Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 27.07.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 273/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85 a § 94 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z., vyhlášky č. 406/2019 Z. z., vyhlášky č. 29/2020 Z. z., vyhlášky č. 223/2020 Z. z., vyhlášky č. 316/2021 Z. z. a vyhlášky č. 467/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie podľa § 78 ods. 7 alebo ods. 8 zákona, ak ide o osobu, ktorá ukončila takýto kurz základnej kvalifikácie.“.

2.

V § 20 ods. 8 úvodnej vete sa za slová „odseku 4 písm. b)“ vkladajú slová „prvého bodu až piateho bodu“ a za slová „odseku 6 písm. b)“ sa vkladajú slová „prvého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu“.

3.

V § 21 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a označí odtlačkom pečiatky a potvrdí svojím podpisom“.

4.

V § 22 ods. 2 písm. k) druhom bode sa za slová „najmenej 7,5 m,“ vkladajú slová „ktoré musí mať nákladný priestor tvorený uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,“.

5.

V § 22 ods. 2 písm. p) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem úkonov podľa § 20 ods. 6 písm. b) piateho bodu.“.

6.

V § 22b ods. 4 sa slová „informačného systému, ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach“ nahrádzajú slovami „evidencie vodičov“.

7.

§ 22b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa teoretická skúška vykonáva elektronicky, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 sa nepoužijú, pričom a) do evidencie vodičov sa zaznamená dátum vykonania a hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti, b) číslo generované evidenciou vodičov vo vzťahu ku konkrétnemu žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia sa na účely tejto vyhlášky považuje za poradové číslo v protokole vodičských oprávnení alebo za číslo zapísané v protokole vodičských oprávnení.“.

8.

V § 25 ods. 1 sa slová „protokolu o skúške žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára“ nahrádzajú slovami „evidencie skúšobných komisárov“.

9.

Za § 41da sa vkladá § 41db, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41db Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2022 Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny CE sa môžu do 31. decembra 2022 vykonávať aj na motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.“.

10.

V prílohe č. 9 časti II. NÁRODNÉ KÓDY sa na konci pripájajú tieto slová:

„C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI 700. Do dovŕšenia veku 23 rokov povolené viesť len motorové vozidlá v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2022 okrem čl. I tretieho bodu a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Roman Mikulec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore