Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole 161/2019 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 12.06.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 161/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

o meradlách a metrologickej kontrole

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)
podrobnosti o vykonávaní dohľadu nad národným etalónom,
b)
podrobnosti o certifikácii referenčného materiálu,
c)
druhy určených meradiel a oblasť ich použitia,
d)
podrobnosti o postupe pri schvaľovaní typu určeného meradla a postupe pri overovaní určeného ...
e)
značku schváleného typu, osobitnú značku a spôsob ich umiestnenia,
f)
podrobnosti o spôsobe metrologickej kontroly,
g)
podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na jednotlivé druhy určených ...
h)
overovaciu značku a spôsob jej umiestnenia,
i)
najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel,
j)
čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti ...
k)
vzor preukazu inšpektora.
§ 2
Podrobnosti o vykonávaní dohľadu nad národným etalónom
(1)

Pri dohľade nad národným etalónom podľa § 9 ods. 12 zákona sa posudzujú najmä:

a)
technická realizácia národného etalónu s dokumentáciou o technickej realizácii národného etalónu, ...
b)
technické charakteristiky a metrologické charakteristiky národného etalónu vrátane schopnosti ...
c)
technická zostava alebo prístrojová zostava národného etalónu a etalónového zariadenia, ktoré ...
d)
pravidlá používania a uchovávania národného etalónu, za ktorých je národný etalón vyhlásený ...
e)
doklady o medzinárodnom porovnaní národného etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii a výsledky ...
f)
doklady, ktoré preukazujú technické charakteristiky a metrologické charakteristiky národného etalónu, ...
(2)

Vyhlásenie národného etalónu sa zruší, ak sa pri dohľade zistí, že národný etalón nespĺňa ...

§ 3
Podrobnosti o certifikácii referenčného materiálu
(1)

Ak výrobcom referenčného materiálu nie je ústav, je možné referenčný materiál certifikovať, ...

a)
sú uvedené v súhrnnej správe o referenčnom materiáli s neistotou merania získanou všeobecne ...
b)
majú zabezpečenú a podľa medzinárodných odporúčaní preukázanú nadväznosť na medzinárodne ...
(2)

Súhrnná správa o referenčnom materiáli podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona obsahuje

a)
opis referenčného materiálu,
b)
účel použitia certifikovaného referenčného materiálu,
c)
metódu prípravy referenčného materiálu,
d)
výsledky skúšok homogenity referenčného materiálu a závery, ktoré z nich vyplývajú,
e)
výsledky hodnotenia stability referenčného materiálu,
f)
názvy laboratórií zúčastnených na porovnávacích meraniach a informáciu o ich systéme kvality, ...
g)
časové obdobie vykonania merania,
h)
metódy merania, namerané hodnoty vlastností referenčného materiálu a spôsob ich spracovania, ...
i)
štatistickú charakteristiku hodnôt, ktoré sú certifikované,
j)
návrh času platnosti certifikátu referenčného materiálu,
k)
spôsob prepravy a skladovania certifikovaného referenčného materiálu,
l)
návod na používanie certifikovaného referenčného materiálu, ak je to potrebné,
m)
bezpečnostné požiadavky a iné pokyny alebo obmedzenia.
(3)

Návrh štítku podľa § 10 ods. 4 písm. b) zákona obsahuje

a)
názov „Slovenský metrologický ústav“,
b)
názov certifikovaného referenčného materiálu,
c)
identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu,
d)
kód certifikovaného referenčného materiálu a číslo výrobnej dávky,
e)
údaj o hmotnosti balenia alebo objeme balenia,
f)
bezpečnostnú výstrahu, ak je to potrebné.
(4)

Certifikát referenčného materiálu podľa § 10 ods. 6 zákona obsahuje

a)
názov „Slovenský metrologický ústav“ a adresu ústavu,
b)
identifikáciu certifikátu referenčného materiálu,
c)
identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu,
d)
názov a kódové číslo certifikovaného referenčného materiálu a číslo výrobnej dávky,
e)
certifikované hodnoty s neistotami merania,
f)
vyhlásenie o nadväznosti certifikovaných hodnôt,
g)
podrobnú metódu získania certifikovaných hodnôt, ak závisia od metódy merania,
h)
necertifikované, informatívne hodnoty, ak sú k dispozícii,
i)
údaj o hmotnosti balenia alebo objeme balenia,
j)
údaj o najmenšom použiteľnom množstve, ak to vyžaduje dosiahnutá úroveň homogenity vlastností, ...
k)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá koná v mene ústavu,
l)
čas platnosti certifikátu referenčného materiálu,
m)
podmienky, za ktorých je možné predĺžiť čas platnosti certifikátu referenčného materiálu,
n)
dátum certifikácie referenčného materiálu,
o)
opis, spôsob skladovania a návod na používanie certifikovaného referenčného materiálu,
p)
informáciu o možných rizikách spojených s používaním certifikovaného referenčného materiálu. ...
(5)

Ústav podľa § 10 ods. 6 zákona uchováva kópiu certifikátu referenčného materiálu, súhrnnú ...

§ 4
Druhy určených meradiel a oblasť ich použitia
(1)

Druhy určených meradiel, oblasti ich použitia, podrobnosti o spôsobe ich metrologickej kontroly ...

(2)

Čas platnosti overenia podľa odseku 1 platí, ak nie je určený iný čas platnosti overenia pri ...

(3)

Podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok ...

(4)

Ak podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok ...

(5)

Najväčšia dovolená chyba v používaní je dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení, ...

§ 5
Podrobnosti o postupe pri schvaľovaní typu určeného meradla a postupe pri overovaní určeného ...
(1)

Pri schvaľovaní typu sa posudzuje, či žiadosť o schválenie typu obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ...
b)
obchodné meno a adresu výrobcu určeného meradla, ak nie je totožná so žiadateľom o schválenie ...
c)
druh určeného meradla a jeho použitie,
d)
názov určeného meradla, typové označenie určeného meradla a jeho obchodné označenie, ak existuje, ...
e)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla,
f)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.3)
(2)

Pri schvaľovaní typu sa posudzuje, či k žiadosti o schválenie typu je priložená výkresová dokumentácia ...

a)
opis
1.
konštrukcie a činnosti určeného meradla,
2.
spôsobu zabezpečenia správnej činnosti určeného meradla,
3.
spôsobu zabezpečenia určeného meradla pred nežiaducimi zásahmi na ovplyvňovanie nameraných údajov, ...
b)
všeobecný výkres celkovej zostavy určeného meradla, a ak je to potrebné, detailné výkresy dôležitých ...
c)
schematický nákres, ktorý znázorňuje princíp činnosti určeného meradla, a ak je to potrebné, ...
(3)

Ak je to potrebné, k žiadosti o schválenie typu sa prikladajú doklady

a)
o posúdení zhody podľa osobitného predpisu,1) ktoré sa týkajú najmä elektrickej bezpečnosti, ...
b)
predložené na schválenie typu vykonané v zahraničí, ak je vykonané v zahraničí,
c)
predložené na predchádzajúce schválenie typu, ak ide o úpravu typu určeného meradla alebo doplnenie ...
(4)

Protokol o vykonanej skúške a vykonanom posúdení podľa § 20 ods. 8 písm. g) zákona obsahuje ...

a)
názov protokolu o vykonanej skúške a vykonanom posúdení a jeho jednoznačnú identifikáciu,
b)
názov a sídlo toho, kto protokol o vykonanej skúške a vykonanom posúdení vydal,
c)
údaje potrebné na identifikáciu žiadateľa o schválenie typu,
d)
údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla a výrobcu určeného meradla,
e)
technický opis určeného meradla,
f)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
g)
podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických charakteristík a výsledky ...
h)
rozšírenú neistotu merania,
i)
výsledky posúdenia splnenia požiadaviek na druh určeného meradla,
j)
spôsob overenia určeného meradla,
k)
čas platnosti overenia určeného meradla,
l)
určenie ďalších požiadaviek, ktoré spĺňa určené meradlo,
m)
meno, priezvisko a podpis spracovateľa a osoby zodpovednej za posúdenie a
n)
dátum vydania protokolu o vykonanej skúške a vykonanom posúdení.
(5)

Podrobnosti o spôsobe overovania určeného meradla sú uvedené v prílohách č. 3 až 65.

§ 6
Značka schváleného typu a osobitná značka a spôsob ich umiestnenia
(1)

Národnú značku schváleného typu tvoria písmená TSK a identifikačné údaje o odbore merania, ...

(2)

Národnú značku schváleného typu s obmedzením tvoria národná značka schváleného typu a písmeno ...

(3)

Národnú značku schváleného typu pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu, tvoria ...

(4)

Národnú značku pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvoria písmená NTSK. Grafické ...

(5)

Značku schváleného typu ES tvorí štylizované písmeno „ε“, ktoré obsahuje v

a)
hornej časti veľké písmeno, ktoré identifikuje štát, ktorý typ meradla schválil, a to B pre ...
b)
dolnej časti označenie alebo identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ...
(6)

Grafické znázornenie značky schváleného typu ES je uvedené v prílohe č. 2 obrázku č. 1.

(7)

Značku schváleného typu ES s obmedzením tvoria značka schváleného typu ES a písmeno P, ktoré ...

(8)

Značka schváleného typu ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu, je rovnaká ...

(9)

Značku ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvorí štylizované písmeno „ε“ ...

§ 7
Overovacia značka a spôsob jej umiestnenia
(1)

Národnou overovacou značkou je overovacia značka

a)
ústavu,
b)
určenej organizácie alebo
c)
autorizovanej osoby na výkon overovania určených meradiel (ďalej len „overovacia značka autorizovanej ...
(2)

Overovaciu značku ústavu a určenej organizácie tvoria dvojkríž a tri vrcholy umiestnené v kruhu ...

a)
0 pre ústav,
b)
1, 2, 3, 4 alebo 5 pre určenú organizáciu.
(3)

Overovacia značka podľa odseku 2 sa používa ako zabezpečovacia značka, ak technické požiadavky ...

(4)

Overovacia značka autorizovanej osoby tvorí písmeno M a evidenčné číslo autorizovanej osoby umiestnené ...

(5)

Pri určenom meradle, ktoré podlieha následnému overovaniu, sa národná overovacia značka dopĺňa ...

(6)

Národnú značku čiastočného overenia tvoria písmená SM doplnené evidenčným číslom ústavu, ...

(7)

Národnú overovaciu značku je možné doplniť ďalším symbolom, ako je číselný znak pracoviska ...

(8)

Značku prvotného overenia ES tvorí

a)
písmeno „e“, ktoré obsahuje v
1.
hornej časti veľké písmeno, ktoré identifikuje štát, v ktorom bolo meradlo overené, a to B pre ...
2.
dolnej časti identifikačné číslo zamestnanca, právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ...
b)
šesťuholník, v ktorom je umiestnené posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo, ak ...
(9)

Značku čiastočného overenia ES tvorí značka podľa odseku 8 písm. a). Táto značka sa zároveň ...

(10)

Grafické znázornenie značky prvotného overenia ES je uvedené v prílohe č. 2 obrázkoch č. 14 ...

(11)

Národná overovacia značka doplnená dátumom overenia môže byť vyhotovená ako samolepka. Národná ...

(12)

Rozmery značky prvotného overenia ES sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo ...

(13)

Národná overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom ...

(14)

Značka prvotného overenia ES vrátane posledného dvojčísla roka, v ktorom je určené meradlo overené, ...

(15)

Overovacia značka a zabezpečovacia značka sa umiestňujú podľa rozhodnutia o schválení typu podľa ...

§ 8
Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti ...

Čas platnosti overenia podľa prílohy č. 1

a)
sa počíta odo dňa overenia, ak písmená b) až e) neustanovujú inak,
b)
označeného značkou prvotného overenia ES sa počíta odo dňa uvedenia určeného meradla do používania, ...
c)
označeného značkou prvotného overenia uznanou podľa § 56 ods. 3 písm. c) zákona sa počíta ...
d)
ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa osobitného predpisu4) alebo podľa osobitného predpisu5) ...
e)
ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa osobitného predpisu,7) sa počíta odo dňa uvedenia určeného ...
§ 9
Vzor preukazu inšpektora

Vzor preukazu inšpektora je uvedený v prílohe č. 2 obrázku č. 19.

§ 10

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 11
Prechodné ustanovenia
(1)

Prvotné overenie ES vodomera podľa prílohy č. 10, závažia podľa prílohy č. 29, obilného skúšača ...

(2)

Čas platnosti overenia určených meradiel overených podľa právnych predpisov účinných do 31. ...

(3)

Určené meradlo podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za určené meradlo podľa tejto ...

§ 12

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 66.

§ 13
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...

§ 14
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

Pavol Pavlis v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - DRUHY URČENÝCH MERADIEL

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZNAČIEK A VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE DĹŽKY NAVINUTEĽNÝCH MATERIÁLOV

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - TAXAMETRE

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - SKÚŠOBNÉ SITÁ

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - AUTOMATICKÉ HLADINOMERY

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  PRÍSTROJE NA MERANIE VIACERÝCH ROZMEROV

  1.

  Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

  1.1

  Táto príloha upravuje prístroj na meranie viacerých rozmerov ako určené meradlo podľa § 11 zákona. ...

  1.2

  Prístroj na meranie viacerých rozmerov sa sprístupňuje na trhu alebo uvádza do používania podľa ...

  1.3

  Prístroj na meranie viacerých rozmerov sa následne overuje podľa § 27 ods. 6 zákona.

  1.4

  Prístroj na meranie viacerých rozmerov so schválením typu podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona ...

  1.5

  Technické požiadavky a metrologické požiadavky sú určené v technickej norme alebo v inej obdobnej ...

  1.6

  Prístroj na meranie viacerých rozmerov, ktorý pri overení vyhovuje ustanoveným požiadavkám, sa ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE PLOŠNÉHO OBSAHU USNÍ

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VODOMERY

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERAČE PRETEČENÉHO OBJEMU VODY S VOĽNOU HLADINOU

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - DÁVKOVACIE OBJEMOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - PREPOČÍTAVAČE MNOŽSTVA KVAPALÍN

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - OBJEMOVÉ PRIETOKOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY OKREM VODY

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - PRÍDAVNÉ ZARIADENIA K PRIETOKOVÝM MERADLÁM NA KVAPALINY OKREM VODY

  Príloha č. 17 k vyhláške č 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERACIE ZOSTAVY NA KVAPALINY OKREM VODY

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - OBJEMOVÉ MERADLÁ NA LIEH

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERACIE ZOSTAVY NA LIEH

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ODMERNÉ NÁDOBY KOVOVÉ

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ODMERNÉ SKLÁ

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  VÝČAPNÉ NÁDOBY

  1.

  Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

  1.1

  Táto príloha upravuje výčapnú nádobu, ktorá sa používa na čapovanie nápojov ako určené ...

  1.2

  Výčapná nádoba sa člení podľa účelu použitia na výčapnú nádobu na

  a)

  prenášanie používanú len na stáčanie špecifických objemov nápojov, ktorou môže byť výčapný ...

  b)

  pitie používanú pri konzumácii špecifických objemov nápojov, ktorou môže byť kalíšok, pohárik, ...

  1.3

  Výčapná nádoba sa sprístupňuje na trhu alebo uvádza do používania podľa osobitného predpisu.1) ...

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VÝČAPNÉ DÁVKOVAČE

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - STACIONÁRNE NÁDRŽE

  Príloha č. 25 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - PREPRAVNÉ SUDY A PREPRAVNÉ TANKY

  Príloha č. 26 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - PLYNOMERY

  Príloha č. 27 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - PREPOČÍTAVAČE MNOŽSTVA PLYNU

  Príloha č. 28 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA PLYNY

  Príloha č. 29 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZÁVAŽIA

  Príloha č. 30 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VÁHY S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU

  Príloha č. 31k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE CESTNÝCH VOZIDIEL ZA POHYBU A NA ...

  Príloha č. 32k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU

  Príloha č. 33k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - OBILNÉ SKÚŠAČE

  Príloha č. 34k vyhláške č 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - CESTNÉ RÝCHLOMERY

  Príloha č. 35k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIA V CESTNEJ DOPRAVE

  Príloha č. 36k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - TLAKOMERY NA MERANIE TLAKU V PNEUMATIKÁCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  Príloha č. 37k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - NEINVAZÍVNE MERADLÁ TLAKU KRVI

  Príloha č. 38k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - PREVODNÍKY TLAKU

  Príloha č. 39k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZARIADENIA NA MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLOV

  Príloha č. 40k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - TVRDOMERY NA BETÓN

  Príloha č. 41k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - NAPÍNACIE ZARIADENIA NA PREDPÄTÝ BETÓN

  Príloha č. 42k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MOMENTOVÉ KĽÚČE

  Príloha č. 43k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - LEKÁRSKE TEPLOMERY

  Príloha č. 44k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - TEPLOMERY POUŽÍVANÉ V OBJEMOVONOM MERADLE NA LIEH

  Príloha č. 45k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY

  Príloha č. 46k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERAČE TEPLA

  Príloha č. 47k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - PRIETOKOMERY AKO ČLENY MERAČOV TEPLA

  Príloha č. 48k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - KOMBINOVANÉ SNÍMAČE TEPLOTY URČENÉ PRE JADROVÉ ELEKTRÁRNE

  Príloha č. 49k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ELEKTROMERY

  Príloha č. 50k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERACIE TRANSFORMÁTORY PRÚDU A NAPÄTIA POUŽÍVANÉ V SPOJENÍ S ELEKTROMERMI ...

  Príloha č. 51k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - LUXMETRE

  Príloha č. 52k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERADLÁ AKUSTICKÉHO TLAKU

  Príloha č. 53k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - AKUSTICKÉ KALIBRÁTORY

  Príloha č. 54k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - TÓNOVÉ AUDIOMETRE

  Príloha č. 55k vyhláške č. 161/2019

  Prevziať prílohu - MERACIE MIKROFÓNY

  Príloha č. 56k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - LABORATÓRNE HUSTOMERY, CUKROMERY A MUŠTOMERY

  Príloha č. 57k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - LIEHOMERY A HUSTOMERY NA LIEH

  Príloha č. 58k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VIBRAČNÉ HUSTOMERY NA KVAPALINY A PLYNY

  Príloha č. 59k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - REFRAKTOMETRE

  Príloha č. 60k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VLHKOMERY OBILNÍN OLEJNÍN A STRUKOVÍN

  Príloha č. 61k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM ...

  Príloha č. 62k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ANALYZÁTORY DYCHU

  Príloha č. 63k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - PLYNOVÉ CHOMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN

  Príloha č. 64k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERADLÁ DOZIMETRICKÝCH VELIČÍN IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA

  Príloha č. 65k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - MERADLÁ AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV

  Príloha č. 66k vyhláške č. 161/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre ...

Poznámky

 • 1)  § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...
 • 2)  Napríklad príloha č. 2 modul B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 4)  Príloha č. 2 modul B + F, F1 alebo modul G nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. ...
 • 5)  Príloha č. 2 modul B + F, F1 alebo modul G nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. ...
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra, ktorou sa stanovuje postup pri ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore