Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69016
Dôvodové správy: 1804
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.03.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 01.07.2018


Platnosť od: 07.06.2018
Účinnosť od: 01.07.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Štatistiky, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 01.07.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 157/2018 s účinnosťou od 01.07.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti metrológie upravuje ...

a)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
b)
meraciu jednotku a jej používanie,
c)
skupiny meradiel,
d)
požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným ...
e)
certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
f)
požiadavky na určené meradlo,
g)
použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
h)
práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
i)
práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
j)
práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
k)
požiadavky na spotrebiteľské balenie,
l)
povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
m)
spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ...
n)
podmienky úradného merania,
o)
požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
p)
požiadavky na dezignovanú organizáciu,
q)
autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
r)
registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
s)
dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
t)
ukladanie pokút,
u)
vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ...
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
meracou jednotkou reálna skalárna veličina definovaná a prijatá konvenciou, s ktorou je možné ...
b)
sústavou meracích jednotiek Medzinárodná sústava jednotiek SI založená na Medzinárodnej sústave ...
c)
meradlom materializovaná miera alebo zariadenie používané na realizáciu meraní, samostatné alebo ...
d)
druhom meradla skupina meradiel, ktoré sú určené na meranie tej istej veličiny, sú založené ...
e)
typom meradla konečné vyhotovenie meradla určitej konštrukcie podľa technickej dokumentácie, ktorá ...
f)
etalónom meradlo určené na realizáciu definície veličiny s ustanovenou hodnotou veličiny a priradenou ...
g)
kalibráciou meradla súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi hodnotami ...
h)
určeným meradlom meradlo určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo na posúdenie zhody,1)
i)
povinne kalibrovaným meradlom meradlo alebo určený výrobok2) určený na povinnú kalibráciu,
j)
používateľom určeného meradla orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba,3) ktorá používa ...
k)
používaním určeného meradla meranie určeným meradlom používateľom určeného meradla,
l)
opomenutím používania určeného meradla nepoužívanie určeného meradla používateľom určeného ...
m)
prídavným zariadením zariadenie určené na vykonávanie určitej funkcie, ktoré sa priamo podieľa ...
n)
nadväznosťou etalónu alebo nadväznosťou meradla vzťah hodnoty etalónu, hodnoty materializovanej ...
o)
meracím rozsahom súbor hodnôt, pre ktoré sa predpokladá, že chyba meradla sa nachádza v určených ...
p)
referenčným materiálom látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti sú určené s dostatočnou presnosťou ...
q)
dezignovanou organizáciou právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá realizuje ...
r)
metrologickou kontrolou kontrola určených meradiel pred ich uvedením na trh a počas používania ...
s)
určenou organizáciou Slovenská legálna metrológia, n. o. určená rozhodnutím úradu na výkon ...
t)
uvedením meradla na trh okamih, keď meradlo prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy ...
u)
spotrebiteľským balením celok, ktorý pozostáva z výrobku a zo samostatného obalu, do ktorého ...
v)
uvedením spotrebiteľského balenia na trh okamih, keď spotrebiteľské balenie prvýkrát prechádza ...
w)
menovitou hmotnosťou množstvo výrobku uvádzané v jednotkách hmotnosti vyznačené na spotrebiteľskom ...
x)
menovitým objemom množstvo výrobku uvádzané v jednotkách objemu, vyznačené na spotrebiteľskom ...
y)
menovitým množstvom menovitá hmotnosť alebo menovitý objem,
z)
skutočným obsahom množstvo výrobku uvádzané v jednotke hmotnosti alebo v jednotke objemu, ktoré ...
aa)
označeným spotrebiteľským balením spotrebiteľské balenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto ...
ab)
neoznačeným spotrebiteľským balením spotrebiteľské balenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa ...
ac)
zápornou chybou spotrebiteľského balenia množstvo výrobku, o ktoré je skutočný obsah menší ...
ad)
dovolenou zápornou chybou spotrebiteľského balenia záporná chyba spotrebiteľského balenia prípustná ...
ae)
najväčšou dovolenou chybou meradla extrémna hodnota chyby dovolená vzhľadom na referenčnú hodnotu ...
af)
fľašou ako odmernou nádobou fľaša vyrobená zo skla alebo z iného materiálu rovnakej pevnosti ...
ag)
metrologickým dozorom dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
ah)
overovacou značkou značka určená na potvrdenie, že určené meradlo vyhovelo pri overení,
ai)
značkou čiastočného overenia značka určená na potvrdenie, že časť určeného meradla, na ktorej ...
aj)
zabezpečovacou značkou značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávnenému ...
ak)
zabezpečovacou značkou opravára značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávanému ...
al)
dočasnou zabezpečovacou značkou opravára zabezpečovacia značka určená na potvrdenie, že sa ...
am)
zabezpečovacou značkou montážnika značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávnenej ...
an)
spôsobilosťou v oblasti metrológie súhrn odborných vedomostí, praktických schopností a znalosť ...
ao)
členským štátom členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...
§ 3
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie

Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú

a)
úrad a
b)
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“).
§ 4
Úrad

Úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti metrológie na zabezpečenie správnosti a jednotnosti ...

a)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických organizáciách, zabezpečuje ...
b)
vyhlasuje národné etalóny, mení ich vyhlásenie a zrušuje ich vyhlásenie,
c)
určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé ...
d)
rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania ...
e)
rozhoduje o registrácii, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo ...
f)
usmerňuje činnosť v oblasti metrológie,
g)
uverejňuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...
1.
vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia národného etalónu,
2.
schválenie typu určeného meradla (ďalej len „schválenie typu“) podľa § 19 ods. 2 písm. a), ...
3.
oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o zmene autorizácie alebo rozhodnutia ...
4.
oznámenie o zániku autorizácie, ak sa o zániku autorizácie úrad dozvedel,
5.
uznanie prvotného overenia nového určeného meradla podľa § 56 ods. 3,
6.
povolenie o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky podľa § 15 ...
7.
požiadavku na najväčšiu dovolenú chybu meradla, ak nie je ustanovená osobitnými predpismi,6)
h)
uverejňuje na webovom sídle úradu a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam
1.
národných etalónov,
2.
schválených typov,
3.
autorizovaných osôb,
4.
rozhodnutí o pozastavení autorizácie,
5.
registrovaných osôb,
6.
rozhodnutí o pozastavení registrácie,
7.
laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie podľa § 56 ods. 3 písm. c),
8.
povolení o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky podľa § 15 ...
9.
oznámenie o predlžení času používania určeného meradla od ukončenia jeho opravy do jeho následného ...
i)
vytvára podmienky na výkon činností v oblasti metrológie,
j)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Slovenského metrologického ústavu (ďalej len „ústav“) ...
k)
prideľuje overovaciu značku, značku čiastočného overenia, zabezpečovaciu značku, zabezpečovaciu ...
l)
kontroluje podľa § 34 splnenie autorizačných požiadaviek v spolupráci s ústavom alebo s určenou ...
§ 5
Inšpektorát
(1)

Inšpektorát je rozpočtová organizácia.7)

(2)

Inšpektorát je orgán metrologického dozoru.

(3)

Inšpektorát vykonáva dozor nad plnením povinnosti orgánu verejnej moci, podnikateľa, inej právnickej ...

(4)

Inšpektorát plní aj funkciu orgánu dohľadu8) pre oblasť meradiel.

(5)

Inšpektorát riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda ...

§ 6
Ústav
(1)

Ústav je príspevková organizácia.7)

(2)

Ústav ako národná metrologická inštitúcia

a)
rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie,
b)
uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,
c)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, ktorých je členom, ...
d)
zabezpečuje medzinárodné uznávanie národného etalónu a certifikovaného referenčného materiálu, ...
e)
navrhuje etalón na jeho vyhlásenie za národný etalón, zmenu vyhlásenia alebo na zrušenie vyhlásenia, ...
f)
vykonáva dohľad nad rozvojom, uchovávaním a používaním národného etalónu, ktorý uchováva ...
g)
vykonáva dohľad nad plnením podmienok dezignovanou organizáciou,
h)
zabezpečuje realizáciu, uchovávanie, rozvoj a medzinárodné porovnávanie národného etalónu a ...
i)
koordinuje postup schvaľovania národného etalónu,
j)
certifikuje referenčný materiál,
k)
schvaľuje typ určeného meradla, overuje určené meradlo, kalibruje povinne kalibrované meradlo ...
l)
poveruje určenú organizáciu na vykonanie činnosti podľa § 20 ods. 8,
m)
preveruje spôsobilosť fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky,
n)
vydáva fyzickej osobe doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie,
o)
zasiela úradu rozhodnutie o schválení typu podľa § 21 až 24 do 30 dní od jeho vydania,
p)
zasiela úradu zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý obsahuje najmenej ...
q)
kontroluje splnenie autorizačných požiadaviek osoby podľa § 33 ods. 1 a splnenie registračných ...
r)
poskytuje odborné služby v oblasti metrológie,
s)
vykonáva medzilaboratórne porovnávacie meranie v oblasti metrológie,
t)
môže vykonávať v určenom rozsahu skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia na základe povolenia ...
u)
môže vykonávať činnosť autorizovanej osoby na základe rozhodnutia úradu podľa osobitného predpisu,10) ...
v)
môže v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu.
§ 7
Zákonné meracie jednotky

Zákonnou meracou jednotkou podľa tohto zákona je

a)
základná jednotka sústavy meracích jednotiek (ďalej len „základná jednotka“):
1.
meter ako meracia jednotka dĺžky, ktorej symbolom je m,
2.
kilogram ako meracia jednotka hmotnosti, ktorej symbolom je kg,
3.
sekunda ako meracia jednotka času, ktorej symbolom je s,
4.
ampér ako meracia jednotka elektrického prúdu, ktorej symbolom je A,
5.
kelvin ako meracia jednotka termodynamickej teploty, ktorej symbolom je K,
6.
mól ako meracia jednotka látkového množstva, ktorej symbolom je mol,
7.
kandela ako meracia jednotka svietivosti, ktorej symbolom je cd,
b)
odvodená jednotka od základnej jednotky,
c)
násobok základnej jednotky a násobok odvodenej jednotky od základnej jednotky,
d)
iná povolená jednotka, ako je uvedená v písmenách a) až c) a
e)
zložená jednotka.
§ 8
Skupiny meradiel
(1)

Meradlá sa na účely tohto zákona zaraďujú do skupín:

a)
národné etalóny a ostatné etalóny,
b)
certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,
c)
určené meradlá a povinne kalibrované meradlá,
d)
ostatné meradlá.
(2)

Ostatné meradlo je meradlo, ktoré nie je národným etalónom, ostatným etalónom, certifikovaným ...

§ 9
Národný etalón a ostatný etalón
(1)

Národný etalón realizuje, uchováva a reprodukuje hodnoty meracích jednotiek a stupnice hodnôt ...

(2)

Za systém tvorby, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá úrad.

(3)

Za národný etalón je možné vyhlásiť etalón realizovaný a uchovávaný ústavom alebo dezignovanou ...

(4)

Odborným garantom fyzikálnej realizácie a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, ...

(5)

Na ochranu národného etalónu môže úrad rozhodnutím na žiadosť ústavu alebo dezignovanej organizácie ...

(6)

Etalón je možné vyhlásiť za národný etalón, ak

a)
jeho technická realizácia a technická realizácia etalónového zariadenia určeného na definovanie, ...
b)
je úplne a jednoznačne určený, najmä jeho technická zostava alebo prístrojová zostava, sú určené ...
c)
sa vykonali medzinárodné porovnávania etalónu alebo jeho priame nadviazanie na medzinárodný etalón ...
d)
je určená a na medzinárodnej úrovni potvrdená schopnosť merania a odovzdávania hodnoty príslušnej ...
e)
ústav alebo dezignovaná organizácia má vytvorený, dokumentovaný a preukázaný systém kvality, ...
(7)

Návrh na schválenie národného etalónu, ktorý predkladá ústavu právnická osoba alebo fyzická ...

a)
dokumentáciu o technickej realizácii etalónu,
b)
špecifikáciu metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu vrátane schopnosti ...
c)
špecifikáciu technickej zostavy alebo prístrojovej zostavy etalónu a etalónového zariadenia, ktoré ...
d)
pravidlá používania a uchovávania etalónu,
e)
doklady o medzinárodnom porovnaní etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f)
doklady, ktoré preukazujú technické charakteristiky a metrologické charakteristiky etalónu a výsledky ...
(8)

Ústav posúdi návrh na schválenie národného etalónu a návrh schváli, ak etalón spĺňa požiadavky ...

(9)

Úrad na návrh ústavu vyhlási národný etalón rozhodnutím, zmení rozhodnutie o vyhlásení národného ...

(10)

Rozhodnutie o vyhlásení národného etalónu úrad zruší rozhodnutím aj bez návrhu ústavu, ak ...

(11)

Ústav alebo dezignovaná organizácia používa národný etalón podľa schválených pravidiel používania ...

(12)

Ústav pri dohľade nad národným etalónom môže od dezignovanej organizácie požadovať všetky ...

(13)

Ostatný etalón najvyššej metrologickej úrovne v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých ...

§ 10
Certifikovaný referenčný materiál a ostatný referenčný materiál
(1)

Certifikovaný referenčný materiál ako meradlo je referenčný materiál certifikovaný ústavom. ...

(2)

Certifikovaný referenčný materiál poskytuje základ správnosti a jednotnosti merania a používa ...

(3)

Ústav pri certifikácii referenčného materiálu potvrdzuje hodnoty určených vlastností spolu s ...

(4)

Ak výrobcom referenčného materiálu nie je ústav, návrh na certifikáciu referenčného materiálu ...

a)
súhrnnú správu o referenčnom materiáli,
b)
návrh štítku a
c)
informáciu o systéme kvality výrobcu referenčného materiálu.
(5)

O výsledku posúdenia návrhu podľa odseku 4 ústav vypracuje protokol o certifikácii referenčného ...

a)
hodnotenie splnenia požiadaviek na certifikovaný referenčný materiál,
b)
identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu a
c)
identifikačné údaje ústavu.
(6)

Na základe výsledkov posúdenia návrhu na certifikáciu referenčného materiálu ústav vydá certifikát ...

(7)

Za certifikovaný referenčný materiál ústav uzná referenčný materiál certifikovaný v inom štáte, ...

a)
stranou medzinárodného dohovoru o uznávaní certifikátov a referenčný materiál je uvedený v ...
b)
osobou z iného štátu, ak žiadateľ o certifikáciu predloží výsledky tejto certifikácie a dokumenty, ...
(8)

Na základe výsledkov posúdenia certifikácie referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte ...

a)
identifikačné údaje certifikátu vydaného v inom štáte,
b)
identifikačné údaje žiadateľa o certifikáciu,
c)
identifikačné údaje ústavu a
d)
výsledky posúdenia certifikácie referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte.
(9)

Certifikovaný referenčný materiál sa používa na overenie určeného meradla alebo na kalibráciu ...

(10)

Ostatný referenčný materiál je základom správnosti a jednotnosti merania v odboroch merania a ...

§ 11
Určené meradlo
(1)

O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie

a)
pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
b)
pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,
c)
pri príprave spotrebiteľského balenia,
d)
v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo ...
e)
pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.4)
(2)

Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie

a)
v obchodných vzťahoch,
b)
na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo
c)
na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, ...
(3)

Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) sa určené meradlo nesmie uviesť na ...

(4)

Pri používaní určeného meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 je hodnotou meranej veličiny hodnota ...

§ 12
Značka schváleného typu a osobitná značka
(1)

Značka schváleného typu je

a)
národná značka schváleného typu,
b)
značka schváleného typu ES,
c)
národná značka schváleného typu s obmedzením,
d)
značka schváleného typu ES s obmedzením,
e)
národná značka schváleného typu pre určené meradlo, ktoré nepodlieha národnému prvotnému ...
f)
značka schváleného typu ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu ES.
(2)

Osobitná značka je

a)
národná značka pre určené meradlo, ktoré nepodlieha národnému schváleniu typu, a
b)
značka ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu ES.
(3)

Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením určeného meradla na trh umiestniť na určené meradlo ...

(4)

Značku schváleného typu môže výrobca alebo dovozca umiestniť na určené meradlo len vtedy, ak ...

(5)

Značka schváleného typu sa umiestňuje na každé určené meradlo a na každé prídavné zariadenie ...

(6)

Ak druh určeného meradla nepodlieha schváleniu typu, výrobca alebo dovozca môže na vlastnú zodpovednosť ...

(7)

Značka schváleného typu alebo osobitná značka musí byť umiestnená na viditeľnom mieste na určenom ...

(8)

Umiestňovanie značky na určené meradlo, ktorá by mohla viesť k zámene so značkou schváleného ...

§ 13
Overovacia značka
(1)

Overovacia značka je

a)
národná overovacia značka,
b)
značka prvotného overenia ES,
c)
národná značka čiastočného overenia a
d)
značka čiastočného overenia ES.
(2)

Overovaciu značku môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na určené ...

(3)

Umiestňovanie značky na určené meradlo, ktorá môže viesť k zámene s overovacou značkou a k ...

(4)

Pri overení určeného meradla môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť ...

§ 14
Spotrebiteľské balenie
(1)

Výrobok v spotrebiteľskom balení sa považuje za spotrebiteľsky balený, ak je vložený do obalu ...

(2)

Pri označenom spotrebiteľskom balení je menovité množstvo

a)
rovné hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)
vyjadrené v jednotke hmotnosti alebo jednotke objemu,
c)
najmenej 5 g alebo 5 ml a najviac 10 kg alebo 10 l.
(3)

Pri neoznačenom spotrebiteľskom balení je menovité množstvo

a)
rovné hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)
vyjadrené v jednotke hmotnosti alebo jednotke objemu,
c)
najviac 50 kg alebo 50 l.
(4)

Ak ide o potraviny,12) menovitá hmotnosť alebo menovitý objem neoznačeného spotrebiteľského balenia ...

(5)

Spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, aby

a)
skutočný obsah nebol v priemere nižší ako menovité množstvo,
b)
počet spotrebiteľských balení so zápornou chybou spotrebiteľského balenia väčšou, ako je dovolená ...
c)
žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu spotrebiteľského balenia väčšiu ako ...
(6)

Spotrebiteľské balenie musí byť označené, ak ide o kvapalný výrobok, údajom o menovitom objeme ...

(7)

Menovitá hmotnosť alebo menovitý objem musí zodpovedať hodnotám menovitého množstva pre určité ...

(8)

Spotrebiteľské balenie môže byť pred uvedením na trh označené značkou „e“, ak spĺňa požiadavky ...

(9)

Spotrebiteľské balenie musí mať za bežných podmienok vystavovania spotrebiteľského balenia viditeľne, ...

a)
menovité množstvo vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch a symbol ...
1. 2 mm v rozsahu do 50 g vrátane alebo do 5 cl vrátane,
2. 3 mm v rozsahu nad 50 g do 200 g vrátane alebo nad 5 cl do 20 cl vrátane,
3. 4 mm v rozsahu nad 200 g do 1 000 g vrátane alebo nad 20 cl do 100 cl vrátane,
4. 6 mm v rozsahu nad 1 000 g alebo nad 100 cl,
b)
značku alebo nápis, ktorý umožňuje zistiť prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia, ...
c)
ak ide o označené spotrebiteľské balenie značku „e“ s výškou písma najmenej 3 mm umiestnenú ...
(10)

Označenie hodnoty menovitého množstva na dvoch miestach alebo na viacerých miestach spotrebiteľského ...

(11)

Každé spotrebiteľské balenie po uvedení na trh musí spĺňať požiadavku podľa odseku 5 písm. ...

(12)

Spotrebiteľské balenie a fľaša ako odmerná nádoba podlieha metrologickému dozoru podľa § 52 ...

§ 15
Používanie zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky
(1)

Orgán verejnej moci, podnikateľ14) alebo iná osoba je povinná používať zákonnú meraciu jednotku ...

(2)

V odôvodnených prípadoch môže úrad na základe písomnej žiadosti rozhodnutím povoliť v určenej ...

(3)

Používanie zákonnej meracej jednotky ako aj inej meracej jednotky podľa odseku 2 sa vzťahuje na

a)
používané meradlo,
b)
vykonávané meranie, hodnoty materializovanej miery, indikovanie hodnoty meradlom a zaznamenanie výsledku ...
c)
označenie hodnoty veličiny vyjadrenej v meracej jednotke.
(4)

V medzinárodnom styku je možné použiť aj inú meraciu jednotku ako zákonnú meraciu jednotku, ...

(5)

Na označenie výrobku je možné použiť aj doplnkový údaj v inej meracej jednotke ako v zákonnej ...

(6)

V oblasti leteckej dopravy, námornej dopravy a železničnej dopravy je možné použiť aj inú meraciu ...

§ 16
Používanie určeného meradla
(1)

Určené meradlo je možné používať na účel podľa § 11 ods. 1, len ak má platné overenie, ...

(2)

Používateľ určeného meradla je povinný

a)
používať určené meradlo, ak je jeho používanie ustanovené podľa § 11 a na účel merania podľa ...
b)
udržiavať používané určené meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne ...
c)
predkladať každé používané určené meradlo na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,
d)
používať určené meradlo toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
e)
viesť evidenciu každého používaného určeného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu ...
f)
určovať výšku platby podľa hodnoty materializovanej miery ako platne overeného určeného meradla ...
g)
mať taký druh určeného meradla, ktorý vyplýva z charakteru činnosti vykonávanej používateľom ...
(3)

Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie značky schváleného typu, platnej overovacej značky, ...

(4)

Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel podľa osobitného predpisu,5) ...

(5)

Ak je podmienkou pri metrologickej kontrole pri uvádzaní meradla na trh podľa odseku 4 schválenie ...

(6)

Ak má fyzická osoba alebo právnická osoba podozrenie, že určené meradlo nespĺňa metrologické ...

(7)

Určené meradlo sa podľa odseku 6 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšiu ...

§ 17
Používanie povinne kalibrovaného meradla
(1)

Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná

a)
používať povinne kalibrované meradlo, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov16) ...
b)
udržiavať povinne kalibrované meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne ...
c)
predkladať povinne kalibrované meradlo na kalibráciu,
d)
viesť evidenciu každého používaného povinne kalibrovaného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú ...
e)
uchovávať doklad o kalibrácii.
(2)

Používané povinne kalibrované meradlo musí

a)
vyhovovať na príslušný účel merania svojimi technickými charakteristikami a metrologickými charakteristikami ...
b)
byť kalibrované v meracom rozsahu vhodnom na príslušný účel merania.
(3)

Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonáva ústav, určená organizácia alebo akreditované ...

(4)

Kalibrácia povinne kalibrovaného meradla používaného pri technickej kontrole alebo emisnej kontrole ...

(5)

Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla používaného pri kontrole ovzdušia18) vykonáva oprávnená ...

(6)

Výnimočne so schválením úradu môže kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonať kalibračné ...

(7)

Osoba, ktorá vykonala kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vydá doklad o kalibrácii.

§ 18
Povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia
(1)

Prevádzkovateľ baliarne spotrebiteľského balenia alebo dovozca spotrebiteľského balenia je zodpovedný ...

(2)

Za skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia zodpovedá prevádzkovateľ baliarne označeného ...

(3)

Požiadavky podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak prevádzkovateľ baliarne označeného spotrebiteľského ...

(4)

Dovozca označeného spotrebiteľského balenia namiesto merania a kontroly v prevádzke podľa odseku ...

(5)

Pri spotrebiteľskom balení, ktorého menovité množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu, je jednou ...

(6)

Výrobca fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozca fľaše ako odmernej nádoby je zodpovedný za to, ...

(7)

Fľaša ako odmerná nádoba môže byť na zodpovednosť výrobcu pred uvedením na trh označená ...

(8)

Výrobca fliaš ako odmerných nádob predkladá úradu na schválenie značku, ktorá umožňuje jeho ...

§ 19
Metrologická kontrola
(1)

Metrologická kontrola sa uskutočňuje

a)
pred uvedením určeného meradla na trh,
b)
počas používania určeného meradla.
(2)

Metrologická kontrola pred uvedením určeného meradla na trh je

a)
schválenie typu, ktorým je národné schválenie typu alebo schválenie typu ES,
b)
prvotné overenie určeného meradla, ktorým je národné prvotné overenie alebo prvotné overenie ...
(3)

Ak sa schválenie typu nevyžaduje, určené meradlo podlieha len prvotnému overeniu. Ak sa prvotné ...

(4)

Nesmie sa brániť uvedeniu určeného meradla na trh, ak určené meradlo spĺňa požiadavky podľa ...

a)
značkou podľa § 12 ods. 1 písm. b), d), f) alebo ods. 2 písm. b) a
b)
značkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), ak sa vyžaduje prvotné overenie určeného ...
(5)

Metrologická kontrola počas používania určeného meradla je následné overenie určeného meradla ...

§ 20
Podmienky schválenia typu
(1)

Schválením typu sa potvrdzuje, že typ určeného meradla vyhovuje svojimi technickými charakteristikami, ...

(2)

Schvaľovanie typu vykonáva ústav. Pri určenom meradle špecifickej aplikácie, keď hospodárnosť ...

(3)

Písomnú žiadosť o schválenie typu podáva ústavu výrobca určeného meradla z členského štátu ...

(4)

Písomná žiadosť o schválenie typu ES pre typ určeného meradla sa podáva len v jednom členskom ...

(5)

Ústav môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu poskytnutie potrebného počtu vzoriek určeného ...

(6)

Ústav je oprávnený požadovať uloženie vzorky určeného meradla, na ktoré je vydané rozhodnutie ...

(7)

Nápis na určenom meradle ustanovený v osobitnom predpise5) musí byť v štátnom jazyku.

(8)

Ústav alebo určená organizácia na základe poverenia podľa § 6 ods. 2 písm. l)

a)
posúdi výkresovú dokumentáciu a technickú dokumentáciu a preverí, či predložená vzorka určeného ...
b)
vykoná alebo dá vykonať skúšky vzoriek určeného meradla, aby sa zistilo, či určené meradlo ...
c)
môže vynechať skúšky podľa písmena b), ak sú metrologické charakteristiky typu určeného meradla ...
d)
posúdi vhodnosť miest na umiestnenie overovacej značky a zabezpečovacej značky,
e)
preverí, či na určené meradlo bol vydaný doklad o posúdení zhody podľa osobitných predpisov,20) ...
f)
určí špecifické požiadavky, ktoré určené meradlo musí spĺňať, ak je to potrebné, a
g)
vyhotoví protokol o vykonanej skúške a vykonanom posúdení.
(9)

Ústav alebo určená organizácia môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu technickú dokumentáciu ...

§ 21
Rozhodnutie o schválení typu
(1)

Ústav vydá na základe výsledkov posúdenia predloženej úplnej výkresovej dokumentácie a technickej ...

(2)

Ústav vydá rozhodnutie podľa odseku 1 v lehote do 120 dní od doručenia vzorky meradla a úplnej ...

(3)

V rozhodnutí o schválení typu ústav uvedie

a)
údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla,
b)
technický popis určeného meradla,
c)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla,
d)
záver technickej skúšky určeného meradla,
e)
spôsob overenia určeného meradla,
f)
čas platnosti overenia určeného meradla,
g)
údaj o platnosti rozhodnutia o schválení typu,
h)
ďalšie požiadavky, ktoré určené meradlo musí spĺňať,
i)
umiestnenie overovacej značky, značky čiastočného overenia a zabezpečovacej značky alebo zabezpečovacej ...
(4)

Prílohou k rozhodnutiu o schválení typu je opis, nákres a schéma nevyhnutná na identifikáciu ...

(5)

V rozhodnutí o schválení typu prídavného zariadenia určeného meradla ústav uvedie

a)
typ určeného meradla, ku ktorému môže byť prídavné zariadenie určeného meradla pripojené ...
b)
podmienky činnosti určeného meradla ako celku, pre ktoré je prídavné zariadenie určeného meradla ...
(6)

Rozhodnutie o schválení typu je platné desať rokov. Ústav platnosť rozhodnutia o schválení typu ...

(7)

Určené meradlo uvedené na trh je možné používať po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení ...

(8)

Za určené meradlo schváleného typu sa považuje aj určené meradlo, ktorého typ bol schválený ...

§ 22
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením
(1)

Platnosť rozhodnutia o schválení typu môže byť obmedzená, ak sa pri konštrukcii určeného meradla ...

a)
určí počet určených meradiel, ktoré je možné použiť,
b)
uloží povinnosť žiadateľovi o schválenie typu alebo používateľovi určeného meradla informovať ...
c)
určí oblasť použitia určeného meradla alebo
d)
určí osobitné podmienky na používanie určeného meradla.
(2)

Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením je platné najviac dva roky a jeho platnosť môže byť ...

(3)

Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením je možné vydať len vtedy, ak sú určené technické ...

(4)

Rozhodnutie o schválení typu ES s obmedzením je možné vydať po predchádzajúcom prerokovaní ...

§ 23
Zmena rozhodnutia o schválení typu
(1)

Výrobca alebo dovozca určeného meradla schváleného typu je povinný vopred oznámiť ústavu všetky ...

(2)

Ústav na základe podanej žiadosti zmení rozhodnutie o schválení typu alebo vydá nové rozhodnutie ...

(3)

Ústav vydá nové rozhodnutie o schválení typu, ak sa zmenili technické požiadavky alebo metrologické ...

(4)

Na zmenu rozhodnutia o schválení typu sa primerane vzťahujú ustanovenia o schválení typu.

§ 24
Pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení typu a zrušenie rozhodnutia o schválení typu
(1)

Ústav rozhodnutím platnosť rozhodnutia o schválení typu pozastaví alebo rozhodnutie o schválení ...

a)
určené meradlo nezodpovedá schválenému typu a svojimi technickými charakteristikami, metrologickými ...
b)
určené meradlo nespĺňa metrologické požiadavky uvedené v rozhodnutí o schválení typu alebo ...
c)
zistí, že neboli dodržané podmienky vydania rozhodnutia o schválení typu.
(2)

Úrad rozhodnutím zruší rozhodnutie o schválení typu, ak sa pri používaní určeného meradla ...

(3)

Úrad v rozhodnutí podľa odseku 2 môže zakázať uvádzať na trh určené meradlo, a to až do ...

(4)

Úrad môže rozhodnutím zakázať uvádzať na trh určené meradlo, pri ktorom sa nevyžaduje prvotné ...

§ 25
Overenie určeného meradla
(1)

Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky určeného meradla, potvrdenia zhody určeného meradla ...

(2)

Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla v dohodnutom ...

(3)

Ústav alebo určená organizácia môže so súhlasom úradu využiť na účel overenia určeného ...

(4)

Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla mimo ...

(5)

Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba môže požadovať od objednávateľa overenia ...

a)
technickú dokumentáciu o určenom meradle v štátnom jazyku,
b)
rozhodnutie o schválení typu, ak určené meradlo podlieha schváleniu typu.
(6)

Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba po predložení určeného meradla na overenie ...

a)
druh určeného meradla podlieha schváleniu typu; ak schváleniu typu nepodlieha, zistí, či určené ...
b)
na určené meradlo je vydané rozhodnutie o schválení typu; ak rozhodnutie o schválení typu je ...
c)
na určené meradlo je vydané rozhodnutie, že schváleniu typu nepodlieha; ak určené meradlo nepodlieha ...
(7)

Skúškou určeného meradla pri overení určeného meradla sa preveruje najmä

a)
technická charakteristika a metrologická charakteristika,
b)
najväčšia dovolená chyba,
c)
ak ide o prvotné overenie podľa § 26, konštrukcia, ktorá zaručí, že za predpísaných pracovných ...
d)
ak ide o následné overenie podľa § 27, technický stav určeného meradla a
e)
úplnosť a správnosť predpísaných nápisov podľa osobitných predpisov6) a spôsob umiestnenia ...
(8)

O overení určeného meradla vydá ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba doklad o ...

(9)

Ak určené meradlo pri skúške nevyhovie technickým požiadavkám alebo metrologickým požiadavkám ...

(10)

Doklad o overení určeného meradla obsahuje najmenej

a)
identifikačné údaje o ústave, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe,
b)
číslo dokladu,
c)
údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla,
d)
údaj o meracom rozsahu určeného meradla,
e)
údaj o triede presnosti určeného meradla, ak je tento údaj ustanovený v osobitných predpisoch,6) ...
f)
potvrdenie zhody s požiadavkami na druh určeného meradla,
g)
údaj o rozšírenej neistote merania,
h)
informáciu o použitom etalóne,
i)
miesto, na ktorom je overenie určeného meradla vykonané,
j)
čas platnosti overenia určeného meradla,
k)
odtlačok pečiatky ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby s obchodným menom autorizovanej ...
l)
meno, priezvisko a podpis povereného zástupcu ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby. ...
(11)

Ak je dátum overenia určeného meradla, ktorým sa dopĺňa národná overovacia značka podľa § ...

(12)

Platnosť overenia určeného meradla zaniká, ak

a)
uplynul čas jeho platnosti,
b)
je vykonaná oprava, zmena alebo úprava určeného meradla, ktorá môže ovplyvniť jeho technické ...
c)
určené meradlo je poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú ...
d)
je poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia ...
e)
je zjavné, že určené meradlo stratilo požadované technické charakteristiky alebo metrologické ...
§ 26
Prvotné overenie
(1)

Prvotné overenie je overenie nového určeného meradla.

(2)

Za prvotne overené určené meradlo sa považuje aj určené meradlo uvedené na trh alebo do prevádzky ...

(3)

Prvotné overenie sa vykoná v jednej etape alebo vo viacerých etapách.

(4)

Prvotné overenie je povinný zabezpečiť formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii ...

(5)

Ak sa prvotné overenie nevyžaduje, výrobca alebo dovozca na vlastnú zodpovednosť označí určené ...

(6)

Prvotné overenie vo viacerých etapách alebo prvotné overenie určeného meradla, ktoré nepodlieha ...

(7)

Prvotné overenie v jednej etape sa vykoná pri určenom meradle, ktoré je skompletizované už pri ...

(8)

Prvotné overenie v jednej etape sa vykoná na mieste, ktoré určí ústav, určená organizácia alebo ...

(9)

Prvotné overenie v dvoch etapách alebo vo viacerých etapách sa vykoná pri určenom meradle, ktorého ...

(10)

Pri prvej etape prvotného overenia sa potvrdí, že určené meradlo zodpovedá schválenému typu. ...

(11)

Posledná etapa prvotného overenia sa musí vykonať na mieste používania určeného meradla. Ostatné ...

(12)

Pri prvotnom overení vo viacerých etapách sa určené meradlo, ktoré spĺňa požiadavky čiastočného ...

(13)

Prvotné overenie je možné vykonať aj iným spôsobom podľa osobitného predpisu5) ako skúškou ...

(14)

Po prvotnom overení je možné určené meradlo uvádzať na trh do konca roka, ktorý nasleduje po ...

§ 27
Následné overenie
(1)

Následné overenie je každé overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení alebo po vykonanej oprave ...

(2)

Následné overenie je povinný zabezpečiť používateľ určeného meradla formou písomnej objednávky ...

(3)

Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba potvrdí alebo odmietne písomnú objednávku ...

(4)

Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba nevykoná následné overenie určeného ...

(5)

Pre následné overenie platia primerane ustanovenia § 25 a 26.

(6)

Pri určenom meradle uvedenom na trh alebo do prevádzky po posúdení zhody podľa osobitných predpisov23) ...

(7)

Úrad môže povoliť používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od ukončenia ich ...

(8)

Používateľ určeného meradla môže určené meradlo používať podľa odseku 7, ak registrovaná ...

(9)

Používateľ určeného meradla je oprávnený písomne požiadať úrad o predĺženie lehoty podľa ...

(10)

Ak sa určené meradlo preukázateľne prestalo používať na účel, na ktorý bolo zaradené do skupiny ...

§ 28
Úradné meranie
(1)

Úradné meranie je meranie vykonávané ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou ...

(2)

Úradné meranie je meranie vykonávané,

a)
ak to vyplýva z osobitných predpisov,26)
b)
na žiadosť orgánu verejnej moci, fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(3)

O výsledku úradného merania vydá ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba doklad ...

(4)

Doklad o úradnom meraní obsahuje

a)
identifikačné údaje ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby a číslo rozhodnutia ...
b)
identifikačné údaje žiadateľa o úradné meranie a číslo žiadosti o úradné meranie,
c)
účel úradného merania a druh úradného merania,
d)
predmet úradného merania a jeho identifikačné údaje,
e)
údaje o použitom meradle:
1.
typ,
2.
merací rozsah,
3.
výrobné číslo,
4.
trieda presnosti alebo údaj o najväčšej dovolenej chybe meradla a
5.
nadväznosť,
f)
použitú meraciu metódu; ak úradné meranie vykonáva autorizovaná osoba, použitá meracia metóda ...
g)
údaje o podmienkach úradného merania,
h)
výsledok úradného merania s uvedením neistoty merania,
i)
dátum vykonania úradného merania,
j)
dátum vydania dokladu o úradnom meraní,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý úradné meranie vykonal,
l)
odtlačok pečiatky ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby s obchodným menom autorizovanej ...
m)
meno, priezvisko a podpis povereného zástupcu ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby. ...
(5)

Týmto zákonom nie je dotknutá právomoc ostatných ústredných orgánov štátnej správy autorizovať ...

§ 29
Spôsobilosť v oblasti metrológie

Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje ústav skúškou na náklady skúšanej osoby a osvedčuje ...

§ 30
Dezignácia
(1)

Ak chce žiadateľ o dezignáciu realizovať a uchovávať národný etalón, je povinný písomne požiadať ...

(2)

Požiadavky dezignácie sú najmenej:

a)
technické vybavenie a personálne podmienky pre uchovávanie a rozvoj národných etalónov,
b)
vhodné priestory s podmienkami pre uchovávanie a rozvoj národných etalónov,
c)
spôsobilosť žiadateľa o dezignáciu realizovať a uchovávať národný etalón na svoje náklady, ...
d)
spôsobilosť zabezpečovať metrologickú nadväznosť národného etalónu, ktorý realizuje a uchováva ...
e)
zavedený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných ...
f)
prevádzka systému riadenia kvality podľa technickej normy28) alebo iného porovnateľného systému ...
g)
dodržiavanie povinností a plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z dohovoru o vzájomnom uznávaní ...
(3)

Žiadosť o dezignáciu obsahuje

a)
označenie a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa o dezignáciu,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
dátum a podpis žiadateľa o dezignáciu,
d)
dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 2,
e)
iné informácie a dokumentáciu, ak o ne požiada ústav.
(4)

Ak ústav zistí, že žiadosť o dezignáciu nemá predpísané náležitosti, vyzve žiadateľa o ...

(5)

Ak ústav zistí, že žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 3 a žiadateľ o dezignáciu spĺňa ...

a)
obchodné meno, sídlo dezignovanej organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo názov a miesto ...
b)
identifikačné číslo dezignovanej organizácie,
c)
národný etalón, ktorý realizuje a uchováva, a
d)
platnosť osvedčenia o dezignácii.
(6)

Dezignovaná organizácia je povinná

a)
vykonávať činnosť, na ktorú je dezignovaná, s odbornou starostlivosťou podľa osvedčenia o dezignácii, ...
b)
zabezpečovať a poskytovať metrologickú nadväznosť prostredníctvom poskytovania kalibračných ...
c)
požiadať ústav o schválenie zmeny požiadaviek, na ktorých základe bola dezignovaná; zmena požiadaviek ...
d)
oznámiť ústavu všetky úpravy, doplnenia alebo zmeny národného etalónu, ktoré môžu mať vplyv ...
e)
udržiavať v aktuálnom stave dokumentáciu podľa odseku 2 písm. e); aktualizácia musí byť schválená ...
f)
zúčastniť sa medzinárodných porovnávacích meraní, ak tak určí Medzinárodný úrad pre váhy ...
g)
plniť požiadavky dezignácie počas platnosti dezignácie.
(7)

Dezignovaná organizácia je oprávnená požiadať ústav o zrušenie jej dezignácie alebo zrušenie ...

(8)

Dezignovaná organizácia je oprávnená požiadať ústav o zmenu dezignácie alebo o pozastavenie ...

(9)

Ústav pri výkone dohľadu nad národným etalónom je oprávnený uložiť dezignovanej organizácii, ...

a)
dezignovaná organizácia dočasne neplní požiadavky dezignácie podľa tohto zákona,
b)
dezignovaná organizácia dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola dezignovaná, ...
c)
zistí nedostatky pri výkone činnosti dezignovanej organizácie, ktorá je predmetom dezignácie.
(10)

Ústav osvedčením zruší pozastavenie dezignácie, ak pominuli dôvody pozastavenia dezignácie.

(11)

Ústav pri výkone dohľadu nad národným etalónom dezignáciu zruší, ak

a)
dezignovaná organizácia trvalo prestala plniť požiadavky dezignácie podľa tohto zákona,
b)
dezignovaná organizácia trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola dezignovaná,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom dezignácie,
d)
neodstráni nedostatky zistené pri dohľade v ústavom určenej lehote bez náležitého odôvodnenia. ...
§ 31
Autorizácia
(1)

Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe (ďalej len „žiadateľ ...

(2)

Autorizáciu udeľuje úrad na základe písomnej žiadosti žiadateľa o autorizáciu.

(3)

Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú pri ...

(4)

Žiadateľ o autorizáciu môže začať vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, po ...

(5)

Osoba, ktorá nie je autorizovaná, nesmie poskytnúť alebo sprostredkovať výkon overenia určeného ...

§ 32
Žiadosť o autorizáciu
(1)

Žiadateľ o autorizáciu predkladá úradu písomnú žiadosť o autorizáciu v štátnom jazyku.

(2)

Žiadosť o autorizáciu obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o žiadateľa o autorizáciu, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné ...
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia (ďalej len „osobné údaje“) osoby, ktorá je štatutárnym ...
d)
miesto vykonávania činnosti, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu,
e)
osobné údaje osoby, ktorá ako zodpovedný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ...
f)
predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, s uvedením technických špecifikácií, ...
g)
špecifikáciu druhu určeného meradla a zoznam predpisov, podľa ktorých sa určené meradlo overuje, ...
h)
špecifikáciu druhu merania, ako aj zoznam osobitných predpisov, na ktorých základe sa meranie vyžaduje, ...
i)
dátum podania žiadosti o autorizáciu.
(3)

Prílohou k žiadosti o autorizáciu je

a)
kópia zriaďovacej listiny7) alebo kópia zakladacej listiny,
b)
kópia dokladu vydaného podľa § 29 o spôsobilosti zodpovedného zástupcu v oblasti metrológie,
c)
kópia pracovnej zmluvy žiadateľa o autorizáciu so zodpovedným zástupcom podľa § 33 ods. 1 písm. ...
d)
zoznam fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, a ich osobné ...
e)
kópia dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie na výkon overovania určeného meradla alebo na ...
f)
kópia dokladu o zamestnávaní fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, ...
g)
dokumentácia podľa § 33 ods. 1 písm. p),
h)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. h), j) ...
i)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 ods. 1 písm. n),
j)
kópiu poistnej zmluvy podľa § 33 ods. 1 písm. m),
k)
kópia osvedčenia o akreditácii podľa § 33 ods. 1 písm. d), ak je predmetom žiadosti o autorizáciu ...
l)
čestné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu o ich bezúhonnosti; za bezúhonného sa na účely ...
m)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu30) alebo žiadosť o vydanie ...
(4)

Zmenu dokumentácie, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek podľa § 33, je žiadateľ ...

§ 33
Autorizačné požiadavky
(1)

Úrad autorizuje žiadateľa o autorizáciu, ktorý

a)
vlastní technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
má vhodné priestory s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ...
c)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
d)
má v čase podania žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla akreditáciu podľa ...
e)
zamestnáva33) zodpovedného zástupcu alebo je sám zodpovedným zástupcom, ktorý má spôsobilosť ...
f)
zamestnáva34) na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ďalšiu fyzickú osobu, ...
g)
má vytvorený, fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie ...
h)
je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ...
i)
má na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku, ...
j)
je schopný zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa ...
k)
je schopný prijímať nestranné rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných osôb, ...
l)
nemá vydané rozhodnutie o registrácii podľa § 46,
m)
má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby,
n)
nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol proti nemu zamietnutý návrh ...
o)
používa pri overovaní určeného meradla metódu merania, pri ktorej sa dosahuje rozšírená neistota ...
p)
má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek podľa písmen ...
q)
uhradil náklady kontroly podľa § 34,
r)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...
(2)

Dokumentovaný systém práce podľa odseku 1 písm. g) obsahuje najmenej

a)
pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
analýzu neistoty merania,
c)
opis pravidelných interných kontrol etalónov v čase medzi kalibráciami,
d)
spôsob riadenia dokumentácie,
e)
spôsob manipulácie s meradlami a overovacími značkami,
f)
spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.
§ 34
Kontrola splnenia autorizačných požiadaviek
(1)

Úrad vykonáva kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 4 písm. l), pričom primerane ...

(2)

Žiadateľ o autorizáciu je povinný umožniť výkon kontroly na mieste v termíne určenom v oznámení ...

(3)

Kontrolou autorizačných požiadaviek je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a ...

(4)

Výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví ...

(5)

Kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú ...

(6)

Úrad sa pri rozhodovaní o autorizácii môže v odôvodnených prípadoch odkloniť od výsledku kontroly. ...

(7)

Pri kontrole na mieste sa posudzuje najmenej

a)
pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
neistota merania,
c)
opis pravidelných interných kontrol etalónov v čase medzi kalibráciami,
d)
spôsob riadenia dokumentácie,
e)
spôsob manipulácie s určenými meradlami a overovacími značkami,
f)
spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
g)
splnenie požiadaviek na riadenie kvality podľa technickej normy35) alebo iného porovnateľného systému ...
(8)

Podrobnosti o výkone kontroly upraví úrad v metodickom postupe, ktorý zverejní na svojom webovom ...

§ 35
Rozhodnutie o autorizácii
(1)

Úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.

(2)

Ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33, úrad vydá rozhodnutie ...

(3)

Ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33, úrad konanie o autorizácii ...

(4)

Ak žiadateľ o autorizáciu požiada o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla a zároveň ...

(5)

Rozhodnutie o autorizácii obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide ...
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
miesto vykonávania činnosti, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu,
d)
osobné údaje zodpovedného zástupcu,
e)
identifikačný údaj dokumentácie, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek,
f)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom ...
g)
zoznam predpisov, podľa ktorých autorizovaná osoba vykonáva činnosť, na ktorú je rozhodnutím ...
h)
čas platnosti autorizácie.
(6)

Rozhodnutie o autorizácii je platné päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak v ...

(7)

Úrad v rozhodnutí o autorizácii pridelí autorizovanej osobe na výkon overovania určeného meradla ...

§ 36
Rozhodnutie o zmene autorizácie
(1)

Úrad rozhodne o zmene autorizácie, ak

a)
autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 32 ods. 2 písm. a), c) až e),
b)
autorizovaná osoba požiada úrad o zúženie predmetu a rozsahu autorizácie,
c)
autorizovaná osoba požiada úrad o rozšírenie predmetu a rozsahu autorizácie alebo
d)
nastanú dôvody podľa § 38 ods. 5.
(2)

Úrad rozhodne podľa odseku 1 tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej ...

(3)

Úrad pri rozhodovaní o zmene autorizácie môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby. Ak je to ...

§ 37
Rozhodnutie o predĺžení autorizácie
(1)

Úrad môže na základe písomnej žiadosti autorizovanej osoby podanej najskôr v lehote 120 dní ...

(2)

Za žiadosť o predĺženie autorizácie sa nepovažuje žiadosť o predĺženie autorizácie, ktorou ...

(3)

Úrad pri rozhodovaní o predĺžení autorizácie postupuje tak, že vykoná kontrolu na mieste u autorizovanej ...

§ 38
Rozhodnutie o pozastavení autorizácie
(1)

Úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel ...

a)
autorizovaná osoba dočasne neplní povinnosti podľa § 41,
b)
autorizovaná osoba dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, ...
c)
zistí nedostatky autorizovanej osoby pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
autorizovaná osoba sa nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 41 ods. 1 ...
e)
o to požiada autorizovaná osoba.
(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

(3)

V čase platnosti rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať ...

(4)

Úrad zruší rozhodnutie o pozastavení autorizácie podľa odseku 1 bezodkladne po tom, ako odpadol ...

(5)

Ak trvajú dôvody podľa odseku 1 písm. a) až d) aj po uplynutí lehoty uvedenej v rozhodnutí o ...

(6)

Úrad pri postupe podľa odsekov 4 a 5 môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby, pričom postupuje ...

§ 39
Rozhodnutie o zrušení autorizácie

Úrad rozhodne o zrušení autorizácie, ak

a)
autorizovaná osoba neplní povinnosti podľa § 41,
b)
autorizovaná osoba trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
zanikne dôvod autorizácie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
e)
o to požiada autorizovaná osoba; písomnú žiadosť o zrušenie autorizácie musí autorizovaná ...
§ 40
Zánik autorizácie

Autorizácia zaniká

a)
zánikom autorizovanej osoby bez právneho nástupcu alebo zrušením autorizovanej osoby,
b)
rozhodnutím o zrušení autorizácie podľa § 39,
c)
uplynutím platnosti rozhodnutia o autorizácii.
§ 41
Povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby
(1)

Autorizovaná osoba je povinná

a)
plniť autorizačné požiadavky počas platnosti rozhodnutia o autorizácii,
b)
vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, s odbornou starostlivosťou podľa rozhodnutia ...
c)
požiadať úrad o zmenu rozhodnutia, ak nastanú dôvody na zmenu údajov uvedených v rozhodnutí ...
d)
požiadať úrad o schválenie zmeny dokumentácie podľa § 33 ods. 1 písm. p), ak nejde o rozhodnutie ...
e)
udržiavať v aktuálnom stave dokumentáciu podľa § 33 ods. 1 písm. p),
f)
vydávať doklady podľa § 25 ods. 8 a 10 alebo doklady podľa § 28 ods. 3 a 4,
g)
uchovávať kópie vydaných dokladov počas platnosti rozhodnutia o autorizácii a desať rokov po ...
h)
zúčastniť sa medzilaboratórneho porovnávacieho merania, ak tak určí úrad,
i)
vykonať skúšku určeného meradla v rozsahu skúšky pri overení pred zásahom do určeného meradla ...
j)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy skutočnosti zistené pri úradnom meraní, ktoré ...
k)
zasielať úradu správu o činnosti v termíne do 15. februára s údajmi za predchádzajúci kalendárny ...
l)
informovať úrad o
1.
zrušení alebo o pozastavení platnosti osvedčenia o akreditácii bez vyzvania vždy do desiatich ...
2.
kontrolách vykonaných inšpektorátom a o dohľadoch Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej ...
3.
výsledkoch kontrol vykonaných inšpektorátom a o výsledkoch dohľadov vykonaných akreditačnou ...
4.
účasti na porovnávacích meraniach bez vyzvania vždy do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania ...
5.
výsledku vykonaných porovnávacích meraní bez vyzvania vždy do desiatich pracovných dní odo dňa ...
6.
zmene údajov podľa § 32 ods. 3 písm. b), d) a e) a preukázať ich platnými dokladmi.
(2)

Autorizovaná osoba bezodkladne zruší doklad, ktorý vydala, ak zistí, že neboli splnené požiadavky ...

(3)

Autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, pre ...

(4)

Ak autorizovaná osoba neplní autorizačné požiadavky, nemôže vykonávať činnosť, ktorá je ...

§ 42
Registrácia
(1)

Podnikateľ alebo iná právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určeného ...

(2)

Registráciu udeľuje úrad na základe písomnej prihlášky prihlasovateľa.

(3)

Prihlasovateľ môže začať vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie, po nadobudnutí ...

§ 43
Prihláška na registráciu
(1)

Prihlasovateľ predkladá úradu písomnú prihlášku na registráciu v štátnom jazyku.

(2)

Prihláška na registráciu obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o prihlasovateľa, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno ...
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
osobné údaje osoby, ktorá je štatutárnym orgánom prihlasovateľa alebo členom štatutárneho ...
d)
osobné údaje osoby, ktorá ako zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je ...
e)
predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie; špecifikácia druhu, triedy presnosti ...
f)
dátum podania prihlášky na registráciu.
(3)

Prílohou k prihláške na registráciu je

a)
kópia zriaďovacej listiny7) alebo kópia zakladacej listiny,
b)
kópia dokladu vydaného podľa § 29 o spôsobilosti zástupcu v oblasti metrológie,
c)
kópia pracovnej zmluvy prihlasovateľa so zástupcom, ak zástupca nie je sám prihlasovateľom,
d)
návrh rubovej strany zabezpečovacej značky opravára alebo návrh rubovej strany zabezpečovacej ...
e)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu30) alebo žiadosť o vydanie ...
(4)

Zmenu dokumentácie, ktorá preukazuje splnenie registračných požiadaviek podľa § 44 je prihlasovateľ ...

§ 44
Registračné požiadavky
(1)

Úrad registruje prihlasovateľa, ktorý

a)
má technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
b)
má vhodné priestory s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie, ...
c)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónu alebo meradla, ak ho používa pri svojej činnosti, ...
d)
zamestnáva33) zástupcu alebo je sám zástupcom, ktorý má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa ...
e)
má vytvorený, fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie ...
f)
nemá platné rozhodnutie o autorizácii podľa § 35,
g)
uhradil náklady kontroly podľa § 45.
(2)

Dokumentovaný systém práce registrovanej osoby podľa odseku 1 písm. e) obsahuje najmenej

a)
zoznam technického vybavenia potrebného na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
b)
opis priestorov s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
c)
pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
d)
doklady, ktoré preukazujú nadväznosť etalónov, alebo doklady o overení alebo o kalibrácii meradiel, ...
e)
interval kalibrácie etalónu alebo meradla, ktoré pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie, ...
f)
opis pravidelných interných kontrol etalónu alebo meradla v čase medzi kalibráciami alebo overeniami, ...
g)
spôsob riadenia dokumentácie,
h)
postup manipulácie s etalónom alebo meradlom, ak ich výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie, ...
i)
postup manipulácie so zabezpečovacou značkou opravára a dočasnou zabezpečovacou značkou opravára ...
j)
spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie.
§ 45
Kontrola splnenia registračných požiadaviek
(1)

Úrad vykoná kontrolu splnenia registračných požiadaviek podľa § 4 písm. l), pričom primerane ...

(2)

Prihlasovateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste v termíne určenom v oznámení o výkone ...

(3)

Kontrolou registračných požiadaviek je posúdenie prihlášky prihlasovateľa na registráciu úradom ...

(4)

Výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví ...

(5)

Kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak prihlasovateľ spĺňa každú registračnú ...

(6)

Úrad sa pri rozhodovaní o registrácii môže v odôvodnených prípadoch odkloniť od výsledku kontroly. ...

(7)

Podrobnosti o výkone kontroly upraví úrad v metodickom postupe, ktorý zverejní na svojom webovom ...

§ 46
Rozhodnutie o registrácii
(1)

Úrad rozhodne o registrácii v lehote do 60 dní od doručenia prihlášky na registráciu.

(2)

Ak prihlasovateľ spĺňa registračné požiadavky podľa § 44, úrad vydá rozhodnutie o registrácii. ...

(3)

Ak prihlasovateľ nespĺňa registračné požiadavky podľa § 44, úrad konanie o registrácii zastaví, ...

(4)

Rozhodnutie o registrácii obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide ...
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
osobné údaje zástupcu,
d)
predmet a rozsah registrácie s uvedením technických špecifikácií činnosti a
e)
obsah a tvar zabezpečovacej značky opravára a dočasnej zabezpečovacej značky opravára alebo obsah ...
(5)

Rozhodnutie o registrácii je platné na neurčitý čas.

§ 47
Rozhodnutie o zmene registrácie
(1)

Úrad rozhodne o zmene registrácie, ak

a)
registrovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 43 ods. 2 písm. a), c) až e) alebo
b)
nastanú dôvody podľa § 48 ods. 5.
(2)

Úrad rozhodne podľa odseku 1 tak, že posúdi plnenie registračných požiadaviek len v rozsahu podanej ...

(3)

Úrad pri rozhodovaní o zmene registrácie môže vykonať kontrolu u registrovanej osoby, ktorú na ...

§ 48
Rozhodnutie o pozastavení registrácie
(1)

Úrad rozhodne o pozastavení registrácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel ...

a)
registrovaná osoba dočasne neplní povinnosti podľa § 51,
b)
registrovaná osoba dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie, ...
c)
zistí nedostatky registrovanej osoby pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
d)
o to požiada registrovaná osoba.
(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení registrácie podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

(3)

V čase platnosti rozhodnutia o pozastavení registrácie registrovaná osoba nie je oprávnená vykonávať ...

(4)

Úrad zruší rozhodnutie o pozastavení registrácie podľa odseku 1 bezodkladne po tom, ako odpadol ...

(5)

Ak trvajú dôvody podľa odseku 1 písm. a) až c) aj po uplynutí lehoty uvedenej v rozhodnutí o ...

(6)

Úrad pri postupe podľa odsekov 4 a 5 môže vykonať kontrolu u registrovanej osoby, pričom postupuje ...

§ 49
Rozhodnutie o zrušení registrácie

Úrad rozhodne o zrušení registrácie, ak

a)
registrovaná osoba neplní povinnosti podľa § 51,
b)
registrovaná osoba trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
d)
zanikne dôvod registrácie na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie alebo
e)
o to požiada registrovaná osoba.
§ 50
Zánik registrácie

Registrácia zaniká

a)
zánikom registrovanej osoby bez právneho nástupcu alebo zrušením registrovanej osoby,
b)
rozhodnutím o zrušení registrácie podľa § 49,
c)
ak registrovaná osoba nevykonáva činnosť podľa rozhodnutia o registrácii najmenej dva roky.
§ 51
Povinnosti registrovanej osoby
(1)

Registrovaná osoba je povinná

a)
plniť registračné požiadavky počas platnosti rozhodnutia o registrácii,
b)
vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie, s odbornou starostlivosťou podľa rozhodnutia ...
c)
zabezpečiť, aby určené meradlo po oprave zodpovedalo schválenému typu a spĺňalo technické požiadavky ...
d)
vydať doklad o oprave určeného meradla s uvedením identifikácie meradla a rozsahu vykonanej opravy, ...
e)
zabezpečiť, aby určené meradlo po montáži zodpovedalo požiadavkám na montáž určeného meradla ...
f)
vykonať montáž alebo opravu určeného meradla len s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného ...
g)
zabezpečiť, aby označené spotrebiteľské balenie spĺňalo požiadavky podľa § 14,
h)
zabezpečiť pri balení alebo pri dovoze označeného spotrebiteľského balenia splnenie povinností ...
i)
požiadať úrad o zmenu rozhodnutia, ak nastanú dôvody na zmenu údajov uvedených v rozhodnutí ...
j)
písomne požiadať úrad o schválenie zmeny registračných požiadaviek podľa § 44 ods. 1 písm. ...
k)
informovať úrad o zmene údajov podľa § 43 ods. 3 písm. b) a preukázať ich platnými dokumentmi. ...
(2)

Ak registrovaná osoba neplní registračné požiadavky, nemôže vykonávať činnosť, ktorá je ...

Metrologický dozor
§ 52
(1)

Inšpektorát kontroluje u dozorovanej osoby dodržiavanie

a)
používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky a ich symbolov,
b)
povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa povinne kalibrovaného ...
c)
povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením na trh,
d)
požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom, určenou ...
e)
požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných registrovanou ...
f)
technických požiadaviek a metrologických požiadaviek na určené meradlo podľa schváleného typu, ...
g)
povinností prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia a dovozcu spotrebiteľského balenia, ...
h)
povinností výrobcu fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozcu fľaše ako odmernej nádoby,
i)
požiadaviek na spotrebiteľské balenie a fľašu ako odmernú nádobu.
(2)

Inšpektorát skúša alebo dá vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii určené meradlo, spotrebiteľské ...

(3)

Pri výkone metrologického dozoru alebo pri výkone dohľadu podľa tohto zákona je inšpektorát ...

(4)

Pri výkone metrologického dozoru alebo pri výkone dohľadu sa preukazuje

a)
zamestnanec inšpektorátu (ďalej len „inšpektor“) preukazom inšpektora vydaným inšpektorátom ...
b)
prizvaná osoba poverením na výkon metrologického dozoru alebo na výkon dohľadu, ktoré jej na ...
(5)

Dozorovaná osoba je povinná inšpektorovi a prizvanej osobe umožniť vstup do priestorov, poskytnúť ...

(6)

Ak inšpektorát zistí porušenie povinnosti podľa odseku 1, uloží dozorovanej osobe nápravné ...

§ 53
Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením a fľašou ako odmernou nádobou
(1)

Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením vykonáva inšpektor odoberaním vzoriek u prevádzkovateľa ...

(2)

Metrologický dozor nad fľašou ako odmernou nádobou vykonáva inšpektor u výrobcu fľaše ako odmernej ...

(3)

Inšpektorát pozastaví balenie výrobkov do spotrebiteľského balenia až do odstránenia nedostatkov ...

(4)

Inšpektorát zakáže uvádzať na trh spotrebiteľské balenie, ak zistí, že dovozca spotrebiteľského ...

(5)

Inšpektorát zakáže uvádzať na trh fľašu ako odmernú nádobu, ak zistí, že výrobca alebo ...

(6)

Ak inšpektor zistí nedostatok na označenom spotrebiteľskom balení, ktoré pochádza z členského ...

(7)

Dozorovanej osobe neprislúcha náhrada za odobratú vzorku spotrebiteľského balenia použitú pri ...

(8)

Ak sa pri metrologickom dozore zistí, že skutočný obsah spotrebiteľského balenia alebo skutočný ...

§ 54
Oprávnenia a povinnosti inšpektorov
(1)

Inšpektor je oprávnený

a)
vstupovať do výrobných priestorov, obchodných priestorov a skladovacích priestorov a ďalších ...
b)
požadovať príslušné informácie, doklady a údaje,
c)
požadovať vytvorenie primeraných podmienok na výkon metrologického dozoru,
d)
odobrať určené meradlo, spotrebiteľské balenie alebo fľašu ako odmernú nádobu,
e)
overovať totožnosť dozorovanej osoby, jej zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene dozorovaných osôb ...
f)
uložiť pokutu v blokovom konaní a
g)
vykonať kontrolný nákup.
(2)

Inšpektor je povinný

a)
predložiť dozorovanej osobe preukaz inšpektora a najneskôr pri začatí metrologického dozoru jej ...
b)
splniť požiadavky na vstup do priestorov dozorovanej osoby a pri výkone metrologického dozoru postupovať ...
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone metrologického dozoru, ...
d)
vyhotoviť protokol o výsledku metrologického dozoru, ktorý je verejnou listinou a rovnopis protokolu ...
(3)

Inšpektor v protokole o výsledku metrologického dozoru uvedie

a)
identifikačné údaje dozorovanej osoby,
b)
meno, priezvisko a číslo služobného preukazu inšpektora, ktorý metrologický dozor vykonal,
c)
predmet metrologického dozoru,
d)
výsledok metrologického dozoru,
e)
nedostatky alebo porušenia s označením porušeného ustanovenia tohto zákona s uvedením času trvania ...
f)
uložené nápravné opatrenia, ak boli zistené nedostatky alebo porušenia tohto zákona, a
g)
čas zistenia porušenia zákona.
(4)

Súčasťou protokolu o výsledku metrologického dozoru je

a)
vyjadrenie štatutárneho orgánu dozorovanej osoby alebo zamestnanca dozorovanej osoby k výsledku ...
b)
podpis inšpektora a štatutárneho orgánu dozorovanej osoby alebo zamestnanca dozorovanej osoby, ktorý ...
c)
informácia, či bola dozorovanej osobe navrhnutá bloková pokuta.
(5)

Protokol o výsledku metrologického dozoru sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak štatutárny orgán ...

(6)

Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 52 ods. 1 písm. c) a f) zistí porušenie povinnosti ...

(7)

Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 52 ods. 1 písm. d), e), g) a h) zistí porušenie ...

§ 55
Sankcie
(1)

Inšpektorát uloží pokutu od 200 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, ...

a)
pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva zákonné meracie jednotky, iné meracie ...
b)
neplní povinnosti dezignovanej osoby podľa § 30 ods. 6,
c)
nepoužíva určené meradlo alebo opomenie používať určené meradlo pri meraniach na účel podľa ...
d)
nepoužíva povinne kalibrované meradlo podľa § 17 ods. 1 písm. a),
e)
používa povinne kalibrované meradlo bez dokladu o kalibrácii podľa § 17 ods. 1 písm. e),
f)
používa povinne kalibrované meradlo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 17 ods. 2,
g)
používa meradlo bez metrologickej kontroly alebo bez posúdenia zhody1) alebo opomenie používať ...
h)
neumiestni na určené meradlo značku schváleného typu podľa § 12 alebo neoprávnene alebo v rozpore ...
i)
poškodí, neoprávnene pozmení alebo odstráni značku schváleného typu, overovaciu značku, značku ...
j)
vykoná opravu určeného meradla alebo vykoná montáž určeného meradla bez registrácie,
k)
neplní povinnosti registrovanej osoby podľa § 51,
l)
uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavku podľa § 14 ods. 11,
m)
sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru,
n)
neodstráni v určenej lehote nedostatok zistený pri metrologickom dozore,
o)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 16 ods. 2 písm. e) alebo nevedie evidenciu ...
p)
nepoužíva určené meradlo toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,
q)
nezabezpečí overenie určeného meradla alebo nezabezpečí overenie určeného meradla po vykonanej ...
r)
neudržiava používané určené meradlo alebo používané povinne kalibrované meradlo v náležitom ...
s)
umiestni na určené meradlo značku, ktorá by mohla viesť k zámene so značkou schváleného typu ...
t)
neurčuje výšku platby podľa § 16 ods. 2 písm. f).
(2)

Inšpektorát uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, ...

a)
uvedie na trh meradlo bez metrologickej kontroly, ktorého typ nebol schválený, hoci schváleniu podliehal, ...
b)
vykoná alebo sprostredkuje metrologickú kontrolu alebo úradné meranie bez autorizácie,
c)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie bez registrácie,
d)
zabalí spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 5 alebo uvedie spotrebiteľské ...
e)
uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 7,
f)
uvedie na trh spotrebiteľské balenie bez označenia podľa § 14 ods. 9 alebo ods. 10,
g)
uvedie na trh fľašu ako odmernú nádobu, ktorá nespĺňa požiadavky na fľašu ako odmernú nádobu, ...
h)
uvedie na trh meradlo označené osobitnou značkou podľa § 12 ods. 2, ktorá označuje meradlo, ktoré ...
i)
neplní povinnosti autorizovanej osoby podľa § 41 počas platnosti autorizácie,
j)
vykoná montáž alebo opravu určeného meradla bez predchádzajúceho súhlasu používateľa určeného ...
k)
opakovane neodstráni v určenej lehote nedostatok zistený pri metrologickom dozore alebo
l)
opakovane sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru do troch rokov od zistenia porušenia ...
(3)

Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu do 300 eur tomu, kto

a)
pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva zákonné meracie jednotky, meracie ...
b)
nepoužíva povinne kalibrované meradlo podľa § 17 ods. 1 písm. a),
c)
používa povinne kalibrované meradlo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 17 ods. 2,
d)
používa povinne kalibrované meradlo bez dokladu o kalibrácii podľa § 17 ods. 1 písm. e),
e)
používa meradlo bez metrologickej kontroly alebo bez posúdenia zhody1) alebo opomenie používať ...
f)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 16 ods. 2 písm. e) alebo nevedie evidenciu ...
(4)

Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu podľa odseku 3, ak dozorovaná osoba poruší len jednu ...

(5)

Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy, komu a za aké porušenie ustanovenia zákona ...

(6)

Proti uloženiu blokovej pokuty nie je možné podať odvolanie.

(7)

Na blokové konanie sa primerane použijú ustanovenia o blokovom konaní.38)

(8)

Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(9)

Konanie o uložení pokuty je možné začať do troch rokov odo dňa, keď došlo k protiprávnemu ...

(10)

Uložením pokuty podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade ...

(11)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 56
Vzťah k zahraničiu
(1)

Meradlo vyrobené a uvedené na trh v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike sa môže uviesť ...

(2)

Na základe písomnej žiadosti žiadateľa o národné schválenie typu pre meradlo podľa odseku 1 ...

a)
meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom ...
b)
sú predložené výsledky skúšok meradla vykonaných v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike ...
c)
technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla sú v súlade s technickými požiadavkami ...
(3)

Prvotné overenie nového určeného meradla vykonané v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike ...

a)
meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov tohto členského štátu,
b)
meradlo má platné národné schválenie typu podľa odseku 2, podľa § 21 alebo § 22, ak sa schválenie ...
c)
v písomnej žiadosti je uvedené vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia, názov a sídlo laboratória, ...
(4)

Vykonanie skúšok meradla na účely uznania prvotného overenia vykonaného v členskom štáte inom ...

(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa primerane použijú, ak vnútroštátna legislatíva členského štátu ...

(6)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje na certifikáciu referenčného materiálu.

§ 57
Informačné povinnosti
(1)

Úrad oznamuje orgánu Európskej únie a členskému štátu v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou ...

a)
ústav, určenú organizáciu a autorizovanú osobu oprávnenú vykonávať prvotné overenie ES,
b)
vydanie rozhodnutia o schválení typu ES a zmenu rozhodnutia o schválení typu ES a zasiela im druhopis ...
c)
pozastavenie platnosti alebo zrušenie rozhodnutia o schválení typu ES alebo pozastavenie platnosti ...
d)
odmietnutie vydania rozhodnutia o schválení typu ES a zmeny rozhodnutia o schválení typu ES,
e)
schválenie značky výrobcu fliaš ako odmerných nádob, ktorá umožňuje identifikáciu výrobcu ...
(2)

Úrad oznamuje členskému štátu, ktorý vydal rozhodnutie o schválení typu ES, o skutočnosti podľa ...

(3)

Úrad predkladá orgánu Európskej únie a členskému štátu v rozsahu ustanovenom medzinárodnou ...

a)
návrh na novelizáciu smernice Európskej únie na účely jej prispôsobenia technickému pokroku,
b)
originál výkresu značky prvotného overenia ES používanej ústavom, určenou organizáciou a autorizovanou ...
§ 58
Správne konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,40) ak § 9 ods. ...

(2)

Zahraničná osoba41) si na konanie podľa tohto zákona ustanoví zástupcu na zastupovanie so sídlom ...

§ 59
Splnomocňovacie ustanovenie

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

a)
definíciu základnej jednotky, spôsob tvorby odvodenej jednotky od základnej jednotky, násobku základnej ...
b)
podrobnosti o rozvoji, uchovávaní a používaní národného etalónu a vykonávaní dohľadu nad ...
c)
podrobnosti o certifikácii referenčného materiálu a uznávaní referenčného materiálu certifikovanom ...
d)
druhy určených meradiel a oblasť ich použitia,
e)
podrobnosti o spôsobe metrologickej kontroly,
f)
podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na jednotlivé druhy určených ...
g)
značku schváleného typu a osobitnú značku podľa § 12 a spôsob ich umiestnenia,
h)
čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti ...
i)
spôsob vykonania prvotného overenia podľa § 26 ods. 13,
j)
podrobnosti o lehote podľa § 26 ods. 14,
k)
overovaciu značku a spôsob jej umiestnenia,
l)
najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel,
m)
podrobnosti o spotrebiteľskom balení, požiadavky na určité výrobky v spotrebiteľskom balení ...
n)
vzor preukazu inšpektora.
§ 60
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov ...

(2)

Rozhodnutia úradu a ústavu a doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie vydané pred 1. júlom ...

(3)

Autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel, ktorá k 1. júlu 2018 nie je akreditovaná, ...

(4)

Overenie určeného meradla vykonané pred 1. júlom 2018 sa považuje za overenie určeného meradla ...

(5)

Kalibračné laboratórium môže vykonávať kalibráciu povinne kalibrovaného meradla, na ktorú ...

(6)

Iné ako zákonné meracie jednotky možno používať na výrobkoch a zariadeniach uvedených na trh ...

(7)

Živnostenské oprávnenie vydané na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného ...

(8)

Do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných podľa § 59 písm. b) až ...

(9)

Slovenský metrologický inšpektorát podľa doterajšieho predpisu je Slovenským metrologickým inšpektorátom ...

(10)

Slovenský metrologický ústav podľa doterajšieho predpisu je Slovenským metrologickým ústavom ...

§ 61

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 62

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 63
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 ...

3.

vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 ...

4.

vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
overovanie určených meradiel alebo úradné meranie.“.

2.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a ...

3.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti XVII. Metrológia a posudzovanie zhody sa za položku ...

„Položka 238 a) Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:

„47aa) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

1.

V § 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „hmotnosti“.

2.

V § 2 písmeno e) znie:

„e) či bolo spotrebiteľovi umožnené prekontrolovať si tovar v správnom množstve alebo miere ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 ...

1.

V § 2 písm. a) sa slová „systematicky a plánovite vykonávané činnosti“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 2 písmeno e) znie:

„e) štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štatistickým ...

3.

V § 2 písmeno f) znie:

„f) dôverným štatistickým údajom je štatistický údaj, ktorý umožňuje priamu alebo nepriamu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

„1d) § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) iné údaje potrebné na výkon štátnej štatistiky, európskej štatistiky alebo na prípravu ...

5.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (1) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, zákon ...

6.

V § 30 sa vypúšťa odsek 7.

7.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Spracúvanie osobných údajov (1) Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 10d znejú:

„10) § 6 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. 10a) § 21 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 15 nariadenia ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 157/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov ...

  2.

  Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov ...

  3.

  Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov ...

Poznámky

 • 1)  § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...
 • 2)  § 4 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 3)  Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene ...
 • 4)  Napríklad § 8b ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...
 • 5)  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...
 • 6)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou ...
 • 7)  § 21 ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o ...
 • 8)  § 26 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 9)  § 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 10 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 11)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 12)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 13)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým ...
 • 14)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 15)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 16)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v ...
 • 17)  Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 20)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, ...
 • 21)  § 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
 • 22)  Napríklad príloha č. 2 modul B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z., príloha ...
 • 23)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 24)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...
 • 25)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 26)  Napríklad § 8b ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 106/2018 Z. z., zákon č. 595/2003 ...
 • 27)  Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20, 21 a § 23 písm. m) zákona ...
 • 28)  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...
 • 29)  § 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 8 ods. 1 posledná veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 32)  § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 33)  § 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 35)  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 37)  § 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
 • 38)  § 84 a 85 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 39)  Napríklad § 420 až 437 Občianskeho zákonníka, zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu ...
 • 40)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 42)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore