Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.04.2023 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023 69/2023
ZMENY3DS
2 01.04.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2023 59/2023
ZMENY1DS
3 01.04.2023 233/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.04.2023 48/2023
ZMENY47DS1
4 01.04.2023 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.04.2023 do 31.05.2023 50/2023
ZMENY1DS1
5 01.04.2023 129/2002 Zákon o integrovanom záchrannom systéme 129/2002 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 54/2023
ZMENY36DS1
6 01.04.2023 544/2002 Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 01.04.2023 456/2022
ZMENY1DS1
7 01.04.2023 601/2003 Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 65/2023
ZMENY3DS2
8 01.04.2023 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 65/2023
ZMENY1DS3
9 01.04.2023 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 9/2023
ZMENY1DS1
10 01.04.2023 344/2004 Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 344/2004 účinný od 01.04.2023 55/2023
ZMENY1DS2
11 01.04.2023 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 72/2023
ZMENY2DS3
12 01.04.2023 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.04.2023 do 30.04.2023 49/2023
ZMENY2DS2
13 01.04.2023 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.04.2023 do 30.09.2023 50/2023
ZMENY2DS2
14 01.04.2023 24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.04.2023 do 31.03.2024 69/2023
ZMENY25DS1
15 01.04.2023 517/2007 Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 517/2007 účinný od 01.04.2023 55/2023
ZMENYDS
16 01.04.2023 533/2007 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 533/2007 účinný od 01.04.2023 82/2023
ZMENYDS
17 01.04.2023 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.04.2023 48/2023
ZMENY7DS2
18 01.04.2023 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023 273/2022
29/2020
ZMENY10DS
19 01.04.2023 526/2010 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.04.2023 50/2023
ZMENY5DS2
20 01.04.2023 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.04.2023 do 30.04.2023 65/2023
ZMENY1DS1
21 01.04.2023 406/2011 Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 406/2011 účinný od 01.04.2023 50/2023
ZMENY16DS2
22 01.04.2023 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 9/2023
ZMENY1DS3
23 01.04.2023 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023 69/2023
ZMENY3DS3
24 01.04.2023 284/2013 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 87/2023
ZMENYDS
25 01.04.2023 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.04.2023 do 14.07.2023 65/2023
ZMENY18DS1
26 01.04.2023 10/2014 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 10/2014 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023 33/2023
ZMENY1DS
27 01.04.2023 419/2014 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami 419/2014 účinný od 01.04.2023 84/2023
ZMENYDS
28 01.04.2023 68/2017 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 68/2017 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 85/2023
ZMENYDS
29 01.04.2023 274/2017 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.04.2023 49/2023
ZMENYDS2
30 01.04.2023 157/2018 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 01.04.2023 58/2022
ZMENY19DS2
31 01.04.2023 282/2020 Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 282/2020 účinný od 01.04.2023 58/2023
ZMENYDS1
32 01.04.2023 58/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 58/2022 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
33 01.04.2023 286/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o národnom číslovacom pláne 286/2022 účinný od 01.04.2023 98/2023
ZMENYDS
34 01.04.2023 346/2022 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole 346/2022 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
35 01.04.2023 456/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 456/2022 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
36 01.04.2023 9/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
37 01.04.2023 33/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z. 33/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
38 01.04.2023 48/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 48/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
39 01.04.2023 49/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 49/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
40 01.04.2023 50/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 50/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
41 01.04.2023 53/2023 Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody 53/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
42 01.04.2023 54/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov 54/2023 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
43 01.04.2023 55/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 55/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
44 01.04.2023 58/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. 58/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
45 01.04.2023 59/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2023 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023 109/2023
ZMENYDS1
46 01.04.2023 65/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 01.04.2023 do 30.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
47 01.04.2023 69/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2023 účinný od 01.04.2023 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
48 01.04.2023 72/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 72/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
49 01.04.2023 78/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania 78/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
50 01.04.2023 81/2023 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 81/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
51 01.04.2023 82/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov 82/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
52 01.04.2023 84/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 28/2023 Z. z. 84/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
53 01.04.2023 85/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 85/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
54 01.04.2023 87/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 87/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
55 01.04.2023 88/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 88/2023 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
56 01.04.2023 91/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov 91/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
57 01.04.2023 92/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny 92/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
58 01.04.2023 98/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne 98/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
59 01.04.2023 107/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny 107/2023 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
60 01.04.2023 109/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 109/2023 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS1
61 06.04.2023 113/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 113/2023 účinný od 06.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
62 10.04.2023 296/2010 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 296/2010 účinný od 10.04.2023 112/2023
ZMENYDS
63 10.04.2023 112/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 112/2023 účinný od 10.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
64 12.04.2023 118/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu SR a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Odborovým zväzom potravinárov SR a Slovenským združením výrobcov piva a sladu, medzi Ministerstvom vnútra SR a Odborovým zväzom polície v SR, medzi Ministerstvom vnútra SR a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR 118/2023 účinný od 12.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
65 15.04.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 15.04.2023 do 31.05.2023 119/2023
ZMENY1DS
66 15.04.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 15.04.2023 do 30.04.2023 119/2023
ZMENY4DS1
67 15.04.2023 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 15.04.2023 do 31.07.2023 119/2023
ZMENY1DS1
68 15.04.2023 570/2008 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa 570/2008 účinný od 15.04.2023 93/2023
ZMENYDS
69 15.04.2023 87/2018 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 15.04.2023 do 31.12.2023 119/2023
ZMENY123DS
70 15.04.2023 436/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 436/2022 účinný od 15.04.2023 121/2023
ZMENYDS
71 15.04.2023 77/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach 77/2023 účinný od 15.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
72 15.04.2023 93/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 570/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa 93/2023 účinný od 15.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
73 15.04.2023 119/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 119/2023 účinný od 15.04.2023 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENYDS
74 15.04.2023 120/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 120/2023 účinný od 15.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
75 15.04.2023 121/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 121/2023 účinný od 15.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
76 18.04.2023 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 18.04.2023 do 30.04.2023 128/2023
ZMENY3DS
77 18.04.2023 128/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 128/2023 účinný od 18.04.2023 do 30.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
78 19.04.2023 564/2004 Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 19.04.2023 130/2023
ZMENY1DS1
79 19.04.2023 130/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 130/2023 účinný od 19.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
80 19.04.2023 131/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 131/2023 účinný od 19.04.2023 do 04.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
81 25.04.2023 138/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 138/2023 účinný od 25.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
82 28.04.2023 147/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) 147/2023 účinný od 28.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
83 28.04.2023 148/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na roky 1996 – 1998 148/2023 účinný od 28.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
84 28.04.2023 149/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 149/2023 účinný od 28.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
85 28.04.2023 150/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok v Ženeve dňa 20. júla 2022 150/2023 účinný od 28.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
86 28.04.2023 151/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok v Ženeve dňa 7. októbra 2021 151/2023 účinný od 28.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
87 29.04.2023 152/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 15/2018 z 1. marca 2023 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 12 ods. 4 a § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky 152/2023 účinný od 29.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
88 29.04.2023 156/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 156/2023 účinný od 29.04.2023 do 04.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore