Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 21.05.1998
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD104DS24EUPP2ČL0

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 139/1998 s účinnosťou od 01.05.2021 na základe 124/2021

Legislatívny proces k zákonu 124/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, ...

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami ...

(2)

Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém ...

(3)

Za omamnú látku a psychotropnú látku sa považuje aj látka v čistej forme alebo v prípravku,

a)
na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa)
b)
ktorá môže predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látka, na ktorú sa ...
c)
ktorá sa má na základe osobitného predpisu1ab) podrobiť kontrolným opatreniam.
(4)

Prípravky sú zmesi obsahujúce jednu alebo viac

a)
omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa ...
b)
potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných ...
c)
látok, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a ktoré ...
(5)

Spracovanie na účely tohto zákona je

a)
zužitkovanie konopy na získanie vlákna alebo semien,
b)
separovanie semien maku siateho z makovej slamy.
(6)

Výroba na účely tohto zákona je

a)
zužitkovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy,
b)
zužitkovanie konopy na
1.
koncentrát konopy,
2.
tinktúru (etanolový výluh),
3.
extrakt (vodný výluh),
4.
živicu,
5.
poloprodukt alebo výrobok určený na iný účel ako liek s obsahom omamnej látky alebo psychotropnej látky, ...
c)
izolácia omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny z
1.
makovej slamy,
2.
konopy,
d)
syntéza omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny,
e)
výroba liekov s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny.
(7)

Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava ...

(8)

Výdaj na účely tohto zákona je zabezpečovanie, príprava, kontrola, uchovávanie a výdaj liekov s obsahom ...

(9)

Spracovateľská organizácia je držiteľ povolenia na spracovanie podľa § 9 ods. 1 písm. k) alebo povolenia ...

a)
mimo územia Slovenskej republiky, musí byť držiteľom povolenia na výrobu alebo držiteľom povolenia na ...
b)
v štáte, v ktorom sa takéto povolenie nevydáva, na účel preukázania oprávnenosti dodania makovej slamy ...

DRUHÁ ČASŤ

ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI

§ 3 - Zaraďovanie omamných látok a psychotropných látok
(1)

Omamné látky a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených ...

(2)

Do I. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo1bb) ...

(3)

Vyňaté prípravky sú prípravky, ktoré obsahujú omamné látky zaradené do II. a III. skupiny v množstve ...

(4)

Na prípravky uvedené v odseku 3 a prípravky podľa § 2 ods. 4 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 19 ...

§ 4 - Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže len fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní ...

(2)

Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami zaradenými do II. a III. skupiny je pestovanie, spracovanie, ...

(3)

Omamné a psychotropné látky I. skupiny možno pestovať, vyrábať, dovážať, vyvážať, vydávať a vykonávať ...

(4)

Nedovolené zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami je zaobchádzanie iným spôsobom, ako ustanovuje ...

(5)

Držať omamné látky a psychotropné látky podľa osobitného predpisu sú oprávnení:

a)
policajt,1c)
b)
ozbrojený príslušník finančnej správy,1d)
c)
príslušník vojenskej polície,1e)
d)
príslušník spravodajských služieb,1ea)
e)
príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.1eaa)
§ 5 - Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Fyzické osoby môžu zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami, ak dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilé ...

(2)

Podmienkami na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami právnickou osobou sú bezúhonnosť právnickej ...

(3)

Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa odsekov 1 a 2 je zabezpečenie

a)
materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia na požadovaný druh a rozsah činnosti,
b)
administratívno-technických opatrení na bezpečné uchovávanie omamných a psychotropných látok a na zabránenie ...
(4)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ...

(5)

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom. Lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou ...

(6)

Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami uvedené v odsekoch 1 až 5 musia byť splnené ...

§ 6 - Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami musí mať žiadateľ o vydanie ...

(2)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a)
diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, v študijnom odbore všeobecné ...
b)
diplomom o skončení štúdia na vysokej škole chemického zamerania a osvedčením vydaným podľa odsekov ...
c)
diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, ...
d)
dokladom o skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou ...
e)
dokladom uznaným podľa osobitného predpisu,1f) ak ide o osobu, ktorá získala odborné vzdelanie požadované ...
(3)

Zamestnanci, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 a ktorí neriadia priamo činnosti uvedené ...

(4)

Oboznámenie a preverovanie podľa odseku 3 vykonáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na ...

(5)

Ak Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo počas ...

(6)

Odborná spôsobilosť na pestovanie maku siateho (§ 16 ods. 2) alebo konopy, na spracovanie makovej slamy, ...

§ 7 - Odborný zástupca
(1)

Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú bolo vydané ...

(2)

Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia ...

(3)

Ak odborný zástupca prestane vykonávať odbornú činnosť, túto skutočnosť bezodkladne oznámi ministerstvu; ...

(4)

Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho alebo konopy prestane vykonávať odbornú činnosť, bezodkladne ...

§ 8 - Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „povolenie“) ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o

a)
mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle alebo dátume narodenia, ak rodné číslo nebolo ...
b)
obchodnom mene, sídle, právnej forme, ako aj o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle ...
c)
druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,
d)
mieste výkonu činnosti,
e)
dni začatia zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami.
(3)

K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ ďalej povinný doložiť

a)
doklad o svojej zdravotnej spôsobilosti alebo o zdravotnej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
b)
doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
c)
posudok
1.
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave (ďalej len „štátny ústav“) o splnení podmienok uvedených ...
2.
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych ...
d)
kladný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva1g) na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky, ...
e)
stanovisko obce k začatiu činnosti,
f)
údaje podľa osobitného predpisu1h) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, kde sa ...
g)
potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení pozberového ...
h)
úradne osvedčenú kópiu povolenia
1.
na výrobu liekov,1j) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b) v rozsahu ...
2.
na veľkodistribúciu liekov,1j)ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na veľkodistribúciu podľa § 9 ods. ...
3.
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, 1j) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti1k) alebo na ...
4.
na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia ...
5.
spracovateľskej organizácie na spracovanie [§ 9 ods. 1 písm. k)] alebo na výrobu [§ 9 ods. 1 písm. b)], ...
6.
spracovateľskej organizácie vydaného štátom, na území ktorého má spracovateľská organizácia miesto výkonu ...
i)
čestné vyhlásenie o vlastníctve alebo nájme pozemkov, na ktorých sa bude pestovanie vykonávať, s uvedením ...
j)
úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja,1l) ak žiada o vydanie ...
(4)

K žiadosti o vydanie povolenia na

a)
pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. ...
b)
prepravu podľa § 9 ods. 1 písm. i) je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 písm. a) až c) ...
(5)

Na spracovanie odrôd konopy siatej uvedené v osobitnom predpise,4) ktoré boli pestované podľa § 15 ods. ...

(6)

Ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, ministerstvo žiadosť zamietne. ...

§ 9 - Povolenie a jeho náležitosti
(1)

Povolenie vydáva ministerstvo žiadateľovi na tieto druhy činností:

a)
pestovanie,
b)
výroba,
c)
veľkodistribúcia,
d)
výdaj,
e)
dovoz,
f)
vývoz,
g)
tranzit,
h)
výskum, výučba alebo expertízna činnosť,
i)
preprava,
j)
nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok,
k)
spracovanie.
(2)

Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo alebo ...

(3)

Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, ...

(4)

Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného zákona.2)

§ 10 - Zmeny údajov uvedených v povolení
(1)

Ministerstvo na základe oznámenia držiteľa povolenia do 15 dní vyznačí zmenu údajov uvedených v povolení, ...

(2)

Oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, miesta výkonu činnosti, ...

§ 11 - Zánik povolenia
(1)

Povolenie je viazané na jeho držiteľa. Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia, jeho vyhlásením za ...

(2)

Ministerstvo je po úmrtí držiteľa povolenia povinné zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu omamných a psychotropných ...

§ 12 - Dočasné pozastavenie povolenia
(1)

Ak bol držiteľ povolenia obvinený z trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, ...

(2)

Ministerstvo pozastaví činnosť držiteľovi povolenia najviac na 90 dní, ak

a)
pokračuje v činnosti bez ustanovenia odborného zástupcu,
b)
vykonáva činnosti v priestoroch, ktoré podľa posúdenia štátneho ústavu alebo orgánu verejného zdravotníctva ...
c)
v súvislosti s vykonávaním činnosti hrozí neodvrátiteľná škoda alebo
d)
môže prísť k poškodeniu zdravia ľudí.
(3)

Ministerstvo v rozhodnutí o pozastavení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení činnosti nemá odkladný účinok.

§ 13 - Zrušenie povolenia
(1)

Ministerstvo zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

a)
požiada o zrušenie povolenia,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo ...
(2)

Ministerstvo môže zrušiť povolenie vtedy, ak držiteľ povolenia porušuje ustanovenia tohto zákona alebo ...

(3)

Ak držiteľ povolenia opakovane vykonáva činnosť, za ktorú možno pozastaviť činnosť podľa § 12 ods. 2, ...

(4)

Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými ...

(5)

Ministerstvo preruší konanie o zrušení povolenia začaté podľa odseku 1, ak sa voči držiteľovi povolenia ...

(6)

Na účely odseku 5 je ministerstvo oprávnené overiť u príslušného orgánu štátnej správy, či u držiteľa ...

§ 14 - Povinnosti držiteľa povolenia

Držiteľ povolenia je povinný

a)

vykonávať len tie činnosti, na ktoré má oprávnenie uvedené v povolení,

b)

určiť zamestnancov, ktorí budú priamo riadiť činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané,

c)

bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov v povolení, ktoré sú uvedené v § 10 ods. 1,

d)

uvádzať pri manipulácii s omamnými a psychotropnými látkami správne a presné údaje a bezodkladne oznamovať ...

e)

plniť si ohlasovacie povinnosti voči ministerstvu podľa § 28,

f)

v prípade neuskutočneného dovozu alebo vývozu vrátiť do 15 dní od uplynutia času platnosti povolenia ...

g)

distribuovať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len držiteľovi povolenia,

h)

uchovávať omamné a psychotropné látky tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu alebo zneužitiu,

i)

zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s omamnými a psychotropnými látkami,

j)

umožniť osobám povereným na vykonanie kontrolnej činnosti vykonávanie oprávnení podľa § 38 ods. 4 písm. ...

k)

objednávať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len od držiteľa povolenia

1.

podľa tohto zákona, ak ide o držiteľa povolenia, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

2.

podľa zákona platného v štáte, na území ktorého má držiteľ povolenia sídlo,

l)

požiadať ministerstvo o schválenie množstva omamných a psychotropných látok, ktoré predpokladá vyrobiť, ...

m)

pri podozrení z nedovoleného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami bezodkladne informovať ...

n)

viesť a uchovávať záznamy o omamných a psychotropných látkach podľa § 30 ods. 4.

§ 15 - Pestovanie koky a konopy
(1)

Pestovanie koky na území Slovenskej republiky je zakázané.

(2)

Ministerstvo môže povoliť pestovanie konopy na území Slovenskej republiky na priemyselný účel alebo ...

(3)

Poľnohospodár5) môže odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) pestovať bez povolenia podľa ...

(4)

Držiteľ povolenia na pestovanie konopy je povinný odovzdať úrodu konopy spracovateľskej organizácii; ...

(5)

Na pestovanie konopy, na spracovanie konopy alebo na výrobu z konopy, okrem pestovania konopy podľa ...

§ 16 - Pestovanie maku siateho
(1)

Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien. ...

(2)

Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 len na potravinársky účel. Po zbere ...

(3)

Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely ...

(4)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii makovú ...

(5)

Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na ...

(6)

Zakazuje sa

a)
vstupovať do porastu maku siateho; to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, jeho ...
b)
narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.
(7)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do ...

a)
potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho ...
b)
vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne, ktorá nesmie prekročiť ...
c)
vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; v takom prípade doklady podľa písmen a) ...
(8)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný bezodkladne po zistení poškodenia porastu nepovolanou ...

§ 16a - Zoznam rizikových látok
(1)

Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva na ...

(2)

Ak sa preukáže, že riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, zaradí sa do ...

(3)

Ak sa preukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, vyradí sa ...

(4)

Zoznam rizikových látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTKACH

§ 17 - Odhad množstva spotreby, výroby a skladovania omamných látok
(1)

Ministerstvo je povinné oznámiť medzinárodnému úradu každý rok do 30. júna odhad množstva omamných látok, ...

a)
spotrebované omamné látky I., II. a III. skupiny;
b)
vyrobené omamné látky, ktoré budú použité
1.
na výrobu iných omamných látok,
2.
na výrobu vyňatých prípravkov;
3.
na výrobu látok, ktoré nie sú omamnými látkami;
c)
omamné látky, ktoré budú určené na zásoby ku koncu roka, na ktorý sa vzťahuje odhad.
(2)

Odhad množstva spotreby výroby a skladovania omamných látok schvaľuje na každý rok jednotlivým štátom ...

§ 18 - Obmedzenie zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami
(1)

Podľa schváleného odhadu rozhodne ministerstvo na žiadosť držiteľa povolenia, aké množstvo omamných ...

(2)

V odôvodnených prípadoch ministerstvo na základe novej žiadosti držiteľa povolenia rozhodne o zvýšení ...

§ 19 - Vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok
(1)

Vyvážať alebo dovážať omamné a psychotropné látky môže len držiteľ povolenia podľa § 9 ods. 1. Na vývoz ...

(2)

Každý vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok podlieha ešte osobitnému povoleniu, ktoré vydáva ...

(3)

Doklady potrebné na vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok musia obsahovať

a)
ich názvy tak, ako sa uvádzajú v zoznamoch medzinárodných dohovorov; pri prípravkoch aj ich obchodné ...
b)
vyvážané alebo dovážané množstvo omamných a psychotropných látok a ich liekovú formu a koncentráciu,
c)
meno, priezvisko a adresu vývozcu a dovozcu.
§ 20 - Vývozné povolenie na omamné a psychotropné látky
(1)

Vývoz možno uskutočniť len vtedy, ak dovážajúca krajina s dovozom omamnej a psychotropnej látky súhlasí. ...

(2)

Vo vývoznom povolení sa uvedie okrem požadovaných údajov o žiadateľovi aj číslo a dátum vydania dovozného ...

(3)

Vývozné povolenie vystavuje ministerstvo v piatich rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú ...

(4)

Vývoz z územia Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, colnému skladu, ...

§ 21 - Dovozné povolenie na omamné a psychotropné látky
(1)

Dovoz môže byť povolený len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok určených ...

(2)

Dovozné povolenie vystavuje ministerstvo v štyroch rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú ...

(3)

Dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, slobodnému colnému ...

(4)

V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu orgány činné v trestnom konaní odovzdajú omamné a psychotropné ...

§ 22 - Tranzit omamných a psychotropných látok
(1)

Tranzit omamných a psychotropných látok cez územie Slovenskej republiky je možný len na základe povolenia, ...

(2)

K žiadosti o vydanie povolenia je vývozca povinný doložiť vývozné povolenie krajiny vývozcu a dovozné ...

(3)

Pri tranzite omamných a psychotropných látok nemožno do takejto zásielky robiť zásahy, ktoré by mohli ...

(4)

Za tranzit sa nepovažuje preprava omamných a psychotropných látok letecky bez medzipristátia lietadla. ...

§ 23 - Preprava omamných a psychotropných látok na území Slovenskej republiky
(1)

Na území Slovenskej republiky možno prepravovať omamné a psychotropné látky len takými vozidlami, ktoré ...

(2)

Omamné a psychotropné látky je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu povinný prepravovať v obaloch zapečatených ...

(3)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo zmluvný prepravca je povinný prepravovať makovú slamu ...

§ 24 - Lekárnička prvej pomoci v dopravných prostriedkoch vykonávajúcich medzinárodnú prepravu
(1)

Na základe žiadosti prepravcu vykonávajúceho medzinárodnú prepravu môže ministerstvo povoliť, aby lekárnička ...

(2)

Žiadosť prepravcu podľa odseku 1 musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a) a b) aj ...

a)
dopravnom prostriedku a dopravnej trase,
b)
počte cestujúcich,
c)
požadovanom množstve a sortimente liekov,
d)
spôsobe uchovávania liekov a ich zabezpečenia pred zneužitím,
e)
osobe zodpovednej za zaobchádzanie s liekmi s dokladom o jej zdravotnej a odbornej spôsobilosti.
§ 25 - Držba liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky
(1)

Osoba môže mať v držbe lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky z II. a III. skupiny len v ...

(2)

Osoba môže mať pri tranzite územím Slovenskej republiky lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné ...

§ 26 - Výskum, výučba a expertízna činnosť
(1)

Na účely výskumu, výučby alebo expertíznej činnosti môže ministerstvo povoliť žiadateľovi zaobchádzanie ...

(2)

Držiteľ povolenia je povinný viesť záznamy o množstve omamných a psychotropných látok a o spôsobe, akým ...

Nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami ako s odpadom vrátane ich zneškodňovania

§ 27
(1)

Na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok vrátane ich zneškodňovania sa vzťahujú ...

(2)

Držiteľ povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 ...

(3)

Písomné potvrdenie o množstve a druhu zneškodnených omamných a psychotropných látok podľa odseku 2 sa ...

§ 28 - Oznamovacie povinnosti
(1)

Držiteľ povolenia je povinný oznámiť ministerstvu správne a presné údaje uvedené v odsekoch 2 až 6.

(2)

Výrobcovia sú povinní oznámiť

a)
najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej ...
b)
najneskôr do 15. februára každého roka za predchádzajúci kalendárny rok
1.
vyrobené a skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky,
2.
množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použitej na výrobu prípravkov;
c)
do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ...
d)
do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku vyrobené, spotrebované ...
e)
do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené ...
(3)

Veľkodistribútori sú povinní oznámiť

a)
najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej ...
b)
do 15. februára každého roka spotrebované množstvo každej omamnej látky a dovezené množstvo každej psychotropnej ...
c)
do 15. februára každého roka skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky za predchádzajúci ...
d)
do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ...
e)
do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené, spotrebované ...
f)
do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené ...
(4)

Držitelia povolenia na pestovanie maku siateho a konopy na priemyselné účely sú povinní oznámiť do 31. ...

a)
množstvo vyprodukovanej makovej slamy alebo konopy na priemyselné účely spolu, z toho
1.
množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii,
2.
skladované množstvo,
3.
zneškodnené množstvo;
b)
skutočne osiatu plochu do 31. mája každého roka.
(5)

Držitelia povolenia na výskum, výučbu a expertíznu činnosť sú povinní oznámiť najneskôr do 15 dní po ...

a)
pripravené alebo vyrobené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky v rámci výskumu,
b)
množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité na skúšanie, výučbu a expertíznu činnosť,
c)
množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité v rámci výskumu do liekovej formy,
d)
zneškodnené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky.
(6)

Ostatní držitelia povolení musia plniť oznamovaciu povinnosť v termínoch a v rozsahu, ktoré určí ministerstvo ...

§ 29 - Objednávanie omamných a psychotropných látok
(1)

Držitelia povolení objednávajú omamné a psychotropné látky, ktoré nie sú vo forme lieku, a omamné a ...

(2)

Objednávka na tlačive podľa odseku 1 a doklady s ňou spojené sa uchovávajú desať rokov. Držitelia povolení ...

§ 30 - Kniha omamných látok a evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok ...
(1)

Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť bezodkladné zapísanie každého príjmu a výdaja omamnej a psychotropnej ...

(2)

Kniha omamných látok a doklady preukazujúce príjem a výdaj omamných a psychotropných látok sa uchovávajú ...

(3)

Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja stratu, zničenie alebo ...

(4)

Náležitosti knihy omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných ...

§ 31 - Inventarizácia a porovnanie zásob a potrieb
(1)

Držiteľ povolenia je povinný vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok do 31. decembra ...

(2)

Inventarizácia sa musí urobiť aj pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného zástupcu držiteľa ...

(3)

Pri omamných a psychotropných látkach, ktoré nie sú vo forme lieku, a pri omamných a psychotropných ...

(4)

Ak sa inventarizáciou zistila strata omamnej látky alebo psychotropnej látky, výsledky inventarizácie ...

a)
farmaceutovi samosprávneho kraja, ak ide o povolenie na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),
b)
ministerstvu, ak ide o povolenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k).
§ 32 - Balenie a označovanie omamných a psychotropných látok

Uvádzať do obehu omamné a psychotropné látky v neuzatvorených obaloch alebo bez označenia názvu je zakázané. ...

§ 33 - Reklama a informácie o omamných a psychotropných látkach
(1)

Reklama omamných a psychotropných látok a poskytovanie ich vzoriek pre verejnosť sú zakázané.6)

(2)

Informácie o omamných a psychotropných látkach pre odbornú verejnosť sa uverejňujú v odborných časopisoch ...

(3)

Pri informáciách podľa odseku 2 možno poskytovať len vzorky omamných a psychotropných látok III. skupiny ...

(4)

Zakazuje sa

a)
poskytovanie omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,
b)
poskytovanie vzoriek liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny, ...
c)
darovanie omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny alebo
d)
darovanie liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny.
(5)

Odborná verejnosť podľa tohto zákona sú držitelia povolení a osoby oprávnené predpisovať a vydávať lieky ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA VO VECIACH OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

§ 34 - Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok

Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

štátny ústav,

c)

samosprávne kraje,

d)

Pôdohospodárska platobná agentúra6a) (ďalej len „platobná agentúra“),

e)

kontrolný ústav,

f)

ústav kontroly veterinárnych liečiv.

§ 35 - Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo v oblasti omamných a psychotropných látok

a)

zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z tohto zákona a spolupracuje v tejto oblasti ...

b)

vydáva, dočasne pozastavuje činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané, a zrušuje povolenia,

c)

vykonáva zmeny údajov uvedených v povolení,

d)

kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

e)

ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

f)

eviduje a vyhodnocuje hlásenia požadované podľa tohto zákona a zabezpečuje spätnú informovanosť príslušných ...

g)

vedie evidenciu o

1.

výskume, výrobe, veľkodistribúcii, používaní omamných a psychotropných látok na pracoviskách, ktoré ...

2.

dovoze, vývoze a tranzite omamných a psychotropných látok,

3.

držiteľoch povolení,

4.

štátoch, do ktorých možno vyvážať alebo z ktorých možno dovážať omamné a psychotropné látky len s vydaným ...

5.

množstvách omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia, ...

h)

zhromažďuje a poskytuje odborné informácie o omamných a psychotropných látkach,

i)

odborne usmerňuje činnosti súvisiace so zaobchádzaním s omamnými a psychotropnými látkami.

§ 36 - Pôsobnosť štátneho ústavu

Štátny ústav v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

a)

kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

b)

vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3), ...

c)

vykonáva inšpekcie6aa) u držiteľov povolenia,

d)

podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej ...

e)

ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 36a - Pôsobnosť samosprávneho kraja

Samosprávny kraj v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

a)

kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území,

b)

navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

c)

posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok; v prípade zistenia strát omamných ...

d)

oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných ...

§ 36b - Pôsobnosť platobnej agentúry

Platobná agentúra zabezpečuje kontrolu pri pestovaní konopy podľa osobitného predpisu6b) na najmenej ...

§ 36c - Pôsobnosť kontrolného ústavu

Kontrolný ústav dohliada

a)

nad zneškodňovaním

1.

porastu maku siateho alebo konopy, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného vyklíčenia porastu, poškodenia ...

2.

makovej slamy alebo konopy, ktorá nebola odovzdaná spracovateľskej organizácii, alebo

3.

konopy siatej,4)

b)

nad pestovaním konopy siatej.6c)

§ 36d - Pôsobnosť ústavu kontroly veterinárnych liečiv

Ústav kontroly veterinárnych liečiv v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami pri ...

a)

kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

b)

vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3), ...

c)

vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia,

d)

podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej ...

e)

ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 37 - Pôsobnosť ďalších orgánov štátnej správy
(1)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti ...

(2)

Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej ...

§ 38 - Kontrolná činnosť
(1)

Kontrolnú činnosť vykonávajú orgány, ktoré plnia úlohy v oblasti štátnej správy na úseku omamných a ...

(2)

Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, ako aj na plnenie ...

(3)

Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti podľa základných pravidiel kontrolnej ...

(4)

Osoby poverené vykonaním kontrolnej činnosti sú

a)
oprávnené vstupovať na pozemky, do zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s omamnými a psychotropnými ...
b)
povinné preukázať sa poverením na vykonanie kontroly.
§ 39 - Pokuty
(1)

Za porušenie povinností uvedených v § 14 až 16, § 28, 30, 31 a 33 sa ukladajú pokuty.

(2)

Štátny ústav ukladá pokuty až do výšky 16 596 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. g) ...

(3)

Ministerstvo uloží pokutu do výšky 33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 4 ods. 1, § 5 ods. ...

(4)

Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany v rámci pôsobnosti podľa § 37 ods. 2 ukladajú pokuty až do ...

a)
16 596 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. h), i) a n),
b)
33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. a) až d) a písm. j) a k).
(5)

Orgány uvedené v odsekoch 2 až 4 prihliadajú pri ukladaní pokút na mieru ohrozenia zdravia, verejných ...

(6)

V rozhodnutí o uložení pokuty orgány uvedené v odsekoch 2 až 4 určia aj lehotu na odstránenie zistených ...

(7)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátnej správy o porušení povinnosti ...

(8)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 40 - Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

§ 41

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v ozbrojených ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42 - Prechodné ustanovenie
(1)

Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa doterajších predpisov zostávajú ...

(2)

Začaté správne konania krajských úradov právoplatne neskončené do účinnosti tohto zákona prechádzajú ...

§ 42a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013
(1)

Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami sa preukazuje diplomom

a)
o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore detské lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. ...
b)
o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 27. marca ...
c)
o špecializácii v špecializačnom odbore farmaceutické technologické postupy alebo v špecializačnom odbore ...
d)
o špecializácii v špecializačnom odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 ...
e)
o špecializácii v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov účinných ...
(2)

Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(3)

Dovozné povolenia na omamné a psychotropné látky vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca ...

§ 42b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 42ba - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1)

Povolenia vydané podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považujú za povolenia vydané podľa ...

(2)

Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskočilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa tohto zákona ...

§ 42bb - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2021
(1)

Na osvedčenia vydané do 30. apríla 2021 podľa § 6 ods. 4 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení ...

(2)

Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskočilo do 30. apríla 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v ...

(3)

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho, ktorému bolo vydané povolenie do 30. apríla 2021, vo vyhlásení ...

§ 42c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 43 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 26 až 38 a príloha č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 ...

§ 44 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.

Ivan Gašparovič v. r. Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.

  ZOZNAM OMAMNÝCH LÁTOK A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH DO I., II. A III. SKUPINY

  I.

  SKUPINA

  Omamné látky

  Acetorfín, chemicky N-alyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

  Acetyl-alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]etánamid

  Acetylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]etánamid

  Akrylfentanyl, chemicky N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamid

  Alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]propánamid

  Alfa-metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[1-(2-tienyl)propán-2-yl]-4-piperidyl}propánamid

  Beta-hydroxyfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-4-piperidyl]propánamid

  Beta-hydroxy-3-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propánamid ...

  Butyrfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]butánamid

  Crotonylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-2-butenamid

  Cyklopropylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletylyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid

  Dezomorfín, chemicky 6-deoxy-7,8-dihydromorfín

  Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom ...

  4-FIBF, pFIBF, 4-Fluórizobutyrfentanyl, chemicky N-(4-fluórfenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]propánamid ...

  Heroín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)diacetát

  Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4 piperidyl]propán-1-ón

  Metoxyacetylfentanyl, chemicky 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4yl] acetamid

  3-Metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-3-metyl-4-piperidyl)propánamid

  3-Metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

  MPPP, chemicky (4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

  MT-45, chemicky 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazín

  Ocfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-2-metoxy-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]acetamid

  Orto-fluórfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-propánamid

  Para-fluór-butyrylfentanyl, 4-fluór-butyrfentanyl, 4F-BF, chemicky N-(4-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]butánamid ...

  Para-fluórfentanyl, chemicky N-(1-fenetyl-4-piperidyl)-N-(4-fluórfenyl)propánamid

  PEPAP, chemicky (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidyl)acetát

  Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) ...

  THF-F, Tetrahydrofuranylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]oxolan-2-karboxyamid ...

  Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených ...

  Tiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

  Valerylfentanyl, chemicky N-(1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl)-N-fenylpentylamid

  Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa) okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) ...

  Psychotropné látky

  AB-CHMINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid ...

  AB-FUBINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazole-3-karboxamid ...

  AB-PINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

  ADB-CHMINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid ...

  ADB-FUBINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(4-fluórbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid ...

  AH-7921, chemicky 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid

  Alfa-pyrolidínovalerofenón (alfa-PVP), chemicky 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

  Alfa- pyrolidínhexanón (alfa-PHP), chemicky RS-1-fenyl-2-(pyrolidin-1-yl)hexan-1-ón

  AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naftalén-1-yl)

  5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín

  1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán

  Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

  Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón

  Butylón, bk-MBDB, chemicky 1-(1,3-benzodioxol -5-yl)-2-(metylamino)bután-1-ón

  2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín

  4–CEC, 4-chlóretkatinón, chemicky 1-(4-chlórfenyl)-2-(etylamín)-1-propanón monohydrochlorid

  3-CMC, chlóredron, chemicky (1-(3-chlórfenyl)-2-(metylamíno)-1-propanón monohydrochlorid

  4-CMC, klefedron, chemicky (1-(4-chlórfenyl)-2-(metylamíno)-1-propanón monohydrochlorid

  CP 47,497 (C8), kanabicyklohexanol, chemicky 2-/(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl/-5-(2-metylnonán-2 -yl)fenol ...

  CP 47,497, chemicky 2-/(1R,3S)-3 -hydroxycyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol

  CP 55,244, chemicky (2S,4S,4aS,6R,8aR)-6-(hydroxymetyl)-4-/2-hydroxy-4-(2-metyloktán-2-yl)fenyl/-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalén-2-ol ...

  CP 50,556-1, levonantradol, chemicky /(6S,6aR,9R,10aR)-9-hydroxy-6-metyl-3-/(2R)-5-fenyl- pentán-2-yl/oxy-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydrofenan-tridín-1-yl/octan ...

  CP 55,940, chemicky 2-/(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol ...

  2 C-T-2, chemicky 2,5-dimetoxy-4-etyltiofenetylamín

  2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín

  CUMYL-4CN-BINACA, chemicky 1-(4-kyanobutyl)-N-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

  Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperi-dín

  DET, chemicky N,N-dietyltryptamín

  Dimetoxyamfetamín, DMA, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

  4,4'-Dimetylaminorex, para-metyl-4-metylaminorex, 4,4´- DMAR, chemicky 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amín ...

  DMHP, chemicky 3-(3-metylheptán-2-yl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol ...

  DMT, chemicky N,N-dimetyltryptamín

  DOC (2,5-dimetoxy-4-chlóramfetamíne)“ nahrádzajú slovami „DOC (2,5-dimetoxy-4-chlóramfetamín)

  2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán-2-amín

  DOI, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódamfetamín

  Eticyklidín, PCE, chemicky N-etyl-l-fenylcyklohexylamín

  Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl)bután-2-amín

  Etylfenidát, chemicky (RS)-etyl-2-fenyl-2-piperidín-2-ylacetát

  Etylón, MDEC, βk-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón

  4F-MBMB-BINACA, 4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát ...

  4F-MDMB-BINACA, chemicky metyl N-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}-3-metyl-L-valinát

  4-FA, 4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, chemicky ...

  5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) chemicky metyl (2S)-2-{[1-(5-fluórpentyl)-1H-indazol-3-yl]formamid}-3-metylbutánoát ...

  5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

  5F-kumyl-PeGACLON, chemicky 5-(5-fluórpentyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón ...

  5F-MDMB – PICA, MDMB-2201, 5F-MDMB-PICA, chemicky metyl 2-(1-(5-fluórpentyl)-1H- indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát ...

  5-F-PB-22, chemicky chinolín-8-yl 1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-karboxylát

  FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA, chemicky metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát ...

  HHC, 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol ...

  HU-210, chemicky (6aR,10aR)-9-(hydroxymetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-te- trahydrobenzo/c/chromen-1-ol ...

  HU-243, kanbizol, chemicky (6aR,9R,10aR) -6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-he-xahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol ...

  25I-NBOMe, chemicky 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamín

  Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón

  JWH-007, chemicky 1-pentyl-2-metyl-3-(1-naftoyl)indol

  JWH-015, chemicky (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) -1-naftalénylmetanón

  JWH-018, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) metanón

  JWH-019, chemicky 1-hexyl-3-(naftalén-1-oyl)indol

  JWH-030, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylpyrrol -3-yl)metanón

  JWH-051, chemicky (6aR,10aR)-6,6-dimetyl -3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo(c)chromen-9-yl)metanol ...

  JWH-073, chemicky naftalén-1-yl-(1-butylindol-3-yl) metanón

  JWH-081, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

  JWH-098, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentyl-2-metylindol-3-yl)metanón

  JWH-122, chemicky 1-pentyl-3-(4-metyl-1-naftoyl)indol

  JWH-133, chemicky (6aR,10aR)-3-(1,1dimetylbutyl) -6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzo (b,d)pyrán ...

  JWH-147, chemicky 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrol

  JWH-161, chemicky (4aR,13bR)-2,5,5-trimetyl -8-pentyl-3,4,4a,5,8,13b hexahydroizochromeno (3,4-b)karbazol-13-ol ...

  JWH-164, chemicky 7-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

  JWH-167, chemicky 2-fenyl-1-(1pentylindol-3-yl)etanón

  JWH-171, chemicky 1-(/(1E)-3-pentylinden-1-ylidín/ metyl)naftalén

  JWH-200, chemicky (1-(2-morfolín-4-yletyl) indol-3-yl)-naftalén-1-yl metanón

  JWH-203, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-1-(1-pentylindol -3-yl)etanón

  JWH-210, chemicky 4-etylnaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

  JWH-249, chemicky 2-(2-brómfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón

  JWH-250, chemicky 2-(2-metoxyfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón

  JWH-251, chemicky 2-(2-metylfenyl)-1 -(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanón

  JWH-307, chemicky (5-(2-fluórfenyl)-1-pentylpyrol -3-yl)naftalén-1-ylmetanón

  JWH-359, chemicky (6aR,10aR)-1 -metoxy-6,6,9-trimetyl-3-/(2R)-1,1,2-trimetylbutyl/ -6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo/c/chromen ...

  JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol

  Kumyl-CH-MeGACLON, chemicky 5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón ...

  Kumyl – PeGACLON, chemicky 5-pentyl-2-(1-metyl-1-fenyl-etyl)-2,5-dihydro-pyridol[4,3-b]indol-1-ón ...

  (+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid

  MDMB-CHMICA, chemicky metyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimetyl ester ...

  MDPHP, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidín-1-yl)hexan-1-ón

  Mefedrón, chemicky 4-metyl-1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

  meta-Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1-(3-chlórfenyl) piperazín

  Metiopropamín, MPA, chemicky N-metyl-1-(tiofén-2-yl)propán-2-amín

  Mezkalín, chemicky 2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)etylamín

  Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

  Metoxetamín (MXE), chemicky 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón

  5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxy-5-metoxyfenyl)propán-2-amín ...

  4-Metylamfetamín, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-ami-nopropán

  4-Metylaminorex, chemicky (±)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín

  Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-metylbután-2-amín

  3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

  Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón ...

  4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1 -(4-metylfenyl)-1-propanón

  3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfe- nyl)-2-(metylamino)propán-1-ón

  4-metylmetkatinón (4-MMC), chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón

  Metylón, bk-MDMA, chemicky (±)-2-metylamino-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-1-ón

  MMB – FUBICA (AMB-FUBICA metylester, chemicky N-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]-1H-indol-3-y1]karbony]-L-valín ...

  4-MTA, chemicky 1-[4(metylsulfanyl)fenyl]propán-2-amín

  N-etylhexedrón, chemicky 2-(etylamín)-1fenylhexan-1-ón

  N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

  N-etylnorpentylón, efylón, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentán-1-ón

  N-Hydroxy MDA, chemicky N-[1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-yl]hydroxylamín

  Parahexyl, chemicky 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d] pyrán-1-ol

  para-Metoxyamfetamín, PMA, chemicky 1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

  para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

  P-metyltioamfetamín alebo 4-metyltioamfetamín

  Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón

  Psilocybín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát)

  Psilocín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol

  Rolicyklidín, PHP, PCPY, chemicky 1-(fenylcyklohexyl)pyrolidín

  STP, DOM, chemicky 1-(2,5-dimetoxy-4-metylfenyl)propán-2-amín

  Tenamfetamín, MDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

  Tenocyklidín, TCP, chemicky 1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidín

  THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index ...

  Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky (±)-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín

  TMA-2, chemicky 2,4,5-trimetoxyamfetamín

  U-47700, chemicky 3,4-dichlór-N-[ (1R, 2R) -2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbenzamid

  UR-144, chemicky (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón

  XLR-11, 5-fluoro-UR-144, chemicky [1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón ...

  II.

  SKUPINA

  Omamné látky

  Acetylmetadol, chemicky (6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

  Alfacetylmetadol, chemicky alfa-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

  Alfameprodín, chemicky 2-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

  Alfametadol, chemicky alfa-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

  Alfaprodín, chemicky 2-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

  Alfentanil, chemicky N-{1-[2-(4-etyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoxymetyl)-4-piperidyl}-N-fenylpropánamid ...

  Alylprodín, chemicky (3-alyl-4-fenyl-1-metyl-4 piperidyl)propionát

  Anileridín, chemicky etyl-1-[2-(4-aminofenyl)etyl]piperidín-4-karboxylát

  Benzetidín, chemicky etyl-1-(2-benzyloxyetyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Benzylmorfín, chemicky 3-benzyloxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán- 6-ol

  Betacetylmetadol, chemicky beta-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

  Betameprodín, chemicky 3-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

  Betametadol, chemicky beta-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

  Betaprodín, chemicky 3-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

  Bezitramid, chemicky 1-[1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidyl]-3-propionylbenzimidazolín-2-ón ...

  Buprenorfín, chemicky 2-(N-cyklopropylmetyl-3-hydroxy-6-metoxy-4,5-epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)-3,3-dimetylbután-2-ol ...

  Carfentanyl, chemicky metyl 1-(fenyletyl)-4-[fenyl(propanoyl)amino]piperidín-4-karboxylát

  Dextromoramid, chemicky (+)-2,2difenyl-4-morfolino-1(pyrolidín-1-yl)pentán-3-ón

  Diampromid, chemicky N-fenyl-N-[2(metylfenetylamino)propyl]propánamid

  Dietyltiambutén, chemicky N,N-dietyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

  Difenoxín, chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylová

  Difenoxylát, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylát

  Dihydroetorfín, chemicky (R)-2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)pentán-2-ol ...

  Dihydromorfín, chemicky 7,8-dihydromorfín

  Dimefeptanol, chemicky 6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

  Dimenoxadol, chemicky (2-dimetylaminoetyl)-2-etoxy-2,2-difenylacetát

  Dimetyltiambutén, chemicky N,N-dimetyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

  Dioxafetylbutyrát, chemicky etyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutyrát

  Dipipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinoheptán-3-ón

  Drotebanol, chemicky 3,4-dimetoxy-N-metylmorfinán-6,14-diol

  Ekgonín a jeho deriváty a estery

  Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol

  Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-me- toxy-N-metyl-4,5-epoxy-6, 14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol ...

  Etoxeridín, chemicky etyl-1-{2-[2-(hydroxyetoxy)etyl]}-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Etylmetyltiambutén, chemicky N-etyl-N-metyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

  Fenadoxón, chemicky 4,4-difenyl-6-morfolinoheptán-3-ón

  Fenampromid, chemicky N-fenyl-N-(1-piperidinopropán-2-yl)propánamid

  Fenazocín, chemicky 2-fenetyl-5,9-dimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

  Fenomorfán, chemicky N-fenetylmorfinán-3-ol

  Fenoperidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)piperidín-4-karboxylát

  Fentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propánamid

  Furetidín, chemicky etyl-1-[2-(oxolán-2-yloxy)etyl]-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Hydrokodón, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Hydromorfinol, chemicky N-metyl-4,5-epoxymorfinán-3,6,14-triol

  Hydromorfón, chemicky 3-hydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Hydroxypetidín, chemicky etyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-metylpiperidín-4-karboxylát

  Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón

  Izotonitazén, chemicky N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín ...

  Ketamín, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanón

  Klonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-chlórbenzyl)-5-nitrobenzimidazol

  Kodoxím, chemicky kyselina {[(3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ylidén)amino]oxy}octová

  Kokaín, chemicky metylester benzoylekgonínu

  Koncentrát makovej slamy – poloprodukt získaný z makovej slamy technologickým procesom koncentráciou ...

  Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán

  Levofenacylmorfán, chemicky (-)-N-fenacylmorfinán-3-ol

  Levoramid, chemicky (-)-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

  Levorfanol, chemicky (-)-N-metylmorfinán-3-ol

  Metadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptán-3-ón

  Metadónový medziprodukt, chemicky 4-(dimetylamino)-2,2-difenylpentánnitril

  Metazocín, chemicky 2,5,9-trimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

  Metopón, chemicky 3-hydroxy-5,N-dimetyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Metyldezorfín, chemicky 6,N-dimetyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-3-ol

  Metyldihydromorfín, chemicky 6-metyl-7,8-dihydromorfín

  Moramidový medziprodukt, chemicky kyselina 2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutánová

  Morferidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoetyl)piperidín-4-karboxylát

  Morfín, chemicky N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

  Morfínmetobromid, chemicky N-metylmorfíniumbromid

  Morfín-N-oxid

  Myrofín, chemicky (N-metyl-3-benzyloxy-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)myristát

  Nikomorfín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)dinikotinát

  Nopipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinohexán-3-ón

  Noracymetadol, chemicky (± )-(4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-yl)acetát

  Norlevorfanol, chemicky (-)-morfinán-3-ol

  Normetadón, chemicky 4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-ón

  Normorfín, chemicky N-demetylmorfín

  Ópium

  Oripavín, chemicky 6-metoxy-N-metyl-4, 5-epoxy-7, 8-didehydromorfinán-3-ol

  Oxykodón, chemicky 14-hydroxy-3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Oxymorfón, chemicky 3,14-dihydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

  Petidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

  Petidínový medziprodukt A, chemicky 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karbonitril

  Petidínový medziprodukt B, chemicky etyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Petidínový medziprodukt C, chemicky kyselina 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylová

  Piminodín, chemicky etyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

  Piritramid, chemicky 1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidinopiperidín-4-karboxamid

  Proheptazín, chemicky (4-fenyl-1,3-dimetylazepán-4-yl)propionát

  Properidín, chemicky izopropyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

  Racemetorfán, chemicky (± )-3-metoxy-metylmorfinán

  Racemoramid, chemicky (± )-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

  Racemorfán, chemicky (± )-N-metylmorfinán-3-ol

  Rastliny rodu Erythroxylon (koka)

  Rastliny druhu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien

  Remifentanil, chemicky metyl-4-(3-fenylpropánamido)-1-[2-(metoxykarbonyl)etyl]-piperidín-4-karboxylát ...

  Sufentanil, chemicky N-fenyl-N-{4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4–piperidyl}propánamid

  Tapentadol, chemicky 3-/(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl/fenol

  Tebaín, chemicky 3,6-dimetoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7,8,14-tetradehydromorfinán

  Tebakón, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-6-yl)acetát

  Tilidín, chemicky (± )-etyl-2-(dimetylamino)-1-fenylcyklohex-3-én-1-karboxylát

  Trimepiridín, chemicky (4-fenyl-1,2,3-trimetyl-4-piperidyl)propionát

  Psychotropné látky

  Amfetamín, chemicky (±)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Amineptin, chemicky kyselina (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5yl)amino]heptanová

  2C-B, chemicky 2-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)etylamín

  Dexamfetamín, chemicky (+)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Dronabinol, chemicky 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-dibenzo [b,d]pyrán-1-ol

  Fencyklidín, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín

  Fenetylín, chemicky 7-{2-[1-(fenylpropán-2-yl)amino]etyl}teofylín

  Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyl-1,4-oxazinán

  GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová

  Levamfetamín, chemicky (-)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Levometamfetamín, chemicky (-)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Meklokvalón, chemicky 3-(2-chlórfenyl)-2-metyl-3,4dihydrochinazolín-4-ón

  Metakvalón, chemicky 2-metyl-3-(2-tolyl)-3,4-dihydrochinazolín-4-ón

  Metamfetamín, chemicky N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Metamfetamín-racemát, chemicky (±)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Metylfenidát, chemicky metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)acetát

  Sekobarbital, chemicky 5-alyl-5-(pentán-2yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  THC, delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky (-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-ol ...

  Zipeprol, chemicky 3-fenyl-1-[4-(2-fenyl-2-metoxyetyl)piperazín-1-yl]-4-oxapentán-2-ol

  III.

  SKUPINA

  Omamné látky

  Acetyldihydrokodeín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

  Dextropropoxyfen, chemicky (+)-(4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl)propionát

  Dihydrokodeín, chemicky 7,8-dihydrokodeín

  Etylmorfín, chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  Folkodín, chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  Kodeín, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  Nikodikodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

  Nikokodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

  Norkodeín, chemicky N-demetylkodeín

  Propiram, chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propánamid

  Psychotropné látky

  Alobarbital, chemicky 5,5-dialylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Alprazolam, chemicky 6-fenyl-8-chlór-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

  Amfepramón, chemicky 1-[2-(dietylamino)fenyl]propán-1-ón

  Aminorex, chemicky (5-fenyl-2-oxazolín-2-yl)amín

  Amobarbital, chemicky 5-etyl-5-izopentylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Barbital, chemicky 5,5-dietylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Bentazepam, chemicky 5-fenyl-3,5a,6,7,8, 9-hexahydro-2H-/1/benzotienol/2,3-e//1,4/diaze- pin-2-ón ...

  Benzfetamín,chemicky N-benzyl-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Bromazepam, chemicky 7-bróm-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Brotizolam,chemicky 2-bróm-4-(2-chlórfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-1,2, 4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín ...

  Butalbital, chemicky 5-alyl-5-izobutylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Butobarbital, chemicky 5-butyl-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Cyklobarbital, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-etylhexahydropyrimidín-2,4, 6-trión

  Delorazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Diazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Estazolam, chemicky 6-fenyl-6-chlór-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

  Etizolam, chemicky 4-(2-Chlórfenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4] diazepín ...

  Etchlórvinol, chemicky 3-etyl-1-chlórpent-1-én-4-ín-3-ol

  Etinamát, chemicky (1-etinylcyklohexyl)karbamát

  Etylamfetamín, chemicky N-etyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Etylloflazepát, chemicky etyl-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-karboxylát ...

  Fenazepam, chemicky 7-bróm-5-(2-chlórfenyl)-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón

  Fendimetrazín, chemicky 2-fenyl-3,4-dimetylmorfolín

  Fenkamfamín, chemicky N-etyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptán-2amín

  Fenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Fenproporex, chemicky (±)-6-fenyl-5-metyl-4-azahexánnitril

  Fentermín, chemicky (2-benzylpropán-2-yl)amín

  Flualprazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-fluórfenyl)-1-metyl-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepín ...

  Fludiazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Flunitrazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón ...

  Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2, 3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón ...

  GBL, chemicky dihydrofurán-2(3H)-ón

  Glutetimid, chemicky 3-etyl-3-fenylpiperidín-2,6-dión

  Halazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón ...

  Haloxazolam, chemicky 10-bróm-11b-(2-fluórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín ...

  Chlórdiazepoxid, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-benzo[f]1,4-diazepín-4-oxid

  Kamazepam, chemicky N, N-dimetyl-(5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-yl)karbamát ...

  Katín, chemicky D-(+)-treo-2-amino-1-fenylpropán-1-ol

  Ketazolam, chemicky 12b-fenyl-11-chlór-2,8-dimetyl-6,7-dihydro-4H, 8H-1,3-oxazino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-4,7-dión ...

  Klobazam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[f]-1, 5-diazepín-2,4-dión ...

  Klonazepam, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Klorazepat, chemicky kyselina 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-karboxylová

  Klotiazepam, chemicky 7-etyl-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-tieno[2,3-f]1,4-diazepín-3-ón ...

  Kloxazolam, chemicky 10-chlór-11b-(2-chlórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[2,3-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón ...

  Lefetamín, chemicky (-)-N,N-dimetyl-(1,2-difenyletyl)amín

  Loprazolam, chemicky 6-(2-chlórfenyl)-2-[(4-metylpiperazín-1-yl)metylén]-8-nitro-4H-imidazo[1,2-a]benzo[f]1,4-diazepín-1-ón ...

  Lorazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Lormetazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón ...

  Mazindol, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-5H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

  Medazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín

  Mefenorex, chemicky N-(3-chlórpropyl)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

  Meprobamát, chemicky (2-metyl-2-propylpropán-1,3-diyl)dikarbamát

  Mezokarb, chemicky 5-deoxo-N-(fenylkarbamoyl)-3-(1-fenylpropán-2-yl)sydnón-5-imín

  Metylfenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenyl-1-metylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Metyprylón, chemicky 3,3-dietyl-5-metylpiperidín-2,4-dión

  Midazolam, chemicky 6-(2-fluórfenyl)-8-chlór-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a]benzo[f]1,4-diazepín

  Nimetazepam, chemicky 5-fenyl-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Nitrazepam, chemicky 5-fenyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Nordazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Oxazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Oxazolam, chemicky 10-chlór-11b-fenyl-2-metyl-5,6-dihydro-7H-1,3-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón ...

  Pemolín, chemicky 2-imino-5-fenyl-1,3-oxazolidín-4-ón

  Pentazocín, chemicky 5,9-dimetyl- N-(3-metylbut-2-én-1-yl)-6,7-benzomorfán- 2’-ol

  Pentobarbital, chemicky 5-etyl-5-(pentán-2-yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Pinazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(prop-2-ín-1-yl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Pipradol, chemicky difenyl-(2-piperidyl)metanol

  Prazepam, chemicky 1-(cyklopropylmetyl)-5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo [f]1,4-diazepín-2-ón ...

  Pyrovalerón, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

  Sekbutabarbital, chemicky 5-(bután-2-yl)-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Temazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

  Tetrazepam, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón ...

  Triazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín ...

  Vinylbital, chemicky 5-(pentán-2-yl)-5-vinylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

  Zolpidem(INN), chemicky N,N-dimetyl-2- [6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridín-3yl]etánamid ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 139/1998 Z. z.

  ZOZNAM VYŇATÝCH PRÍPRAVKOV

  1.

  Prípravky obsahujúce

  acetyldihydrokodeín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

  dihydrokodeín chemicky 7,8 dihydrokodeín

  etylmorfín chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8 didehydromorfinán-6-ol

  folkodín chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  kodeín chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

  nikodikodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

  nikokodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

  norkodeín chemicky N-demetylkodeín

  v množstve neprevyšujúcom 100 mg omamnej látky v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu ...

  2.

  Prípravky obsahujúce difenoxín chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylová ...

  v množstve neprevyšujúcom 0,5 mg difenoxínu v jednej dávke liekovej formy a ak koncentrácia síranu atropínia ...

  3.

  Prípravky obsahujúce difenoxylát chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylát ...

  v množstve neprevyšujúcom 2,5 mg difenoxylátu v jednej dávke liekovej formy, ak koncentrácia síranu ...

  4.

  Prípravky obsahujúce dextropropoxyfén chemicky [(+)-4-(dimetylamino)-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl]propionát ...

  v množstve neprevyšujúcom 135 mg dextropropoxyfénu v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom ...

  5.

  Prípravky obsahujúce propiram chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propiónamid

  v množstve neprevyšujúcom 100 mg propiramu v jednej dávke liekovej formy a množstvo metylcelulózy v ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 139/1998 Z. z. v znení zákona č. 287/2018 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia ...

  2.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu ...

  3.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1687 z 2. septembra 2020, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu ...

Poznámky

 • 1)  Jednotný dohovor o omamných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. v znení oznámenia ...
 • 1a)  Dohovor o psychotropných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1989 Zb.).
 • 1aa)  Jednotný dohovor o omamných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. v znení oznámenia ...
 • 1ab)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre ...
 • 1ac)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 1ad)  § 20 a 21 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1b)  § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 1ba)  § 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 1bb)  § 2 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 1bc)  § 2 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 1c)  § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
 • 1d)  § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1e)  § 20c zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.
 • 1ea)  § 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej ...
 • 1eaa)  § 18 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
 • 1eab)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1eac)  § 12 ods. 2 zákona č. 330/2007 Z. z.
 • 1eb)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 1f)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
 • 1fa)  § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných ...
 • 1g)  § 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 1h)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 1i)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 1j)  § 3 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 1k)  § 11 až 26 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1l)  § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 3)  Trestný zákon.
 • 4)  Čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 5)  Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ...
 • 5a)  Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení. Čl. 17 ods. 7 a čl. 30 písm. g) vykonávacieho nariadenia ...
 • 5b)  Čl. 157 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych ...
 • 6)  § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...
 • 6a)  § 9 až § 11 zákona č. 280/2017 Z. z.
 • 6aa)  § 126 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009. Čl. 30 a 40 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009. ...
 • 6c)  Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009. Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009.
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore