Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1974

1 1/1974 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 57 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
2 2/1974 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice)
3 3/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
4 4/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
5 5/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu
6 6/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky
7 7/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
8 8/1974 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Veľká Fatra
9 9/1974 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Vihorlat
10 10/1974 Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o geodetidkých prácach vo výstavbe
11 11/1974 Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o geodetických prácach vo výstavbe
12 12/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu
13 13/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok
14 14/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom
15 15/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín
16 16/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva
17 17/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach
18 18/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice
19 19/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom
20 20/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy
21 21/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
22 22/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky
23 24/1974 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vovolebnom obvode číslo 45 - Martin
24 25/1974 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní
25 26/1974 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
26 27/1974 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa
27 28/1974 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zrušení dane z motorových vozidiel
28 29/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel
29 30/1974 Ústavný zákon Českej národnej rady o súhlase na zmeny hraníc Českej socialistickej republiky
30 31/1974 Zákon Českej národnej rady o zmene územia hlavného mesta Českej socialistickej republiky Prahy
31 32/1974 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83
32 33/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi
33 34/1974 Vyhláška federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch
34 35/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 102/1973 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974
35 36/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy
36 37/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
37 38/1974 Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe
38 39/1974 Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Lučenci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Fiľakove ako stavebný úrad
39 40/1974 Zákon o Zbore národnej bezpečnosti
40 41/1974 Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky
41 42/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti
42 43/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti
43 44/1974 Colný zákon
44 45/1974 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
45 47/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zmene vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu, na sprostredkovanie technickej spolupráce v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb.
46 48/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu
47 49/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
48 50/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
49 51/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou
50 52/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
51 53/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
52 54/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách
53 55/1974 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode číslo 75 - Partizánske, okres Topoľčany
54 56/1974 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch číslo 131 až 136
55 57/1974 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov
56 58/1974 Zásady jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky
57 59/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vykonávaný cestnej taxislužby
58 60/1974 Smernica Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách ROH pri spoločenskej kontrole závodného stravovania a pri zabezpečovaní jeho rozvoja
59 61/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o nešírení jadrových zbraní
60 62/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí
61 63/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
62 64/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
63 65/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom
64 66/1974 Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Rakúskou republikou
65 67/1974 Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.175 z 12. júna 1974
66 68/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch
67 69/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti
68 72/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku
69 73/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signáloch po kábloch
70 74/1974 Vyhláška ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky ktorou sa určuje vybavovanie sporov z medzinárodnej prepravy tovaru na území hlavného mesta Prahy Obvodný súd pre Prahu 2
71 75/1974 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom
72 76/1974 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 80/1963 Zb. o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
73 77/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975
74 78/1974 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat
75 79/1974 Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
76 80/1974 Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky Českej komisie pre vedecké hodnosti č. 161/1973 Zb.
77 81/1974 Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o zrušení Univerzity 17. novembra v Prahe
78 82/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974
79 83/1974 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
80 84/1974 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
81 85/1974 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 103/1969 Zb. o organizácii gymnázií a štúdia na nich
82 86/1974 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých ustanovení o hospodárskych záväzkoch na úseku zahraničného obchodu
83 87/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
84 88/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce
85 89/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o leteckej doprave
86 90/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci a priemyselnej kooperácii medzi Československom a Indiou
87 91/1974 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch
88 92/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva vnútra o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc
89 93/1974 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich
90 94/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka
91 95/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
92 96/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel
93 97/1974 Zákon Českej národnej rady o archívnictve
94 101/1974 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o uznávaní archiválií za kultúrne pamiatky a o zvýšenej ochrane archiválií ako kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok
95 102/1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím
96 103/1974 Zákon o poľnohospodárskej dani
97 104/1974 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach
98 105/1974 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 131 a č. 149 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a vo volebnom obvode č. 36 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
99 106/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
100 107/1974 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory vo Východočeskom kraji ako stavebné úrady
101 108/1974 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat
102 109/1974 Vyhláška Ministertva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami
103 110/1974 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami
104 111/1974 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975
105 113/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, v znení č. 171/1973 Zb.
106 114/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Janka Jesenského
107 115/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich zo vzťahov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v rozhodcovskom konaní
108 116/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach
109 117/1974 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovujú ako archiválií a podrobnosti skartačného konania
110 118/1974 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o podnikových archívoch
111 119/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.
112 120/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc
113 121/1974 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o sústave zdravotníckych zariadení
114 122/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach
115 123/1974 Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Českou štátnou poisťovňou
116 124/1974 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
117 125/1974 Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1975
118 126/1974 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 226/1694 Zb. o vnútrozemskej plavbe
119 127/1974 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 87 - Banská Štiavnica
120 129/1974 Zákon Českej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie, o ich správe a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
121 130/1974 Zákon Českej národnej rady o štátnej správy vo vodnom hospodárstve
122 131/1974 Zákon Českej národnej rady o Národnej cene Českej socialistickej repubiky
123 132/1974 Zákon Českej národnej rady o Novinárskej cene Jana Švermu
124 133/1974 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975
125 134/1974 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
126 135/1974 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
127 137/1974 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vnútrozemskej plavbe
128 138/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
129 139/1974 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore