Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 20.02.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 29/2020 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16, § 94 ods. 8 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej ...

1.

V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13, ...

2.

§ 1 až 14 sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

3.

V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „prikladá“ nahrádza slovami „prikladajú tieto doklady, ak sa orgánu ...

4.

V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) potvrdenie o splnení podmienky podľa § 78 ods. 5 alebo ods. 6 zákona, ak ide o takú osobu.“. ...

5.

V § 15 ods. 4 sa za slová „ak ide o“ vkladajú slová „osobitnú skúšku,“.

6.

V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak žiadateľ o vykonanie skúšky uvedie v žiadosti o udelenie ...

7.

V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Príslušný orgán Policajného zboru môže určiť termín vykonania jednotlivých častí skúšky z odbornej ...

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

8.

V § 15 ods. 11 sa slová „odsekov 1 až 3, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3, 5 a 8“.

9.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

10.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť ...

11.

V § 16 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí a) teoretická skúška a b) skúška z vedenia ...

12.

V § 17 ods. 2 sa slovo „dve“ nahrádza slovom „tri“.

13.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Teoretická skúška (1) Teoretická skúška sa vykonáva elektronicky skúšobným testom. (2) Skúšobný ...

14.

§ 19 sa vypúšťa.

15.

V § 21 odsek 6 znie:

„(6) Hodnotenie jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a celkové hodnotenie skúšky ...

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 ...

17.

V § 22 ods. 8 sa slovo „skúšku“ nahrádza slovami „preskúšanie odbornej spôsobilosti v rozsahu skúšky“. ...

18.

V § 22a ods. 1 sa slová „§ 15 ods. 1 až 3, 5 a 7 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 až 3, 5 a 8 ...

19.

V § 22a ods. 3 sa slová „§ 15 ods. 1 až 3, 5, 7, 8, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 až 3, 5, ...

20.

§ 25b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Najmenej raz v kalendárnom roku sa u skúšobného komisára vykoná dohľad nad spôsobom vykonávania ...

21.

V § 25c ods. 1 sa za slová „§ 25b ods. 1 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „§ 25b ods. 5“.

22.

Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31d Rehabilitačný program pre vodičov(k § 91a ods. 8 zákona) (1) Rehabilitačný program pre vodičov ...

23.

V § 32 ods. 1 sa slová „technickými normami“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Príloha I bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských ...

24.

§ 40 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

25.

Za § 41c sa vkladajú § 41d a 41e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 41d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020 Skúška z predpisov o cestnej premávke ...

26.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 1 a poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11a sa vypúšťajú.

27.

Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 2, 2b, 2c a 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

28.

V prílohe č. 7 časť I znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7 časť I“.

29.

Príloha č. 7a vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

30.

V prílohe č. 8 časti II ods. 1 bod 3 a prílohe č. 13 časti II ods. 1 bod 3 znejú:

„3. rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak ...

31.

V prílohe č. 9 časti I kóde 69. sa slová „v súlade s technickou normou13)“ nahrádzajú slovami „označeným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

32.

V prílohe č. 12 časť I znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 12 časť I“.

33.

Prílohy č. 13b a 13c vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 13b a 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

34.

Za prílohu č. 13c sa vkladajú prílohy č. 13d a 13e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 13d a 13 e k vyhláške č. 9/2009 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I prílohy č. 3 v bode 27, ktorý nadobúda účinnosť ...

Denisa Saková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore