Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.12.2022

Platnosť od: 21.05.1998
Účinnosť od: 01.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Jedy, narkotiká, toxikománia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27JUD102DS28EUPP2ČL0

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 139/1998 s účinnosťou od 01.12.2022 na základe 391/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov (ďalej len „omamné a psychotropné látky“) a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.1)

(2)

Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.1a)

(3)

Za omamnú látku a psychotropnú látku sa považuje aj látka v čistej forme alebo v prípravku,

a)

na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa)

b)

ktorá môže predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látka, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a

c)

ktorá sa má na základe osobitného predpisu1ab) podrobiť kontrolným opatreniam.

(4)

Prípravky sú zmesi obsahujúce jednu alebo viac

a)

omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok,

b)

potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach (ďalej len „riziková látka“), alebo

c)

látok, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a ktoré môžu predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látky, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná.1aa)

(5)

Spracovanie na účely tohto zákona je

a)

zužitkovanie konopy na získanie vlákna alebo semien,

b)

separovanie semien maku siateho z makovej slamy.

(6)

Výroba na účely tohto zákona je

a)

zužitkovanie makovej slamy na poloprodukt získaný z makovej slamy technologickým procesom koncentráciou alkaloidov (koncentrát makovej slamy),

b)

zužitkovanie konopy na

1.

poloprodukt získaný z konopy technologickým procesom koncentráciou kanabinoidov (koncentrát konopy),

2.

tinktúru (etanolový výluh),

3.

extrakt (vodný výluh),

4.

živicu,

5.

poloprodukt alebo výrobok určený na iný účel ako liek s obsahom omamnej látky alebo psychotropnej látky,

c)

izolácia omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny z

1.

makovej slamy,

2.

konopy,

d)

syntéza omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny,

e)

výroba liekov s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny.

(7)

Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava a zásobovanie zdravotníckych zariadení1ac) omamnými a psychotropnými látkami.

(8)

Výdaj na účely tohto zákona je zabezpečovanie, príprava, kontrola, uchovávanie a výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu1ad) vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1b) alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok zvieratám pri poskytovaní odborných veterinárnych činností.1ba)

(9)

Spracovateľská organizácia je držiteľ povolenia na spracovanie podľa § 9 ods. 1 písm. k) alebo povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b), ktorému držiteľ povolenia na pestovanie odovzdáva makovú slamu alebo dopestovanú konopu. Ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti

a)

mimo územia Slovenskej republiky, musí byť držiteľom povolenia na výrobu alebo držiteľom povolenia na spracovanie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má miesto výkonu činnosti,

b)

v štáte, v ktorom sa takéto povolenie nevydáva, na účel preukázania oprávnenosti dodania makovej slamy alebo konopy sa predkladá potvrdenie príslušného orgánu o tom, že v tomto štáte sa povolenie podľa písmena a) nevydáva.

DRUHÁ ČASŤ

ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI

§ 3 - Zaraďovanie omamných látok a psychotropných látok
(1)

Omamné látky a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, z ktorých sa vyraďujú alebo preraďujú do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri Organizácii Spojených národov (ďalej len „medzinárodný úrad“), na základe právne záväzných aktov Európskej únie alebo na základe odôvodneného podnetu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)

Do I. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo1bb) v lieku.1bc) Do II. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku. Do III. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s nižšou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.

(3)

Vyňaté prípravky sú prípravky, ktoré obsahujú omamné látky zaradené do II. a III. skupiny v množstve a koncentrácii uvedených v prílohe č. 2. Svojím zložením a povahou predstavujú zanedbateľné riziko pre zdravie a nemožno z nich bežným spôsobom a prostriedkami získať potrebné množstvo omamných látok na ich zneužitie. Zoznam vyňatých prípravkov je uvedený v prílohe č. 2.

(4)

Na prípravky uvedené v odseku 3 a prípravky podľa § 2 ods. 4 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 22 a § 28.

§ 4 - Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže len fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom, a to na základe povolenia, ktoré vydáva ministerstvo.

(2)

Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami zaradenými do II. a III. skupiny je pestovanie, spracovanie, výroba, dovoz, vývoz, tranzit, veľkodistribúcia, výdaj, výskumná, výučbová a expertízna činnosť vrátane kontroly liečiv a liekov (ďalej len „expertízna činnosť“), ktorá sa vykonáva na účely zdravotnej starostlivosti alebo na účely veterinárnej starostlivosti.

(3)

Omamné a psychotropné látky I. skupiny možno pestovať, vyrábať, dovážať, vyvážať, vydávať a vykonávať ich tranzit a veľkodistribúciu iba na účely výskumnej, výučbovej a expertíznej činnosti s výnimkou pestovania konopy na priemyselné účely.

(4)

Nedovolené zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami je zaobchádzanie iným spôsobom, ako ustanovuje tento zákon.

(5)

Držať omamné látky a psychotropné látky podľa osobitného predpisu sú oprávnení:

a)

policajt,1c)

b)

ozbrojený príslušník finančnej správy,1d)

c)

príslušník vojenskej polície,1e)

d)

príslušník spravodajských služieb,1ea)

e)

príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.1eaa)

§ 5 - Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Fyzické osoby môžu zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami, ak dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilé na právne úkony, bezúhonné a zdravotne spôsobilé. Bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ, odborný zástupca a osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.1eab) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie1eac) alebo, ak to nie je možné, v listinnej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov. Ak ide o žiadateľa o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami alebo o jeho odborného zástupcu a osoby, ktoré riadia priamo činnosti uvedené v povolení, musia mať odbornú spôsobilosť podľa § 6.

(2)

Podmienkami na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami právnickou osobou sú bezúhonnosť právnickej osoby a ustanovenie odborného zástupcu. Odborný zástupca musí spĺňať podmienky určené pre fyzickú osobu podľa odseku 1.

(3)

Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa odsekov 1 a 2 je zabezpečenie

a)

materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia na požadovaný druh a rozsah činnosti,

b)

administratívno-technických opatrení na bezpečné uchovávanie omamných a psychotropných látok a na zabránenie ich zneužitia.

(4)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo za úmyselne spáchaný trestný čin.

(5)

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom. Lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria na základe výsledku lekárskej prehliadky; v prípade potreby sa vyšetrením u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria zabezpečí vylúčenie závislosti osoby od užívania omamných a psychotropných látok.

(6)

Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami uvedené v odsekoch 1 až 5 musia byť splnené po celý čas zaobchádzania s takýmito látkami.

§ 6 - Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami musí mať žiadateľ o vydanie povolenia (ďalej len „žiadateľ“) alebo jeho odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané.

(2)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a)

diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v študijnom odbore zubné lekárstvo, v študijnom odbore veterinárne lekárstvo, v študijnom odbore ošetrovateľstvo, v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo v niektorom zo študijných odborov podľa § 42a ods. 1 písm. a) a b),

b)

diplomom o skončení štúdia na vysokej škole chemického zamerania a osvedčením vydaným podľa odsekov 3 a 4,

c)

diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii podľa osobitného predpisu1eb) alebo v niektorom zo špecializačných odborov podľa § 42a ods. 1 písm. c) až e),

d)

dokladom o skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou alebo

e)

dokladom uznaným podľa osobitného predpisu,1f) ak ide o osobu, ktorá získala odborné vzdelanie požadované podľa písmen a) až d) štúdiom v zahraničí.

(3)

Zamestnanci, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 a ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení, ale pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami, musia byť pred začatím práce s takýmito látkami oboznámení s ich povahou a účinkami a so spôsobmi zaobchádzania s nimi. Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „držiteľ povolenia“) je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci boli s touto problematikou oboznámení a aby ich potrebné znalosti boli pravidelne dopĺňané a raz za tri roky preverované. To sa nevzťahuje na zamestnancov držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení.

(4)

Oboznámenie a preverovanie podľa odseku 3 vykonáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na základe žiadosti zamestnávateľa. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydá o úspešne vykonanej skúške zamestnanca osvedčenie, ktoré zašle zamestnávateľovi. Doba platnosti osvedčenia o úspešne vykonanej skúške zamestnanca vydaného Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave je tri roky, ak odsek 5 neustanovuje inak. Náklady spojené s oboznámením a preverením znáša zamestnávateľ.

(5)

Ak Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo počas mimoriadnej situácie nevydáva osvedčenia podľa odseku 4, lehota držiteľa povolenia na splnenie povinnosti preverovať a dopĺňať potrebné znalosti podľa odseku 3 neplynie. Platnosť osvedčenia vydaného podľa odseku 4, ktorá by mala skončiť počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo počas mimoriadnej situácie sa predlžuje o tri mesiace po ukončení výnimočného stavu, núdzového stavu alebo po ukončení mimoriadnej situácie.

(6)

Odborná spôsobilosť na pestovanie maku siateho (§ 16 ods. 2) alebo konopy, na spracovanie makovej slamy, spracovanie konopy okrem odrôd uvedených v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov,1fa) výskum, výučbu, expertíznu činnosť, prepravu a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok sa preukazuje osvedčením podľa odseku 4.

§ 7 - Odborný zástupca
(1)

Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie.

(2)

Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia okrem prípadu, ak je odborný zástupca štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia.

(3)

Ak odborný zástupca prestane vykonávať odbornú činnosť, túto skutočnosť bezodkladne oznámi ministerstvu; držiteľ povolenia je povinný okamžite výkon odbornej činnosti zastaviť do vydania nového povolenia.

(4)

Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho alebo konopy prestane vykonávať odbornú činnosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a uvedie dôvod, pre ktorý odborný zástupca prestal vykonávať odbornú činnosť. Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy môže do skončenia vegetačného obdobia vykonávať odbornú činnosť, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 8 - Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „povolenie“) podáva žiadateľ ministerstvu.

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o

a)

mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle alebo dátume narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, štátnom občianstve a obchodnom mene, ak je žiadateľom fyzická osoba,

b)

obchodnom mene, sídle, právnej forme, ako aj o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle alebo dátume narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a o identifikačnom čísle organizácie, ak bolo pridelené, ak žiadateľom je právnická osoba; o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle alebo dátume narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a štátnom občianstve odborného zástupcu, ak bol ustanovený,

c)

druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,

d)

mieste výkonu činnosti,

e)

dni začatia zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami.

(3)

K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ ďalej povinný doložiť

a)

doklad o svojej zdravotnej spôsobilosti alebo o zdravotnej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,

b)

doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,

c)

posudok

1.

Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave (ďalej len „štátny ústav“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3 alebo

2.

Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3, ak ide o povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými latkami pri poskytovaní odborných veterinárnych činností,1ba)

d)

kladný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva1g) na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,

e)

stanovisko obce k začatiu činnosti,

f)

údaje podľa osobitného predpisu1h) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, kde sa bude činnosť vykonávať, alebo doklad o nájme priestorov, ak ide o žiadateľa, ktorý nie je vlastníkom týchto priestorov, a v prípade vykonávania prepravy doklad o vlastníctve alebo nájme a vhodnosti dopravného prostriedku,

g)

potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení pozberového zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),

h)

úradne osvedčenú kópiu povolenia

1.

na výrobu liekov,1j) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b) v rozsahu výroby liekov s obsahom omamných a psychotropných látok,

2.

na veľkodistribúciu liekov,1j)ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na veľkodistribúciu podľa § 9 ods. 1 písm. c),

3.

na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, 1j) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti1k) alebo na poskytovanie odborných veterinárnych činností,1ba) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),

4.

na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j),

5.

spracovateľskej organizácie na spracovanie [§ 9 ods. 1 písm. k)] alebo na výrobu [§ 9 ods. 1 písm. b)], ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti v Slovenskej republike a ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),

6.

spracovateľskej organizácie vydaného štátom, na území ktorého má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti; ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti v štáte, v ktorom sa povolenie na spracovanie alebo povolenie na výrobu podľa platných právnych predpisov daného štátu nevydáva, žiadateľ o vydanie povolenia na pestovanie predloží potvrdenie príslušného orgánu o tom, že v danom štáte sa požadované povolenie nevydáva,

i)

čestné vyhlásenie o vlastníctve alebo nájme pozemkov, na ktorých sa bude pestovanie vykonávať, s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),

j)

úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja,1l) ak žiada o vydanie povolenia na výskum, výučbu alebo na expertíznu činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. h), ktorou preukáže, že predmetom jeho činnosti je výskum, výučba alebo expertízna činnosť.

(4)

K žiadosti o vydanie povolenia na

a)

pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a), b), f), g) a h) piateho bodu a šiesteho bodu a písm. i),

b)

prepravu podľa § 9 ods. 1 písm. i) je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) a odseku 3 písm. a) až c) a f).

(5)

Na spracovanie odrôd konopy siatej uvedené v osobitnom predpise,4) ktoré boli pestované podľa § 15 ods. 3, sa povolenie ministerstva nevyžaduje.

(6)

Ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, ministerstvo žiadosť zamietne.

§ 9 - Povolenie a jeho náležitosti
(1)

Povolenie vydáva ministerstvo žiadateľovi na tieto druhy činností:

a)

pestovanie,

b)

výroba,

c)

veľkodistribúcia,

d)

výdaj,

e)

dovoz,

f)

vývoz,

g)

tranzit,

h)

výskum, výučba alebo expertízna činnosť,

i)

preprava,

j)

nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok,

k)

spracovanie.

(2)

Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, obchodné meno, identifikačné číslo, druh a rozsah činnosti, miesto výkonu činnosti, štátne občianstvo, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a štátne občianstvo odborného zástupcu, ak bol ustanovený.

(3)

Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a štátne občianstvo odborného zástupcu, druh a rozsah činnosti, ako aj miesto výkonu činnosti, výmeru osevnej plochy, na ktorú sa vydáva povolenie, ak ide o povolenie na pestovanie maku siateho podľa odseku 1 písm. a), deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia.

(4)

Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného zákona.2)

§ 10 - Zmeny údajov uvedených v povolení
(1)

Ministerstvo na základe oznámenia držiteľa povolenia do 15 dní vyznačí zmenu údajov uvedených v povolení, ak ide o zmenu mena a priezviska držiteľa povolenia, miesta trvalého pobytu alebo štátneho občianstva držiteľa povolenia alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený; ak ide o právnickú osobu, vyznačí aj zmenu jej sídla, mena a priezviska osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

(2)

Oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, miesta výkonu činnosti, zmeny právnickej osoby, ak sa zmenilo jej identifikačné číslo alebo právna forma, zmeny osoby odborného zástupcu nie je zmenou údajov uvedených v povolení (odsek 1). V takých prípadoch je žiadateľ povinný podať novú žiadosť o vydanie povolenia a súčasne požiadať o zrušenie pôvodného povolenia. Ak ide o zmenu osoby odborného zástupcu, k žiadosti sa prikladajú len doklady, ktoré sa vzťahujú na osobu nového odborného zástupcu, a čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie. Ak ide o oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, k žiadosti sa prikladajú len doklady, ktoré sa vzťahujú na nový druh a rozsah zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, a čestné vyhlásenie žiadateľa, že údaje, na základe ktorých sa pôvodné povolenie vydalo, sa nezmenili.

§ 11 - Zánik povolenia
(1)

Povolenie je viazané na jeho držiteľa. Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo zánikom právnickej osoby.

(2)

Ministerstvo je po úmrtí držiteľa povolenia povinné zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu omamných a psychotropných látok a aby s omamnými a psychotropnými látkami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené na zaobchádzanie s nimi.

§ 12 - Dočasné pozastavenie povolenia
(1)

Ak bol držiteľ povolenia obvinený z trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo z úmyselne spáchaného trestného činu, ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu. V takom prípade ministerstvo určí spôsob, akým sa má naložiť so zásobami omamných a psychotropných látok v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.

(2)

Ministerstvo pozastaví činnosť držiteľovi povolenia najviac na 90 dní, ak

a)

pokračuje v činnosti bez ustanovenia odborného zástupcu,

b)

vykonáva činnosti v priestoroch, ktoré podľa posúdenia štátneho ústavu alebo orgánu verejného zdravotníctva nespĺňajú podmienky na riadny výkon činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané,

c)

v súvislosti s vykonávaním činnosti hrozí neodvrátiteľná škoda,

d)

môže prísť k poškodeniu zdravia ľudí alebo

e)

sa u držiteľa povolenia zistí strata omamnej látky alebo psychotropnej látky podľa § 31 ods. 4 písm. b) alebo § 36a písm. c).

(3)

Ministerstvo v rozhodnutí o pozastavení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení činnosti nemá odkladný účinok.

§ 13 - Zrušenie povolenia
(1)

Ministerstvo zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

a)

požiada o zrušenie povolenia,

b)

bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo za úmyselne spáchaný trestný čin.3)

(2)

Ministerstvo môže zrušiť povolenie vtedy, ak držiteľ povolenia porušuje ustanovenia tohto zákona alebo ak sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie povolenia obsahovala nepravdivé údaje.

(3)

Ak držiteľ povolenia opakovane vykonáva činnosť, za ktorú možno pozastaviť činnosť podľa § 12 ods. 2, alebo ak v lehote určenej v rozhodnutí o pozastavení činnosti neodstráni zistené nedostatky, ministerstvo povolenie zruší.

(4)

Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami. V rozhodnutí o zrušení povolenia sa určí aj lehota, v ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti.

(5)

Ministerstvo preruší konanie o zrušení povolenia začaté podľa odseku 1, ak sa voči držiteľovi povolenia vykonáva kontrolná činnosť alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona. Ministerstvo v konaní o zrušení povolenia pokračuje až po skončení výkonu kontrolnej činnosti alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa tohto zákona.

(6)

Na účely odseku 5 je ministerstvo oprávnené overiť u príslušného orgánu štátnej správy, či u držiteľa povolenia neprebieha kontrolná činnosť alebo či nie je vedené konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.

§ 14 - Povinnosti držiteľa povolenia

Držiteľ povolenia je povinný

a)

vykonávať len tie činnosti, na ktoré má oprávnenie uvedené v povolení,

b)

určiť zamestnancov, ktorí budú priamo riadiť činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané,

c)

bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov v povolení, ktoré sú uvedené v § 10 ods. 1,

d)

uvádzať pri manipulácii s omamnými a psychotropnými látkami správne a presné údaje a bezodkladne oznamovať ministerstvu všetky zmeny o údajoch, na ktorých základe bolo povolenie vydané,

e)

plniť si ohlasovacie povinnosti voči ministerstvu podľa § 28,

f)

v prípade neuskutočneného dovozu alebo vývozu vrátiť do 15 dní od uplynutia času platnosti povolenia jeho originál a kópiu ministerstvu,

g)

distribuovať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len držiteľovi povolenia,

h)

uchovávať omamné a psychotropné látky tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu alebo zneužitiu,

i)

zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s omamnými a psychotropnými látkami,

j)

umožniť osobám povereným na vykonanie kontrolnej činnosti vykonávanie oprávnení podľa § 38 ods. 4 písm. a),

k)

objednávať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len od držiteľa povolenia

1.

podľa tohto zákona, ak ide o držiteľa povolenia, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

2.

podľa zákona platného v štáte, na území ktorého má držiteľ povolenia sídlo,

l)

požiadať ministerstvo o schválenie množstva omamných a psychotropných látok, ktoré predpokladá vyrobiť, spotrebovať, skladovať alebo vyviezť,

m)

pri podozrení z nedovoleného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami bezodkladne informovať orgány činné v trestnom konaní o všetkých zistených skutočnostiach,

n)

viesť a uchovávať záznamy o omamných a psychotropných látkach podľa § 30 ods. 4.

§ 15 - Pestovanie koky a konopy
(1)

Pestovanie koky na území Slovenskej republiky je zakázané.

(2)

Ministerstvo môže povoliť pestovanie konopy na území Slovenskej republiky na priemyselný účel alebo výskumný účel. Pestovaním konopy na priemyselný účel sa rozumie pestovanie konopy na účel zužitkovania konopy na získanie vlákna a semien. Povolenie ministerstva platí jeden rok od jeho vydania.

(3)

Poľnohospodár5) môže odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) pestovať bez povolenia podľa tohto zákona, ak pred výsevom podal Pôdohospodárskej platobnej agentúre5aa) (ďalej len „platobná agentúra“) jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb5a) v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.

(4)

Držiteľ povolenia na pestovanie konopy je povinný odovzdať úrodu konopy spracovateľskej organizácii; neodovzdanú časť úrody konopy je povinný na vlastné náklady zneškodniť v prítomnosti poverených zástupcov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „kontrolný ústav“).

(5)

Na pestovanie konopy, na spracovanie konopy alebo na výrobu z konopy, okrem pestovania konopy podľa odseku 3 alebo spracovania konopy podľa § 8 ods. 5, sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva ministerstvo. Držiteľ povolenia je povinný urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu konopy na iný účel, ako je uvedené v povolení.

§ 16 - Pestovanie maku siateho
(1)

Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien.

(2)

Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 len na potravinársky účel. Po zbere úrody maku siateho je pestovateľ povinný makovú slamu zneškodniť bezodkladným zapracovaním do pôdy alebo ju odovzdať držiteľovi povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b).

(3)

Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok je možné iba na základe povolenia. Ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho tri po sebe nasledujúce roky odo dňa vydania povolenia nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m2, povolenie stráca platnosť.

(4)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii makovú slamu. Makovú slamu, ktorú neodovzdá spracovateľskej organizácii, je povinný zneškodniť zapracovaním do pôdy.

(5)

Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok.

(6)

Zakazuje sa

a)

vstupovať do porastu maku siateho; to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, jeho odborného zástupcu a nimi poverenej osoby a zástupcov orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť,

b)

narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.

(7)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného roka, predkladá ministerstvu

a)

potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho alebo vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,

b)

vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne, ktorá nesmie prekročiť výmeru osevnej plochy uvedenú v povolení na pestovanie maku siateho, s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku,

c)

vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; v takom prípade doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá.

(8)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný bezodkladne po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.

§ 16a - Zoznam rizikových látok
(1)

Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva na trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané škodlivými fyzickými reakciami alebo duševnými reakciami.

(2)

Ak sa preukáže, že riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, zaradí sa do zoznamu omamných látok a psychotropných látok uvedeného v prílohe č. 1 a súčasne sa vyradí zo zoznamu rizikových látok.

(3)

Ak sa preukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, vyradí sa zo zoznamu rizikových látok.

(4)

Zoznam rizikových látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTKACH

§ 17 - Odhad množstva spotreby, výroby a skladovania omamných látok
(1)

Ministerstvo je povinné oznámiť medzinárodnému úradu každý rok do 30. júna odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku spotrebované, vyrobené a skladované v takomto členení:

a)

spotrebované omamné látky I., II. a III. skupiny;

b)

vyrobené omamné látky, ktoré budú použité

1.

na výrobu iných omamných látok,

2.

na výrobu vyňatých prípravkov;

3.

na výrobu látok, ktoré nie sú omamnými látkami;

c)

omamné látky, ktoré budú určené na zásoby ku koncu roka, na ktorý sa vzťahuje odhad.

(2)

Odhad množstva spotreby výroby a skladovania omamných látok schvaľuje na každý rok jednotlivým štátom medzinárodný úrad.

§ 18 - Obmedzenie zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Podľa schváleného odhadu rozhodne ministerstvo na žiadosť držiteľa povolenia, aké množstvo omamných a psychotropných látok môže držiteľ povolenia každý rok spotrebovať, vyrobiť, skladovať, vyviezť alebo doviezť.

(2)

V odôvodnených prípadoch ministerstvo na základe novej žiadosti držiteľa povolenia rozhodne o zvýšení alebo znížení povoleného množstva, spotreby, výroby, skladovania, vývozu alebo dovozu omamných a psychotropných látok.

§ 19 - Vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok
(1)

Vyvážať alebo dovážať omamné a psychotropné látky môže len držiteľ povolenia podľa § 9 ods. 1. Na vývoz alebo dovoz semien a odrôd konopy siatej4) sa povolenie nevyžaduje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5b)

(2)

Každý vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok podlieha ešte osobitnému povoleniu, ktoré vydáva ministerstvo na každú omamnú a psychotropnú látku osobitne na tlačive predpísanom medzinárodným úradom. K žiadosti o vývoz musí žiadateľ pripojiť dovozné povolenie vydané krajinou dovozcu.

(3)

Doklady potrebné na vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok musia obsahovať

a)

ich názvy tak, ako sa uvádzajú v zoznamoch medzinárodných dohovorov; pri prípravkoch aj ich obchodné názvy,

b)

vyvážané alebo dovážané množstvo omamných a psychotropných látok a ich liekovú formu a koncentráciu,

c)

meno, priezvisko a adresu vývozcu a dovozcu.

§ 20 - Vývozné povolenie na omamné a psychotropné látky
(1)

Vývoz možno uskutočniť len vtedy, ak dovážajúca krajina s dovozom omamnej a psychotropnej látky súhlasí. Súhlas vyjadruje vydané dovozné povolenie, ktoré je nevyhnutným podkladom na vydanie vývozného povolenia. Vývoz možno povoliť len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok, schváleného dovážajúcemu štátu medzinárodným úradom na každý rok.

(2)

Vo vývoznom povolení sa uvedie okrem požadovaných údajov o žiadateľovi aj číslo a dátum vydania dovozného povolenia a názov ustanovizne, ktorá ho vydala.

(3)

Vývozné povolenie vystavuje ministerstvo v piatich rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú evidenciu. Druhý rovnopis zašle príslušnému orgánu krajiny dovozcu, ktorá na ňom vyznačí skutočne dovezené množstvo omamných a psychotropných látok, a vráti ho ministerstvu. Tri rovnopisy odovzdá ministerstvo vývozcovi, z ktorých jeden si ponechá na vlastnú evidenciu, ďalší je sprievodným dokumentom k zásielke a tretí potvrdený colným orgánom si vývozca ponechá ako doklad uskutočneného vývozu.

(4)

Vývoz z územia Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, colnému skladu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené vo vývoznom povolení, je zakázaný.

§ 21 - Dovozné povolenie na omamné a psychotropné látky
(1)

Dovoz môže byť povolený len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok určených jednotlivým štátom medzinárodným úradom na každý rok.

(2)

Dovozné povolenie vystavuje ministerstvo v štyroch rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú evidenciu. Tri rovnopisy odovzdá ministerstvo dovozcovi, z ktorých jeden si ponechá dovozca na vlastnú evidenciu, ďalší je sprievodným dokumentom k zásielke a tretí potvrdený colným orgánom si dovozca ponechá ako doklad uskutočneného dovozu. Platnosť povolenia je šesť mesiacov od jeho vydania.

(3)

Dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené v dovoznom povolení, je zakázaný. Rovnako je zakázaný dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných colnému skladu.

(4)

V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu orgány činné v trestnom konaní odovzdajú omamné a psychotropné látky špecializovanému pracovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

§ 22 - Tranzit omamných a psychotropných látok
(1)

Tranzit omamných a psychotropných látok cez územie Slovenskej republiky je možný len na základe povolenia, ktoré vydá ministerstvo vývozcovi. Rovnopis povolenia zašle ministerstvo krajine vývozcu a krajine dovozcu. V povolení sa určí miesto začiatku a konca tranzitu. Zmena miesta začiatku alebo konca tranzitu sa musí vyznačiť v povolení. Vývozca odovzdá jeden rovnopis povolenia na tranzit colným orgánom.

(2)

K žiadosti o vydanie povolenia je vývozca povinný doložiť vývozné povolenie krajiny vývozcu a dovozné povolenie krajiny dovozcu.

(3)

Pri tranzite omamných a psychotropných látok nemožno do takejto zásielky robiť zásahy, ktoré by mohli zmeniť jej povahu.

(4)

Za tranzit sa nepovažuje preprava omamných a psychotropných látok letecky bez medzipristátia lietadla.

§ 23 - Preprava omamných a psychotropných látok na území Slovenskej republiky
(1)

Na území Slovenskej republiky možno prepravovať omamné a psychotropné látky len takými vozidlami, ktoré neumožňujú nedovolené zaobchádzanie s týmito látkami.

(2)

Omamné a psychotropné látky je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu povinný prepravovať v obaloch zapečatených individuálne overiteľnou pečaťou. Omamné a psychotropné látky musia byť v prepravných obaloch označených menom, priezviskom a adresou odosielateľa a prijímateľa.

(3)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo zmluvný prepravca je povinný prepravovať makovú slamu určenú pre spracovateľskú organizáciu spôsobom, ktorý vylučuje jej zneužitie.

§ 24 - Lekárnička prvej pomoci v dopravných prostriedkoch vykonávajúcich medzinárodnú prepravu
(1)

Na základe žiadosti prepravcu vykonávajúceho medzinárodnú prepravu môže ministerstvo povoliť, aby lekárnička prvej pomoci v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy zaregistrovaných v Slovenskej republike obsahovala v množstve a sortimente potrebnom na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti aj lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky.

(2)

Žiadosť prepravcu podľa odseku 1 musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a) a b) aj údaje o

a)

dopravnom prostriedku a dopravnej trase,

b)

počte cestujúcich,

c)

požadovanom množstve a sortimente liekov,

d)

spôsobe uchovávania liekov a ich zabezpečenia pred zneužitím,

e)

osobe zodpovednej za zaobchádzanie s liekmi s dokladom o jej zdravotnej a odbornej spôsobilosti.

§ 25 - Držba liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky
(1)

Osoba môže mať v držbe lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky z II. a III. skupiny len v množstve potrebnom na osobné použitie.

(2)

Osoba môže mať pri tranzite územím Slovenskej republiky lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky II. skupiny najviac v množstve na sedem dní liečby a lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky III. skupiny najviac na 30 dní liečby. Colné orgány sú oprávnené vyžadovať potvrdenie, že prevážané lieky získala osoba legálnym spôsobom. Potvrdením sa rozumie potvrdenie lekárne, ktorá takýto liek vydala.

§ 26 - Výskum, výučba a expertízna činnosť
(1)

Na účely výskumu, výučby alebo expertíznej činnosti môže ministerstvo povoliť žiadateľovi zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny v množstve nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti.

(2)

Držiteľ povolenia je povinný viesť záznamy o množstve omamných a psychotropných látok a o spôsobe, akým sa s nimi zaobchádzalo.

Nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami ako s odpadom vrátane ich zneškodňovania

§ 27
(1)

Na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok vrátane ich zneškodňovania sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.1i)

(2)

Držiteľ povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j) je povinný písomne potvrdiť zneškodnené množstvo a druh omamných a psychotropných látok.

(3)

Písomné potvrdenie o množstve a druhu zneškodnených omamných a psychotropných látok podľa odseku 2 sa prikladá k oznámeniu podľa § 28.

§ 28 - Oznamovacie povinnosti
(1)

Držiteľ povolenia je povinný oznámiť ministerstvu správne a presné údaje uvedené v odsekoch 2 až 6.

(2)

Výrobcovia sú povinní oznámiť

a)

najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky s uvedením krajiny vývozcu a krajiny dovozcu;

b)

najneskôr do 15. februára každého roka za predchádzajúci kalendárny rok

1.

vyrobené a skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky,

2.

množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použitej na výrobu prípravkov;

c)

do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia za predchádzajúci kalendárny rok,

d)

do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku vyrobené, spotrebované a skladované,

e)

do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené a spotrebované.

(3)

Veľkodistribútori sú povinní oznámiť

a)

najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky s uvedením krajiny vývozcu a krajiny dovozcu,

b)

do 15. februára každého roka spotrebované množstvo každej omamnej látky a dovezené množstvo každej psychotropnej látky,

c)

do 15. februára každého roka skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky za predchádzajúci kalendárny rok,

d)

do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia za predchádzajúci kalendárny rok,

e)

do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené, spotrebované a skladované,

f)

do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené a spotrebované.

(4)

Držitelia povolenia na pestovanie maku siateho a konopy na priemyselné účely sú povinní oznámiť do 31. decembra každého roka

a)

množstvo vyprodukovanej makovej slamy alebo konopy na priemyselné účely spolu, z toho

1.

množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii,

2.

skladované množstvo,

3.

zneškodnené množstvo;

b)

skutočne osiatu plochu do 31. mája každého roka.

(5)

Držitelia povolenia na výskum, výučbu a expertíznu činnosť okrem štátneho ústavu sú povinní oznámiť najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka

a)

pripravené alebo vyrobené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky v rámci výskumu,

b)

množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité na skúšanie, výučbu a expertíznu činnosť,

c)

množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité v rámci výskumu do liekovej formy,

d)

zneškodnené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky.

(6)

Ostatní držitelia povolení musia plniť oznamovaciu povinnosť v termínoch a v rozsahu, ktoré určí ministerstvo v povolení.

§ 29 - Objednávanie omamných a psychotropných látok
(1)

Držitelia povolení objednávajú omamné a psychotropné látky, ktoré nie sú vo forme lieku, a omamné a psychotropné látky II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, na osobitnom tlačive schválenom ministerstvom. Omamné a psychotropné látky III. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa objednávajú ako lieky.

(2)

Objednávka na tlačive podľa odseku 1 a doklady s ňou spojené sa uchovávajú desať rokov. Držitelia povolení sú povinní predložiť ich na požiadanie kontrolným orgánom.

§ 30 - Kniha omamných látok a evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok
(1)

Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť bezodkladné zapísanie každého príjmu a výdaja omamnej a psychotropnej látky I. skupiny a II. skupiny do knihy omamných látok a viesť evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok. Držiteľ povolenia vedie knihu omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok elektronickou podobou alebo listinnou podobou.

(2)

Kniha omamných látok a doklady preukazujúce príjem a výdaj omamných a psychotropných látok sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa kontrolným orgánom na ich požiadanie.

(3)

Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja stratu, zničenie alebo odcudzenie knihy omamných látok a dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.

(4)

Náležitosti knihy omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 31 - Inventarizácia a porovnanie zásob a potrieb
(1)

Držiteľ povolenia je povinný vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok do 31. decembra každého roka.

(2)

Inventarizácia sa musí urobiť aj pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného zástupcu držiteľa povolenia a v prípadoch straty, znehodnotenia alebo odcudzenia omamných a psychotropných látok.

(3)

Pri omamných a psychotropných látkach, ktoré nie sú vo forme lieku, a pri omamných a psychotropných látkach II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa okrem inventarizácie porovnáva zásoba a potreby.

(4)

Ak sa inventarizáciou zistila strata omamnej látky alebo psychotropnej látky, výsledky inventarizácie je držiteľ povolenia povinný oznámiť najneskôr nasledujúci pracovný deň od skončenia inventarizácie

a)

farmaceutovi samosprávneho kraja, ak ide o povolenie na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),

b)

ministerstvu, ak ide o povolenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k).

§ 32 - Balenie a označovanie omamných a psychotropných látok

Uvádzať do obehu omamné a psychotropné látky v neuzatvorených obaloch alebo bez označenia názvu je zakázané. Označenia obalov omamných a psychotropných látok uvádzaných do obehu musia obsahovať aj medzinárodné názvy omamných a psychotropných látok s výnimkou makovej slamy a konopy. Obsah omamných a psychotropných látok a ich koncentrácia sa musia vyjadriť jednotkami hmotnosti alebo objemu. Povinnosti výrobcov pri balení a označovaní liekov s obsahom omamných a psychotropných látok ustanovuje osobitný predpis.6)

§ 33 - Reklama a informácie o omamných a psychotropných látkach
(1)

Reklama omamných a psychotropných látok a poskytovanie ich vzoriek pre verejnosť sú zakázané.6)

(2)

Informácie o omamných a psychotropných látkach pre odbornú verejnosť sa uverejňujú v odborných časopisoch a poskytujú sa pri podujatiach určených pre odbornú verejnosť.

(3)

Pri informáciách podľa odseku 2 možno poskytovať len vzorky omamných a psychotropných látok III. skupiny v množstve a za podmienok uvedených v osobitnom predpise.6)

(4)

Zakazuje sa

a)

poskytovanie omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,

b)

poskytovanie vzoriek liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok II. skupiny,

c)

darovanie omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny alebo

d)

darovanie liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok II. skupiny.

(5)

Odborná verejnosť podľa tohto zákona sú držitelia povolení a osoby oprávnené predpisovať a vydávať lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA VO VECIACH OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

§ 34 - Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok

Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

štátny ústav,

c)

samosprávne kraje,

d)

platobná agentúra,

e)

kontrolný ústav,

f)

ústav kontroly veterinárnych liečiv.

§ 35 - Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo v oblasti omamných a psychotropných látok

a)

zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z tohto zákona a spolupracuje v tejto oblasti s medzinárodným úradom,

b)

vydáva, dočasne pozastavuje činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané, a zrušuje povolenia,

c)

vykonáva zmeny údajov uvedených v povolení,

d)

kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

e)

ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

f)

eviduje a vyhodnocuje hlásenia požadované podľa tohto zákona a zabezpečuje spätnú informovanosť príslušných orgánov štátnej správy a držiteľov povolení,

g)

vedie evidenciu o

1.

výskume, výrobe, veľkodistribúcii, používaní omamných a psychotropných látok na pracoviskách, ktoré vykonávajú výskum, výučbu alebo expertíznu činnosť,

2.

dovoze, vývoze a tranzite omamných a psychotropných látok,

3.

držiteľoch povolení,

4.

štátoch, do ktorých možno vyvážať alebo z ktorých možno dovážať omamné a psychotropné látky len s vydaným dovozným povolením príslušných úradov týchto štátov,

5.

množstvách omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia,

h)

zhromažďuje a poskytuje odborné informácie o omamných a psychotropných látkach,

i)

odborne usmerňuje činnosti súvisiace so zaobchádzaním s omamnými a psychotropnými látkami.

§ 36 - Pôsobnosť štátneho ústavu

Štátny ústav v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

a)

kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

b)

vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3),

c)

vykonáva inšpekcie6aa) u držiteľov povolenia,

d)

podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto zákona,

e)

ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 36a - Pôsobnosť samosprávneho kraja

Samosprávny kraj v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

a)

kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území,

b)

navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

c)

posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok; v prípade zistenia strát omamných a psychotropných látok oznamuje túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní a ministerstvu,

d)

oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných látkach.

§ 36b - Pôsobnosť platobnej agentúry

Platobná agentúra zabezpečuje kontrolu pri pestovaní konopy podľa osobitného predpisu6b) na najmenej 30 % plôch osiatych konope.

§ 36c - Pôsobnosť kontrolného ústavu

Kontrolný ústav dohliada

a)

nad zneškodňovaním

1.

porastu maku siateho alebo konopy, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného vyklíčenia porastu, poškodenia porastu škodcami, pôsobením nepriaznivých poveternostných udalostí alebo chorobami rozhodol pestovanie vopred ukončiť,

2.

makovej slamy alebo konopy, ktorá nebola odovzdaná spracovateľskej organizácii, alebo

3.

konopy siatej,4)

b)

nad pestovaním konopy siatej.6c)

§ 36d - Pôsobnosť ústavu kontroly veterinárnych liečiv

Ústav kontroly veterinárnych liečiv v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami pri poskytovaní odborných veterinárnych činností1ba)

a)

kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

b)

vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3),

c)

vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia,

d)

podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu,6d)

e)

ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 37 - Pôsobnosť ďalších orgánov štátnej správy
(1)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce, Colná správa Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontrolujú zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci svojej pôsobnosti. O zistených nedostatkoch bezodkladne informujú ministerstvo. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov uvedených v § 38.

(2)

Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) okrem ústavných zdravotníckych zariadení vykonávajú ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany. O zistených nedostatkoch bezodkladne informujú ministerstvo.

§ 38 - Kontrolná činnosť
(1)

Kontrolnú činnosť vykonávajú orgány, ktoré plnia úlohy v oblasti štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok (ďalej len „orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť“).

(2)

Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, ako aj na plnenie nimi vydaných opatrení a rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú pokuty.

(3)

Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.7)

(4)

Osoby poverené vykonaním kontrolnej činnosti sú

a)

oprávnené vstupovať na pozemky, do zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s omamnými a psychotropnými látkami, požadovať potrebnú súčinnosť s cieľom vykonávať kontroly, bezplatne odoberať vzorky omamných a psychotropných látok v množstve a rozsahu potrebnom na analýzu, požadovať informácie, údaje, vysvetlenia a podklady a nazerať do príslušných dokladov,

b)

povinné preukázať sa poverením na vykonanie kontroly.

§ 39 - Pokuty
(1)

Za porušenie povinností uvedených v § 14 až 16, § 28, 30, 31 a 33 sa ukladajú pokuty.

(2)

Štátny ústav ukladá pokuty až do výšky 16 596 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. g) až i) a n), § 15 ods. 4 a 5, § 16 ods. 2 až 8, § 23, § 30, 31 a 33.

(3)

Ministerstvo uloží pokutu do výšky 33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 4 ods. 1, § 5 ods. 3, § 14 písm. a) až f), j) až l), § 15 ods. 2, § 20, § 21 a § 28.

(4)

Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany v rámci pôsobnosti podľa § 37 ods. 2 ukladajú pokuty až do výšky

a)

16 596 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. h), i) a n),

b)

33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. a) až d) a písm. j) a k).

(5)

Orgány uvedené v odsekoch 2 až 4 prihliadajú pri ukladaní pokút na mieru ohrozenia zdravia, verejných záujmov a na rozsah škodlivých následkov porušenia povinnosti.

(6)

V rozhodnutí o uložení pokuty orgány uvedené v odsekoch 2 až 4 určia aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, môžu uložiť ďalšiu pokutu, a to až do výšky dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty.

(7)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátnej správy o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa porušila povinnosť.

(8)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 40 - Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

§ 41

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v ozbrojených silách.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42 - Prechodné ustanovenie
(1)

Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do času uvedeného v povolení, najdlhšie jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2)

Začaté správne konania krajských úradov právoplatne neskončené do účinnosti tohto zákona prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na štátny ústav.

§ 42a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013
(1)

Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami sa preukazuje diplomom

a)

o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore detské lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,

b)

o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,

c)

o špecializácii v špecializačnom odbore farmaceutické technologické postupy alebo v špecializačnom odbore zabezpečovanie kvality liekov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,

d)

o špecializácii v špecializačnom odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo

e)

o špecializácii v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov účinných do 31. mája 2006.

(2)

Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 zostávajú v platnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.

(3)

Dovozné povolenia na omamné a psychotropné látky vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 zostávajú v platnosti najdlhšie po dobu, na ktorú boli vydané.

§ 42b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 42ba - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1)

Povolenia vydané podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považujú za povolenia vydané podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.

(2)

Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskočilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.

§ 42bb - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2021
(1)

Na osvedčenia vydané do 30. apríla 2021 podľa § 6 ods. 4 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.

(2)

Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskočilo do 30. apríla 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.

(3)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho, ktorému bolo vydané povolenie do 30. apríla 2021, vo vyhlásení o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne podľa § 16 ods. 7 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2021 môže uviesť plánovanú výmeru osevnej plochy maximálne vo výmere pozemkov, na ktorých sa má pestovanie vykonávať podľa jeho žiadosti o vydanie povolenia.

§ 42bc - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2022

Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. novembra 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2022.

§ 42c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 43 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 26 až 38 a príloha č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a o iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1993 Z. z.

§ 44 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.

Ivan Gašparovič v. r. Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.

  ZOZNAM OMAMNÝCH LÁTOK A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH DO I., II. A III. SKUPINY

  I.

  SKUPINA

  Omamné látky

  Acetorfín, chemicky N-alyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

  Acetyl-alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]etánamid

  Acetylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]etánamid

  Akrylfentanyl, chemicky N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamid

  Alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]propánamid

  Alfa-metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[1-(2-tienyl)propán-2-yl]-4-piperidyl}propánamid

  Benzylón, BMDP, chemicky 3,4-metyléndioxy-N-benzylkatinón

  Beta-hydroxyfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-4-piperidyl]propánamid

  Beta-hydroxy-3-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propánamid

  Brorfín, chemicky 1- [1- [1- (4-brómfenyl) etyl] -4-piperidinyl] -1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ón

  Butyrfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]butánamid

  Crotonylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-2-butenamid

  Cyklopropylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletylyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid

  Dezomorfín, chemicky 6-deoxy-7,8-dihydromorfín

  Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

  4-FIBF, pFIBF, 4-Fluórizobutyrfentanyl, chemicky N-(4-fluórfenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]propánamid
  Furanylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]furán-2-karboxamid

  Heroín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)diacetát

  Izotonitazén, chemicky N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín

  Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4 piperidyl]propán-1-ón

  Metonitazén, chemicky N,N-dietyl-2-[(4-metoxyfenyl)metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín

  Metoxyacetylfentanyl, chemicky 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4yl] acetamid

  3-Metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-3-metyl-4-piperidyl)propánamid

  3-Metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

  MPPP, chemicky (4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

  MT-45, chemicky 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazín

  Ocfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-2-metoxy-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]acetamid

  Orto-fluórfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-propánamid

  Para-fluór-butyrylfentanyl, 4-fluór-butyrfentanyl, 4F-BF, chemicky N-(4-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]butánamid

  Para-fluórfentanyl, chemicky N-(1-fenetyl-4-piperidyl)-N-(4-fluórfenyl)propánamid

  PEPAP, chemicky (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidyl)acetát

  Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

  Salvinorin A

  THF-F, Tetrahydrofuranylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]oxolan-2-karboxyamid

  Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

  Tiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

  Valerylfentanyl, chemicky N-(1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl)-N-fenylpentylamid

  Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa) okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

  – soli omamných látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

  Psychotropné látky

  AB-CHMINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid

  AB-FUBINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazole-3-karboxamid

  AB-PINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

  ADB – BUTINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(4-fluórbenzyl)-1Hindazol-3-karboxamid

  ADB-CHMINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid

  ADB-FUBINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(4-fluórbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid

  AH-7921, chemicky 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid

  Alfa D2PV, chemicky 1,2-difenyl-2-(pyrolidín-1-yl)etan-1-ón

  alfa-PHiP, chemicky 4-metyl-1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

  Alfa-pyrolidínovalerofenón (alfa-PVP), chemicky 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

  Alfa- pyrolidínhexanón (alfa-PHP), chemicky RS-1-fenyl-2-(pyrolidin-1-yl)hexan-1-ón

  AL-LAD, chemicky 6-allyl-6-nor-LSD

  AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naftalén-1-yl)

  5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín

  1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán

  Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

  Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón

  Butylón, bk-MBDB, chemicky 1-(1,3-benzodioxol -5-yl)-2-(metylamino)bután-1-ón

  2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín

  4–CEC, 4-chlóretkatinón, chemicky 1-(4-chlórfenyl)-2-(etylamín)-1-propanón monohydrochlorid

  3-CMC, chlóredron, chemicky (1-(3-chlórfenyl)-2-(metylamíno)-1-propanón monohydrochlorid

  4-CMC, klefedron, chemicky (1-(4-chlórfenyl)-2-(metylamíno)-1-propanón monohydrochlorid

  1cP-LSD, chemicky (N1-(cyklopropylmetanoyl)-dietylamid kyseliny lysergovej

  CP 47,497 (C8), kanabicyklohexanol, chemicky 2-/(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl/-5-(2-metylnonán-2 -yl)fenol

  CP 47,497, chemicky 2-/(1R,3S)-3 -hydroxycyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol

  CP 55,244, chemicky (2S,4S,4aS,6R,8aR)-6-(hydroxymetyl)-4-/2-hydroxy-4-(2-metyloktán-2-yl)fenyl/-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalén-2-ol

  CP 50,556-1, levonantradol, chemicky /(6S,6aR,9R,10aR)-9-hydroxy-6-metyl-3-/(2R)-5-fenyl- pentán-2-yl/oxy-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydrofenan-tridín-1-yl/octan

  CP 55,940, chemicky 2-/(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol

  2 C-T-2, chemicky 2,5-dimetoxy-4-etyltiofenetylamín

  2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín

  CUMYL-4CN-BINACA, chemicky 1-(4-kyanobutyl)-N-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

  Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperi-dín

  DET, chemicky N,N-dietyltryptamín

  Difenidín, chemicky 1-(1,2-difenyletyl) piperidín

  Diklazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón

  Dimetoxyamfetamín, DMA, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

  4,4'-Dimetylaminorex, para-metyl-4-metylaminorex, 4,4´- DMAR, chemicky 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amín

  DMHP, chemicky 3-(3-metylheptán-2-yl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol

  DMT, chemicky N,N-dimetyltryptamín

  DOC (2,5-dimetoxy-4-chlóramfetamíne)“ nahrádzajú slovami „DOC (2,5-dimetoxy-4-chlóramfetamín)

  2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán-2-amín

  DOI, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódamfetamín

  Efenidín, EPE, NEDPA, chemicky N-etyl-1,2-difenyletylamín

  Eticyklidín, PCE, chemicky N-etyl-l-fenylcyklohexylamín

  Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl)bután-2-amín

  Etylfenidát, chemicky (RS)-etyl-2-fenyl-2-piperidín-2-ylacetát

  Etylón, MDEC, βk-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón

  Eutylon, β-Keto-1,3-benzodioxolyl-N-ethylbutanamine, bk-EBDB, n-ethylbutylone, chemicky (±)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamín)bután-1-ón

  3 - FEA, chemicky 3-fluóretamfetamín

  3-Fluórfenmetrazín, 3F-fenmetrazín, 3-FPM, 3-FPH a PAL-593 chemicky 2- (3-fluórfenyl) -3- metylmorfolín

  4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát

  4F-MDMB-BICA, chemicky metyl-2-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát

  4F-MDMB-BINACA, chemicky metyl N-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}-3-metyl-L-valinát

  4-FA, 4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín
  5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, chemicky metyl (2S)-2-{[ 1-(5-fluórpentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát

  5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) chemicky metyl (2S)-2-{[1-(5-fluórpentyl)-1H-indazol-3-yl]formamid}-3-metylbutánoát

  5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

  5F-kumyl-PeGACLON, chemicky 5-(5-fluórpentyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón

  Flubromazolam, chemicky 8-bróm-6-(2-fluórfenyl)-1-metyl-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepín

  5F-MDMB – PICA, MDMB-2201, 5F-MDMB-PICA, chemicky metyl 2-(1-(5-fluórpentyl)-1H- indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát

  5-F-PB-22, chemicky chinolín-8-yl 1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-karboxylát

  FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA, chemicky metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát

  HHC, 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol

  (3-HO-PCP), 3-hydroxyfencyklidín, chemicky 3-[1-(Piperidin-1-yl)cyclohexyl]fenol

  HU-210, chemicky (6aR,10aR)-9-(hydroxymetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-te- trahydrobenzo/c/chromen-1-ol

  HU-243, kanbizol, chemicky (6aR,9R,10aR) -6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-he-xahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol

  25I-NBOMe, chemicky 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamín

  IPPH, IPH, IPD, IPPD, chemicky: propán-2-yl-2-fenyl-2-(piperidín-2-yl)acetát

  Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón

  JWH-007, chemicky 1-pentyl-2-metyl-3-(1-naftoyl)indol

  JWH-015, chemicky (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) -1-naftalénylmetanón

  JWH-018, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) metanón

  JWH-019, chemicky 1-hexyl-3-(naftalén-1-oyl)indol

  JWH-030, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylpyrrol -3-yl)metanón

  JWH-051, chemicky (6aR,10aR)-6,6-dimetyl -3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo(c)chromen-9-yl)metanol

  JWH-073, chemicky naftalén-1-yl-(1-butylindol-3-yl) metanón

  JWH-081, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

  JWH-098, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentyl-2-metylindol-3-yl)metanón

  JWH-122, chemicky 1-pentyl-3-(4-metyl-1-naftoyl)indol

  JWH-133, chemicky (6aR,10aR)-3-(1,1dimetylbutyl) -6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzo (b,d)pyrán

  JWH-147, chemicky 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrol

  JWH-161, chemicky (4aR,13bR)-2,5,5-trimetyl -8-pentyl-3,4,4a,5,8,13b hexahydroizochromeno (3,4-b)karbazol-13-ol

  JWH-164, chemicky 7-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

  JWH-167, chemicky 2-fenyl-1-(1pentylindol-3-yl)etanón

  JWH-171, chemicky 1-(/(1E)-3-pentylinden-1-ylidín/ metyl)naftalén

  JWH-200, chemicky (1-(2-morfolín-4-yletyl) indol-3-yl)-naftalén-1-yl metanón

  JWH-203, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-1-(1-pentylindol -3-yl)etanón

  JWH-210, chemicky 4-etylnaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

  JWH-249, chemicky 2-(2-brómfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón

  JWH-250, chemicky 2-(2-metoxyfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón

  JWH-251, chemicky 2-(2-metylfenyl)-1 -(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanón

  JWH-307, chemicky (5-(2-fluórfenyl)-1-pentylpyrol -3-yl)naftalén-1-ylmetanón

  JWH-359, chemicky (6aR,10aR)-1 -metoxy-6,6,9-trimetyl-3-/(2R)-1,1,2-trimetylbutyl/ -6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo/c/chromen

  JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol

  Klonazolam, chemicky 6-(2-chlórofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepín

  Kratom (mitragyna speciosa)

  Kumyl-CH-MeGACLON, chemicky 5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón

  Kumyl – PeGACLON, chemicky 5-pentyl-2-(1-metyl-1-fenyl-etyl)-2,5-dihydro-pyridol[4,3-b]indol-1-ón

  (+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid

  MDMB-CHMICA, chemicky metyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimetyl ester kyseliny maslovej (butánovej)

  MDMB-4en-PINACA, chemicky metyl-3,3-dimetyl-2-{[1-(pent-4-én-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát

  MDPEP, chemicky 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrolidín-1- yl)heptán-1-1)

  MDPHP, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidín-1-yl)hexan-1-ón

  Mefedrón, chemicky 4-metyl-1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

  meta-Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1-(3-chlórfenyl) piperazín

  Metiopropamín, MPA, chemicky N-metyl-1-(tiofén-2-yl)propán-2-amín

  Mezkalín, chemicky 2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)etylamín

  Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

  Metoxetamín (MXE), chemicky 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón

  5-Metoxy - N,N-dialyltryptamín, 5-MeO-DALT, chemicky N-[2-(5-metoxy-1H-indol-3-yl)etyl]-N-(prop-2-én-1-yl)prop-2-én-1-amín

  2 – Metoxyetoxydifenidín, 2-MeO-difenidín, MDA, sass, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-amín

  3-Metoxyfencyklidín (3-MeO-PCP), chemicky 1-[1-(3-metoxyfenyl) cyklohexyl]piperidín

  5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxy-5-metoxyfenyl)propán-2-amín

  4-Metylamfetamín, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-ami-nopropán

  4-Metylaminorex, chemicky (±)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín

  Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-metylbután-2-amín

  3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

  Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón

  4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1 -(4-metylfenyl)-1-propanón

  3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfe- nyl)-2-(metylamino)propán-1-ón

  4-metylmetkatinón (4-MMC), chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón

  Metylón, bk-MDMA, chemicky (±)-2-metylamino-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-1-ón

  MMB – FUBICA (AMB-FUBICA metylester, chemicky N-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]-1H-indol-3-y1]karbony]-L-valín

  4-MTA, chemicky 1-[4(metylsulfanyl)fenyl]propán-2-amín

  MXPr, metoxpropamín, chemicky 2-oxo-3'-metoxy-PCPr

  N-etylhexedrón, chemicky 2-(etylamín)-1fenylhexan-1-ón

  N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

  N-etylnorpentylón, efylón, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentán-1-ón

  N-etylpentedrón, NEP, N-etyl-nor-pentedrón, chemicky 2-(etylamíno)-1-fenyl-1-pentanón

  N-Hydroxy MDA, chemicky N-[1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-yl]hydroxylamín

  O-PCE, chemicky 2-(etylamino)-2-fenylcyklohexán-1-ón

  Parahexyl, chemicky 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d] pyrán-1-ol

  para-Metoxyamfetamín, PMA, chemicky 1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

  para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

  P-metyltioamfetamín alebo 4-metyltioamfetamín

  Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón

  Psilocybín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát)

  Psilocín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol

  Rolicyklidín, PHP, PCPY, chemicky 1-(fenylcyklohexyl)pyrolidín

  STP, DOM, chemicky 1-(2,5-dimetoxy-4-metylfenyl)propán-2-amín

  Tenamfetamín, MDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

  Tenocyklidín, TCP, chemicky 1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidín

  THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty

  Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky (±)-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín

  TMA-2, chemicky 2,4,5-trimetoxyamfetamín

  U-47700, chemicky 3,4-dichlór-N-[ (1R, 2R) -2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbenzamid

  UR-144, chemicky (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón

  XLR-11, 5-fluoro-UR-144, chemicky [1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón

  – soli a stereoizoméry látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, kde ich existencia je možná.

  – 1 kg suchého extraktu z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) uvedeného v tejto skupine zodpovedá približne 7 kg rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.4)

  – 1 kg tinktúry (etanolového výluhu) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) uvedenej v tejto skupine zodpovedá približne 100 g rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.4)

  II.

  SKUPINA

  Omamné látky

  Acetylmetadol, chemicky (6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

  Alfacetylmetadol, chemicky alfa-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

  Alfameprodín, chemicky 2-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

  Alfametadol, chemicky alfa-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

  Alfaprodín, chemicky 2-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

  Alfentanil, chemicky N-{1-[2-(4-etyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoxymetyl)-4-piperidyl}-N-fenylpropánamid

  Alylprodín, chemicky (3-alyl-4-fenyl-1-metyl-4 piperidyl)propionát

  Anileridín, chemicky etyl-1-[2-(4-aminofenyl)etyl]piperidín-4-karboxylát

  Benzetidín, chemicky etyl-1-(2-benzyloxyetyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Benzylmorfín, chemicky 3-benzyloxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán- 6-ol

  Betacetylmetadol, chemicky beta-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

  Betameprodín, chemicky 3-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

  Betametadol, chemicky beta-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

  Betaprodín, chemicky 3-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

  Bezitramid, chemicky 1-[1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidyl]-3-propionylbenzimidazolín-2-ón

  Buprenorfín, chemicky 2-(N-cyklopropylmetyl-3-hydroxy-6-metoxy-4,5-epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)-3,3-dimetylbután-2-ol

  Carfentanyl, chemicky metyl 1-(fenyletyl)-4-[fenyl(propanoyl)amino]piperidín-4-karboxylát

  Dextromoramid, chemicky (+)-2,2difenyl-4-morfolino-1(pyrolidín-1-yl)pentán-3-ón

  Diampromid, chemicky N-fenyl-N-[2(metylfenetylamino)propyl]propánamid

  Dietyltiambutén, chemicky N,N-dietyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

  Difenoxín, chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylová

  Difenoxylát, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylát

  Dihydroetorfín, chemicky (R)-2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)pentán-2-ol

  Dihydromorfín, chemicky 7,8-dihydromorfín

  Dimefeptanol, chemicky 6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

  Dimenoxadol, chemicky (2-dimetylaminoetyl)-2-etoxy-2,2-difenylacetát

  Dimetyltiambutén, chemicky N,N-dimetyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

  Dioxafetylbutyrát, chemicky etyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutyrát

  Dipipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinoheptán-3-ón

  Drotebanol, chemicky 3,4-dimetoxy-N-metylmorfinán-6,14-diol

  Ekgonín a jeho deriváty a estery

  Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol

  Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-me- toxy-N-metyl-4,5-epoxy-6, 14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol

  Etoxeridín, chemicky etyl-1-{2-[2-(hydroxyetoxy)etyl]}-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Etylmetyltiambutén, chemicky N-etyl-N-metyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

  Fenadoxón, chemicky 4,4-difenyl-6-morfolinoheptán-3-ón

  Fenampromid, chemicky N-fenyl-N-(1-piperidinopropán-2-yl)propánamid

  Fenazocín, chemicky 2-fenetyl-5,9-dimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

  Fenibut, chemicky 4-amino-3-fenylmaslová kyselina

  Fenomorfán, chemicky N-fenetylmorfinán-3-ol

  Fenoperidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)piperidín-4-karboxylát

  Fentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propánamid

  Furetidín, chemicky etyl-1-[2-(oxolán-2-yloxy)etyl]-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Hydrokodón, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Hydromorfinol, chemicky N-metyl-4,5-epoxymorfinán-3,6,14-triol

  Hydromorfón, chemicky 3-hydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Hydroxypetidín, chemicky etyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-metylpiperidín-4-karboxylát

  Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón

  Ketamín, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanón

  Klonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-chlórbenzyl)-5-nitrobenzimidazol

  Kodoxím, chemicky kyselina {[(3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ylidén)amino]oxy}octová

  Kokaín, chemicky metylester benzoylekgonínu

  Koncentrát makovej slamy

  Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán

  Levofenacylmorfán, chemicky (-)-N-fenacylmorfinán-3-ol

  Levoramid, chemicky (-)-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

  Levorfanol, chemicky (-)-N-metylmorfinán-3-ol

  Metadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptán-3-ón

  Metadónový medziprodukt, chemicky 4-(dimetylamino)-2,2-difenylpentánnitril

  Metazocín, chemicky 2,5,9-trimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

  Metopón, chemicky 3-hydroxy-5,N-dimetyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Metyldezorfín, chemicky 6,N-dimetyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-3-ol

  Metyldihydromorfín, chemicky 6-metyl-7,8-dihydromorfín

  Moramidový medziprodukt, chemicky kyselina 2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutánová

  Morferidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoetyl)piperidín-4-karboxylát

  Morfín, chemicky N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

  Morfínmetobromid, chemicky N-metylmorfíniumbromid

  Morfín-N-oxid

  Myrofín, chemicky (N-metyl-3-benzyloxy-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)myristát

  Nikomorfín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)dinikotinát

  Nopipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinohexán-3-ón

  Noracymetadol, chemicky (± )-(4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-yl)acetát

  Norlevorfanol, chemicky (-)-morfinán-3-ol

  Normetadón, chemicky 4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-ón

  Normorfín, chemicky N-demetylmorfín

  Ópium

  Oripavín, chemicky 6-metoxy-N-metyl-4, 5-epoxy-7, 8-didehydromorfinán-3-ol

  Oxykodón, chemicky 14-hydroxy-3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Oxymorfón, chemicky 3,14-dihydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Petidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

  Petidínový medziprodukt A, chemicky 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karbonitril

  Petidínový medziprodukt B, chemicky etyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Petidínový medziprodukt C, chemicky kyselina 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylová

  Piminodín, chemicky etyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Piritramid, chemicky 1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidinopiperidín-4-karboxamid

  Proheptazín, chemicky (4-fenyl-1,3-dimetylazepán-4-yl)propionát

  Properidín, chemicky izopropyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

  Racemetorfán, chemicky (± )-3-metoxy-metylmorfinán

  Racemoramid, chemicky (± )-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

  Racemorfán, chemicky (± )-N-metylmorfinán-3-ol

  Rastliny rodu Erythroxylon (koka)

  Rastliny druhu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien

  Remifentanil, chemicky metyl-4-(3-fenylpropánamido)-1-[2-(metoxykarbonyl)etyl]-piperidín-4-karboxylát

  Sufentanil, chemicky N-fenyl-N-{4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4–piperidyl}propánamid

  Tapentadol, chemicky 3-/(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl/fenol

  Tebaín, chemicky 3,6-dimetoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7,8,14-tetradehydromorfinán

  Tebakón, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-6-yl)acetát

  Tilidín, chemicky (± )-etyl-2-(dimetylamino)-1-fenylcyklohex-3-én-1-karboxylát

  Trimepiridín, chemicky (4-fenyl-1,2,3-trimetyl-4-piperidyl)propionát

  Xylazín, chemicky N-(2,6-dimetylfenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-tiazín-2-amín

  – Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto stereoizoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia; Dextrometorfán, chemicky (+)-3-metoxy-Nmetylmorfinán a Dextrorfanol, chemicky (+)-N-metylmorfinán-3-ol sú vyňaté z tejto skupiny,

  – estery a étery omamných látok uvedených v tejto skupine zoznamu vo všetkých prípadoch, keď tieto estery a étery môžu existovať,

  – soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane uvedených solí, esterov, éterov a stereoizomérov vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

  Psychotropné látky

  Amfetamín, chemicky (±)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Amineptin, chemicky kyselina (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5yl)amino]heptanová

  2C-B, chemicky 2-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)etylamín

  Dexamfetamín, chemicky (+)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Dronabinol, chemicky 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-dibenzo [b,d]pyrán-1-ol

  Fencyklidín, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín

  Fenetylín, chemicky 7-{2-[1-(fenylpropán-2-yl)amino]etyl}teofylín

  Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyl-1,4-oxazinán

  GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová

  Levamfetamín, chemicky (-)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Levometamfetamín, chemicky (-)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Meklokvalón, chemicky 3-(2-chlórfenyl)-2-metyl-3,4dihydrochinazolín-4-ón

  Metakvalón, chemicky 2-metyl-3-(2-tolyl)-3,4-dihydrochinazolín-4-ón

  Metamfetamín, chemicky N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Metamfetamín-racemát, chemicky (±)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Metylfenidát, chemicky metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)acetát

  Sekobarbital, chemicky 5-alyl-5-(pentán-2yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  THC, delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky (-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-ol

  Zipeprol, chemicky 3-fenyl-1-[4-(2-fenyl-2-metoxyetyl)piperazín-1-yl]-4-oxapentán-2-ol

  – soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

  III.

  SKUPINA

  Omamné látky

  Acetyldihydrokodeín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

  Dextropropoxyfen, chemicky (+)-(4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl)propionát

  Dihydrokodeín, chemicky 7,8-dihydrokodeín

  Etylmorfín, chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  Folkodín, chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  Kodeín, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  Nikodikodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

  Nikokodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

  Norkodeín, chemicky N-demetylkodeín

  Propiram, chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propánamid

  – Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto stereoizoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,

  – soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane uvedených solí ich stereoizomérov vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

  Psychotropné látky

  Alobarbital, chemicky 5,5-dialylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Alprazolam, chemicky 6-fenyl-8-chlór-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

  Amfepramón, chemicky 1-[2-(dietylamino)fenyl]propán-1-ón

  Aminorex, chemicky (5-fenyl-2-oxazolín-2-yl)amín

  Amobarbital, chemicky 5-etyl-5-izopentylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Barbital, chemicky 5,5-dietylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Bentazepam, chemicky 5-fenyl-3,5a,6,7,8, 9-hexahydro-2H-/1/benzotienol/2,3-e//1,4/diaze- pin-2-ón

  Benzfetamín,chemicky N-benzyl-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Bromazepam, chemicky 7-bróm-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Brotizolam,chemicky 2-bróm-4-(2-chlórfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-1,2, 4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

  Butalbital, chemicky 5-alyl-5-izobutylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Butobarbital, chemicky 5-butyl-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Cyklobarbital, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-etylhexahydropyrimidín-2,4, 6-trión

  Delorazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Diazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Estazolam, chemicky 6-fenyl-6-chlór-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

  Etizolam, chemicky 4-(2-Chlórfenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4] diazepín

  Etchlórvinol, chemicky 3-etyl-1-chlórpent-1-én-4-ín-3-ol

  Etinamát, chemicky (1-etinylcyklohexyl)karbamát

  Etylamfetamín, chemicky N-etyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Etylloflazepát, chemicky etyl-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-karboxylát

  Fenazepam, chemicky 7-bróm-5-(2-chlórfenyl)-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón

  Fendimetrazín, chemicky 2-fenyl-3,4-dimetylmorfolín

  Fenkamfamín, chemicky N-etyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptán-2amín

  Fenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Fenproporex, chemicky (±)-6-fenyl-5-metyl-4-azahexánnitril

  Fentermín, chemicky (2-benzylpropán-2-yl)amín

  Flualprazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-fluórfenyl)-1-metyl-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepín

  Fludiazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Flunitrazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2, 3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  GBL, chemicky dihydrofurán-2(3H)-ón

  Glutetimid, chemicky 3-etyl-3-fenylpiperidín-2,6-dión

  Halazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Haloxazolam, chemicky 10-bróm-11b-(2-fluórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín

  Chlórdiazepoxid, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-benzo[f]1,4-diazepín-4-oxid

  Kamazepam, chemicky N, N-dimetyl-(5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-yl)karbamát

  Katín, chemicky D-(+)-treo-2-amino-1-fenylpropán-1-ol

  Ketazolam, chemicky 12b-fenyl-11-chlór-2,8-dimetyl-6,7-dihydro-4H, 8H-1,3-oxazino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-4,7-dión

  Klobazam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[f]-1, 5-diazepín-2,4-dión

  Klonazepam, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Klorazepat, chemicky kyselina 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-karboxylová

  Klotiazepam, chemicky 7-etyl-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-tieno[2,3-f]1,4-diazepín-3-ón

  Kloxazolam, chemicky 10-chlór-11b-(2-chlórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[2,3-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón

  Lefetamín, chemicky (-)-N,N-dimetyl-(1,2-difenyletyl)amín

  Loprazolam, chemicky 6-(2-chlórfenyl)-2-[(4-metylpiperazín-1-yl)metylén]-8-nitro-4H-imidazo[1,2-a]benzo[f]1,4-diazepín-1-ón

  Lorazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Lormetazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Mazindol, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-5H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

  Medazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín

  Mefenorex, chemicky N-(3-chlórpropyl)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Meprobamát, chemicky (2-metyl-2-propylpropán-1,3-diyl)dikarbamát

  Mezokarb, chemicky 5-deoxo-N-(fenylkarbamoyl)-3-(1-fenylpropán-2-yl)sydnón-5-imín

  Metylfenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenyl-1-metylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Metyprylón, chemicky 3,3-dietyl-5-metylpiperidín-2,4-dión

  Midazolam, chemicky 6-(2-fluórfenyl)-8-chlór-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a]benzo[f]1,4-diazepín

  Nimetazepam, chemicky 5-fenyl-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Nitrazepam, chemicky 5-fenyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Nordazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Oxazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Oxazolam, chemicky 10-chlór-11b-fenyl-2-metyl-5,6-dihydro-7H-1,3-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón

  Pemolín, chemicky 2-imino-5-fenyl-1,3-oxazolidín-4-ón

  Pentazocín, chemicky 5,9-dimetyl- N-(3-metylbut-2-én-1-yl)-6,7-benzomorfán- 2’-ol

  Pentobarbital, chemicky 5-etyl-5-(pentán-2-yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Pinazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(prop-2-ín-1-yl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Pipradol, chemicky difenyl-(2-piperidyl)metanol

  Prazepam, chemicky 1-(cyklopropylmetyl)-5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo [f]1,4-diazepín-2-ón

  Pyrovalerón, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

  Sekbutabarbital, chemicky 5-(bután-2-yl)-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Temazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Tetrazepam, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Triazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

  Vinylbital, chemicky 5-(pentán-2-yl)-5-vinylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Zolpidem(INN), chemicky N,N-dimetyl-2- [6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridín-3yl]etánamid

  – soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 139/1998 Z. z.

  ZOZNAM VYŇATÝCH PRÍPRAVKOV

  1.

  Prípravky obsahujúce

  acetyldihydrokodeín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

  dihydrokodeín chemicky 7,8 dihydrokodeín

  etylmorfín chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8 didehydromorfinán-6-ol

  folkodín chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  kodeín chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  nikodikodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

  nikokodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

  norkodeín chemicky N-demetylkodeín

  v množstve neprevyšujúcom 100 mg omamnej látky v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku.

  2.

  Prípravky obsahujúce difenoxín chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylová

  v množstve neprevyšujúcom 0,5 mg difenoxínu v jednej dávke liekovej formy a ak koncentrácia síranu atropínia je najmenej 5 % v jednej dávke liekovej formy obsahujúcej difenoxín.

  3.

  Prípravky obsahujúce difenoxylát chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylát

  v množstve neprevyšujúcom 2,5 mg difenoxylátu v jednej dávke liekovej formy, ak koncentrácia síranu atropínia je najmenej 1 % v jednej dávke liekovej formy obsahujúcej difenoxylát.

  4.

  Prípravky obsahujúce dextropropoxyfén chemicky [(+)-4-(dimetylamino)-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl]propionát

  v množstve neprevyšujúcom 135 mg dextropropoxyfénu v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku, ak neobsahuje žiadnu psychotropnú látku.

  5.

  Prípravky obsahujúce propiram chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propiónamid

  v množstve neprevyšujúcom 100 mg propiramu v jednej dávke liekovej formy a množstvo metylcelulózy v prípravku musí byť rovnaké alebo väčšie ako množstvo propiramu.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 139/1998 Z. z. v znení zákona č. 287/2018 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11. 11. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017).

  2.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. EÚ L 66, 7. 3. 2019).

  3.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1687 z 2. septembra 2020, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie novej psychoaktívnej látky N, N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy) fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín (izotonitazén) do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. EÚ L 379, 13. 11. 2020).

  4.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/802 z 12. marca 2021, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zaradenie nových psychoaktívnych látok metyl-3,3-dimetyl-2-{[1-(pent-4-én-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a metyl-2-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. EÚ L 178, 20. 5. 2021).

  5.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/1326 z 18. marca 2022, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. EÚ L 200, 29. 7. 2022).

Poznámky

 • 1)

  Jednotný dohovor o omamných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. v znení oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 458/1991 Zb.).

 • 1a)

  Dohovor o psychotropných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1989 Zb.).

 • 1aa)

  Jednotný dohovor o omamných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. v znení oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 458/1991 Zb.). Dohovor o psychotropných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1989 Zb.).

 • 1ab)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006). Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11. 11. 2004) v platnom znení.

 • 1ac)

  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1ad)

  § 20 a 21 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1b)

  § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1ba)

  § 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 1bb)

  § 2 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 1bc)

  § 2 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 1c)

  § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

 • 1d)

  § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1e)

  § 20c zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.

 • 1ea)

  § 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 444/2015 Z. z.

 • 1eaa)

  § 18 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

 • 1eab)

  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1eac)

  § 12 ods. 2 zákona č. 330/2007 Z. z.

 • 1eb)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z.

 • 1f)

  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

 • 1fa)

  § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.

 • 1g)

  § 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1h)

  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 1i)

  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1j)

  § 3 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 1k)

  § 11 až 26 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 1l)

  § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Trestný zákon.

 • 4)

  Čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.

 • 5)

  Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

 • 5a)

  Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení. Čl. 17 ods. 7 a čl. 30 písm. g) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení. Zákon č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov.

 • 5aa)

  § 9 až 11 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 5b)

  Čl. 157 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007).

 • 6)

  § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.§ 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6aa)

  § 126 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 6b)

  Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009. Čl. 30 a 40 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009.

 • 6c)

  Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009. Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009.

 • 6d)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2019).

 • 7)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

 • 8)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Načítavam znenie...
MENU
Hore