Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 15.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD3DS2EUPPČL22

Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 274/2017 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 231/2019

Legislatívny proces k zákonu 231/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva, ochranu a podporu obetí trestných činov (ďalej len „obeť“), vzťahy ...

Základné ustanovenia

§ 2
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
trestným činom aj čin inak trestný, ak páchateľ nebol v čase činu pre nedostatok veku alebo ...
b)
obeťou
1.
fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková ...
2.
príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase ...
c)
obzvlášť zraniteľnou obeťou
1.
dieťa; dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, a ak nie je vek osoby známy a existuje ...
2.
osoba staršia ako 75 rokov,
3.
osoba so zdravotným postihnutím,1)
4.
obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, ...
5.
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej ...
6.
obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie alebo ...
d)
obeťou násilného trestného činu fyzická osoba, ktorej bola
1.
úmyselným násilným trestným činom spôsobená ujma na zdraví; ak táto osoba v dôsledku tohto ...
2.
spôsobená morálna škoda trestným činom obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia ...
e)
trestným činom domáceho násilia trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom ...
f)
druhotnou viktimizáciou ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku konania alebo nekonania orgánu verejnej ...
g)
opakovanou viktimizáciou ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku pokračujúceho konania páchateľa, ...
h)
akreditovaným subjektom osoba, ktorej bola rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ...
i)
mediáciou proces, v ktorom sa obeť a páchateľ na základe ich dobrovoľného súhlasu aktívne zúčastňujú ...
j)
ujmou na zdraví ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví alebo smrť spôsobené trestným ...
k)
subjektom poskytujúcim pomoc obetiam subjekt poskytujúci alebo zabezpečujúci pomoc a podporu obetiam, ...
l)
asistenčným orgánom orgán Slovenskej republiky alebo iného členského štátu príslušný podľa ...
m)
rozhodovacím orgánom orgán Slovenskej republiky alebo iného členského štátu príslušný podľa ...
n)
rodinným príslušníkom obete manžel, príbuzný v priamom rade, súrodenec, osoba závislá od obete ...
(2)

Fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu nie je obeťou, ak fyzickej osobe podľa odseku ...

(3)

Pozostalý manžel, pozostalé dieťa, pozostalý rodič alebo osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu ...

§ 3
Základné zásady ochrany a podpory obetí
(1)

Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak, alebo ...

(2)

Práva priznané obeti týmto zákonom sa uplatňujú bez diskriminácie založenej na pohlaví, náboženskom ...

(3)

Subjekty podľa § 2 ods. 1 písm. k) sú povinné správať sa k obeti a rodinným príslušníkom ...

(4)

Orgány činné v trestnom konaní, súdy a subjekty poskytujúce pomoc obetiam sú povinné informovať ...

(5)

Orgány činné v trestnom konaní a súdy sú povinné umožniť obeti uplatnenie jej práv podľa ...

(6)

Obeť má v trestnom konaní postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka a ...

(7)

Orgán činný v trestnom konaní, súd a subjekt poskytujúci pomoc obetiam uskutočňujú s ohľadom ...

(8)

Orgány činné v trestnom konaní, súdy a subjekty poskytujúce pomoc obetiam sú povinné v prípade ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA OBETÍ

§ 4
Právo na informácie
(1)

Obeť má v rozsahu ustanovenom zákonom právo na prístup k informáciám, ktoré sa týkajú veci, ...

(2)

Policajt4) je povinný pri prvom kontakte poskytnúť obeti pri zohľadnení odôvodnených potrieb ...

a)
postupoch týkajúcich sa podania oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin (ďalej ...
b)
subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci, ...
c)
možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
d)
prístupe k právnej pomoci,
e)
podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo ...
f)
práve na tlmočenie a preklad,
g)
opatreniach na ochranu jej záujmov, o ktoré môže požiadať, ak má bydlisko v inom členskom štáte, ...
h)
postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia svojich práv v trestnom konaní zo strany orgánov ...
i)
kontaktných údajoch na komunikáciu v súvislosti s vecou, v ktorej je obeťou,
j)
postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
k)
postupoch mediácie v trestnom konaní,
l)
možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
m)
možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného.
(3)

Prokurátor je povinný poskytnúť obeti pri prvom kontakte pri zohľadnení odôvodnených potrieb ...

(4)

Policajt alebo prokurátor je povinný pri poskytovaní informácií obeti podľa odseku 2 alebo odseku ...

(5)

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytnú obeti v súlade s jej osobitnými potrebami informácie ...

a)
forme a rozsahu odbornej pomoci, ktorá je poskytovaná obetiam, vrátane informácie v akom rozsahu ...
b)
právach obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona vrátane práva na odškodnenie obete násilného ...
c)
právach obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d)
finančných a praktickým záležitostiach vzniknutých ako následok trestného činu.
(6)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri prvom kontakte s obeťou poskytne obeti kontaktné údaje ...

§ 5
Právo na poskytnutie odbornej pomoci
(1)

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytujú alebo zabezpečujú odbornú pomoc obetiam za podmienok ...

(2)

Formy odbornej pomoci sú všeobecná odborná pomoc obeti a špecializovaná odborná pomoc obzvlášť ...

(3)

Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a poskytovanie služieb, ktorými sa rozumie

a)
poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5,
b)
právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona,
c)
právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom ...
d)
psychologická pomoc,
e)
poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
(4)

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je cielená a integrovaná odborná činnosť ...

a)
poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b)
poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c)
vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d)
sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného ...
(5)

Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu ...

(6)

Právo na poskytnutie odbornej pomoci sa obeti zaručuje bez ohľadu na podanie trestného oznámenia ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na rodinného príslušníka obete v súlade ...

§ 6
Podmienky poskytnutia odbornej pomoci
(1)

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam je povinný poskytnúť obeti na požiadanie všeobecnú odbornú ...

(2)

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne všeobecnú odbornú pomoc bezplatne alebo za poplatok. ...

(3)

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne obzvlášť zraniteľnej obeti špecializovanú odbornú ...

§ 7
Právna pomoc
(1)

Právnou pomocou sa rozumie poskytovanie právnych informácií a právne zastupovanie obete v trestnom ...

(2)

Právnu pomoc poskytuje obetiam Centrum právnej pomoci za podmienok a v rozsahu ustanovenom v osobitnom ...

§ 8
Právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou
(1)

Obeť má právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou.

(2)

Orgán činný v trestnom konaní, súd a subjekt poskytujúci pomoc obetiam postupuje tak, aby jeho ...

(3)

V záujme ochrany obete pred druhotnou viktimizáciou možno lekárske vyšetrenie prikázať v nevyhnutnej ...

(4)

V záujme ochrany obete pred opakovanou viktimizáciou alebo hroziacim nebezpečenstvom je príslušný ...

(5)

Príslušné orgány informujú obeť a rodinných príslušníkov obete o opatreniach prijatých na ...

§ 9
Právo na odškodnenie

Obeť násilného trestného činu má za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom právo na ...

TRETIA ČASŤ

ODŠKODŇOVANIE OBETÍ NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINOV

§ 10
(1)

O odškodnenie môže požiadať obeť násilného trestného činu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, ...

(2)

Odškodnenie obeti násilného trestného činu nemožno priznať, ak

a)
jej bola ujma na zdraví plne uhradená inak,
b)
obeť násilného trestného činu podľa § 2 ods. 1 písm. d) prvého bodu časť vety za bodkočiarkou ...
c)
nedala súhlas na trestné stíhanie podľa § 211 Trestného poriadku alebo
d)
nemôže vykonávať oprávnenie poškodeného podľa § 47 ods. 1 Trestného poriadku.
§ 11
(1)

Nárok na odškodnenie obete násilného trestného činu podľa tohto zákona vzniká, ak v trestnom ...

(2)

Nárok na odškodnenie okrem prípadov uvedených v odseku 1 vzniká aj vtedy, ak dôjde k prerušeniu ...

(3)

Obeť trestného činu sexuálneho zneužívania nemá nárok na odškodnenie podľa tohto zákona, ...

(4)

Podmienkou vzniku nároku na odškodnenie podľa tohto zákona je uplatnenie si nároku na náhradu ...

Rozsah odškodnenia

§ 12
(1)

Na výpočet odškodnenia, ak ide o ujmu na zdraví, sa primerane použijú ustanovenia osobitného ...

(2)

Ak bola trestným činom spôsobená smrť, obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie ...

(3)

Pri trestnom čine obchodovania s ľuďmi, trestnom čine znásilnenia, trestnom čine sexuálneho násilia ...

(4)

Obeti násilného trestného činu sa v prípade ujmy na zdraví môže ako odškodnenie poskytnúť ...

(5)

Ak o náhrade ujmy na zdraví už bolo rozhodnuté právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, ...

§ 13

Celková suma odškodnenia poskytnutá podľa tohto zákona nesmie presiahnuť päťdesiatnásobok minimálnej ...

§ 14

Odškodnenie vypočítané podľa § 12 a 13 možno primerane znížiť, ak obeť násilného trestného ...

Konanie o poskytnutí odškodnenia

§ 15
(1)

O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca na základe písomnej žiadosti obete násilného ...

(2)

Žiadosť sa podáva orgánu podľa odseku 1 do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(3)

Ak súd v trestnom konaní odkázal obeť násilného trestného činu s jej nárokom na náhradu škody, ...

(4)

Lehoty podľa odsekov 2 a 3 neplynú počas konania pred príslušným orgánom, najmä počas civilného ...

(5)

Obeť násilného trestného činu môže žiadosť v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3 podať aj ...

§ 16
(1)

Žiadosť podľa § 15 ods. 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa § 15 ods. 1 je

a)
právoplatný rozsudok alebo trestný rozkaz uvedený v § 11 ods. 1 alebo iné právoplatné rozhodnutie ...
b)
doklad o ujme na zdraví, ktorá bola obeti násilného trestného činu spôsobená trestným činom, ...
c)
doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola trestným činom spôsobená ...
d)
doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ...
(3)

Obeť násilného trestného činu môže byť v konaní o poskytnutí odškodnenia zastúpená advokátom, ...

(4)

Obeť násilného trestného činu je po podaní žiadosti povinná bezodkladne informovať ministerstvo ...

(5)

Ministerstvo spravodlivosti je povinné rozhodnúť o žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa doručenia ...

§ 17
(1)

Zamestnanci ministerstva spravodlivosti sú pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie ...

(2)

Orgány a osoby podľa odseku 1 sú povinné poskytnúť ministerstvu spravodlivosti súčinnosť v ...

§ 18
(1)

Ak bola obeti násilného trestného činu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, občanom iného ...

(2)

Asistenčným orgánom Slovenskej republiky je ministerstvo spravodlivosti.

(3)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky poskytne obeti násilného trestného činu informácie o podmienkach ...

(4)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky bezodkladne odošle žiadosť o odškodnenie spolu so súvisiacou ...

(5)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky, ak je to potrebné, poskytne obeti násilného trestného ...

(6)

Ak rozhodovací orgán podľa odseku 4 požiada asistenčný orgán Slovenskej republiky o vypočutie ...

a)
rozhodovací orgán v súlade so svojím právnym poriadkom najmä prostredníctvom technických zariadení ...
b)
asistenčný orgán Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a zápisnicu ...
(7)

Vypočutie podľa odseku 6 písm. a) môže rozhodovací orgán uskutočniť len v spolupráci s asistenčným ...

(8)

Obeť násilného trestného činu ani iná osoba nemôže byť k vypočutiu podľa odseku 6 nútená. ...

§ 19
(1)

Obeť násilného trestného činu, ktorá je občanom členského štátu s trvalým pobytom na území ...

(2)

O žiadosti podanej podľa odseku 1 rozhoduje rozhodovací orgán Slovenskej republiky.

(3)

Rozhodovací orgán Slovenskej republiky bezodkladne po doručení žiadosti podľa odseku 1 potvrdí ...

(4)

Ak je to potrebné, rozhodovací orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať asistenčný ...

a)
rozhodovací orgán Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä ...
b)
asistenčný orgán v súlade s jeho právnym poriadkom, ktorý zašle zápisnicu o ňom rozhodovaciemu ...
(5)

Obeť násilného trestného činu ani iná osoba nemôže byť k vypočutiu podľa odseku 4 nútená. ...

(6)

Rozhodovací orgán Slovenskej republiky bezodkladne zašle rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 ...

§ 20
(1)

Písomnosti a informácie podľa § 18 a 19 sa zasielajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných ...

a)
rozhodnutí prijatých rozhodovacím orgánom, ktoré sa vyhotovujú v jazyku určenom jeho právnym ...
b)
zápisníc o vypočutí obete násilného trestného činu a iných osôb podľa § 18 ods. 6 písm. ...
(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 sa písomnosti a informácie adresované slovenským orgánom zasielajú ...

(3)

Žiadosti o odškodnenie a súvisiaca dokumentácia odosielaná medzi asistenčným orgánom a rozhodovacím ...

Spoločné ustanovenia k odškodňovaniu

§ 21
(1)

Obeť násilného trestného činu, ktorej bolo poskytnuté odškodnenie za ujmu na zdraví podľa tohto ...

(2)

Povinnosť odviesť na účet ministerstva spravodlivosti finančné prostriedky podľa odseku 1 zaniká, ...

§ 22
(1)

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné informovať obeť násilného trestného činu, ktorej ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti zverejní informácie o podmienkach odškodnenia podľa tohto zákona na ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODPORA SUBJEKTOV POSKYTUJÚCICH

POMOC OBETIAM

§ 23
Akreditácia programu podpory obetí
(1)

Akreditácia programu podpory obetí (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti ...

(2)

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorý má záujem poskytovať odbornú pomoc a získať dotáciu ...

(3)

Sociálne služby sú oprávnené obetiam poskytovať subjekty, ktoré získali oprávnenie na ich poskytovanie ...

§ 24
Podmienky udelenia akreditácie
(1)

Podmienkou udelenia akreditácie subjektu poskytujúcemu pomoc obetiam je

a)
bezúhonnosť a odborná spôsobilosť subjektu poskytujúceho pomoc obetiam,
b)
bezúhonnosť a odborná spôsobilosť fyzických osôb, ktoré subjekt poskytujúci pomoc obetiam zamestnáva ...
c)
projekt programu podpory obetí, v ktorom sú písomne zdokumentované metódy odbornej pomoci a formy ...
d)
materiálno-technické vybavenie potrebné na poskytovanie odbornej pomoci, na ktorú žiada akreditáciu ...
e)
vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorom, v ktorých bude poskytovať odbornú pomoc, ...
f)
poistenie zodpovednosti za škodu.
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Za odborne spôsobilú na poskytovanie odbornej pomoci sa považuje osoba, ktorá získala vysokoškolské ...

(4)

Za odborne spôsobilý sa subjekt poskytujúci pomoc obetiam považuje vtedy, ak zamestnáva alebo bude ...

§ 25
Žiadosť o udelenie akreditácie
(1)

Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:
1.
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o ...
2.
obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa, adresu miesta podnikania alebo výkonu činnosti, identifikačné ...
3.
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o akreditáciu žiada ...
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osôb podľa § 24 ods. 1 ...
c)
formu odbornej pomoci, ktorá sa má poskytovať,
d)
okruh obetí, ktorým bude odborná pomoc určená,
e)
písomne zdokumentované metódy odbornej pomoci a formy jej výkonu,
f)
adresu miesta poskytovania odbornej pomoci,
g)
popis materiálno-technického vybavenia potrebného na poskytovanie odbornej pomoci,
h)
kapacitu poskytovanej odbornej pomoci,
i)
časové obdobie poskytovania odbornej pomoci,
j)
predpokladaný deň začatia poskytovania odbornej pomoci,
k)
vymedzenie územia, na ktorom sa bude odborná pomoc poskytovať.
(2)

Prílohou k žiadosti o udelenie akreditácie je

a)
projekt podľa § 24 ods. 1 písm. c),
b)
životopis a doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa § 24 ods. 1 písm. b),
c)
kópia dokladu o užívacom práve k priestorom, v ktorých bude poskytovať odbornú pomoc, ak osoba, ...
d)
kópia zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním ...
§ 26
Konanie o udelení akreditácie
(1)

Konanie o udelení akreditácie začína dňom doručenia písomnej žiadosti podľa § 25 ministerstvu ...

(2)

O udelení akreditácie, predĺžení platnosti akreditácie alebo zrušení akreditácie rozhoduje ...

(3)

Ak subjekt poskytujúci pomoc obetiam spĺňa podmienky na udelenie akreditácie ustanovené týmto ...

§ 27
Rozhodnutie o udelení akreditácie
(1)

Rozhodnutie o udelení akreditácie okrem všeobecných náležitostí obsahuje

a)
označenie akreditovanej osoby v rozsahu podľa § 25 ods. 1 písm. a),
b)
formu odbornej pomoci, na ktorú sa udeľuje akreditácia,
c)
okruh obetí, ktorým bude odborná pomoc poskytovaná,
d)
adresu miesta poskytovania odbornej pomoci,
e)
deň začatia poskytovania odbornej pomoci,
f)
obdobie platnosti akreditácie.
(2)

Rozhodnutie o udelení akreditácie sa vydáva na čas, ktorý subjekt poskytujúci pomoc obetiam uvedie ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti rozhoduje o udelení akreditácie, predĺžení jej platnosti a o zrušení ...

(4)

Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.

§ 28
Povinnosti akreditovaného subjektu

Akreditovaný subjekt je povinný

a)
poskytovať obetiam odbornú pomoc v rozsahu udelenej akreditácie,
b)
viesť evidenciu obetí, ktoré požiadali o poskytnutie odbornej pomoci a rozsahu jej poskytnutia,
c)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,14)
d)
do ôsmich dní písomne oznámiť ministerstvu spravodlivosti všetky zmeny rozhodujúcich skutočností, ...
§ 29
Zánik a zrušenie akreditácie
(1)

Akreditácia zaniká

a)
dňom skončenia platnosti akreditácie,
b)
dňom skončenia platnosti akreditácie, ak akreditovaný subjekt požiadal o predĺženie jej platnosti ...
c)
dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie alebo
d)
smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia.
(2)

Ministerstvo spravodlivosti zruší akreditáciu, ak akreditovaný subjekt

a)
prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 24,
b)
poruší niektorú z povinností podľa § 28,
c)
nesplní v určenej lehote opatrenia uložené ministerstvom spravodlivosti na odstránenie nedostatkov ...
§ 30
Kontrola plnenia podmienok akreditácie a povinností akreditovaných subjektov
(1)

Ministerstvo spravodlivosti kontroluje plnenie podmienok akreditácie u akreditovaných subjektov a ...

(2)

Kontrolou plnenia štandardov kvality poskytovanej odbornej pomoci u akreditovaných subjektov podľa ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti je oprávnené uložiť akreditovanému subjektu opatrenia na odstránenie ...

(4)

Ministerstvo spravodlivosti prijíma a vybavuje sťažnosti na postup akreditovaných subjektov; na ...

§ 31
Dotácia

Ministerstvo spravodlivosti môže poskytnúť akreditovanému subjektu dotáciu na všeobecnú odbornú ...

§ 32
Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam
(1)

Ministerstvo spravodlivosti vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje register subjektov poskytujúcich ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti po udelení akreditácie zapíše subjekt poskytujúci pomoc obetiam do ...

(3)

Do registra sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 1 okrem adresy miesta poskytovania špecializovanej ...

a)
výška poskytnutej dotácie,
b)
informácia o tom, či sa odborná pomoc poskytuje odplatne alebo bezodplatne,
c)
obdobie, na ktoré sa dotácia poskytla.
(4)

Ak subjekt podľa § 25 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zapísaný v registri ešte nemá pridelené ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33
(1)

Ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu ...

(2)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje koordináciu a tvorbu ...

§ 34
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania ...

(2)

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam spracúvajú osobné údaje obetí a rodinných príslušníkov ...

(3)

Zloženie, organizáciu práce a postup hodnotiacej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 35
Prechodné ustanovenie

Konania vo veciach podľa tretej časti začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončia podľa predpisov ...

§ 36

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 37
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 87 ods. 5 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „pätnásť rokov“ a za slová „podľa ...

2.

V § 140 písm. e) sa za slová „farbu pleti,“ vkladá slovo „pohlavie, “.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné v priebehu celého trestného konania ...

2.

V § 10 ods. 23 sa za slovo „rozumie“ vkladajú slová „subjekt poskytujúci pomoc obetiam podľa ...

3.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Psychológ V prípadoch ustanovených týmto zákonom sa na vykonanie úkonu priberie psychológ. ...

4.

V § 46 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Poškodený, ktorému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného ...

5.

V § 48 ods. 2 druhá veta znie: „V prípade trestných činov spáchaných voči blízkej osobe alebo ...

6.

§ 49 znie:

„§ 49 Orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného o jeho právach poučiť ...

7.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak súd uložil primerané obmedzenie podľa odseku 1 písm. h) obvinenému, ktorý má rozhodnutím ...

8.

V § 125 odsek 4 znie:

„(4) Použitie ustanovení odsekov 1 a 2 nie je možné, ak ide o svedka mladšieho ako 18 rokov.“. ...

9.

§ 125 a dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) V trestnom konaní o trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti, o trestnom čine týrania ...

10.

§ 134 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak je ako svedok v trestnom konaní vypočúvaná osoba, ktorá je obzvlášť zraniteľnou obeťou ...

11.

V § 135 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pred vypočutím svedka podľa prvej vety orgán ...

12.

V § 135 odsek 3 znie:

„(3) Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 18 rokov a ak ide o trestný čin spáchaný ...

13.

V § 135 ods. 5 sa slovo „dieťaťom“ nahrádza slovami „osobou mladšou ako 18 rokov“.

14.

§ 139 znie:

„§ 139 (1) Svedok, ktorému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného ...

15.

V § 220 ods. 1 písm. c) sa slová „konkrétnemu adresátovi na všeobecne prospešné účely“ ...

16.

§ 223 ods. 1 sa slová „určenú na všeobecne prospešné účely s uvedením jej adresáta vrátane ...

17.

V § 223 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

18.

§ 224 sa vypúšťa.

19.

V § 227 ods. 1 sa slová „určená obvineným na všeobecne prospešné účely bola poukázaná ...

20.

V § 227 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

21.

V § 227 ods. 2 sa slová „na všeobecne prospešné účely“ nahrádzajú slovami „na ochranu ...

22.

V § 232 ods. 2 prvej vete sa za slovo „obvineného“ vkladajú slová „a poškodeného, ktorý ...

23.

V § 232 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) V rámci konania o dohode o vine a treste je prokurátor povinný dbať na záujem poškodeného ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

24.

V § 232 ods. 4 druhá veta znie: „Ak nedošlo k dohode o náhrade škody, prokurátor na túto skutočnosť ...

25.

Za § 262 sa vkladá § 262a, ktorý znie:

„§ 262a Predseda senátu vypočuje svedka, ktorý je obzvlášť zraniteľnou obeťou tak, aby sa ...

26.

V § 278 ods. 2 sa slová „ods. 4 alebo 5“ nahrádzajú slovami „ods. 5 alebo 6“.

27.

V § 287 ods. 1 druhej vete sa slová „Ak tomu nebráni zákonná prekážka, súd“ nahrádzajú ...

28.

V § 334 ods. 2 sa slová „ ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

Čl. IV

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 14 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 24 ods. 2 zákona č. 274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Rozsah dotácie Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Dotáciu“ vkladajú slová „podľa § 2 písm. a)“.

3.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na poskytovanie a) všeobecnej odbornej pomoci, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

5.

V § 4 ods. 1 sa za slovo „Dotáciu“ vkladajú slová „podľa § 3 ods. 1“.

6.

V § 4 ods. 1 písm. n) sa nad slovo „podnikateľ“ umiestňuje odkaz „3a)“.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dotáciu podľa § 3 ods. 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je akreditovaný subjekt ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

8.

V § 4 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

9.

V § 4 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

10.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

11.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

12.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

13.

V § 5 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3“ a na konci ...

14.

V 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo 2“.

15.

V § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ministerstvo zriaďuje komisiu ...

16.

V § 7 písm. c) sa vypúšťa piaty bod.

Doterajší šiesty až desiaty bod sa označuje ako piaty až deviaty bod.

17.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Projektom sa na účely tohto zákona rozumie aj projekt predložený ministerstvu v konaní ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Prílohak zákonu č. 274/2017 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 261, ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 2)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 4)  § 10 ods. 8 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 6)  Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii ...
 • 8)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 9)  Napríklad § 82 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, § 27a zákona Národnej rady ...
 • 10)  Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...
 • 11)  § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 16)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...
 • 18)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...
 • 19)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore