Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. 225/2013 účinný od 18.11.2019

Platnosť od: 15.08.2013
Účinnosť od: 18.11.2019
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. 225/2013 účinný od 18.11.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 225/2013 s účinnosťou od 18.11.2019 na základe 157/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti ...

§ 1

Podrobnosti o osobitných bezpečnostných požiadavkách na chemické látky a chemické zmesi obsiahnuté ...

§ 2

Osobitné upozornenia a opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať pri používaní niektorých kategórií ...

§ 3

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2013.

Tomáš Malatinský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.

  PODROBNOSTI O OSOBITNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ ZMESI OBSIAHNUTÉ V HRAČKÁCH A CHEMICKÉ VLASTNOSTI HRAČIEK

  a)

  č. Názov alergénnej vonnej látky podľa medzinárodnej nomenklatúry kozmetických zložiek (INCI) ...

  b)

  č.  INCI názov alergénnej vonnej látky Číslo CAS 1 4-metoxybenzylalkohol (Anisyl alkohol) 105-13-5 ...

  c)

  Používanie alergénnych vonných látok uvedených v písmene a) bodoch 41 až 55 a alergénnych vonných ...

  1.

  sú tieto vonné látky jasne označené na obale a ak sa na obale nachádza upozornenie uvedené v ...

  2.

  výsledná hračka vyrobená dieťaťom v súlade s návodom na použitie spĺňa požiadavky podľa ...

  3.

  spĺňajú tieto vonné látky požiadavky podľa osobitného predpisu.2)

  Čuchové spoločenské hry, kozmetické spoločenské hry a chuťové spoločenské hry nesmú používať ...

  d)

  Prvok mg/kg v suchom, krehkom, práškovom alebo ohybnom materiáli hračky mg/kg v tekutom alebo ...

  Uvedené medzné hodnoty sa nevzťahujú na hračku alebo jej časti, pri ktorých sa vzhľadom na ich ...

  e)

  Látka Klasifikácia Povolené použitie Nikel CMR 2 V hračkách a častiach hračiek vyrobených ...

  f)

  Látka č. CAS Limitná hodnota 1. Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP 115-96-8 5 mg/kg (limit obsahu) * ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.

  OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ PRI POUŽÍVANÍ NIEKTORÝCH KATEGÓRIÍ HRAČIEK

  1.

  ...

  Na hračke, ktorá môže byť pre dieťa vo veku do 36 mesiacov nebezpečná, sa uvádza toto upozornenie: ...

  Upozornenie je doplnené krátkou informáciou o osobitnom nebezpečenstve vysvetľujúcom toto bezpečnostné ...

  2.

  Hračka na rozvíjanie pohybovej aktivity

  Na hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity sa uvádza toto upozornenie: „Iba na domáce použitie.“. ...

  K hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity pripevnenej k nosníku, a ak je to potrebné, aj k inej ...

  3.

  Funkčná hračka

  Na funkčnej hračke sa uvádza toto upozornenie: „Používať pod priamym dohľadom dospelej osoby.“. ...

  Navyše je k hračke pripojený návod na použitie uvádzajúci pracovné pokyny, ako aj preventívne ...

  4.

  Na obale chemickej hračky musí byť uvedené aj toto upozornenie: „Nevhodné pre deti vo veku do ...

  Návod na použitie hračky, ktorá obsahuje nebezpečné chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré ...

  a)

  upozornenie o nebezpečnej povahe týchto chemických látok alebo chemických zmesí,

  b)

  preventívne opatrenia, ktoré musí dieťa dodržiavať, aby sa vyhlo nebezpečenstvu spojenému s ...

  c)

  ustanovenie o prvej pomoci, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním ...

  d)

  upozornenie, že hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom.

  5.

  Korčule, kolieskové korčule, in-line korčule, skejtbordy, kolobežky a bicykle pre deti

  Ak sa tieto hračky ponúkajú na predaj, musí na nich byť uvedené toto upozornenie: „Používať ...

  Návod na použitie musí obsahovať:

  a)

  upozornenie, že sa hračka musí používať opatrne, pretože si vyžaduje veľkú zručnosť, aby ...

  b)

  informácie o odporúčaných osobných ochranných prostriedkoch (helmách, rukaviciach, nákolenníkoch, ...

  6.

  Hračka do vody

  Na hračke do vody sa uvádza toto upozornenie: „Používať len vo vode, v ktorej dieťa dosiahne ...

  7.

  Hračky s potravinami

  Ak sa hračka nachádza v potravinách alebo sa ponúka s potravinami, na vonkajšom obale sa uvádza ...

  8.

  Napodobeniny ochranných masiek a prílb

  Na napodobenine ochrannej masky a prilby sa uvádza toto upozornenie: „Táto hračka neposkytuje ochranu.“. ...

  9.

  Hračka určená na zavesenie na kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík prostredníctvom ...

  Hračka určená na zavesenie na kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík prostredníctvom ...

  10.

  „Obsahuje alergénne vonné látky, ktoré môžu spôsobiť alergie.“. ...

  Balenia alergénnych vonných látok v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ ...

  2.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 681/2013 zo 17. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa časť III prílohy ...

  3.

  Smernica Komisie 2014/79/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho ...

  4.

  Smernica Komisie 2014/81/EÚ z 23. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho ...

  5.

  Smernica Komisie 2014/84/EÚ z 30. júna 2014, ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici Európskeho ...

  6.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/2115 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné ...

  7.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/2116 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné ...

  8.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/2117 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné ...

  9.

  Smernica Rady (EÚ) 2017/738 z 27. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku ...

  10.

  Smernica Komisie (EÚ) 2017/774 z 3. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty ...

  11.

  Smernica Komisie (EÚ) 2017/898 z 24. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty ...

  12.

  Smernica Komisie (EÚ) 2018/725 zo 16. mája 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 2a)  Napríklad STN EN 71-10 Bezpečnosť hračiek. Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore