Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí 346/1990 účinný od 17.09.2014 do 30.06.2015

Platnosť od: 28.08.1990
Účinnosť od: 17.09.2014
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD14325DS5EUPP77ČL0

Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí 346/1990 účinný od 17.09.2014 do 30.06.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 346/1990 s účinnosťou od 17.09.2014 na základe 180/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí1) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva ...

§ 2
(1)

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej ...

(2)

Prekážkou vo výkone volebného práva je

a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,2)
b)
výkon trestu odňatia slobody,2a)
c)
výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ...
d)
pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.3)
§ 3

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v ...

§ 4

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu ...

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM VOLIČOV OPRÁVNENÝCH HLASOVAŤ VO VOLEBNOM OKRSKU

§ 5
(1)

Zoznamy voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) ...

(2)

Zoznam voličov podľa odseku 1 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr ...

(3)

Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň volieb voliča

a)
na základe rozhodnutia súdu,3b)
b)
ktorý platným preukazom totožnosti4) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného ...

TRETIA ČASŤ

VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY

§ 9 - Volebné obvody
(1)

Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, ...

(2)

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.

(3)

Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 alebo odseku 2 určí obecné (mestské) zastupiteľstvo ...

(4)

V meste, ktoré sa člení na mestské časti, hranice volebných obvodov nesmú presiahnuť hranice mestských ...

(5)

Pre voľby starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.

§ 10 - Volebné okrsky
(1)

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach volebné okrsky.

(2)

Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce najneskôr 40 dní predo dňom volieb. ...

(3)

Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOLEBNÉ ORGÁNY

§ 11 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch voľby riadia obvodné volebné ...

(2)

Vo volebných okrskoch sa zriaďujú okrskové volebné komisie.

(3)

Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva alebo ...

(4)

Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí a koalícií ...

(5)

Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju ...

(6)

Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná ...

(7)

Volebná komisia na svojom prvom zasadaní určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde ...

(8)

Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania ...

(9)

Volebné komisie a ich útvary sú zriadené na celé volebné obdobie.

§ 11a - Zapisovateľ volebnej komisie
(1)

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou ...

(2)

Zapisovateľa

a)
Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu zo zamestnancov obvodného úradu, ...
c)
miestnej (mestskej) volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov ...
d)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov obce. ...
(3)

Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní predo dňom ...

§ 12 - Ústredná volebná komisia
(1)

Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň ...

(2)

Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v ...

(3)

Ústredná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako ...
b)
prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave volieb ...
c)
prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu technického spracovania ...
d)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
e)
vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb,
f)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(4)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie ...

§ 13 - Obvodná volebná komisia
(1)

Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň ...

(2)

Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je v tomto počte ...

(3)

Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku ...

(4)

Obvodná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť miestnych a mestských volebných komisií (ďalej len „miestna volebná komisia“) ...
b)
prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na ...
c)
prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,
d)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ju Ústrednej volebnej komisii,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu.
(5)

Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.

§ 14 - Miestna volebná komisia
(1)

Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje ...

(2)

Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak miestna volebná komisia nie je v tomto počte ...

(3)

Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku ...

(4)

Miestna volebná komisia

a)
preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov,
b)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a volieb starostu obce ...
d)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 14a - Osobitné ustanovenie pre Bratislavu a Košice
(1)

V Bratislave a v Košiciach sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná ...

(2)

Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach odovzdávajú zápisnicu o výsledku volieb podľa odseku ...

(3)

Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach musia mať najmenej päť členov. Ak sa mestská volebná ...

§ 15 - Okrsková volebná komisia
(1)

Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) ...

(2)

Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte ...

(3)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v ...

(4)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok ...
b)
sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú dostane každý člen komisie; prvopis zápisnice bezodkladne ...
c)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.
(5)

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy ...

PIATA ČASŤ

NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV DO OBECNÝCH (MESTSKÝCH) ZASTUPITEĽSTIEV

§ 16 - Kandidátne listiny
(1)

Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany, a to ...

(2)

Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr ...

(3)

Kandidátna listina obsahuje

a)
názov politickej strany,
b)
meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej ...
c)
meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže ...
d)
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany.
(4)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, ...

(5)

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom ...

(6)

Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom ...

(7)

Kandidát pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom ...

(8)

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so ...

(9)

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho ...

(10)

Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. ...

(11)

Na funkciu poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na starostu obce ...

§ 17 - Registrácia kandidátov
(1)

Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,

a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b)
ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8,
c)
ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo na kandidátnych listinách ...
d)
ktorý je nad najvyššie určený počet podľa § 16 ods. 5,
e)
ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje,
f)
ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 16 ods. 9,
g)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona.
(2)

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb a registráciu kandidátov ...

(3)

Miestna volebná komisia vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 ...

(4)

Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta ...

(5)

Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta alebo o zrušení registrácie kandidáta, miestna volebná komisia ...

§ 18 - Vyhlásenie kandidatúry

Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam ...

§ 19 - Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)

Kandidát sa môže do 3 dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do tohto času môže kandidatúru ...

(2)

Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno vziať späť. Toto vyhlásenie sa doručí v dvoch ...

(3)

Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidátov alebo ...

§ 20 - Hlasovacie lístky
(1)

Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom obvodného úradu rozmnoženie hlasovacích ...

(2)

Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. ...

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, ...

(4)

Hlasovacie lístky sú označené odtlačkom úradnej pečiatky obce.

(5)

Obec zabezpečí najneskôr v deň volieb dodanie hlasovacích lístkov okrskovým volebným komisiám.

(6)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

ŠIESTA ČASŤ

NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU STAROSTU OBCE (PRIMÁTORA)

§ 21 - Kandidátne listiny
(1)

Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická ...

(2)

Kandidovať na funkciu starostu (primátora) môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát doručí svoju ...

(3)

Kandidátna listina obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta ...

(4)

Kandidát na funkciu starostu obce (primátora) musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.

(5)

Na funkciu starostu obce (primátora) môže kandidovať aj kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva. ...

§ 22 - Registrácia kandidátov
(1)

Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,

a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 4,
b)
ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8,
c)
ak chýba alebo ak je neúplná petícia podľa § 21 ods. 2,
d)
ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (§ 21 ods. 4),
e)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona,
(2)

Ustanovenia § 17 ods. 2 až 5 platia rovnako.

§ 23 - Vyhlásenie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Ustanovenia § 18 ods. 1 a 19 platia aj pre voľby starostu obce (primátora).

§ 24 - Hlasovacie lístky
(1)

Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom obvodného úradu rozmnoženie hlasovacích ...

(2)

Pre voľby starostu obce (primátora) sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú v abecednom poradí ...

(3)

Ustanovenia § 20 ods. 4 až 6 platia rovnako.

SIEDMA ČASŤ

PRÍPRAVA VOLIEB

§ 25 - Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) sa konajú v posledných ...

(2)

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda ...

(3)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň volieb ...

§ 26 - Deň volieb
(1)

Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 20.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť ...

(2)

Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na 14.00 hodinu a koniec volieb na 22.00 ...

§ 27 - Informovanie voličov
(1)

Obec najneskôr 25 dní pred dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, ...

(2)

Obec podľa osobitného predpisu5a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

§ 28 - Prípravy vo volebnej miestnosti
(1)

Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti komisie volebnú schránku ...

(2)

Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, zabezpečí predseda okrskovej volebnej komisie, aby po skončení prvého ...

§ 29 - Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov

Vo volebných miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, ...

§ 30 - Volebná kampaň
(1)

Volebná kampaň (ďalej len „kampaň“) je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších ...

(2)

Kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času ...

(3)

V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným ...

(4)

Slovenský rozhlas,5b) Slovenská televízia5ba) a vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe ...

(5)

Náklady na kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a ...

(6)

Kampaň je zakázané vysielať v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, ...

(7)

Za kampaň sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú spôsobom ...

(8)

Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa odseku 7 a tých, ...

(9)

Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát, ktorí sú počas kampane predmetom nepravdivých alebo ...

(10)

Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na ...

(11)

V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, ...

(12)

Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr do siedmeho dňa pred dňom ...

(13)

Členovia volebných komisií a pracovníci odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových ...

(14)

Počas volieb je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

(15)

Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných predpisov.5bf) ...

ÔSMA ČASŤ

PRIEBEH HLASOVANIA

Hlasovanie

§ 31
(1)

Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom ...

(2)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane ...

(3)

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

(4)

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. ...

(5)

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej ...

(6)

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol ...

§ 32

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo ...

§ 33 - Poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí

Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej ...

§ 34 - Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková ...

§ 35 - Ukončenie hlasovania

Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti ...

DEVIATA ČASŤ

ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB

§ 36 - Prítomnosť pri sčítaní hlasov

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií ...

§ 37 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)

Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky ...

(2)

Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, spočíta obálky a ...

(3)

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky pre voľby ...

(4)

Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej ...

§ 38 - Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)

Neplatný je hlasovací lístok,

a)
ktorý nie je na predpísanom tlačive,
b)
ktorý nie je upravený podľa § 31 ods. 4,
c)
ak volič na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním ...
(2)

Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia vylúči hlasovacie lístky ...

(3)

Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada. ...

(4)

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístku okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou. ...

§ 39 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní
(1)

Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíšu predseda a ostatní členovia ...

(2)

V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa uvedie

a)
začiatok a ukončenie hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov do obecného (mestského) zastupiteľstva; ...
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce (primátora),
g)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
§ 40 - Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
(1)

Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok ...

(2)

Okrsková volebná komisia zapečatí hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s ...

§ 41 - Sčítanie hlasov v miestnej volebnej komisii
(1)

Miestna volebná komisia sčíta hlasy a zistí celkové výsledky hlasovania v obci na podklade zápisníc ...

(2)

V miestnosti, kde miestna volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných ...

§ 42 - Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode
(1)

Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb osobitne pre každý volebný obvod. ...

(2)

V zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode sa uvedie

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, ...
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej ...
g)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi, ...
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora),
i)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)

V obciach, v ktorých sa utvoril iba jeden volebný obvod (§ 9 ods. 2), sa zápisnica podľa odseku 1 nevyhotovuje. ...

§ 43 - Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci
(1)

Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v obci. Zápisnicu podpíše predseda ...

(2)

V zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci sa uvedie

a)
počet obvodov,
b)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
c)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
d)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
e)
počet odovzdaných obálok,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, ...
g)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej ...
h) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi, ...
i)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora),
j)
meno zvoleného starostu obce (primátora), názov politickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, ...
k)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb v obci zašle predseda miestnej volebnej komisie ...

§ 44 - Výsledky volieb
(1)

Za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode ...

(2)

Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet ...

(3)

Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, ...

(4)

Za starostu obce (primátora) je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri ...

§ 45 - Uverejnenie výsledkov volieb

Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku ...

§ 46 - Zápisnica obvodnej volebnej komisie
(1)

Obvodná volebná komisia zistí výsledky hlasovania na podklade zápisníc miestnych volebných komisií o ...

(2)

Obvodná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní ...

(3)

V zápisnici obvodnej volebnej komisie sa uvedie

a)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
počet zvolených poslancov do obecného (mestského) zastupiteľstva podľa jednotlivých politických strán ...
d)
počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo,
e)
počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov. ...
(4)

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb zašle predseda jeden rovnopis zápisnice bezodkladne ...

§ 47 - Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb
(1)

Ústredná volebná komisia zisťuje výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a výsledky ...

(2)

Ústredná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v Slovenskej republike, ktorú podpíše ...

(3)

V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie

a)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov v Slovenskej republike,
b)
celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
celkový počet poslancov zvolených do obecných (mestských) zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických ...
d)
počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo,
e)
počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov. ...
(4)

Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a ...

§ 48 - Nové voľby
(1)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby, ak

a)
sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,
b)
ústavný súd vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb,
c)
v prípade voľby starostu obce (primátora) kandidáti dostali rovnaký počet hlasov (§ 44 ods. 4),
d)
sa uprázdnil mandát v obecnom (mestskom) zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník (§ 51 ods. ...
(2)

Ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky nové ...

(3)

Úlohy, ktoré tento zákon ukladá obci alebo starostovi obce (primátorovi), plní pre novovzniknutú obec ...

(4)

Žiadosti o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 1 písm. d) predkladajú obce ...

(5)

Lehoty na nové voľby určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky v prílohe k rozhodnutiu o vyhlásení ...

(6)

Nové voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia5c) orgánov samosprávy obcí.1) ...

§ 49 - Osvedčenie o zvolení

Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva a ...

§ 51 - Náhradníci
(1)

Ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného (mestského) ...

(2)

Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, ...

DESIATA ČASŤ

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB

§ 52 - Zabezpečenie pomocných prostriedkov
(1)

Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a potreby pre ne, obálky a pomocné pracovné sily ...

(2)

Pre miestne volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky obec.

(3)

Pre obvodné volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky obvodný úrad.

§ 53 - Spolupráca orgánov verejnej moci

Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.

§ 54 - Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky
(1)

Programové, organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej ...

(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ostatné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému ...

§ 55 - Nároky členov volebných komisií
(1)

Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. ...

(3)

Spôsob náhrady alebo úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo ...

(4)

Člen miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, ...

§ 56

Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.

§ 57 - Úhrada volebných nákladov
(1)

Výdavky spojené s voľbami do obecných (mestských) zastupiteľstiev a s voľbami starostov obcí (primátorov) ...

(2)

Každá politická strana a každý nezávislý kandidát znášajú náklady svojej volebnej agitácie.

§ 57a

Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 9 ods. 1 a 3, § 10 ods. 2, § 11a ods. 2 písm. c) a d), ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 59

Na opatrenia urobené príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania tohto zákona už v čase ...

§ 60 - Sankcie

Marenie prípravy a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí sa stíha podľa osobitných predpisov.6)

§ 61
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a)
upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
4.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných spisov;
b)
vydá vzory hlasovacích lístkov, zoznamu voličov, osvedčenia o zvolení a vzory ďalších volebných dokumentov; ...
c)
po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky upraví najneskôr 50 dní pred voľbami podrobnosti ...
d)
určí náležitosti návrhov obcí na vyhlásenie nových volieb.
(2)

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku ...

§ 62 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej ...

§ 63 - Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 346/1990 Zb.

  Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na petícii do 50 10 51 - 100 20 101 - 500 40 ...

  Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného ...

Poznámky

 • 1)  § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 2)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.§ 14 zákona ...
 • 2a)  Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
 • 2b)  Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.
 • 3)  § 10 a 855 Občianskeho zákonníka.
 • 3a)  § 4 a 5, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej ...
 • 3b)  § 200f Občianskeho súdneho poriadku.
 • 3c)  § 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
 • 3d)  § 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb.
 • 3e)  § 200f Občianskeho súdneho poriadku.
 • 4)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 4a)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
 • 4d)  § 12 až 16 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení ...
 • 5)  Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 236/1988 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom ...
 • 5a)  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
 • 5aa)  § 3 ods. 2 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch ...
 • 5b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov. ...
 • 5ba)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov. ...
 • 5bb)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...
 • 5bc)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5bd)  § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 5be)  § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 5bf)  Zákon č. 308/2000 Z. z.
 • 5c)  § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 6)  § 177 zákona č. 140/1961 Zb. (Trestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore