Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 99/2016 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 26.02.2016
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Zdravotníctvo, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 99/2016 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 227/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)
triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci zamestnanca,
b)
optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorného pracovného prostredia, ...
c)
únosnú záťaž teplom a chladom pri práci,
d)
ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a chladom pri práci,
e)
prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu ...
f)
pitný režim zamestnanca,
g)
posúdenie zdravotného rizika,
h)
prevádzkový poriadok.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Tepelno-vlhkostná mikroklíma je súčasť celkovej mikroklímy pracovného prostredia; jej faktormi ...

(2)

Stredná teplota sálania (tr,m) je homogénna teplota okolitých plôch, pri ktorej je výmena tepla ...

(3)

Stereoteplota (tst) je výsledná teplota guľového teplomeru nameraná pomocou špeciálneho nástavca ...

(4)

Výsledná teplota guľového teplomeru (tg) je ukazovateľ tepelného stavu vnútorného prostredia ...

(5)

Operatívna teplota (to) je jednotná teplota uzavretého čierneho priestoru, v ktorom by medzi človekom ...

(6)

Priemerná hodnota operatívnej teploty sa stanoví časovo váženým priemerom z vypočítaných operatívnych ...

(7)

Celkový energetický výdaj (qM) je celková tepelná produkcia organizmu zahŕňajúca základnú ...

(8)

Záťaž teplom je tepelná záťaž zamestnanca, ku ktorej dochádza pri prekročení maximálnej hodnoty ...

(9)

Dlhodobo únosná záťaž teplom je limitovaná množstvom vody stratenej pri práci z organizmu potením ...

(10)

Krátkodobo únosná záťaž teplom je limitovaná množstvom naakumulovaného tepla v organizme, ktoré ...

(11)

Dlhodobo únosný čas práce (τsh) a krátkodobo únosný čas práce (τmax) je limitovaný čas ...

(12)

Záťaž chladom je tepelná záťaž zamestnanca, ku ktorej dochádza pri prekročení minimálnej ...

(13)

Dlhodobá práca je práca zamestnanca trvajúca dlhšie ako štyri hodiny za pracovnú zmenu.

(14)

Teplé obdobie je obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou vzduchu 13 °C a vyššou; ak priemerná ...

(15)

Mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu ...

(16)

Mimoriadne chladný deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu ...

(17)

Neaklimatizovaný zamestnanec je zamestnanec počas troch týždňov od nástupu na pracovisko, na ktorom ...

(18)

Ukazovateľ WBGT je výpočtový ukazovateľ tepelnej záťaže, ktorý sa určuje podľa technickej ...

(19)

Vonkajšie pracovisko je pracovisko na otvorenom priestranstve,3) ktoré nie je alebo je len čiastočne ...

(20)

Ohrievareň je samostatná miestnosť, časť vnútorného priestoru alebo iné vhodné zariadenie vykurované ...

(21)

Technológia je výrobný postup alebo pracovný postup, pri ktorom môžu na pracovisku vznikať tepelné ...

§ 3
Triedy práce, optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy
(1)

Triedy práce sa určujú podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci. Triedy práce ...

(2)

Zamestnávateľ na vnútornom pracovisku zabezpečuje optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej ...

(3)

Na vnútornom pracovisku, na ktorom nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej ...

(4)

Optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ktorými sú operatívna teplota ...

(5)

Na vnútornom pracovisku, na ktorom sa vykonávajú práce zaradené do tried práce 1a a 1b podľa ...

a)
rozdiel operatívnej teploty vzduchu medzi úrovňou hlavy a členkov nie je väčší ako 3 °C,
b)
asymetria teploty sálania od okien alebo od iných chladných zvislých povrchov nie je väčšia ako ...
c)
asymetria teploty sálania od teplého stropu alebo od iných vodorovných povrchov nie je väčšia ...
(6)

Ožiarenosť hlavy sálavým teplom nesmie byť väčšia ako 200 W.m-2; pri priamom slnečnom žiarení ...

(7)

Rozsah prípustných hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu v chladnom období aj v teplom období je ...

§ 4
Únosná záťaž teplom pri práci, ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom
(1)

Pri práci vykonávanej na vnútornom pracovisku sa záťaž teplom hodnotí podľa operatívnej teploty ...

(2)

Na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom, zamestnávateľ vykoná opatrenia ...

(3)

Dlhodobo únosný čas práce, ako aj krátkodobo únosný čas práce pri záťaži teplom sa určuje ...

(4)

Dodržanie dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce sa zabezpečuje striedaním ...

(5)

Dodržanie dlhodobo únosného času práce sa zabezpečuje striedaním krátkodobo únosného času ...

(6)

Tepelná záťaž zo sálania silných zdrojov sa vyhodnocuje pre každé exponované pracovné miesto ...

(7)

Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov sú najmä:

a)
zmena trvania času práce,
b)
posun začiatku pracovnej zmeny,
c)
poskytovanie prestávok v práci,
d)
predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,
e)
pobyt v klimatizovaných priestoroch,
f)
striedanie zamestnancov,
g)
klimatizácia alebo nútené vetranie,
h)
tienenie okien a svetlíkov,
i)
sprchovanie a ochladzovanie,
j)
vhodný pracovný odev.
(8)

Na vnútornom pracovisku a na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní zamestnávateľ ...

(9)

Súčasťou opatrení na ochranu zdravia pri záťaži teplom je aj zabezpečenie pitného režimu podľa ...

§ 5
Únosná záťaž chladom pri práci, ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži chladom
(1)

Pri práci vykonávanej na vnútornom pracovisku sa záťaž chladom hodnotí podľa operatívnej teploty ...

(2)

Teplota vzduchu korigovaná podľa rýchlosti prúdenia vzduchu je uvedená v prílohe č. 3 tabuľke ...

(3)

Zamestnanec môže byť exponovaný záťaži chladom, len ak vykonáva dlhodobú prácu na vnútornom ...

(4)

Ak operatívna teplota na vnútornom pracovisku alebo korigovaná teplota vzduchu na vonkajšom pracovisku ...

(5)

Ak pri dlhodobej práci vykonávanej na pracovisku s teplotou prostredia 10 °C a nižšou nepostačujú ...

(6)

Ak teplota prostredia klesne pod 4 °C, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi aj ochranné rukavice ...

(7)

Ak zamestnanec vykonáva prácu v trvaní dvoch hodín a viac na pracovisku s teplotou prostredia 4 ...

(8)

Ohrievareň sa spravidla nezabezpečuje pre dlhodobú prácu pri teplote prostredia vyššej ako 10 ...

(9)

Pre zamestnanca, ktorý vykonáva práce na vonkajšom pracovisku s častou zmenou miesta činnosti, ...

(10)

Zamestnávateľ čas práce upraví tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými ...

a)
od 10 °C do 4 °C neprekročí tri hodiny,
b)
od 4 °C do -10 °C neprekročí dve hodiny,
c)
od - 10 °C do -20 °C neprekročí 60 minút,
d)
od - 20 °C do -30 °C neprekročí 30 minút.
(11)

Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanec s nechránenou pokožkou nevykonával prácu na pracovisku ...

(12)

Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov sú najmä: ...

a)
zmena trvania času práce,
b)
posun začiatku pracovnej zmeny,
c)
poskytovanie prestávok v práci,
d)
predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,
e)
striedanie zamestnancov,
f)
osobné ochranné pracovné prostriedky,
g)
ohrievareň a sušiareň pracovného odevu a pracovnej obuvi.
(13)

Súčasťou opatrení na ochranu zdravia pri záťaži chladom je aj zabezpečenie pitného režimu ...

§ 6
Prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu ...
(1)

Povrchová teplota pevných materiálov, strojov a technických zariadení pri trvaní dotyku s nekrytým ...

(2)

Teplota kvapaliny, ktorá prichádza do styku s tepelne nechránenou pokožkou zamestnanca počas celej ...

(3)

Spôsob merania teploty chladných povrchov a prahové hodnoty pre dotyk prstov v závislosti od dĺžky ...

§ 7
Pitný režim
(1)

Pitný režim pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok ...

(2)

Pitný režim pri záťaži chladom pomáha udržiavať teplotu vnútorného prostredia organizmu.

(3)

Zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste ...

(4)

Zamestnávateľ pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva dlhodobú prácu zaradenú v triede ...

a)
ak sú splnené podmienky na úpravu času práce podľa § 4 ods. 2 alebo ak sa predpokladá takáto ...
b)
pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní.
(5)

Zamestnávateľ poskytuje pri záťaži chladom zamestnancovi na svoje náklady nápoje, prostredníctvom ...

a)
vnútornom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov operatívna teplota 4 °C a nižšia, ...
b)
vonkajšom pracovisku, ak je priemerná korigovaná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny 4 °C a nižšia. ...
(6)

Zamestnávateľ zabezpečuje

a)
pri záťaži teplom podľa odseku 1 prostredníctvom pitného režimu náhradu najmenej 70 % tekutín ...
b)
ak je teplota prostredia 4 °C a nižšia, najmenej pol litra teplého nápoja počas pracovnej zmeny. ...
(7)

Množstvo tekutín stratených potením a dýchaním počas práce v mimoriadnych pracovných podmienkach ...

§ 8
Posúdenie zdravotného rizika
(1)

Posúdenie zdravotného rizika sa vykonáva pri činnostiach, pri ktorých je predpoklad

a)
záťaže teplom z technologických dôvodov alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za ...
b)
záťaže chladom pri dlhodobej práci na vnútornom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov ...
(2)

Pri činnostiach uvedených v odseku 1 zamestnávateľ vykonáva posúdenie zdravotného rizika záťaže ...

a)
popis vykonávanej činnosti so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce,
b)
druh, trvanie a úroveň záťaže teplom alebo záťaže chladom,
c)
plán riadenia rizika.
§ 9
Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok podľa § 37 ods. 4 zákona na účel ochrany pred teplom alebo chladom podľa ...

a)
posudok o riziku,
b)
pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom, záťažou chladom ...
c)
preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou ...
d)
zabezpečenie pitného režimu zamestnanca,
e)
pokyny a vybavenie na poskytnutie prvej pomoci.
Záverečné ustanovenia
§ 10

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2007 Z. z.o podrobnostiach ...

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

v z. Mário Mikloši v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

  Príloha č. 2k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

  Príloha č. 3k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

  Príloha č. 4k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

Poznámky

 • 1)  STN EN ISO 8996 Ergonómia tepelného prostredia. Stanovenie metabolizmu (ISO 8996) (83 3565).
 • 2)  STN EN ISO 7243 Ergonómia tepelného prostredia. Posudzovanie tepelnej záťaže podľa ukazovateľa ...
 • 3)  Príloha č. 1 bod 23 a príloha č. 2 bod 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. ...
 • 4)  Príloha č. 1 bod 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z.Príloha č. 1 bod 7 ...
 • 5)  § 13 ods. 4 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej ...
 • 6)  STN EN ISO 7933 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelného ...
 • 7)  STN EN ISO 13732-1 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt ...
 • 8)  STN EN ISO 13732-3 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore