Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 344/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 06.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 344/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 344/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte ...

2.

V § 2 ods. 1 sa za slovo „Strana“ vkladá čiarka a slovo „nesmie“ sa nahrádza slovami „európska ...

3.

V § 2 ods. 2 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo osobitného predpisu1a)“, slovo ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Každý je povinný poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zriadenia ...

5.

V § 3 ods. 2 sa za slová „štatutárneho orgánu strany“ vkladá čiarka a slová: „členom ...

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o rozpustení politickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 390 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

V § 5 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením názvu obce, ulice a orientačného ...

8.

V § 5 ods. 3 písm. f) sa za slovo „uvedením“ vkladajú slová „jej funkcie v strane a“.

9.

V § 5 ods. 3 písm. j) sa za slovo „priezviska“ vkladá čiarka a slová „rodného čísla“ ...

10.

V § 5 ods. 3 písm. k) sa za slovo „priezviska“ vkladá čiarka a slová „rodného čísla“ ...

11.

V § 5 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o údaje ...

12.

V § 6 ods. 4 písm. a) sa za slovo „preukazu“ vkladajú slová „alebo číslo pobytového preukazu ...

13.

V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť ...

14.

V § 6 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach ...

15.

V § 6 ods. 5 písmeno d) znie:

„d) orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ...

16.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:

„(6) Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán ...

17.

V § 6a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oznámenie ...

18.

V § 6a ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

19.

V § 6a sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nevydá vyhlásenie podľa § 32b, ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka ...

20.

V § 7 ods. 3, 4 a ods. 9 úvodnej vete sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „30“.

21.

V § 7 ods. 9 písm. d) sa slovo „je“ nahrádza slovom „bola“ a za slovo „zaregistrovaná“ ...

22.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa slovo „zvolenia“ nahrádza slovom „zápisu“ a za slovo „orgánu“ ...

23.

V § 8 ods. 3 sa slová „Strana je povinná“ nahrádzajú slovami „Splnomocnenec je povinný“, ...

24.

V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) K uzneseniu podľa odseku 3 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

25.

V § 8 ods. 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovami „strane“.

26.

V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak návrh a priložený doklad nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

27.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Ak splnomocnenec nepodá ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho ...

28.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Evidencia členov strany (1) Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých ...

29.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K vyhláseniu o zmene adresy sídla strany musí byť ...

30.

V § 9 ods. 3 sa slová „priložený doklad“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie podľa odseku 2“ ...

31.

V § 9 ods. 4 sa slová „priložený doklad“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie podľa odseku 2“ ...

32.

V § 9 ods. 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.

33.

V § 10 ods. 2 druhej vete sa za slová „K návrhu“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.

34.

V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) K uzneseniu podľa odseku 2 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

35.

V § 10 ods. 4 a 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.

36.

V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) K uzneseniu podľa odseku 1 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

37.

V § 11 ods. 3 a 4 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.

38.

V § 11 ods. 5 sa za slová „súlade s“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 alebo“, vypúšťajú ...

39.

V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) K uzneseniu podľa odseku 2 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

40.

V § 12 ods. 4 a 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.

41.

V § 12 ods. 6 sa za slová „súlade s“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 alebo“, vypúšťajú ...

42.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Zmena názvu a skratky strany (1) Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 149 ods. 3 a § 181 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.“.

43.

V § 13 ods. 4 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

44.

V § 14 ods. 1 písm. f) sa slová „(§ 8 ods. 5, § 30 ods. 8 a § 34 ods. 4)“ nahrádzajú slovami ...

45.

V § 15 ods. 5 písm. a) sa za slovo „čísla“ vkladá slovo „ich“ a vypúšťajú sa slová ...

46.

V § 15 ods. 7 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“ a na konci sa ...

47.

V § 22 ods. 2 sa za slová „aj obchodné meno“ vkladajú slová „a identifikačné číslo“. ...

48.

V § 22 ods. 3 sa slová „ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.

49.

V § 22 ods. 4 sa slová „formou bezhotovostnej platobnej operácie“ nahrádzajú slovami „prevodom ...

50.

V § 22 odsek 5 znie:

„(5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ...

51.

§ 22 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Zoznam a oznámenie podľa odseku 5 musia byť prístupné na webovom sídle strany najmenej ...

52.

V § 23 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Strana môže prijať dar alebo ...

53.

V § 23 ods. 1 sa slová „peňažného daru“ nahrádzajú slovami „daru alebo iného bezodplatného ...

54.

V § 23 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. pri peňažnom dare aj číslo platobného účtu19a) darcu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej ...

55.

V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „banke alebo pobočke zahraničnej banky19b) (ďalej len „banka“)“ ...

56.

V § 23 ods. 2 písm. c) druhom bode sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“ a slová ...

57.

V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod.

58.

V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie f) až h) sa označujú ako písmená d) až f).

59.

V § 23 ods. 2 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to ...

60.

V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zmluva o inom bezodplatnom plnení musí obsahovať a) identifikačné údaje o darcovi: 1. meno, ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

61.

V § 23 ods. 4 písm. c) sa za slová „fyzickou osobou“ vkladá čiarka a slová „fyzickou osobou ...

62.

V § 23 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) hodnota obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke; hodnota sa vyčísľuje na základe priemerných ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

63.

V § 23 ods. 4 písm. e) a f) sa slovo „dojednanou“ nahrádza slovom „zaúčtovanou“, za slová ...

64.

V § 23 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) akékoľvek iné plnenie neuvedené v písmenách a) až f), z ktorého mala strana prospech.“. ...

65.

V § 23 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 7.

66.

V § 23 ods. 6 písm. a) a § 23 ods. 7 písm. a) sa za slová „aj obchodné meno“ vkladajú slová ...

67.

V § 23 ods. 6 písm. h) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

68.

V § 23 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo údaj o hodnote iného bezodplatného ...

69.

V § 23 ods. 7 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3 písm. d) alebo e)“.

70.

V § 23 ods. 7 písm. g) sa za slovo „poskytovateľa“ vkladá slovo „iného“ a na konci sa bodka ...

71.

V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
európskej strany a európskej nadácie.“.

72.

V § 24 ods. 2 sa slová „formou bezhotovostnej platobnej operácie“ nahrádzajú slovami „prevodom ...

73.

§ 24 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak darca poukáže strane peňažný dar inak ako prevodom z účtu, strana je povinná tento ...

74.

V § 26 ods. 1 a § 28 ods. 1 sa slovo „úradom“ nahrádza slovami „Štatistickým úradom Slovenskej ...

75.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Použitie príspevkov (1) Strana je povinná zriadiť si na účely vedenia a používania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa znie:

„26aa) § 3 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

76.

V § 30 ods. 1 sa slová „Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán ...

77.

V § 30 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 22 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6 a 7“.

78.

V § 30 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „sumu vybraných členských príspevkov a“.

79.

V § 30 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením identifikačných údajov ...

80.

V § 30 ods. 2 písm. m) sa slová „nákladov vynaložených“ nahrádzajú slovom „nákladov“, ...

81.

V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:

„o) adresu webového sídla strany, p) zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli ...

82.

V § 30 odsek 6 znie:

„(6) Ak politická strana výročnú správu v lehote podľa odseku 1 nedoručila alebo výročná ...

83.

V § 30 odsek 8 znie:

„(8) Ak strana neuposlúchne výzvu štátnej komisie v lehote podľa odseku 6 v dvoch bezprostredne ...

84.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak štátna komisia zistí, že počas volebného obdobia sa počet členov výkonného orgánu ...

85.

V § 31 ods. 1 sa slová „§ 10 ods. 1 a“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 alebo“ a vypúšťa ...

86.

V § 31 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:

„(2) Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 14.

87.

V § 31 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo vnútra uloží pokutu 3 500 eur strane, ktorej člen prípravného výboru, štatutárneho ...

Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15.

88.

V § 31 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „6 alebo 7.“. ...

89.

V § 31 ods. 11 sa za slová „príjmu z“ vkladajú slová „členského príspevku,“ a za slovo ...

90.

V § 31 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 14.

91.

V § 31 ods. 12 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 11“.

92.

V § 31 ods. 13 sa slová „ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške“ nahrádzajú slovami „rozhodovaní ...

93.

§ 31a a 31b sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

94.

Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PIATA ČASŤ OSOBITNÉ USTANOVENIA O EURÓPSKYCH STRANÁCH A EURÓPSKYCH NADÁCIÁCH § 32a (1) Názov ...

Doterajšia piata časť sa označuje ako šiesta časť.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:

„27a) Čl. 8 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. 27b) Čl. 15 nariadenia (EÚ, Euratom) č. ...

95.

Za § 34d sa vkladá § 34e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Strany zaregistrované ...

Čl. II

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 388 sa za slovo „rozsudkom“ vkladajú slová „do šiestich mesiacov odo dňa podania žaloby“. ...

2.

V § 390 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Správny súd v rozsudku podľa odseku 1 zároveň vysloví, že po dobu piatich rokov od právoplatnosti ...

nemôže byť členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3.

V § 390 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Súčasťou rozsudku je aj zoznam osôb, ktorých ...

4.

Za § 493 sa vkladá § 493a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 493a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Na konania o žalobe generálneho ...

Čl. III

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre hlasovanie v referende poštou voličmi, ...

2.

V § 12 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
ministerstvo vnútra,“.

3.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).

4.

V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie utvorenej ...

5.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vo volebnej miestnosti utvorenej pre osobitný okrsok musí byť štátna vlajka Slovenskej republiky ...

6.

V § 45 ods. 6 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii ...

7.

V § 49 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

8.

V § 49 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „chýbajúcich ...

9.

V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej ...

10.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok a) preberá návratné obálky od ministerstva ...

11.

V § 50 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) zoznam 1. členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

12.

V § 50 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak ide o koalíciu, každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

13.

V § 52 ods. 2 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „kandidátnej listiny, ku ktorej ...

14.

V § 59 ods. 8 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii ...

15.

V § 59 ods. 9 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená ...

16.

V § 59 ods. 11 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia ...

17.

V § 59 ods. 12 úvodná veta znie: „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici ...

18.

V § 59 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok doručí jeden rovnopis zápisnice ...

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.

19.

V § 59 ods. 15 sa slová „štátnej komisie“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie ...

20.

V § 73 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a má na území Slovenskej republiky ...

21.

V § 73 ods. 1 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou, na konci sa bodka nahrádza čiarkou ...

22.

V § 80 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) zoznam 1. členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

23.

V § 80 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak ide o koalíciu, každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku ...

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.

24.

V § 81 ods. 2 písm. c) a e) sa slová „ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. ...

25.

V § 81 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. d)“ ...

26.

V § 82 ods. 2 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „kandidátnej listiny, ku ktorej ...

27.

V § 103 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Petícia musí obsahovať aj meno, priezvisko a dátum narodenia voliča, adresu jeho trvalého ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

28.

V § 103 ods. 3 sa slová „odseku 1, ako aj to, či petícia spĺňa požiadavky ustanovené osobitným ...

29.

V § 103 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

30.

V § 178 ods. 1 sa za slovami „nezávislým kandidátom“ vypúšťa čiarka a slová „číslo ...

31.

V § 197 ods. 6 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii ...

32.

V § 201 ods. 1 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

33.

V § 201 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „chýbajúcich ...

34.

V § 201 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej ...

35.

§ 201 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok a) preberá návratné obálky od ministerstva ...

36.

V § 207 ods. 8 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii ...

37.

V § 207 ods. 9 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia ...

38.

V § 207 ods. 11 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia ...

39.

V § 207 ods. 12 úvodná veta znie: „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v ...

40.

V § 207 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorí prevzali obálku ...

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 16.

41.

V § 207 ods. 16 sa slová „štátnej komisie“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie ...

42.

Za § 219a sa vkladá § 219b, ktorý znie:

„§ 219b Politická strana predkladá zoznam podľa § 50 ods. 4 písm. c) pre voľby do Národnej ...

Čl. IV

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických ...

1.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „§ 22 až 24“ nahrádzajú slovami „§ 22, § 23 ...

3.

V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“, za slovo „platiteľa“ ...

4.

V § 3 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

5.

V § 3 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

6.

V § 3 ods. 7 písm. g) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.

7.

V § 3 ods. 8 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.

8.

V § 3 ods. 9 sa slová „evidencií podľa odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „jej volebnej kampane“. ...

9.

V § 4 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a pre voľby do Európskeho ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.

11.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Záverečnú správu vyhotovuje politická strana na tlačive, ktoré zverejní ministerstvo ...

12.

V § 5 ods. 2 sa za slovom „kampaňou“ vypúšťa čiarka a slová „bez ohľadu na to, či povinnosť ...

13.

V § 5 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“. ...

14.

V § 5 ods. 4 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky,“. ...

15.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.“.

16.

V § 5 ods. 6 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „bezodkladne po zriadení účtu“. ...

17.

V § 5 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 15.

18.

V § 5 ods. 9 prvej vete sa za slovo „evidenciu“ vkladá slovo „nepeňažných“ a na konci prvej ...

19.

V § 5 ods. 10 úvodnej vete sa slová „a 10“ nahrádzajú slovami „a 9“.

20.

V § 5 ods. 10 písm. f) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.

21.

V § 5 ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

22.

V § 5 ods. 12 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

23.

V § 5 ods. 13 sa slová „odsekov 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.

24.

V § 5 ods. 14 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 5, 10 a 11“ a slová „týchto dokladov“ ...

25.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Správa o prostriedkoch, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na volebnú kampaň, sa vyhotovuje ...

26.

Nadpis pod § 6 znie:

„Financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy“. ...

27.

V § 6 ods. 2 sa za slová „funkciu poslanca“ vkladá slovo „zastupiteľstva“.

28.

V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Nezávislému kandidátovi, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho ...

Doterajšie odseky 3 až 16 sa označujú ako odseky 4 až 17.

29.

V § 6 ods. 4 prvej vete sa za slovom „predmetov“ vypúšťa čiarka a slová „bez ohľadu na ...

30.

V § 6 ods. 7 sa za slová „Na požiadanie“ vkladajú slová „ministerstva vnútra“.

31.

V § 6 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a za slová „nezávislý ...

32.

V § 6 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako odseky 9 až 16.

33.

V § 6 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „päť rokov“ ...

34.

V § 6 odsek 10 znie:

„(10) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane ...

35.

V § 6 ods. 11 úvodnej vete sa slová „odsekov 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 7“.

36.

V § 6 ods. 11 písm. e) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.

37.

V § 6 ods. 11 písm. g) sa za slová „nezávislý kandidát“ vkladajú slová „podľa odseku ...

38.

V § 6 ods. 12 sa slová „evidencií podľa odsekov 6, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „jeho volebnej ...

39.

V § 6 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správa sa ...

40.

V § 6 ods. 16 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a 3“.

41.

V § 7 sa slová „až 10“ nahrádzajú slovami „až 9“ a slová „ods. 8“ sa nahrádzajú ...

42.

V § 8 ods. 2 písm. a), b) a c) sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky,“. ...

43.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) európska politická strana a európska politická nadácia, h) politická strana, ktorej kandidátna ...

44.

V § 8 ods. 3 sa slová „obchodné meno a identifikačné číslo,“ nahrádzajú slovami „obchodné ...

45.

V § 8 ods. 5 sa slovo „Číslo“ nahrádza slovami „Dátum narodenia, číslo“.

46.

V § 8 ods. 7 sa za slová „100 000 eur“ vkladajú slová „vrátane dane z pridanej hodnoty“ ...

47.

V § 8 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Tretia strana môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov ...

Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 16.

48.

V § 8 ods. 10 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „bezodkladne po zriadení ...

49.

V § 8 ods. 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

50.

V § 8 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 15.

51.

V § 8 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo ...

52.

V § 8 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

53.

V § 8 ods. 14 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 8 a 11“ a slová „týchto dokladov“ sa ...

54.

V § 8 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“ a na konci sa pripájajú ...

55.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Oprávnenie pôsobiť ako tretia strana zaniká dňom nasledujúcom po dni, ktorým boli kandidátna ...

56.

V § 11 ods. 5 sa slová „so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií ...

57.

V § 15 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu meno a priezvisko, ak ide ...

58.

V § 16 sa za slová „Európskeho parlamentu,“ vkladajú slová „voľby prezidenta Slovenskej ...

59.

V § 18 sa pred doterajší odsek 1 vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Politická strana, kandidát na prezidenta, kandidát podľa § 6 a tretia strana (ďalej len ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.

60.

V § 18 ods. 3 sa slovo „obdarovaný“ nahrádza slovami „majiteľ osobitného účtu“ a na konci ...

61.

V § 18 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Majiteľ osobitného účtu je povinný vkladať finančné prostriedky na svoj osobitný účet ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

62.

V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 6 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 7“.

63.

V § 19 ods. 2 písm. b) sa slová „3, 5 alebo 6“ nahrádzajú slovami „2, 3, 5 alebo 6“.

64.

V § 19 ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

65.

V § 19 ods. 2 písm. e) sa slovo „poruší“ nahrádza slovom „nesplní“ a slovo „alebo“ ...

66.

V § 19 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

67.

V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „alebo 8“ nahrádzajú slovami „alebo 7“.

68.

V § 19 ods. 4 písm. c) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

69.

V § 19 ods. 4 písm. d) sa slová „ods. 14 alebo 15“ nahrádzajú slovami „ods. 13 alebo 14“. ...

70.

V § 19 ods. 4 písm. e) sa slovo „poruší“ nahrádza slovom „nesplní“ a slovo „alebo“ ...

71.

V § 19 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

72.

V § 19 ods. 5 a 6 sa slová „nezávislému kandidátovi“ nahrádzajú slovami „kandidátovi podľa ...

73.

V § 19 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „a 16“.

74.

V § 19 ods. 6 písm. b) sa slová „ods. 6, 12, 13 alebo 14“ nahrádzajú slovami „ods. 7, 12, ...

75.

V § 19 ods. 6 písm. c) sa slovo „poruší“ nahrádza slovom „nesplní“ a slovo „alebo“ ...

76.

V § 19 ods. 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

77.

V § 19 ods. 8 písm. b) sa slová „ods. 8, 11 alebo 12“ nahrádzajú slovami „ods. 10, 14 alebo ...

78.

V § 19 ods. 8 písm. c) sa slovo „poruší“ nahrádza slovom „nesplní“ a slovo „alebo“ ...

79.

V § 19 ods. 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

80.

V § 19 ods. 9 sa slová „obmedzenie podľa § 15 alebo zákaz podľa § 17“ nahrádzajú slovami ...

81.

V § 19 ods. 10 sa za slová „10 000 eur“ vkladajú slová „fyzickej osobe – podnikateľovi ...

82.

V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová „propaguje politickú stranu“ nahrádzajú slovami „vykonáva ...

83.

Za § 22 sa dopĺňa § 23, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Pravidlá volebnej kampane ...

Čl. V

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2a sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) politická strana a politické hnutie na účely vedenia a používania príspevkov zo štátneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:

„9c) § 25 až 29 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení ...

2.

V § 10a ods. 1 sa za slová „písm. m)“ vkladajú slová „a o)“.

3.

§ 10b znie:

„§ 10b Na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m) a o) sa vzťahuje tento zákon primerane.“. ...

4.

V § 12 ods. 1 písm. c) sa za slová „písm. m)“ vkladajú slová „a o)“.

5.

V § 12 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 4 sa nevzťahujú ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore