Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 130/2023 účinný od 19.04.2023

Platnosť od: 19.04.2023
Účinnosť od: 19.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 130/2023 účinný od 19.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 130/2023 s účinnosťou od 19.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 337/2015 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., zákona č. 394/2022 Z. z. a zákona č. 496/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 7i sa vkladá § 7j, ktorý znie:

㤠7j
Suma zvýšenia uvedená v § 7i ods. 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v roku 2023 sa poukáže obciam a vyšším územným celkom do 28. apríla 2023 a v roku 2024 sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom mesačne jednou dvanástinou zo súm zvýšenia uvedených v § 7i ods. 1 a 2. Ustanovenie § 7i ods. 3 sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužije.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.v z. Peter Pčolinský v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore