Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD5DS6EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 526/2010 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019§ 6
Náležitosti žiadosti

(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) druhého bodu.
(2)
Prílohou k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu12) sú
a)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má poukázať,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
c)
doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b), najmä čestné vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov,
d)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,12aa)
e)
zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému uzavretá s príslušným okresným úradom v sídle kraja alebo projekt vypracovaný na účel poskytovania pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému, schválený príslušným okresným úradom v sídle kraja v prípade poskytnutia dotácie podľa § 2 písm. a) a b).12a)
(3)
Na účely podľa § 2a písm. b) je prílohou k žiadosti aj
a)
údaje podľa osobitného predpisu12b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ užívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 2a písm. b) poskytnutá najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]12aa)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore