Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 09.04.2020


Platnosť od: 26.09.2002
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD9 DS5 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 09.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 544/2002 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 73/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Horskej záchrannej službe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje zriadenie, postavenie a úlohy Horskej záchrannej služby (ďalej len „horská služba"), ...

§ 2
Zriadenie horskej služby
(1)

Zriaďuje sa horská služba ako štátna rozpočtová organizácia,1) ktorá na území vymedzenom týmto zákonom ...

(2)

Horská služba je zapojená finančnými vzťahmi2) na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ...

(3)

Podrobnosti o organizácii horskej služby upravuje štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo.

(4)

Sídlom horskej služby sú Vysoké Tatry.

(5)

Horská služba spravuje podľa osobitného zákona4) majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.

§ 2a
Záchranná činnosť
(1)

Záchranná činnosť na účely tohto zákona je vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytovanie ...

(2)

Záchrannú činnosť podľa tohto zákona môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou a zdravotnou ...

§ 2b
Zriadenie a postavenie

Národnej asociácie horských vodcov

(1)

Zriaďuje sa Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia”) so sídlom ...

(2)

Asociácia je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva ...

(3)

Asociácia je právnická osoba.

(4)

Orgánmi asociácie sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie. Snem asociácie je najvyšším orgánom asociácie, ...

§ 2c
Pôsobnosť asociácie

Asociácia najmä

a)

zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám, ...

b)

vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť,

c)

vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti,

d)

podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú vodcovskú činnosť,

e)

oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

f)

rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti ...

g)

poskytuje informačné a poradenské služby,

h)

spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej vodcovskej činnosti, ...

i)

spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí,

j)

je oprávnená prostredníctvom svojich členov požadovať preukázanie totožnosti osôb pri porušení povinností ...

§ 2d
Horská vodcovská činnosť
(1)

Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických ...

a)
na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b)
na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu
(2)

Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

§ 2e
Zriadenie a postavenie Slovenskej asociácie horských sprievodcov
(1)

Zriaďuje sa Slovenská asociácia horských sprievodcov (ďalej len „asociácia sprievodcov“) so sídlom vo ...

(2)

Asociácia sprievodcov je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a ...

(3)

Asociácia sprievodcov je právnická osoba.

(4)

Orgány asociácie sprievodcov sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie sprievodcov. Snem asociácie ...

(5)

Podrobnosti o činnosti asociácie sprievodcov, práva a povinnosti členov asociácie sprievodcov ustanovujú ...

§ 2f
Pôsobnosť asociácie sprievodcov

Asociácia sprievodcov najmä

a)
zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám, ...
b)
vykonáva odbornú prípravu osôb na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
c)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
d)
podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú sprievodcovskú činnosť,
e)
oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...
f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej ...
g)
poskytuje informačné a poradenské služby,
h)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej sprievodcovskej ...
i)
spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.
§ 2g
Horská sprievodcovská činnosť
(1)

Horská sprievodcovská činnosť je sprevádzanie osôb v horskom prostredí a vysokohorskom prostredí bez ...

a)
na turistických značených chodníkoch a trasách,
b)
mimo turistických značených chodníkov a trás
1.
bez snehovej prikrývky do prvého stupňa horolezeckej obťažnosti podľa medzinárodnej stupnice Medzinárodného ...
2.
so snehovou prikrývkou na snežniciach alebo bežeckých lyžiach.
(2)

Horskú sprievodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

§ 3
Horské oblasti
(1)

Horské oblasti na účely tohto zákona sú:

a)
Belianske Tatry,
b)
Bukovské vrchy,
c)
Javorníky,
d)
Kremnické vrchy,
e)
Kysucká vrchovina,
f)
Kysucké Beskydy,
g)
Malá Fatra,
h)
Moravsko-sliezske Beskydy,
i)
Nízke Tatry,
j)
Pieniny,
k)
Slovenský raj,
l)
Stredné Beskydy,
m)
Veľká Fatra,
n)
Vysoké Tatry,
o)
Západné Tatry.
(2)

Hranice horských oblastí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 4
Úlohy horskej služby
(1)

Horská služba v horských oblastiach a jaskyniach5) najmä

a)
organizuje a vykonáva záchrannú činnosť,
b)
poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
c)
vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, najmä pri ohrození lavínami,
d)
podieľa sa na pátraní po nezvestnej osobe,
e)
vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
f)
zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
g)
poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu5a) v súčinnosti so záchrannou zdravotnou ...
(2)

Horská služba ďalej

a)
plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,6)
b)
vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti podľa § 12,
c)
vykonáva odbornú spôsobilosť podľa § 12,
d)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 ods. 3 a 11,
e)
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh ...
f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej ...
g)
poskytuje súčinnosť pri dokumentovaní udalosti s následkom smrti alebo poškodenia zdravia na ťažko prístupnom ...
h)
je oprávnená vyhotoviť na zdokumentovanie záchrannej činnosti obrazový záznam alebo iný záznam o príčine ...
i)
vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej činnosti,
j)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
k)
spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami, inými právnickými ...
l)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany, v ktorých zastupuje ...
(3)

Horská služba v horských oblastiach umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo ...

(4)

Horská služba sa za odplatu môže podieľať na zaistení bezpečnosti pri športovom podujatí a inom verejnom ...

(5)

Horská služba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o osobách s odbornou spôsobilosťou na výkon záchrannej ...

§ 5
Oprávnenia príslušníka horskej služby
(1)

Príslušník horskej služby pri plnení úloh podľa § 4 a iná osoba, ktorá vykonáva činnosť organizovanú ...

a)
vstupovať a vchádzať dopravnými prostriedkami horskej služby bez obmedzenia do horskej oblasti a jaskyne, ...
b)
používať automobily so zvláštnymi výstražnými znameniami, signálne pištole, výbušniny a výbušné predmety ...
c)
používať pri záchrannej činnosti, preventívnej činnosti pri ohrození lavínou a pri dozore nad dodržiavaním ...
d)
prekročiť na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu štátnu hranicu za podmienok ustanovených medzinárodnou ...
e)
vydávať pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti,
f)
nahliadať do knihy vychádzok a výstupov [§ 7 ods. 1 písm. c)] a vyžadovať z nej informácie,
g)
vyžadovať pri vykonávaní záchrannej činnosti alebo pri pátraní po nezvestnej osobe preukázanie totožnosti ...
(2)

Príslušník horskej služby pri výkone svojich oprávnení sa preukazuje služobným preukazom horskej služby. ...

(3)

Horská služba spracúva osobné údaje osôb podľa odseku 1 písm. g) v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia ...

§ 6
Obmedzenie práv k nehnuteľnostiam
(1)

Vlastník je povinný umožniť neobmedzený vstup príslušníkom horskej služby, prípadne vjazd dopravným ...

(2)

Okresný úrad rozhoduje o primeranej náhrade9) za obmedzenie podľa odseku 1, ak v tejto veci nedôjde ...

§ 7
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo stravovacie služby ...
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby v horskej oblasti, je povinná

a)
poskytnúť ubytovanie alebo prístrešok osobe, ak v dôsledku náhleho zhoršenia počasia, pôsobenia iných ...
b)
ohlásiť bezodkladne horskej službe informácie o osobe, ktorej sa poskytlo ubytovanie alebo prístrešok ...
c)
viesť knihu vychádzok a výstupov, ktorá obsahuje meno a priezvisko osoby, čas odchodu a predpokladaného ...
d)
oznámiť horskej službe nezvestnú osobu, ktorá je ubytovaná v jej zariadení.
(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej ...

a)
poskytnúť prvú pomoc v prípade ohrozenia života alebo zdravia a zabezpečiť odbornú lekársku pomoc,
b)
zriadiť na všeobecne prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej ...
§ 8
Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú ...
(1)

Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je povinný

a)
označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti,
b)
zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť označenej lyžiarskej trate počas prevádzkového času lyžiarskej trate, ...
c)
umiestniť znenie povinností osoby na lyžiarskej trati podľa § 8a tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť ...
d)
zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc, a ak je to potrebné, prepravu zranenej osoby do ...
(2)

Prevádzkovateľ lyžiarskej trate môže ustanoviť podľa miestnych podmienok pravidlá správania sa na lyžiarskej ...

(3)

Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá porušuje ...

(4)

Prevádzkovateľ zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu je povinný pri záchrannej činnosti, preventívnej ...

§ 8a
Povinnosti osoby na lyžiarskej trati
(1)

Osoba na lyžiarskej trati je povinná

a)
správať sa tak, aby neohrozila život, zdravie alebo majetok,
b)
poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi ...
c)
dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej ...
(2)

Lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) sú povinní prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahe a ...

(3)

Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí ...

(4)

Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný ...

(5)

Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate. Lyžiar, ...

(6)

Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou ...

(7)

Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako 15 ...

(8)

Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá vykonáva ...

§ 9
Povinnosti organizátorov podujatí

Organizátor športového a iného podujatia v horskej oblasti, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu života ...

§ 10
Povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje rozhlasové vysielanie alebo televízne ...

Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá prevádzkuje rozhlasové vysielanie alebo televízne vysielanie, ...

§ 11
Práva a povinnosti osôb v horskej oblasti
(1)

Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, má právo požadovať od horskej služby, právnickej osoby alebo ...

(2)

Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná

a)
dodržiavať pokyny horskej služby, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi ...
b)
správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných ...
c)
ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti ...
d)
zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov,
e)
uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej ...
f)
na vyzvanie príslušníka horskej služby alebo horského vodcu preukázať svoju totožnosť.
(3)

Príjmy za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská služba použiť v súlade ...

§ 11a
Odborná spôsobilosť na výkon horskej vodcovskej činnosti a odborná spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej ...
(1)

Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a získaných návykov, ktoré ...

(2)

Odborná spôsobilosť sa získava úspešným vykonaním vstupného testu, osobitnou odbornou prípravou a úspešným ...

(3)

Ak žiadateľ nevyhovie na vstupnom teste, nemôže absolvovať osobitnú odbornú prípravu.

(4)

Žiadateľovi, ktorý splnil podmienky zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 14 a úspešne vykonal skúšku, ...

(5)

Žiadosť o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, ...

(6)

Žiadateľ o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky môže opakovať skúšku iba ...

(7)

Odborne spôsobilá osoba je povinná opakovane najmenej raz za tri roky od absolvovania osobitnej odbornej ...

(8)

Osobitná odborná príprava sa vykonáva za úhradu, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom. Úhradu určuje ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa vzťahujú aj na odbornú spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti, ...

(10)

Minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ...

§ 12
Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti
(1)

Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné na riadny ...

(2)

Odborná spôsobilosť sa získava špecializovanou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred odbornou komisiou, ...

(3)

Žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá horská služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti na ...

(4)

Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu ...

(5)

Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky môže podať aj právnická osoba za osoby, ktoré ...

(6)

Žiadateľ o vykonanie skúšky môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške; ak nevyhovie na opravnej ...

(7)

Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 24 mesiacov zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať ...

(8)

Špecializovaná príprava a školenie osoby, ktorá nie je príslušníkom horskej služby, sa vykonáva za úhradu ...

(9)

Odbornou spôsobilosťou podľa tohto zákona je aj súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ...

(10)

Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu ...

(11)

Príslušníkovi horskej služby, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá horská služba osvedčenie o odbornej ...

(12)

Príslušník horskej služby, ktorý stratí odbornú spôsobilosť, je povinný bezodkladne odovzdať horskej ...

(13)

Na získanie a stratu odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti sa vzťahujú odseky 2, 6 a 7 prvá ...

(14)

Zdravotná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti sa preukazuje lekárskym posudkom podľa osobitného ...

(15)

Druhy záchranných činností a odborných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy, skúšky, školenia ...

§ 12a
Dozor

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonávajú okresný úrad a horská služba. ...

§ 13
Priestupky
(1)

Porušenie povinností ustanovených v § 6 ods. 1, § 8a ods. 1 až 5, 7 a 8, § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až ...

(2)

Pokutu za priestupky podľa odseku 1 môžu v blokovom konaní ukladať aj poverení príslušníci horskej služby. ...

(3)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný zákon.11)

§ 14
Iné správne delikty
(1)

Okresný úrad môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností ...

(2)

Pri určení pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(5)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

§ 15
Spoločné ustanovenie

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Horská služba Tatranského národného ...

§ 16
Prechodné ustanovenie

Správa majetku štátu, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v užívaní Tatranskej horskej ...

§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť vydaný do 31. decembra 2005 sa považuje za osvedčenie ...

(2)

Odborne spôsobilá osoba, ktorej bol vydaný doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť do 31. ...

(3)

Ustanovujúci snem asociácie zvolá výkonný orgán Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky ...

(4)

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydaného do 31. decembra ...

§ 16b
Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2015

Ustanovujúci snem asociácie sprievodcov zvolá výkonný orgán Slovenskej asociácie horských sprievodcov ...

§ 16c
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Lehoty podľa § 11a ods. 7 a § 12 ods. 7 neplynú počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

§ 17
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších ...
 • 2)  § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
 • 3)  § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 4a)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 24 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 5a)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...
 • 6)  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 • 6a)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 6b)  Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 8)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.Zákon č. ...
 • 9)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých ...
 • 9a)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  § 23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 9b)  § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
 • 9c)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore