Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.07.2021

Platnosť od: 15.11.2017
Účinnosť od: 01.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD5DS3EUPPČL23

Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.07.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 274/2017 s účinnosťou od 01.07.2021 na základe 217/2021

Legislatívny proces k zákonu 217/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva, ochranu a podporu obetí trestných činov (ďalej len „obeť“), vzťahy medzi ...

Základné ustanovenia

§ 2
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
trestným činom aj čin inak trestný, ak páchateľ nebol v čase činu pre nedostatok veku alebo pre nepríčetnosť ...
b)
obeťou
1.
fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, ...
2.
príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v ...
c)
obzvlášť zraniteľnou obeťou
1.
dieťa; dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, a ak nie je vek osoby známy a existuje ...
2.
osoba staršia ako 75 rokov,
3.
osoba so zdravotným postihnutím,1)
4.
obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, trestného činu týrania ...
5.
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej orientácie, ...
6.
obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie alebo druhotnej ...
d)
obeťou násilného trestného činu fyzická osoba, ktorej bola
1.
úmyselným násilným trestným činom spôsobená ujma na zdraví; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela ...
2.
spôsobená nemajetková ujma trestným činom obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho ...
e)
trestným činom domáceho násilia trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom ...
f)
druhotnou viktimizáciou ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku konania alebo nekonania orgánu verejnej ...
g)
opakovanou viktimizáciou ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku pokračujúceho konania páchateľa, ktoré ...
h)
akreditovaným subjektom osoba, ktorej bola rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ...
i)
mediáciou proces, v ktorom sa obeť a páchateľ na základe ich dobrovoľného súhlasu aktívne zúčastňujú ...
j)
ujmou na zdraví ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví alebo smrť spôsobené trestným činom spáchaným ...
k)
subjektom poskytujúcim pomoc obetiam subjekt poskytujúci alebo zabezpečujúci pomoc a podporu obetiam, ...
l)
asistenčným orgánom orgán Slovenskej republiky alebo iného členského štátu príslušný podľa právneho ...
m)
rozhodovacím orgánom orgán Slovenskej republiky alebo iného členského štátu príslušný podľa právneho ...
n)
rodinným príslušníkom obete manžel, príbuzný v priamom rade, súrodenec, osoba závislá od obete a osoba, ...
(2)

Fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu nie je obeťou, ak fyzickej osobe podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Pozostalý manžel, pozostalé dieťa, pozostalý rodič alebo osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť ...

(4)

Na účely poskytovania služieb intervenčným centrom podľa § 28a sa obeťou trestného činu domáceho násilia ...

§ 3 - Základné zásady ochrany a podpory obetí
(1)

Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak, alebo ak nejde ...

(2)

Práva priznané obeti týmto zákonom sa uplatňujú bez diskriminácie založenej na pohlaví, náboženskom ...

(3)

Subjekty podľa § 2 ods. 1 písm. k) sú povinné správať sa k obeti a rodinným príslušníkom obete ohľaduplne, ...

(4)

Orgány činné v trestnom konaní, súdy a subjekty poskytujúce pomoc obetiam sú povinné informovať obeť ...

(5)

Orgány činné v trestnom konaní a súdy sú povinné umožniť obeti uplatnenie jej práv podľa tohto zákona ...

(6)

Obeť má v trestnom konaní postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka a patria ...

(7)

Orgán činný v trestnom konaní, súd a subjekt poskytujúci pomoc obetiam uskutočňujú s ohľadom na závažnosť ...

(8)

Orgány činné v trestnom konaní, súdy a subjekty poskytujúce pomoc obetiam sú povinné v prípade obzvlášť ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA OBETÍ

§ 4 - Právo na informácie
(1)

Obeť má v rozsahu ustanovenom zákonom právo na prístup k informáciám, ktoré sa týkajú veci, v ktorej ...

(2)

Policajt4) je povinný pri prvom kontakte poskytnúť obeti pri zohľadnení odôvodnených potrieb obete v ...

a)
postupoch týkajúcich sa podania oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin (ďalej len „trestné ...
b)
subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci, ...
c)
možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
d)
prístupe k právnej pomoci,
e)
podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo ...
f)
práve na tlmočenie a preklad,
g)
opatreniach na ochranu jej záujmov, o ktoré môže požiadať, ak má bydlisko v inom členskom štáte,
h)
postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia svojich práv v trestnom konaní zo strany orgánov ...
i)
kontaktných údajoch na komunikáciu v súvislosti s vecou, v ktorej je obeťou,
j)
postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
k)
postupoch mediácie v trestnom konaní,
l)
možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
m)
možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného.
(3)

Prokurátor je povinný poskytnúť obeti pri prvom kontakte pri zohľadnení odôvodnených potrieb obete v ...

(4)

Policajt alebo prokurátor je povinný pri poskytovaní informácií obeti podľa odseku 2 alebo odseku 3 ...

(5)

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytnú obeti v súlade s jej osobitnými potrebami informácie o

a)
forme a rozsahu odbornej pomoci, ktorá je poskytovaná obetiam, vrátane informácie v akom rozsahu je ...
b)
právach obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona vrátane práva na odškodnenie obete násilného trestného ...
c)
právach obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d)
finančných a praktickým záležitostiach vzniknutých ako následok trestného činu.
(6)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri prvom kontakte s obeťou poskytne obeti kontaktné údaje subjektov ...

§ 5 - Právo na poskytnutie odbornej pomoci
(1)

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytujú alebo zabezpečujú odbornú pomoc obetiam za podmienok ustanovených ...

(2)

Formy odbornej pomoci sú všeobecná odborná pomoc obeti a špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej ...

(3)

Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a poskytovanie služieb, ktorými sa rozumie

a)
poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5,
b)
právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona,
c)
právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní, ...
d)
psychologická pomoc,
e)
poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
(4)

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je cielená a integrovaná odborná činnosť a poskytovanie ...

a)
poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b)
poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c)
vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d)
sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho ...
(5)

Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ...

(6)

Právo na poskytnutie odbornej pomoci sa obeti zaručuje bez ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na rodinného príslušníka obete v súlade s jeho osobitnými ...

§ 6 - Podmienky poskytnutia odbornej pomoci
(1)

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam je povinný poskytnúť obeti na požiadanie všeobecnú odbornú pomoc bez ...

(2)

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne všeobecnú odbornú pomoc bezplatne alebo za poplatok. Ak subjekt ...

(3)

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne obzvlášť zraniteľnej obeti špecializovanú odbornú pomoc po ...

§ 7 - Právna pomoc
(1)

Právnou pomocou sa rozumie poskytovanie právnych informácií a právne zastupovanie obete v trestnom konaní ...

(2)

Právnu pomoc poskytuje obetiam Centrum právnej pomoci za podmienok a v rozsahu ustanovenom v osobitnom ...

§ 8 - Právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou
(1)

Obeť má právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou.

(2)

Orgán činný v trestnom konaní, súd a subjekt poskytujúci pomoc obetiam postupuje tak, aby jeho činnosť ...

(3)

V záujme ochrany obete pred druhotnou viktimizáciou možno lekárske vyšetrenie prikázať v nevyhnutnej ...

(4)

V záujme ochrany obete pred opakovanou viktimizáciou alebo hroziacim nebezpečenstvom je príslušný orgán ...

(5)

Príslušné orgány informujú obeť a rodinných príslušníkov obete o opatreniach prijatých na jej ochranu ...

§ 9 - Právo na odškodnenie

Obeť násilného trestného činu má za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom právo na odškodnenie, ...

TRETIA ČASŤ

ODŠKODŇOVANIE OBETÍ NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINOV

§ 10
(1)

O odškodnenie môže požiadať obeť násilného trestného činu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, občanom ...

(2)

Odškodnenie obeti násilného trestného činu nemožno priznať, ak

a)
jej bola ujma na zdraví plne uhradená inak,
b)
obeť násilného trestného činu podľa § 2 ods. 1 písm. d) prvého bodu časť vety za bodkočiarkou je zároveň ...
c)
nedala súhlas na trestné stíhanie podľa § 211 Trestného poriadku alebo
d)
nemôže vykonávať oprávnenie poškodeného podľa § 47 ods. 1 Trestného poriadku.
§ 11
(1)

Nárok na odškodnenie obete násilného trestného činu podľa tohto zákona vzniká, ak v trestnom konaní ...

(2)

Nárok na odškodnenie okrem prípadov uvedených v odseku 1 vzniká aj vtedy, ak dôjde k prerušeniu trestného ...

(3)

Nárok na odškodnenie vzniká aj vtedy, ak došlo k začatiu trestného stíhania a doterajšie výsledky vyšetrovania ...

(4)

Obeť trestného činu sexuálneho zneužívania nemá nárok na odškodnenie podľa tohto zákona, ak dôjde k ...

(5)

Podmienkou vzniku nároku na odškodnenie na základe rozhodnutia podľa odseku 1 je uplatnenie si nároku ...

Rozsah odškodnenia

§ 12
(1)

Na výpočet odškodnenia, ak ide o ujmu na zdraví, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu ...

(2)

Ak bola trestným činom spôsobená smrť, obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie odškodnenia ...

(3)

Pri trestnom čine obchodovania s ľuďmi, trestnom čine znásilnenia, trestnom čine sexuálneho násilia, ...

(4)

Obeti násilného trestného činu sa v prípade ujmy na zdraví môže ako odškodnenie poskytnúť najviac finančná ...

(5)

Ak o náhrade ujmy na zdraví už bolo rozhodnuté právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, pri výpočte ...

§ 13

Celková suma odškodnenia poskytnutá podľa tohto zákona nesmie presiahnuť päťdesiatnásobok sumy mesačnej ...

§ 14

Odškodnenie vypočítané podľa § 12 a 13 možno primerane znížiť, ak obeť násilného trestného činu spoluzavinila ...

Konanie o poskytnutí odškodnenia

§ 15
(1)

O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca na základe písomnej žiadosti obete násilného ...

(2)

Žiadosť sa podáva orgánu podľa odseku 1 najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(3)

Ak súd v trestnom konaní odkázal obeť násilného trestného činu s jej nárokom na náhradu škody, ktorá ...

(4)

Lehoty podľa odsekov 2 a 3 neplynú počas konania pred príslušným orgánom, najmä počas civilného procesu ...

(5)

Obeť násilného trestného činu môže žiadosť v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3 podať aj opakovane, ...

§ 16
(1)

Žiadosť podľa § 15 ods. 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo obete ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa § 15 ods. 1 je

a)
rozhodnutie podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2; ak obeť násilného trestného činu nemôže také rozhodnutie ...
b)
doklad o ujme na zdraví, ktorá bola obeti násilného trestného činu spôsobená trestným činom; ak je takýto ...
c)
doklad preukazujúci, že žiadosť podáva osoba, ktorá je obeťou násilného trestného činu podľa § 2 ods. ...
(3)

Obeť násilného trestného činu môže byť v konaní o poskytnutí odškodnenia zastúpená advokátom, Centrom ...

(4)

Obeť násilného trestného činu je po podaní žiadosti povinná bezodkladne informovať ministerstvo spravodlivosti ...

(5)

Ministerstvo spravodlivosti je povinné rozhodnúť o žiadosti do štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej ...

(6)

Ministerstvo spravodlivosti môže zrušiť pôvodné rozhodnutie a vydať nové rozhodnutie vo veci, ktorým ...

§ 17
(1)

Zamestnanci ministerstva spravodlivosti sú pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o ...

(2)

Orgány a osoby podľa odseku 1 sú povinné poskytnúť ministerstvu spravodlivosti súčinnosť v rozsahu podľa ...

§ 18
(1)

Ak bola obeti násilného trestného činu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, občanom iného členského ...

(2)

Asistenčným orgánom Slovenskej republiky je ministerstvo spravodlivosti.

(3)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky poskytne obeti násilného trestného činu informácie o podmienkach ...

(4)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky bezodkladne odošle žiadosť o odškodnenie spolu so súvisiacou dokumentáciou ...

(5)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky, ak je to potrebné, poskytne obeti násilného trestného činu, ktorá ...

(6)

Ak rozhodovací orgán podľa odseku 4 požiada asistenčný orgán Slovenskej republiky o vypočutie obete ...

a)
rozhodovací orgán v súlade so svojím právnym poriadkom najmä prostredníctvom technických zariadení určených ...
b)
asistenčný orgán Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a zápisnicu ...
(7)

Vypočutie podľa odseku 6 písm. a) môže rozhodovací orgán uskutočniť len v spolupráci s asistenčným orgánom ...

(8)

Obeť násilného trestného činu ani iná osoba nemôže byť k vypočutiu podľa odseku 6 nútená.

§ 19
(1)

Obeť násilného trestného činu, ktorá je občanom členského štátu s trvalým pobytom na území iného členského ...

(2)

O žiadosti podanej podľa odseku 1 rozhoduje rozhodovací orgán Slovenskej republiky.

(3)

Rozhodovací orgán Slovenskej republiky bezodkladne po doručení žiadosti podľa odseku 1 potvrdí obeti ...

(4)

Ak je to potrebné, rozhodovací orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať asistenčný orgán, ktorý ...

a)
rozhodovací orgán Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä prostredníctvom ...
b)
asistenčný orgán v súlade s jeho právnym poriadkom, ktorý zašle zápisnicu o ňom rozhodovaciemu orgánu ...
(5)

Obeť násilného trestného činu ani iná osoba nemôže byť k vypočutiu podľa odseku 4 nútená.

(6)

Rozhodovací orgán Slovenskej republiky bezodkladne zašle rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 s použitím ...

§ 20
(1)

Písomnosti a informácie podľa § 18 a 19 sa zasielajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov ...

a)
rozhodnutí prijatých rozhodovacím orgánom, ktoré sa vyhotovujú v jazyku určenom jeho právnym poriadkom, ...
b)
zápisníc o vypočutí obete násilného trestného činu a iných osôb podľa § 18 ods. 6 písm. b) a § 19 ods. ...
(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 sa písomnosti a informácie adresované slovenským orgánom zasielajú ...

(3)

Žiadosti o odškodnenie a súvisiaca dokumentácia odosielaná medzi asistenčným orgánom a rozhodovacím ...

Spoločné ustanovenia k odškodňovaniu

§ 21
(1)

Poskytnutím odškodnenia obeti násilného trestného činu podľa tohto zákona prechádza nárok obete násilného ...

(2)

Pri uplatňovaní nároku podľa odseku 1 koná v mene štátu ministerstvo spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti ...

(3)

Peňažné prostriedky získané pri uplatňovaní nároku podľa odseku 1 sú určené na ochranu a podporu obetí ...

§ 22
(1)

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné informovať obeť násilného trestného činu, ktorej bola spôsobená ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti zverejní informácie o podmienkach odškodnenia podľa tohto zákona na svojom ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODPORA SUBJEKTOV POSKYTUJÚCICH

POMOC OBETIAM

§ 23 - Akreditácia programu podpory obetí
(1)

Akreditácia programu podpory obetí (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti subjektu ...

(2)

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorý má záujem poskytovať odbornú pomoc a získať dotáciu alebo finančné ...

(3)

Sociálne služby sú oprávnené obetiam poskytovať subjekty, ktoré získali oprávnenie na ich poskytovanie ...

§ 24 - Podmienky udelenia akreditácie
(1)

Podmienkou udelenia akreditácie subjektu poskytujúcemu pomoc obetiam je

a)
bezúhonnosť a odborná spôsobilosť subjektu poskytujúceho pomoc obetiam,
b)
bezúhonnosť a odborná spôsobilosť fyzických osôb, ktoré subjekt poskytujúci pomoc obetiam zamestnáva ...
c)
projekt programu podpory obetí, v ktorom sú písomne zdokumentované metódy odbornej pomoci a formy jej ...
d)
materiálno-technické vybavenie potrebné na poskytovanie odbornej pomoci, na ktorú žiada akreditáciu ...
e)
vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorom, v ktorých bude poskytovať odbornú pomoc, na ktorú ...
f)
poistenie zodpovednosti za škodu.
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(3)

Za odborne spôsobilú na poskytovanie odbornej pomoci sa považuje osoba, ktorá získala vysokoškolské ...

(4)

Za odborne spôsobilý sa subjekt poskytujúci pomoc obetiam považuje vtedy, ak zamestnáva alebo bude zamestnávať ...

§ 25 - Žiadosť o udelenie akreditácie
(1)

Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:
1.
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o akreditáciu ...
2.
obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa, adresu miesta podnikania alebo výkonu činnosti, identifikačné ...
3.
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o akreditáciu žiada fyzická ...
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osôb podľa § 24 ods. 1 písm. ...
c)
formu odbornej pomoci, ktorá sa má poskytovať,
d)
okruh obetí, ktorým bude odborná pomoc určená,
e)
písomne zdokumentované metódy odbornej pomoci a formy jej výkonu,
f)
adresu miesta poskytovania odbornej pomoci,
g)
popis materiálno-technického vybavenia potrebného na poskytovanie odbornej pomoci,
h)
kapacitu poskytovanej odbornej pomoci,
i)
časové obdobie poskytovania odbornej pomoci,
j)
predpokladaný deň začatia poskytovania odbornej pomoci,
k)
vymedzenie územia, na ktorom sa bude odborná pomoc poskytovať.
(2)

Prílohou k žiadosti o udelenie akreditácie je

a)
projekt podľa § 24 ods. 1 písm. c),
b)
životopis a doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa § 24 ods. 1 písm. b),
c)
kópia dokladu o užívacom práve k priestorom, v ktorých bude poskytovať odbornú pomoc, ak osoba, ktorá ...
d)
kópia zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním odbornej ...
§ 26 - Konanie o udelení akreditácie
(1)

Konanie o udelení akreditácie začína dňom doručenia písomnej žiadosti podľa § 25 ministerstvu spravodlivosti. ...

(2)

O udelení akreditácie, predĺžení platnosti akreditácie alebo zrušení akreditácie rozhoduje ministerstvo ...

(3)

Ak subjekt poskytujúci pomoc obetiam spĺňa podmienky na udelenie akreditácie ustanovené týmto zákonom, ...

§ 27 - Rozhodnutie o udelení akreditácie
(1)

Rozhodnutie o udelení akreditácie okrem všeobecných náležitostí obsahuje

a)
označenie akreditovanej osoby v rozsahu podľa § 25 ods. 1 písm. a),
b)
formu odbornej pomoci, na ktorú sa udeľuje akreditácia,
c)
okruh obetí, ktorým bude odborná pomoc poskytovaná,
d)
adresu miesta poskytovania odbornej pomoci a vymedzenie územia, na ktorom bude odborná pomoc poskytovaná, ...
e)
deň začatia poskytovania odbornej pomoci,
f)
obdobie platnosti akreditácie.
(2)

Rozhodnutie o udelení akreditácie sa vydáva na čas, ktorý subjekt poskytujúci pomoc obetiam uvedie v ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti rozhoduje o udelení akreditácie, predĺžení jej platnosti a o zrušení akreditácie ...

(4)

Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.

§ 28 - Povinnosti akreditovaného subjektu

Akreditovaný subjekt je povinný

a)
poskytovať obetiam odbornú pomoc v rozsahu udelenej akreditácie a v súlade so štandardmi kvality poskytovanej ...
b)
viesť evidenciu obetí, ktoré požiadali o poskytnutie odbornej pomoci a rozsahu jej poskytnutia,
c)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,14)
d)
do ôsmich dní písomne oznámiť ministerstvu spravodlivosti všetky zmeny rozhodujúcich skutočností, najmä ...
§ 28a - Intervenčné centrum
(1)

Akreditovaný subjekt poskytujúci špecializovanú odbornú pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia ...

(2)

Intervenčné centrum na základe vykázania zo spoločnej domácnosti podľa osobitného predpisu1a) ponúkne ...

(3)

Intervenčné centrum najmä

a)
poskytuje obeti trestného činu domáceho násilia krízovú intervenciu a odbornú pomoc v rozsahu udelenej ...
b)
poskytuje obeti trestného činu domáceho násilia právnu pomoc podľa tohto zákona,
c)
sprostredkuje poskytovanie sociálnych služieb podľa potrieb obete trestného činu domáceho násilia,
d)
zabezpečuje spoluprácu a výmenu informácií medzi intervenčnými centrami, subjektmi poskytujúcimi pomoc ...
(4)

Ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje financovanie aspoň jedného intervenčného centra v každom kraji ...

(5)

V prípade neplnenia povinností intervenčného centra a neodstránenia nedostatkov zistených pri kontrole ...

§ 28b - Spolupráca akreditovaného subjektu
(1)

Akreditovaný subjekt je pri poskytovaní odbornej pomoci so súhlasom obete oprávnený spolupracovať s ...

(2)

Akreditovaný subjekt je pri spolupráci podľa odseku 1 na účely poskytnutia alebo sprostredkovania poskytnutia ...

a)
poskytnúť informácie týkajúce sa obete inému subjektu poskytujúcemu pomoc obetiam,
b)
vyžiadať v zastúpení obete informácie od subjektu poskytujúceho pomoc obetiam, orgánu činného v trestnom ...
c)
poskytnúť informácie týkajúce sa obete orgánom činným v trestnom konaní, súdu, orgánu sociálnoprávnej ...
§ 29 - Zánik a zrušenie akreditácie
(1)

Akreditácia zaniká

a)
dňom skončenia platnosti akreditácie,
b)
dňom skončenia platnosti akreditácie, ak akreditovaný subjekt požiadal o predĺženie jej platnosti v ...
c)
dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie alebo
d)
smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia.
(2)

Ministerstvo spravodlivosti zruší akreditáciu, ak akreditovaný subjekt

a)
prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 24,
b)
poruší niektorú z povinností podľa § 28 alebo § 28a,
c)
nesplní v určenej lehote opatrenia uložené ministerstvom spravodlivosti na odstránenie nedostatkov zistených ...
(3)

V prípade zániku alebo zrušenia akreditácie, akreditovanému subjektu, ktorý je intervenčným centrom, ...

§ 30 - Kontrola plnenia podmienok akreditácie a povinností akreditovaných subjektov
(1)

Ministerstvo spravodlivosti kontroluje plnenie podmienok akreditácie u akreditovaných subjektov a plnenie ...

(2)

Kontrolou plnenia štandardov kvality poskytovanej odbornej pomoci u akreditovaných subjektov podľa odseku ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti je oprávnené uložiť akreditovanému subjektu opatrenia na odstránenie nedostatkov ...

(4)

Ministerstvo spravodlivosti prijíma a vybavuje sťažnosti na postup akreditovaných subjektov; na prijímanie ...

§ 31 - Financovanie

Ministerstvo spravodlivosti môže poskytnúť akreditovanému subjektu

a)
dotáciu na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci alebo špecializovanej odbornej pomoci za podmienok ...
b)
finančné plnenie na základe zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci uzatvorenej za podmienok podľa osobitného ...
§ 32 - Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam
(1)

Ministerstvo spravodlivosti vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje register subjektov poskytujúcich ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti po udelení akreditácie zapíše subjekt poskytujúci pomoc obetiam do registra. ...

(3)

Do registra sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 1, označenie „intervenčné centrum“ a označenie kraja pôsobnosti ...

a)
výška poskytnutej dotácie alebo výška poskytnutého finančného plnenia,
b)
informácia o tom, či sa odborná pomoc poskytuje odplatne alebo bezodplatne,
c)
obdobie, na ktoré sa dotácia alebo finančné plnenie poskytlo.
(4)

Ak subjekt podľa § 25 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zapísaný v registri ešte nemá pridelené identifikačné ...

§ 32a - Odborná príprava
(1)

Inštitúcie zabezpečujúce vzdelávanie pre zamestnancov súdov, súdnych úradníkov, sudcov, prokurátorov ...

(2)

S cieľom zvyšovania povedomia o právach a potrebách obetí a na účely náležitého poskytovania právnej ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33
(1)

Ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia ...

(2)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje koordináciu a tvorbu systémových ...

§ 34
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania podľa ...

(2)

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam spracúvajú osobné údaje obetí a rodinných príslušníkov obetí v rozsahu ...

(3)

Zloženie, organizáciu práce a postup hodnotiacej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 35 - Prechodné ustanovenie

Konania vo veciach podľa tretej časti začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

§ 35a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2021

Konania vo veciach podľa tretej časti tohto zákona začaté pred 1. júlom 2021 sa dokončia podľa tohto ...

§ 36

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 37 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 87 ods. 5 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „pätnásť rokov“ a za slová „podľa § 179“ sa vkladajú ...

2.

V § 140 písm. e) sa za slová „farbu pleti,“ vkladá slovo „pohlavie, “.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné v priebehu celého trestného konania umožniť poškodenému ...

2.

V § 10 ods. 23 sa za slovo „rozumie“ vkladajú slová „subjekt poskytujúci pomoc obetiam podľa osobitného ...

3.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Psychológ V prípadoch ustanovených týmto zákonom sa na vykonanie úkonu priberie psychológ. Psychológ ...

4.

V § 46 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Poškodený, ktorému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, ...

5.

V § 48 ods. 2 druhá veta znie: „V prípade trestných činov spáchaných voči blízkej osobe alebo zverenej ...

6.

§ 49 znie:

„§ 49 Orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného o jeho právach poučiť podľa tohto zákona ...

7.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak súd uložil primerané obmedzenie podľa odseku 1 písm. h) obvinenému, ktorý má rozhodnutím súdu ...

8.

V § 125 odsek 4 znie:

„(4)
Použitie ustanovení odsekov 1 a 2 nie je možné, ak ide o svedka mladšieho ako 18 rokov.“.

9.

§ 125 a dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) V trestnom konaní o trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti, o trestnom čine týrania blízkej ...

10.

§ 134 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak je ako svedok v trestnom konaní vypočúvaná osoba, ktorá je obzvlášť zraniteľnou obeťou podľa ...

11.

V § 135 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pred vypočutím svedka podľa prvej vety orgán činný v ...

12.

V § 135 odsek 3 znie:

„(3) Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 18 rokov a ak ide o trestný čin spáchaný voči blízkej ...

13.

V § 135 ods. 5 sa slovo „dieťaťom“ nahrádza slovami „osobou mladšou ako 18 rokov“.

14.

§ 139 znie:

„§ 139 (1) Svedok, ktorému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na ...

15.

V § 220 ods. 1 písm. c) sa slová „konkrétnemu adresátovi na všeobecne prospešné účely“ nahrádzajú slovami ...

16.

§ 223 ods. 1 sa slová „určenú na všeobecne prospešné účely s uvedením jej adresáta vrátane sumy odovzdanej ...

17.

V § 223 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

18.

§ 224 sa vypúšťa.

19.

V § 227 ods. 1 sa slová „určená obvineným na všeobecne prospešné účely bola poukázaná adresátovi uvedenému ...

20.

V § 227 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

21.

V § 227 ods. 2 sa slová „na všeobecne prospešné účely“ nahrádzajú slovami „na ochranu a podporu obetí ...

22.

V § 232 ods. 2 prvej vete sa za slovo „obvineného“ vkladajú slová „a poškodeného, ktorý si riadne a ...

23.

V § 232 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) V rámci konania o dohode o vine a treste je prokurátor povinný dbať na záujem poškodeného na dohode ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

24.

V § 232 ods. 4 druhá veta znie: „Ak nedošlo k dohode o náhrade škody, prokurátor na túto skutočnosť ...

25.

Za § 262 sa vkladá § 262a, ktorý znie:

„§ 262a Predseda senátu vypočuje svedka, ktorý je obzvlášť zraniteľnou obeťou tak, aby sa zabránilo ...

26.

V § 278 ods. 2 sa slová „ods. 4 alebo 5“ nahrádzajú slovami „ods. 5 alebo 6“.

27.

V § 287 ods. 1 druhej vete sa slová „Ak tomu nebráni zákonná prekážka, súd“ nahrádzajú slovom „Súd“.

28.

V § 334 ods. 2 sa slová „ ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

Čl. IV

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 14 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 24 ods. 2 zákona č. 274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. V

Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Rozsah dotácie Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Dotáciu“ vkladajú slová „podľa § 2 písm. a)“.

3.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na poskytovanie a) všeobecnej odbornej pomoci, alebo b) špecializovanej ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

5.

V § 4 ods. 1 sa za slovo „Dotáciu“ vkladajú slová „podľa § 3 ods. 1“.

6.

V § 4 ods. 1 písm. n) sa nad slovo „podnikateľ“ umiestňuje odkaz „3a)“.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dotáciu podľa § 3 ods. 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je akreditovaný subjekt podľa osobitného ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

8.

V § 4 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre dotáciu ...

9.

V § 4 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

10.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

11.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

12.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

13.

V § 5 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3“ a na konci sa bodka nahrádza ...

14.

V 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo 2“.

15.

V § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ministerstvo zriaďuje komisiu pre ...

16.

V § 7 písm. c) sa vypúšťa piaty bod.

Doterajší šiesty až desiaty bod sa označuje ako piaty až deviaty bod.

17.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Projektom sa na účely tohto zákona rozumie aj projekt predložený ministerstvu v konaní o udelení ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Prílohak zákonu č. 274/2017 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 261, 6. ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 1a)  § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 2)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 ...
 • 4)  § 10 ods. 8 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 6)  Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii ...
 • 7a)  Napríklad § 324 Civilného sporového poriadku.
 • 8)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 9)  Napríklad § 82 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, § 27a zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 10)  Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene ...
 • 11)  § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 13a)  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 14)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 15)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 16)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ...
 • 17a)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 18a)  § 3 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore