Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 406/2011 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 22.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Dane z príjmu, Daň z pridanej hodnoty, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD3 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 406/2011 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 440/2015

Legislatívny proces k zákonu 440/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť vykonávanú dobrovoľníkom podľa osobitných zákonov,1) ...

§ 2
Dobrovoľník
(1)

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na ...

a)
vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností ...
b)
nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom ...
c)
vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.
(2)

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej ...

§ 3
Dobrovoľnícka činnosť
(1)

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä

a)
pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas ...
b)
v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce ...
c)
pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, ...
d)
pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu ...
e)
pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho ...
f)
pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri ...
g)
pri administratívnych prácach pre verejnú správu.
(2)

Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je

a)
činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,3)
b)
činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c)
činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere ...
d)
vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
e)
činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.
(3)

Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so ...

(4)

Dobrovoľnícku činnosť na území Slovenskej republiky môže vykonávať aj dobrovoľník, ktorý ...

§ 4
Vysielajúca organizácia
(1)

Vysielajúcou organizáciou môže byť, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7), právnická osoba, ...

a)
občianskym združením,5)
b)
neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby,6)
c)
cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo právnickou osobou odvodzujúcou svoju právnu subjektivitu ...
d)
školou alebo školským zariadením,
e)
nadáciou alebo
f)
inou právnickou osobou, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)
(2)

Vysielajúca organizácia v rámci svojej činnosti vyberá, eviduje, pripravuje a vysiela dobrovoľníkov ...

(3)

Evidencia dobrovoľníkov, ktorú vysielajúca organizácia vedie, obsahuje tieto údaje:

a)
meno, priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
adresu bydliska, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu8) alebo pobytu,4)
e)
číslo zmluvy alebo údaje podľa § 6 ods. 4.
(4)

Vysielajúca organizácia môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním ...

(5)

Vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka vykonávať dobrovoľnícku činnosť do cudziny, ...

(6)

Vysielajúca organizácia je povinná zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa osobitného ...

(7)

S dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov vysielajúca organizácia nesmie dohodnúť vykonávanie dobrovoľníckej ...

(8)

Vysielajúca organizácia je povinná podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, ...

(9)

Ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie ...

(10)

Vysielajúca organizácia je oprávnená na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej činnosti ...

(11)

Ak vysielajúca organizácia uzatvorí dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom ...

§ 5
Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti
(1)

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti v rámci svojej činnosti vyberá a pripravuje dobrovoľníkov ...

(2)

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti ...

(3)

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa ...

(4)

S dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nesmie dohodnúť vykonávanie ...

(5)

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti ...

(6)

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a ...

(7)

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je oprávnený na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej ...

§ 6
Zmluva
(1)

Zmluva musí mať vždy písomnú formu, ak ide o dobrovoľnícku činnosť, ktorú bude dobrovoľník ...

(2)

Písomná zmluva obsahuje najmä

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu8) alebo pobytu4) a adresu bydliska dobrovoľníka, ...
b)
označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, ...
c)
miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti ...
d)
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania ...
e)
náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu ...
f)
dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,
g)
iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti ...
(3)

Ak ide o dobrovoľnícku činnosť vykonávanú v cudzine, dobrovoľník predkladá vysielajúcej organizácii ...

(4)

Ak je zmluva uzavretá ústnou formou, musí byť medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou ...

(5)

Zmluva môže obsahovať aj záväzok vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej ...

(6)

Dobrovoľník za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nedostáva odmenu. Zabezpečenie dobrovoľníka ...

§ 7
Dobrovoľnícka činnosť vykonávaná pre orgány verejnej správy

Vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby môžu využívať ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 ...

Za § 138 sa vkladá § 138a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti (1) Zamestnávateľ môže zamestnancovi ...

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y)
plnenia poskytované dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu.59i)“.

„59i) § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 50 ods. 1 písm. a) sa za slová „(ďalej len „prijímateľ“)“ vkladajú slová „alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59j a 59k znejú:

„59j) § 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. 59k) § 4 ods. 9 a § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 ...

3.

V § 50 sa odsek 5 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.“.

4.

V § 50 ods.15 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký postup sa použije, ak sa preukáže, že ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59l znie:

„59l)
Zákon č. 406/2011 Z. z.“.

5.

Za § 52m sa vkladá § 52n, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52n Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011 Ustanovenie § 50 ods. 1 ...

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem služby bezodplatne dodanej vysielajúcej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 4 a 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. V

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

§ 103 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 ...
 • 2)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 3)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 4)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 7)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 8)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 9)  Občiansky zákonník.
 • 10)  § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene ...
 • 11)  Napríklad § 6 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 13)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore