Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71454
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 12.06.2008
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Vyživovacia povinnosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD333 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 201/2008 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 420/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 201/2008, dátum vydania: 08.03.2018

Dôvodová správa


A. Všeobecná časť


Predkladaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z.               o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky                   č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

Predmetom vládneho návrhu zákona sú systémové zmeny spočívajúce v explicitnej úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné.

Vládnym návrhom sa precizujú podmienky nároku na náhradné výživné v situácii, ak vymáhanie z cudziny nie je možné z dôvodu, že žiadateľ o náhradné výživné nespolupracuje s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri vymáhaní výživného z cudziny. Súčasťou spresnenia podmienok nároku je aj vymedzenie situácií, pri existencii ktorých nárok na náhradné výživné nevznikne, t.j. ak je dieťa z  výchovných dôvodov umiestnené v príslušnom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,               v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia pobytovou formou, alebo je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Ďalšie navrhované úpravy sa týkajú precizovania ustanovení vyplývajúce z aplikačnej a interpretačnej praxe, napr. spresnenie právnej úpravy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky.

Súčasne sa navrhujú zmeny, ktoré majú za cieľ administratívne zjednodušenie a urýchlenie správneho konania o náhradnom výživnom, vylúčením uplatňovania § 18 ods. 3 a § 33 ods. 2  zákona o správnom konaní a povinnosti žiadateľa preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť


K Čl. I


K bodu 1
   
    Navrhuje sa bližšia vecná špecifikácia exekučného konania, pričom na účely tohto zákona sa navrhuje prihliadať len na exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom  pre oprávnenú osobu.

K bodu 2

    V záujme zabezpečenia rovnakého postavenia cudzincov s udelenou doplnkovou ochranou sa  navrhuje okrem trvalého pobytu na území Slovenskej republiky akceptovať aj prechodný pobyt cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Na základe uvedeného návrhu bude môcť takáto osoba požiadať o poskytovanie náhradného výživného.
 
K bodu 3

    V prípade, ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, sa návrhom bližšie špecifikuje/spresňuje splnenie tejto podmienky.

K bodu 4

    Vládnym návrhom sa rešpektuje účel náhradného výživného a nevyhnutná potreba súčinnosti medzi žiadateľom o náhradné výživné a Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri zabezpečení plnenia vyživovacej povinnosti zo strany povinného rodiča, ktorý sa zdržuje v cudzine. V tomto smere sa navrhuje nepovažovať za splnenú podmienku podľa § 2 ods. 1 písm. a) v prípade, ak vymáhanie výživného z cudziny nie je možné z dôvodu nespolupráce žiadateľa o náhradné výživné s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže ako napr. neposkytnutie požadovaných dokumentov, informácií a pod.

 K bodu 5

    Na účely náhradného výživného sa navrhuje akceptovať zaplatenie výživného aj po lehote určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou avšak v kalendárnom mesiaci, ktorého súčasťou je lehota určená  právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. Rozhodujúce je, že povinná osoba v kalendárnom mesiaci zaplatila výživné v plnej, resp. vyššej výške.

    Doplňujú sa aj situácie, pri existencii ktorých nárok na náhradné výživné nevzniká z dôvodu, že je dieťa vyňaté zo starostlivosti poberateľa náhradného výživného.

K bodu 6

    Navrhovanou zmenou sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre vznik a poskytnutie náhradného výživného pre oprávnenú osobu.  Nadväzne na požiadavky praxe sa navrhuje,  aby  pri posudzovaní  splnenia príjmovej podmienky na nárok na náhradné výživné sa neprihliadalo na príjem dieťaťa zvereného do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť  rodičov. V súčasnosti zákon v situácii  podľa §3 ods. 1 písm. b) a c) tento príjem nevylučuje. Ak má žiadateľ o náhradné výživné  pre svoje dieťa súčasne aj dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, na príjem zvereného dieťaťa (napr. opakovaný príspevok dieťaťu a prídavok na dieťa) sa v súčasnosti  prihliada, čo v konečnom dôsledku môže mať negatívny vplyv  na vznik nároku na náhradné výživné na vlastné dieťa. Navrhovaná zmena vznik takéhoto stavu vylučuje a jej uplatňovanie bude mať pozitívny vplyv na vznik nároku na náhradné výživné na vlastné dieťa.
 
K bodu 7

    Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 9

    Navrhuje sa upraviť výlučne preddavkový spôsob poskytovania náhradného výživného.

K bodu 10
 
    Legislatívno-technická úprava.

K bodu 11

    Legislatívno-technická úprava.

K bodu 12

     Nadväzne na možnosť poberateľa náhradného výživného požiadať o zastavenie  výplaty náhradného výživného podľa § 9 ods. 1 písm. c)  sa navrhuje  spresniť a zreálniť termín, od ktorého sa na žiadosť poberateľa náhradného výživného najskôr zastaví jeho výplata.
 
K bodu 13

    Navrhuje sa jednoznačne vymedziť postup a obdobie obnovenia výplaty náhradného výživného, ktorá bola rozhodnutím úradu zastavená.

K bodu 14

    V nadväznosti na zastavenie výplaty náhradného výživného sa návrhom upravuje obdobie a spôsob doplatenia náhradného výživného v prípade, ak podmienky nároku v čase zastavenia výplaty boli splnené.
     
K bodu 15

    Doplnenie a precizovanie ustanovenia o možnosť zúčtovať sumy náhradného výživného, ktoré bolo vyplatené napríklad neprávom, vo vyššej sume, a to nie len so sumami z bežne poskytovaného náhradného výživného ale aj z neskôr priznaného náhradného výživného pre to isté nezaopatrené dieťa.

K bodu 16

    Navrhuje sa stanoviť povinnosť, časové obdobie a situácie, kedy a v akej výške je poberateľ náhradného výživného povinný vrátiť preddavkovo vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného exekučným konaním alebo dobrovoľným plnením zo strany povinnej osoby.

K bodu 17

    Administratívne zjednodušenie a zosúladenie správneho konania vo veci nároku na náhradné výživné so správnym konaním vo veci poskytovania štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi.

K bodu 18

    Predmetná časť ustanovenia § 11ods. 2 sa navrhuje vypustiť z dôvodu nadbytočnosti  s prihliadnutím na § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého je písomná forma  zachovaná aj keď je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami.
    
K bodu 19

    Návrhom sa zjednodušuje a sprehľadňuje právna úprava v danom ustanovení, pričom okruh žiadateľov o náhradné výživné zostáva zachovaný.

K bodom 20 a 22

    Legislatívno-technická úprava.

K bodu 21

    Vládnym návrhom sa umožňuje zmena v osobe poberateľa náhradného výživného v prípade, ak nezaopatrené dieťa dosiahne plnoletosť. Žiadosť plnoletého nezaopatreného dieťaťa o zmenu poberateľa náhradného výživného je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný akceptovať a poskytovať náhradné výživné priamo tomuto dieťaťu.

V záujme odstránenia administratívnej zaťaženosti a v záujme zefektívnenia výkonu činnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu sa navrhuje používať faksimile podpisu fyzickej osoby oprávnenej konať v mene ústredia alebo v mene úradu a predtlačený odtlačok úradnej pečiatky správneho orgánu. 

K bodu 23

    Prechodným ustanovením sa navrhuje, aby sa v prípade pohľadávok vzniknutých  do konca júna 2018 postupovalo podľa legislatívy  účinnej do 30.6.2018. Súčasne sa navrhuje, aby sa náhradné výživné poskytované do 30.6.2018 z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, spôsobom a v termíne podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody pri splnení  podmienok nároku  podľa § 2 ods. 1               písm. a) a ods. 2 a 3 považovalo od účinnosti tohto zákona za náhradné výživné  poskytované preddavkovo.


K Čl. II

    Navrhuje sa účinnosť tohto zákona od 1. júla 2018.

Bratislava 8. novembra 2017

Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

K predpisu 201/2008, dátum vydania: 08.03.2018

Dôvodová správa


A. Všeobecná časť


Predkladaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z.               o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky                   č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

Predmetom vládneho návrhu zákona sú systémové zmeny spočívajúce v explicitnej úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné.

Vládnym návrhom sa precizujú podmienky nároku na náhradné výživné v situácii, ak vymáhanie z cudziny nie je možné z dôvodu, že žiadateľ o náhradné výživné nespolupracuje s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri vymáhaní výživného z cudziny. Súčasťou spresnenia podmienok nároku je aj vymedzenie situácií, pri existencii ktorých nárok na náhradné výživné nevznikne, t.j. ak je dieťa z  výchovných dôvodov umiestnené v príslušnom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,               v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia pobytovou formou, alebo je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Ďalšie navrhované úpravy sa týkajú precizovania ustanovení vyplývajúce z aplikačnej a interpretačnej praxe, napr. spresnenie právnej úpravy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky.

Súčasne sa navrhujú zmeny, ktoré majú za cieľ administratívne zjednodušenie a urýchlenie správneho konania o náhradnom výživnom, vylúčením uplatňovania § 18 ods. 3 a § 33 ods. 2  zákona o správnom konaní a povinnosti žiadateľa preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.


B. Osobitná časť


K Čl. I


K bodu 1
   
    Navrhuje sa bližšia vecná špecifikácia exekučného konania, pričom na účely tohto zákona sa navrhuje prihliadať len na exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom  pre oprávnenú osobu.

K bodu 2

    V záujme zabezpečenia rovnakého postavenia cudzincov s udelenou doplnkovou ochranou sa  navrhuje okrem trvalého pobytu na území Slovenskej republiky akceptovať aj prechodný pobyt cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Na základe uvedeného návrhu bude môcť takáto osoba požiadať o poskytovanie náhradného výživného.
 
K bodu 3

    V prípade, ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, sa návrhom bližšie špecifikuje/spresňuje splnenie tejto podmienky.

K bodu 4

    Vládnym návrhom sa rešpektuje účel náhradného výživného a nevyhnutná potreba súčinnosti medzi žiadateľom o náhradné výživné a Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri zabezpečení plnenia vyživovacej povinnosti zo strany povinného rodiča, ktorý sa zdržuje v cudzine. V tomto smere sa navrhuje nepovažovať za splnenú podmienku podľa § 2 ods. 1 písm. a) v prípade, ak vymáhanie výživného z cudziny nie je možné z dôvodu nespolupráce žiadateľa o náhradné výživné s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže ako napr. neposkytnutie požadovaných dokumentov, informácií a pod.

 K bodu 5

    Na účely náhradného výživného sa navrhuje akceptovať zaplatenie výživného aj po lehote určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou avšak v kalendárnom mesiaci, ktorého súčasťou je lehota určená  právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. Rozhodujúce je, že povinná osoba v kalendárnom mesiaci zaplatila výživné v plnej, resp. vyššej výške.

    Doplňujú sa aj situácie, pri existencii ktorých nárok na náhradné výživné nevzniká z dôvodu, že je dieťa vyňaté zo starostlivosti poberateľa náhradného výživného.

K bodu 6

    Navrhovanou zmenou sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre vznik a poskytnutie náhradného výživného pre oprávnenú osobu.  Nadväzne na požiadavky praxe sa navrhuje,  aby  pri posudzovaní  splnenia príjmovej podmienky na nárok na náhradné výživné sa neprihliadalo na príjem dieťaťa zvereného do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť  rodičov. V súčasnosti zákon v situácii  podľa §3 ods. 1 písm. b) a c) tento príjem nevylučuje. Ak má žiadateľ o náhradné výživné  pre svoje dieťa súčasne aj dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, na príjem zvereného dieťaťa (napr. opakovaný príspevok dieťaťu a prídavok na dieťa) sa v súčasnosti  prihliada, čo v konečnom dôsledku môže mať negatívny vplyv  na vznik nároku na náhradné výživné na vlastné dieťa. Navrhovaná zmena vznik takéhoto stavu vylučuje a jej uplatňovanie bude mať pozitívny vplyv na vznik nároku na náhradné výživné na vlastné dieťa.
 
K bodu 7

    Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 9

    Navrhuje sa upraviť výlučne preddavkový spôsob poskytovania náhradného výživného.

K bodu 10
 
    Legislatívno-technická úprava.

K bodu 11

    Legislatívno-technická úprava.

K bodu 12

     Nadväzne na možnosť poberateľa náhradného výživného požiadať o zastavenie  výplaty náhradného výživného podľa § 9 ods. 1 písm. c)  sa navrhuje  spresniť a zreálniť termín, od ktorého sa na žiadosť poberateľa náhradného výživného najskôr zastaví jeho výplata.
 
K bodu 13

    Navrhuje sa jednoznačne vymedziť postup a obdobie obnovenia výplaty náhradného výživného, ktorá bola rozhodnutím úradu zastavená.

K bodu 14

    V nadväznosti na zastavenie výplaty náhradného výživného sa návrhom upravuje obdobie a spôsob doplatenia náhradného výživného v prípade, ak podmienky nároku v čase zastavenia výplaty boli splnené.
     
K bodu 15

    Doplnenie a precizovanie ustanovenia o možnosť zúčtovať sumy náhradného výživného, ktoré bolo vyplatené napríklad neprávom, vo vyššej sume, a to nie len so sumami z bežne poskytovaného náhradného výživného ale aj z neskôr priznaného náhradného výživného pre to isté nezaopatrené dieťa.

K bodu 16

    Navrhuje sa stanoviť povinnosť, časové obdobie a situácie, kedy a v akej výške je poberateľ náhradného výživného povinný vrátiť preddavkovo vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného exekučným konaním alebo dobrovoľným plnením zo strany povinnej osoby.

K bodu 17

    Administratívne zjednodušenie a zosúladenie správneho konania vo veci nároku na náhradné výživné so správnym konaním vo veci poskytovania štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi.

K bodu 18

    Predmetná časť ustanovenia § 11ods. 2 sa navrhuje vypustiť z dôvodu nadbytočnosti  s prihliadnutím na § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého je písomná forma  zachovaná aj keď je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami.
    
K bodu 19

    Návrhom sa zjednodušuje a sprehľadňuje právna úprava v danom ustanovení, pričom okruh žiadateľov o náhradné výživné zostáva zachovaný.

K bodom 20 a 22

    Legislatívno-technická úprava.

K bodu 21

    Vládnym návrhom sa umožňuje zmena v osobe poberateľa náhradného výživného v prípade, ak nezaopatrené dieťa dosiahne plnoletosť. Žiadosť plnoletého nezaopatreného dieťaťa o zmenu poberateľa náhradného výživného je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný akceptovať a poskytovať náhradné výživné priamo tomuto dieťaťu.

V záujme odstránenia administratívnej zaťaženosti a v záujme zefektívnenia výkonu činnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu sa navrhuje používať faksimile podpisu fyzickej osoby oprávnenej konať v mene ústredia alebo v mene úradu a predtlačený odtlačok úradnej pečiatky správneho orgánu. 

K bodu 23

    Prechodným ustanovením sa navrhuje, aby sa v prípade pohľadávok vzniknutých  do konca júna 2018 postupovalo podľa legislatívy  účinnej do 30.6.2018. Súčasne sa navrhuje, aby sa náhradné výživné poskytované do 30.6.2018 z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, spôsobom a v termíne podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody pri splnení  podmienok nároku  podľa § 2 ods. 1               písm. a) a ods. 2 a 3 považovalo od účinnosti tohto zákona za náhradné výživné  poskytované preddavkovo.


K Čl. II

    Navrhuje sa účinnosť tohto zákona od 1. júla 2018.

Bratislava 8. novembra 2017

Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore