Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 185/2022 účinný od 31.05.2022

Platnosť od: 31.05.2022
Účinnosť od: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 185/2022 účinný od 31.05.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2022 s účinnosťou od 31.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany ...

(2)

Postup podľa tohto zákona sa uplatní, ak sa k 30. septembru 2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva ...

§ 2 - Oprávnený volič
(1)

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona č. 180/2014 Z. ...

(2)

Prekážka práva voliť u osoby, ktorá má zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany ...

§ 3 - Špeciálny volebný obvod

Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v spojených ...

§ 4 - Špeciálna volebná komisia
(1)

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna ...

(2)

Územný obvod špeciálnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom špeciálneho volebného obvodu.

(3)

Sídlom špeciálnej volebnej komisie je obec, mesto, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a ...

(4)

Špeciálna volebná komisia má najmenej osem členov. Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po ...

(5)

Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana alebo koalícia starostovi určenej obce najneskôr ...

(6)

Ak špeciálna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 4 alebo ak sa počet jej členov ...

(7)

Člen špeciálnej volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie najskôr na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej ...

(8)

Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(9)

Prvé zasadnutie špeciálnej volebnej komisie zvolá starosta určenej obce tak, aby sa uskutočnilo najskôr ...

(10)

Na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej komisie starosta určenej obce určí žrebom zo všetkých členov ...

(11)

Hlasovanie do špeciálnej schránky zabezpečujú vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. ...

(12)

Ak v územnom obvode špeciálnej volebnej komisie na základe informácie podľa § 5 ods. 6 nepožiada žiaden ...

(13)

Ak starosta určenej obce nesplní úlohy podľa odsekov 6 a 9 až 12, bezodkladne zabezpečí ich splnenie ...

§ 5 - Špeciálne zoznamy oprávnených voličov
(1)

Na účel vykonania špeciálneho spôsobu hlasovania v spojených voľbách podľa tohto zákona sa vyhotovuje ...

(2)

Špeciálne zoznamy voličov vyhotovuje zapisovateľ miestnej volebnej komisie a v meste zapisovateľ mestskej ...

(3)

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi obce svojho trvalého pobytu ...

(4)

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého ...
e)
telefonický kontakt.
(5)

Na účel podávania žiadosti podľa odseku 3 obec najneskôr päť pracovných dní predo dňom konania spojených ...

(6)

V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb do 14. hodiny oznámi zapisovateľ starostovi ...

(7)

Zapisovateľ zabezpečí vyčiarknutie oprávneného voliča, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania, ...

(8)

Najneskôr hodinu pred začatím hlasovania odovzdá zapisovateľ špeciálne zoznamy voličov okrskovej volebnej ...

§ 6 - Špeciálny spôsob hlasovania
(1)

Oprávnený volič, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania (ďalej len „volič“), hlasuje podľa tohto ...

(2)

Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná ...

(3)

Špeciálna volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov v poradí určenom žrebom podľa § 4 ods. ...

a)
špeciálne zoznamy voličov,
b)
špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov označenú nápisom „Špeciálna volebná schránka ...
c)
špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávy obcí označenú nápisom „Špeciálna volebná schránka ...
d)
hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
e)
hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
f)
obálky na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov,
g)
obálky na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.
(4)

Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie vyzvú ...

(5)

Volič preukazuje vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť občianskym preukazom alebo ...

(6)

Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi najskôr hlasovacie lístky pre voľby do orgánov ...

(7)

Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi následne hlasovacie lístky pre voľby do orgánov ...

(8)

Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vykoná pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ...

(9)

Ak volič odmietne hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov alebo vo voľbách do orgánov samosprávy ...

(10)

Po úprave hlasovacích lístkov a ich vložení do príslušných obálok volič pred vyslanými členmi špeciálnej ...

(11)

Po skončení hlasovania voličov zapísaných v špeciálnych zoznamoch voličov príslušného volebného obvodu ...

(12)

Špeciálna volebná komisia ukončí svoju činnosť odovzdaním špeciálnych schránok a špeciálnych zoznamov ...

§ 7 - Zisťovanie výsledkov hlasovania
(1)

Pri zisťovaní výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov dá predseda príslušnej okrskovej volebnej ...

(2)

Pri zisťovaní výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí dá predseda príslušnej okrskovej volebnej ...

(3)

Príslušná okrsková volebná komisia posudzuje hlasy a zisťuje výsledky hlasovania podľa § 29 až 31, § ...

§ 8 - Materiálne a personálne zabezpečenie
(1)

Materiálne prostriedky potrebné na činnosť špeciálnej volebnej komisie, umiestnenie špeciálnej volebnej ...

(2)

Na účel úhrady výdavkov spojených so špeciálnym spôsobom hlasovania podľa tohto zákona sa špeciálna ...

(3)

Členovi špeciálnej volebnej komisie patrí za členstvo v špeciálnej volebnej komisii odmena 30 eur a ...

(4)

Vodič zabezpečujúci prepravu vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie sa na účely odmeňovania považuje ...

(5)

Odmenu podľa odsekov 3 a 4 vypláca určená obec. Pri úhrade odmeny člena špeciálnej volebnej komisie ...

(6)

Zapisovateľovi patrí odmena vo výške odmeny zapisovateľa okrskovej volebnej komisie ustanovenej pre ...

§ 9 - Spoločné ustanovenia
(1)

Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s osobnými údajmi podľa tohto zákona, je povinný zachovávať o ...

(2)

Na právne vzťahy neupravené týmto zákonom sa vzťahuje zákon č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...

(3)

Podrobnosti o používaní ochranných prostriedkov pre členov špeciálnej volebnej komisie a vodiča zabezpečujúceho ...

Čl. II

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 149 ods. 2 a § 181 ods. 2 sa číslo „14“ nahrádza číslom „21“.

Čl. III

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických ...

V § 19 ods. 2 sa za slová „tejto koalície“ vkladajú slová „vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Prílohy

    Príloha k zákonu č. 185/2022 Z. z.

    Prevziať prílohu - ZOZNAM OBCÍ A VOJENSKÝCH OBVODOV PATRIACICH DO ÚZEMIA ŠPECIÁLNEHO VOLEBNÉHO OBVODU ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore