Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.04.2023 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.04.2023 do 31.03.2024 69/2023
ZMENY3DS
2 01.04.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2023 59/2023
ZMENY1DS
3 01.04.2023 233/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.04.2023 48/2023
ZMENY47DS
4 01.04.2023 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.04.2023 do 31.05.2023 50/2023
ZMENY1DS
5 01.04.2023 129/2002 Zákon o integrovanom záchrannom systéme 129/2002 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 54/2023
ZMENY36DS
6 01.04.2023 544/2002 Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 01.04.2023 456/2022
ZMENY1DS
7 01.04.2023 601/2003 Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.04.2023 65/2023
ZMENY3DS1
8 01.04.2023 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 65/2023
ZMENY1DS2
9 01.04.2023 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 9/2023
ZMENY1DS
10 01.04.2023 344/2004 Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 344/2004 účinný od 01.04.2023 55/2023
ZMENY1DS1
11 01.04.2023 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023 72/2023
ZMENY2DS2
12 01.04.2023 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.04.2023 do 31.05.2023 49/2023
ZMENY2DS1
13 01.04.2023 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.04.2023 50/2023
ZMENY2DS1
14 01.04.2023 24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.04.2023 69/2023
ZMENY25DS1
15 01.04.2023 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.04.2023 48/2023
ZMENY7DS1
16 01.04.2023 526/2010 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.04.2023 50/2023
ZMENY5DS1
17 01.04.2023 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.04.2023 do 30.04.2023 65/2023
ZMENY1DS
18 01.04.2023 406/2011 Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 406/2011 účinný od 01.04.2023 50/2023
ZMENY16DS1
19 01.04.2023 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.04.2023 9/2023
ZMENY1DS2
20 01.04.2023 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2023 69/2023
ZMENY3DS3
21 01.04.2023 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.04.2023 do 30.09.2023 65/2023
ZMENY18DS
22 01.04.2023 157/2018 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 01.04.2023 58/2022
ZMENY19DS2
23 01.04.2023 58/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 58/2022 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS1
24 01.04.2023 346/2022 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole 346/2022 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
25 01.04.2023 456/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 456/2022 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
26 01.04.2023 9/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
27 01.04.2023 33/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z. 33/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
28 01.04.2023 48/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 48/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
29 01.04.2023 49/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 49/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
30 01.04.2023 50/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 50/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
31 01.04.2023 53/2023 Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody 53/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
32 01.04.2023 54/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov 54/2023 účinný od 01.04.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
33 01.04.2023 55/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 55/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
34 01.04.2023 58/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. 58/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
35 01.04.2023 59/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2023 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
36 01.04.2023 65/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 01.04.2023 do 30.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
37 01.04.2023 69/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2023 účinný od 01.04.2023 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
38 01.04.2023 72/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 72/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
39 01.04.2023 78/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania 78/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
40 01.04.2023 81/2023 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 81/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
41 01.04.2023 82/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov 82/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
42 01.04.2023 84/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 28/2023 Z. z. 84/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
43 01.04.2023 85/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 85/2023 účinný od 01.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
44 15.04.2023 77/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach 77/2023 účinný od 15.04.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore