Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Ústavné súdnictvo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia, Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 398/2022 s účinnosťou od 01.12.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov sa mení takto:

V Čl. XVI sa slovo „januára“ nahrádza slovom „júna“.

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 308/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 340/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V nadpise § 567s sa slovo „januára“ nahrádza slovom „júna“.
2.
V § 567s sa slová „decembra 2022“ nahrádzajú slovami „mája 2023“.

Čl. III

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V nadpise § 471c sa slovo „januára“ nahrádza slovom „júna“.
2.
V § 471c sa slová „decembra 2022“ nahrádzajú slovami „mája 2023“.

Čl. IV

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 338/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V nadpise § 396b sa slovo „januára“ nahrádza slovom „júna“.
2.
V § 396b sa slová „decembra 2022“ nahrádzajú slovami „mája 2023“.

Čl. V

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 151/2022 Z. z. a zákona č. 375/2022Z. z. sa mení takto:

§ 493b vrátane nadpisu znie:

㤠493b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júna 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2023; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.“.

Čl. VI

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 71/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 12 odsek 1 znie:

„(1)
Ak nemožno riadny chod súdnictva zabezpečiť pridelením sudcu alebo preložením sudcu, sudcu možno s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie na iný súd; na okresný súd možno sudcu dočasne prideliť, ak riadny chod súdnictva nemožno zabezpečiť ani hosťujúcim sudcom. Vykonávanie funkcie sudcu na dvoch súdoch je vylúčené.“.

2.
V § 12 odsek 3 znie:

„(3)
Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať jeden rok v období troch rokov.“.

Čl. VII

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V prílohe č. 1 časti „Sídla a obvody okresných prokuratúr“ bode 3 sa slová „okresu Bardejov a Stropkov“ nahrádzajú slovami „okresu Bardejov“.
2.
V prílohe č. 1 časti „Sídla a obvody okresných prokuratúr“ bode 10 sa slová „okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto“ nahrádzajú slovami „okresu Čadca“.
3.
V prílohe č. 1 časti „Sídla a obvody okresných prokuratúr“ bode 32 sa slová „okresov Piešťany a Hlohovec“ nahrádzajú slovami „okresu Piešťany“.
4.
V prílohe č. 1 časti „Sídla a obvody okresných prokuratúr“ bode 45 sa slová „okresu Svidník“ nahrádzajú slovami „okresov Svidník a Stropkov“.
5.
V prílohe č. 1 časti „Sídla a obvody okresných prokuratúr“ bode 49 sa slová „okresu Trnava“ nahrádzajú slovami „okresov Trnava a Hlohovec“.
6.
V prílohe č. 1 časti „Sídla a obvody okresných prokuratúr“ bode 54 sa slová „Žilina a Bytča“ nahrádzajú slovami „Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto“.
7.
V prílohe č. 1 časti „Sídla a obvody krajských prokuratúr“ bode 6 sa vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
Okresnej prokuratúry Považská Bystrica,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

8.
V prílohe č. 1 časti „Sídla a obvody krajských prokuratúr“ bode 8 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

Čl. VIII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 31 prvej vete sa slová „Nové Mesto nad Váhom a Myjava“ nahrádzajú slovami „Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica a Púchov“ a v druhej vete sa slovo „pracovisko“ nahrádza slovom „pracoviská“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a v meste Považská Bystrica“.
2.
V § 2 ods. 36 sa slová „Čadca, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica a Púchov“ nahrádzajú slovami „Čadca a Kysucké Nové Mesto“, slovo „pracoviská“ sa nahrádza slovom „pracovisko“ a vypúšťajú sa slová „a v meste Považská Bystrica“.
3.
V § 18l ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a Okresného súdu Považská Bystrica“.
4.
V § 18l ods. 1 písm. f) sa za slová „Nové Mesto nad Váhom“ vkladajú slová „a Okresného súdu Považská Bystrica“.
5.
V § 18l sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

6.
§ 18l sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(7)
Predseda okresného súdu, na ktorý prechádza výkon súdnictva podľa odseku 1, prerokuje prvé zmeny a dodatky rozvrhu práce súvisiace s týmto prechodom do 31. marca 2023 aj so sudcami a sudcovskou radou príslušného okresného súdu, ktorý od 1. júna 2023 zaniká, a vydá tieto zmeny a dodatky rozvrhu práce do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj ďalšie zmeny alebo dodatky rozvrhu práce súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 1.“.

7.
V § 18m odsek 5 znie:

„(5)
Predseda Okresného súdu Košice I prerokuje návrh prvého rozvrhu práce Mestského súdu Košice do 31. marca 2023 so sudcami a sudcovskými radami okresných súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce Mestského súdu Košice do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj zmeny alebo dodatky rozvrhu práce Mestského súdu Košice súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2.“.

8.
V § 18n odsek 11 znie:

„(11)
Predseda súdu, na ktorý prechádza výkon súdnictva podľa odseku 2, prerokuje návrh prvého rozvrhu práce mestského súdu do 31. marca 2023 so sudcami a sudcovskými radami súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce mestského súdu do 30. apríla 2023. So sudcami a sudcovskými radami podľa prvej vety sa do 31. mája 2023 prerokúvajú aj zmeny alebo dodatky rozvrhu práce mestského súdu súvisiace s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2.“.

9.
V § 18n ods. 12 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2017“.
10.
V § 18l až 18n sa slovo „január“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „jún“ v príslušnom tvare.
11.
V § 18l až 18n sa slová „december 2022“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „máj 2023“ v príslušnom tvare.

Čl. IX

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 50 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Rozvrh práce okresného súdu, ktorý má zriadené pracovisko, obsahuje aj informáciu o tom, či sudca vykonáva funkciu v sídle súdu alebo na pracovisku.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

2.
§ 51b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Zmeniť miesto výkonu funkcie sudcu v rozvrhu práce zo sídla súdu na pracovisko alebo naopak možno len s predchádzajúcim súhlasom dotknutého sudcu; tým nie sú dotknuté ustanovenia predpisov o konaní pred súdmi o mieste vykonávania úkonov súdu. Bez súhlasu podľa prvej vety možno zmeniť miesto jeho výkonu funkcie len s predchádzajúcim súhlasom súdnej rady, ak je to potrebné pre riadny chod súdu; návrh súdnej rade podáva predseda súdu.“.

3.
Za § 101e sa vkladá § 101f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠101f
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júna 2023
Na účel § 50 ods. 5 v znení účinnom od 1. júna 2023 sú sudcovia súdu, ktorý
a)
od 1. júna 2023 zaniká, sudcami, ktorí vykonávajú funkciu na pracovisku,

b)
je nástupníckym súdom súdu podľa písmena a), sudcami, ktorí vykonávajú funkciu v sídle súdu.“.

Čl. X

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V nadpise § 206o sa slovo „januára“ nahrádza slovom „júna“.
2.
V § 206o sa slová „decembra 2022“ nahrádzajú slovami „mája 2023“.

Čl. XI

Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 415/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 250a ods. 1 sa číslo „2023“ nahrádza číslom „2024“.

Čl. XII

Zákon č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 sa slovo „januára“ nahrádza slovom „júna“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slovo „Výkon“ nahrádza slovami „Ak § 4 ods. 1 neustanovuje inak, výkon“ a slovo „januára“ sa nahrádza slovom „júna“.
3.
V § 3 ods. 4 sa slová „V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „Ak dochádza k prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 3,“, slovo „januára“ sa nahrádza slovom „júna“ a slová „decembru 2022“ sa nahrádzajú slovami „máju 2023“.
4.
V § 3 ods. 6 sa slová „decembra 2022“ nahrádzajú slovami „mája 2023“.
5.
V § 3 odsek 8 znie:

„(8)
Sudcu krajského súdu, ktorého prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda správneho súdnictva a ktorý požiada o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, možno preložiť na správny súd na voľné miesto sudcu podľa odseku 7 písm. b) bez výberového konania a bez vykonania dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti pred jeho preložením na správny súd. Iného sudcu, ktorý požiada o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, možno preložiť na správny súd na voľné miesto sudcu podľa odseku 7 písm. b) bez výberového konania, bez splnenia podmienky uplynutia ustanoveného času odo dňa vymenovania do funkcie sudcu2) a v prípade hosťujúceho sudcu aj bez splnenia podmienky výkonu funkcie hosťujúceho sudcu po určený čas.3) U sudcu preloženého na správny súd podľa prvej vety vykoná Súdna rada Slovenskej republiky dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti do troch mesiacov od preloženia na správny súd.“.

Poznámky pod čiarkou odkazom 2 a 3 znejú:

„2) § 14 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z.

3) § 11a ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 282/2019 Z. z.“.

6.
V § 3 ods. 9 sa slová „decembra 2022“ nahrádzajú slovami „mája 2023“.
7.
V § 3 ods. 10 sa slovo „januára“ nahrádza slovom „júna“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak sa podľa odseku 8 stane sudcom správneho súdu sudca krajského súdu, ktorý je predsedom senátu, je predsedom senátu aj na správnom súde. Na účel zabezpečenia riadneho výkonu súdnictva môže predseda správneho súdu na funkčné obdobie najdlhšie do 31. decembra 2023 vymenovať ktoréhokoľvek sudcu správneho súdu do funkcie predsedu senátu, a to bez výberového konania.“.
8.
V § 3 ods. 11 sa slová „31. decembra 2023“ nahrádzajú slovami „31. mája 2024“.
9.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Predseda správneho súdu prerokuje návrh prvého rozvrhu práce správneho súdu do 30. apríla 2023 so sudcami, ktorých súdna rada preloží alebo pridelí do 30. apríla 2023 na správny súd, a vydá prvý rozvrh práce správneho súdu do 15. mája 2023. Zmeny a dodatky prvého rozvrhu práce správneho súdu sa do 31. mája 2023 prerokúvajú so sudcami správneho súdu, ktorí sú preložení alebo pridelení na správny súd ku dňu prerokovania. Pri postupe podľa prvej a druhej vety sa ustanovenia osobitného predpisu2) o prerokovaní návrhu rozvrhu práce a zmien a dodatkov rozvrhu práce v sudcovskej rade do 31. mája 2023 nepoužijú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 52 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.
Za § 3 sa dopĺňa § 4, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2022
(1)
Ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c) sa nepoužijú, ak k 1. marcu 2023 je súčet počtu sudcov, ktorí požiadali o preloženie podľa § 3 ods. 8 v znení účinnom od 1. decembra 2022 na príslušný správny súd, počtu sudcov, ktorí boli preložení, pridelení a dočasne pridelení na správny súd, a počtu úspešných uchádzačov vo výberovom konaní podľa § 3 ods. 9 v znení účinnom od 1. decembra 2022 na voľné miesto sudcu na príslušnom správnom súde, nižší ako polovica celkového počtu miest sudcov určeného podľa § 3 ods. 7 písm. a) na príslušnom správnom súde. Údaje podľa prvej vety zverejní 1. marca 2023 súdna rada na svojom webovom sídle.

(2)
Žiadosť sudcu krajského súdu, ktorého prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda správneho súdnictva, o preloženie na správny súd podaná podľa § 3 ods. 8 v znení účinnom do 30. novembra 2022 sa považuje za žiadosť o preloženie na správny súd podľa § 3 ods. 8 prvej vety v znení účinnom od 1. decembra 2022.

(3)
Žiadosť iného sudcu ako sudcu podľa odseku 2 o preloženie na správny súd podaná podľa § 3 ods. 8 v znení účinnom do 30. novembra 2022 sa považuje za žiadosť o preloženie na správny súd podľa § 3 ods. 8 druhej vety v znení účinnom od 1. decembra 2022.“.

11.
V Čl. XIII sa slovo „januára“ nahrádza slovom „júna“.

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore