Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 112/2023 účinný od 10.04.2023

Platnosť od: 06.04.2023
Účinnosť od: 10.04.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 112/2023 účinný od 10.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 112/2023 s účinnosťou od 10.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 95/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 11 ods. 2 sa slová „a) a b)“ nahrádzajú slovami „a) až c)“.
2.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „c) a“.
3.
V § 12 ods. 4 písm. b) a § 13 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „b) a“.
4.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „a b)“.
5.
V § 14 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

6.
V prílohe č. 2 časti E sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

7.
V prílohe č. 3 časti B písmeno b) znie:

„b)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky
1.
akupunktúra

2.
čeľustná ortopédia“.

8.
V prílohe č. 3 časti D písm. a) sa vypúšťa tretí bod a štvrtý bod.

Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako tretí bod a štvrtý bod.

9.
V prílohe č. 3 časti D písm. b) sa pred prvý bod vkladá nový prvý bod a druhý bod, ktoré znejú:

„1.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

2.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii“.

Doterajší prvý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až šiesty bod.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. apríla 2023.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore