Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 119/2023 účinný od 15.04.2023 do 31.12.2026

Platnosť od: 14.04.2023
Účinnosť od: 15.04.2023
Účinnosť do: 31.12.2026
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravé životné podmienky, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 119/2023 účinný od 15.04.2023 do 31.12.2026
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 119/2023 s účinnosťou od 15.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. a zákona č. 388/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V celom texte zákona sa slová „identifikačné číslo“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo organizácie“ a slová „metrologické overovanie“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „metrologická kontrola23a)“ v príslušnom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 19 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V celom texte zákona sa vypúšťajú slová „pramenitá voda“, „a pramenitá voda“ a „alebo pramenitá voda“ vo všetkých tvaroch.
3.
V § 1 ods. 1 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „a rádioaktívneho materiálu“.
4.
V § 1 ods. 1 písm. e) sa čiarka za slovami „pitnej vody“ nahrádza slovom „a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5.
V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
činnosť vedúca k ožiareniu je ľudská aktivita, ktorá môže viesť k zvýšeniu ožiarenia fyzických osôb a riadi sa ako plánovaná situácia ožiarenia; za činnosť vedúcu k ožiareniu sa považuje ožiarenie
1.
umelým zdrojom ionizujúceho žiarenia, najmä
1a.
výroba, produkcia, spracovanie, držba, nakladanie, použitie, predaj, skladovanie, preprava, dovoz, distribúcia, vývoz, odstraňovanie a ukladanie rádioaktívneho materiálu,

1b.
výroba a prevádzka elektrického prístroja, ktorý vyžaruje ionizujúce žiarenie a obsahuje súčasti, ktoré pracujú s potenciálovým rozdielom väčším ako 5 kV,

2.
prírodným ionizujúcim žiarením, keď sa prírodné rádionuklidy spracovávajú pre ich rádioaktívne vlastnosti, štiepne vlastnosti alebo množivé vlastnosti,

3.
prírodným rádioaktívnym materiálom,“.

6.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením je pracovná činnosť, ktorá vedie k ožiareniu fyzickej osoby prírodnými zdrojmi žiarenia, ktoré nie je zanedbateľné z hľadiska radiačnej ochrany; zahŕňa spracovanie materiálu obsahujúceho prírodné rádionuklidy, nakladanie s materiálom, v ktorom obsah prírodných rádionuklidov bol zvýšený technologickým procesom, prácu v podzemí, a ožiarenie posádky lietadla alebo posádky kozmickej lode a prácu na pracovisku s ožiarením radónom,“.

Doterajšie písmená e) až bv) sa označujú ako písmená f) až bw).

7.
V § 2 ods. 1 písm. ag) sa vypúšťajú slová „možným zvýšeným“ a slová „z radónu“ sa nahrádzajú slovom „radónom“.
8.
V § 2 ods. 1 písm. ap) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ožiarenie radónom, za pracovisko sa považuje priestor, kde priemerná ročná hodnota objemovej aktivity radónu prekročí referenčnú úroveň 300 Bq.m-3,“.
9.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno ax) vkladá nové písmeno ay), ktoré znie:

„ay)
prírodný rádioaktívny materiál je rádioaktívny materiál, ktorý neobsahuje významné množstvo rádionuklidov iného ako prírodného pôvodu a zároveň ktorý nie je vyňatý spod administratívnej kontroly vrátane rádioaktívneho materiálu, v ktorom objemová aktivita alebo hmotnostná aktivita prírodných rádionuklidov bola zvýšená technologickým procesom,“.

Doterajšie písmená ay) až bw) sa označujú ako písmená az) až bx).

10.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno bb) vkladá nové písmeno bc), ktoré znie:

„bc)
rádioaktívne rezíduum je rádioaktívny materiál, ktorý pochádza z vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu a jeho opätovné použitie nie je vylúčené,“.

Doterajšie písmená bc) až bx) sa označujú ako písmená bd) až by).

11.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno bg) vkladá nové písmeno bh), ktoré znie:

„bh)
rádiologický ukazovateľ v stavebnom materiáli je hmotnostná aktivita Ra-226, Th-232, K-40 a index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu,“.

Doterajšie písmená bh) až by) sa označujú ako písmená bi) až bz).

12.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa slová „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“.
13.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

14.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slová „Regionálny úrad verejného zdravotníctva“ vkladajú slová „Bratislava hlavné mesto“.
15.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,“.
16.
V § 5 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu podľa osobitného predpisu,10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 19 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

17.
V § 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 4 ods. 1 písm. b) a podľa § 4 ods. 2 písm. a)“.
18.
V § 5 písmeno c) znie:

„c)
v rámci národného akčného plánu na obmedzovanie ožiarenia obyvateľstva radónom (ďalej len „národný akčný radónový plán“) sa podieľa na informovaní zdravotníckych pracovníkov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ochrane zdravia pred ožiarením radónom,“.

19.
V § 5 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“.
20.
V § 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „v oblasti radiačnej ochrany“ a slová „pri zabezpečení“ sa nahrádzajú slovami „pri zabezpečovaní“.
21.
V § 5 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
určuje zásadné smery a priority pri zabezpečovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v súvislosti s chorobami z ožiarenia,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

22.
V § 5 písmeno h) znie:

„h)
vykonáva kontrolu plnenia zásadných smerov a priorít pri zabezpečovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v súvislosti s chorobami z ožiarenia.“.

23.
V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a oznámenej podľa § 23 ods. 2“.
24.
V § 6 ods. 1 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „v registrácii alebo“.
25.
V § 6 ods. 1 písm. c) úvodná veta znie: „povoľuje, mení a zrušuje povolenia na“.
26.
V § 6 ods. 1 písmeno d) sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
potvrdenie o zaevidovaní činností, ktoré mu boli oznámené podľa § 23 ods. 2,“.

27.
V § 6 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:

„1.
návrhoch podľa § 32 ods. 4 písm. a) prvého až šiesteho bodu,“.

28.
V § 6 ods. 1 písm. g) siedmom bode sa slová „jeho aktivita je vyššia ako“ nahrádzajú slovami „je prekročená“.
29.
V § 6 ods. 1 písmene h) sa za slovo „ožiarením“ vkladajú slová „a liečbou humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora“.
30.
V § 6 ods. 1 písm. j) sa za slovo „zriaďuje“ vkladajú slová „ako poradný orgán hlavného hygienika Slovenskej republiky“ a vypúšťajú sa slová „a právnickej osoby“.
31.
V § 6 ods. 1 písm. o) sa slová „regionálny úrad verejného zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán radiačnej ochrany uvedený v § 4 ods. 2“.
32.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:

„q)
eviduje činnosti, ktoré mu boli oznámené podľa § 23 ods. 2,

r)
posudzuje
1.
organizačné zmeny a pripravenosť v útvare radiačnej ochrany, útvaroch vykonávajúcich kontrolu a hodnotenie radiačnej situácie a usmerňovanie radiačnej ochrany v jadrovom zariadení v rozsahu povinností držiteľa povolenia podľa tohto zákona,

2.
medzné dávky pracovníkov stanovené prevádzkovateľom alebo zamestnávateľom externých pracovníkov.“.

33.
V § 6 ods. 2 písmená d) a e) znejú:

„d)
uvádza stále zložky monitorovacej siete do režimu monitorovania v núdzovej situácii, a ak je to potrebné, aktivuje aj pohotovostné zložky radiačnej monitorovacej siete,

e)
vykonáva
1.
monitorovanie radiačnej situácie, zbiera a spracováva údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej republike na hodnotenie ožiarenia a hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľov,

2.
stanovovanie
2a.
hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody,

2b.
obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli
2ba.
na hodnotenie ožiarenia osôb a na prevenciu prenikania radónu do stavby,

2bb.
na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,

2c.
obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín podľa tohto zákona,

2d.
radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na
2da.
prevenciu prenikania radónu do stavby,

2db.
ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,

2e.
osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo z iného prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia,

3.
meranie
3a.
fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 písm. e),

3b.
a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia,“.

34.
V § 6 ods. 2 písm. j) sa slová „ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „raz za päť rokov“.
35.
V § 6 ods. 2 písm. k) prvom bode sa slová „na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „z hľadiska radiačnej ochrany“.
36.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
reguluje ožiarenie radónom a podieľa sa na informovaní a vzdelávaní odborníkov v stavebníctve podieľajúcich sa na výstavbe budov, na kontrole stavebných materiálov a na vývoji metód a technológie na znižovanie ožiarenia radónom, učiteľov, pracovníkov realitných kancelárií a laickej verejnosti o radónovej problematike v pobytových priestoroch a na pracoviskách.“.

37.
V § 7 ods. 1 úvodnej vete sa slová „podľa § 4 ods. 2 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 písm. a) až d)“ a vypúšťajú sa slová „a úrad v územnom obvode Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja“.
38.
V § 7 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a 2“.
39.
V § 7 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
činnosti v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením okrem kozmického žiarenia,“.

40.
V § 7 ods. 1 písm. c) úvodná veta znie: „povoľuje, mení a zrušuje povolenia na“.
41.
V § 7 ods. 1 písm. d) úvodná veta znie: „registruje, mení a zrušuje rozhodnutia o registrácii na“.
42.
V § 7 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 2 a 7,“.
43.
V § 7 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
potvrdenia o zaevidovaní oznámenej činnosti,“.

44.
V § 7 ods. 1 písm. i) druhom bode sa slová „priestorov s vysokými aktivitami radónu v ovzduší“ nahrádzajú slovami „pobytových priestorov“.
45.
V § 7 ods. 1 písm. i) treťom a štvrtom bode sa slová „so zvýšeným ožiarením“ nahrádzajú slovami „s ožiarením“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a radónom“.
46.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ako stála zložka“.
47.
V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
vykonáva
1.
monitorovanie radiačnej situácie, zbiera údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej republike na hodnotenie ožiarenia a hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľov a poskytuje ich ústrediu radiačnej monitorovacej siete,

2.
stanovovanie
2a.
hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody,

2b.
obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli
2ba.
na hodnotenie ožiarenia osôb a na prevenciu prenikania radónu do stavby,

2bb.
na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,

2c.
obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín podľa tohto zákona,

2d.
radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na
2da.
prevenciu prenikania radónu do stavby,

2db.
ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,

2e.
osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo z iného prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia,

3.
meranie
3a.
fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 písm. e),

3b.
a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia,“.

48.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
reguluje ožiarenie radónom a podieľa sa na informovaní a vzdelávaní odborníkov v stavebníctve podieľajúcich sa na výstavbe budov, na kontrole stavebných materiálov a na vývoji metód a technológie na znižovanie ožiarenia radónom, učiteľov, pracovníkov realitných kancelárií a laickej verejnosti o radónovej problematike v pobytových priestoroch a na pracoviskách.“.

49.
V § 8 písmená a) a b) znejú:

„a)
vykonávajú štátny dozor pri
1.
vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu,

2.
poskytovaní služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

b)
kontrolujú
1.
plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a prevádzkových predpisov,

2.
dodržiavanie limitov a podmienok na pracoviskách podľa písmena a),“.

50.
V § 8 písm. c) úvodná veta znie: „povoľujú, menia a zrušujú povolenia na“.
51.
V § 8 písm. d) sa za slovo „registrujú“ vkladá čiarka a slová „menia a zrušujú rozhodnutia o registrácii na“.
52.
V § 8 písm. j) prvý bod znie:

„1.
kópie
1a.
potvrdení o zaevidovaní oznámenej činnosti,

1b.
rozhodnutí o registrácii,

1c.
povolení,“.

53.
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
v oblasti radiačnej ochrany povoľuje, mení a zrušuje povolenia na
1.
prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok15) podľa § 28 ods. 7,

2.
poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods. 1 písm. a), c) a d),“.

54.
V § 9 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:

„2.
centrálny register schválených typov obalových súborov16) na prepravu rádioaktívnych látok,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 15 ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z.“.

55.
V § 9 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slovo „príprave“ nahrádza slovom „aktualizácii“, a vypúšťajú sa slová „a na informovaní a vzdelávaní verejnosti a odborníkov podieľajúcich sa na výstavbe budov, na kontrole stavebných materiálov a na vývoji metód a technológie na znižovanie ožiarenia z radónu,“.
56.
V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
potvrdzuje
1.
štandardné formuláre podľa § 103 ods. 7 v súčinnosti s príslušným orgánom radiačnej ochrany,

2.
štandardné dokumenty podľa § 103 ods. 8,“.

57.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h)
schvaľuje typy obalových súborov na prepravu rádioaktívnych materiálov okrem jadrových materiálov17a) a rádioaktívnych odpadov z jadrového zariadenia podľa § 32a ods. 2,

i)
vydáva záväzné stanovisko k bezpečnostným plánom na prepravu podľa § 104.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 11 zákona č. 541/2004 Z. z.“.

58.
V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
povoľuje, mení a zrušuje povolenia na
1.
distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné oznámenie, registrácia alebo povolenie podľa § 28 ods. 6 písm. a),

2.
dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín podľa § 28 ods. 6 písm. b),“.

59.
V § 10 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b)
zdrojoch ionizujúceho žiarenia,

c)
spotrebných výrobkoch s pridaným rádionuklidom,“.

60.
V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „zoznam“ nahrádza slovom „register“, v písmene b) sa vypúšťajú slová „možným zvýšeným“ a slová „z radónu“ sa nahrádzajú slovom „radónom“.
61.
V § 11 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa slovo „evidenciu“ nahrádza slovom „register“.
62.
V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „centrálnych“.
63.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:

„d)
titul, vzdelanie,

e)
zamestnanie,

f)
pohlavie,

g)
dátum a miesto narodenia.“.

64.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

65.
V § 11 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „evidencie“ nahrádza slovom „registrov“.
66.
V § 11 ods. 4 sa za slová „spôsobilých osôb“ vkladajú slová „v oblasti radiačnej ochrany“.
67.
V § 11 odsek 5 znie:

„(5)
Dotknutými osobami sú zamestnanci, fyzické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí nezamestnávajú iné osoby, držitelia povolenia na poskytovanie odbornej prípravy, držitelia povolenia na vykonávanie osobnej dozimetrie a držitelia povolenia na stanovenie dávok pracovníkov z prírodných zdrojov žiarenia; okruh dotknutých osôb je určený potrebami radiačnej ochrany.“.

68.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „ochrane zdravia“ nahrádzajú slovami „radiačnej ochrane“.
69.
V § 12 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
radiačnej ochrane pracovníkov a jednotlivcov z obyvateľstva pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu,“.

70.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) až g).
71.
V § 12 odsek 2 znie:

„(2)
Príslušný orgán radiačnej ochrany podľa svojej pôsobnosti na svojom webovom sídle ďalej sprístupňuje
a)
rámcový plán previerok pracovísk a významné skutočnosti zistené pri výkone štátneho dozoru,

b)
o fyzických osobách – podnikateľoch a právnických osobách, ktoré poskytujú služby dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, tieto údaje:
1.
obchodné meno,

2.
adresu,

3.
číslo a dátum vydania rozhodnutia o registrácii alebo povolenia,

c)
údaje z monitorovania radiačnej situácie,

d)
údaje o pitnej vode,

e)
informácie podľa § 7 ods. 4,

f)
výročné správy.“.

72.
V § 14 ods. 7 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a text za bodkočiarkou sa vypúšťa.
73.
V § 15 ods. 13 v písm. a) druhom bode sa vypúšťa slovo „biomedicínskeho“.
74.
V § 16 ods. 4 sa slová „§ 91 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 3“.
75.
V § 16 ods. 7 sa za slovo „účastníka“ vkladá slovo „biomedicínskeho“.
76.
V § 17 odsek 1 znie:

„(1)
Na optimalizáciu radiačnej ochrany v núdzovej situácii ožiarenia alebo v existujúcej situácii ožiarenia, úrad môže určiť referenčné úrovne.“.

77.
V § 17 ods. 2 druhá veta znie: „Pri optimalizácii radiačnej ochrany sa uprednostňuje optimalizácia ožiarenia nad referenčnou úrovňou, pričom sa naďalej vykonáva aj optimalizácia ožiarenia pod referenčnou úrovňou.“.
78.
V § 17 odsek 3 znie:

„(3)
Referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia obyvateľov vyjadrené efektívnou dávkou na obyvateľa sa určujú takto:
a)
20 mSv za rok v núdzovej situácii ožiarenia, ktorá vznikne v dôsledku radiačnej havárie inej ako podľa písmena b) alebo v dôsledku nelegálneho použitia zdroja ionizujúceho žiarenia alebo teroristického činu, alebo zneužitia zdroja ionizujúceho žiarenia,

b)
100 mSv za rok v núdzovej situácii ožiarenia, ktorá vznikne v dôsledku radiačnej havárie v jadrovom zariadení,

c)
v rozsahu 1 až 20 mSv za rok v existujúcej situácii ožiarenia, ktorá je následkom núdzovej situácie ožiarenia.“.

79.
V § 17 ods. 6 písm. c) sa pred slovo „dávky“ vkladá slovo „efektívne“.
80.
V § 22 odsek 1 znie:

„(1)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá nie je podľa § 24 oslobodená od oznamovacej povinnosti, alebo poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, je povinná
a)
oznámiť vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 23,

b)
požiadať o rozhodnutie o registrácii podľa § 25 alebo

c)
požiadať o povolenie podľa § 28, 29 a 33.“.

81.
V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vedúca k ožiareniu“.
82.
V § 23 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „vedúcej k ožiareniu“.
83.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa za slovo „žiariča“ vkladajú slová „alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič“.
84.
V § 23 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „výrobné čísla, ak sú uvedené,“.
85.
V § 23 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
meno, priezvisko, kontaktné údaje osoby zodpovednej za vykonávanie oznámenej činnosti.“.

86.
V § 23 ods. 6 písm. c) sa slová „údaje o zamestnancovi“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko a kontaktné údaje odborného zástupcu alebo zamestnanca“.
87.
V § 23 odsek 7 znie:

„(7)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko, na ktorom je alebo na ktorom môže byť pracovník vystavený ožiareniu prírodným ionizujúcim žiarením alebo radónom, oznamuje príslušnému orgánu radiačnej ochrany údaje o pracovisku a ďalšie skutočnosti podľa § 123 až 127.“.

88.
V § 23 ods. 8 sa za slovo „oznámenie“ vkladajú slová „podľa odsekov 1, 2 a 7“.
89.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „povolenia, registrácie alebo“.
90.
V § 24 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

91.
V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo veterinárneho röntgenového prístroja“.
92.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
veterinárneho röntgenového prístroja.“.

93.
V § 25 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „stanovenie“ a v písm. a) až d) sa na začiatku textu dopĺňa slovo „stanovenie“.
94.
V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e)
merania fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov z prírodných zdrojov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 písm. e),

f)
merania a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia.“.

95.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najmenej 15 dní pred začatím činnosti“.
96.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „žiadateľ o registráciu“) najmenej 15 dní pred poskytovaním tejto služby“.
97.
V § 26 ods. 6 sa slová „úspešne absolvovala vysokoškolské štúdium“ nahrádzajú slovami „získala vysokoškolské vzdelanie“.
98.
V § 26 ods. 7 a 9 písm. e) a f) sa slová „meno, priezvisko a bydlisko“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko“.
99.
V § 26 ods. 8 písm. b) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
100.
V § 26 ods. 10 písm. a) sa za slovo „vzdelaní“ a písm. b) sa za slovo „doklad“ vkladajú slová „odborného garanta“.
101.
V § 26 ods. 10 písm. d) sa slová „vzorový protokol o skúške alebo iný spôsob oznamovania výsledku stanovenia“ nahrádzajú slovami „vzorový protokol o výsledkoch stanovenia“.
102.
V § 26 ods. 11 písm. e) sa slová „vzorov protokolov o skúške alebo iného spôsobu oznamovania výsledkov stanovenia“ nahrádzajú slovami „vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia“.
103.
V § 26 ods. 13 sa vypúšťajú slová „žiadateľ o registráciu alebo ním určený odborný garant spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti“.
104.
V § 26 ods. 14 úvodná veta znie: „Rozhodnutie o registrácii obsahuje“.
105.
V § 26 ods. 14 písm. e) znie:

„e)
meno, priezvisko a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu pre registrovanú činnosť vedúcu k ožiareniu alebo číslo dokladu o absolvovaní odbornej prípravy odborného garanta pre registrovanú službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,“.

106.
V § 26 sa odsek 14 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
podmienky na vykonávanie registrovanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo na poskytovanie registrovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.“.

107.
V § 26 ods. 15 sa slovo „registrácie“ nahrádza slovami „rozhodnutia o registrácii“.
108.
V § 26 ods. 16 sa slovo „Registrácia“ nahrádza slovami „Rozhodnutie o registrácii“.
109.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 17 až 19, ktoré znejú:

„(17)
Bez právoplatného rozhodnutia o registrácii nie je možné vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu ani poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany.

(18)
Ak orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) vykonáva stanovovanie podľa § 25 ods. 2, musí zamestnávať pracovníka, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore a mať doklad o akreditácii; ak nemá doklad o akreditácii, musí splniť požiadavky podľa odseku 11.

(19)
Ak orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c), vykonáva stanovovanie podľa § 29 ods. 1 písm. c), musí
a)
zamestnávať pracovníka, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore,

b)
mať doklady o akreditácii; ak doklady o akreditácii nemá, musí mať
1.
doklady o metrologickej kontrole používaných meradiel,

2.
doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,

3.
popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,

4.
popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,

5.
spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorov protokolov o skúške alebo iného spôsobu oznamovania výsledkov stanovenia, výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.“.

110.
V § 27 ods. 5 a 6 sa slovo „registrácie“ nahrádza slovami „rozhodnutia o registrácii“ a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane príslušnej časti upravenej dokumentácie“.
111.
V § 27 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

„(7)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vykoná zmenu rozhodnutia o registrácii činnosti vedúcej k ožiareniu, ak žiadosť o zmenu registrácie má požadované náležitosti, žiadateľ o zmenu registrácie preukázal splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany a žiadateľ o zmenu registrácie alebo ním určený odborný zástupca spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti.

(8)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vykoná zmenu rozhodnutia o registrácii služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, ak žiadosť o zmenu registrácie má požadované náležitosti a žiadateľ o zmenu registrácie preukázal splnenie požiadaviek.

(9)
Ak žiadateľ žiada o zmenu rozhodnutia o registrácii, ktoré už bolo zmenené, môže príslušný orgán radiačnej ochrany z vlastného podnetu, alebo na podnet žiadateľa, vydať nové rozhodnutie o registrácii, ak to umožňuje posúdená dokumentácia alebo predložená dokumentácia alebo iné podklady potrebné na vydanie nového rozhodnutia o registrácii.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 10 až 12.

112.
V § 27 ods. 10 úvodnej vete a odseku 11 úvodnej vete sa slovo „registráciu“ nahrádza slovami „rozhodnutie o registrácii“, v ods. 11 písm. a) sa slovo „registrácie“ nahrádza slovami „rozhodnutia o registrácii“, odseku 12 úvodnej vete sa slovo „Registrácia“ nahrádza slovami „Rozhodnutie o registrácii“ a v ods. 12 písm. c) sa slovo „registrácie“ nahrádza slovami „rozhodnutia o registrácii“.
113.
V § 28 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo výrobu technologického zariadenia, ktorej súčasťou je inštalácia zdroja ionizujúceho žiarenia,“.

114.
V § 28 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem servisnej činnosti pre generátory žiarenia, ktorá nie je spojená s ožiarením osôb,“.

115.
V § 28 ods. 3 písmeno f) znie:

„f)
odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na ožarovanie predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín, ožarovanie krvi alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na účely výskumu a vývoja alebo na technický účel,“.

116.
V § 28 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „vopred nešpecifikovanom“ a slová „(ďalej len „dočasné pracovisko“)“.
117.
V § 28 odsek 4 znie:

„(4)
Povolenie príslušného regionálneho úradu je potrebné pri lekárskom ožiarení na
a)
používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii,

b)
odber, skladovanie a používanie zdroja ionizujúceho žiarenia v radiačnej onkológii,

c)
odber, skladovanie a používanie zdroja ionizujúceho žiarenia v nukleárnej medicíne.“.

118.
V § 28 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

„a)
uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu, spod administratívnej kontroly a na uvoľňovanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom spod administratívnej kontroly,

b)
zmiešavanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu,“.

119.
V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením,“.

120.
V § 30 odsek 4 znie:

„(4)
Odborným garantom môže byť fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore príslušnom na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a absolvovala odbornú prípravu v radiačnej ochrane (ďalej len „odborná príprava“); doklad o absolvovaní odbornej prípravy nemôže byť starší ako päť rokov.“.

121.
V § 30 ods. 5 písm. f) sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „kontaktné údaje, číslo a dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti“.
122.
V § 30 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
meno a priezvisko, kontaktné údaje, číslo a dátum vydania dokladu o absolvovaní odbornej prípravy odborného garanta.“.

123.
V § 30 ods. 6 písm. b) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
124.
V § 30 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
doklad preukazujúci jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu podľa odseku 3.“.

125.
V § 30 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 18 sa označujú ako odseky 7 až 17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

126.
V § 30 ods. 7 písm. b) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
127.
V § 30 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
doklad o vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy, ktorý nemôže byť starší ako päť rokov.“.

128.
V § 30 ods. 8 úvodnej vete sa za slová „s vysokoaktívnym žiaričom“ vkladajú slová „s polčasom premeny dlhším ako 120 dní“.
129.
V § 30 ods. 8 písm. c) sa vypúšťa slovo „inštitucionálneho“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

130.
V § 30 odseky 12 a 13 znejú:

„(12)
Úrad vydá povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29, ak žiadosť má požadované náležitosti; ak ide o žiadosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) až d), ak žiadateľ alebo jeho odborný garant spĺňa podmienky podľa odseku 4.“.

(13)
Orgány radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) podľa svojej pôsobnosti vydajú povolenie podľa § 28 ods. 2 písm. i) a j), § 28 ods. 3 písm. a) až e) a písm. g), § 28 ods. 4 a § 29 ods. 1 písm. a); ministerstvo dopravy vydá povolenie aj podľa § 28 ods. 7 a § 29 ods. 1 písm. a), c) a d) za podmienok uvedených v odsekoch 10 až 13, ak v odseku 20 nie je ustanovené inak.“.

131.
V § 30 ods. 15 písm. f) a ods. 16 písm. e) sa vypúšťajú slová „a bydlisko“.
132.
§ 30 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:

„(18)
Vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu a poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany môže držiteľ povolenia začať až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.

(19)
Ministerstvo dopravy vydá povolenie podľa § 29 ods. 1 písm. a), ak žiadosť má požadované náležitosti a ak žiadateľ alebo jeho odborný garant spĺňa podmienky podľa odseku 4.“.

133.
V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „K žiadosti o vykonanie zmeny je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú vrátane príslušnej časti upravenej dokumentácie.“.
134.
V § 31 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vykoná zmenu povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej ožiareniu, ak žiadosť o zmenu povolenia má požadované náležitosti, žiadateľ o zmenu povolenia preukázal splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany a on alebo ním určený odborný zástupca spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti.

(5)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vykoná zmenu povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, ak žiadosť o zmenu povolenia má požadované náležitosti a žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek.

(6)
Ak žiadateľ žiada o zmenu povolenia, ktoré už bolo zmenené, môže príslušný orgán radiačnej ochrany z vlastného podnetu, alebo na podnet žiadateľa, vydať nové povolenie, ak to umožňuje posúdená dokumentácia alebo predložená dokumentácia alebo iné podklady potrebné na vydanie nového povolenia.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.

135.
V § 31 ods. 8 písmeno c) znie:

„c)
rozhodnutím príslušného orgánu radiačnej ochrany o zrušení povolenia.“.

136.
V § 32 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa deviatym a desiatym bodom, ktoré znejú:

„9.
organizačné zmeny a pripravenosť v útvare radiačnej ochrany, útvaroch vykonávajúcich kontrolu a hodnotenie radiačnej situácie a usmerňovanie radiačnej ochrany v jadrovom zariadení, v rozsahu povinností držiteľa povolenia podľa tohto zákona,

10.
medzné dávky pre pracovníkov stanovené prevádzkovateľom alebo zamestnávateľom externých pracovníkov,“.

137.
V § 32 ods. 4 písm. a) šiestom bode sa za slová „návrhu na vykonávanie lekárskeho ožiarenia“ vkladajú slová „a liečby humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora“.
138.
V § 32 ods. 5 písm. a) sa slová „podľa § 28 ods. 3 písm. a) až e), a § 28 ods. 4 písm. b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „podľa § 28 ods. 3 písm. a) až f) a h) a § 28 ods. 4 písm. b) a c)“.
139.
V § 32 ods. 6 písm. a) pred slovami „spod administratívnej kontroly“ sa vypúšťajú slová „z pracoviska“.
140.
V § 32 ods. 9 písm. b) sa vypúšťa slovo „bydlisko,“ a v písm. c) sa vypúšťajú slová „a bydlisko“.
141.
V § 32 ods. 9 písm. e) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
142.
V § 32 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.

143.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:

㤠32a
(1)
Ministerstvo dopravy vydáva záväzné stanovisko k bezpečnostným plánom na prepravu podľa § 104.

(2)
Ministerstvo dopravy v rozsahu svojej pôsobnosti rozhoduje o návrhu na schválenie typu obalového súboru na prepravu rádioaktívnych materiálov okrem jadrových materiálov17a) a rádioaktívnych odpadov z jadrového zariadenia, ak je takéto schválenie potrebné podľa osobitných predpisov.29a)

(3)
Žiadosť o schválenie typu obalového súboru obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,

b)
identifikačné údaje výrobcu obalového súboru v rozsahu podľa písmena a), ak je výrobca rozdielny od žiadateľa,

c)
opis predmetu posudzovania,

d)
dokumentáciu podľa prílohy č. 6.

(4)
Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 1 je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

(5)
Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 je 12 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti; v zvlášť zložitých prípadoch môže ministerstvo dopravy túto lehotu predĺžiť o ďalších šesť mesiacov a predĺženie lehoty bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.

(6)
Rozhodnutie o schválení typu obalového súboru podľa odseku 2 sa vydáva najviac na päť rokov.

(7)
Ministerstvo dopravy musí byť informované o sériovom čísle každého obalového súboru vyrobeného podľa ním schváleného typu. Držiteľ rozhodnutia o schválení typu obalového súboru je povinný informovať ministerstvo dopravy.

(8)
Rozhodnutie vydané podľa odseku 2 obsahuje informácie podľa osobitných predpisov.29a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Napríklad Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (oznámenie č. 243/1996 Z. z.), Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z.), Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (oznámenie č. 61/1991 Zb.).“.

144.
V § 33 ods. 2 sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
145.
V § 33 ods. 3 písm. b) sa slová „aby sa pri bežnom používaní zabezpečilo minimalizovanie ožiarenia a pravdepodobnosti následkov zneužitia alebo následkov havarijného ožiarenia“ nahrádzajú slovami „aby sa minimalizovalo ožiarenie pri bežnom používaní a aby sa minimalizovala pravdepodobnosť vzniku následkov ožiarenia pri nesprávnom používaní alebo nehode,“.
146.
V § 34 odsek 5 znie:

„(5)
Riedenie rádioaktívnej látky uvoľňovanej z pracoviska na dosiahnutie uvoľňovacej úrovne je zakázané.“.

147.
V § 35 odsek 3 znie:

„(3)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe oznámenia prevádzkuje pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením alebo pracovisko s ožiarením radónom, je povinná
a)
osobne alebo prostredníctvom zamestnanca povereného plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zabezpečiť, aby radiačná ochrana pracovníkov zodpovedala požiadavkám podľa § 125 alebo 126,

b)
zabezpečiť odbornú prípravu a najmenej jedenkrát za päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu zamestnanca povereného plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou.“.

148.
V § 36 ods. 1 písm. b) druhom bode sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
149.
V § 36 ods. 1 písm. f) sa slová „preberacej skúšky, pravidelnej skúšky dlhodobej stability a kontroly prevádzkovej bezpečnosti“ nahrádzajú slovom „skúšok“.
150.
V § 36 ods. 1 písm. j) sa slová „podľa prílohy č. 6 časti 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
151.
V § 36 ods. 1 písm. l) sa slovo „obmedzovať“ nahrádza slovom „minimalizovať“.
152.
V § 36 ods. 1 písm. m) sa vypúšťa slovo „inštitucionálny“.
153.
V § 36 ods. 1 písmeno w) znie:

„w)
zabezpečiť
1.
informovanie a školenie pracovníkov kategórie A a B v oblasti radiačnej ochrany najmenej raz ročne,

2.
aktualizačnú odbornú prípravu odborného zástupcu, osoby poverenej zamestnávateľom externých pracovníkov plnením úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zamestnancov podľa § 70 ods. 3 a osoby zodpovednej za zabezpečenie radiačnej ochrany (ďalej len „osoba s priamou zodpovednosťou“) najmenej jedenkrát za päť rokov,

3.
aktualizačnú odbornú prípravu osoby poverenej funkciou odborného garanta držiteľa registrácie na stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody najmenej jedenkrát za päť rokov,“.

154.
V § 36 ods.1 písm. y) znie:

„y)
zabezpečiť pred zrušením pracoviska likvidáciu zdroja ionizujúceho žiarenia a likvidáciu rádioaktívneho odpadu a vykonať dekontamináciu pracovných plôch a priestorov, technologických a technických zariadení, v ktorých sa vykonávala činnosť s otvoreným žiaričom na úroveň nižšiu ako sú uvoľňovacie úrovne podľa prílohy č. 5,“.

155.
V § 36 ods. 1 písmeno ae) znie:

„ae)
oznamovať najmenej 24 hodín vopred príslušnému regionálnemu úradu alebo príslušnému orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho pôsobnosti
1.
vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na dočasnom pracovisku,

2.
nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia alebo jeho odovzdanie inej osobe,

3.
zrušenie pracoviska,“.

156.
V § 36 ods. 1 písm. af) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 107“.
157.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Držiteľ registrácie, ktorý poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 písm. d) a e), je povinný bezodkladne informovať vlastníka budovy a príslušný regionálny úrad o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy, ak zistí prekročenie referenčnej úrovne objemovej aktivity radónu 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.“.

158.
V § 37 sa vypúšťa písmeno f).
159.
V § 38 ods. 2 písm. d) sa slová „ich vymretí“ nahrádza slovami „dosiahnutí oslobodzovacej úrovne“.
160.
V § 39 písm. d) sa slová „podľa prílohy č. 6 časti 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
161.
V § 40 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pridelené osobné dozimetre,“.
162.
V § 41 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
dôležitosti oznámenia úmyslu dojčiť dieťa vzhľadom na možné riziká ožiarenia dojčaťa po príjme rádionuklidov alebo po telesnej kontaminácii, ak sa pracovníčka, ktorá dojčí, môže pri práci kontaminovať rádioaktívnou látkou.“.

163.
V § 41 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a), b) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a), b), e) až g)“.
164.
V § 41 ods. 3 sa slovo „zamestnávateľ“ nahrádza slovom „prevádzkovateľ“.
165.
V § 42 ods. 3 písm. i) sa slová „podľa prílohy č. 6 časti 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
166.
V § 42 ods. 3 písmeno k) znie:

„k)
kontrolu vykonávania skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 85,“.

167.
V § 44 ods. 1 a 4 sa číslo „49“ nahrádza číslom „48“.
168.
V § 45 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „bydlisko“ a ods. 4 sa vypúšťa slovo „ukončené“.
169.
V § 46 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
170.
§ 47 až 49 vrátane nadpisov znejú:

㤠47
Uznávanie odbornej spôsobilosti v osobitných prípadoch
(1)
Príslušný orgán radiačnej ochrany môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ak žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1 písm. a), b) a f) predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy nie starší ako dva roky.

(2)
Žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1, ktorý absolvoval štúdium zubného lekárstva po 31. decembri 2018, nemusí vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou, ak predloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorého súčasťou je osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v radiačnej ochrane počas štúdia v rozsahu schválenom osnovami štúdia, a potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 písm. d).

§ 48
Uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine
(1)
Príslušný orgán radiačnej ochrany môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ak osoba, ktorá má v úmysle vykonávať funkciu odborného zástupcu alebo funkciu osoby s priamou zodpovednosťou, a ktorá získala odbornú spôsobilosť v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, požiada o uznanie odbornej spôsobilosti.

(2)
K žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii a ďalšie doklady umožňujúce posúdenie, či obsah a rozsah získaných teoretických a praktických vedomostí zodpovedá požiadavkám na odbornú spôsobilosť.

(3)
Skúšobná komisia podľa § 46 posúdi predložené doklady. O priebehu a výsledku posúdenia podľa odseku 2 vyhotoví zápisnicu.

(4)
Ak skúšobná komisia uzná odbornú spôsobilosť získanú v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, postupuje podľa § 49 ods. 3.

(5)
Ak príslušný orgán radiačnej ochrany odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 neuzná, musí žiadateľ absolvovať odbornú prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti.

§ 49
Vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe, ktorá splnila požiadavky podľa § 44 ods. 1, osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky overujúcej odbornú spôsobilosť.

(2)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe uvedenej v § 47 osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky, ak skúšobná komisia na základe posúdenia predložených dokladov uzná, že žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti získal teoretické aj praktické vedomosti v požadovanom rozsahu pre príslušnú registrovanú činnosť do 30 dní odo dňa podania žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti.

(3)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe uvedenej v § 48 osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky, ak skúšobná komisia na základe posúdenia predložených dokladov uzná jej odbornú spôsobilosť získanú v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii do 30 dní odo dňa podania žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti.

(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia, druh odbornej spôsobilosti podľa § 44, na ktorú sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva, evidenčné číslo, dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti a informáciu o platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(5)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas.

(6)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vyznačí vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v registri odborne spôsobilých osôb.

(7)
Register odborne spôsobilých osôb obsahuje
a)
evidenčné číslo, dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti a informáciu o platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

b)
druh odbornej spôsobilosti podľa § 44, na ktorú sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva,

c)
meno, priezvisko, titul a kontaktné údaje odborne spôsobilej osoby,

d)
vyznačenie dátumu a dôvodu odobratia alebo zániku osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(8)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný absolvovať každých päť rokov od dátumu vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu určenom v § 54 ods. 2.

(9)
Príslušný orgán radiačnej ochrany odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak
a)
dodatočne zistí, že žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,

b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

c)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu.

(10)
Ak príslušný orgán radiačnej ochrany odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v registri odborne spôsobilých osôb vyznačí odobratie a uvedie dátum a dôvod odobratia.

(11)
Osoba, ktorej príslušný orgán radiačnej ochrany odobral osvedčenie o odbornej spôsobilosti, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí
a)
šiestich mesiacov odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 9 písm. a) a c),

b)
jedného roka odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 9 písm. b).

(12)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.“.

171.
V § 50 odsek 3 znie:

„(3)
Ak osoba s priamou zodpovednosťou neabsolvuje aktualizačnú odbornú prípravu, nemôže vykonávať sústavný dozor.“.

172.
§ 51 vrátane nadpisu znie:

㤠51
Expert na radiačnú ochranu
(1)
Expert na radiačnú ochranu je fyzická osoba schopná poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany, ktorej odbornosť uznala komisia zriadená podľa § 6 ods. 1 písm. j); členov komisie vymenúva ad hoc hlavný hygienik Slovenskej republiky. Komisia má najmenej troch členov, z toho dvaja členovia musia byť nezávislí externí odborníci z príslušnej oblasti radiačnej ochrany s najmenej desaťročnou praxou. Podrobnosti o činnosti komisie upraví štatút, ktorý vydá úrad.

(2)
Na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(3)
Žiadateľ o uznanie experta na radiačnú ochranu musí preukázať
a)
znalosti, skúsenosti a zručnosti v príslušnej oblasti radiačnej ochrany podľa odseku 13 v rozsahu zodpovedajúcom vybranej poradenskej činnosti podľa odseku 14,

b)
najmenej desať rokov nepretržitého poskytovania poradenskej činnosti v oblasti radiačnej ochrany pred podaním žiadosti.

(4)
Žiadosť o uznanie experta na radiačnú ochranu obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

b)
vymedzenie plánovaného poskytovania odborného poradenstva v príslušnej oblasti radiačnej ochrany podľa odseku 13 v rozsahu zodpovedajúcom vybranej poradenskej činnosti podľa odseku 14.

(5)
Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 priloží
a)
overenú kópiu dokladu o vzdelaní,32)

b)
overenú kópiu dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,33)

c)
popis odbornej praxe, doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

d)
doklady preukazujúce znalosti z príslušných oblastí radiačnej ochrany, ako sú prehľady odborných publikácií, certifikáty, prednášková činnosť, doklady o absolvovaní odborných kurzov a iných odborných aktivít v oblasti radiačnej ochrany, v ktorej plánuje poskytovať odborné poradenstvo.

(6)
Komisia overuje schopnosť žiadateľa o uznanie experta na radiačnú ochranu poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany
a)
posúdením
1.
úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

2.
splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov podľa odseku 5, a

b)
ústnou skúškou.

(7)
Žiadateľovi o uznanie experta na radiačnú ochranu, ktorého schopnosť poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany komisia overila a uznala jeho odbornosť, úrad na návrh komisie vydá oprávnenie experta na radiačnú ochranu (ďalej len „certifikát“), ktoré obsahuje
a)
meno, priezvisko a bydlisko osoby,

b)
vymedzenie príslušnej oblasti radiačnej ochrany, v ktorej môže poskytovať odborné poradenstvo,

c)
číslo certifikátu, dátum jeho vydania a platnosť.

(8)
Expertom na radiačnú ochranu sa osoba stáva dňom vydania certifikátu. Platnosť certifikátu je desať rokov odo dňa jeho vydania; platnosť certifikátu nie je možné predĺžiť.

(9)
Úrad zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu fyzickú osobu, ktorej vydal certifikát vrátane oblasti radiačnej ochrany, v ktorej je oprávnená poskytovať odborné poradenstvo.

(10)
Expert na radiačnú ochranu je počas platnosti certifikátu povinný
a)
zabezpečiť nestrannosť poskytovania poradenstva,

b)
mať príslušné technické vybavenie, ak je to na poskytovanie poradenstva potrebné.

(11)
Úrad odoberie certifikát, ak expert na radiačnú ochranu
a)
opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona,

b)
stratil spôsobilosť na právne úkony,

c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

d)
bol zapísaný do registra expertov na radiačnú ochranu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch alebo pri ústnom pohovore,

e)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

f)
požiadal o vyčiarknutie z registra expertov na radiačnú ochranu.

(12)
Ak úrad odoberie certifikát, v registri expertov na radiačnú ochranu vyznačí odobratie a uvedie dátum a dôvod odobratia.

(13)
Oblasti poskytovania odborného poradenstva sú:
a)
radiačná ochrana v jadrových zariadeniach,

b)
radiačná ochrana pri lekárskom ožiarení,

c)
radiačná ochrana na pracoviskách s generátormi ionizujúceho žiarenia a uzavretými žiaričmi okrem pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,

d)
radiačná ochrana na pracoviskách s otvorenými žiaričmi okrem pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,

e)
radiačná ochrana pracovníkov na pracoviskách s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením,

f)
ochrana obyvateľov pred ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením.

(14)
Odborné poradenstvo experta na radiačnú ochranu zahŕňa
a)
optimalizáciu ožiarenia a stanovenie medzných dávok,

b)
plánovanie zriadenia nového pracoviska a prípravu technických požiadaviek k návrhu na zriadenie nového pracoviska,

c)
schvaľovanie nového zdroja ionizujúceho žiarenia alebo modifikovaného zdroja ionizujúceho žiarenia a jeho uvedenie do prevádzky z hľadiska technických kontrol, konštrukčných vlastností, bezpečnostných prvkov a výstražných zariadení významných z hľadiska radiačnej ochrany,

d)
vymedzenie ochranných pásiem,

e)
kategorizáciu pracovníkov,

f)
prípravu prevádzkovej dokumentácie a analýz rizika,

g)
posudzovanie rizika práce a pracovných postupov na jej zaradenie do kategórie rizika pre pracovnú zdravotnú službu alebo na vypracovanie prevádzkovej dokumentácie alebo projektu pracoviska,

h)
posudzovanie pracovných podmienok tehotných pracovníčok a dojčiacich pracovníčok,

i)
radiačnú ochranu pri lekárskom ožiarení a nelekárskom ožiarení,

j)
ochranu pacientov,

k)
zabezpečovanie kvality a kontrolu kvality,

l)
spracovanie technických požiadaviek a zabezpečenie výberu prístrojového vybavenia potrebného na vykonávanie meraní v oblasti radiačnej ochrany,

m)
optimalizáciu radiačnej ochrany pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie,

n)
programy školenia a školenie pracovníkov,

o)
programy monitorovania pracoviska a osobnú dozimetriu pracovníkov,

p)
používanie dozimetrických prístrojov a zariadení na monitorovanie žiarenia,

q)
program monitorovania životného prostredia,

r)
hodnotenie zdravotného rizika, ktoré vyplýva z prekročenia rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody,

s)
opatrenia týkajúce sa nakladania s rádioaktívnym odpadom,

t)
pripravenosť na odozvu na núdzovú situáciu, opatrenia na predchádzanie radiačnej mimoriadnej udalosti,

u)
vyšetrovanie a analýzu významných udalostí a núdzových situácií a navrhovanie nápravných opatrení.

(15)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, môže zabezpečiť plnenie konkrétnych úloh súvisiacich s radiačnou ochranou pracovníkov alebo obyvateľov aj prostredníctvom experta na radiačnú ochranu.“.

173.
V § 52 nadpise sa slová „odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „dokladov, oprávnení alebo certifikátov“.
174.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorá sa povoľuje podľa § 29 ods. 1 písm. c), môže túto službu poskytovať v Slovenskej republike, ak
a)
požiada úrad o uznanie oprávnenia vydaného príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, a o spôsobilosti na stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením predloží potrebné doklady,

b)
spĺňa podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 30 a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i),

c)
úrad jej spôsobilosť poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na základe predložených dokladov uznal a vydal povolenie na jej poskytovanie.“.

175.
§ 53 a 54 vrátane nadpisov znejú:

㤠53
Kontinuálne odborné vzdelávanie
(1)
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava sú súčasťou kontinuálneho odborného vzdelávania osôb uvedených v odseku 2.

(2)
Absolvovanie odbornej prípravy je podmienkou pre osobu, ktorá je
a)
poverená funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 a § 29 ods.1 písm. b) až d),

b)
poverená funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 a bude žiadať o uznanie odbornej spôsobilosti,

c)
poverená funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa povoľuje podľa § 28 ods. 1 až 5 a 7 a ktorá bude žiadať o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti,

d)
poverená funkciou osoby s priamou zodpovednosťou,

e)
poverená zamestnávateľom externých pracovníkov plnením úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zamestnancov podľa § 70 ods. 3,

f)
poverená funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods.1 písm. a) v rezorte dopravy,

g)
poverená plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou podľa § 125 ods. 4 písm. b).

(3)
Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná absolvovať osoba uvedená v odseku 2 písm. b) až g) a osoba poverená funkciou odborného garanta držiteľa registrácie na stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody každých päť rokov v rozsahu podľa § 54.

(4)
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti.

(5)
Všeobecná časť je zameraná na získanie znalostí z právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach a škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiačnej ochrany, o organizácii práce a požiadavkách na vedenie dokumentácie.

(6)
Špecifická časť je zameraná na špecifické otázky v závislosti od charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

(7)
Obsah všeobecnej časti a špecifickej časti odbornej prípravy a rozsah vedomostí a znalostí, ktoré je potrebné preukázať pri skúške odbornej spôsobilosti príslušný orgán radiačnej ochrany upraví v štatúte a požiadavky uverejní na svojom webovom sídle.

(8)
Odbornú prípravu v radiačnej ochrane môže poskytovať len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má na jej vykonávanie povolenie podľa § 29 ods. 1 písm. a); o absolvovaní odbornej prípravy je povinná vydať potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

§ 54
Rozsah odbornej prípravy
(1)
Odborná príprava sa vykonáva podľa charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany v rozsahu
a)
16 hodín pre osobu poverenú funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrovom zariadení podľa § 28 ods. 1 a osobu s priamou zodpovednosťou v jadrovom zariadení,

b)
16 hodín pre osobu poverenú funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa povoľuje podľa § 28 ods. 2 až 5, alebo ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 písm. a), ak v písmene d) nie je ustanovené inak,

c)
8 hodín pre osobu poverenú funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa povoľuje podľa § 28 ods. 7,

d)
8 hodín pre zdravotníckeho pracovníka povereného funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa povoľuje podľa § 28 ods. 4, alebo ktorá sa registruje a ktorý absolvoval vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany schválené osnovami ako súčasť štúdia najmenej v rozsahu 8 hodín a predloží o absolvovaní doklad,

e)
6 hodín pre osobu s priamou zodpovednosťou,

f)
6 hodín pre osobu
1.
poverenú funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 písm. b) až f,

2.
poverenú zamestnávateľom externých pracovníkov plnením úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zamestnancov podľa § 70 ods. 3,

3.
poverenú funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods. 1 písm. a) v rezorte dopravy,

4.
poverenú funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 a § 29 ods.1 písm. b) až d),

5.
poverenú plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou podľa § 125 ods. 4 písm. b).


(2)
Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva podľa charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany v rozsahu
a)
8 hodín pre osobu uvedenú v odseku 1 písm. a) a b),

b)
6 hodín pre osobu uvedenú v odseku 1 písm. c) až e) a f) prvého až tretieho a piateho bodu,

c)
6 hodín pre osobu poverenú funkciou odborného garanta držiteľa registrácie na stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody.

(3)
Ak charakter práce vyžaduje, aby osoba poverená vykonávaním funkcie odborného zástupcu alebo odborného garanta absolvovala odbornú prípravu na vykonávanie viacerých špecifických odborných činností vedúcich k ožiareniu, všeobecnú časť odbornej prípravy absolvuje len raz. Rozsah druhej a každej ďalšej špecifickej prípravy je dve hodiny, ak ide o odbornú prípravu na prepravu rádioaktívnych materiálov, rozsah je štyri hodiny; uvedené sa vzťahuje aj na aktualizačnú odbornú prípravu.“.

176.
V § 61 ods. 9 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „ktorí vykonávajú štátny dozor (ďalej len „osoba, ktorá vykonáva štátny dozor“)“.
177.
V § 61 ods. 9 písm. d) sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
178.
V § 67 ods. 1 písm. c) a d) a odseku 3 sa slová „havarijnom ožiarení“ nahrádzajú slovami „ožiarení pri práci v núdzovej situácii“.
179.
V § 67 sa vypúšťa odsek 5.
180.
V § 70 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
zaznamenať po ukončení pracovnej činnosti do systému údajov osobného monitorovania údaje
1.
pri nerovnomernom ožiarení odhad ekvivalentných dávok v rôznych častiach tela,

2.
pri príjme rádionuklidov odhad príjmu alebo úväzok efektívnej dávky.“.

181.
V § 72 sa vypúšťa odsek 4.
182.
V § 77 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a skúšky prevádzkovej stálosti“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „skúšky dlhodobej stability sa vykonávajú overením tesnosti uzavretého žiariča podľa technických noriem obsahujúcich metódy na vykonávanie skúšok tesnosti, ak neexistujú vhodné technické normy iného vhodného technického predpisu, zahraničného technického predpisu alebo obdobného dokumentu.“.
183.
V § 79 ods. 7 úvodná veta znie:

„Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom podľa § 28 ods. 3 písm. d) len vtedy, ak žiadateľ preukáže v dokumentácii priloženej k žiadosti o povolenie splnenie požiadaviek podľa tohto zákona na“.

184.
V § 81 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem pracovísk nukleárnej medicíny,“.
185.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Podmienky zaistenia bezpečnosti pri preprave rádioaktívneho materiálu, ktorá podlieha povoľovaniu podľa § 28 ods. 7 sú ustanovené v § 104.“.

186.
V § 85 ods. 1 písm. d) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
187.
V § 85 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a skúšku prevádzkovej stálosti“.
188.
V § 85 odsek 14 znie:

„(14)
Povinnosť vykonávať skúšku zdroja ionizujúceho žiarenia sa nevzťahuje na otvorené žiariče.“.

189.
V § 86 ods. 3 sa nad slovo „meradlá“ umiestňuje odkaz „43a)“ a vypúšťa sa slovo „metrologicky“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) § 2 písm. c) zákona č. 157/2018 Z. z.“.

190.
V § 86 ods. 8 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „uvedené sa nevzťahuje na pracoviská, na ktorých sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu na základe oznámenia“ sa nahrádzajú slovami „a ak v odsekoch 11 a 12 nie je ustanovené inak“.
191.
V § 86 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

192.
§ 86 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11)
Povinnosť zabezpečiť monitorovanie na pracovných miestach podľa odseku 8 sa nevzťahuje na pracovisko, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu na základe oznámenia podľa § 23 ods. 1.

(12)
Na pracovisku, na ktorom sa činnosť vedúca k ožiareniu vykonáva na základe registrácie podľa § 25 ods. 1 písm. a) a f), sa monitorovanie na pracovných miestach vykonáva v rovnakom intervale ako skúšky dlhodobej stability na tomto pracovisku používaných röntgenových prístrojov podľa prílohy č. 9.“.

193.
Nadpis § 87 znie: „Monitorovanie okolia pracoviska“.
194.
Nadpis tretej hlavy znie: „Uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov do životného prostredia“.
195.
Nadpis § 88 znie: „Uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov do životného prostredia bez povolenia“.
196.
V § 88 ods. 1 sa slovo „uvádzanie“ nahrádza slovom „uvoľňovanie“ a v odsekoch 3 a 4 sa slovo „uvádzať“ nahrádza slovom „uvoľňovať“.
197.
Nadpis § 89 znie: „Uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov do životného prostredia s povolením“.
198.
V § 89 odsek 2 znie:

„(2)
Do životného prostredia možno uvoľňovať len rádioaktívne kontaminovaný materiál, ktorého aktivita je taká nízka, že ďalšie oddeľovanie rádionuklidov alebo rádioaktívnych látok z materiálu uvoľňovaného do životného prostredia nie je na základe optimalizácie radiačnej ochrany odôvodnené. Ak rádioaktívne kontaminovaný materiál obsahuje krátko žijúce rádionuklidy, uvoľňuje sa do životného prostredia až po vymretí krátkožijúcich rádionuklidov, ak sú v súlade s princípom optimalizácie radiačnej ochrany dostupné spôsoby a metódy na ich dočasné zadržanie alebo skladovanie.“.

199.
V § 89 ods. 3 slovo „uvádzaní“ sa nahrádza slovom „uvoľňovaní“, v ods. 4 sa slovo „uvedením“ nahrádza slovom „uvoľnením“, v ods. 6 sa slovo „uvádzanie“ nahrádza slovom „uvoľňovanie“ a slovo „uvedenie“ slovom „uvoľnenie“, v ods. 8 sa slovo „uvedením“ nahrádza slovom „uvoľnením“, v ods. 9 sa slovo „uvoľnení“ nahrádza slovom „uvoľňovaní“ a slovo „uvoľnenia“ nahrádza slovom „uvoľňovania“.
200.
V § 89 ods. 5 sa slová „možnosťou zvýšeného ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia“ nahrádzajú slovami „prírodným ionizujúcim žiarením“ a slovo „uvedením“ sa nahrádza slovom „uvoľnením“.
201.
§ 90 sa vypúšťa.
202.
V nadpise § 91 sa slovo „Vypúšťanie“ nahrádza slovom „Uvoľňovanie“.
203.
V § 91 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Pod uvoľňovaním rádioaktívnych látok do ovzdušia a vôd sa rozumie vypúšťanie rádioaktívnych látok do ovzdušia a povrchových vôd z pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu.“.

Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.

204.
V § 91 ods. 2 sa slová „Z pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu, možno vypúšťať rádioaktívne látky do ovzdušia a povrchových vôd“ nahrádzajú slovami „Vypúšťanie rádioaktívnych látok do ovzdušia a vôd podľa odseku 1 je možné“ a slovo „uvedením“ sa nahrádza slovom „uvoľnením“.
205.
V § 91 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo regióne“ a na konci sa vypúšťajú slová „v lokalite alebo v regióne“, v ods. 5 a 6 sa slovo „uvedením“ nahrádza slovom „uvoľnením“, a v ods. 7 sa slovo „vypustenie“ nahrádza slovom „uvoľnenie“.
206.
V § 91 ods. 5 sa vypúšťajú slová „možným zvýšeným“.
207.
V § 92 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uvoľnenie spod administratívnej kontroly“.
208.
V § 92 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a vynášanie kontaminovaných predmetov a materiálov z kontrolovaného pásma, ktoré sa majú odstrániť alebo uvoľniť spod administratívnej kontroly“.
209.
V § 92 ods. 3 sa slová „Rádioaktívne kontaminované materiály sa musia“ nahrádzajú slovami „Pred vynášaním z kontrolovaného pásma sa vynášané predmety musia“.
210.
V § 92 odsek 4 znie:

„(4)
Predmety vynášané z kontrolovaného pásma je možné ďalej neobmedzene používať, ak sú splnené kritériá na uvoľňovanie do životného prostredia uvedené v prílohe č. 5; zariadenie používané na monitorovanie pri uvoľňovaní do životného prostredia musí byť kalibrované a musí byť zabezpečená jeho metrologická nadväznosť.“.

211.
V § 92 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.
212.
Nadpis § 93 znie: „Uvoľňovanie prírodného rádioaktívneho materiálu spod administratívnej kontroly“.
213.
V § 93 ods. 1 a 2 sa slová „podľa § 123 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 123 ods. 1 písm. b)“.
214.
V § 93 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
nie sú prekročené uvoľňovacie úrovne pre K-40 10 Bq.g-1 a pre U-238 v trvalej rovnováhe s jeho dcérskymi produktmi 1 Bq.g-1 v pevných materiáloch, alebo“.

215.
Nadpis prvej hlavy siedmej časti „Nakladanie s rádioaktívnym odpadom“ sa umiestňuje nad § 94 a nadpis § 94 sa vypúšťa.
216.
V § 94 sa za slovami „rádioaktívnymi rezíduami“ vkladá čiarka a slová „pri nakladaní s prírodným materiálom, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom“.
217.
Nadpis § 95 sa vypúšťa.
218.
V § 95 ods. 4 sa slovo „tento“ nahrádza slovom „rádioaktívny“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu.“.
219.
§ 96 vrátane nadpisu znie:

㤠96
Evidencia rádioaktívneho odpadu
(1)
Držiteľ povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, pri ktorej môže vzniknúť rádioaktívny odpad, je povinný viesť evidenciu, ktorú tvoria
a)
prevádzkové záznamy, ktoré obsahujú údaje o
1.
množstve a merných aktivitách rádionuklidov,

2.
hmotnosti, aktivite a druhu rádioaktívneho odpadu,

3.
pôvodcovi rádioaktívneho odpadu,

4.
spôsobe nakladania s rádioaktívnym odpadom pri jeho skladovaní a údaje o mieste a čase skladovania,

5.
kontrolách vykonaných v sklade,

b)
údaje dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,

c)
záznamy o preprave rádioaktívneho odpadu,

d)
sprievodné listy rádioaktívneho odpadu.

(2)
Držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 1 písm. c) a podľa osobitného predpisu30) uchováva
a)
záznamy o preprave rádioaktívneho odpadu desať rokov od jeho prevzatia,

b)
sprievodné listy rádioaktívneho odpadu 30 rokov od jeho prevzatia.

(3)
Bilanciu vyprodukovaného, skladovaného a odovzdaného rádioaktívneho odpadu za kalendárny rok držiteľ povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu oznamuje do 31. marca nasledujúceho roka príslušnému orgánu radiačnej ochrany.

(4)
Evidenciu rádioaktívneho odpadu podľa odseku 1 držiteľ povolenia vedie desať rokov; držiteľ povolenia, ktorý je úpadcom ju odovzdá príslušnému orgánu radiačnej ochrany.“.

220.
Nadpis druhej hlavy siedmej časti znie: „Nález rádioaktívneho materiálu“.
221.
V § 97 ods.1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinnosť oznámenia Policajnému zboru sa nevzťahuje na nález prírodného rádioaktívneho materiálu.“.
222.
V § 97 ods. 2 sa slová „ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „zabezpečenie radiačnej ochrany“.
223.
Nadpis § 98 znie: „Rádioaktívna kontaminácia kovových materiálov“.
224.
V § 98 ods. 1 sa za slová „kovového šrotu“ vkladajú slová „a prevádzkovateľ dopravného uzla cez ktorý sa prepravuje kovový šrot44a)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a opustených rádioaktívnych materiálov“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

„44a) Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).“.

225.
V § 98 ods. 2 sa slová „regionálny úrad“ nahrádzajú slovami „orgán radiačnej ochrany“ a časť vety za bodkočiarkou znie: „bez súhlasu príslušného orgánu radiačnej ochrany nemôže s týmto materiálom nakladať, uvádzať ho na trh ani odovzdať na uloženie ako rádioaktívny odpad,“.
226.
V § 98 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou znie: „bez súhlasu príslušného regionálneho úradu nemôže s týmto materiálom nakladať, uvádzať ho na trh ani odovzdať na uloženie ako rádioaktívny odpad,“.
227.
V § 99 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „riešení“ vkladá slovo „radiačnej“.
228.
V § 99 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinnosť oznámenia Policajnému zboru sa nevzťahuje na nález prírodného rádioaktívneho materiálu“.
229.
V § 99 ods. 8 sa slová „nezistí alebo u neho nie sú“ nahrádzajú slovami „nezistí alebo ak sa pôvodca alebo vlastník rádioaktívneho materiálu zistí, ale nemá“ a vypúšťa sa slovo „inštitucionálny“.
230.
§ 100 vrátane nadpisu znie:

㤠100
Finančné zabezpečenie nakladania s opusteným žiaričom alebo rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu
(1)
Náklady spojené s vyhľadávaním, bezpečným odovzdaním, prepravou, skladovaním, prípravou na vrátenie, úpravou na ukladanie a ukladaním opusteného žiariča alebo rádioaktívneho materiálu nesie jeho vlastník; ak vlastník nie je známy, náklady spojené s nakladaním s opusteným žiaričom alebo rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu nesie štát a na ich úhradu sa použijú prostriedky podľa osobitného predpisu.45)

(2)
Za vlastníka rádioaktívneho žiariča alebo rádioaktívneho materiálu podľa odseku 1 sa považuje osoba, ktorá ho nadobudla s vedomím jeho rádioaktívnych vlastností, štiepnych vlastností alebo množivých vlastností.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) § 12 ods. 1 písm. d) zákona. č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

231.
V § 101 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „pri nájdení opusteného žiariča alebo nájdení rádioaktívneho materiálu, alebo“.
232.
V § 102 odsek 7 znie:

„(7)
Príslušný orgán radiačnej ochrany v rozhodnutí o registrácii alebo v povolení môže určiť interval na oznamovanie významných udalostí podľa odseku 9 písm. d) a radiačných udalostí podľa odseku 3 písm. a).“.

233.
V § 102 ods. 9 písm. c) sa slová „v registrácii“ nahrádzajú slovami „v rozhodnutí o registrácii“ a slová „podľa odseku 2 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 3 písm. a)“.
234.
V § 102 ods. 9 písmeno d) znie:

„d)
oznamovať v intervaloch určených v rozhodnutí o registrácii alebo v povolení významné udalosti, a v oznámení uviesť aj výsledky vyšetrovania príčin a nápravné opatrenia na predchádzanie takým udalostiam; uvedené sa nevzťahuje na neplánované lekárske ožiarenie.“.

235.
V § 103 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
zabezpečiť najmenej raz za tri roky havarijné cvičenie a vyhotoviť jeho hodnotenie.“.

236.
V § 103 ods. 8 sa vypúšťa slovo „inštitucionálneho“ a slovo „formuláre“ sa nahrádza slovom „dokumenty“.
237.
§ 103 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Prevádzkovateľ pracoviska, kde sa pri preprave môžu dočasne skladovať zásielky s obsahom rádioaktívnych materiálov je povinný
a)
vypracovať program zabezpečenia radiačnej ochrany, havarijný plán a bezpečnostný plán primerane vykonávanej činnosti,

b)
zabezpečiť školenie pracovníkov v oblasti radiačnej ochrany a zaistenia bezpečnosti najmenej raz ročne.“.

238.
§ 104 vrátane nadpisu znie:

㤠104
Podmienky zaistenia bezpečnosti pri preprave
(1)
Pri preprave rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou ako je aktivita vyhradených zásielok sa rozlišujú úrovne zaistenia bezpečnosti, ktoré sa označujú ako
a)
úroveň A pre prepravu vysoko nebezpečného rádioaktívneho materiálu s mimoriadnymi dôsledkami,

b)
úroveň B pre prepravu rádioaktívneho materiálu s mimoriadnymi dôsledkami,

c)
úroveň C pre prepravu nebezpečného rádioaktívneho materiálu.

(2)
Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa § 28 ods. 7 zákona je povinný
a)
kategorizovať prepravu rádioaktívneho materiálu do príslušnej úrovne zaistenia bezpečnosti,

b)
vypracovať bezpečnostný plán pri preprave rádioaktívnych materiálov pre úroveň B a C,

c)
vypracovať osobitný bezpečnostný plán pre každú prepravu rádioaktívnych materiálov úrovne A,

d)
predložiť na posúdenie ministerstvu dopravy návrh bezpečnostného plánu
1.
podľa bodu b) pri žiadosti o vydanie povolenia podľa § 28 ods. 7 zákona a pri každej jeho zmene,

2.
podľa bodu c) najmenej 30 dní pred plánovaným termínom prepravy,

e)
zabezpečiť školenie osôb, ktoré sa zúčastňujú prepravy, o postupoch podľa bezpečnostného plánu najmenej raz ročne,

f)
priebežne hodnotiť primeranosť bezpečnostného plánu a zabezpečovať jeho aktualizáciu.

(3)
Bezpečnostný plán pri preprave rádioaktívnych materiálov úrovne A a B sa považuje za dokumentáciu obsahujúcu citlivé informácie.

(4)
Bezpečnostný plán a osobitný bezpečnostný plán sa považuje za schválený vydaním záväzného stanoviska podľa § 32 ods. 7 alebo vydaním rozhodnutia, ktorým sa povoľuje preprava rádioaktívnych materiálov podľa § 28 ods. 7, ak bol súčasťou predkladanej dokumentácie.

(5)
Kritériá na určenie úrovne zaistenia bezpečnosti prepravy, požiadavky na obsah bezpečnostných plánov sú uvedené v prílohe č. 3 časť 3.“.

239.
V § 105 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mail“.
240.
V § 105 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo faxové číslo“.
241.
V § 105 ods. 1 písm. g) sa za slovo „dátum“ vkladá čiarka a slová „a čas“ sa nahrádzajú slovami „čas a miesto“.
242.
V § 108 ods. 2 sa za slovo „ožiarením“ vkladajú slová „a liečbou humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora“.
243.
V § 115 ods. 11 písm. e) siedmom bode sa vypúšťa slovo „digitálneho“ a za slovo „digitalizáciou“ sa vkladajú slová „alebo nepriamou digitalizáciou“.
244.
Nadpis § 123 znie: „Pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením“.
245.
V § 123 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako 1 až 5.

246.
V § 123 ods. 1 úvodná veta znie: „Pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením môže byť“.
247.
V § 123 ods. 1 písm. b) sa dopĺňa devätnástym bodom, ktorý znie:

„19.
nakladanie s prírodným rádioaktívnym materiálom, v ktorom obsah prírodných rádionuklidov bol zvýšený technologickým procesom.“.

248.
V § 123 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako 2 až 4.

249.
V § 123 odsek 3 znie:

„(3)
Za pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením sa považuje priestor, kde v dôsledku pracovnej činnosti efektívna dávka pracovníka môže prekročiť 1 mSv za kalendárny rok.“.

250.
V § 123 sa vypúšťa odsek 4.
251.
§ 124 a 125 vrátane nadpisov znejú:

㤠124
Pracovisko s ožiarením radónom
(1)
Pracoviskom s ožiarením radónom môže byť
a)
pracovisko v podzemí,

b)
pracovisko v budove situované na území, ktoré bolo identifikované ako územie so zvýšeným výskytom radónu vo vnútornom ovzduší, má steny a je umiestnené v podzemnom podlaží budovy alebo prvom nadzemnom podlaží budovy, okrem pracoviska v prvom nadzemnom podlaží budovy,
1.
ktoré od povrchu zeme oddeľuje vrstva voľne prúdiaceho vzduchu,

2.
postavenej po 26. júni 1992, podpivničenej v celom pôdoryse pracoviska a zabezpečenej proti prenikaniu vzduchu z podzemného podlažia,

c)
pracovisko v budove s pobytovými priestormi, v ktorej je umiestnená materská škola alebo škola, alebo ktorá slúži na poskytovanie sociálnych služieb alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo na iné komerčné účely pri dlhodobom pobyte osôb61a); vzťahuje sa na pracovisko, ktoré má steny a je umiestnené v podzemnom podlaží budovy alebo prvom nadzemnom podlaží budovy okrem pracoviska v prvom nadzemnom podlaží budovy,
1.
ktoré od povrchu zeme oddeľuje vrstva voľne prúdiaceho vzduchu,

2.
podpivničenej v celom pôdoryse pracoviska a zabezpečenej proti prenikaniu vzduchu z podzemného podlažia,

d)
pracovisko, na ktorom sa čerpaním, zhromažďovaním alebo iným spôsobom nakladá s vodou z podzemných zdrojov, alebo na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa § 123 ods. 1 písm. b) v uzavretých priestoroch.

(2)
O ďalších pracoviskách s ožiarením radónom môže rozhodnúť úrad.

(4)
Referenčná úroveň je
a)
pre priemernú objemovú aktivitu radónu 300 Bq.m-3 za kalendárny rok alebo

b)
pre ožiarenie pracovníka radónom za kalendárny rok 600 000 Bq.h.m-3.

(5)
Za pracovisko s ožiarením radónom sa považuje priestor, kde v dôsledku pracovnej činnosti môže dôjsť k prekročeniu referenčnej úrovne podľa odseku 4.“.

§ 125
Prevádzka pracoviska s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením a pracoviska s ožiarením radónom
(1)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením podľa § 123 ods. 1 písm. b) a ods. 2, je povinná zabezpečiť meranie na výpočet efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku.

(2)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko s ožiarením radónom podľa § 124 ods. 1 a 2, je povinná zabezpečiť meranie na výpočet efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku.

(3)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko s ožiarením radónom podľa § 124 ods. 1 písm. b) a c), nie je povinná zabezpečiť meranie na výpočet efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku, ak doba pobytu pracovníka na pracovisku je menej ako 100 hodín za kalendárny rok.

(4)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko podľa odseku 1 alebo odseku 2, je ďalej povinná
a)
viesť evidenciu výsledkov výpočtov efektívnych dávok pracovníkov za kalendárny rok a archivovať ju po dobu piatich rokov; ak ide o pracovníka zaradeného do kategórie A, záznamy o osobných dávkach pracovníka je povinná uchovávať v evidencii počas celého obdobia jeho pracovnej činnosti, a potom do času, keď pracovník dosiahne alebo by dosiahol 75 rokov veku; najmenej 30 rokov od ukončenia pracovnej činnosti, počas ktorej bol vystavený ožiareniu,

b)
poveriť zamestnanca plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou; poverený zamestnanec je povinný absolvovať odbornú prípravu podľa § 53 ods. 2 písm. g) v rozsahu podľa § 54 ods. 1 písm. f) piateho bodu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 53 ods. 3 v rozsahu podľa § 54 ods. 2 písm. b),

c)
zabezpečiť optimalizáciu radiačnej ochrany,

d)
informovať preukázateľne pracovníka o výsledkoch výpočtov efektívnych dávok,

e)
oznámiť príslušnému regionálnemu úradu za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka údaje o pracovisku a o výsledkoch merania a výpočtov efektívnych dávok pracovníkov za kalendárny rok.

(5)
Ožiarenie počas vykonávania pracovnej činnosti na pracovisku s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením alebo na pracovisku s ožiarením radónom sa považuje za ožiarenie v plánovanej situácii ožiarenia, ak efektívna dávka pracovníka za kalendárny rok môže prekročiť 6 mSv.

(6)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko s ožiarením radónom, je povinná prostredníctvom zamestnanca povereného plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zabezpečiť
a)
zaradenie pracovníkov do kategórií a uplatňovanie limitov ožiarenia pracovníkov,

b)
zdravotný dohľad podľa § 71 až 75 pre pracovníkov kategórie A,

c)
vypracovanie monitorovacieho plánu a programu radiačnej ochrany v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 162 ods. 4 písm. f),

d)
vymedzenie ochranných pásiem v rozsahu podľa monitorovacieho plánu alebo podľa programu radiačnej ochrany,

e)
vstupné školenie pre pracovníkov na získanie základných znalostí z radiačnej ochrany zahŕňajúce potrebné informácie o účinkoch ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus a o špecifických podmienkach práce, ktoré súvisia s pracovnou činnosťou, pri ktorej môžu byť vystavení ožiareniu vrátane informácií o dôležitosti dodržiavania zdravotných, bezpečnostných, technických a administratívnych požiadaviek radiačnej ochrany,

f)
informovanie pracovníkov o radiačnom riziku na pracovisku jedenkrát ročne,

g)
vedenie dokumentácie o rozsahu a spôsobe zabezpečenia radiačnej ochrany, vrátane pokynov na bezpečné vykonávanie pracovnej činnosti a záznamov o informovaní o radiačnom riziku a vstupnom školení.

(7)
Prevádzkovateľ pracoviska s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením je okrem povinností podľa odseku 6 povinný
a)
označiť vymedzené ochranné pásma,

b)
vybaviť pracovníkov vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a ochrannými pomôckami podľa programu radiačnej ochrany.

(8)
Optimalizácia radiačnej ochrany a stanovenie efektívnej dávky pracovníka na pracovisku s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením a na pracovisku s ožiarením radónom sa vykonáva pomocou metód ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 162 ods. 4 písm. b).

(9)
Ak prevádzka pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením, môže viesť k uvoľňovaniu prírodných rádionuklidov do vody alebo k výskytu prírodných rádionuklidov vo vode a ovplyvniť kvalitu dodávok pitnej vody alebo ak môže ovplyvniť akékoľvek iné cesty ožiarenia, musí sa oznámiť príslušnému regionálnemu úradu.

(10)
Ak je v jednej budove viac ako jedno pracovisko podľa § 124 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), povinnosti podľa odsekov 2 a 4 sa vzťahujú na vlastníka bytovej budovy6) alebo vlastníka nebytovej budovy;7) ak sú bytové budovy alebo nebytové budovy vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce,62) povinnosti vlastníkov podľa odsekov 2 a 4 sa vzťahujú aj na správcov, ktorí majú bytové budovy alebo nebytové budovy vo svojej správe.62) Za vlastníkov bytov a nebytových priestorov63) plní povinnosti spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy o výkone správy vykonáva správu bytovej budovy alebo nebytovej budovy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a) § 62 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.“.

252.
V § 126 úvodnej vete sa slová „podľa § 123 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 123 ods. 1 písm. a)“.
253.
V § 126 písm. a) prvom bode sa slová „za kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „za každý kalendárny štvrťrok“.
254.
V § 126 písm. c) druhom bode sa slová „a merania“ nahrádzajú slovami „efektívnej dávky“.
255.
V § 126 písm. c) treťom bode sa slová „výsledkoch optimalizácie“ nahrádzajú slovami „kritériu optimalizácie a prijatých opatreniach“.
256.
§ 127 vrátane nadpisu znie:

㤠127
Ožiarenie osôb radónom vo vybraných typoch pobytových priestorov
(1)
Merania objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší budovy podľa § 124 ods. 1 písm. c) je povinný zabezpečiť vlastník budovy, v ktorej je umiestnená materská škola alebo škola alebo ktorá slúži na poskytovanie sociálnych služieb alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo na iné komerčné účely pri dlhodobom pobyte osôb.

(2)
Ak priemerná objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy podľa odseku 1 s pobytom osôb viac ako 100 hodín za kalendárny rok, prekračuje referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 za kalendárny rok, vlastník budovy je povinný najneskôr do troch rokov vykonať také nápravné opatrenia, aby počas pobytu osôb objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok.

(3)
Povinnosti vlastníka budovy podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na vlastníka bytovej budovy6) alebo vlastníka nebytovej budovy;7) ak sú bytové budovy alebo nebytové budovy vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce,62) povinnosti vlastníkov podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na správcov, ktorí majú bytové budovy alebo nebytové budovy vo svojej správe.62) Za vlastníkov bytov a nebytových priestorov63) plní povinnosti podľa odsekov 1 a 2 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy o výkone správy vykonáva správu bytovej budovy alebo nebytovej budovy.

(4)
Meranie objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší sa vykonáva podľa kritérií ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 162 ods. 4 písm. c).“.

257.
§ 128 sa vypúšťa.
258.
§ 129 a 130 vrátane nadpisov znejú:

㤠129
Projektovanie a výstavba budov s možným ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší
Projektant, ktorý projektuje budovu, projektuje stavebné úpravy alebo vykonáva stavebné úpravy budovy podľa § 124 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 je povinný vykonať preventívne opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 a podľa osobitného predpisu,63a) aby počas pobytu pracovníka objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok.

§ 130
Projektovanie a výstavba budov s pobytovými priestormi určenými na dlhodobý pobyt osôb
(1)
Projektant, ktorý projektuje bytovú budovu,6) ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na dlhodobý pobyt osôb, projektuje stavebné úpravy takej budovy alebo vykonáva stavebné úpravy takej budovy, je povinný vykonať preventívne opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas dlhodobého pobytu osôb neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok; to sa nevzťahuje na bytovú budovu, v ktorej prvé nadzemné podlažie od povrchu zeme oddeľuje vrstva voľne prúdiaceho vzduchu a na nebytovú budovu postavenú po 26. júni 1992, podpivničenú v celom pôdoryse a zabezpečenú proti prenikaniu vzduchu z podzemného podlažia.

(2)
Každý, kto žiada o povolenie zmeny v užívaní stavby z nebytovej budovy7) na bytovú budovu,6) je povinný postupovať podľa odseku 1.

(3)
Vlastník bytovej budovy, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na dlhodobý pobyt osôb, je povinný zabezpečiť meranie objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší bytovej budovy v prvom nadzemnom podlaží alebo v podzemnom podlaží do jedného roku od začiatku užívania bytovej budovy určenej na dlhodobý pobyt osôb; to sa nevzťahuje na bytovú budovu, v ktorej prvé nadzemné podlažie od povrchu zeme oddeľuje vrstva voľne prúdiaceho vzduchu.

(4)
Každý, kto vykonal meranie podľa odseku 3, je povinný predložiť bezodkladne výsledky meraní územne príslušnému orgánu radiačnej ochrany, ak výsledok merania prekračuje referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok.

(5)
Ak výsledok merania podľa odseku 4 písm. b) prekračuje referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok, príslušný orgán radiačnej ochrany odporučí ďalší postup.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

„63a) Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

259.
§ 131 sa vypúšťa.
260.
§ 132 vrátane nadpisu znie:

㤠132
Ožiarenie radónom v pobytových priestoroch určených na dlhodobý pobyt osôb
Vlastník budovy, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na dlhodobý pobyt osôb, je povinný vykonať také nápravné opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3.“.

261.
§ 133 sa vypúšťa.
262.
Nadpis § 134 znie: „Externé ožiarenie žiarením gama v pobytových priestoroch určených na dlhodobý pobyt osôb“.
263.
V § 135 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a)
dlhodobé znižovanie rizika vzniku zhubného nádoru pľúc v dôsledku ožiarenia radónom v pobytových priestoroch,

b)
identifikáciu území so zvýšeným výskytom radónu.“.

264.
V § 135 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „predškolských zariadeniach, školských zariadeniach, budovách slúžiacich zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach na poskytovanie sociálnych služieb alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“.
265.
V § 135 ods. 3 sa slová „z radónu“ nahrádzajú slovom „radónom“.
266.
V § 135 odsek 4 znie:

„(4)
Ministerstvo školstva sa podieľa prostredníctvom svojich rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v rámci národného akčného radónového plánu na informovaní a vzdelávaní odborníkov v oblasti stavebníctva, projektantov, architektov, stavebných inžinierov, pracovníkov vykonávajúcich stavebný dozor na stavbách a pedagogických zamestnancov v oblasti ochrany pred ožiarením radónom a na vývoji metód, technológií a podpore vedeckých projektov zameraných na znižovanie tohto ožiarenia.“.

267.
V § 135 ods. 5 sa za slová „životného prostredia“ vkladá čiarka a slová „a ministerstvom školstva“ sa nahrádzajú slovami „ministerstvom školstva, ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky“.
268.
V § 136 ods. 1 písm. d) sa slová „nápravné opatrenia“ nahrádzajú slovom „optimalizáciu“, v písm. e) sa slová „nápravných opatrení“ nahrádzajú slovom „optimalizácie“.
269.
V § 136 ods. 4 písmeno h) znie:

„h)
návrh optimalizácie.“.

270.
V § 137 ods. 1 písm. e) sa slová „nápravné opatrenia“ nahrádzajú slovom „optimalizáciu“, v písm. f) sa slová „nápravných opatrení“ nahrádzajú slovom „optimalizácie“.
271.
V § 138 ods. 1 písm. c) sa za slovami „v stavebnom materiáli“ vkladajú slová „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 písm. d)“.
272.
V § 142 ods. 1 písm. c) sa slová „stanovených meradlách“ nahrádza slovami „určených meradlách65a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z.“.

273.
V § 143 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 144 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 144 ods. 2“.
274.
V § 143 odsek 3 znie:

„(3)
Príslušný regionálny úrad, ministerstvo dopravy a ministerstvo obrany v núdzovej situácii vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a hodnotí ožiarenie obyvateľstva v núdzovej situácii podľa § 144 ods. 2, pričom postupuje podľa odseku 2 písm. b), d), e) a g).“.

275.
V § 144 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
276.
V § 144 odsek 8 znie:

„(8)
Všeobecné kritériá na prijímanie ochranných opatrení v núdzovej situácii podľa § 144 ods. 3 sú uvedené v prílohe č. 12 tabuľke č. 2.“.

277.
V § 145 ods. 7 sa slová „Zasahujúca osoba“ nahrádzajú slovom „Osoba“.
278.
V § 150 ods. 4 sa za slovo „posudzuje“ vkladajú slová „po konzultácii so zainteresovanými stranami“.
279.
V § 151 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „obcí“ vkladajú slová „a ostatných zainteresovaných strán“ a v ods. 2 sa slová „sa musia“ nahrádzajú slovami „sa konzultujú so zainteresovanými stranami a musia sa“.
280.
V § 152 ods. 3 sa slová „pitnej vody a iných komodít“ nahrádzajú slovami „pitnej vody, iných komodít a krmiva“ a vypúšťa sa druhá veta.
281.
V § 153 ods. 3 písm. a) a d) sa za slová „životného prostredia“ vkladá čiarka a slová „potravinového reťazca a iných predmetov a komodít“.
282.
V § 153 ods. 4 sa na konci pripája slovo „bezodplatne“.
283.
V § 154 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa plánov ochrany obyvateľstva alebo“.
284.
V § 154 odsek 3 znie:

„(3)
Ústredie radiačnej monitorovacej siete v núdzovej situácii koordinuje a odborne usmerňuje činnosť radiačnej monitorovacej siete; monitorovanie sa vykonáva podľa plánov monitorovania v núdzovej situácii.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťa.

285.
V § 155 odsek 1 znie:

„(1)
Príslušné orgány radiačnej ochrany kontrolujú dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, dodržiavanie rozsahu a podmienok uvedených v rozhodnutiach a povoleniach ako aj plnenie uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (ďalej len „inšpekčná činnosť“). Inšpekčná činnosť je výkonom štátneho dozoru.“.

286.
V § 155 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Inšpekčnú činnosť vykonávajú príslušné orgány radiačnej ochrany prostredníctvom povereného štátneho zamestnanca (ďalej len „inšpektor radiačnej ochrany“).“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

287.
V § 155 ods. 3 až 5 sa slová „Osoba, ktorá vykonáva štátny dozor,“ nahrádzajú slovami „Inšpektor radiačnej ochrany“, v ods. 3 a 5 písm. a) a b) sa slová „štátneho dozoru“ nahrádzajú slovami „inšpekčnej činnosti“, v ods. 4 sa slová „štátny dozor“ nahrádzajú slovami „inšpekčnú činnosť“, v ods. 5 predvetí sa slová „štátny dozor“ nahrádzajú slovami „inšpekčnú činnosť“ a slovo „oprávnená“ sa nahrádza slovom „oprávnený“.
288.
V § 155 ods. 5 písmeno g) znie:

„g)
ukladať na mieste výkonu inšpekčnej činnosti opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov o uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov vyhotoviť protokol,“.

289.
V § 155 ods. 6 sa slová „štátny dozor“ nahrádzajú slovami „inšpekčnú činnosť“, slovo „previerok“ sa vypúšťa a slovo „Previerky“ sa nahrádza slovom „Inšpekcie“.
290.
V § 156 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slovo „po“ nahrádza slovami „uložené v protokole o“.
291.
V § 156 ods. 1 písm. d) sa za slovo „zákaz“ vkladajú slová „dočasne alebo trvale“.
292.
V § 156 ods. 1 písm. e) sa slová „výkone kontroly“ nahrádzajú slovami „inšpekčnej činnosti“ a slová „riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí“ sa nahrádzajú slovami „vážne poškodenie zdravia alebo narušenie zaistenia bezpečnosti“.
293.
V § 156 ods. 2 písm. d) sa slová „so zvýšeným ožiarením prírodným žiarením“ nahrádzajú slovami „s prírodným ionizujúcim žiarením“.
294.
V § 156 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
zákaz dočasne alebo trvale vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

295.
V § 156 ods. 3 sa na konci pripája slovo „rozhodnutím“.
296.
V § 156 odsek 4 znie:

„(4)
Inšpektor radiačnej ochrany pri uložení opatrenia podľa odseku 1 písm. e) a odseku 2 písm. g), je povinný o uložení opatrenia vyhotoviť protokol s poučením o možnosti podať námietky podľa odseku 6 a jedno vyhotovenie protokolu odovzdať tomu, komu bolo opatrenie uložené. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení opatrenia je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu tomu, komu bolo opatrenie uložené; proti rozhodnutiu možno podať odvolanie do siedmich dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok a odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu.“.

297.
V § 156 ods. 5 sa slovo „zápisnice“ nahrádza slovom „protokolu“.
298.
V § 156 ods. 6 sa slovo „zamestnanec“ nahrádza slovami „inšpektor radiačnej ochrany“ a v ods. 8 sa slovo „Zamestnanci“ nahrádza slovami „Inšpektori radiačnej ochrany“.
299.
V § 157 sa slová „štátneho dozoru“ nahrádzajú slovami „inšpekčnej činnosti“.
300.
V § 158 ods. 1 písm. b) sa pred slovo „rádioaktívny“ vkladá slovo „opustený“.
301.
V § 159 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až e), ktoré znejú:

„d)
držiteľovi rozhodnutia o schválení typu obalového súboru, ak neinformuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky o sériovom čísle každého obalového súboru vyrobeného podľa ním schváleného typu,

e)
prevádzkovateľovi zariadenia používaného na monitorovanie pri uvoľňovaní do životného prostredia, ak prevádzkované zariadenie nie je kalibrované a nie je zabezpečená jeho metrologická nadväznosť.“.

302.
V § 159 ods. 2 písm. a) piatom bode sa slová „takej objemovej aktivity rádionuklidu, ktorá je predpokladom na uvoľňovanie rádioaktívnej látky s pracoviska bez povolenia úradu“ nahrádzajú slovami „uvoľňovacej úrovne“.
303.
V § 159 ods. 2 písm. a) siedmy bod znie:

„7.
vykonáva činnosť podliehajúcu povinnosti oznámenia podľa § 23 a túto skutočnosť v stanovenej lehote neoznámil príslušnému orgánu radiačnej ochrany,“.

304.
V § 159 ods. 2 písm. a) deviatom bode sa slová „bez registrácie“ nahrádzajú slovami „bez právoplatného rozhodnutia o registrácii“.
305.
V § 159 ods. 2 písm. a) desiatom bode sa vypúšťa slovo „odseku“.
306.
V § 159 ods. 2 písm. a) trinástom bode sa slová „úradu alebo príslušnému regionálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu radiačnej ochrany“ a slová „§ 32 ods. 3 až 5“ sa nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 3 až 5 a § 32a“.
307.
V § 159 ods. 2 písm. a) pätnástom bode sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „vedúce k ožiareniu“.
308.
V § 159 ods. 2 písm. a) dvadsiaty bod znie:

„20.
prevádzkuje pracovisko podľa § 123 ods. 1 písm. a), na ktorom môže efektívna dávka člena posádky lietadla za rok prekročiť 1 mSv a nezabezpečí splnenie povinností uvedených v § 126 písm. a) až d) alebo ak prevádzkuje pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením podľa § 123 ods. 1 písm. b) a ods. 2 alebo pracovisko s ožiarením radónom a poruší niektorú z povinností podľa § 125,“.

309.
V § 159 ods. 2 písm. a) v dvadsiatom piatom bode sa v bode tri slová „(§ 91 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 91 ods. 3)“.
310.
V § 159 ods. 2 písm. a) v dvadsiatom piatom bode sa vypúšťa piaty bod.
311.
V § 159 ods. 2 písm. a) dvadsiaty šiesty bod až dvadsiaty ôsmy bod znejú:

„26.
prevádzkuje pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením podľa § 123 ods. 1 písm. b) a ods. 2 alebo pracovisko s ožiarením radónom podľa § 124 ods. 1 a 2 a nezabezpečí meranie na výpočet efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku, ak v § 125 ods. 3 nie je ustanovené inak, alebo ak nesplní povinnosti uvedené v § 125 ods. 4, 6 a 7,

27.
projektuje budovu, projektuje stavebné úpravy alebo vykonáva stavebné úpravy budovy podľa § 124 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 a nevykoná preventívne opatrenia podľa osobitného predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 a podľa osobitného predpisu,63a) aby počas pobytu pracovníka objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok,

28.
projektuje bytovú budovu,6) ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na dlhodobý pobyt osôb alebo projektuje alebo vykonáva jej stavebné úpravy, alebo žiada o povolenie zmeny v užívaní stavby z nebytovej budovy7) na bytovú budovu a nevykoná preventívne opatrenia podľa § 130 ods. 1,“.

312.
V § 159 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú dvadsiaty deviaty až tridsiaty tretí bod.

Doterajšie body 34 až 36 sa označujú ako body 29 až 31.

313.
V § 159 ods. 2 sa písm. a) dopĺňa tridsiatym druhým bodom, ktorý znie:

„32.
je držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov a poruší niektorú z podmienok uvedenú v § 103 až 105.“.

314.
V § 159 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa tridsiatym siedmym bodom, ktorý znie:

„37.
je držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov a poruší niektorú z podmienok uvedenú v § 103 až 105.“.

315.
V § 159 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
vlastníkovi alebo inej osobe, ktorá plní povinnosti vlastníka
1.
budovy, v ktorej je viac ako jedno pracovisko podľa § 124 ods. 1 písm. b) alebo c), ak nezabezpečí plnenie povinností podľa § 125 ods. 2 a 4,

2.
budovy podľa § 124 ods. 1 písm. c), ak do troch rokov po zistení, že priemerná objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy prekračuje referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 za kalendárny rok a ide o budovu s pobytom osôb viac ako 100 hodín za kalendárny rok, nevykoná také nápravné opatrenia, aby počas pobytu osôb objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok,

3.
budovy, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na dlhodobý pobyt osôb, ak nevykoná také nápravné opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3,

4.
budovy, v ktorej je umiestnená materská škola alebo škola alebo ktorá slúži na poskytovanie sociálnych služieb alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo na iné komerčné účely pri dlhodobom pobyte osôb, ak nezabezpečí merania objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší budovy podľa § 124 ods. 1 písm. c).“.

316.
V § 159 ods. 2 písm. e) štvrtom bode sa vypúšťa čiarka a slová „§ 67 ods. 5“.
317.
V § 159 ods. 2 písm. e) dvadsiatom šiestom bode sa za slovo „ožiareniu“ dopĺňajú slová „s uzavretým rádioaktívnym žiaričom alebo“.
318.
V § 159 ods. 2 písm. e) dvadsiatom ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 91“.
319.
V § 159 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
prevádzkovateľovi pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením, ktorá môže viesť k uvoľňovaniu prírodných rádionuklidov do vody alebo k výskytu prírodných rádionuklidov vo vode a ovplyvniť kvalitu dodávok pitnej vody alebo ak môže ovplyvniť akékoľvek iné cesty ožiarenia, ak uvedené skutočnosti neoznámil príslušnému regionálnemu úradu,“.

320.
V § 159 sa odsek 2 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
držiteľovi registrácie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 písm. d) a e), ak po zistení prekročenia referenčnej úrovne objemovej aktivity radónu 300 Bq.m-3 za kalendárny rok neinformuje bezodkladne vlastníka budovy a príslušný regionálny úrad o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy.“.

321.
V § 159 ods. 3 písm. f) sa slová „osobám, ktoré vykonávajú štátny dozor“ nahrádzajú slovami „inšpektorovi radiačnej ochrany“.
322.
V § 159 ods. 5 písm. e) sa slovo „zdroja“ nahrádza slovom „zdroj“.
323.
V § 162 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa slovo „inštitucionálneho“.
324.
V § 162 ods. 1 písmeno k) znie:

„k)
podrobnosti o preberacej skúške a skúške dlhodobej stability okrem skúšok zariadení na lekárske ožiarenie, vrátane náležitostí vzorovej metodiky a vzorového protokolu.“.

325.
V § 162 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
podrobnosti o obsahu
1.
dokumentácie k žiadosti o registráciu podľa § 25 ods. 1,

2.
dokumentácie k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,

3.
dokumentácie k žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

4.
dokumentácie k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia,

5.
programu zabezpečenia radiačnej ochrany,

6.
vedenia dokumentácie.“.

326.
V § 162 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
kritériách na identifikáciu územia so zvýšeným výskytom radónu vo vnútornom ovzduší,“.

327.
V § 162 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a preventívnych opatreniach na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli“.
328.
V § 162 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e)
meraní fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov,

f)
požiadavkách na vypracovanie monitorovacieho plánu a programu radiačnej ochrany.“.

329.
V § 162 ods. 5 sa čiarka za slovami „pitnej vody“ nahrádza slovom „a“.
330.
Za § 163a sa vkladá § 163b, ktorý vrátanie nadpisu znie:

㤠163b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2023
(1)
Certifikáty vydané pre oblasť poskytovania poradenstva podľa § 51 ods. 13 písm. a) až d) zákona účinného do 14. apríla 2023 sa považujú za certifikáty vydané pre oblasť poskytovania poradenstva podľa zákona účinného od 15. apríla 2023. Certifikát vydaný pre oblasť poskytovania poradenstva podľa § 51 ods. 13 písm. e) zákona účinného do 14. apríla 2023 sa považuje za certifikát vydaný pre oblasť poskytovania poradenstva podľa § 51 ods. 13 písm. e) a f) zákona účinného od 15. apríla 2023. Certifikát vydaný podľa zákona účinného do 14. apríla 2023 platí len do dátumu platnosti, ktorý je na ňom uvedený.

(2)
Konania začaté v súvislosti s výkonom štátneho dozoru a právoplatne nedokončené do 14. apríla 2023 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla 2023.

(3)
Finančnú zábezpeku za vysokoaktívny žiarič podľa § 30 ods. 9 uhradenú do 14. februára 2023 podľa zákona účinného do 14. apríla 2023 Národný jadrový fond vráti na základe písomnej žiadosti držiteľa povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu do 30 dní po predložení žiadosti a
a)
dokladu o odovzdaní vysokoaktívneho žiariča na likvidáciu alebo inému držiteľovi povolenia,

b)
zmluvy o spätnom odbere vysokoaktívneho žiariča výrobcom alebo dodávateľom,

c)
zmluvy o komerčnom poistení nákladov na likvidáciu vysokoaktívneho žiariča pre insolventnosť v čase, keď sa žiarič stane nepoužívaným žiaričom alebo opusteným žiaričom, alebo

d)
zmluvy s držiteľom povolenia na zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úpravu na uloženie a uloženie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu o likvidácii vysokoaktívneho žiariča v čase, keď sa žiarič stane nepoužívaným žiaričom.

(4)
Dokumentácia podľa prílohy č. 6 k povoleniu na prepravu podľa § 28 ods. 7, ktoré bolo vydané ministerstvom dopravy do 14. apríla 2023, sa považuje za schválenú podľa zákona účinného od 15. apríla 2023; netýka sa to bezpečnostných plánov pri preprave podľa § 104, ktoré musí držiteľ povolenia prispôsobiť požiadavkám tohto zákona do 31. decembra 2023.“.

331.
V prílohe č. 3 sa dopĺňa časť 3, ktorá znie:

„ČASŤ 3
A. Kritériá na určenie úrovne zaistenia bezpečnosti pri preprave rádioaktívneho materiálu
Úroveň A

Preprava vysoko nebezpečného rádioaktívneho materiálu s mimoriadnymi dôsledkami je preprava, pri ktorej pre najmenej jednu zásielku je pomer aktivity obsahu a D-hodnoty rovný 1 000 alebo väčší (zdroje ionizujúceho žiarenia 1. kategórie).

Úroveň B

Preprava rádioaktívneho materiálu s mimoriadnymi dôsledkami je preprava, pri ktorej pre aspoň jednu zásielku je aktivita obsahu rovná alebo vyššia ako prah bezpečnosti 3000.A2, okrem vybraných rádionuklidov, ktorých prah bezpečnosti pri preprave je uvedený v tabuľke č. 1.

Úroveň C

Preprava nebezpečného rádioaktívneho materiálu je preprava, pri ktorej pre najmenej jednu zásielku je aktivita obsahu vyššia ako aktivita vyhradených zásielok.

Pre zmes rádionuklidov je určenie prekročenia prahu bezpečnosti pri preprave vypočítané sčítaním pomerov aktivity uvedenej pre každý rádionuklid a jeho príslušného prahu bezpečnosti pri preprave (3000.A2, ak nie je určený osobitne) podľa vzťahu

?
i

A
i

T
i

332.
V Prílohe č. 5 v nadpise aj v texte prílohy sa slovo „uvádzanie“ nahrádza slovom „uvoľňovanie“ a slovo „uvádzaného“ sa nahrádza slovom „uvoľňovaného“.
333.
Príloha č. 6 sa vypúšťa.
334.
V prílohe č. 9 v nadpise sa vypúšťa slovo „stability“.
335.
V prílohe č. 9 časti A. nadpis znie:

„A.
Interval skúšok dlhodobej stability zariadenia, pridruženého zariadenia a príslušenstva, určeného na používanie pri lekárskom ožiarení alebo vo veterinárnej praxi“.

336.
V prílohe č. 9 časti A. Interval skúšok dlhodobej stability zariadenia, pridruženého zariadenia a príslušenstva, určeného na používanie pri lekárskom ožiarení alebo vo veterinárnej praxi doterajší riadok Intraorálne stomatologické röntgenové prístroje (film) znie:

Intraorálne stomatologické röntgenové prístroje (film) 24 mesiacov
“.

337.
V prílohe č. 9 časti A. Interval skúšok dlhodobej stability zariadenia, pridruženého zariadenia a príslušenstva, určeného na používanie pri lekárskom ožiarení alebo vo veterinárnej praxi doterajší riadok Intraorálne stomatologické röntgenové prístroje s RVG znie:

Intraorálne stomatologické röntgenové prístroje s RVG 24 mesiacov
“.

338.
V prílohe č. 9 časti A. Interval skúšok dlhodobej stability zariadenia, pridruženého zariadenia a príslušenstva, určeného na používanie pri lekárskom ožiarení alebo vo veterinárnej praxi za riadok Röntgenový simulátor pre plánovanie rádioterapie sa vkladá nový riadok, ktorý znie:

CT simulátor pre plánovanie rádioterapie 12 mesiacov
“.

339.
V prílohe č. 9 časti A. Interval skúšok dlhodobej stability zariadenia, pridruženého zariadenia a príslušenstva, určeného na používanie pri lekárskom ožiarení alebo vo veterinárnej praxi za riadok Prístroje na dozimetriu (meradlá povrchovej kontaminácie, dávok a dávkového príkonu, operatívne dozimetre a podobne) sa vkladá nový riadok, ktorý znie:

Zariadenia určené na ožarovanie krvi 24 mesiacov
“.

340.
V prílohe č. 9 časti A. Interval skúšok dlhodobej stability zariadenia, pridruženého zariadenia a príslušenstva, určeného na používanie pri lekárskom ožiarení alebo vo veterinárnej praxi sa v riadku Veterinárne röntgenové prístroje za slovo „prístroje“ vkladajú slová „vrátane röntgenových prístrojov pre počítačovú tomografiu“.
341.
V prílohe č. 9 nadpisoch časti B., C. a D. sa slová „skúšok stability“ nahrádzajú slovami „skúšok dlhodobej stability“.
342.
V prílohe č. 9 časti D. Interval skúšok dlhodobej stability technických röntgenových prístrojov a generátorov ionizujúceho žiarenia doterajší riadok Mikroštrukturálne röntgenové prístroje a technické röntgenové prístroje na kontrolu kvality výrobkov a materiálov znie:

Mikroštrukturálne röntgenové prístroje a technické röntgenové prístroje na kontrolu kvality výrobkov a materiálov, registrované alebo povolené 36 mesiacov
“.

343.
V prílohe č. 9 časti D. Interval skúšok dlhodobej stability technických röntgenových prístrojov a generátorov ionizujúceho žiarenia sa vypúšťajú tieto riadky:

Röntgenové prístroje na kontrolu batožín 36 mesiacov
Laboratórne röntgenfluorescenčné analyzátory a prístroje 5 rokov
“.

344.
V prílohe č. 11 v nadpise sa slová „Kritériá na prípravu“ nahrádzajú slovom „Stratégie“.
345.
V prílohe č. 11 ods. 1 sa slová „rakoviny pľúc“ nahrádzajú slovami „zhubného nádoru pľúc“.
346.
V prílohe č. 11 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „možným zvýšeným“ a slová „z radónu“ sa nahrádzajú slovom „radónom“.
347.
V prílohe č. 11 ods. 2 písm. a) sa slová „prírodným ionizujúcim žiarením“ nahrádzajú slovom „radónom“.
348.
V prílohe č. 11 odsek 3 znie:

„(3)
Zaviesť zrozumiteľný, priebežne aktualizovaný systém vzdelávania odborníkov v stavebníctve podieľajúcich sa na výstavbe budov, na kontrole stavebných materiálov a na vývoji metód a technológie na znižovanie ožiarenia radónom, učiteľov, pracovníkov realitných kancelárií a laickej verejnosti o radónovej problematike v pobytových priestoroch a na pracoviskách; na tento účel využiť spoluprácu mimovládnych organizácií a médií.“.

349.
V prílohe č. 11 ods. 5 sa vypúšťajú slová „možným zvýšeným“ a slová „z radónu“ sa nahrádzajú slovom „radónom“.
350.
V prílohe č. 13 časti A štvrtom bode sa vypúšťa čiarka a slová „poškodenie zdravia pri vonkajšej kontaminácii ožiarením, poškodenie zdravia pri vnútornej kontaminácii ožiarením, vzťah medzi dávkou a rizikom“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 128/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z. a zákona č. 109/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmene s) ôsmom bode sa slová „ionizačných hlásičov požiaru“ nahrádzajú slovami „technologického zariadenia, ktorého súčasťou je inštalácia zdroja ionizujúceho žiarenia“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmene s) dvanástom bode sa vypúšťajú slová „vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmene s) osemnásty bod znie:

„18.
odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na ožarovanie predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín, ožarovanie krvi alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na účely výskumu a vývoja alebo na technický účel ....... 50 eur“.

4.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmene s) dvadsiatom piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a na uvoľňovanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom spod administratívnej kontroly“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmene s) dvadsiaty šiesty bod znie:

„26.
zmiešavanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu ....... 50 eur“.

6.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmeno s) sa dopĺňa tridsiatym prvým bodom, ktorý znie:

„31.
vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem servisnej činnosti pre generátory žiarenia, ktorá nie je spojená s ožiarením osôb ....... 50 eur“.

7.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmeno v) znie:

„v)
Vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti orgánu radiačnej ochrany ....... 50 eur“.

8.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmene w) piatom bode sa vypúšťajú slová „z pracoviska“.

Čl. III

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 331/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z., zákona č. 494/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z. a zákona č. 110/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 29 ods. 9 úvodnej vete sa za slová „s lekárskym ožiarením“ vkladá čiarka a slová „liečbou humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora“.
2.
V § 29 ods. 9 písm. d) sa za slová „s lekárskym ožiarením“ dopĺňajú tieto slová: „a liečbou humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „posúdenie sa nevyžaduje, ak sa lekárske ožiarenie vykonáva na základe štandardnej zdravotnej indikácie a vedie k priamemu prospechu pre zdravie pacienta“.
3.
V § 29 ods. 10 sa za slová „s lekárskym ožiarením“ vkladá čiarka a slová „liečbou humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora“.
4.
V § 44 ods. 1 písm. f) sa za slová „s lekárskym ožiarením,“ vkladajú tieto slová „liečby humánnym rádioaktívnym liekom alebo alebo rádioaktívneho prekurzora,“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 44d ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „bezodkladne“.
7.
V § 44d ods. 1 písm. a) až c) znejú:

„a)
vstupná povrchová dávka, absorbovaná dávka vo vyšetrovanom orgáne alebo efektívna dávka, prípadne údaje potrebné na ich odhad pri diagnostike,

b)
špecifikácia aplikovanej rádioaktívnej látky vrátane jej chemickej formy a aktivity v nukleárnej medicíne,

c)
veľkosť dávky v cieľovom objeme alebo veľkosť povrchovej dávky pri liečbe.“.

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 341/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 419/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 80 odsek 2 znie:

„(2)
Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika u poskytovateľa, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie
a)
zodpovedá za
1.
optimalizáciu radiačnej ochrany pacientov a iných osôb podrobujúcich sa lekárskemu ožiareniu vrátane tvorby vyšetrovacích protokolov s optimálnymi expozičnými a akvizičnými parametrami v súlade s diagnostickými referenčnými úrovňami,

2.
individuálne plánovanie veľkosti ožiarenia cieľového objemu pri liečebnej aplikácii ionizujúceho žiarenia,

3.
stanovenie veľkosti ožiarenia pacienta pri jednotlivých postupoch pri lekárskom ožiarení vrátane výpočtu dávky na plod,

4.
stanovenie zvyškovej aktivity rádionuklidov v tele pacienta pri jeho prepustení zo zdravotníckeho zariadenia,

5.
optimalizáciu radiačnej ochrany zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie alebo ktorí ošetrujú pacienta s aplikovanou rádioaktívnou látkou,

6.
analýzu udalostí, pri ktorých došlo alebo by mohlo dôjsť k havarijnému ožiareniu alebo neplánovanému lekárskemu ožiareniu,

7.
poskytovanie informácií pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi o možných rizikách ožiarenia sprevádzajúcej osoby, opatrujúcej osoby a iných osôb, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s pacientom s aplikovanou rádioaktívnou látkou po jeho prepustení zo zdravotníckeho zariadenia,

8.
správnu manipuláciu s rádioaktívnym odpadom, za zber, triedenie, uskladnenie a likvidáciu rádioaktívneho odpadu vznikajúceho na zdravotníckych pracoviskách, na ktorých sa používajú otvorené žiariče,

9.
zabezpečenie kontroly kvality lekárskych rádiologických zariadení, detekčných zariadení používaných pri lekárskom ožiarení a dozimetrických prístrojov,

b)
podieľa sa na
1.
zabezpečovaní kvality lekárskeho rádiologického zariadenia,

2.
vykonávaní preberacej skúšky, skúšky dlhodobej stability a skúšky prevádzkovej stálosti lekárskeho rádiologického zariadenia,

3.
príprave technických špecifikácií pre návrhy lekárskych rádiologických zariadení a inštalácií,

4.
dohľade nad lekárskymi rádiologickými zariadeniami,

5.
výbere zariadenia potrebného na vykonávanie meraní v oblasti radiačnej ochrany,

6.
odbornej príprave odborníkov vykonávajúcich lekárske ožiarenie a ostatných zamestnancov v oblasti príslušných aspektov radiačnej ochrany,

7.
zavádzaní nových diagnostických a liečebných metód pomocou lekárskeho ožiarenia a aplikácie rádioaktívnych látok pacientom.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2023 okrem čl. I bodu 251 § 124 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore