Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 04.06.2023

Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 04.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Dane z príjmu, Občianske súdne konanie, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD42DS9EUPPČL0

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 04.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 180/2014 s účinnosťou od 04.06.2023 na základe 170/2023
RUŠÍ PREDPIS:
443/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady 443/2009 účinný od 01.11.2009 do 30.06.2015
313/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu 313/2004 účinný od 01.01.2008 do 30.06.2015
333/2004 Z. z. Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 333/2004 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015
331/2003 Z. z. Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu 331/2003 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2015
303/2001 Z. z. Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 303/2001 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015
467/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov 467/2001 účinný od 25.11.2001 do 30.06.2015
46/1999 Z. z. Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov 46/1999 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015
122/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií 122/1994 účinný od 01.12.2006 do 30.06.2015
564/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda 564/1992 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015
346/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí 346/1990 účinný od 17.09.2014 do 30.06.2015
MENÍ:
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2024
346/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí 346/1990 účinný od 17.09.2014 do 30.06.2015
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2024
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
MENENÝ:
170/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2023 účinný od 04.06.2023
185/2022 Z. z. Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 185/2022 účinný od 31.05.2022
468/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 468/2022 účinný od 01.03.2023
512/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 512/2021 účinný od 01.04.2022
423/2020 Z. z. Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.01.2025
37/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 37/2019 účinný od 19.02.2019
413/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 413/2019 účinný od 01.05.2020
177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2024
344/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 344/2018 účinný od 01.01.2019
130/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci nesúladu ustanovenia § 4 písm. b) a c) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky s čl. 1 ods. 1 veta prvá a čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 30 ods. 1 veta prvá a ods. 3 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky, čl. 3 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 25 písm. a) a b) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. 130/2017 účinný od 31.05.2017
131/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení čl. I § 165 v časti „a spĺňa predpoklady na výkon funkcie starostu podľa osobitného predpisu“, čl. I § 176 ods. 4 písm. a) v časti „a doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu podľa osobitného predpisu“, čl. I § 176 ods. 7 v časti „ako aj doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu podľa osobitného predpisu“, čl. I § 177 ods. 1 písm. e), čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 3 a 4 v spojení s čl. 30 ods. 1, 3 a 4, čl. 31 a čl. 69 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky 131/2017 účinný od 31.05.2017
165/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 165/2017 účinný od 01.07.2017
69/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2017 účinný od 31.03.2017
73/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 73/2017 účinný od 01.01.2021
125/2016 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.01.2017
356/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 356/2015 účinný od 09.12.2015
239/2014 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky 239/2014 účinný od 17.09.2014
VYKONÁVACIE PREDPISY:
1/2024 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 1/2024 účinný od 09.01.2024
12/2024 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 12/2024 účinný od 10.02.2024 Chýba v Z.z.
138/2023 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 138/2023 účinný od 25.04.2023
204/2023 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 204/2023 účinný od 09.06.2023
206/2023 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 206/2023 účinný od 10.06.2023
387/2023 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 387/2023 účinný od 04.10.2023
41/2023 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 41/2023 účinný od 11.02.2023
431/2023 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 431/2023 účinný od 11.11.2023
73/2023 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 475/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 73/2023 účinný od 07.03.2023
20/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z. 20/2022 účinný od 26.01.2022
209/2022 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 209/2022 účinný od 10.06.2022
362/2022 Z. z. Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda 362/2022 účinný od 04.11.2022
384/2022 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 384/2022 účinný od 24.11.2022
475/2022 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 475/2022 účinný od 21.12.2022
235/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 235/2021 účinný od 10.06.2021
301/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 301/2021 účinný od 27.07.2021
426/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 426/2021 účinný od 23.11.2021
481/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 481/2021 účinný od 16.12.2021
54/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 54/2021 účinný od 10.02.2021
151/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 151/2020 účinný od 12.06.2020
187/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 187/2020 účinný od 04.07.2020
297/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 297/2020 účinný od 29.10.2020
57/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 57/2020 účinný od 27.03.2020
27/2019 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 27/2019 účinný od 04.02.2019
28/2019 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 28/2019 účinný od 04.02.2019
323/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami 323/2019 účinný od 01.11.2019
334/2019 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 334/2019 účinný od 16.10.2019
351/2019 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 351/2019 účinný od 05.11.2019
8/2019 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 8/2019 účinný od 10.01.2019
203/2018 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 203/2018 účinný od 10.07.2018
349/2018 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 349/2018 účinný od 10.12.2018
166/2017 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 166/2017 účinný od 28.06.2017
255/2017 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 255/2017 účinný od 24.10.2017
160/2016 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 160/2016 účinný od 21.04.2016
230/2016 Z. z. Rohodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 230/2016 účinný od 05.08.2016
349/2016 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 349/2016 účinný od 19.12.2016
190/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií 190/2015 účinný od 01.09.2015
308/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami 308/2015 účinný od 26.01.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore