Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 29.12.2007
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD8 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 647/2007 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, ...

§ 2
Vycestovanie občanov do zahraničia
(1)

Občan má právo slobodne vycestovať do zahraničia, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Občan môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ...

§ 3
Návrat občanov do Slovenskej republiky
(1)

Občan má právo na slobodný návrat do Slovenskej republiky.

(2)

Občan, ktorý sa pri návrate pri prekračovaní vonkajšej štátnej hranice nemôže preukázať ...

(3)

Ak občan pri návrate pri prekračovaní vonkajšej štátnej hranice nemôže preukázať svoju totožnosť, ...

DRUHÁ ČASŤ

CESTOVNÉ DOKLADY

§ 4
Cestovný doklad
(1)

Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo ...

(2)

Občan má právo na vydanie cestovného dokladu, ak nie sú dôvody na odoprenie vydania cestovného ...

(3)

Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu okrem náhradného ...

Údaje uvedené v cestovnom doklade

§ 5
(1)

Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa:

a)
meno a priezvisko,
b)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
pohlavie,
e)
štátnu príslušnosť; to sa nevzťahuje na cestovný doklad cudzinca,
f)
diplomatickú hodnosť alebo služobnú hodnosť, ak ide o diplomatický pas alebo služobný pas,
g)
podobu tváre,
h)
podpis,
i)
biometrické údaje, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak; na účely tohto zákona sú biometrickými ...
(2)

Cestovný doklad musí obsahovať aj údaj o

a)
absencii biometrického údaja odtlačkov prstov držiteľa v dátovom nosiči, ak ide o občana staršieho ...
b)
časovej platnosti, prípadne ďalšie údaje ustanovené medzinárodnou zmluvou,
c)
obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
(3)

Do cestovného dokladu sa zapíše na žiadosť občana

a)
skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného ...
b)
údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným ...
(4)

Podpisom držiteľa podľa odseku 1 písm. h) sa na účely vydania cestovného dokladu rozumie vlastnou ...

(5)

Biometrické údaje možno použiť výlučne na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie ...

(6)

Občan, ktorému bol vydaný cestovný doklad s biometrickými údajmi, prípadne jeho zástupca podľa ...

(7)

Údaje spracované v dátovom nosiči s biometrickými údajmi nemožno spracúvať iným spôsobom, ...

§ 6
(1)

Do cestovného dokladu možno zapisovať údaje

a)
o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky,
b)
o príslušnosti k civilnej zložke ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo statuse závislej osoby, ...
c)
na základe medzinárodnej zmluvy alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.
(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. a) zapisuje do cestovného dokladu policajný útvar; tieto údaje sa ...

(3)

Údaje podľa odseku 1 písm. b) zapisujú do cestovného dokladu orgány Ministerstva obrany Slovenskej ...

§ 7
Druhy cestovných dokladov

Cestovný doklad je

a)

cestovný pas,

b)

diplomatický pas,

c)

služobný pas,

d)

náhradný cestovný doklad,

e)

cestovný doklad cudzinca,

f)

náhradný cestovný doklad Európskej únie,6)

g)

iný doklad.

§ 8
Cestovný pas
(1)

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta ...

(2)

Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta.

(3)

Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, cestovný pas sa občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov, vydáva ...

(4)

Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosťou ...

Diplomatický pas a služobný pas

§ 9
(1)

Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej ...

a)
prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
b)
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
členovi vlády Slovenskej republiky,
d)
sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
bývalému prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
f)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
g)
generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky a prvému námestníkovi generálneho prokurátora ...
h)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
i)
guvernérovi a viceguvernérovi Národnej banky Slovenska,
j)
verejnému ochrancovi práv,
k)
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu,
l)
riaditeľovi Slovenskej informačnej služby,
m)
štátnemu tajomníkovi ministerstva,
n)
náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2)

Diplomatický pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí občanovi v medzinárodnej organizácii, ...

a)
členom Európskej komisie, jeho manželom alebo manželkou (ďalej len „manžel“) a nezaopatreným ...
b)
vedúcim delegácie Európskej únie v zahraničí,
c)
poslancom Európskeho parlamentu,
d)
sudcom Súdneho dvora Európskej únie alebo sudcom Všeobecného súdu,
e)
sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva,
f)
zástupcom Slovenskej republiky v Eurojuste,
g)
zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo pred Všeobecným ...
h)
zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva,
i)
najvyšším predstaviteľom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym ...
j)
zamestnancom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zamestnaným na dobu určitú v rámci kvóty, ...
k)
vedúcim misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo Organizácie spojených národov ...
(3)

Diplomatický pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí aj občanovi, ktorý je

a)
diplomatickým zamestnancom ministerstva zahraničných vecí,
b)
diplomatickým zamestnancom podľa osobitného predpisu6a) pracujúcim na zastupiteľskom úrade Slovenskej ...
c)
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného ...
d)
diplomatickým kuriérom.
(4)

Diplomatický pas môže vydať ministerstvo zahraničných vecí so súhlasom ministra zahraničných ...

a)
ktorý je zamestnancom Európskej komisie a jeho zamestnanie je viazané funkčným obdobím člena ...
b)
ktorý je zamestnancom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym členom, ...
c)
ktorý je zamestnancom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym členom, ...
d)
ktorý je vyslaný na výkon práce v aktivitách civilného krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...
e)
u ktorého to zodpovedá medzinárodným zvyklostiam.
(5)

Diplomatický pas sa vydáva osobám uvedeným v odsekoch 1 až 4 na obdobie výkonu funkcie alebo na ...

(6)

Držiteľ diplomatického pasu uvedený v odseku 4 je povinný po skončení zahraničnej cesty alebo ...

§ 10
(1)

Služobný pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí občanovi, ktorý je

a)
predsedom alebo podpredsedom ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, na ktorého ...
b)
predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
c)
predsedom vyššieho územného celku,
d)
primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
e)
prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
f)
komisárom pre deti,
g)
komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím,
h)
zamestnancom ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady ...
i)
zamestnancom podľa osobitného predpisu6a) pracujúcim na zastupiteľskom úrade,6b) ak nie je držiteľom ...
j)
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného ...
k)
zamestnancom alebo policajtom útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý plní osobitné ...
(2)

Ministerstvo zahraničných vecí môže vo výnimočnom prípade, na základe žiadosti vedúceho príslušného ...

(3)

Služobný pas sa vydáva osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 na obdobie výkonu funkcie alebo na čas ...

(4)

V čase, keď držiteľ služobného pasu podľa odseku 2 neplní služobné úlohy v zahraničí, odovzdá ...

§ 11
(1)

Na konanie o žiadosti o vydanie diplomatického pasu a služobného pasu sa nevzťahuje všeobecný ...

(2)

Ministerstvo zahraničných vecí je oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania povinností uvedených ...

§ 12
Náhradný cestovný doklad
(1)

Náhradný cestovný doklad je cestovný doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou ...

(2)

Zastupiteľský úrad požiada pred vydaním náhradného cestovného dokladu príslušný útvar o ...

(3)

Občanovi, ktorý nie je držiteľom iného platného cestovného dokladu, vydá zastupiteľský úrad ...

(4)

Ak občan, ktorý má byť vyhostený na územie Slovenskej republiky, odmietne požiadať zastupiteľský ...

(5)

Zastupiteľský úrad môže vo výnimočnom prípade na návrat do Slovenskej republiky vydať náhradný ...

(6)

Náhradný cestovný doklad vydaný z dôvodu návratu na územie Slovenskej republiky pre občana mladšieho ...

(7)

Zastupiteľský úrad môže vydať náhradný cestovný doklad aj vtedy, ak zákonný zástupca alebo ...

(8)

Zastupiteľský úrad môže vydať náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky aj ...

§ 13
Cestovný doklad cudzinca
(1)

Cestovný doklad cudzinca vydáva s platnosťou na dva roky útvar Policajného zboru osobe

a)
bez štátnej príslušnosti,9) ktorej bolo udelené povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej ...
b)
ktorej bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.10)
(2)

Ak osobe uvedenej v odseku 1 nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydá sa jej cestovný ...

§ 14
Náhradný cestovný doklad Európskej únie

Náhradný cestovný doklad Európskej únie vydáva zastupiteľský úrad na žiadosť občana Európskej ...

§ 15
Iný doklad
(1)

Iným dokladom je doklad, ktorý sa na základe medzinárodnej zmluvy považuje za cestovný doklad.11) ...

(2)

Na občiansky preukaz sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ostatných cestovných ...

TRETIA ČASŤ

Podmienky a postup pri vydávaní cestovných dokladov a predĺžení doby platnosti cestovného dokladu <span class="shorten">...</span>

§ 16
Žiadosť o vydanie cestovného dokladu a žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu ...
(1)

Cestovný doklad sa vydáva na základe žiadosti.

(2)

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu ...

(3)

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ...

(4)

Ďalšie údaje a podklady sú

a)
predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko,
b)
adresa súčasného trvalého pobytu, a ak je kratší ako 10 rokov, aj adresa predchádzajúceho trvalého ...
c)
údaje o cestovnom doklade, ak už bol vydaný; skôr vydaný cestovný doklad občan predkladá na ...
d)
odôvodnenie žiadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu,
e)
údaje o totožnosti manžela alebo rodiča dieťaťa mladšieho ako 25 rokov, ak ide o vydanie diplomatického ...
f)
údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky z predloženého platného cestovného dokladu alebo ...
g)
údaje uvedené vo výpise z osobitnej matriky13) predloženom namiesto matričného dokladu orgánu ...
h)
iné údaje, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy podmienkou vydania cestovného dokladu,
i)
doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu ...
j)
osvedčený preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka,15) ak medzinárodná zmluva neustanovuje ...
(5)

Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti o vydanie cestovného dokladu, alebo žiadosti o predĺženie ...

(6)

Ak žiadosť o vydanie cestovného dokladu neobsahuje údaje a podklady podľa odsekov 3 až 5, orgán, ...

(7)

Od predloženia skôr vydaného cestovného dokladu podľa odseku 4 písm. c) môže príslušný útvar ...

(8)

Údaje a podklady k žiadosti o vydanie cestovného dokladu môže občan doložiť predložením platného ...

§ 17
Podanie žiadosti, nasnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu
(1)

Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný ...

(2)

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu, alebo žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu ...

(3)

Osvedčenie podpisu osoby podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť ...

(4)

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca.

(5)

Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe ...

(6)

Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať ...

(7)

Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne ...

(8)

Osoba, ktorá podala žiadosť podľa odseku 4, 5 alebo odseku 7, sa nemôže dať zastupovať podľa ...

(9)

Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, ...

(10)

Ak o vydanie cestovného dokladu žiada nevidiaci, ktorý používa okuliare s tmavými sklami, je povinný ...

§ 18
Prevzatie cestovného dokladu
(1)

Vyhotovený cestovný doklad občanovi podľa § 17 ods. 4, 5 alebo ods. 7 prevezme zákonný zástupca ...

(2)

Vyhotovený cestovný doklad si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu ...

(3)

Osvedčená plná moc na zastupovanie podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov ...

(4)

Cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na ...

§ 20
Predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca

Predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca môže vykonať len útvar Policajného zboru ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

NEPLATNOSŤ CESTOVNÉHO DOKLADU, ODOPRENIE VYDANIA CESTOVNÉHO DOKLADU ALEBO JEHO ODŇATIE, ODOBRATIE <span class="shorten">...</span>

§ 22
Neplatnosť cestovného dokladu

Cestovný doklad je neplatný, ak

a)

uplynula doba jeho platnosti,

b)

bol poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť, zápisy v ňom sú nečitateľné alebo ...

c)

obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje alebo neoprávnene vykonané zmeny,

d)

podľa podoby tváre v cestovnom doklade nemožno identifikovať jeho držiteľa,

e)

zanikne dôvod, pre ktorý sa držiteľovi vydal diplomatický pas alebo služobný pas,

f)

je zaplnený záznamami,

g)

držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

h)

držiteľ stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky; ak nedošlo k odovzdaniu cestovného dokladu, ...

i)

držiteľ nahlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo bol na príslušný útvar alebo ktorýkoľvek ...

j)

pri jeho preprave z miesta vyhotovenia došlo k jeho strate alebo odcudzeniu,

k)

došlo k poškodeniu dátového nosiča.21)

Odoprenie vydania cestovného dokladu alebo jeho odňatie

§ 23
(1)

Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi na žiadosť ...

a)
súdu alebo daňového úradu, ak je proti nemu nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej ...
b)
orgánu, ktorý vykonáva rozhodnutie súdu o výkone trestu odňatia slobody, ak nevykonal trest odňatia ...
(2)

Vydanie cestovného dokladu možno odoprieť alebo vydaný cestovný doklad možno odňať, ak je to ...

(3)

Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi, ak sa orgán ...

(4)

Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme na nevyhnutný čas; ...

(5)

Ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad odňatý, orgán, ktorý ho odňal, ho občanovi ...

(6)

Policajný útvar je oprávnený nepovoliť vycestovanie do zahraničia občanovi, ktorému bolo odopreté ...

§ 24
(1)

O odňatí cestovného dokladu rozhoduje orgán, ktorý cestovný doklad vydal.

(2)

Ak sa rozhodlo o odňatí cestovného dokladu alebo ak možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí ...

(3)

Orgán, ktorý cestovný doklad zadržal, je povinný vydať o tom jeho držiteľovi potvrdenie a cestovný ...

(4)

Orgán, ktorý cestovný doklad vydal, rozhodne o odňatí zadržaného cestovného dokladu alebo o ...

(5)

Ak po vydaní rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu nedošlo bezodkladne k jeho odovzdaniu alebo ...

§ 25

Proti rozhodnutiu o odopretí vydania cestovného dokladu a proti rozhodnutiu o odňatí cestovného ...

§ 26
Odobratie cestovného dokladu
(1)

Orgán, ktorý cestovný doklad vydal, policajný útvar alebo v zahraničí zastupiteľský úrad môže ...

(2)

Policajný útvar alebo v zahraničí zastupiteľský úrad, ktorý cestovný doklad odobral, je povinný ...

(3)

Orgán, ktorý odobratý cestovný doklad vydal, vyzve občana, ktorému bol cestovný doklad odobratý, ...

PIATA ČASŤ

POVINNOSTI, EVIDENCIA O CESTOVNÝCH DOKLADOCH A PRIESTUPKY NA ÚSEKU CESTOVNÝCH DOKLADOV

Povinnosti držiteľa cestovného dokladu a iných osôb

§ 27
(1)

Občan, ktorý je držiteľom cestovného dokladu, je povinný

a)
chrániť cestovný doklad pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
b)
odovzdať bezodkladne neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému ...
c)
odovzdať bezodkladne cestovný doklad, ktorý bol vydaný na obdobie výkonu funkcie alebo na čas ...
d)
ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek ...
e)
ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí zastupiteľskému úradu ...
f)
odovzdať bezodkladne cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí ...
(2)

Cestovný doklad neplatný podľa § 22 písm. a) môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ...

§ 28
(1)

Cestovný doklad sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať ...

(2)

Kto nájde alebo získa cestovný doklad iného občana, je povinný ho bezodkladne odovzdať orgánu, ...

§ 29
Evidencia cestovných dokladov
(1)

Orgány, ktoré cestovné doklady vydávajú, vedú evidenciu cestovných dokladov, ktorá je potrebná ...

(2)

Evidencia cestovných dokladov a centrálna evidencia cestovných dokladov obsahuje

a)
meno a priezvisko držiteľa, jeho rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko,
b)
dátum, miesto a okres narodenia, pohlavie,
c)
rodné číslo držiteľa,
d)
meno a priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia, ...
e)
číslo a druh cestovného dokladu,
f)
dátum vydania cestovného dokladu,
g)
dobu platnosti cestovného dokladu,
h)
príslušný útvar, ktorý cestovný doklad vydal,
i)
podobu tváre,
j)
podpis,
k)
biometrické údaje,
l)
údaje o dátovom nosiči s biometrickými údajmi a o záznamoch údajov v dátovom nosiči
1.
číslo dátového nosiča,
2.
kód vyjadrujúci základnú charakteristiku časti údajov uložených v dátovom nosiči v súlade ...
3.
kód verejnej časti elektronického podpisu osoby, ktorá vložila údaj do dátového nosiča,
m)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo iný titul alebo vedecko-akademickú ...
n)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a pohlavie občana mladšieho ako päť rokov zapísaného ...
o)
predĺženie doby platnosti cestovného dokladu a dátum zmeny platnosti,
p)
číslo a druh strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu,
q)
údaje o
1.
úschove cestovného dokladu,
2.
poškodení cestovného dokladu,
3.
pozmenení cestovného dokladu,
4.
odovzdaní cestovného dokladu,
5.
vrátení cestovného dokladu,
r)
dátum zničenia cestovného dokladu,
s)
údaje o zadržaní cestovného dokladu
1.
druh a číslo cestovného dokladu, ktorý má byť alebo bol zadržaný,
2.
orgán, ktorý požiadal o zadržanie cestovného dokladu,
3.
orgán, ktorý cestovný doklad zadržal,
4.
dátum a dôvod zadržania cestovného dokladu,
t)
údaje o odopretí vydania cestovného dokladu alebo o odňatí cestovného dokladu
1.
druh a číslo cestovného dokladu, ktorý bol odňatý,
2.
orgán, ktorý požiadal o odopretie cestovného dokladu alebo o jeho odňatie,
3.
orgán, ktorý rozhodol o odopretí vydania cestovného dokladu alebo o jeho odňatí,
4.
dátum a dôvod odopretia vydania cestovného dokladu alebo jeho odňatia,
5.
dátum a dôvod vrátenia odňatého cestovného dokladu,
6.
meno, priezvisko a rodné číslo občana, na ktorého sa vzťahujú údaje o odopretí vydania cestovného ...
u)
údaje o správnom konaní, ktoré sú potrebné na plnenie úloh podľa § 33,
v)
údaje o priestupkoch podľa § 30.
(3)

Orgány, ktoré vedú evidenciu cestovných dokladov, poskytujú údaje podľa odseku 2 Policajnému ...

(4)

Orgány, ktoré vedú evidenciu cestovných dokladov, poskytujú údaje podľa odseku 2 písm. a) až ...

(5)

Pri spracúvaní osobných údajov vedených podľa tohto zákona a pri ich ochrane sa postupuje podľa ...

Priestupky

§ 30
(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto

a)
prekročí štátnu hranicu mimo hraničného priechodu, ak tento spôsob prekračovania štátnej hranice ...
b)
prekročí štátnu hranicu s platným cestovným dokladom cez hraničný priechod v čase jeho uzatvorenia, ...
c)
prekročí štátnu hranicu s platným cestovným dokladom cez hraničný priechod alebo na inom mieste ...
d)
sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť kontrole cestovných dokladov pri prekračovaní štátnej ...
e)
sa neoprávnene zmocní cudzieho cestovného dokladu alebo ho zneužije,
f)
vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v cestovnom doklade,
g)
vedome použije neoprávnene pozmenený cestovný doklad,
h)
poskytne inej osobe cestovný doklad na účel jeho zneužitia,
i)
marí výkon rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu,
j)
uvedie nepravdivé údaje do žiadosti o vydanie cestovného dokladu,
k)
neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného dokladu,
l)
neodovzdá bezodkladne neplatný cestovný doklad,
m)
poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh štátnej ...
(2)

Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 331 eur.

(3)

Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. l) a m) možno uložiť pokutu do 33 eur.

(4)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 31
(1)

Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú príslušné útvary a v blokovom konaní aj policajné ...

(2)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)

(3)

Ak došlo k prejednaniu priestupku podľa odseku 1, vráti sa odobratý cestovný doklad ihneď po vydaní ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32

Tento zákon s výnimkou § 8 až 10 sa rovnako vzťahuje aj na osoby bez štátnej príslušnosti s ...

§ 33
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie podľa tohto zákona všeobecný predpis ...

(2)

Ak orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v konaní podľa tohto zákona žiadateľovi vyhovie v ...

§ 34

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe. ...

§ 35
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Cestovné doklady vydané do 31. decembra 2007 sa považujú za cestovné doklady vydané podľa tohto ...

(2)

Občan, ktorý je držiteľom viacerých cestovných dokladov rovnakého druhu vydaných podľa doterajších ...

(3)

Žiadosti o vydanie cestovných dokladov prijaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vybavujú ...

(4)

Cestovné doklady s biometrickými údajmi nemusia do 29. júna 2009 obsahovať biometrický údaj odtlačkov ...

(5)

Ustanovenia o biometrickom údaji podoby tváre v dátovom nosiči sa na diplomatické pasy a služobné ...

§ 35a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Doba platnosti cestovného dokladu vydaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa končí ...

(2)

Občanovi, ktorý požiadal o vydanie cestovného dokladu do 31. decembra 2012, sa vydá cestovný doklad ...

§ 36
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení zákona č. 441/2001 Z. z., zákona ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 22a za textom „Oslobodenie“ ...

„2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 23 vrátane splnomocnenia ...

„Položka 23 a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 13 ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 63 dopĺňa splnomocnením, ktoré ...

„Splnomocnenie Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 243 vrátane splnomocnenia ...

„Položka 243 a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 13 rokov 1 000 Sk b) Žiadosť ...

Čl. III

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 1 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo Policajného ...

2.

V § 5 ods. 4 druhá veta znie: „V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských ...

3.

V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „členku rehoľnej spoločnosti“ nahrádzajú slovom „osobu“. ...

4.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) ak nastala niektorá zo skutočností podľa písmen a) až i) a občan požiadal o uvedenie nových ...

5.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „potvrdenie sa nevyžaduje, ...

6.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva príslušný úrad.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

7.

V § 17 ods. 1 sa slová „31. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2008“.

8.

§ 18 sa vypúšťa.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2008 s výnimkou čl. III, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 647/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex ...
 • 3)  Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu ...
 • 4)  § 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 6)  Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady ...
 • 6a)  Napríklad § 22 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
 • 6b)  § 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6c)  § 4 zákona č. 503/2011 o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 8a)  § 74 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 9)  Čl. 27 Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti (oznámenie č. 206/2001 Z. ...
 • 10)  Čl. 28 Dohovoru o právnom postavení utečencov (oznámenie č. 319/1996 Z. z.).
 • 11)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca ...
 • 12)  Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení ...
 • 13)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších ...
 • 14)  Napríklad § 43 ods. 5 písm. n), § 44 ods. 5 písm. o) a § 106a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 16)  § 111 Civilného mimosporového poriadku.
 • 16a)  Čl. 1 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004.
 • 17)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 18)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 21)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004.
 • 21a)  § 82 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
 • 21b)  § 73 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej ...
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  § 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore