Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 344/2004 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 12.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD6 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 344/2004 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 344/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Zákon upravuje predpoklady a spôsob výkonu činnosti patentových zástupcov, povinnosti patentových ...

§ 2
Oprávnenie na vykonávanie činnosti patentového zástupcu

Služby patentového zástupcu podľa tohto zákona sú na území Slovenskej republiky oprávnení ...

DRUHÁ ČASŤ

PATENTOVÝ ZÁSTUPCA

Predpoklady na výkon činnosti patentového zástupcu

§ 3
(1)

Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov (ďalej len „zoznam“). ...

(2)

Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred Úradom ...

(3)

Patentový zástupca je pri výkone činnosti patentového zástupcu a pri poskytovaní služieb patentového ...

§ 4
(1)

Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu zapíše do zoznamu ...

a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike1) alebo má ...
d)
vykonal najmenej trojročnú odbornú prax ako asistent patentového zástupcu (ďalej len „asistent“) ...
e)
nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu alebo sa naňho hľadí, ...
f)
nebol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov právoplatného konkurzu voči nemu alebo voči právnickej ...
g)
úspešne zložil odbornú skúšku patentového zástupcu (ďalej len „odborná skúška“),
h)
splnil povinnosti podľa § 16 ods. 1 a § 25,
i)
zložil do rúk predsedu komory tento sľub: „Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že ...
(2)

Komora nezapíše do zoznamu toho, kto vykonáva zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej ...

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(4)

Bezúhonnosť podľa odseku 3 sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti ...

§ 5

Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu zapíše do zoznamu ...

§ 5a
(1)

Komora po prijatí žiadosti podľa § 4 a 5 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie.4a)

(2)

Žiadosť podľa § 4 a 5 možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.4b) Jednotné ...

(3)

Komora bezodkladne oznámi jednotnému kontaktnému miestu zápis do zoznamu alebo zamietnutie žiadosti, ...

§ 6
Odborná skúška
(1)

Odbornou skúškou sa overuje úroveň teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných ...

(2)

Odbornú skúšku možno vykonať len ako skúšku súbornú z ucelenej oblasti ochrany práv k výsledkom ...

(3)

Na odbornú skúšku vymenuje predseda úradu päťčlennú skúšobnú komisiu. Je zložená zo skúšobných ...

(4)

O výsledku odbornej skúšky sa rozhoduje hlasovaním, ktorého výsledkom je hodnotenie uchádzača ...

(5)

K odbornej skúške musí byť pripustený každý uchádzač, ktorý podal úradu žiadosť o vykonanie ...

(6)

O priebehu odbornej skúšky a jej výsledku vypracuje skúšobná komisia protokol s uvedením mien ...

(7)

Úrad vydá uchádzačovi do 15 dní od úspešného vykonania odbornej skúšky osvedčenie, ktoré ...

(8)

Ak uchádzač v odbornej skúške neuspel, úrad mu túto skutočnosť písomne oznámi do 15 dní odo ...

(9)

Uchádzač, ktorý v odbornej skúške neuspel, môže požiadať úrad o jej opakovanie. Úrad umožní ...

§ 7
Skúška spôsobilosti
(1)

Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu ...

(2)

Ustanovenia § 6 sa vzťahujú na skúšku spôsobilosti rovnako.

§ 8
Zápis do zoznamu
(1)

Komora umožní žiadateľovi zloženie sľubu do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ...

(2)

Komora zapíše žiadateľa do zoznamu ku dňu zloženia sľubu alebo k neskoršiemu dňu uvedenému ...

(3)

Komora vydá patentovému zástupcovi najneskôr do 15 dní od vykonania zápisu osvedčenie o zápise ...

(4)

Do zoznamu sa zapisuje

a)
meno, priezvisko a titul patentového zástupcu, dátum narodenia, sídlo, bydlisko alebo adresa na ...
b)
dátum zloženia odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti,
c)
dátum zápisu do zoznamu a číslo osvedčenia o zápise, ktoré je zároveň registračným číslom ...
d)
spôsob výkonu činnosti patentového zástupcu podľa § 15 vrátane prípadného uvedenia obchodného ...
e)
prípadné uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 39, pozastavenie činnosti patentového zástupcu ...
(5)

Zoznam je verejne prístupný.

(6)

Komora zapíše do zoznamu aj zmeny údajov uvedených v odseku 4.

Pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu

§ 9
(1)

Komora pozastaví patentovému zástupcovi výkon činnosti,

a)
ak nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody, ak nejde o dôvod na vyčiarknutie zo zoznamu [§ 12 ...
b)
ak mu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin do právoplatnosti ...
c)
počas trvania trestu zákazu výkonu činnosti7) patentového zástupcu, a to dňom právoplatnosti ...
d)
ak po zapísaní do zoznamu vykonáva zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže ...
e)
ak podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu a preukáže, ...
f)
po uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu, a to ...
(2)

Komora môže patentovému zástupcovi pozastaviť výkon činnosti,

a)
ak sa proti nemu začalo trestné stíhanie za úmyselný trestný čin, a to do nadobudnutia právoplatnosti ...
b)
ak bolo proti nemu začaté konanie o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, a ...
c)
ak bolo proti nemu alebo proti právnickej osobe zriadenej na výkon služieb patentového zástupcu, ...
d)
ak je v omeškaní so zaplatením určeného príspevku na činnosť komory dlhšie ako šesť mesiacov ...
§ 10
(1)

Pozastavením výkonu činnosti patentového zástupcu

a)
zaniká oprávnenie patentového zástupcu poskytovať služby podľa tohto zákona,
b)
zaniká členstvo patentového zástupcu v orgánoch komory podľa § 49,
c)
stráca patentový zástupca možnosť byť volený do orgánov komory podľa § 49.
(2)

Pozastavením výkonu činnosti patentového zástupcu

a)
nezaniká účasť patentového zástupcu v spoločnosti patentových zástupcov podľa § 15,
b)
nie je dotknutá zodpovednosť patentového zástupcu vrátane zodpovednosti za disciplinárne previnenie, ...
§ 11

Ak odpadnú dôvody uvedené v § 9, komora pozastavenie výkonu činnosti patentovému zástupcovi ...

Vyčiarknutie patentového zástupcu zo zoznamu

§ 12
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu patentového zástupcu,

a)
ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola ...
c)
ktorý bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný ...
d)
ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu,
e)
ak bol voči nemu, spoločnosti patentových zástupcov zriadenej na poskytovanie služieb patentového ...
f)
ktorý bol zapísaný do zoznamu bez toho, aby k dátumu zápisu do zoznamu spĺňal niektorú z podmienok ...
g)
ktorý o to písomne požiadal.
(2)

Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu patentového zástupcu,

a)
ktorý bol právoplatne odsúdený za iný úmyselný trestný čin ako čin uvedený v odseku 1 písm. ...
b)
ktorý je v omeškaní so zaplatením splatných príspevkov na činnosť komory a poplatkov z omeškania ...
c)
ktorý nemá uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa § 25 a neuzavrel zodpovedajúcu poistnú ...
§ 13
(1)

Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 12 zaznamená komora v zozname bezodkladne, najneskôr však do jedného ...

(2)

O vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu podľa § 12 ods. 1 písm. f) je komora oprávnená ...

§ 14
(1)

Ak sa patentovému zástupcovi zapísanému v zozname podľa § 5 pozastaví alebo mu zanikne oprávnenie ...

(2)

Komora informuje bezodkladne a v potrebnom rozsahu príslušný orgán cudzieho štátu o uložení ...

Spôsob výkonu činnosti patentových zástupcov

§ 15
(1)

Patentový zástupca môže vykonávať činnosť patentového zástupcu samostatne, v združení7a) ...

(2)

Spoločnosťou patentových zástupcov je obchodná spoločnosť,8)

a)
v ktorej je patentový zástupca spoločníkom, akcionárom alebo zamestnancom; ak ide o akciovú spoločnosť, ...
b)
ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní ...
(3)

Patentový zástupca môže vykonávať činnosť patentového zástupcu len jedným zo spôsobov uvedených ...

§ 16
Výkon činnosti patentového zástupcu
(1)

Patentový zástupca je povinný písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Ak nemá patentový ...

(2)

Pri poskytovaní služieb je patentový zástupca povinný používať profesijné označenie „patentový ...

(3)

Ak vykonáva patentový zástupca činnosť samostatne, vykonáva ju pod obchodným menom, ktorým je ...

Práva a povinnosti patentového zástupcu

§ 17
(1)

Patentový zástupca je pri poskytovaní služieb patentového zástupcu nezávislý, viazaný všeobecne ...

(2)

Patentový zástupca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta. Je povinný konať ...

§ 18
(1)

Patentový zástupca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo ten, komu ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť ...

(4)

Patentový zástupca nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním ...

(5)

Povinnosťou zachovávať mlčanlivosť nie je patentový zástupca viazaný v rozsahu nevyhnutnom na ...

(6)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na

a)
zamestnancov patentového zástupcu, zamestnancov spoločnosti patentových zástupcov,
b)
členov orgánov komory a jej zamestnancov, ako aj na všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na disciplinárnom ...
(7)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu9) nie je týmto zákonom dotknutá. ...

§ 19
(1)

Patentový zástupca je povinný odmietnuť poskytnutie služieb patentového zástupcu, ak

a)
v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol služby patentového zástupcu inému, ktorého ...
b)
sú záujmy patentového zástupcu alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by ...
c)
osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o služby patentového zástupcu žiada, ...
d)
bol výkon jeho činnosti pozastavený,
e)
by informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, mohla toho, kto o poskytnutie ...
f)
vzhľadom na preukázateľnú pracovnú zaneprázdnenosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne ...
g)
by sa poskytnutím služieb patentového zástupcu spáchal trestný čin.
(2)

Patentový zástupca je povinný odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu, ...

(3)

Patentový zástupca je povinný odmietnutie služieb klientovi odôvodniť.

(4)

Ak sa niekto nemôže poskytnutia odborných služieb podľa tohto zákona domôcť, je oprávnený ...

§ 20
(1)

Patentový zástupca je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu, ...

(2)

Zmluva o poskytovaní služieb patentového zástupcu podľa odseku 1 sa zrušuje okamihom, keď prejav ...

(3)

Ak sa patentový zástupca nedohodne s klientom inak alebo ak klient neurobil iné opatrenia, patentový ...

§ 21
Zastúpenie patentového zástupcu
(1)

Patentový zástupca sa v rámci svojho poverenia v rovnakom rozsahu môže dať zastúpiť iným patentovým ...

(2)

Pri jednotlivých úkonoch môže patentového zástupcu zastúpiť asistent alebo aj iný zamestnanec ...

(3)

Ak bráni patentovému zástupcovi, ktorý vykonáva činnosť patentového zástupcu samostatne, akákoľvek ...

(4)

Ak sa náhradný patentový zástupca ustanovený komorou podľa odseku 3 nedohodne s klientom do jedného ...

(5)

Obsahom prechodu práv a povinností podľa odseku 4 nie je povinnosť náhradného patentového zástupcu ...

(6)

Ak bol patentový zástupca, ktorý vykonával činnosť patentového zástupcu samostatne, vyčiarknutý ...

§ 22
(1)

Patentový zástupca môže zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu asistentov podľa § 35 a iné ...

(2)

Pracovnoprávne vzťahy medzi patentovým zástupcom a zamestnancami sa spravujú ustanoveniami osobitného ...

§ 23
Odmena patentového zástupcu
(1)

Patentový zástupca vykonáva svoju činnosť za odmenu a má právo žiadať od klienta primeraný ...

(2)

Patentový zástupca má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu ...

§ 24
Zodpovednosť patentového zástupcu za škodu
(1)

Patentový zástupca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom činnosti ...

(2)

Voči klientovi zodpovedá každý patentový zástupca samostatne okrem prípadov, keď ide o spoločného ...

(3)

Patentový zástupca sa zodpovednosti podľa odseku 1 zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ...

Povinnosti patentového zástupcu voči komore

§ 25
(1)

Patentový zástupca je povinný pri zápise do zoznamu a kedykoľvek na písomnú výzvu komory do ...

(2)

Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním ...

(3)

Ak patentový zástupca súhlasí s poistením svojej zodpovednosti za škodu v rámci hromadnej poistnej ...

§ 26
(1)

Patentový zástupca je povinný oznámiť komore

a)
najneskôr do 15 dní po začatí výkonu činnosti patentového zástupcu svoje sídlo, miesto trvalého ...
b)
zmeny údajov uvedených v písmene a) najneskôr do 15 dní od vzniku tých skutočností,
c)
všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu ...
(2)

Patentový zástupca je povinný sa na požiadanie komory bezodkladne vyjadriť k obsahu sťažnosti ...

§ 27
(1)

Patentový zástupca je povinný riadne a včas platiť príspevok na činnosť komory a vykonávať ...

(2)

Povinnosti podľa odseku 1, ktoré vznikli počas výkonu činnosti patentových zástupcov, nezanikajú ...

(3)

Na základe odôvodnenej žiadosti môže predstavenstvo komory podľa § 52 ods. 3 písm. e) príspevok ...

§ 28
(1)

Patentový zástupca alebo jeho asistent je v záujme cti a vážnosti svojho povolania povinný skôr, ...

(2)

Zmierovacie konanie je spravidla vedené predsedom komory alebo iným členom jej predstavenstva; podrobnosti ...

TRETIA ČASŤ

PATENTOVÝ ZÁSTUPCA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

§ 29
(1)

Patentový zástupca Európskeho spoločenstva je patentový zástupca, ktorý je občanom členského ...

(2)

Patentový zástupca Európskeho spoločenstva môže poskytovať služby patentového zástupcu samostatne ...

(3)

Patentový zástupca Európskeho spoločenstva je hosťujúci patentový zástupca a usadený patentový ...

Hosťujúci patentový zástupca

§ 30
(1)

Hosťujúci patentový zástupca je patentový zástupca Európskeho spoločenstva, ktorý je oprávnený ...

(2)

Hosťujúci patentový zástupca je pri poskytovaní služieb patentového zástupcu na území Slovenskej ...

(3)

Hosťujúci patentový zástupca nemôže byť spoločníkom spoločnosti patentových zástupcov.

(4)

Hosťujúci patentový zástupca nie je oprávnený zúčastniť sa na konferencii patentových zástupcov ...

(5)

Hosťujúci patentový zástupca je povinný svoj zámer poskytovať služby patentového zástupcu ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, povolenie, na ktorého základe oznamovateľ ...
b)
predpokladaný čas poskytovania služieb patentového zástupcu,
c)
adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky a
d)
údaj o tom, či je poistený podľa § 25.
(6)

Poskytovanie služieb patentového zástupcu na území Slovenskej republiky bez splnenia povinnosti ...

(7)

Hosťujúci patentový zástupca je oslobodený od povinnosti platiť príspevky podľa § 27.

§ 31
(1)

Pri poskytovaní služieb patentového zástupcu spočívajúcich v zastupovaní a v konaní pred orgánmi ...

(2)

Hosťujúci patentový zástupca je povinný pri poskytovaní služieb patentových zástupcov používať ...

§ 32

Hosťujúci patentový zástupca je povinný na požiadanie preukázať komore a orgánu štátnej správy ...

Usadený patentový zástupca

§ 33
(1)

Usadený patentový zástupca je patentový zástupca Európskeho spoločenstva, ktorý je oprávnený ...

(2)

Usadený patentový zástupca je povinný dodržiavať povinnosti patentového zástupcu podľa tohto ...

(3)

Usadený patentový zástupca sa môže zúčastňovať na konferencii patentových zástupcov a hlasovať ...

(4)

Na vyčiarknutie usadeného patentového zástupcu zo zoznamu a pozastavenie výkonu činnosti patentového ...

(5)

Usadený patentový zástupca môže byť členom spoločnosti patentových zástupcov podľa § 15.

§ 34
Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov

Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov je zahraničná právnická osoba,11)

a)

ktorá je oprávnená poskytovať služby patentových zástupcov v členskom štáte,

b)

ktorej spoločníkmi sú len patentoví zástupcovia alebo usadení patentoví zástupcovia a

c)

ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ASISTENT

§ 35
(1)

Asistent je fyzická osoba pripravujúca sa na výkon povolania patentového zástupcu a zapísaná ...

(2)

Asistent vykonáva prax u patentového zástupcu, v spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej ...

(3)

Pri výkone praxe je asistent povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, stavovskými predpismi ...

(4)

Ustanovenia § 17, 18 a 28 sa na asistenta použijú rovnako.

(5)

Asistent má právo zúčastniť sa na konferencii patentových zástupcov podľa § 50 bez hlasovacieho ...

§ 36
(1)

Komora zapíše asistenta do zoznamu asistentov na základe návrhu patentového zástupcu, spoločnosti ...

a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike1) alebo má ...
d)
nebol disciplinárne potrestaný vyčiarknutím zo zoznamu asistentov alebo sa naňho hľadí, ako by ...
e)
je v pracovnom pomere s patentovým zástupcom, spoločnosťou patentových zástupcov alebo zahraničnou ...
(2)

Komora vydá asistentovi po zápise do zoznamu asistentov preukaz asistenta.

(3)

Na účely ustanovené v § 4 písm. d) sa čas výkonu praxe počíta odo dňa zápisu do zoznamu asistentov; ...

(4)

Komora pozastaví asistentovi výkon praxe na základe jeho písomnej žiadosti. Asistentovi je pozastavený ...

(5)

Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov asistenta, ak zistí, že

a)
nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v odseku 1,
b)
mu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu asistentov, a to ku dňu nadobudnutia ...
c)
podal komore písomnú žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu asistentov, a to ku dňu doručenia žiadosti ...
(6)

Na vyčiarknutie zo zoznamu asistentov alebo pozastavenie výkonu praxe sa ustanovenia § 10 ods. 2 ...

§ 37
(1)

Komora zapisuje do zoznamu asistentov tieto údaje:

a)
meno, priezvisko a titul asistenta, dátum narodenia a bydlisko,
b)
údaje o zamestnávateľovi, jeho meno a priezvisko, obchodné meno spoločnosti patentových zástupcov ...
c)
dátum zápisu asistenta do zoznamu asistentov,
d)
dátum vyčiarknutia asistenta zo zoznamu asistentov,
e)
zápočet času z predchádzajúcich zapísaní do zoznamu asistentov a čas, ktorý sa nepovažuje ...
(2)

Asistent je povinný oznámiť komore

a)
zmeny všetkých údajov zapisovaných do zoznamu asistentov najneskôr do 15 dní po tom, čo nastali, ...
b)
všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu asistentov, najneskôr ...
(3)

Asistenta možno zapísať do zoznamu asistentov aj opakovane.

(4)

Zoznam asistentov je verejne prístupný.

§ 38

Patentový zástupca, spoločnosť patentových zástupcov alebo zahraničná spoločnosť patentových ...

PIATA ČASŤ

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ A DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 39
Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia
(1)

Disciplinárne previnenie je zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona.

(2)

Patentovému zástupcovi možno za disciplinárne previnenie uložiť niektoré z týchto disciplinárnych ...

a)
písomné napomenutie,
b)
verejné napomenutie,
c)
pokutu až do výšky tridsaťnásobku životného minima ustanoveného osobitným predpisom;12) výnos ...
d)
pozastavenie výkonu činnosti na čas od šiestich mesiacov do troch rokov,
e)
vyčiarknutie zo zoznamu.
(3)

Asistentovi možno za disciplinárne previnenie uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: ...

a)
písomné napomenutie,
b)
verejné napomenutie,
c)
pokutu až do výšky šesťnásobku životného minima ustanoveného osobitným predpisom;12) výnos ...
d)
vyčiarknutie zo zoznamu.
(4)

Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(5)

Patentovému zástupcovi alebo asistentovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, možno uložiť ...

(6)

Disciplinárna komisia môže od uloženia disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie upustiť, ...

§ 40
Disciplinárne konanie
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie, ním povereného člena revíznej ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať písomne do šiestich mesiacov odo dňa, keď ...

(3)

Navrhovateľ je oprávnený po dohode poveriť iného patentového zástupcu vykonaním prípravných ...

(4)

Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, môže byť v disciplinárnom ...

(5)

Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo brániť ...

§ 41
(1)

Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, znáša trovy, ...

(2)

Ak disciplinárna komisia rozhodne, že patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie ...

(3)

Komora nahradí svedkovi hotové výdavky a náhradu ušlého zisku. Nárok je potrebné uplatniť u ...

§ 42

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o disciplinárnom previnení musí obsahovať výrok, odôvodnenie ...

§ 43
(1)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže účastník disciplinárneho konania podať do 15 dní ...

(2)

O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak ...

§ 44
(1)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia písomného napomenutia je vykonané doručením ...

(2)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia verejného napomenutia je vykonané 15. dňom od ...

(3)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu ...

(4)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vyčiarknutia zo zoznamu alebo zo zoznamu asistentov ...

(5)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pokuty je vykonané dňom zaplatenia pokuty komore ...

(6)

Ustanovenie uvedené v odseku 5 sa vzťahuje na rozhodnutie ukladajúce povinnosť na zaplatenie trov ...

§ 45
Na patentového zástupcu alebo asistenta a na žiadateľa o zápis do zoznamu sa na účely iného ...
a)

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo od uloženia disciplinárneho opatrenia ...

b)

dňom, keď rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia písomného napomenutia alebo verejného ...

c)

po uplynutí jedného roka odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia ...

d)

po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia ...

e)

po uplynutí troch rokov odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o vyčiarknutí asistenta zo zoznamu ...

§ 46
(1)

Ak sa disciplinárne konanie skončilo rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, možno proti ...

(2)

Návrh na povolenie obnovy disciplinárneho konania môže podať jeho účastník, ak vyjdú najavo ...

(3)

Návrh na obnovu disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník ...

(4)

O návrhu na povolenie obnovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárna komisia komory. Proti ...

(5)

Ak rozhodnutie, ktorým bola obnova disciplinárneho konania povolená, nadobudlo právoplatnosť, všetky ...

§ 47

Podrobnosti o disciplinárnom konaní určí disciplinárny poriadok vydaný komorou.

ŠIESTA ČASŤ

SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV A JEJ ORGÁNY

§ 48
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora patentových zástupcov.

(2)

Slovenská komora patentových zástupcov je samosprávna stavovská organizácia združujúca všetkých ...

(3)

Slovenská komora patentových zástupcov je právnická osoba; jej sídlo je Bratislava.

§ 49
(1)

Orgány komory sú:

a)
konferencia patentových zástupcov,
b)
predstavenstvo komory,
c)
predseda,
d)
revízna komisia,
e)
disciplinárna komisia.
(2)

Komora v súlade s týmto zákonom vydáva stavovské predpisy, ktoré je povinná do tridsiatich dní ...

(3)

Komora vedie zoznam podľa § 3 ods. 1, zoznam spoločností patentových zástupcov podľa § 15, zoznam ...

(4)

Komora môže zriaďovať svoje poradné orgány. Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných orgánov ...

(5)

Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.

Konferencia patentových zástupcov

§ 50
(1)

Najvyšší orgán komory je konferencia patentových zástupcov (ďalej len „konferencia“).

(2)

Právo zúčastniť sa na konferencii majú všetci patentoví zástupcovia zapísaní v zozname.

(3)

Konferenciu zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň tretina všetkých ...

(4)

Termín konania konferencie oznámi predstavenstvo písomne všetkým členom komory najneskôr 30 dní ...

(5)

Patentový zástupca môže písomne splnomocniť iného patentového zástupcu, aby ho zastúpil na ...

(6)

Konferencia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých patentových ...

(7)

Ak konferencia nie je schopná uznášať sa podľa odseku 5, jej rokovanie sa preruší na jednu hodinu. ...

(8)

Na platnosť rozhodnutí konferencie, ako aj na platnosť uznesení náhradnej konferencie je potrebný ...

§ 51
Konferencia rozhoduje o všetkých základných otázkach komory, najmä
a)

volí priamou a tajnou voľbou na tri roky z patentových zástupcov predsedu a podpredsedu, členov ...

b)

schvaľuje stavovské predpisy, ktorými sú organizačný poriadok komory, volebný poriadok komory, ...

c)

určuje výšku príspevku patentových zástupcov na činnosť komory, ako aj výšku poplatku za zápis ...

d)

prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,

e)

môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predstavenstva okrem rozhodnutí podľa § 9 a 12,

f)

uznáša sa na všetkých veciach, ktoré si vyhradí, okrem rozhodovania v disciplinárnom konaní.

§ 52
Predstavenstvo komory
(1)

Predstavenstvo je výkonný orgán komory a riadi jej činnosť medzi konferenciami patentových zástupcov. ...

(2)

Predstavenstvo má päť členov a dvoch náhradníkov; ak klesne počet členov predstavenstva pod ...

(3)

Predstavenstvo rozhoduje

a)
o vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu podľa § 12 a zo zoznamu asistentov podľa § 36 ...
b)
o pozastavení výkonu činnosti patentového zástupcu podľa § 9 a o pozastavení praxe asistentov ...
c)
o určení patentového zástupcu podľa § 19 ods. 4,
d)
o opravných prostriedkoch podľa § 43,
e)
o znížení alebo odpustení príspevku na činnosť komory,
f)
vo všetkých veciach zverených komore, ak o nich podľa tohto zákona nerozhodujú iné orgány komory. ...
(4)

Predstavenstvo ďalej

a)
zvoláva konferenciu,
b)
navrhuje skúšobných komisárov pre odborné skúšky patentových zástupcov,
c)
spravuje majetok komory,
d)
chráni a presadzuje záujmy patentových zástupcov,
e)
pravidelne informuje patentových zástupcov o činnosti komory, ako aj o prijatých rozhodnutiach,
f)
vykonáva všetky opatrenia nevyhnutné na činnosť komory,
g)
vykonáva ďalšie činnosti, ak podľa tohto zákona nepatria iným orgánom komory.
(5)

Predstavenstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace; schôdze predstavenstva zvoláva predseda komory. ...

§ 53
Predseda komory
(1)

Predseda zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach; robí taktiež neodkladné ...

(2)

Predseda komory zodpovedá za vykonanie záznamov v zozname, zozname asistentov, zozname hosťujúcich ...

(3)

Predseda komory je oprávnený robiť ďalšie opatrenia alebo rozhodnutia, ktoré sú zverené do jeho ...

(4)

Predsedu komory počas jeho neprítomnosti zastupuje v celom rozsahu podpredseda komory.

(5)

Predsedu komory zastupuje na základe jeho poverenia v konkrétnych prípadoch podpredseda komory.

§ 54
Revízna komisia
(1)

Revízna komisia je kontrolný orgán komory.

(2)

Počet členov a náhradníkov revíznej komisie určí organizačný poriadok; ak klesne počet členov ...

(3)

Revízna komisia

a)
kontroluje plnenie uznesení konferencie a kontroluje činnosť predstavenstva; na ten účel musí ...
b)
dohliada na riadny výkon činnosti patentových zástupcov,
c)
zo svojich členov volí a odvoláva predsedu revíznej komisie, ktorý riadi činnosť komisie a podáva ...
(4)

Ak sa revízna komisia domnieva, že rozhodnutie alebo iné opatrenie predstavenstva je v rozpore so ...

§ 55
Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu pôsobnosť určenú týmto zákonom, disciplinárnym ...

(2)

Počet členov a náhradníkov disciplinárnej komisie určí disciplinárny poriadok komory; ak klesne ...

(3)

Disciplinárna komisia

a)
vedie disciplinárne konanie a rozhoduje o disciplinárnom opatrení podľa tohto zákona,
b)
zo svojich členov volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
§ 56
Spoločné ustanovenie o orgánoch komory
(1)

Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon patrí len náhrada hotových výdavkov a náhrada ...

(2)

Podrobnejšiu úpravu organizácie komory, jej orgánov a pôsobnosti týchto orgánov ustanoví organizačný ...

SIEDMA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ÚRADU

§ 57
(1)

Ak predseda úradu zistí, že stavovský predpis komory je v rozpore so zákonom, je oprávnený podať ...

(2)

Štátny dohľad nad činnosťou komory vykonáva úrad.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 58

Komora vydáva stavovské predpisy; za začiatok ich platnosti sa považuje deň ich schválenia konferenciou. ...

§ 59

Na konanie podľa tohto zákona sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní13) primerane, ...

§ 59a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti patentového zástupcu, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu, rozhodovanie ...

§ 60

Patentový zástupca alebo asistent, ktorý sa domnieva, že jeho práva vyplývajúce z tohto zákona ...

§ 61
Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o priebehu odbornej skúšky podľa § 6, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti ...

Prechodné ustanovenia

§ 62
(1)

Patentový zástupca zapísaný v registri vedenom podľa doterajších predpisov je patentový zástupca ...

(2)

Za vysokoškolské vzdelanie podľa § 4 ods. 1 písm. c) a § 36 ods. 1 písm. c) sa považuje aj vysokoškolské ...

(3)

Odborná skúška zložená podľa doterajších predpisov sa považuje za odbornú skúšku podľa ...

(4)

Potvrdenia o zápise do zoznamu vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť vydaním ...

§ 63
(1)

V konaní o disciplinárnom opatrení voči patentovému zástupcovi začatom podľa doterajších predpisov ...

(2)

V konaní o pozastavení výkonu činnosti patentového zástupcu alebo o vyčiarknutí zo zoznamu začatom ...

(3)

V konaní o zápise do zoznamu a o zápise zmien do zoznamu začatom podľa doterajších predpisov ...

§ 64
(1)

Práva, povinnosti a majetok Komory patentových zástupcov zriadenej podľa doterajších právnych ...

(2)

Orgány komory a poradné orgány komory zvolené podľa doterajších predpisov vykonávajú činnosť ...

(3)

Stavovské predpisy prijaté orgánmi komory podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti ...

§ 65
Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 350/1991 Zb. o odmeňovaní patentových zástupcov. ...

Čl. II

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch sa dopĺňa takto:

§ 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu podľa osobitného predpisu14) ...

„14) Článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva. 15) § ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady ...
 • 4a)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 4c)  Zákon č. 136/2010 Z. z.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 7)  § 49 a 50 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  Obchodný zákonník.
 • 9)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 21 Obchodného zákonníka.
 • 12)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore