Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71805
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 21.05.1998
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD304 DS24 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 139/1998 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 372/2019

Legislatívny proces k zákonu 372/2019§ 2
Základné pojmy

(1)
Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.1)
(2)
Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.1a)
(3)
Za omamnú látku a psychotropnú látku sa považuje aj látka v čistej forme alebo v prípravku,
a)
na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa)
b)
ktorá môže predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látka, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a
c)
ktorá sa má na základe osobitného predpisu1ab) podrobiť kontrolným opatreniam.
(4)
Prípravky sú zmesi obsahujúce jednu alebo viac
a)
omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok,
b)
potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach (ďalej len „riziková látka“), alebo
c)
látok, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a ktoré môžu predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látky, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná.1aa)
(5)
Spracovanie na účely tohto zákona je
a)
zužitkovanie konopy na získanie vlákna alebo semien,
b)
separovanie semien maku siateho z makovej slamy.
(6)
Výroba na účely tohto zákona je
a)
zužitkovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy,
b)
zužitkovanie konopy na
1.
koncentrát konopy,
2.
tinktúru (etanolový výluh),
3.
extrakt (vodný výluh),
4.
živicu,
5.
poloprodukt alebo výrobok určený na iný účel ako liek s obsahom omamnej látky alebo psychotropnej látky,
c)
izolácia omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny z
1.
makovej slamy,
2.
konopy,
d)
syntéza omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny,
e)
výroba liekov s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny.
(7)
Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava a zásobovanie zdravotníckych zariadení1ac) omamnými a psychotropnými látkami.
(8)
Výdaj na účely tohto zákona je zabezpečovanie, príprava, kontrola, uchovávanie a výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu1ad) vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1b) alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok zvieratám pri poskytovaní odborných veterinárnych činností.1ba)
(9)
Spracovateľská organizácia je držiteľ povolenia na spracovanie podľa § 9 ods. 1 písm. k) alebo povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b), ktorému držiteľ povolenia na pestovanie odovzdáva makovú slamu alebo dopestovanú konopu. Ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti
a)
mimo územia Slovenskej republiky, musí byť držiteľom povolenia na výrobu alebo držiteľom povolenia na spracovanie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má miesto výkonu činnosti,
b)
v štáte, v ktorom sa takéto povolenie nevydáva, na účel preukázania oprávnenosti dodania makovej slamy alebo konopy sa predkladá potvrdenie príslušného orgánu o tom, že v tomto štáte sa povolenie podľa písmena a) nevydáva.
zobraziť paragraf
§ 8
Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

(1)
Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „povolenie“) podáva žiadateľ ministerstvu.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o
a)
mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, štátnom občianstve a obchodnom mene, ak je žiadateľom fyzická osoba,
b)
obchodnom mene, sídle, právnej forme, ako aj o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu a rodnom čísle osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a o identifikačnom čísle, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle a štátnom občianstve odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
c)
druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,
d)
mieste výkonu činnosti,
e)
dni začatia zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami.
(3)
K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ ďalej povinný doložiť
a)
doklad o svojej zdravotnej spôsobilosti alebo o zdravotnej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
b)
doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
c)
posudok
1.
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave (ďalej len „štátny ústav“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3 alebo
2.
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3, ak ide o povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými latkami pri poskytovaní odborných veterinárnych činností,1ba)
d)
kladný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva1g) na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,
e)
stanovisko obce k začatiu činnosti,
f)
údaje podľa osobitného predpisu1h) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, kde sa bude činnosť vykonávať, alebo doklad o nájme priestorov, ak ide o žiadateľa, ktorý nie je vlastníkom týchto priestorov, a v prípade vykonávania prepravy doklad o vlastníctve alebo nájme a vhodnosti dopravného prostriedku,
g)
potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení pozberového zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),
h)
úradne osvedčenú kópiu povolenia
1.
na výrobu liekov,1j) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b) v rozsahu výroby liekov s obsahom omamných a psychotropných látok,
2.
na veľkodistribúciu liekov,1j)ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na veľkodistribúciu podľa § 9 ods. 1 písm. c),
3.
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, 1j) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti1k) alebo na poskytovanie odborných veterinárnych činností,1ba) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),
4.
na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j),
5.
spracovateľskej organizácie na spracovanie [§ 9 ods. 1 písm. k)] alebo na výrobu [§ 9 ods. 1 písm. b)], ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti v Slovenskej republike a ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),
6.
spracovateľskej organizácie vydaného štátom, na území ktorého má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti; ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti v štáte, v ktorom sa povolenie na spracovanie alebo povolenie na výrobu podľa platných právnych predpisov daného štátu nevydáva, žiadateľ o vydanie povolenia na pestovanie predloží potvrdenie príslušného orgánu o tom, že v danom štáte sa požadované povolenie nevydáva,
i)
čestné vyhlásenie o vlastníctve alebo nájme pozemkov, na ktorých sa bude pestovanie vykonávať, s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(4)
K žiadosti o vydanie povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a), b), f), g) a i).
(5)
Na spracovanie odrôd konopy siatej uvedené v osobitnom predpise,4) ktoré boli pestované podľa § 15 ods. 3, sa povolenie ministerstva nevyžaduje.
(6)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, ministerstvo žiadosť zamietne.
zobraziť paragraf
§ 9
Povolenie a jeho náležitosti

(1)
Povolenie vydáva ministerstvo žiadateľovi na tieto druhy činností:
a)
pestovanie,
b)
výroba,
c)
veľkodistribúcia,
d)
výdaj,
e)
dovoz,
f)
vývoz,
g)
tranzit,
h)
výskum, výučba a expertízna činnosť,
i)
preprava,
j)
nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok,
k)
spracovanie.
(2)
Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, obchodné meno, identifikačné číslo, druh a rozsah činnosti, miesto výkonu činnosti, štátne občianstvo, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo odborného zástupcu, ak bol ustanovený.
(3)
Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo odborného zástupcu, druh a rozsah činnosti, ako aj miesto výkonu činnosti, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia.
(4)
Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného zákona.2)
zobraziť paragraf
§ 15
Pestovanie koky a konopy

(1)
Pestovanie koky na území Slovenskej republiky je zakázané.
(2)
Ministerstvo môže povoliť pestovanie konopy na území Slovenskej republiky na priemyselný účel alebo výskumný účel. Pestovaním konopy na priemyselný účel sa rozumie pestovanie konopy na účel zužitkovania konopy na získanie vlákna a semien. Povolenie ministerstva platí jeden rok od jeho vydania.
(3)
Poľnohospodár5) môže odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) pestovať bez povolenia podľa tohto zákona, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb5a) v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.
(4)
Držiteľ povolenia na pestovanie konopy je povinný odovzdať úrodu konopy spracovateľskej organizácii; neodovzdanú časť úrody konopy je povinný na vlastné náklady zneškodniť v prítomnosti poverených zástupcov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „kontrolný ústav“).
(5)
Na pestovanie konopy, na spracovanie konopy alebo na výrobu z konopy, okrem pestovania konopy podľa odseku 3 alebo spracovania konopy podľa § 8 ods. 5, sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva ministerstvo. Držiteľ povolenia je povinný urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu konopy na iný účel, ako je uvedené v povolení.
zobraziť paragraf
§ 16
Pestovanie maku siateho

(1)
Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien.
(2)
Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 len na potravinársky účel. Po zbere úrody maku siateho je pestovateľ povinný makovú slamu zneškodniť bezodkladným zapracovaním do pôdy alebo ju odovzdať držiteľovi povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(3)
Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok je možné iba na základe povolenia. Ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho tri po sebe nasledujúce roky odo dňa vydania povolenia nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m2, povolenie stráca platnosť.
(4)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii makovú slamu. Makovú slamu, ktorú neodovzdá spracovateľskej organizácii, je povinný zneškodniť zapracovaním do pôdy.
(5)
Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok.
(6)
Zakazuje sa
a)
vstupovať do porastu maku siateho; to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, jeho odborného zástupcu a nimi poverenej osoby a zástupcov orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť,
b)
narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.
(7)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného roka, predkladá ministerstvu
a)
potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho alebo vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,
b)
vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku,
c)
vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; v takom prípade doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá.
(8)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný bezodkladne po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.
zobraziť paragraf
§ 31
Inventarizácia a porovnanie zásob a potrieb

(1)
Držiteľ povolenia je povinný vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok do 31. decembra každého roka.
(2)
Inventarizácia sa musí urobiť aj pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného zástupcu držiteľa povolenia a v prípadoch straty, znehodnotenia alebo odcudzenia omamných a psychotropných látok.
(3)
Pri omamných a psychotropných látkach, ktoré nie sú vo forme lieku, a pri omamných a psychotropných látkach I. skupiny a II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa okrem inventarizácie porovnáva zásoba a potreby.
(4)
Ak sa inventarizáciou zistila strata omamnej látky alebo psychotropnej látky, výsledky inventarizácie je držiteľ povolenia povinný oznámiť najneskôr do siedmich dní od skončenia inventarizácie
a)
farmaceutovi samosprávneho kraja, ak ide o povolenie na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),
b)
ministerstvu, ak ide o povolenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k).
zobraziť paragraf
§ 34
Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok

Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
štátny ústav,
c)
samosprávne kraje,
d)
Pôdohospodárska platobná agentúra6a) (ďalej len „platobná agentúra“),
e)
kontrolný ústav,
f)
ústav kontroly veterinárnych liečiv.
zobraziť paragraf
§ 35
Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo v oblasti omamných a psychotropných látok
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z tohto zákona a spolupracuje v tejto oblasti s medzinárodným úradom,
b)
vydáva, dočasne pozastavuje činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané, a zrušuje povolenia,
c)
vykonáva zmeny údajov uvedených v povolení,
d)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
e)
ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
f)
eviduje a vyhodnocuje hlásenia požadované podľa tohto zákona a zabezpečuje spätnú informovanosť príslušných orgánov štátnej správy a držiteľov povolení,
g)
vedie evidenciu o
1.
výskume, výrobe, veľkodistribúcii, používaní omamných a psychotropných látok na pracoviskách, ktoré vykonávajú výskum, výučbu alebo expertíznu činnosť,
2.
dovoze, vývoze a tranzite omamných a psychotropných látok,
3.
držiteľoch povolení,
4.
štátoch, do ktorých možno vyvážať alebo z ktorých možno dovážať omamné a psychotropné látky len s vydaným dovozným povolením príslušných úradov týchto štátov,
5.
množstvách omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia,
h)
zhromažďuje a poskytuje odborné informácie o omamných a psychotropných látkach,
i)
odborne usmerňuje činnosti súvisiace so zaobchádzaním s omamnými a psychotropnými látkami.
zobraziť paragraf
§ 36c
Pôsobnosť kontrolného ústavu

Kontrolný ústav dohliada
a)
nad zneškodňovaním
1.
porastu maku siateho alebo konopy, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného vyklíčenia porastu, poškodenia porastu škodcami, pôsobením nepriaznivých poveternostných udalostí alebo chorobami rozhodol pestovanie vopred ukončiť,
2.
makovej slamy alebo konopy, ktorá nebola odovzdaná spracovateľskej organizácii, alebo
3.
konopy siatej,4)
b)
nad pestovaním konopy siatej.6c)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 42ba
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

(1)
Povolenia vydané podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považujú za povolenia vydané podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.
(2)
Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskočilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1ea)  § 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 444/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  Čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5)  Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5a)  Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení. Čl. 17 ods. 7 a čl. 30 písm. g) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení. Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6a)  § 9 až § 11 zákona č. 280/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.


ZOZNAM OMAMNÝCH LÁTOK A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH DO I., II. A III. SKUPINY


I.
SKUPINA


Omamné látky

Acetorfín, chemicky N-alyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

Acetyl-alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]etánamid

Acetylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]etánamid

Akrylfentanyl, chemicky N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamid

Alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]propánamid

Alfa-metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[1-(2-tienyl)propán-2-yl]-4-piperidyl}propánamid

Beta-hydroxyfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-4-piperidyl]propánamid

Beta-hydroxy-3-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propánamid

Butyrfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]butánamid

Cyklopropylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletylyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid

Dezomorfín, chemicky 6-deoxy-7,8-dihydromorfín

Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

4-FIBF, pFIBF, 4-Fluórizobutyrfentanyl, chemicky N-(4-fluórfenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]propánamid Furanylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]furán-2-karboxamid

Heroín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)diacetát

Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4 piperidyl]propán-1-ón

Metoxyacetylfentanyl, chemicky 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4yl] acetamid

3-Metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-3-metyl-4-piperidyl)propánamid

3-Metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

MPPP, chemicky (4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

MT-45, chemicky 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazín

Ocfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-2-metoxy-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]acetamid

Orto-fluórfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-propánamid

Para-fluór-butyrylfentanyl, 4-fluór-butyrfentanyl, 4F-BF, chemicky N-(4-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]butánamid

Para-fluórfentanyl, chemicky N-(1-fenetyl-4-piperidyl)-N-(4-fluórfenyl)propánamid

PEPAP, chemicky (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidyl)acetát

Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

THF-F, Tetrahydrofuranylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]oxolan-2-karboxyamid

Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

Tiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa) okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

Psychotropné látky

AB-CHMINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid

AB-PINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

ADB-CHMINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid

ADB-FUBINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(4-fluórbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid

AH-7921, chemicky 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid

Alfa-pyrolidínovalerofenón (alfa-PVP), chemicky 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naftalén-1-yl)

5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín

1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán

Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón

Butylón, bk-MBDB, chemicky 1-(1,3-benzodioxol -5-yl)-2-(metylamino)bután-1-ón

2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín

4–CEC, 4-chlóretkatinón, chemicky 1-(4-chlórfenyl)-2-(etylamín)-1-propanón monohydrochlorid

3-CMC, chlóredron, chemicky (1-(3-chlórfenyl)-2-(metylamíno)-1-propanón monohydrochlorid

4-CMC, klefedron, chemicky (1-(4-chlórfenyl)-2-(metylamíno)-1-propanón monohydrochlorid

CP 47,497 (C8), kanabicyklohexanol, chemicky 2-/(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl/-5-(2-metylnonán-2 -yl)fenol

CP 47,497, chemicky 2-/(1R,3S)-3 -hydroxycyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol

CP 55,244, chemicky (2S,4S,4aS,6R,8aR)-6-(hydroxymetyl)-4-/2-hydroxy-4-(2-metyloktán-2-yl)fenyl/-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalén-2-ol

CP 50,556-1, levonantradol, chemicky /(6S,6aR,9R,10aR)-9-hydroxy-6-metyl-3-/(2R)-5-fenyl- pentán-2-yl/oxy-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydrofenan-tridín-1-yl/octan

CP 55,940, chemicky 2-/(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol

2 C-T-2, chemicky 2,5-dimetoxy-4-etyltiofenetylamín

2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín

CUMYL-4CN-BINACA, chemicky 1-(4-kyanobutyl)-N-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperi-dín

DET, chemicky N,N-dietyltryptamín

Dimetoxyamfetamín, DMA, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

4,4'-Dimetylaminorex, para-metyl-4-metylaminorex, 4,4´- DMAR, chemicky 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amín

DMHP, chemicky 3-(3-metylheptán-2-yl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol

DMT, chemicky N,N-dimetyltryptamín

2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán-2-amín

DOI, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódamfetamín

Eticyklidín, PCE, chemicky N-etyl-l-fenylcyklohexylamín

Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl)bután-2-amín

Etylfenidát, chemicky (RS)-etyl-2-fenyl-2-piperidín-2-ylacetát

Etylón, MDEC, βk-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón

4F-MBMB-BINACA, 4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát

4-FA, 4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, chemicky metyl (2S)-2-{[ 1-(5-fluórpentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát

5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

5F-kumyl-PeGACLON, chemicky 5-(5-fluórpentyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón

5F-MDMB – PICA, MDMB-2201, 5F-MDMB-PICA, chemicky metyl 2-(1-(5-fluórpentyl)-1H- indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát

5-F-PB-22, chemicky chinolín-8-yl 1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-karboxylát

FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA, chemicky metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát

HHC, 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol

HU-210, chemicky (6aR,10aR)-9-(hydroxymetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-te- trahydrobenzo/c/chromen-1-ol

HU-243, kanbizol, chemicky (6aR,9R,10aR) -6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-he-xahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol

25I-NBOMe, chemicky 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamín

Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón

JWH-007, chemicky 1-pentyl-2-metyl-3-(1-naftoyl)indol

JWH-015, chemicky (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) -1-naftalénylmetanón

JWH-018, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) metanón

JWH-019, chemicky 1-hexyl-3-(naftalén-1-oyl)indol

JWH-030, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylpyrrol -3-yl)metanón

JWH-051, chemicky (6aR,10aR)-6,6-dimetyl -3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo(c)chromen-9-yl)metanol

JWH-073, chemicky naftalén-1-yl-(1-butylindol-3-yl) metanón

JWH-081, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

JWH-098, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentyl-2-metylindol-3-yl)metanón

JWH-122, chemicky 1-pentyl-3-(4-metyl-1-naftoyl)indol

JWH-133, chemicky (6aR,10aR)-3-(1,1dimetylbutyl) -6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzo (b,d)pyrán

JWH-147, chemicky 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrol

JWH-161, chemicky (4aR,13bR)-2,5,5-trimetyl -8-pentyl-3,4,4a,5,8,13b hexahydroizochromeno (3,4-b)karbazol-13-ol

JWH-164, chemicky 7-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

JWH-167, chemicky 2-fenyl-1-(1pentylindol-3-yl)etanón

JWH-171, chemicky 1-(/(1E)-3-pentylinden-1-ylidín/ metyl)naftalén

JWH-200, chemicky (1-(2-morfolín-4-yletyl) indol-3-yl)-naftalén-1-yl metanón

JWH-203, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-1-(1-pentylindol -3-yl)etanón

JWH-210, chemicky 4-etylnaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

JWH-249, chemicky 2-(2-brómfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón

JWH-250, chemicky 2-(2-metoxyfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón

JWH-251, chemicky 2-(2-metylfenyl)-1 -(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanón

JWH-307, chemicky (5-(2-fluórfenyl)-1-pentylpyrol -3-yl)naftalén-1-ylmetanón

JWH-359, chemicky (6aR,10aR)-1 -metoxy-6,6,9-trimetyl-3-/(2R)-1,1,2-trimetylbutyl/ -6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo/c/chromen

JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol

Kumyl-CH-MeGACLON, chemicky 5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón

Kumyl – PeGACLON, chemicky 5-pentyl-2-(1-metyl-1-fenyl-etyl)-2,5-dihydro-pyridol[4,3-b]indol-1-ón

(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid

MDMB-CHMICA, chemicky metyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimetyl ester kyseliny maslovej (butánovej)

Mefedrón, chemicky 4-metyl-1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

meta-Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1-(3-chlórfenyl) piperazín

Metiopropamín, MPA, chemicky N-metyl-1-(tiofén-2-yl)propán-2-amín

Mezkalín, chemicky 2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)etylamín

Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

Metoxetamín (MXE), chemicky 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón

5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxy-5-metoxyfenyl)propán-2-amín

4-Metylamfetamín, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-ami-nopropán

4-Metylaminorex, chemicky (±)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín

Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-metylbután-2-amín

3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón

4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1 -(4-metylfenyl)-1-propanón

3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfe- nyl)-2-(metylamino)propán-1-ón

4-metylmetkathinón (4-MMC), chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón

Metylón, bk-MDMA, chemicky (±)-2-metylamino-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-1-ón

MMB – FUBICA (AMB-FUBICA metylester, chemicky N-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]-1H-indol-3-y1]karbony]-L-valín

4-MTA, chemicky 1-[4(metylsulfanyl)fenyl]propán-2-amín

N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

N-etylnorpentylón, efylón, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentán-1-ón

N-Hydroxy MDA, chemicky N-[1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-yl]hydroxylamín

Parahexyl, chemicky 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d] pyrán-1-ol

para-Metoxyamfetamín, PMA, chemicky 1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

P-metyltioamfetamín alebo 4-metyltioamfetamín

Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón

Psilocybín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát)

Psilocín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol

Rolicyklidín, PHP, PCPY, chemicky 1-(fenylcyklohexyl)pyrolidín

STP, DOM, chemicky 1-(2,5-dimetoxy-4-metylfenyl)propán-2-amín

Tenamfetamín, MDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

Tenocyklidín, TCP, chemicky 1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidín

THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty

Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky (±)-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín

TMA-2, chemicky 2,4,5-trimetoxyamfetamín

U-47700, chemicky 3,4-dichlór-N-[ (1R, 2R) -2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbenzamid

UR-144, chemicky (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón

XLR-11, 5-fluoro-UR-144, chemicky [1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón
II.
SKUPINA


Omamné látky

Acetylmetadol, chemicky (6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

Alfacetylmetadol, chemicky alfa-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

Alfameprodín, chemicky 2-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

Alfametadol, chemicky alfa-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

Alfaprodín, chemicky 2-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

Alfentanil, chemicky N-{1-[2-(4-etyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoxymetyl)-4-piperidyl}-N-fenylpropánamid

Alylprodín, chemicky (3-alyl-4-fenyl-1-metyl-4 piperidyl)propionát

Anileridín, chemicky etyl-1-[2-(4-aminofenyl)etyl]piperidín-4-karboxylát

Benzetidín, chemicky etyl-1-(2-benzyloxyetyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Benzylmorfín, chemicky 3-benzyloxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán- 6-ol

Betacetylmetadol, chemicky beta-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

Betameprodín, chemicky 3-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

Betametadol, chemicky beta-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

Betaprodín, chemicky 3-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

Bezitramid, chemicky 1-[1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidyl]-3-propionylbenzimidazolín-2-ón

Buprenorfín, chemicky 2-(N-cyklopropylmetyl-3-hydroxy-6-metoxy-4,5-epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)-3,3-dimetylbután-2-ol

Carfentanyl, chemicky metyl 1-(fenyletyl)-4-[fenyl(propanoyl)amino]piperidín-4-karboxylát

Dextromoramid, chemicky (+)-2,2difenyl-4-morfolino-1(pyrolidín-1-yl)pentán-3-ón

Diampromid, chemicky N-fenyl-N-[2(metylfenetylamino)propyl]propánamid

Dietyltiambutén, chemicky N,N-dietyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

Difenoxín, chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylová

Difenoxylát, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylát

Dihydroetorfín, chemicky (R)-2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)pentán-2-ol

Dihydromorfín, chemicky 7,8-dihydromorfín

Dimefeptanol, chemicky 6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

Dimenoxadol, chemicky (2-dimetylaminoetyl)-2-etoxy-2,2-difenylacetát

Dimetyltiambutén, chemicky N,N-dimetyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

Dioxafetylbutyrát, chemicky etyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutyrát

Dipipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinoheptán-3-ón

Drotebanol, chemicky 3,4-dimetoxy-N-metylmorfinán-6,14-diol

Ekgonín a jeho deriváty a estery

Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol

Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-me- toxy-N-metyl-4,5-epoxy-6, 14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol

Etoxeridín, chemicky etyl-1-{2-[2-(hydroxyetoxy)etyl]}-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Etylmetyltiambutén, chemicky N-etyl-N-metyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

Fenadoxón, chemicky 4,4-difenyl-6-morfolinoheptán-3-ón

Fenampromid, chemicky N-fenyl-N-(1-piperidinopropán-2-yl)propánamid

Fenazocín, chemicky 2-fenetyl-5,9-dimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

Fenomorfán, chemicky N-fenetylmorfinán-3-ol

Fenoperidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)piperidín-4-karboxylát

Fentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propánamid

Furetidín, chemicky etyl-1-[2-(oxolán-2-yloxy)etyl]-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Hydrokodón, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Hydromorfinol, chemicky N-metyl-4,5-epoxymorfinán-3,6,14-triol

Hydromorfón, chemicky 3-hydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Hydroxypetidín, chemicky etyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-metylpiperidín-4-karboxylát

Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón

Ketamín, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanón

Klonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-chlórbenzyl)-5-nitrobenzimidazol

Kodoxím, chemicky kyselina {[(3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ylidén)amino]oxy}octová

Kokaín, chemicky metylester benzoylekgonínu

Koncentrát makovej slamy – poloprodukt získaný z makovej slamy technologickým procesom koncentráciou alkaloidov

Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán

Levofenacylmorfán, chemicky (-)-N-fenacylmorfinán-3-ol

Levoramid, chemicky (-)-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

Levorfanol, chemicky (-)-N-metylmorfinán-3-ol

Metadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptán-3-ón

Metadónový medziprodukt, chemicky 4-(dimetylamino)-2,2-difenylpentánnitril

Metazocín, chemicky 2,5,9-trimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

Metopón, chemicky 3-hydroxy-5,N-dimetyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Metyldezorfín, chemicky 6,N-dimetyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-3-ol

Metyldihydromorfín, chemicky 6-metyl-7,8-dihydromorfín

Moramidový medziprodukt, chemicky kyselina 2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutánová

Morferidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoetyl)piperidín-4-karboxylát

Morfín, chemicky N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

Morfínmetobromid, chemicky N-metylmorfíniumbromid

Morfín-N-oxid

Myrofín, chemicky (N-metyl-3-benzyloxy-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)myristát

Nikomorfín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)dinikotinát

Nopipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinohexán-3-ón

Noracymetadol, chemicky (± )-(4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-yl)acetát

Norlevorfanol, chemicky (-)-morfinán-3-ol

Normetadón, chemicky 4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-ón

Normorfín, chemicky N-demetylmorfín

Ópium

Oripavín, chemicky 6-metoxy-N-metyl-4, 5-epoxy-7, 8-didehydromorfinán-3-ol

Oxykodón, chemicky 14-hydroxy-3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Oxymorfón, chemicky 3,14-dihydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Petidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

Petidínový medziprodukt A, chemicky 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karbonitril

Petidínový medziprodukt B, chemicky etyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Petidínový medziprodukt C, chemicky kyselina 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylová

Piminodín, chemicky etyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Piritramid, chemicky 1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidinopiperidín-4-karboxamid

Proheptazín, chemicky (4-fenyl-1,3-dimetylazepán-4-yl)propionát

Properidín, chemicky izopropyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

Racemetorfán, chemicky (± )-3-metoxy-metylmorfinán

Racemoramid, chemicky (± )-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

Racemorfán, chemicky (± )-N-metylmorfinán-3-ol

Rastliny rodu Erythroxylon (koka)

Rastliny druhu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien

Remifentanil, chemicky metyl-4-(3-fenylpropánamido)-1-[2-(metoxykarbonyl)etyl]-piperidín-4-karboxylát

Sufentanil, chemicky N-fenyl-N-{4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4–piperidyl}propánamid

Tapentadol, chemicky 3-/(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl/fenol

Tebaín, chemicky 3,6-dimetoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7,8,14-tetradehydromorfinán

Tebakón, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-6-yl)acetát

Tilidín, chemicky (± )-etyl-2-(dimetylamino)-1-fenylcyklohex-3-én-1-karboxylát

Trimepiridín, chemicky (4-fenyl-1,2,3-trimetyl-4-piperidyl)propionát

Psychotropné látky

Amfetamín, chemicky (±)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Amineptin, chemicky kyselina (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5yl)amino]heptanová

Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol

2C-B, chemicky 2-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)etylamín

Dexamfetamín, chemicky (+)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Dronabinol, chemicky 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-dibenzo [b,d]pyrán-1-ol

Fencyklidín, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín

Fenetylín, chemicky 7-{2-[1-(fenylpropán-2-yl)amino]etyl}teofylín

Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyl-1,4-oxazinán

GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová

Levamfetamín, chemicky (-)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Levometamfetamín, chemicky (-)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Meklokvalón, chemicky 3-(2-chlórfenyl)-2-metyl-3,4dihydrochinazolín-4-ón

Metakvalón, chemicky 2-metyl-3-(2-tolyl)-3,4-dihydrochinazolín-4-ón

Metamfetamín, chemicky N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Metamfetamín-racemát, chemicky (±)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Metylfenidát, chemicky metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)acetát

Sekobarbital, chemicky 5-alyl-5-(pentán-2yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

THC, delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky (-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-ol

Zipeprol, chemicky 3-fenyl-1-[4-(2-fenyl-2-metoxyetyl)piperazín-1-yl]-4-oxapentán-2-ol
III.
SKUPINA


Omamné látky

Acetyldihydrokodeín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

Dextropropoxyfen, chemicky (+)-(4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl)propionát

Dihydrokodeín, chemicky 7,8-dihydrokodeín

Etylmorfín, chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

Folkodín, chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

Kodeín, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

Nikodikodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

Nikokodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

Norkodeín, chemicky N-demetylkodeín

Propiram, chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propánamid

Psychotropné látky

Alobarbital, chemicky 5,5-dialylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Alprazolam, chemicky 6-fenyl-8-chlór-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

Amfepramón, chemicky 1-[2-(dietylamino)fenyl]propán-1-ón

Aminorex, chemicky (5-fenyl-2-oxazolín-2-yl)amín

Amobarbital, chemicky 5-etyl-5-izopentylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Barbital, chemicky 5,5-dietylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Bentazepam, chemicky 5-fenyl-3,5a,6,7,8, 9-hexahydro-2H-/1/benzotienol/2,3-e//1,4/diaze- pin-2-ón

Benzfetamín,chemicky N-benzyl-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Bromazepam, chemicky 7-bróm-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Brotizolam,chemicky 2-bróm-4-(2-chlórfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-1,2, 4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

Butalbital, chemicky 5-alyl-5-izobutylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Butobarbital, chemicky 5-butyl-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Cyklobarbital, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-etylhexahydropyrimidín-2,4, 6-trión

Delorazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Diazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Estazolam, chemicky 6-fenyl-6-chlór-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

Etchlórvinol, chemicky 3-etyl-1-chlórpent-1-én-4-ín-3-ol

Etinamát, chemicky (1-etinylcyklohexyl)karbamát

Etylamfetamín, chemicky N-etyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Etylloflazepát, chemicky etyl-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-karboxylát

Fenazepam, chemicky 7-bróm-5-(2-chlórfenyl)-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón

Fendimetrazín, chemicky 2-fenyl-3,4-dimetylmorfolín

Fenkamfamín, chemicky N-etyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptán-2amín

Fenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Fenproporex, chemicky (±)-6-fenyl-5-metyl-4-azahexánnitril

Fentermín, chemicky (2-benzylpropán-2-yl)amín

Fludiazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Flunitrazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2, 3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

GBL, chemicky dihydrofurán-2(3H)-ón

Glutetimid, chemicky 3-etyl-3-fenylpiperidín-2,6-dión

Halazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Haloxazolam, chemicky 10-bróm-11b-(2-fluórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín

Chlórdiazepoxid, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-benzo[f]1,4-diazepín-4-oxid

Kamazepam, chemicky N, N-dimetyl-(5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-yl)karbamát

Katín, chemicky D-(+)-treo-2-amino-1-fenylpropán-1-ol

Ketazolam, chemicky 12b-fenyl-11-chlór-2,8-dimetyl-6,7-dihydro-4H, 8H-1,3-oxazino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-4,7-dión

Klobazam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[f]-1, 5-diazepín-2,4-dión

Klonazepam, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Klorazepat, chemicky kyselina 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-karboxylová

Klotiazepam, chemicky 7-etyl-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-tieno[2,3-f]1,4-diazepín-3-ón

Kloxazolam, chemicky 10-chlór-11b-(2-chlórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[2,3-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón

Lefetamín, chemicky (-)-N,N-dimetyl-(1,2-difenyletyl)amín

Loprazolam, chemicky 6-(2-chlórfenyl)-2-[(4-metylpiperazín-1-yl)metylén]-8-nitro-4H-imidazo[1,2-a]benzo[f]1,4-diazepín-1-ón

Lorazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Lormetazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Mazindol, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-5H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

Medazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín

Mefenorex, chemicky N-(3-chlórpropyl)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Meprobamát, chemicky (2-metyl-2-propylpropán-1,3-diyl)dikarbamát

Mezokarb, chemicky 5-deoxo-N-(fenylkarbamoyl)-3-(1-fenylpropán-2-yl)sydnón-5-imín

Metylfenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenyl-1-metylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Metyprylón, chemicky 3,3-dietyl-5-metylpiperidín-2,4-dión

Midazolam, chemicky 6-(2-fluórfenyl)-8-chlór-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a]benzo[f]1,4-diazepín

Nimetazepam, chemicky 5-fenyl-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Nitrazepam, chemicky 5-fenyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Nordazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Oxazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Oxazolam, chemicky 10-chlór-11b-fenyl-2-metyl-5,6-dihydro-7H-1,3-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón

Pemolín, chemicky 2-imino-5-fenyl-1,3-oxazolidín-4-ón

Pentazocín, chemicky 5,9-dimetyl- N-(3-metylbut-2-én-1-yl)-6,7-benzomorfán- 2’-ol

Pentobarbital, chemicky 5-etyl-5-(pentán-2-yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Pinazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(prop-2-ín-1-yl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Pipradol, chemicky difenyl-(2-piperidyl)metanol

Prazepam, chemicky 1-(cyklopropylmetyl)-5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo [f]1,4-diazepín-2-ón

Pyrovalerón, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

Sekbutabarbital, chemicky 5-(bután-2-yl)-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Temazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Tetrazepam, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Triazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

Vinylbital, chemicky 5-(pentán-2-yl)-5-vinylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Zolpidem(INN), chemicky N,N-dimetyl-2- [6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridín-3yl]etánamid
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 139/1998 Z. z. v znení zákona č. 287/2018 Z. z.


Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie


1.
Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11. 11. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017).

2.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. EÚ L 66, 7. 3. 2019).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore