účinný od 01.12.2022

Platnosť od: 23.11.2022
Účinnosť od: 01.12.2022
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z. 380/2022 účinný od 01.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 380/2022 s účinnosťou od 01.12.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 162/2018 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1a ods. 9 písm. d) sa slová „Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby“ nahrádzajú slovami „Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Národného bezpečnostného úradu a Výskumného ústavu rastlinnej výroby ako organizačnej zložky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra“.
2.
V § 1a ods. 9 písmeno g) znie:

„g)
subjekt hospodárskej mobilizácie,1d)“.

3.
V § 1a sa odsek 9 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i)
prevádzkovateľ zásobníka a výrobca plynu,

j)
subjekt potravinárskeho priemyslu podľa prílohy č. 6.“.

4.
V § 3 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v plynárenstve“.
5.
V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre chránených odberateľov,“.

6.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
havarijných odberových stupňov.“.

7.
V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Obmedzenie odberu plynu podľa obmedzujúcich odberových stupňov uplatňuje plynárenský dispečing pre odberné miesto odberateľa plynu, ktorého súčet denných hodnôt spotreby za posledný štvrťrok predchádzajúceho roka a prvý štvrťrok príslušného roka predstavuje menej ako 70 % celkovej spotreby za obdobie od 1. apríla predchádzajúceho roka do 31. marca príslušného roka (ďalej len „odberateľ nezávislý od vonkajšej teploty ovzdušia“), okrem odberateľa plynu, ktorý je organizačnou zložkou Zboru väzenskej a justičnej stráže, zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak nie je k dispozícii skutočná spotreba, typ odberného miesta určí dodávateľ plynu podľa charakteru odberu odberného miesta. Zaradenie odberného miesta do jednotlivého typu platí na obdobie od 1. októbra príslušného roka do 30. septembra nasledujúceho roka.“.

8.
V § 4 odsek 4 znie:

„(4)
Pri obmedzujúcom odberovom stupni
a)
4 odberné miesto odberateľa plynu s možnosťou prejsť na náhradné palivo so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 000 MWh alebo nad 374 181 m3 zníži odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, najmenej však nad hodnotu bezpečnostného minima; odberateľ plynu, ktorému je určený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo do 24 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa,

b)
5 odberné miesto odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 300 000 MWh alebo nad 27 881 041 m3 zníži odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,

c)
6 odberné miesto odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 300 000 MWh alebo nad 27 881 041 m3 zníži odber plynu na hodnotu bezpečnostného minima vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,

d)
7 odberné miesto odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 300 000 MWh alebo nad 27 881 041 m3 zníži odber plynu na hodnotu bezpečnostného minima a odberné miesto odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 000 MWh alebo nad 374 181 m3 zníži odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,

e)
8 odberné miesto odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 641,4 MWh alebo nad 60 000 m3 zníži odber plynu na úroveň bezpečnostného minima bezodkladne od vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, ak je možné odber plynu znížiť bez poškodenia výrobného zariadenia odberateľa plynu, vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu, okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa, pričom bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na odbernom mieste odberateľa plynu, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobného zariadenia a obsluhy a na zamedzenie vzniku škody, a je určené pre jednotlivé odberné miesto dodávateľa plynu v absolútnej hodnote v merných jednotkách zemného plynu v m3; ak nie je možné bezodkladne znížiť odber plynu na hodnotu bezpečnostného minima bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram potrebný na zníženie odberu a tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi, ktoré poskytne svojmu dodávateľovi plynu,

f)
9 odberné miesto odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 641,4 MWh alebo nad 60 000 m3 zníži odber plynu na nulu; ak nie je možné bezodkladne ukončiť odber plynu bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram potrebný na ukončenie odberu a tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi, ktoré poskytne svojmu dodávateľovi plynu.“.

9.
V § 4 ods. 5 deviaty bod znie:

„9.
poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom,“.

10.
V § 4 ods. 5 jedenástom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území“.
11.
V § 4 odsek 7 znie:

„(7)
Obmedzujúci odberový stupeň 4 môže byť vyhlásený a môže nadobudnúť účinnosť súčasne so základným odberovým stupňom alebo s obmedzujúcimi odberovými stupňami 5 až 7.“.

12.
V § 4 ods. 10 písmeno f) znie:

„f)
poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom,“.

13.
V § 4 ods. 10 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území“.
14.
V § 4 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Pre odberateľa plynu, ktorý je prvkom kritickej infraštruktúry alebo prvkom európskej kritickej infraštruktúry podľa osobitného predpisu1e) alebo vybraným objektom obrannej infraštruktúry podľa dohody plynárenského dispečingu alebo ministerstva s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, je bezpečnostné minimum 100 % základného odberového stupňa podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s dodávateľom plynu, okrem výroby elektriny, ktorá sa nepoužíva na poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a okrem spracovania, skladovania a distribúcie ropy a ropných produktov nad rámec naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území.“.
15.
V § 4 ods. 12 sa slová „pri uzavretí zmluvy“ nahrádzajú slovami „v zmluve“ a na konci sa pripája táto veta: „Zaradenie medzi osoby podľa odseku 5 sa počas vyhlásenej krízovej situácie v plynárenstve uskutoční len so súhlasom ministerstva, po konzultácii s plynárenským dispečingom.“.
16.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14)
Zoznam odvetví pre odberné miesta odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia podľa odseku 10 písm. a) až c) je uvedený v prílohe č. 6.“.

17.
V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Obmedzenie odberu plynu vykurovacími krivkami sa uplatňuje pre odberateľa plynu, ktorého súčet denných hodnôt spotreby za posledný štvrťrok predchádzajúceho roka a prvý štvrťrok príslušného roka predstavuje viac ako 70 % celkovej spotreby za obdobie od 1. apríla predchádzajúceho roka do 31. marca príslušného roka (ďalej len „odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia“) a odberateľa plynu, ktorý je organizačnou zložkou Zboru väzenskej a justičnej stráže, zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; ak nie je k dispozícii skutočná spotreba, typ odberného miesta určí dodávateľ podľa charakteru odberu odberného miesta. Zaradenie odberného miesta do jednotlivého typu platí na obdobie od 1. októbra príslušného roka do 30. septembra nasledujúceho roka.“.

18.
V § 5 ods. 4 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa číslo „4 000“ nahrádza číslom „645,6“, číslo „374 181“ sa nahrádza číslom „60 000“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.
19.
V § 5 ods. 4 písm. a) druhý bod znie:

„2.
najviac 90 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov, pre objekty škôl a organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže,“.

20.
V § 5 ods. 4 písm. b) druhý bod znie:

„2.
najviac 80 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov, pre objekty škôl a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže,“.

21.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:

„c)
štvrtá vykurovacia krivka, ktorá určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa tretej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu malý podnik,

d)
piata vykurovacia krivka, ktorá určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa štvrtej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu objekt školy,

e)
šiesta vykurovacia krivka, ktorá určuje prerušenie dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti.“.

22.
V § 5 odsek 5 znie:

„(5)
Odberateľ plynu, ktorý využíva časť odberu plynu na vykurovanie zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo na vykurovanie bytov, dohodne s dodávateľom plynu v zmluve o dodávke plynu časť odberu plynu vyjadrenú v percentách z celkového odberu využívaného na tento účel a obmedzujúce vykurovacie krivky ako vážený priemer predpokladaného množstva odberu využívaného na tento účel. Odberateľ plynu, ktorý časť odberu plynu využíva pre technologické potreby výrobných zariadení, pri vyhlásení obmedzujúceho odberového stupňa 8 alebo 9 nesmie zabezpečovať výrobu okrem odberateľov plynu uvedených v § 4 ods. 10 písm. a) až j).“. “.

23.
§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6
Havarijné odberové stupne
(1)
Prvým havarijným odberovým stupňom je stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže.

(2)
Druhým havarijným odberovým stupňom je stupeň 11. Pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov plynu.“.

24.
V § 7 ods. 1 prvej vete a tretej vete sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 až 5“.
25.
V § 7 odsek 3 znie:

„(3)
Dodávateľ plynu pre riešenie stavu núdze poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete o odberných miestach odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia so zmluvne dohodnutým množstvom odberu plynu nad 4 026,2 MWh, najviac však do 300 000 MWh, informáciu o dennom maximálnom množstve plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu v m3 pri odberovom stupni 3 uplatňujúcom sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri uplatňovaní obmedzujúcich odberových stupňov 4 až 9, informáciu o časovom sklze v hodinách pri nariadenom prechode z odberu v odberovom stupni 3 uplatnenom počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9.“.

26.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Dodávateľ plynu pre riešenie stavu núdze poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete o odberných miestach odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia so zmluvne dohodnutým množstvom odberu plynu nad 300 000 MWh informáciu o dennom maximálnom množstve plynu v m3, o hodnote denného odberu plynu v m3 pri odberovom stupni 3 uplatňujúcom sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, o hodnote jednotlivých odberov plynu v m3 pri uplatňovaní obmedzujúcich odberových stupňov 4 až 9, informáciu o časovom sklze v hodinách pri nariadenom prechode z odberu v odberovom stupni 3 uplatnenom počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení na odber pri vyhlásenom obmedzujúcom odberovom stupni 8 alebo 9.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

27.
V § 7 ods. 6 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 až 5“.
28.
V § 9 ods. 2 sa slová „dodaný odberateľom v domácnosti“ nahrádzajú slovami „prevzatý dodávateľom plynu“.
29.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 416/2012 Z. z.
Prevziať prílohu - Spôsob podrobného určenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov, základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek“.

30.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 416/2012 Z. z.
Zoznam odvetví potravinárskeho priemyslu, na ktoré sa vzťahuje bezpečnostné minimum podľa § 4 ods. 14 a na ktoré sa nevzťahujú obmedzujúce odberové stupne elektrického výkonu plánu obmedzovania spotreby podľa prílohy č. 1
1.
mäsopriemysel,

2.
mliekarenský priemysel,

3.
chov a spracovanie hospodárskych zvierat,

4.
tukový priemysel,

5.
mlynský priemysel,

6.
pekárenský priemysel,

7.
cukrovarnícky priemysel,

8.
konzervárenský a mraziarenský priemysel,

9.
výroba balenej vody,

10.
výroba potravín na rastlinnej báze,

11.
odstraňovanie a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov.“.

31.
V celom texte vyhlášky sa slová „641,4 MWh“ nahrádzajú slovami „645,6 MWh“ a slová „4 000 MWh“ sa nahrádzajú slovami „4 026,2 MWh“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.

Karel Hirman v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore