Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 303/2001 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015

Platnosť od: 27.07.2001
Účinnosť od: 01.07.2011
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske súdne konanie, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2351DS1EUPP11ČL0

Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 303/2001 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 303/2001 s účinnosťou od 01.07.2011 na základe 204/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Voľby do orgánov samosprávnych krajov1) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 2
(1)

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

(2)

Prekážkou vo výkone volebného práva je

a)

zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,2)

b)

výkon trestu odňatia slobody,3)

c)

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony4) a

d)

výkon základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby, alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov.5)

§ 3

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „poslanec zastupiteľstva“) môže byť zvolený ten, kto má právo voliť, má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a nenastali uňho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c).

§ 4

Za predsedu samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) môže byť zvolený ten, kto má právo voliť podľa § 2 ods. 1, najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 25 rokov veku a nenastali uňho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c).

DRUHÁ ČASŤ

VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY

§ 5 - Volebné obvody
(1)

Pre voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov (ďalej len „zastupiteľstvo“) sa utvoria v každom samosprávnom kraji jednomandátové volebné obvody a viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja.

(2)

Volebné obvody, počet poslancov v nich podľa odseku 1 a sídla obvodných volebných komisií určí zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní predo dňom konania volieb.

(3)

Pre voľby predsedu tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

§ 6 - Volebné okrsky
(1)

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach, mestách, hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, ako aj v meste Košice v mestských častiach (ďalej len „obec“) volebné okrsky.

(2)

Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce, primátor mesta (ďalej len „starosta obce“), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice starosta mestskej časti najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb.

(3)

Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Volebné okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu.

(4)

Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice sa volebné okrsky očíslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj v prípade, že je v obci vytvorený len jeden volebný okrsok.

TRETIA ČASŤ

ZOZNAM VOLIČOV OPRÁVNENÝCH HLASOVAŤ VO VOLEBNOM OKRSKU

§ 7
(1)

Zoznam voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotovia obce na základe stáleho zoznamu voličov.6) Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.

(2)

Zoznam voličov podľa odseku 1 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

(3)

Do zoznamu voličov dopíše okrsková volebná komisia v deň volieb

a)

voliča na základe rozhodnutia súdu,7)

b)

voliča, ktorý platným preukazom totožnosti8) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOLEBNÉ ORGÁNY

§ 8 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „voľby“) sa zriaďujú tieto volebné orgány:

a)

Ústredná volebná komisia,

b)

volebné komisie samosprávnych krajov,

c)

obvodné volebné komisie,

d)

okrskové volebné komisie.

(2)

Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca zastupiteľstva a kandidát na predsedu nemôžu byť členmi volebnej komisie.

(3)

Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán, politických hnutí alebo ich koalícií (ďalej len „politická strana“), ktoré podávajú samostatnú kandidátnu listinu. Mená a priezviská zástupcu a jeho náhradníka s uvedením ich adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou má za následok zánik členstva zástupcu politickej strany v príslušnej volebnej komisii. Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany, ktorá ho delegovala, alebo písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. V prípade zániku funkcie člena volebnej komisie povolá predseda volebnej komisie jeho náhradníka.

(4)

Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie, a súčasne sa podpíše pod písomné znenie sľubu.

(5)

Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.

(6)

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí žrebom zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

(7)

Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov volieb vytvára pre Ústrednú volebnú komisiu, volebné komisie samosprávnych krajov a pre obvodné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary. Členovia odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedenými v odseku 4.

§ 9 - Zapisovateľ volebnej komisie
(1)

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zúčastňuje sa na zasadaniach volebnej komisie a má právo poradného hlasu. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.

(2)

Zapisovateľa

a)

Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,

b)

volebnej komisie samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva predseda,

c)

obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva predseda,

d)

okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

(3)

Zapisovateľ sa vymenuje v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona. Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedenými v § 8 ods. 4.

§ 10 - Ústredná volebná komisia
(1)

Do Ústrednej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva aspoň v polovici samosprávnych krajov.

(2)

Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do 20 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.

(3)

Ústredná volebná komisia

a)

usmerňuje činnosť volebných komisií nižších stupňov,

b)

rozhoduje o sťažnostiach na postup volebných komisií samosprávnych krajov,

c)

zisťuje a uverejňuje celkové výsledky volieb v Slovenskej republike,

d)

plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

(4)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vytvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.

§ 11 - Volebná komisia samosprávneho kraja
(1)

Do volebnej komisie samosprávneho kraja deleguje najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja.

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja musí mať najmenej päť členov. Ak volebná komisia samosprávneho kraja nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z voličov predseda.

(3)

Prvé zasadanie volebnej komisie samosprávneho kraja sa uskutoční do 35 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá predseda.

(4)

Volebná komisia samosprávneho kraja

a)

usmerňuje činnosť obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií,

b)

rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných volebných komisií,

c)

preskúma kandidátne listiny a registruje kandidátov,

d)

zisťuje a uverejňuje celkové výsledky volieb v samosprávnom kraji,

e)

plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

§ 12 - Obvodná volebná komisia
(1)

Do obvodnej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode.

(2)

Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z voličov predseda.

(3)

Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do 25 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá predseda.

(4)

Obvodná volebná komisia

a)

usmerňuje činnosť okrskových volebných komisií,

b)

rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií,

c)

zisťuje a uverejňuje výsledky volieb vo volebnom obvode,

d)

plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

§ 13 - Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok.

(2)

Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z voličov starosta obce.

(3)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do 25 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá starosta obce.

(4)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov,

b)

sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti.

PIATA ČASŤ

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV

§ 14 - Podávanie kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva môžu podávať osobitne za každý volebný obvod politické strany a nezávislí kandidáti.

(2)

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

(3)

Kandidátna listina politickej strany obsahuje

a)

názov politickej strany,

b)

meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,

c)

meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy.

Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom.

(4)

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva.

(5)

Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.

(6)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčasťou prvého rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia9) podpísaná voličmi volebného obvodu v počte aspoň 400 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.

(7)

K prvému rovnopisu každej kandidátnej listiny musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.

(8)

Kandidát pre voľby do zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.

(9)

Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.

(10)

Na funkciu poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na predsedu.

(11)

Zapisovateľ potvrdí podanie kandidátnej listiny splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny. Zapisovateľ predloží kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu.

§ 15 - Registrácia kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma predložené kandidátne listiny a vyčiarkne kandidáta,

a)

ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti uvedené v § 3,

b)

ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 14 ods. 7,

c)

ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo na kandidátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 14 ods. 7; ak podpísal kandidát vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,

d)

ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad najvyššie určený počet podľa § 14 ods. 4,

e)

ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, alebo

f)

ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 14 ods. 6.

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a nemožno ju upraviť podľa odseku 1. Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa odseku 1. Registráciu vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vyhotovenia hlasovacích lístkov.

(3)

Volebná komisia samosprávneho kraja vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie o registrácii. Ak si splnomocnenec politickej strany alebo nezávislý kandidát neprevezme v danej lehote rozhodnutie, považuje sa rozhodnutie za doručené. Dotknutá politická strana alebo dotknutý kandidát sa môže do 24 hodín od doručenia rozhodnutia, ktorým bol vyčiarknutý kandidát z kandidátnej listiny alebo ktorým bola odmietnutá kandidátna listina, obrátiť na príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie samosprávneho kraja ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu.

(4)

Ak súd podľa osobitného zákona10) rozhodne o povinnosti ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná registráciu do 24 hodín od doručenia rozhodnutia súdu.

§ 16 - Uverejnenie zoznamu kandidátov
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja po registrácii kandidátnych listín zašle Ústrednej volebnej komisii a prostredníctvom obvodných úradov, ktoré majú sídlo na území samosprávneho kraja, obciam najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb zoznam kandidátov podľa volebných obvodov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

(2)

Obec uverejní zoznam kandidátov spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.

§ 17 - Vzdanie sa kandidatúry a odvolanie kandidatúry
(1)

Kandidát sa môže do troch dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do toho času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana, ktorá ho kandidovala.

(2)

Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry alebo o odvolaní kandidatúry sa doručí v dvoch rovnopisoch predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý bezodkladne zabezpečí jeho uverejnenie. Vzdanie sa kandidatúry alebo odvolanie kandidatúry sa oznámi odbornému (sumarizačnému) útvaru volebnej komisie samosprávneho kraja. Vyhlásenie nemožno vziať späť.

(3)

Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry alebo o odvolaní kandidatúry urobené po registrácii kandidátnych listín alebo ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti11) po registrácii kandidátnych listín, zostávajú údaje o kandidátoch na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

§ 18 - Hlasovacie lístky
(1)

Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja v spolupráci s obvodným úradom v sídle kraja zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch.

(2)

Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých kandidátov. Hlasovací lístok musí byť vytlačený písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti na papieri rovnakej farby a akosti.

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu politickej strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet členov zastupiteľstva, aký má byť v tomto volebnom obvode zvolený.

(4)

Všetci kandidáti a údaje o nich musia byť uvedené len na jednej strane hlasovacieho lístka. Hlasovacie lístky sú na konci zoznamu kandidátov opatrené odtlačkom pečiatky volebnej komisie samosprávneho kraja.

(5)

Obvodné úrady, ktoré majú sídlo na území samosprávneho kraja, zabezpečia dodanie hlasovacích lístkov obciam; obec zabezpečí dodanie hlasovacích lístkov najneskôr v deň volieb okrskovým volebným komisiám.

(6)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 19 - Podávanie kandidátnych listín pre voľby predsedu
(1)

Kandidátne listiny pre voľby predsedu môžu podávať politické strany a nezávislí kandidáti.

(2)

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

(3)

Kandidátna listina politickej strany obsahuje

a)

názov politickej strany,

b)

meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidáta,

c)

meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy. Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom.

(4)

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

(5)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčasťou prvého rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia8) podpísaná voličmi samosprávneho kraja v počte aspoň 1 000 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.

(6)

K prvému rovnopisu každej kandidátnej listiny musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.

(7)

Kandidát na predsedu musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do územia samosprávneho kraja.

(8)

Na funkciu predsedu môže kandidovať aj kandidát na poslanca zastupiteľstva.

(9)

Zapisovateľ potvrdí podanie kandidátnej listiny splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny. Zapisovateľ predloží kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu.

§ 20 - Registrácia kandidátnych listín pre voľby predsedu
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma predložené kandidátne listiny a vyčiarkne kandidáta,

a)

ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti uvedené v § 4,

b)

ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 19 ods. 6,

c)

ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo nemá trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do územia samosprávneho kraja, alebo

d)

ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 19 ods. 5.

(2)

Ustanovenia § 15 ods. 2 až 4 platia rovnako.

§ 21 - Uverejnenie zoznamu kandidátov, vzdanie sa kandidatúry a odvolanie kandidatúry

Ustanovenia § 16 a 17 platia primerane aj pre voľby predsedu.

§ 22 - Hlasovacie lístky
(1)

Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja v spolupráci s obvodným úradom v sídle kraja zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch.

(2)

Pre voľby predsedu sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu politickej strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

(3)

Hlasovací lístok musí byť vytlačený písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti na papieri rovnakej farby a akosti.

(4)

Ustanovenia § 18 ods. 4 až 6 platia rovnako.

ŠIESTA ČASŤ

PRÍPRAVA VOLIEB

§ 23 - Čas konania volieb
(1)

Voľby do zastupiteľstiev a voľby predsedov sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

(2)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.12)

(3)

Voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.

(4)

Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

§ 24 - Informovanie voličov
(1)

Obec najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb doručí každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti8) a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

(2)

Obec podľa osobitného predpisu12a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.

§ 25 - Prípravy vo volebnej miestnosti

Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov a prázdnych nepriehľadných obálok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“).

§ 26 - Osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov
(1)

Vo volebných miestnostiach sú určené na úpravu hlasovacích lístkov osobitné priestory oddelené tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku.

(2)

V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom okrem prípadu uvedeného v § 30 ods. 1.

§ 27 - Volebná kampaň
(1)

Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.

(2)

Obec na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradí plochu na vylepovanie predvolebných plagátov. Jej využívanie musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.

(3)

Akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň konania volieb zakázaná.

(4)

Členovia volebných komisií a členovia odborných (sumarizačných) útvaroch nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

SIEDMA ČASŤ

PRIEBEH HLASOVANIA

§ 28 - Začiatok hlasovania

Po vykonaní kontroly podľa § 25 vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie voľby za začaté. Ako prvý má právo hlasovať predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie, ak majú právo hlasovať v danom volebnom okrsku.

Spôsob hlasovania

§ 29
(1)

Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

(2)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť8) a po zázname v zozname voličov prevezme od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nepredloží preukaz totožnosti a žiaden z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak volič neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

(3)

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.

(4)

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

(5)

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

(6)

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Pri hlasovaní postupujú členovia okrskovej volebnej komisie tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.

§ 30
(1)

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

(2)

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti, vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

§ 31 - Poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí
(1)

Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Počas jeho neprítomnosti jej podpredseda.

(2)

Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Predseda okrskovej volebnej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda dbá na to, aby sa volebné miestnosti nepreplňovali. Predseda okrskovej volebnej komisie alebo v jeho neprítomnosti podpredseda umožní prítomnosť pozorovateľov volieb, ak to nie je na prekážku priebehu hlasovania.

§ 32 - Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu, prerušiť hlasovanie alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 23) sa však nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia hlasovacie lístky, obálky, zoznam voličov, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda okrskovej volebnej komisie alebo v jeho neprítomnosti podpredseda za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici.

§ 33 - Ukončenie hlasovania

Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

ÔSMA ČASŤ

ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB

§ 34 - Prítomnosť pri sčítaní hlasov

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby (pozorovatelia), ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia.

§ 35 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)

Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky s výnimkou nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré predseda komisie určil a označil za prítomnosti členov komisie na sčítanie hlasov. Potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.

(2)

Okrsková volebná komisia po vybratí obálok z volebnej schránky obálky spočíta a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky a hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálke, komisia vylúči.

(3)

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky osobitne pre voľby do zastupiteľstva a osobitne pre voľby predsedu. Potom zistí počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby do zastupiteľstva a počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby predsedu. Výsledky zapíše do zápisnice o hlasovaní.

(4)

Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.

§ 36 - Neplatnosť hlasovacieho lístka
(1)

Neplatný je hlasovací lístok,

a)

ktorý nie je na predpísanom tlačive,

b)

ktorý nie je upravený podľa § 29 ods. 3 alebo

c)

na ktorom volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených do zastupiteľstva, alebo ak neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby predsedu, alebo ak zakrúžkovaním označil viac kandidátov ako jedného kandidáta pre takéto voľby.

(2)

Ak sú v obálke dva hlasovacie lístky alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva, sú všetky hlasovacie lístky neplatné; to platí aj o hlasovacích lístkoch pre voľby predsedu.

(3)

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

(4)

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.

§ 37 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní
(1)

Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(2)

V zápisnici okrskovej volebnej komisie sa uvedie

a)

čas začiatku a čas ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)

počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,

c)

počet voličov, ktorým boli vydané obálky,

d)

počet odovzdaných obálok,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu.

§ 38 - Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
(1)

Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o hlasovaní vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice odovzdá bezodkladne obvodnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.

(2)

Okrsková volebná komisia zapečatí použité hlasovacie lístky, obálky a zoznam voličov a odovzdá ich spolu s druhým rovnopisom zápisnice a ostatnými volebnými spismi do úschovy obci.

§ 39 - Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode
(1)

Obvodná volebná komisia zistí výsledky hlasovania vo volebnom obvode na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o hlasovaní.

(2)

Obvodná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom obvode, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(3)

V zápisnici obvodnej volebnej komisie sa uvedie

a)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,

b)

počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorým boli vydané obálky,

d)

počet odovzdaných obálok,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,

f)

mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení vo volebnom obvode za poslancov zastupiteľstva, a mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

g)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu.

(4)

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania vo volebnom obvode odovzdá predseda obvodnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice bezodkladne volebnej komisii samosprávneho kraja a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti; kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie, ak o to požiada. Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými spismi odovzdá do úschovy samosprávnemu kraju.

§ 40 - Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku volieb
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v samosprávnom kraji, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(2)

V zápisnici volebnej komisie samosprávneho kraja sa uvedie

a)

počet volebných obvodov,

b)

počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom obvode,

c)

počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,

d)

počet voličov, ktorým boli vydané obálky,

e)

počet odovzdaných obálok,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,

g)

mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do zastupiteľstva, a mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

h)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu,

i)

meno a priezvisko zvoleného predsedu, názov politickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, alebo konštatovanie, že vzhľadom na výsledky volieb sa uskutoční druhé kolo volieb, a údaje o mene a priezvisku kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb.

(3)

Volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku volieb v samosprávnom kraji doručí jeden rovnopis zápisnice Ústrednej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti; kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie, ak o to požiada. Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými spismi odovzdá do úschovy samosprávnemu kraju.

§ 41 - Výsledky volieb
(1)

Za poslancov zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet platných hlasov.

(2)

Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca kandidát podľa poradia uvedeného na kandidátnej listine príslušnej politickej strany.

(3)

Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov, obvodná volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.

(4)

Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

§ 42 - Druhé kolo volieb
(1)

Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb ústrednou volebnou komisiou.

(2)

Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb. Ak niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, prestane byť voliteľný za predsedu alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidátov ten, ktorý v prvom kole získal v ďalšom poradí najväčší počet hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby (§ 46 ods. 1 písm. d).

(3)

V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 17 v spojení s § 21, 22, 25, 26, 28 až 40. § 23 a 27 sa použijú primerane.

(4)

V druhom kole volieb je za predsedu zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 46 ods. 1 písm. d).

§ 43 - Uverejnenie výsledkov volieb

Volebná komisia samosprávneho kraja uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice výsledky volieb do zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu. Informáciu o výsledkoch volieb odovzdá obvodným úradom, ktoré majú sídlo na území samosprávneho kraja, ktoré ju zašlú každej obci. Obce zabezpečia zverejnenie tejto informácie spôsobom v mieste obvyklým.

§ 44 - Osvedčenie o zvolení

Volebná komisia samosprávneho kraja vydá kandidátom zvoleným za poslancov zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za predsedu osvedčenie o zvolení.

§ 45 - Zápisnica Ústrednej volebnej komisie o výsledkoch volieb
(1)

Ústredná volebná komisia zisťuje výsledky volieb do zastupiteľstiev a výsledky volieb predsedov na území Slovenskej republiky.

(2)

Ústredná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(3)

V zápisnici sa uvedie počet

a)

oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,

b)

voličov, ktorým boli vydané obálky,

c)

poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,

d)

samosprávnych krajov, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo,

e)

predsedov zvolených podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.

(4)

Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb. Volebné spisy odovzdá do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

§ 46 - Nové voľby
(1)

Nové voľby vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ak

a)

sa v niektorom samosprávnom kraji z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,

b)

Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb,

c)

sa uprázdni mandát v zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník podľa § 48 ods. 1 alebo ak sa uprázdni miesto predsedu, alebo

d)

pre druhé kolo volieb predsedu nie sú dvaja kandidáti, alebo ak kandidáti na predsedu získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov.

(2)

Ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky nové voľby do 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou komisiou.

(3)

Žiadosti o vyhlásenie nových volieb podľa odseku 1 písm. c) predkladajú samosprávne kraje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(4)

Lehoty ustanovené týmto zákonom sa pre nové voľby môžu skrátiť, najviac však o jednu tretinu. Lehoty pre nové voľby sú prílohou rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb.

(5)

Nové voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia orgánov samosprávnych krajov.13)

§ 47 - Činnosť volebných komisií

Volebné komisie a ich útvary sú zriadené na celé volebné obdobie.

§ 48 - Náhradníci
(1)

Ak sa uprázdni v zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa mandát uprázdnil, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje podľa § 41 ods. 3.

(2)

Nastúpenie náhradníka vyhlási zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše predseda.

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 49 - Zabezpečenie pomocných prostriedkov
(1)

Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti, potreby pre ne a pomocné pracovné sily, zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce.

(2)

Pre obvodné volebné komisie a volebnú komisiu samosprávneho kraja zabezpečí všetky pomocné prostriedky a pomocné pracovné sily samosprávny kraj.

§ 50 - Spolupráca orgánov verejnej moci

Všetky orgány verejnej moci sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.

§ 51 - Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky
(1)

Programové, organizačné a technické prostriedky potrebné na spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.

(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a volebné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému orgánu štátnej štatistiky Slovenskej republiky každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zabezpečovanie podmienok na spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky.

§ 52 - Nároky členov volebných komisií
(1)

Funkcia člena volebnej komisie je čestná funkcia. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, prípadne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.

(2)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok na úhradu vyplatenej sumy.

(3)

Spôsob náhrady alebo úhrady podľa odseku 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(4)

Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

§ 53 - Nároky kandidátov

Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

§ 54 - Úhrada výdavkov spojených s voľbami
(1)

Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.

(2)

Jednotlivé druhy výdavkov spojených s voľbami, ktoré sa hradia zo štátneho rozpočtu, a spôsob ich úhrady určí všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(3)

Každá politická strana a každý nezávislý kandidát znášajú náklady svojej volebnej kampane.

§ 55 - Opatrenia proti nečinnosti

Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 6 ods. 2, § 7 ods. 1 a 2, § 9 ods. 2 písm. d), § 13 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 18 ods. 5, § 23 ods. 4, § 24, § 26 ods. 1, § 27 ods. 2, § 43 poslednej vety, § 49 ods. 1, ich splnenie bezodkladne zabezpečí prednosta obvodného úradu.

Prechodné ustanovenia

§ 56
(1)

Pre prvé voľby sú volebné obvody, počet poslancov, aký sa v nich má voliť, a sídla volebných komisií samosprávnych krajov a obvodných volebných komisií uvedené v prílohe.

(2)

Pre prvé voľby zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja vymenuje a prvé zasadnutie volebnej komisie samosprávneho kraja zvolá minister vnútra Slovenskej republiky.

(3)

Pre prvé voľby prislúcha pôsobnosť predsedu podľa § 9 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 2 a 3 prednostovi krajského úradu a pôsobnosť samosprávneho kraja podľa § 49 ods. 2 krajskému úradu.

§ 57

Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi verejnej moci na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred vyhlásením volieb, ak neodporujú zákonu, hľadí sa tak, akoby boli vykonané za jeho účinnosti.

§ 58 - Záverečné ustanovenia
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a)

zabezpečí tlač hlasovacích lístkov v potrebnom množstve,

b)

upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri

1.

vytváraní volebných okrskov,

2.

zostavovaní zoznamov voličov,

3.

zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,

4.

úschove hlasovacích lístkov a iných volebných spisov,

c)

vydá vzory tlačív a obálok pre voľby a zabezpečí ich vyhotovenie.

(2)

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 200gb sa vkladá § 200gc, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 200gc Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín (1) Ak volebná komisia príslušná podľa osobitného zákona34e) rozhodla o vyčiarknutí kandidáta pre voľby do orgánov samosprávneho kraja alebo registráciu kandidátnej listiny odmietla, môže sa dotknutá politická strana alebo dotknutý kandidát do 24 hodín od doručenia rozhodnutia volebnej komisie samosprávneho kraja obrátiť na okresný súd v sídle volebnej komisie samosprávneho kraja s návrhom na vydanie rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie samosprávneho kraja ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo vykonať registráciu kandidátnej listiny. (2) Účastníkmi konania sú dotknutá politická strana, dotknutý kandidát a volebná komisia samosprávneho kraja. (3) Súd rozhodne uznesením, a to do troch dní od podania návrhu.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 34e znie:“.

„34e)
§ 15 ods. 3 a § 20 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. III - Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 303/2001 Z. z.

  VOLEBNÉ OBVODY, POČET POSLANCOV, AKÝ SA V NICH MÁ VOLIŤ, A SÍDLA VOLEBNÝCH KOMISIÍ SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV A OBVODNÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

  Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja - Krajský úrad Trnava Počet poslancov volených vo volebnom obvode
  Volebný obvod č. 1 Okres Dunajská Streda sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Dunajská Streda 8
  Volebný obvod č. 2 Okres Galanta sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Galanta 7
  Volebný obvod č. 3 Okres Hlohovec sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Hlohovec 3
  Volebný obvod č. 4 Okres Piešťany sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Piešťany 5
  Volebný obvod č. 5 Okres Senica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Senica 5
  Volebný obvod č. 6 Okres Skalica sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Skalica 3
  Volebný obvod č. 7 Okres Trnava sídlo obvodnej volebnej komisie - Okresný úrad Trnava 9
  Poslancov spolu: 40

  BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

  TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

  TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

  NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

  ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

  BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

  PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

  KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Poznámky

 • 1)

  § 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

 • 2)

  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 10 a 855 Občianskeho zákonníka.

 • 5)

  Branný zákon č. 351/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 4 a 5, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 200f Občianskeho súdneho poriadku.

 • 8)

  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

 • 10)

  § 200gc Občianskeho súdneho poriadku.

 • 11)

  § 12 až 16 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 • 12a)

  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Čl. 69 ods. 5 a 6 Ústavy Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore