Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske súdne konanie, Občianske a politické práva, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD42DS11EUPP39ČL0

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 180/2014 s účinnosťou od 01.06.2024 na základe 94/2024

Legislatívny proces k zákonu 94/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „voľby“).

§ 2 - Zásady volebného práva

Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 3 - Právo voliť

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach (ďalej len „volič“).

§ 4 - Prekážka práva voliť

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

§ 5 - Právo byť volený

Podmienky práva byť volený ustanovuje zákon v osobitných častiach.

§ 6 - Prekážky práva byť volený

Prekážkou práva byť volený je

a)

výkon trestu odňatia slobody,

b)

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

c)

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

§ 7 - Volebné obvody

Volebné obvody ustanovuje zákon v osobitných častiach.

§ 8 - Volebné okrsky
(1)

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti (ďalej len „starosta obce“) volebné okrsky a určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Obec najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a informáciu o určení volebných miestností. Obec podľa osobitného predpisu zverejní informáciu podľa druhej vety aj v jazyku národnostnej menšiny. Starosta obce pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči.

(2)

Starosta obce zabezpečí pre okrskovú volebnú komisiu na účely vykonania volieb prístup k internetu.

(3)

Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov.

(4)

Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa volebné okrsky číslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označuje aj vtedy, ak je vytvorený len jeden volebný okrsok.

(5)

Pre hlasovanie poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, utvára Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) osobitné volebné okrsky (ďalej len „osobitný okrsok“) najneskôr 51 dní predo dňom konania volieb a určuje volebné miestnosti. Osobitný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 4 000 voličov. Osobitné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. Poradovým číslom sa osobitný okrsok označuje aj vtedy, ak je vytvorený len jeden osobitný okrsok.

§ 9 - Stály zoznam voličov
(1)

Stály zoznam voličov (ďalej len „stály zoznam“) zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“). Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.

(2)

V stálom zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.

(3)

O voličovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto údaje:

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

c)

štátna príslušnosť,

d)

názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

(4)

Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu voliča, ktorý

a)

sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci,

b)

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c)

skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(5)

Obec vykoná zmenu v stálom zozname, ak volič zmenil meno, priezvisko alebo trvalý pobyt v obci.

(6)

Obec priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom zozname. Obec vykonáva zmeny na základe

a)

vlastných evidencií,

b)

oznámení orgánov verejnej moci,

c)

výsledkov námietkového konania.

(7)

Orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom stave voličov alebo vedú inú evidenciu o voličoch ako výkon štátnej správy, sú povinné bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo zmenu priezviska, dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a zmenu trvalého pobytu, u cudzincov zmenu a skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a štátnu príslušnosť.

(8)

Orgány verejného zdravotníctva sú na účely vyznačenia prekážky práva voliť podľa § 4 povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, a to v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb a v deň konania volieb v rozsahu:

a)

meno a priezvisko,

b)

dátum narodenia,

c)

názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

(9)

V stálom zozname musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekážky práva voliť.

§ 10 - Námietkové konanie
(1)

Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.

(2)

Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname, môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, obrátiť na správny súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. Na základe rozhodnutia správneho súdu vykonáva zmenu v stálom zozname obec; v deň konania volieb vykonáva zmenu v zozname voličov vo volebnom okrsku (ďalej len „zoznam voličov“) okrsková volebná komisia.

§ 11 - Zoznam voličov
(1)

Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotoví obec zo stáleho zoznamu; ak ide o zoznam voličov pre voľby do Európskeho parlamentu, použije sa aj § 75.

(2)

Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.

(3)

Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň konania volieb voliča, o ktorom to ustanovuje zákon v osobitných častiach. Okrsková volebná komisia na základe oznámenia podľa § 9 ods. 8 vyznačí v deň konania volieb do zoznamu voličov prekážku práva voliť podľa § 4.

(4)

Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s údajmi v zozname voličov, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

§ 11a - Osobitný zoznam voličov
(1)

Ministerstvo vnútra pre hlasovanie poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, vyhotovuje a vedie osobitný zoznam voličov v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou podľa § 11b.

(2)

Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapisuje na základe žiadosti o voľbu poštou po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Žiadosť o voľbu poštou možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Na žiadosť podanú iným spôsobom sa neprihliada. Postup podania žiadosti o voľbu poštou ustanovuje zákon v osobitných častiach.

(3)

V osobitnom zozname voličov sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.

(4)

O voličovi zapísanom do osobitného zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje:

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo,

c)

adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

d)

adresa miesta pobytu v cudzine,

e)

e-mailová adresa voliča, ktorý požiadal o voľbu poštou elektronicky prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou.

(5)

Z osobitného zoznamu voličov vyhotoví ministerstvo vnútra zoznam voličov, ktorých návratná obálka bola doručená ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb. Zoznam voličov podľa prvej vety ministerstvo vnútra odovzdá v listinnej podobe v deň konania volieb príslušnej okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok. O voličovi zapísanom do zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje:

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo,

c)

štát miesta pobytu v cudzine.

(6)

V zozname voličov podľa odseku 5 sa voliči vedú v časovom poradí, v akom boli návratné obálky doručené.

(7)

Na účely vyhotovenia zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku voľby poštou podľa osobitných častí tohto zákona oznámi ministerstvo vnútra v deň konania volieb okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou údaj o počte voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov. Do tohto počtu sa nezapočítava počet voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorých návratná obálka nebola doručená ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb.

(8)

Zoznam voličov podľa § 9, § 11 a odseku 1 je neverejný zoznam, pričom údaje z neho nebudú poskytované tretím stranám, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 11b - Informačný systém pre voľbu poštou
(1)

Ministerstvo vnútra utvára a spravuje informačný systém pre voľbu poštou. Prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou môžu voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, elektronicky požiadať o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende.

(2)

Ministerstvo vnútra na účel voľby poštou spracúva osobné údaje voliča v rozsahu podľa § 11a ods. 4.

§ 11c - Hlasovací preukaz
(1)

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a v referende voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

(2)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb.

(3)

Ministerstvo vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území, ktorí požiadali o voľbu poštou, v rozsahu údajov meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. Obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou; to neplatí, ak volič zápis v osobitnom zozname voličov zrušil podľa osobitných častí tohto zákona.

(4)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

(5)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať

a)

údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3,

b)

adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

(6)

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti.

(7)

Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

(8)

Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra doručí hlasovacie preukazy obciam prostredníctvom okresných úradov. Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu hlasovací preukaz aj v jazyku národnostnej menšiny. Hlasovací preukaz musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť ďalej miesto pre údaje o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto pre údaj, pre aké voľby sa vydáva.

(9)

O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo hlasovacieho preukazu, údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 a dátum jeho vydania. Súčasťou evidencie je žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

(10)

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

§ 11d - Register kandidátov a kandidátnych listín
(1)

Ministerstvo vnútra vytvára, spravuje a prevádzkuje informačný systém Register kandidátov a kandidátnych listín vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „register“).

(2)

Register slúži na evidenciu kandidátov a evidenciu kandidátnych listín, ktoré boli doručené spôsobom a v lehote ustanovenej týmto zákonom, v jednotlivých druhoch volieb podľa osobitných častí tohto zákona.

(3)

Register slúži aj na overovanie údajov kandidátov uvedených na kandidátnych listinách vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(4)

Register je zdrojom platných údajov o zaregistrovaných kandidátoch a zaregistrovaných kandidátnych listinách v jednotlivých druhoch volieb podľa osobitných častí tohto zákona.

(5)

Do registra sa zapisujú údaje o kandidátoch

a)

vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 50 ods. 3 písm. a) a b),

b)

vo voľbách do Európskeho parlamentu v rozsahu podľa § 80 ods. 3 písm. a) a b),

c)

vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 103 ods. 4,

d)

vo voľbách do zastupiteľstva samosprávneho kraja v rozsahu podľa § 139 ods. 4 písm. a) a b) a ods. 7 okrem vlastnoručného podpisu kandidáta,

e)

vo voľbách predsedu samosprávneho kraja v rozsahu podľa § 144 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 6 okrem vlastnoručného podpisu kandidáta,

f)

vo voľbách do obecného zastupiteľstva v rozsahu podľa § 171 ods. 4 písm. a) a b) a ods. 7 okrem vlastnoručného podpisu kandidáta,

g)

vo voľbách starostu obce v rozsahu podľa § 176 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 6 okrem vlastnoručného podpisu kandidáta.

(6)

Údaje podľa odseku 5 zapisuje do registra zapisovateľ volebnej komisie príslušnej na registráciu kandidátov alebo registráciu kandidátnych listín podľa osobitných častí tohto zákona bezodkladne po doručení kandidátnej listiny. Vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky zapisuje údaje do registra zapisovateľ štátnej komisie bezodkladne po doručení oznámenia podľa § 103 ods. 4.

(7)

Na účel registrácie kandidátov a registrácie kandidátnych listín zapisovateľ volebnej komisie príslušnej na registráciu kandidátov alebo registráciu kandidátnych listín overuje údaje kandidátov uvedené na kandidátnych listinách z informačného systému registra fyzických osôb; to neplatí vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky.

(8)

Register sa vedie v elektronickej podobe a údaje z neho sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva vnútra najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb v rozsahu údajov uvádzaných na hlasovacom lístku v jednotlivých druhoch volieb podľa osobitných častí tohto zákona.

(9)

Údaje z registra v rozsahu podľa odseku 8 slúžia na účely

a)

vyhotovovania zoznamu kandidátov podľa zaregistrovaných kandidátnych listín politických strán a koalícií vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu,

b)

vyhotovovania zoznamu zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí,

c)

vyhotovovania originálu hlasovacieho lístka,

d)

informovania verejnosti o kandidátoch vo voľbách,

e)

spracovania výsledkov volieb prostredníctvom informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“).

(10)

Osobné údaje zaregistrovaného kandidáta, kandidáta uvedeného na zaregistrovanej kandidátnej listine a kandidáta na prezidenta v rozsahu rodné číslo, pohlavie a adresa trvalého pobytu sa nesprístupňujú. Rovnako sa nesprístupňujú osobné údaje nezaregistrovaného kandidáta, kandidáta uvedeného na nezaregistrovanej kandidátnej listine alebo kandidáta, ktorý bol z kandidátnej listiny vyčiarknutý. Osobné údaje podľa prvej vety a druhej vety sa uchovávajú päť rokov.

§ 12 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

(2)

Pre voľby sa zriaďujú okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie; zriadenie ďalších volebných komisií ustanovuje zákon v osobitných častiach.

(3)

Volebnými orgánmi na účely tohto zákona sú aj

a)

ministerstvo vnútra,

b)

štatistický úrad,

c)

okresný úrad,

d)

samosprávny kraj,

e)

obec.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

§ 13
(1)

Zriaďuje sa Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) ako nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana“), riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Štátna komisia má 14 členov. Desať členov delegujú do štátnej komisie politické strany, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Počet členov štátnej komisie delegovaných politickými stranami, ktoré vytvorili vládu, sa musí rovnať počtu členov štátnej komisie delegovaných ostatnými politickými stranami zastúpenými v Národnej rade Slovenskej republiky. Táto rovnosť musí byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie. Po jednom členovi štátnej komisie deleguje predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu.

(2)

Predsedovia príslušných politických strán, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu oznámia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 60 dní po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie a adresu trvalého pobytu člena štátnej komisie; k oznámeniu priložia údaje člena štátnej komisie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) doklad o dosiahnutom vzdelaní člena štátnej komisie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vydá členom štátnej komisie osvedčenie o tom, že sú členmi štátnej komisie, do 15 dní od uplynutia lehoty podľa prvej vety. Predsedu štátnej komisie volí Národná rada Slovenskej republiky v tajných voľbách zo všetkých členov komisie.

(3)

Funkčné obdobie štátnej komisie sa začína dňom zloženia sľubu podľa § 18 ods. 3 členmi štátnej komisie a končí sa dňom zloženia sľubu členmi novej štátnej komisie. Sľub sa skladá do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v deň odovzdania osvedčení o členstve v štátnej komisii.

(4)

Členstvo v štátnej komisii je verejnou funkciou. Členom štátnej komisie môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dosiahol vek najmenej 35 rokov. Tá istá osoba môže byť členom štátnej komisie najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

(5)

Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1) Údaje podľa tretej vety Národná rada Slovenskej republiky bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(6)

Funkcia člena štátnej komisie zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie,

c)

ak člen štátnej komisie prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie podľa odseku 4 alebo podľa § 14,

d)

z dôvodu zmeny pomeru politických síl podľa odseku 1 na základe rozhodnutia politickej strany, ktorá ho delegovala,

e)

na základe rozhodnutia toho, kto ho delegoval.

(7)

Ak sa uprázdni miesto člena štátnej komisie, ustanoví sa nový člen na zvyšné funkčné obdobie. Nového člena oznámi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky ten, kto delegoval člena štátnej komisie, ktorého funkcia sa uprázdnila, najneskôr sedem dní po uprázdnení funkcie; ak dôjde k zmene pomeru politických síl, nového člena štátnej komisie na zvyšné funkčné obdobie deleguje tá politická strana, ktorej patrí právo podľa pomerného zastúpenia. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vydá osvedčenie o členstve v štátnej komisii novému členovi štátnej komisie v deň zloženia sľubu.

(8)

Funkcia člena štátnej komisie sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzťahu.

(9)

Člen štátnej komisie má nárok na paušálnu mesačnú odmenu za výkon funkcie v sume 1,5-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlený nahor na celé euro. Predsedovi štátnej komisie patrí osobitný príplatok vo výške 30 % mesačnej odmeny. Člen štátnej komisie má nárok na úhradu preukázaných cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie a stravného podľa osobitného predpisu.

(10)

Člen štátnej komisie je zúčastnený na zdravotnom poistení, na nemocenskom poistení a na dôchodkovom poistení rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.

(11)

Člen štátnej komisie je povinný bezodkladne oznámiť všetky skutočnosti, pre ktoré nemôže vykonávať svoju funkciu tomu, kto ho do štátnej komisie delegoval. Zároveň je povinný odovzdať osvedčenie o členstve v štátnej komisii predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

(12)

Podrobnosti o členstve v štátnej komisii, zániku funkcie člena štátnej komisie, postupy politických strán pri delegovaní členov štátnej komisie a pravidlá voľby predsedu štátnej komisie upraví štatút štátnej komisie, ktorý schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky.

§ 14 - Funkcia člena štátnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou na funkciu a s funkciou
a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

poslanca Európskeho parlamentu,

d)

predsedu samosprávneho kraja,

e)

poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja,

f)

starostu obce,

g)

poslanca obecného zastupiteľstva.

§ 15
(1)

Činnosť štátnej komisie riadi jej predseda. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený člen štátnej komisie. Členovi štátnej komisie, ktorý zastupuje predsedu, nepatrí príplatok podľa § 13 ods. 9 a nemá ani právo podľa odseku 2 posledná veta.

(2)

Štátna komisia rozhoduje v zbore. Štátna komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí prítomné aspoň tri štvrtiny jej členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Ak štátna komisia hlasuje o tom, či bolo porušené volebné moratórium, či bolo porušené moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky, o registrácii kandidátnej listiny alebo o vyčiarknutí kandidáta z kandidátnej listiny, sú potrebné na schválenie uznesenia tri štvrtiny hlasov všetkých členov štátnej komisie. Ak dôjde k rovnosti hlasov, rozhodujúci je hlas predsedu štátnej komisie.

(3)

Podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní štátnej komisie a o účasti na jej zasadnutiach upravuje rokovací poriadok, ktorý štátna komisia schvaľuje trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov.

(4)

Na ministerstve vnútra sa zriaďuje Úrad štátnej komisie (ďalej len „úrad“) ako osobitný organizačný útvar. Vedúci úradu sa zúčastňuje zasadnutí štátnej komisie bez práva hlasovať.

(5)

Ministerstvo vnútra určuje štruktúru úradu po prerokovaní so štátnou komisiou. Skončenie alebo zmenu štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca úradu a skončenie alebo zmenu pracovného pomeru zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme ministerstvo vnútra vopred prerokuje s predsedom štátnej komisie.

(6)

Výdavky na činnosť štátnej komisie a úradu sa uhrádzajú z rozpočtu ministerstva vnútra. Rozpočet finančných prostriedkov na činnosť štátnej komisie a úradu prerokuje ministerstvo vnútra so štátnou komisiou. Ministerstvo vnútra zabezpečuje organizačné, materiálno-technické a personálne podmienky pre činnosť štátnej komisie a úradu.

(7)

Ministerstvo vnútra

a)

plní úlohy odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie vo volebných veciach,

b)

zabezpečuje tlač hlasovacích lístkov,

c)

vydáva vzory volebných tlačív a obálok a zabezpečuje ich vyhotovenie,

d)

usmerňuje obce pri utváraní volebných okrskov, zostavovaní zoznamov voličov, vybavení volebných miestností a úschove volebných dokumentov,

e)

určuje systém elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov,

f)

zabezpečuje pre obce a volebné orgány metodické a informačné pomôcky potrebné na ich činnosť,

g)

spolupracuje s orgánmi Európskej komisie vo veciach volieb do Európskeho parlamentu,

h)

plní ďalšie úlohy podľa osobitných častí tohto zákona.

(8)

Ministerstvo vnútra upraví po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom

a)

výšku odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií,

b)

podrobnosti o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií.

(9)

Štatistický úrad utvára na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb pre štátnu komisiu, okresné volebné komisie, okresnú volebnú komisiu pre voľbu poštou, volebné komisie samosprávnych krajov, obvodné volebné komisie odborné sumarizačné útvary. Odborný sumarizačný útvar utvára štatistický úrad aj pre miestne volebné komisie, ak zisťujú výsledky hlasovania za viac ako 50 volebných okrskov.

(10)

Člen odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“.

(11)

Odborné sumarizačné útvary volebných komisií plnia úlohy podľa programového a organizačného zabezpečenia spracovania výsledkov volieb a ďalšie úlohy plnia podľa pokynov príslušnej volebnej komisie. Výdavky na činnosť odborného sumarizačného útvaru sa uhrádzajú z rozpočtu štatistického úradu.

(12)

Štátna komisia prizýva vedúceho odborného sumarizačného útvaru na svoje zasadnutia vždy, keď sú predmetom rokovania veci týkajúce sa prípravy spracovania a spracovania výsledkov volieb a pripravenosti odborných sumarizačných útvarov volebných komisií na plnenie úloh podľa tohto zákona.

(13)

Štatistický úrad po dohode s ministerstvom vnútra vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

§ 16
(1)

Štátna komisia

a)

preskúmava a registruje kandidátne listiny pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,

b)

dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

c)

riadi odborný sumarizačný útvar pri plnení úloh podľa tohto zákona,

d)

kontroluje financovanie politických strán,

e)

kontroluje financovanie a vedenie volebnej kampane,

f)

je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ministerstva vnútra vydaným podľa osobitných predpisov vo veciach financovania politických strán a vo veciach volebnej kampane,

g)

prerokúva pridelenie vysielacích časov v televíznom vysielaní a rozhlasovom vysielaní počas volebnej kampane na základe návrhu vysielateľa,

h)

zisťuje a zverejňuje priebežné a celkové výsledky volieb,

i)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,

j)

vydáva kandidátom zvoleným za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu osvedčenia o zvolení,

k)

vyhlasuje nastúpenie náhradníka za poslanca Európskeho parlamentu,

l)

oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky nastúpenie náhradníka alebo neuplatňovanie mandátu v prípade, v ktorom to ustanovuje zákon v osobitných častiach,

m)

usmerňuje spracovanie výsledkov hlasovania,

n)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra,

o)

plní ďalšie úlohy podľa osobitných častí tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

(2)

Štátna komisia pri plnení úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov spolupracuje s ministerstvom vnútra a štatistickým úradom.

(3)

Štátna komisia poskytuje politickým stranám a kandidátom metodickú pomoc a poradenstvo o pravidlách financovania politických strán a o pravidlách financovania volebnej kampane.

(4)

Štátna komisia poskytne politickej strane na jej žiadosť stanovisko k pravidlám financovania politických strán a k pravidlám financovania volebnej kampane. Štátna komisia poskytne kandidátovi na jeho žiadosť stanovisko k pravidlám financovania volebnej kampane. Stanovisko k žiadosti podľa prvej vety alebo stanovisko k žiadosti podľa druhej vety zašle štátna komisia do 30 dní a v čase volebnej kampane do 15 dní od doručenia žiadosti; stanovisko zverejní zároveň na webovom sídle ministerstva vnútra.

(5)

Úrad

a)

plní úlohu sekretariátu štátnej komisie,

b)

kontroluje plnenie úloh, ktoré fyzickým osobám a právnickým osobám vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich financovanie politických strán, a volebnú kampaň,

c)

plní úlohy ustanovené osobitnými predpismi,

d)

plní ďalšie úlohy podľa pokynov štátnej komisie.

§ 17

Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, na poslanca Európskeho parlamentu, na prezidenta Slovenskej republiky, na predsedu samosprávneho kraja, na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, na starostu obce a na poslanca obecného zastupiteľstva nesmie byť členom volebnej komisie vo voľbách, v ktorých kandiduje.

§ 18
(1)

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(2)

Volebná komisia musí mať najmenej päť členov, ak v osobitnej časti nie je ustanovené inak. Spôsob utvorenia volebných komisií ustanovuje zákon v osobitných častiach.

(3)

Člen volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“.

(4)

Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. O priebehu rokovania vyhotoví volebná komisia zápisnicu.

(5)

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

§ 19
(1)

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu vrátane technickej asistencie pri vyhotovení zápisnice prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Zúčastňuje sa rokovania volebnej komisie. Pri rokovaní volebnej komisie má poradný hlas. Náklady na činnosť zapisovateľa volebnej komisie na plnenie úloh podľa tohto zákona sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.

(2)

Zapisovateľ volebnej komisie skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“.

(3)

Zapisovateľa štátnej komisie na vykonanie volieb vymenuje vláda Slovenskej republiky; návrh podáva minister vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní so štátnou komisiou. Zapisovateľovi štátnej komisie patrí mesačná odmena vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená nahor na celé euro. Podmienky na činnosť zapisovateľa štátnej komisie utvára ministerstvo vnútra. Vymenovanie a odvolanie zapisovateľa okresnej volebnej komisie, volebnej komisie samosprávneho kraja, obvodnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a mestskej volebnej komisie ustanovuje zákon v osobitných častiach.

(4)

Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce. Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok vymenúva a odvoláva predseda štátnej komisie.

(5)

Zapisovateľa volebnej komisie vymenúva príslušný orgán v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona.

§ 20 - Vyhlásenie volieb a čas ich konania
(1)

Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2)

V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza

a)

deň konania volieb,

b)

lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností,

c)

lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie,

d)

ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje zákon v osobitných častiach.

(3)

Voľby sa konajú v jeden deň v sobotu. Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do dvadsiatej druhej hodiny, ak v osobitnej časti nie je ustanovené inak. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

§ 21 - Informovanie voličov
(1)

Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu informáciu podľa prvej vety zverejní aj v jazyku národnostnej menšiny. Vzor informácie zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra prostredníctvom okresného úradu a zverejní ho na svojom webovom sídle.

(2)

Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie. Vzor tejto informácie v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra a zverejní ho na svojom webovom sídle.

(3)

Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. V obci podľa osobitného predpisu sa informácie v oznámení uvádzajú aj v jazyku národnostnej menšiny.

(4)

Tam, kde sa vykonáva väzba, a tam, kde sa vykonáva trest odňatia slobody (ďalej len „ústav“), zabezpečí informovanie obvinených a odsúdených o konaní volieb a preukázateľne ich poučí o spôsobe a práve voliť podľa tohto zákona v podmienkach ústavu tento ústav. Ústav zároveň poučí obvinených a odsúdených o tom, že môžu písomne požiadať obec, v ktorej stálom zozname sú vedení, o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu, ktorý obec vydáva podľa osobitných častí tohto zákona. Tlačivo žiadosti na tento účel zabezpečí ústav.

§ 22 - Volebná miestnosť a jej vybavenie
(1)

Pri vchode do volebnej miestnosti sa umiestňuje nápis „volebná miestnosť“ a číslo volebného okrsku. Obec podľa osobitného predpisu označí volebnú miestnosť aj v jazyku národnostnej menšiny.

(2)

Vo volebnej miestnosti sa umiestňujú na čelnú stenu štátna vlajka Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky.

(3)

Vo volebnej miestnosti musí byť volebná schránka, prenosná volebná schránka, schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, zoznam voličov a čisté tlačivá zoznamu voličov na dopísanie voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“) a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

(4)

Vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti musia byť vystavené hlasovacie lístky s označením „vzor“ a informácia pre voliča o spôsobe hlasovania. V obci podľa osobitného predpisu sa informácia podľa prvej vety uvádza aj v jazyku národnostnej menšiny; ak ide o referendum, v jazyku národnostnej menšiny sa uvedú aj návrhy, o ktorých sa v referende rozhoduje. Text návrhov v jazyku národnostnej menšiny zabezpečí ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných úradov; zároveň ho zverejní aj na svojom webovom sídle.

(5)

Volebná miestnosť musí byť vybavená osobitnými priestormi na úpravu hlasovacích lístkov a písacími potrebami na úpravu hlasovacích lístkov. Počet osobitných priestorov na úpravu hlasovacích lístkov určuje obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku.

(6)

Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obec.

(7)

Vo volebnej miestnosti utvorenej pre osobitný okrsok musí byť štátna vlajka Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky, volebná schránka, zoznam voličov podľa § 11a ods. 5 a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok o výsledku hlasovania poštou. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obec, na území ktorej je zriadená okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok.

§ 23 - Začatie hlasovania

Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie, či je volebná miestnosť vybavená podľa § 22 a či sú volebná schránka, prenosná volebná schránka a schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov prázdne a zapečatí ich. Predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za začaté, ak nezistí nedostatky vo vybavení volebnej miestnosti alebo po ich odstránení.

Spôsob hlasovania

§ 24
(1)

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

(2)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, ak v osobitnej časti nie je ustanovené inak. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať, predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov. Okrsková volebná komisia vykoná pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Ak ide o obvineného alebo odsúdeného, preukazuje sa jeho totožnosť preukazom odsúdeného, alebo preukazom obvineného, alebo svedectvom dvoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže prítomných v miestnosti ústavu, v ktorej sa má hlasovanie vykonať.

(3)

Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, v ktorom upravuje hlasovací lístok spôsobom, ktorý ustanovuje zákon v osobitných častiach. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

(4)

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

(5)

Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vkladá obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky.

(6)

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov a zákona a vložiť do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie.

(7)

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky; ak tak volič nemôže urobiť alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname. Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie vykonajú pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname. Tento zoznam voličov sa pripojí k zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.

(8)

Ak sa má hlasovať v ústave, dohodne ústav čas hlasovania do prenosnej volebnej schránky s príslušnou okrskovou volebnou komisiou.

(9)

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

(10)

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov; ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

§ 25

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, môže okrsková volebná komisia posunúť začiatok hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením skrátený. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. Ak je hlasovanie prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia nepoužité hlasovacie lístky, obálky, zoznam voličov a otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie overuje neporušenosť pečatí. Okolnosti, ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, ako aj neporušenosť pečatí uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 26 - Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti jej podpredseda. Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 27 - Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb
(1)

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní, okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, členov a zapisovateľov volebných komisií vyšších stupňov, členov ich odborných sumarizačných útvarov a voličov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami.

(2)

Zástupca nezávislého kandidáta má právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti. Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov podľa prvej vety a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami osobitný priestor. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.

(3)

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.

§ 28 - Skončenie hlasovania

Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. Schránku na odloženie nepoužitých a nesprávne upravených hlasovacích lístkov uloží na osobitné miesto tak, aby bola s nimi vylúčená manipulácia.

§ 29 - Postup po skončení hlasovania a posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov a obálok
(1)

Po skončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nevydané hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia na žiadosť použila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.

(2)

Okrsková volebná komisia sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Obálky, ktoré nemajú náležitosti podľa § 22 ods. 3, a hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálke, okrsková volebná komisia vylúči.

(3)

Poškodenie hlasovacieho lístka alebo obálky nemá vplyv na ich platnosť. Na prečiarknutie a dopisovanie hlasovacieho lístka sa neprihliada.

(4)

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka, prednostného hlasu a obálky okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.

§ 30 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu príslušnej volebnej komisii. Spôsob doručenia vytlačeného a podpísaného rovnopisu zápisnice ustanovujú osobitné časti.

(2)

Ak dôjde k výpadku internetového pripojenia v deň konania volieb, okrsková volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v listinnej forme v dvoch rovnopisoch. Po podpísaní zápisnice predsedom a ostatnými členmi okrskovej volebnej komisie bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice príslušnej volebnej komisii.

(3)

Náležitosti zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sú ustanovené v osobitných častiach zákona.

(4)

Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nemá vplyv na jej platnosť.

(5)

Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje obec na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, ak nemá webové sídlo zriadené. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.

§ 31 - Činnosť okrskovej volebnej komisie po podpísaní zápisnice
(1)

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhlasuje predseda okrskovej volebnej komisie výsledky hlasovania.

(2)

Okrsková volebná komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

§ 32 - Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. Okresná volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu štátnej komisii.

(2)

Náležitosti zápisnice o výsledku hlasovania sú ustanovené v osobitných častiach zákona.

(3)

Zápisnicu okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.

§ 33 - Zápisnica štátnej komisie a zverejňovanie výsledkov volieb
(1)

Štátna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku volieb podpisuje predseda a ostatní členovia štátnej komisie. Ak niektorý z členov štátnej komisie zápisnicu o výsledku volieb nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb nemá vplyv na jej platnosť.

(2)

Štátna komisia zverejní celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledku volieb; môže zverejňovať aj priebežné výsledky volieb. Štátna komisia výsledky podľa prvej vety zverejní prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru na webovom sídle štatistického úradu.

(3)

Náležitosti zápisnice o výsledku volieb sú ustanovené v osobitných častiach zákona.

§ 34 - Materiálne a personálne zabezpečenie volebných komisií
(1)

Materiálne prostriedky potrebné na činnosť volebných komisií a osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie zabezpečuje pre

a)

štátnu komisiu ministerstvo vnútra,

b)

okresnú volebnú komisiu okresný úrad,

c)

okresnú volebnú komisiu pre voľbu poštou Okresný úrad Bratislava,

d)

obvodnú volebnú komisiu a pre volebnú komisiu samosprávneho kraja úrad samosprávneho kraja,

e)

okrskovú volebnú komisiu, okrskovú volebnú komisiu utvorenú pre osobitný okrsok a miestnu volebnú komisiu obec, v meste pre mestskú volebnú komisiu mesto, v ktorého územnom obvode je zriadená.

(2)

Orgány podľa odseku 1 zabezpečia pre príslušnú volebnú komisiu na účel vykonania volieb prístup k internetu.

(3)

Orgány podľa odseku 1 písm. a) až d) zabezpečia umiestnenie odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie. Obec zabezpečí umiestnenie odborného sumarizačného útvaru, ak miestna volebná komisia zisťuje výsledky hlasovania za viac ako 50 volebných okrskov.

(4)

Na účely úhrady výdavkov spojených s činnosťou okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa táto komisia považuje za okresnú volebnú komisiu. Na účely úhrady výdavkov spojených s činnosťou okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok sa táto komisia považuje za okrskovú volebnú komisiu.

§ 35 - Spolupráca orgánov verejnej moci

Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.

§ 36 - Nároky členov volebných komisií
(1)

Člen volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo s náhradou platu v sume jeho priemerného zárobku. Samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou. Výkon funkcie člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie je iným úkonom vo všeobecnom záujme.

(2)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa odseku 1, má nárok na úhradu vyplatenej náhrady mzdy alebo náhrady platu. Zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatnia nárok podľa odseku 1

a)

na príslušnom okresnom úrade, ak ide o člena okresnej volebnej komisie.

b)

na Okresnom úrade Bratislava, ak ide o člena okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou,

c)

na príslušnom úrade samosprávneho kraja, ak ide o člena obvodnej volebnej komisie alebo volebnej komisie samosprávneho kraja,

d)

v príslušnej obci, ak ide o člena okrskovej volebnej komisie, okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok, miestnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie.

(3)

Náhradu podľa odseku 1 vypláca príslušný orgán do 30 dní od uplatnenia nároku.

(4)

Člen okresnej volebnej komisie, člen okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou, člen obvodnej volebnej komisie, člen volebnej komisie samosprávneho kraja, člen okrskovej volebnej komisie, člen okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok, člen miestnej volebnej komisie, člen mestskej volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie majú za deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu podľa odseku 1. Odmenu členovi volebnej komisie a odmenu zapisovateľovi volebnej komisie vypláca orgán, ktorý podľa § 34 ods. 1 písm. b) až e) zabezpečuje činnosť príslušnej volebnej komisie.

(5)

Na účely uplatnenia nárokov podľa odsekov 1 až 4 sa člen okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou považuje za člena okresnej volebnej komisie a člen okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok sa považuje za člena okrskovej volebnej komisie.

§ 37 - Úhrada výdavkov spojených s voľbami
(1)

Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.

(2)

Ministerstvo vnútra usmerňuje obce, samosprávne kraje a okresné úrady pri vynakladaní finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb.

§ 38 - Konanie a opatrenia proti nečinnosti
(1)

Na konanie podľa tohto zákona, okrem § 40 a 41, sa nevzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.

(2)

Ak obec nesplní úlohy podľa tohto zákona, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta okresného úradu z prostriedkov pridelených obci na voľby zo štátneho rozpočtu. Prednosta okresného úradu je za týmto účelom oprávnený usmerňovať obce a ukladať im úlohy.

§ 39 - Úschova volebných dokumentov
(1)

Volebné komisie odovzdávajú volebné dokumenty do úschovy obciam, okresným úradom, samosprávnym krajom a ministerstvu vnútra. Odovzdanie volebných dokumentov ustanovuje zákon v osobitných častiach. O odovzdaní volebných dokumentov sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou sú zoznamy odovzdávaných volebných dokumentov. Protokol podpíšu predsedovia príslušných volebných komisií a osoby zodpovedné za ich prevzatie.

(2)

Dňom prevzatia volebných dokumentov podľa odseku 1 sa volebné dokumenty stávajú súčasťou registratúry toho orgánu, ktorý ich prevzal do úschovy a spravujú sa podľa jeho registratúrneho poriadku.

(3)

Na sprístupňovanie zápisníc o výsledkoch volieb sa vzťahuje osobitný predpis, do ostatných volebných dokumentov môžu nahliadať len súd a orgán činný v trestnom konaní.

Priestupky

§ 40 - Priestupku sa dopustí ten, kto
a)

neodloží po hlasovaní nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do schránky na to určenej,

b)

neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti podľa § 26,

c)

požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike,

d)

uvedie v čestnom vyhlásení ku kandidátnej listine nepravdivý údaj.

§ 41
(1)

Okresný úrad uloží za priestupok podľa § 40 písm. a) a b) pokutu 33 eur a za priestupok podľa § 40 písm. c) a d) pokutu 100 eur.

(2)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

DRUHÁ ČASŤ

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 42 - Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky.

§ 43 - Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

§ 44 - Volebný obvod

Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky jeden volebný obvod.

§ 47 - Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Na účely zisťovania výsledkov voľby poštou sa utvára okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

(4)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(5)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva prednosta okresného úradu. Ak okresná volebná komisia pre voľbu poštou nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 2 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie.

(6)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu. Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie.

(7)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okresnej volebnej komisii.

(8)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(9)

Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa primerane vzťahujú aj na zánik členstva v okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou.

(10)

Okresná volebná komisia

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,

f)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.

(11)

Okresná volebná komisia pre voľbu poštou

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie ministerstva vnútra o organizačnej a technickej príprave voľby poštou,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania poštou,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou,

f)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.

(12)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.

§ 48 - Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu. Zapisovateľa okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou vymenúva a odvoláva predseda štátnej komisie.

§ 49 - Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok musí mať najmenej deväť členov. Do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb; na tento účel ministerstvo vnútra najneskôr 51 dní predo dňom konania volieb zverejní na svojom webovom sídle počet osobitných okrskov.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

(4)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(5)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. Ak okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok nie je utvorená podľa odseku 2 alebo ak sa počet jej členov zníži pod deväť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie.

(6)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce. Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie.

(7)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii.

(8)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(9)

Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa primerane vzťahujú aj na zánik členstva v okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok.

(10)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje správny priebeh hlasovania a odoberá hlasovacie preukazy,

b)

dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,

c)

sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

d)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

(11)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok

a)

preberá návratné obálky od ministerstva vnútra,

b)

vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov podľa § 11a ods. 5,

c)

vkladá obálky rovnakej veľkosti, akosti a farby opatrené odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra (ďalej len „obálka na hlasovanie“) do volebnej schránky,

d)

sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou,

e)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.

§ 50 - Kandidátna listina
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu. Politická strana doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v listinnej forme aj elektronickej forme najneskôr 90 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi štátnej komisie; splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, nemôže podať kandidátnu listinu samostatne.

(3)

Kandidátna listina obsahuje

a)

názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

b)

zoznam kandidátov, ktorý obsahuje

1.

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

2.

pohlavie kandidáta,

3.

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

4.

adresu trvalého pobytu kandidáta,

5.

poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,

c)

meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

(4)

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené

a)

vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,

b)

potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17 000 eur (ďalej len „kaucia“),

c)

zoznam

1.

členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-násobku členov výkonného orgánu strany s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, alebo

2.

členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

d)

oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát.

(5)

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov.

(6)

Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalície sa môžu uviesť grafické znaky politických strán, ktoré tvoria koalíciu.

(7)

Ak ide o koalíciu, každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku 4 písm. c) prvého bodu alebo druhého bodu.

(8)

Zapisovateľ štátnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odseku 3 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odseku 4. Ak to tak nie je, zapisovateľ štátnej komisie vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v lehote, ktorú určí, kandidátnu listinu upravil alebo doplnil. Zapisovateľ štátnej komisie predkladá kandidátne listiny štátnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.

(9)

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

(10)

Kaucia sa uhrádza na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra; číslo tohto účtu zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 51 - Preskúmavanie kandidátnych listín
(1)

Štátna komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania volieb. Overenie skutočností podľa § 43 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva štátna komisia. Kandidátnu listinu, ku ktorej nie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, štátna komisia nepreskúmava.

(2)

Štátna komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,

a)

ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,

b)

ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 43,

c)

ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,

d)

ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 50 ods. 4 písm. a),

e)

ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 50 ods. 4 písm. a); ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách, alebo

f)

ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený počet kandidátov podľa § 50 ods. 5.

§ 52 - Registrácia kandidátnych listín
(1)

Štátna komisia zaregistruje najneskôr 70 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa § 51 ods. 2. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

(2)

Štátna komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, kandidátnej listiny, ku ktorej nie je pripojený zoznam podľa § 50 ods. 4 písm. c) alebo tento nie je úplný alebo ak k zoznamu podľa § 50 ods. 4 písm. c) nie je pripojené vyhlásenie každého člena politickej strany, ktorý v ňom je uvedený, ako aj kandidátnu listinu, ktorú nemožno upraviť podľa § 51 ods. 2.

(3)

O zaregistrovaní kandidátnej listiny, o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny vyhotoví štátna komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany a koalície, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická strana alebo koalícia neprevezme rozhodnutie v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.

(4)

Proti rozhodnutiu štátnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia podať návrh na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny na správny súd.

(5)

Ak správny súd rozhodne o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny, štátna komisia vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.

(6)

Štátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam kandidátov podľa politických strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpečí jeho tlač v potrebnom počte a prostredníctvom okresných úradov ho doručuje obciam najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb. Obce zabezpečujú, aby najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb bol zoznam kandidátov doručený do každej domácnosti. V zozname sa uvádza vyžrebované číslo kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj v zozname kandidátov. Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu tento zoznam s titulnou stranou aj v jazyku národnostnej menšiny.

§ 53 - Číslovanie kandidátnych listín

Štátna komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej listine, ktorá je zaregistrovaná rozhodnutím správneho súdu, pridelí štátna komisia číslo, ktoré nasleduje za najvyšším vyžrebovaným číslom. Vyžrebované čísla kandidátnych listín štátna komisia zverejnení na webovom sídle ministerstva vnútra.

§ 54 - Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb v listinnej forme prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

(2)

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi štátnej komisie, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

§ 55 - Hlasovacie lístky
(1)

Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov.

(3)

Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, deň konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí byť zhodné s poradím na zaregistrovanej kandidátnej listine. Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje štátna komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky; to platí aj pre originál hlasovacieho lístka pre voľbu poštou podľa § 60a ods. 1 prvej vety. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. Originál hlasovacieho lístka pre voľbu poštou je podkladom na zverejnenie hlasovacieho lístka pre voľbu poštou na webovom sídle ministerstva vnútra podľa § 60a ods. 1 druhej vety.

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov; to neplatí pre hlasovacie lístky podľa § 59 ods. 8 a § 60 ods. 5.

(5)

Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických strán.

(6)

Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb. Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania volieb okrskovým volebným komisiám.

(7)

Volič, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

(8)

Ak dôjde k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k zrušeniu politickej strany alebo politickej strany, ktorá je súčasťou koalície, v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany alebo koalície sa nevytlačia, a ak sú vytlačené, okrskové volebné komisie zabezpečia, aby sa vo volebných miestnostiach nerozdávali; ak už boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada.

§ 56 - Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

(2)

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa doručenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 57 - Spôsob voľby
(1)

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

a)

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

b)

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

(2)

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou.

(3)

Poštou môže voliť

a)

volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

b)

volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

§ 58 - Spôsob hlasovania
(1)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predložení občianskeho preukazu do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(4)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa § 10 ods. 2, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(5)

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.

§ 59 - Žiadosť o voľbu poštou doručená elektronicky
(1)

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou elektronicky prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

(2)

Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť voliča sa overuje

a)

úspešnou autentifikáciou alebo

b)

uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

(3)

Ministerstvo vnútra overuje totožnosť voliča podľa odseku 2 písm. b) na účely získania údajov v rozsahu § 11a ods. 4 písm. a) až c) z informačného systému registra fyzických osôb, informačného systému evidencie občianskych preukazov a informačného systému centrálnej evidencie cestovných dokladov.

(4)

Volič v žiadosti o voľbu poštou uvedie aj adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie podľa odseku 7, a e-mailovú adresu. Volič odošle žiadosť o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb.

(5)

Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Volič musí vykonať overenie e-mailovej adresy do jednej hodiny od odoslania výzvy.

(6)

Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapíše, ak odoslal v lehote podľa odseku 4 úplnú žiadosť o voľbu poštou a ak overil e-mailovú adresu v lehote podľa odseku 5. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou sa voličovi zasiela notifikácia na overenú e-mailovú adresu a do elektronickej schránky.

(7)

Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou elektronicky, na adresu miesta pobytu v cudzine

a)

obálku na hlasovanie,

b)

návratnú obálku,

c)

poučenie o spôsobe hlasovania.

(8)

Volič vytlačí hlasovací lístok pre voľbu poštou uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra, ktorý použije na hlasovanie. Ak sú údaje o kandidátoch uvedené na viacerých stranách, volič vytlačí všetky strany hlasovacieho lístka pre voľbu poštou.

§ 60 - Žiadosť o voľbu poštou doručená v listinnej podobe
(1)

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou v listinnej podobe. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená ministerstvu vnútra najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť, ktorá neobsahuje údaje podľa odseku 2, prílohu podľa odseku 3 a na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2)

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo,

c)

adresu miesta pobytu v cudzine.

(3)

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením.

(4)

Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou v listinnej podobe, na adresu miesta pobytu v cudzine

a)

obálku na hlasovanie,

b)

hlasovacie lístky pre voľbu poštou podľa § 60a ods. 1 prvej vety,

c)

návratnú obálku,

d)

poučenie o spôsobe hlasovania.

(5)

Ak volič nesprávne upravil hlasovací lístok pre voľbu poštou, ktorý mu bol zaslaný, môže na hlasovanie použiť hlasovací lístok pre voľbu poštou uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra, ktorý vytlačí. Ak sú údaje o kandidátoch uvedené na viacerých stranách, volič vytlačí všetky strany hlasovacieho lístka pre voľbu poštou.

§ 60a - Spoločné ustanovenia o voľbe poštou
(1)

Hlasovacie lístky pre voľbu poštou obsahujú údaje podľa § 55 ods. 3 a označenie, že ide o hlasovacie lístky pre voľbu poštou. Hlasovacie lístky pre voľbu poštou zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb.

(2)

Volič na jednom hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov uvedených na tomto hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.

(3)

Volič vkladá hlasovací lístok do obálky na hlasovanie a zalepenú obálku na hlasovanie vkladá do návratnej obálky, ktorá mu bola doručená ministerstvom vnútra a ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič. Návratná obálka je označená heslom „VOĽBA POŠTOU“ a je na nej uvedená adresa sídla ministerstva vnútra ako adresáta, adresa voliča ako odosielateľa a jedinečný identifikačný kód.

(4)

Volič, ktorého zásielka s materiálmi na hlasovanie sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená, môže požiadať o opätovné zaslanie materiálov na hlasovanie na adresu miesta pobytu v cudzine najneskôr desať dní predo dňom konania volieb alebo môže zápis do osobitného zoznamu voličov zrušiť.

(5)

Do výsledku hlasovania poštou sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb. Ministerstvo vnútra bezodkladne oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území v rozsahu údajov podľa § 11c ods. 3, ktorých návratná obálka bola doručená ministerstvu vnútra v lehote podľa prvej vety; obec voliča zo zoznamu voličov podľa § 11 vyčiarkne s poznámkou, že volič hlasoval poštou. Návratné obálky odovzdá ministerstvo vnútra okrskovým volebným komisiám utvoreným pre osobitné okrsky v deň konania volieb.

(6)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v deň konania volieb zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov podľa § 11a ods. 5. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok obálky do volebnej schránky. Ak je v návratnej obálke viac obálok na hlasovanie, sú všetky tieto obálky neplatné.

(7)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok zisťuje výsledky hlasovania poštou v deň konania volieb od osemnástej hodiny. Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania poštou sa vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 2 až 4, § 61 a 62 primerane.

(8)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania poštou v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok túto zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice poštou nemá vplyv na jej platnosť. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne po podpísaní zápisnice zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou.

(9)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza

a)

počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,

b)

počet odovzdaných obálok na hlasovanie,

c)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

d)

počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,

e)

počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.

(10)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne doručí ministerstvu vnútra jeden rovnopis vytlačenej a podpísanej zápisnice o výsledku hlasovania poštou.

(11)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou.

(12)

Na overovanie zápisníc okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky okresnou volebnou komisiou pre voľbu poštou sa vzťahuje § 64 primerane.

(13)

Okresná volebná komisia pre voľbu poštou v zápisnici o výsledku voľby poštou uvádza

a)

počet osobitných okrskov a počet okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky, ktoré doručili výsledok hlasovania poštou,

b)

počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,

d)

počet odovzdaných obálok na hlasovanie,

e)

celkový počet platných hlasov,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

g)

počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,

h)

počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.

(14)

Na vyhotovenie zápisnice okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa vzťahuje § 32 ods. 1 primerane. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku voľby poštou a bezodkladne zabezpečí doručenie jedného rovnopisu zápisnice štátnej komisii. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie.

§ 61 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky podľa politických strán a koalícií. Sčítava hlasovacie lístky odovzdané pre každú politickú stranu a koalíciu, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zisťuje počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície. Ďalej okrsková volebná komisia sčítava prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 62 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, a hlasovacie lístky politických strán alebo koalícií podľa § 55 ods. 8. Hlasovací lístok pre voľbu poštou je neplatný, ak nebol vytlačený postupom podľa § 59 ods. 8 druhej vety alebo § 60 ods. 5 druhej vety.

(2)

Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, hlasovací lístok sa počíta v prospech politickej strany alebo koalície, na prednostné hlasy sa však neprihliada.

§ 63 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)

čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

f)

počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,

g)

počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.

(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu.

(3)

Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie.

§ 64 - Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, zástupcovia kandidujúcich politických strán a koalícií, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.

§ 65 - Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

f)

počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,

g)

počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.

(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku hlasovania a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Okresná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy okresnému úradu.

Podmienky prideľovania mandátov

§ 66
(1)

Štátna komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkovo bolo odovzdaných pre každú politickú stranu a koalíciu.

(2)

Štátna komisia ďalej zisťuje,

a)

ktoré politické strany získali menej ako päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov,

b)

ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán získali menej ako sedem percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov,

c)

ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán získali menej ako desať percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.

(3)

Politické strany alebo koalície, ktoré získali viac hlasov z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ako je uvedené v odseku 2, postupujú do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov. Na platné hlasy odovzdané politickým stranám a koalíciám podľa odseku 2 štátna komisia neprihliada.

§ 67
(1)

Ak štátna komisia zistí, že podľa § 66 nepostupuje do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov žiadna politická strana alebo koalícia, zníži

a)

hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent, ak ide o politickú stranu podľa § 66 ods. 2 písm. a),

b)

hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent, ak ide o koalíciu podľa § 66 ods. 2 písm. b),

c)

hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent, ak ide o koalíciu podľa § 66 ods. 2 písm. c).

(2)

Štátna komisia postupne znižuje percentuálnu hranicu podľa odseku 1 tak, aby do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov postúpili aspoň dve politické strany alebo dve koalície alebo aspoň jedna politická strana a jedna koalícia.

§ 68 - Prideľovanie mandátov
(1)

Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície sa vydelí číslom 151. Číslo, ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo je republikovým volebným číslom.

(2)

Celkový počet platných hlasov, ktorý získala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným číslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana alebo koalícia získala.

(3)

Ak sa takým spôsobom pridelil o jeden mandát viac, než sa mal prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane alebo koalícii, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhoduje žreb.

(4)

Ak neboli tým spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť pridelených mandátov, štátna komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa pridelí mandát politickej strane alebo koalícii, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je aj počet hlasov rovnaký, rozhoduje žreb.

(5)

V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však voliči, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu alebo koalíciu, využili právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. Ak politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. Ak je rovnosť prednostných hlasov, je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.

(6)

Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.

§ 69 - Výsledky volieb
(1)

Štátna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb, v ktorej uvádza

a)

počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,

b)

počet volebných okrskov,

c)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

d)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

e)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,

f)

počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,

g)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

h)

mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov,

i)

mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania.

(2)

Štátna komisia odovzdáva zápisnicu o výsledku volieb Národnej rade Slovenskej republiky.

(3)

Po overení volieb Národnou radou Slovenskej republiky oznámi jej predseda Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany alebo koalície.

§ 70 - Osvedčenie o zvolení

Štátna komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.

§ 71 - Nastupovanie náhradníkov
(1)

Ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň tri percentá prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.

(2)

Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostane mandát uprázdnený do konca volebného obdobia.

(3)

Ak bola politická strana zrušená, náhradník nenastupuje a mandát zostane uprázdnený do konca volebného obdobia.

(4)

Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, nastupuje náhradník.

(5)

Nastúpenie náhradníka vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom sa mandát uprázdnil, alebo keď nastala skutočnosť podľa odseku 4. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom, a od ktorého dňa; náhradníkovi podľa odseku 4 sa v osvedčení uvedie aj to, že jeho mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie poslanca, na ktorého neuplatňovaný mandát nastúpil ako náhradník, alebo len počas výkonu väzby poslanca, na ktorého neuplatňovaný mandát nastúpil ako náhradník. Po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.

TRETIA ČASŤ

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

§ 72 - Právo voliť
(1)

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (ďalej len „občan iného členského štátu“).

(2)

Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, má právo voliť do Európskeho parlamentu, ak sa v deň konania volieb zdržiava na území Slovenskej republiky.

(3)

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky nemá občan iného členského štátu, ktorý bol pozbavený práva voliť v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.

(4)

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

§ 73 - Právo byť volený
(1)

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

a)

občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

b)

občan iného členského štátu, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

(2)

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

(3)

Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách.

§ 74 - Volebný obvod

Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Európskeho parlamentu jeden volebný obvod.

§ 75 - Zápis občana iného členského štátu do zoznamu voličov
(1)

Občana iného členského štátu zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti; žiadosť musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

(2)

Občan iného členského štátu uvádza v žiadosti

a)

meno a priezvisko, u žien aj rodné priezvisko,

b)

rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak nemá rodné číslo,

c)

miesto narodenia,

d)

pohlavie.

(3)

Občan iného členského štátu k žiadosti pripája vyhlásenie, v ktorom uvádza

a)

svoju štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

b)

poslednú adresu pobytu v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom,

c)

volebný obvod členského štátu Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov,

d)

že vykoná svoje právo voliť len na území Slovenskej republiky,

e)

že nebol pozbavený práva voliť v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.

(4)

Vzor žiadosti o zapísanie do zoznamu voličov zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných úradov a zverejní ho na svojom webovom sídle.

(5)

O zapísaní alebo nezapísaní do zoznamu voličov písomne informuje obec žiadateľa bezodkladne. Na námietkové konanie sa vzťahuje § 10.

(6)

Zoznam občanov iného členského štátu zapísaných v obci do zoznamu voličov s údajmi podľa odsekov 2 a 3 zasiela obec do troch dní po uplynutí lehoty podľa odseku 1 ministerstvu vnútra, ktoré ho doručí príslušnému členskému štátu Európskej únie. Ak príslušný členský štát Európskej únie oznámi ministerstvu vnútra, že niektorá z osôb uvedená v doručenom zozname voličov, ktorá je jeho občanom, nemá právo voliť do Európskeho parlamentu, ministerstvo vnútra oznámi bezodkladne túto skutočnosť obci, v ktorej má táto osoba trvalý pobyt.

(7)

Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie občana Slovenskej republiky, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu voličov na území iného členského štátu Európskej únie, že nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva voliť, a výsledok overenia zasiela do piatich dní od doručenia žiadosti príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, na území ktorého občan Slovenskej republiky požiadal o zapísanie do zoznamu voličov.

(8)

Ministerstvo vnútra oznámi bezodkladne obci, v ktorej má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapísanie takéhoto občana do zoznamu voličov iného členského štátu Európskej únie. Obec trvalého pobytu na základe oznámenia ministerstva vnútra vyčiarkne zo zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý je zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie.

(9)

Obec vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 1 občana iného členského štátu Európskej únie na základe jeho žiadosti, ktorá musí byť doručená obci v listinnej forme a musí obsahovať údaje podľa odseku 2.

§ 77 - Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva prednosta okresného úradu.

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okresnej volebnej komisii.

(7)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(8)

Okresná volebná komisia

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania.

(9)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu.

§ 78 - Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 79 - Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce.

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii.

(7)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(8)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje správny priebeh hlasovania a odoberá hlasovacie preukazy,

b)

dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,

c)

sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

d)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

§ 80 - Kandidátna listina
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu. Politická strana doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v listinnej forme aj elektronickej forme najneskôr 90 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi štátnej komisie; splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, nemôže podať kandidátnu listinu samostatne.

(3)

Kandidátna listina obsahuje

a)

názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

b)

zoznam kandidátov, ktorý obsahuje

1.

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

2.

pohlavie kandidáta,

3.

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

4.

adresu trvalého pobytu kandidáta,

5.

poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,

c)

meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

(4)

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené

a)

potvrdenie o uhradení kaucie 1 700 eur,

b)

zoznam

1.

členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-násobku členov výkonného orgánu strany s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, alebo

2.

členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

c)

oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát,

d)

vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, v ktorom

1.

občan Slovenskej republiky uvádza meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, že súhlasí so svojou kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine na území Slovenskej republiky ani v inom členskom štáte Európskej únie a že nemá prekážky vo výkone volebného práva,

2.

občan iného členského štátu uvádza meno alebo mená, priezvisko, dátum a miesto narodenia, svoju štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, poslednú adresu pobytu v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, volebný obvod v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, v ktorom bol naposledy zapísaný do zoznamu voličov, že súhlasí so svojou kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine na území Slovenskej republiky ani v inom členskom štáte Európskej únie, že nemá prekážky vo výkone volebného práva a že nebol pozbavený práva byť volený vo voľbách v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.

(5)

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac toľko kandidátov, koľko poslancov Európskeho parlamentu má byť zvolených za Slovenskú republiku do Európskeho parlamentu.

(6)

Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalície sa môžu uviesť grafické znaky politických strán, ktoré tvoria koalíciu.

(7)

Ak ide o koalíciu, každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku 4 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu.

(8)

Zapisovateľ štátnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odseku 3 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odseku 4. Ak to tak nie je, zapisovateľ štátnej komisie vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v určenej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil. Zapisovateľ štátnej komisie predkladá kandidátne listiny štátnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.

(9)

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

(10)

Ak politická strana alebo koalícia uviedla na svojej kandidátnej listine ako kandidáta občana iného členského štátu, štátna komisia bezodkladne túto skutočnosť oznámi ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra bezodkladne zasiela inému členskému štátu Európskej únie informáciu o kandidatúre jeho občana na území Slovenskej republiky so žiadosťou o overenie jeho vyhlásenia, že nebol pozbavený práva byť volený vo voľbách v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.

(11)

Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie občana Slovenskej republiky, ktorý kandiduje na území iného členského štátu Európskej únie, že nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva byť volený a výsledok overenia zasiela do piatich dní od doručenia žiadosti členskému štátu Európskej únie, na území ktorého kandiduje občan Slovenskej republiky.

(12)

Kaucia sa uhrádza na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra; číslo tohto účtu zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 81 - Preskúmavanie kandidátnych listín
(1)

Štátna komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania volieb. Overenie skutočností podľa § 73 ods. 1 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva štátna komisia. Kandidátnu listinu, ku ktorej nie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, štátna komisia nepreskúmava.

(2)

Štátna komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,

a)

ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,

b)

ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 73,

c)

ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,

d)

ktorého vyhlásenie podľa § 80 ods. 4 písm. d) nie je pripojené ku kandidátnej listine,

e)

ktorého vyhlásenie podľa § 80 ods. 4 písm. d) druhého bodu je v rozpore s výsledkom overenia podľa § 80 ods. 10,

f)

ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 80 ods. 4 písm. d); ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,

g)

ktorý je uvedený na kandidátnej listine v inom členskom štáte Európskej únie, alebo

h)

ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený počet kandidátov podľa § 80 ods. 5.

§ 82 - Registrácia kandidátnych listín
(1)

Štátna komisia zaregistruje najneskôr 70 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa § 81 ods. 2. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

(2)

Štátna komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, kandidátnej listiny, ku ktorej nie je pripojený zoznam podľa § 80 ods. 4 písm. b) alebo tento nie je úplný alebo ak k zoznamu podľa § 80 ods. 4 písm. b) nie je pripojené vyhlásenie každého člena politickej strany, ktorý v ňom je uvedený, ako aj kandidátnu listinu, ktorú nemožno upraviť podľa § 81 ods. 2.

(3)

O zaregistrovaní kandidátnej listiny, o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny vyhotoví štátna komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany a koalície, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická strana alebo koalícia neprevezme rozhodnutie v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.

(4)

Proti rozhodnutiu štátnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami podľa § 81 ods. 2 a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia podať návrh na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny na správny súd.

(5)

Ak správny súd rozhodne o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny, štátna komisia vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.

(6)

Štátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam kandidátov podľa politických strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpečí jeho tlač v potrebnom počte a prostredníctvom okresných úradov ho doručí obciam najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb. Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu tento zoznam s titulnou stranou aj v jazyku národnostnej menšiny. Obce zabezpečujú, aby najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb bol zoznam kandidátov doručený do každej domácnosti. V zozname sa uvádza vyžrebované číslo kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj v zozname kandidátov.

(7)

Ministerstvo vnútra plní úlohu komunikačnej centrály pre vzájomnú výmenu informácií s inými členskými štátmi Európskej únie.

(8)

Zoznam občanov iného členského štátu Európskej únie uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách s údajmi podľa § 75 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až d) doručí ministerstvo vnútra najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb príslušnému členskému štátu Európskej únie.

(9)

Zoznam občanov Slovenskej republiky kandidujúcich v inom členskom štáte Európskej únie predloží ministerstvo vnútra na základe oznámenia príslušného orgánu iného členského štátu Európskej únie bezodkladne štátnej komisii.

(10)

Ak štátna komisia zistí, že kandidát uvedený na zaregistrovanej kandidátnej listine kandiduje aj v inom členskom štáte Európskej únie, bezodkladne zabezpečí zverejnenie tejto skutočnosti vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Údaje o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

(11)

Ak štátna komisia zistí z výsledku overenia iného členského štátu Európskej únie, že občan iného členského štátu Európskej únie uvedený na zaregistrovanej kandidátnej listine bol v členskom štáte Európskej únie, ktorého je občanom, zbavený práva byť volený, bezodkladne zabezpečí uverejnenie tejto skutočnosti vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Údaje o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

§ 83 - Číslovanie kandidátnych listín

Štátna komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej listine, ktorá je zaregistrovaná rozhodnutím správneho súdu, pridelí štátna komisia číslo, ktoré nasleduje za najvyšším vyžrebovaným číslom. Vyžrebované čísla kandidátnych listín štátna komisia zverejnení na webovom sídle ministerstva vnútra.

§ 84 - Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb v listinnej forme prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

(2)

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi štátnej komisie, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

§ 85 - Hlasovacie lístky
(1)

Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov.

(3)

Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, deň konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí byť zhodné s poradím na zaregistrovanej kandidátnej listine. Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje štátna komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.

(5)

Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvedie sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických strán.

(6)

Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb. Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania volieb okrskovým volebným komisiám.

(7)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

(8)

Ak dôjde k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k zrušeniu politickej strany alebo politickej strany, ktorá je súčasťou koalície, v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany alebo koalície sa nevytlačia, a ak sú vytlačené, okrskové volebné komisie zabezpečia, aby sa vo volebných miestnostiach nerozdávali; ak už boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada.

§ 86 - Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do Európskeho parlamentu vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Rady Európskej únie najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Vo vyhlásení sa uvádza počet poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa majú voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky.

(2)

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do Európskeho parlamentu do 30 dní odo dňa doručenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 87 - Spôsob hlasovania
(1)

Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie.

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predložení občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(4)

Volič, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa § 10 ods. 2, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(5)

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky volič vloží do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

(6)

Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine; vzor čestného vyhlásenia zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Zápis do zoznamu voličov okrsková volebná komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(7)

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.

§ 88 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky podľa politických strán a koalícií. Sčítava hlasovacie lístky odovzdané pre každú politickú stranu a koalíciu, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zisťuje počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície. Potom okrsková volebná komisia sčítava prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 89 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, a hlasovacie lístky politických strán alebo koalícií podľa § 85 ods. 8.

(2)

Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako dvom kandidátom, hlasovací lístok sa počíta v prospech politickej strany alebo koalície, na prednostné hlasy sa však neprihliada.

§ 90 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)

čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

f)

počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,

g)

počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.

(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu. Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie.

§ 91 - Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, zástupcovia kandidujúcich politických strán a koalícií, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.

§ 92 - Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

f)

počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,

g)

počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.

(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Okresná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy okresnému úradu.

§ 93 - Podmienky prideľovania mandátov
(1)

Štátna komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkovo bolo odovzdaných pre každú politickú stranu a koalíciu.

(2)

Štátna komisia ďalej zistí, ktorá politická strana alebo koalícia získala aspoň päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Na platné hlasy odovzdané politickým stranám a koalíciám, ktoré získali menej než päť percent platných hlasov, štátna komisia pri ďalšom zisťovaní výsledkov volieb neprihliada.

§ 93a
(1)

Ak štátna komisia zistí, že podľa § 93 nepostupuje do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov žiadna politická strana alebo koalícia, zníži hranicu piatich percent podľa § 93 ods. 2 na hranicu štyroch percent.

(2)

Štátna komisia postupne znižuje percentuálnu hranicu podľa odseku 1 tak, aby do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov postúpili aspoň dve politické strany alebo dve koalície alebo aspoň jedna politická strana a jedna koalícia.

§ 94 - Prideľovanie mandátov
(1)

Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície postupujúce do ďalšieho sčítania sa vydelí počtom mandátov podľa § 86 ods. 1 zväčšeným o číslo jeden. Číslo, ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo je republikovým volebným číslom.

(2)

Celkový počet platných hlasov, ktorý získala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným číslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana alebo koalícia získala.

(3)

Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane alebo koalícii, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.

(4)

Ak neboli týmto spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť pridelených mandátov, štátna komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa pridelí mandát politickej strane alebo koalícii, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.

(5)

V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však voliči, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu alebo koalíciu, využili právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. Ak politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. Ak je rovnosť prednostných hlasov, je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.

(6)

Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.

§ 95 - Zápisnica štátnej komisie
(1)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)

počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,

b)

počet volebných okrskov,

c)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

d)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

e)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

g)

mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania,

h)

mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania.

(2)

Štátna komisia zverejní celkový výsledok volieb až po ukončení volieb v tom členskom štáte Európskej únie, ktorého voliči odovzdávajú hlasy ako poslední.

(3)

Štátna komisia odovzdá zápisnicu o výsledku volieb predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý odovzdá výsledky volieb konaných na území Slovenskej republiky Európskemu parlamentu.

§ 96 - Osvedčenie o zvolení

Štátna komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov Európskeho parlamentu osvedčenie o zvolení.

§ 97 - Nastupovanie náhradníkov
(1)

Ak sa v Európskom parlamente uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje kandidát, ktorý získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 94 ods. 5.

(2)

Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostane mandát uprázdnený do konca volebného obdobia.

(3)

Ak bola politická strana zrušená, náhradník nenastupuje a mandát zostane uprázdnený až do konca volebného obdobia.

(4)

Nastúpenie náhradníka vyhlasuje štátna komisia do 15 dní od doručenia oznámenia Európskeho parlamentu o uprázdnení mandátu Národnej rade Slovenskej republiky. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie, v ktorom sa uvedie, od ktorého dňa sa stal poslancom Európskeho parlamentu. Nastúpenie náhradníka bezodkladne oznámi štátna komisia Národnej rade Slovenskej republiky.

(5)

O nastúpení náhradníka informuje Národná rada Slovenskej republiky Európsky parlament do 15 dní od doručenia oznámenia štátnej komisie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 98 - Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 100 - Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu,

3.

určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva prednosta okresného úradu.

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.

(6)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(7)

Okresná volebná komisia

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,

f)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.

(8)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.

§ 101 - Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 102 - Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu,

3.

určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce.

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.

(6)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(7)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje správny priebeh hlasovania a odoberá hlasovacie preukazy,

b)

dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,

c)

sčítava hlasy a vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

d)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

§ 103 - Návrh na kandidáta
(1)

Návrh na kandidáta musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a titul kandidáta,

b)

dátum narodenia,

c)

zamestnanie kandidáta, ktoré vykonáva v čase podania návrhu; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

d)

adresu trvalého pobytu kandidáta,

e)

vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta.

(2)

Petícia musí obsahovať aj meno, priezvisko a dátum narodenia voliča, adresu jeho trvalého pobytu, ktorou sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu a podpis voliča.

(3)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky preskúmava do 14 dní od doručenia návrhu na kandidáta, či návrh obsahuje zákonom ustanovené údaje; pri petícii preskúmava, či spĺňa náležitosti podľa odseku 1 a 2 a či z každého petičného hárku je zrejmé, že ide o petíciu za určitého kandidáta. Ak návrh spĺňa ustanovené podmienky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky návrh prijme, inak ho odmietne. Oznámenie o prijatí návrhu zverejní predseda Národnej rady Slovenskej republiky na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a následne ho doručí kandidátovi na prezidenta na adresu, ktorú uvedie, inak na adresu jeho trvalého pobytu. Oznámenie o odmietnutí návrhu predseda Národnej rady Slovenskej republiky doručí do 24 hodín od odmietnutia návrhu kandidátovi na prezidenta na adresu, ktorú uvedie, inak na adresu jeho trvalého pobytu, a súčasne ho zverejní na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky; ak kandidát na prezidenta oznámenie neprevezme alebo sa na adrese, ktorú uviedol alebo na adrese trvalého pobytu nezdržiava, za čas doručenia sa považuje čas, kedy bolo takéto oznámenie zverejnené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

(4)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 24 hodín od prijatia návrhu na kandidáta oznamuje štátnej komisii meno, priezvisko, titul kandidáta, vek, zamestnanie a adresu trvalého pobytu kandidáta.

(5)

Proti odmietnutiu návrhu na kandidáta môže dotknutý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o prijatie jeho návrhu na kandidáta na správny súd.

(6)

Ak správny súd rozhodne o prijatí návrhu na kandidáta, predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 24 hodín od doručenia rozhodnutia oznamuje štátnej komisii skutočnosti podľa odseku 4.

§ 104 - Vzdanie sa kandidatúry
(1)

Kandidát na prezidenta sa môže vzdať kandidatúry; vzdanie sa kandidatúry sa musí urobiť v listinnej forme. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry kandidát doručí najneskôr 48 hodín pred začatím prvého kola volieb predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky túto skutočnosť bezodkladne oznámi štátnej komisii, ktorá zabezpečí zverejnenie vzdania sa kandidatúry vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť.

(2)

Ak sa kandidát na prezidenta vzdal kandidatúry po opatrení originálu hlasovacieho lístka odtlačkom úradnej pečiatky štátnej komisie, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku.

§ 105 - Hlasovací lístok
(1)

Hlasovací lístok sa vyhotoví spoločný pre všetkých kandidátov, ktorých návrhy na kandidáta boli prijaté. Na hlasovacom lístku sa uvedie deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena, priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta a obce jeho trvalého pobytu. Kandidáti sa na hlasovacom lístku uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečí potrebný počet hlasovacích lístkov.

(3)

Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje štátna komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.

(5)

Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb. Obce zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania volieb okrskovým volebným komisiám.

(6)

Volič dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 106 - Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 55 dní predo dňom ich konania.

(2)

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby prezidenta do 30 dní odo dňa doručenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 107 - Spôsob hlasovania
(1)

Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predložení občianskeho preukazu do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(4)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa § 10 ods. 2, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(5)

Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine; vzor čestného vyhlásenia zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Zápis do zoznamu voličov okrsková volebná komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(6)

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta.

§ 108 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 109 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

§ 110 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)

čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,

g)

počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal.

(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu. Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie.

§ 111 - Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.

§ 112 - Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,

g)

počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal.

(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku hlasovania a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Okresná volebná komisia ukončuje svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy okresnému úradu.

§ 113 - Zápisnica štátnej komisie
(1)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)

počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu,

b)

počet volebných okrskov,

c)

počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu,

d)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

e)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,

g)

počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal,

h)

poradie kandidátov podľa počtu získaných platných hlasov,

i)

meno, priezvisko a titul kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta, alebo údaj o tom, že žiaden z kandidátov nezískal potrebný počet platných hlasov.

(2)

Štátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 114 - Vyhlásenie výsledkov volieb

Vyhlásenie výsledkov volieb musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a titul kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta, a meno, priezvisko a titul ďalších kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali, alebo

b)

konštatovanie, že vzhľadom na výsledky volieb sa uskutoční druhé kolo volieb, údaje o mene, priezvisku a titule kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola, a poradie ďalších kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali.

§ 115 - Druhé kolo volieb
(1)

Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

(2)

V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 99, § 104, § 105, § 107 až 113 a podľa § 114 písm. a) primerane.

(3)

O čase a mieste konania druhého kola volieb informujú obce voličov spôsobom v mieste obvyklým.

(4)

Kandidát na prezidenta sa môže po vyhlásení výsledkov prvého kola volieb vzdať kandidatúry; vzdanie sa kandidatúry sa musí urobiť v listinnej forme.

PIATA ČASŤ

ĽUDOVÉ HLASOVANIE O ODVOLANÍ PREZIDENTA

§ 116 - Právo hlasovať

Právo hlasovať v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta (ďalej len „ľudové hlasovanie“) má občan Slovenskej republiky.

§ 118 - Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva prednosta okresného úradu.

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.

(6)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(7)

Okresná volebná komisia

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave ľudového hlasovania,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,

f)

odovzdáva dokumenty z ľudového hlasovania okresnému úradu.

(8)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.

§ 119 - Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 120 - Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce.

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.

(6)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(7)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje správny priebeh hlasovania a odoberá hlasovacie preukazy,

b)

dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,

c)

sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

d)

odovzdáva dokumenty z ľudového hlasovania do úschovy obci.

§ 121 - Vyhlásenie ľudového hlasovania

Ľudové hlasovanie vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 122 - Hlasovací lístok
(1)

Na hlasovacom lístku musí byť uvedený deň konania ľudového hlasovania a otázka „Ste za odvolanie prezidenta Slovenskej republiky z jeho funkcie?“ Pri otázke je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“.

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečí potrebný počet hlasovacích lístkov.

(3)

Štátna komisia opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.

(5)

Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam. Obce zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania ľudového hlasovania okrskovým volebným komisiám.

(6)

Volič dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deň konania ľudového hlasovania.

§ 123 - Spôsob hlasovania
(1)

Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania ľudového hlasovania dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predložení občianskeho preukazu do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania ľudového hlasovania dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(4)

Voliča, ktorý sa v deň konania ľudového hlasovania dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa § 10 ods. 2, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(5)

Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania ľudového hlasovania dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania ľudového hlasovania do volebnej miestnosti, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine; vzor čestného vyhlásenia zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Zápis do zoznamu voličov okrsková volebná komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(6)

V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá volič do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“.

§ 124 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 125 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

§ 126 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)

čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet odovzdaných obálok,

e)

počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

f)

počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

g)

počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.

(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu. Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie. Dokumenty z ľudového hlasovania odovzdáva do úschovy obci.

§ 127 - Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky hlasovania na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.

§ 128 - Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet odovzdaných obálok,

e)

počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

f)

počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

g)

počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.

(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku hlasovania a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Okresná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Dokumenty z ľudového hlasovania odovzdáva do úschovy okresnému úradu.

§ 129 - Zápisnica štátnej komisie
(1)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku ľudového hlasovania uvádza

a)

počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,

b)

počet volebných okrskov,

c)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

d)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

e)

počet odovzdaných obálok,

f)

počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

g)

počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

h)

počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.

(2)

Štátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 130 - Vyhlásenie výsledku ľudového hlasovania

Vyhlásenie výsledkov ľudového hlasovania musí obsahovať

a)

deň konania ľudového hlasovania,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličoch,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí na otázku odpovedali „áno“,

e)

počet voličov, ktorí na otázku odpovedali „nie“,

f)

konštatovanie, že prezident bol odvolaný, alebo že prezident nebol odvolaný.

ŠIESTA ČASŤ

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

§ 131 - Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Právo byť volený

§ 132

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

§ 133

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

§ 134 - Volebné obvody
(1)

Pre voľby poslancov zastupiteľstiev sa v každom samosprávnom kraji utvoria jednomandátové volebné obvody alebo viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja.

(2)

Volebné obvody, počet poslancov zastupiteľstva v nich a sídla obvodných volebných komisií určí a zverejní zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli samosprávneho kraja a na jeho webovom sídle.

(3)

Samosprávny kraj zašle bezodkladne zapisovateľovi štátnej komisie a obciam, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, zoznam volebných obvodov, počet poslancov zastupiteľstva, ktorí sa v nich má voliť, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov a zoznam sídiel obvodných volebných komisií. Súčasne tieto informácie zverejní na svojom webovom sídle.

(4)

Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

§ 135 - Volebná komisia samosprávneho kraja
(1)

Do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak volebná komisia samosprávneho kraja nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje predseda samosprávneho kraja.

(5)

Prvé zasadanie volebnej komisie samosprávneho kraja sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva predseda samosprávneho kraja.

(6)

Zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja.

(7)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do zastupiteľstva, má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície vo volebnej komisii samosprávneho kraja, ak k späťvzatiu kandidátnej listiny došlo aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja.

(8)

Členstvo vo volebnej komisii samosprávneho kraja zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý povolá náhradníka. Členstvo vo volebnej komisii samosprávneho kraja zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(9)

Volebná komisia samosprávneho kraja je zriadená na celé volebné obdobie.

(10)

Volebná komisia samosprávneho kraja

a)

preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,

b)

dohliada na pripravenosť obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

c)

prerokúva informácie úradu samosprávneho kraja o organizačnej a technickej príprave volieb,

d)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

e)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,

f)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,

g)

uverejňuje výsledky volieb v samosprávnom kraji,

h)

vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,

i)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.

§ 136 - Obvodná volebná komisia
(1)

Do obvodnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda samosprávneho kraja.

(5)

Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva predseda samosprávneho kraja.

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do zastupiteľstva, má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v obvodnej volebnej komisii.

(7)

Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi obvodnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(8)

Obvodná volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

(9)

Obvodná volebná komisia

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie úradu samosprávneho kraja o organizačnej a technickej príprave volieb,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode,

f)

uverejňuje výsledky volieb vo volebnom obvode,

g)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.

(10)

Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s volebným obvodom.

§ 137 - Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja.

§ 138 - Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce.

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii.

(7)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(8)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje správny priebeh hlasovania,

b)

dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,

c)

sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

d)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

(9)

Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

§ 139 - Kandidátna listina pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1.

(3)

Ak sa volia poslanci zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v každom volebnom obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.

(4)

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a)

názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu a číslo volebného obvodu,

b)

zoznam kandidátov, ktorý obsahuje

1.

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

2.

pohlavie kandidáta,

3.

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

4.

adresu trvalého pobytu kandidáta,

5.

poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,

c)

meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

(5)

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a)

vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,

b)

oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja.

(6)

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva.

(7)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje

a)

číslo volebného obvodu,

b)

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

c)

pohlavie kandidáta,

d)

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

e)

adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.

(8)

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.

(9)

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje (ďalej len „osobitná listina“), v počte 400 podpisov. V osobitnej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku osobitnej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou osobitnou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

(10)

Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.

(11)

Kandidát pre voľby do toho istého zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.

(12)

Kandidát na poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj na predsedu samosprávneho kraja.

(13)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 4 a 7 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 5, 8 a 9. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.

(14)

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

(15)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja predkladá kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu kandidátov na jej prvom zasadaní.

(16)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zašle bezodkladne, prostredníctvom úradu samosprávneho kraja, po uplynutí lehoty podľa odseku 1 každej obci, ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho kraja, zoznam politických strán a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva v jednotlivých volebných obvodoch.

§ 140 - Registrácia kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja predložené kandidátne listiny preskúma. Overenie skutočností podľa § 132 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja.

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta,

a)

ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 132,

b)

ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,

c)

ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,

d)

ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 139 ods. 5 písm. a) alebo písomnosti podľa § 139 ods. 8,

e)

ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 139 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,

f)

ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov,

g)

ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu podľa § 139 ods. 9 alebo osobitná listina ktorého je neúplná.

(3)

Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

(4)

O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak si politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.

(5)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd.

(6)

Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.

§ 141 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
(1)

V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny, obec trvalého pobytu kandidáta a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, číslo volebného obvodu a počet poslancov zastupiteľstva, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.

(2)

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.

§ 142 - Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb v listinnej forme prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

(2)

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Kandidát môže doručiť vzdanie sa kandidatúry aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý zabezpečuje ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja bezodkladne zašle elektronicky informáciu o skutočnostiach podľa prvej vety príslušnému odbornému sumarizačnému útvaru. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

§ 143 - Hlasovacie lístky pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Pre voľby do zastupiteľstva sa pre každý volebný obvod vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje volebná komisia samosprávneho kraja a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.

(2)

Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom ministerstva vnútra.

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny, obce trvalého pobytu a názvu politickej strany alebo názvov politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že je nezávislým kandidátom. Kandidáti musia byť na hlasovacom lístku uvádzaní v abecednom poradí podľa priezviska. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené číslo volebného obvodu a počet poslancov zastupiteľstva, ktorý má byť vo volebnom obvode zvolený.

(4)

Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických strán.

(5)

Ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných úradov doručuje hlasovacie lístky obciam, ktoré zabezpečujú, aby boli najneskôr v deň konania volieb doručené okrskovým volebným komisiám.

(6)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 144 - Kandidátna listina pre voľby predsedu samosprávneho kraja
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu samostatne, nemôže pre voľby predsedu samosprávneho kraja podať kandidátnu listinu v rámci koalície.

(3)

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a)

názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

b)

údaje o kandidátovi v rozsahu

1.

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

2.

pohlavie kandidáta,

3.

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

4.

adresa trvalého pobytu kandidáta,

c)

meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

(4)

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a)

vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,

b)

oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja.

(5)

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

(6)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje

a)

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

b)

pohlavie kandidáta,

c)

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

d)

adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.

(7)

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.

(8)

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru, v počte 1 000 podpisov. V osobitnej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku osobitnej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou osobitnou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

(9)

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje.

(10)

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja môže kandidovať aj na poslanca zastupiteľstva.

(11)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 3 a 6 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 4, 7 a 8. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.

(12)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja predkladá kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.

§ 145 - Registrácia kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja predložené kandidátne listiny preskúma. Overenie skutočností podľa § 133 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja.

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta,

a)

ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,

b)

ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 133,

c)

ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,

d)

ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 144 ods. 4 písm. a) alebo písomnosti podľa § 144 ods. 7,

e)

ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 144 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,

f)

ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu podľa § 144 ods. 8 alebo osobitná listina ktorého je neúplná.

(3)

Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

(4)

O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak si politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.

(5)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd.

(6)

Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.

§ 146 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
(1)

V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny, obec trvalého pobytu kandidáta a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.

(2)

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.

§ 147 - Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Ustanovenie § 142 platí rovnako aj pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

§ 148 - Hlasovacie lístky pre voľby predsedu samosprávneho kraja
(1)

Pre voľby predsedu samosprávneho kraja sa vyhotoví jeden hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti sa uvádzajú na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje volebná komisia samosprávneho kraja a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.

(2)

Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom ministerstva vnútra.

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, zamestnania podľa kandidátnej listiny, obce trvalého pobytu a názvu politickej strany alebo názvov politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že je nezávislým kandidátom. Kandidáti musia byť na hlasovacom lístku uvádzaní v abecednom poradí podľa priezviska.

(4)

Ustanovenia § 143 ods. 4 až 6 platia rovnako aj pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

§ 149 - Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

(2)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v posledných 21 dňoch ich volebného obdobia.

(3)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávnych krajov aj vtedy, ak

a)

sa v niektorom samosprávnom kraji z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,

b)

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb,

c)

kandidáti na predsedu samosprávneho kraja získali vo voľbách rovnaký počet hlasov,

d)

zanikol mandát poslanca zastupiteľstva a na toto miesto nie je náhradník alebo ak zanikol mandát predsedu samosprávneho kraja.

(4)

Ak nastala skutočnosť podľa odseku 3 písm. a), predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do 30 dní od uverejnenia výsledkov volieb štátnou komisiou.

(5)

Žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 3 písm. d) predkladá samosprávny kraj ministerstvu vnútra.

(6)

Lehoty na vykonanie volieb podľa odseku 3 sú prílohou k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb.

(7)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 3 sa nevykonávajú v posledných šiestich mesiacoch ich volebného obdobia.

§ 150 - Spôsob hlasovania
(1)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa § 10 ods. 2, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(4)

Volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený počet poslancov zastupiteľstva. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje.

§ 151 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky osobitne pre voľby do zastupiteľstva a osobitne pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom zisťuje počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a osobitne pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 152 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)

Ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva, alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja, alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja, je hlasovací lístok neplatný.

(2)

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

§ 153 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)

čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja.

(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky obvodnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní samosprávnemu kraju. Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn obvodnej volebnej komisie.

§ 154 - Zisťovanie výsledkov volieb v obvodnej volebnej komisii

Obvodná volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas obvodná volebná komisia.

§ 155 - Zápisnica obvodnej volebnej komisie
(1)

Obvodná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia obvodnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov obvodnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb vo volebnom obvode nemá vplyv na jej platnosť.

(2)

Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode uvádza

a)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva,

f)

mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

g)

mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

h)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja.

(3)

Obvodná volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky volebnej komisii samosprávneho kraja zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a bezodkladne zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice samosprávnemu kraju. Obvodná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn volebnej komisie samosprávneho kraja. Obvodná volebná komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.

(4)

Zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje samosprávny kraj na svojom webovom sídle. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.

§ 156 - Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku volieb podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie samosprávneho kraja. Ak niektorý z členov volebnej komisie samosprávneho kraja zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb nemá vplyv na jej platnosť.

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)

počet volebných obvodov a počet obvodných volebných komisií,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva,

f)

mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva podľa volebných obvodov, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

g)

mená a priezviská náhradníkov podľa volebných obvodov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

h)

počet platných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta na predsedu samosprávneho kraja,

i)

meno a priezvisko zvoleného predsedu samosprávneho kraja, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom.

(3)

Volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne zašle elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Volebná komisia samosprávneho kraja ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdá do úschovy samosprávnemu kraju.

(4)

Zápisnicu volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku volieb bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje samosprávny kraj na svojom webovom sídle. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.

§ 157 - Výsledky volieb
(1)

Za poslancov zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.

(2)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti tej istej politickej strany alebo koalície rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca zastupiteľstva kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany alebo koalície.

(3)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, obvodná volebná komisia určuje z nich poslanca zastupiteľstva žrebom.

(4)

Za predsedu samosprávneho kraja je zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov.

§ 158 - Uverejnenie výsledkov volieb
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja uverejní spôsobom v mieste obvyklým výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu samosprávneho kraja. Súčasne výsledky volieb uverejní na webovom sídle samosprávneho kraja.

(2)

Samosprávny kraj zasiela obciam, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu samosprávneho kraja. Výsledky volieb uverejní obec spôsobom v mieste obvyklým.

§ 159 - Osvedčenie o zvolení

Volebná komisia samosprávneho kraja vydá kandidátom zvoleným za poslancov zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za predsedu samosprávneho kraja osvedčenie o zvolení.

§ 160 - Náhradníci
(1)

Ak zanikol mandát poslanca zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 157 ods. 2 a 3.

(2)

Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda samosprávneho kraja do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli samosprávneho kraja a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje predseda samosprávneho kraja.

§ 161 - Zápisnica štátnej komisie

Štátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)

počet volebných komisií samosprávnych krajov, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet poslancov zastupiteľstiev zvolených podľa politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov,

f)

počet samosprávnych krajov, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo,

g)

počet predsedov samosprávnych krajov zvolených podľa politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov.

SIEDMA ČASŤ

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

§ 163 - Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.

Právo byť volený

§ 164

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

§ 165

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

§ 166 - Volebné obvody
(1)

Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec obecného zastupiteľstva.

(2)

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný obvod.

(3)

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené.

(4)

Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.

§ 167 - Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva prednosta okresného úradu.

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okresnej volebnej komisii.

(7)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(8)

Okresná volebná komisia

a)

dohliada na pripravenosť miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,

f)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.

(9)

Okresná volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

(10)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.

§ 168 - Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 169 - Miestna volebná komisia a mestská volebná komisia
(1)

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak miestna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje starosta obce.

(5)

Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.

(6)

Zapisovateľa miestnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

(7)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do obecného zatupiteľstva, má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v miestnej volebnej komisii.

(8)

Členstvo v miestnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v miestnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(9)

Miestna volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

(10)

Miestna volebná komisia

a)

preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,

b)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

c)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v obci,

d)

uverejňuje výsledky volieb v obci,

e)

vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,

f)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

§ 170 - Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby do mestského zastupiteľstva. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce.

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva starosta obce.

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii.

(7)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

(8)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje správny priebeh hlasovania,

b)

dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,

c)

sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

d)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

(9)

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia; zapisovateľ miestnej volebnej komisie plní aj úlohy zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.

(10)

Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

§ 171 - Kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát a splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1.

(3)

Ak sa volia poslanci obecného zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v každom volebnom obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.

(4)

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a)

názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, číslo volebného obvodu,

b)

zoznam kandidátov, ktorý obsahuje

1.

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

2.

pohlavie kandidáta,

3.

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

4.

adresu trvalého pobytu kandidáta,

5.

poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,

c)

meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

(5)

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a)

vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,

b)

oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.

(6)

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

(7)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje

a)

číslo volebného obvodu,

b)

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

c)

pohlavie kandidáta,

d)

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

e)

adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.

(8)

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.

(9)

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Potrebný počet podpisov je uvedený v prílohe č. 1. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

(10)

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.

(11)

Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.

(12)

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

(13)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 4 a 7 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 5, 8 a 9. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.

(14)

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

(15)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.

§ 172 - Registrácia kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,

a)

ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,

b)

ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 164,

c)

ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,

d)

ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo písomnosti podľa § 171 ods. 8,

e)

ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,

f)

ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov,

g)

ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 171 ods. 9 alebo podpisová listina ktorého je neúplná.

(2)

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

(3)

O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát neprevezmú rozhodnutie v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.

(4)

Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd.

(5)

Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.

§ 173 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, číslo volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.

(2)

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.

§ 174 - Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb v listinnej forme prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

(2)

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Kandidát môže doručiť vzdanie sa kandidatúry aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečuje ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Predseda miestnej volebnej komisie bezodkladne zašle elektronicky informáciu o skutočnostiach podľa prvej vety príslušnému odbornému sumarizačnému útvaru. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

§ 175 - Hlasovacie lístky pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

Pre voľby do obecného zastupiteľstva sa pre každý volebný obvod vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje miestna volebná komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom úradnej pečiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.

(2)

Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje miestna volebná komisia prostredníctvom okresného úradu.

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny a názvu politickej strany alebo názvov politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že je nezávislým kandidátom. Kandidáti musia byť na hlasovacom lístku uvádzaní v abecednom poradí podľa priezviska. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené číslo volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý má byť vo volebnom obvode zvolený.

(4)

Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických strán.

(5)

Okresný úrad doručí hlasovacie lístky obciam, ktoré zabezpečujú, aby boli najneskôr v deň konania volieb doručené okrskovým volebným komisiám.

(6)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 176 - Kandidátna listina pre voľby starostu obce
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát a splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu samostatne, nemôže pre voľby starostu obce podať kandidátnu listinu v rámci koalície.

(3)

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a)

názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

b)

údaje o kandidátovi v rozsahu

1.

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

2.

pohlavie kandidáta,

3.

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

4.

adresa trvalého pobytu kandidáta,

c)

meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

(4)

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a)

vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,

b)

oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.

(5)

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

(6)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje

a)

meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,

b)

pohlavie kandidáta,

c)

zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

d)

adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.

(7)

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.

(8)

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Potrebný počet podpisov je uvedený v prílohe č. 1. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

(9)

Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

(10)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 3 a 6 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 4, 7 a 8. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.

(11)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.

§ 177 - Registrácia kandidátov pre voľby starostu obce
(1)

Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,

a)

ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,

b)

ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 165,

c)

ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,

d)

ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 176 ods. 4 písm. a) alebo písomnosti podľa § 176 ods. 7,

e)

ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 176 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,

f)

ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 176 ods. 8 alebo podpisová listina ktorého je neúplná.

(2)

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

(3)

O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.

(4)

Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd. Návrh možno podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia miestnej volebnej komisie.

(5)

Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.

§ 178 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
(1)

V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.

(2)

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.

§ 179 - Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby starostu obce

Ustanovenie § 174 platí aj pre voľby starostu obce.

§ 180 - Hlasovacie lístky pre voľby starostu obce
(1)

Pre voľby starostu obce sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje miestna volebná komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom úradnej pečiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.

(2)

Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje miestna volebná komisia prostredníctvom okresného úradu.

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny a názvu politickej strany alebo názvov politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že je nezávislým kandidátom. Kandidáti musia byť na hlasovacom lístku uvádzaní v abecednom poradí podľa priezviska.

(4)

Ustanovenia § 175 ods. 4 až 6 platia aj pre voľby starostu obce.

§ 181 - Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

(2)

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 21 dňoch ich volebného obdobia.

(3)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí aj vtedy, ak

a)

sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,

b)

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb,

c)

kandidáti na starostu obce získali rovnaký počet hlasov,

d)

zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva a na toto miesto nie je náhradník alebo ak zanikol mandát starostu obce.

(4)

Ak nastala skutočnosť podľa odseku 3 písm. a), predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do 30 dní od uverejnenia výsledkov volieb štátnou komisiou.

(5)

Žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 3 písm. d) predkladá obec ministerstvu vnútra.

(6)

Lehoty na vykonanie volieb podľa odseku 3 sú prílohou k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb.

(7)

Voľby do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 3 sa nevykonávajú v posledných šiestich mesiacoch ich volebného obdobia.

§ 182 - Spôsob hlasovania
(1)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa § 10 ods. 2, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

(4)

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce. Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený počet poslancov obecného zastupiteľstva. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje.

§ 183 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky osobitne pre voľby do obecného zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce. Potom zisťuje počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 184 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)

Ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva, alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby starostu obce, alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta pre voľby starostu obce, je hlasovací lístok neplatný.

(2)

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

§ 185 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)

čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce.

(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky miestnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice obci.

(3)

Okrsková volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a okrsková volebná komisia v meste Košice bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky mestskej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy mesta a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom mestskej časti do troch dní mestu.

(4)

Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn miestnej volebnej komisie.

§ 186 - Zisťovanie výsledkov volieb v miestnej volebnej komisii

Miestna volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas miestna volebná komisia.

§ 187 - Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode
(1)

Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Vytlačenú zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode podpisujú predseda a ostatní členovia miestnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov miestnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb vo volebnom obvode nemá vplyv na jej platnosť.

(2)

Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode uvádza

a)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,

f)

mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

g)

mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

h)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce.

(3)

V obci, v ktorej sa utvoril iba jeden volebný obvod, sa zápisnica podľa odseku 1 nevyhotoví.

(4)

Zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje obec na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, ak nemá webové sídlo zriadené. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.

§ 188 - Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci
(1)

Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v obci v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice o výsledku volieb v obci podpisujú predseda a ostatní členovia miestnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov miestnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb v obci nemá vplyv na jej platnosť.

(2)

Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb v obci uvádza

a)

počet volebných obvodov,

b)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

c)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

d)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

e)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

f)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,

g)

mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

h)

mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,

i)

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce,

j)

meno a priezvisko zvoleného starostu obce, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom.

(3)

Miestna volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o výsledku volieb v obci a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu. Miestna volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy obci.

(4)

Mestská volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a mestská volebná komisia v meste Košice bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Mestská volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Mestská volebná komisia v meste Košice ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy mestu.

(5)

Zápisnicu o výsledku volieb v obci bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje obec na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, ak nemá webové sídlo zriadené. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou. Zápisnica o výsledku volieb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zápisnica o výsledku volieb v meste Košice sa zverejňuje na webovom sídle mesta po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.

§ 189 - Výsledky volieb
(1)

Za poslancov obecného zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.

(2)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti tej istej politickej strany alebo koalície rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany alebo koalície.

(3)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca obecného zastupiteľstva žrebom.

(4)

Za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby.

§ 190 - Uverejnenie výsledkov volieb

Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce.

§ 191 - Osvedčenie o zvolení

Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce osvedčenie o zvolení.

§ 192 - Náhradníci
(1)

Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

(2)

Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.

§ 193 - Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zhromažďuje zápisnice miestnych volebných komisií o výsledku volieb v obci a prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru overuje ich úplnosť. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od miestnej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opraví po dohode s miestnou volebnou komisiou sama, inak požiada miestnu volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.

§ 194 - Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)

počet miestnych volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb v obci,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet poslancov zvolených do obecných zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov,

f)

počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné zastupiteľstvo,

g)

počet starostov obcí zvolených podľa jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov.

(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Okresná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy okresnému úradu.

§ 195 - Zápisnica štátnej komisie

Štátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)

počet okresných volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet poslancov zvolených do obecných zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov,

f)

počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné zastupiteľstvo,

g)

počet starostov obcí zvolených podľa jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov.

Konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase

§ 195a
(1)

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od siedmej do dvadsiatej hodiny. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na voľby vyhlásené podľa § 149 ods. 3 a voľby vyhlásené podľa § 181 ods. 3.

(2)

Po vykonaní volieb podľa odseku 1 prvej vety sa ako prvé zisťujú výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.

(3)

Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov sa vzťahujú šiesta a siedma časť zákona, ak v odseku 4 a v § 195b, 195c a 195d nie je ustanovené inak.

(4)

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 1 prvej vety

a)

volebné okrsky a volebné miestnosti utvorené pre voľby do orgánov samosprávy obcí platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,

b)

obec odovzdá okrskovej volebnej komisii zoznam voličov vyhotovený podľa § 11 osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,

c)

informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený obec zverejní osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; rovnakým spôsobom obec postupuje aj pri doručovaní oznámenia podľa § 21 ods. 3,

d)

volebná schránka, prenosná volebná schránka, hlasovacie lístky, obálky a tlačivá zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí musia byť farebne odlíšené od volebnej schránky, prenosnej volenej schránky, hlasovacích lístkov, obálok a tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,

e)

obec a v deň konania volieb okrsková volebná komisia na základe žiadostí voličov o hlasovanie mimo volebnej miestnosti vyhotoví osobitne zoznam tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne zoznam tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

§ 195b
(1)

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa § 195a ods. 1 prvej vety okrsková volebná komisia utvorená pre voľby do orgánov samosprávy obcí plní aj úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Okrsková volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice musí mať najmenej sedem členov.

(2)

Ak politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, nemá v okrskovej volebnej komisii zastúpenie, môže delegovať do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.

(3)

Okrsková volebná komisia utvorená podľa odseku 1 plní úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí podľa § 181 ods. 3.

(4)

Okrsková volebná komisia utvorená podľa odsekov 1 a 2 plní úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa § 149 ods. 3.

(5)

Člen okrskovej volebnej komisie a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie utvorenej podľa odsekov 1 a 2 majú za deň konania volieb nárok na odmenu vo výške dvojnásobku odmeny podľa § 36 ods. 4.

§ 195c
(1)

Po skončení hlasovania začne okrsková volebná komisia zisťovať výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.

(2)

Okrsková volebná komisia zapečatí pred začatím zisťovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku, do ktorej vkladali voliči hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí; spolu so zapečateným zoznamom voličov a zapečatenými nepoužitými hlasovacími lístkami a obálkami určenými pre voľby do orgánov samosprávy obcí ich odloží vo volebnej miestnosti tak, aby sa zabránilo manipulácii s nimi.

§ 195d
(1)

Okrsková volebná komisia začne zisťovať výsledky volieb do samosprávy obcí po pokyne obvodnej volebnej komisie na ukončenie jej činnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a po overení neporušenosti pečatí podľa § 195c ods. 2. Výsledky overenia neporušenosti pečatí uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

(2)

Štátna komisia zverejní celkové výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov spolu s celkovými výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.

ÔSMA ČASŤ

REFERENDUM

§ 196 - Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 199 - Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, jedného člena a jedného náhradníka. Ak bolo referendum vyhlásené na základe petície občanov, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj petičný výbor za referendum. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor za referendum prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda.

(2)

Na účely zisťovania výsledkov voľby poštou v referende sa utvára okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor za referendum jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor za referendum predsedovi štátnej komisie v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu,

3.

určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

(4)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(5)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva prednosta okresného úradu. Ak okresná volebná komisia pre voľbu poštou nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 2 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie.

(6)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu. Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie.

(7)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom za referendum, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania referenda; to sa netýka náhradníka.

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa primerane vzťahuje aj na zánik členstva v okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou.

(9)

Okresná volebná komisia

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave referenda,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,

f)

odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy okresnému úradu.

(10)

Okresná volebná komisia pre voľbu poštou

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,

b)

prerokúva informácie ministerstva vnútra o organizačnej a technickej príprave hlasovania poštou v referende,

c)

prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,

d)

dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania poštou,

e)

vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou,

f)

odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy ministerstvu vnútra.

(11)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu.

§ 200 - Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu. Zapisovateľa okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou vymenúva a odvoláva predseda štátnej komisie.

§ 201 - Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, jedného člena a jedného náhradníka. Ak bolo referendum vyhlásené na základe petície občanov, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj petičný výbor za referendum. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda.

(2)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok musí mať najmenej deväť členov. Do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor za referendum jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor za referendum predsedovi štátnej komisie najneskôr 40 dní predo dňom konania referenda; na tento účel ministerstvo vnútra najneskôr 51 dní predo dňom konania referenda zverejní na svojom webovom sídle počet osobitných okrskov.

(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

c)

meno, priezvisko a podpis osoby

1.

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu,

3.

určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

(4)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(5)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. Ak okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok nie je utvorená podľa odseku 2 alebo ak sa počet jej členov zníži pod deväť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie.

(6)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda; zasadanie zvoláva starosta obce. Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom konania referenda; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie.

(7)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom za referendum, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania referenda; to sa netýka náhradníka.

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa primerane vzťahuje aj na zánik členstva v okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok.

(9)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje správny priebeh hlasovania a odoberá hlasovacie preukazy,

b)

dopisuje voličov v deň konania referenda do zoznamu voličov,

c)

sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

d)

odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy obci.

(10)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok

a)

preberá návratné obálky od ministerstva vnútra,

b)

vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov podľa § 11a ods. 5,

c)

vkladá obálky na hlasovanie do volebnej schránky,

d)

sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou,

e)

odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.

Vyhlásenie referenda

§ 202
(1)

Referendum vyhlasuje prezident.

(2)

V rozhodnutí o vyhlásení referenda sa uvádza, na návrh koho sa referendum vyhlasuje, deň prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo deň prijatia petície, aký návrh alebo aké návrhy sa občanom predkladajú na rozhodnutie. Ak je predmet referenda obsiahlejší a návrhy predložené v referende potrebujú vysvetlenie, uvádza sa to v prílohe návrhu; príloha je súčasťou rozhodnutia.

(3)

Návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú byť navzájom podmienené.

(4)

Návrh na vyhlásenie referenda predkladá predseda Národnej rady Slovenskej republiky prezidentovi do piatich dní od prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o jeho vyhlásení.

(5)

Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície občanov, postupuje sa pri výkone petičného práva podľa osobitného predpisu. S petíciou, ktorá žiada vyhlásenie referenda, sa občania obracajú na prezidenta.

§ 203
(1)

Prezident preskúma, či návrh na vyhlásenie referenda svojím obsahom zodpovedá Ústave Slovenskej republiky a osobitnému predpisu a či má predpísané náležitosti.

(2)

Ak podmienky uvedené v odseku 1 neboli splnené, prezident vyhlásenie referenda odmietne. O svojom rozhodnutí informuje zástupcu petičného výboru za referendum.

§ 204 - Hlasovací lístok
(1)

Na hlasovacom lístku je uvedený návrh alebo návrhy vo forme otázky označenej poradovým číslom. Pri každom návrhu je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“.

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečuje potrebný počet hlasovacích lístkov.

(3)

Štátna komisia opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom svojej úradnej pečiatky; to platí aj pre originál hlasovacieho lístka pre voľbu poštou podľa § 208a ods. 1 prvej vety. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. Originál hlasovacieho lístka pre voľbu poštou je podkladom na zverejnenie hlasovacieho lístka pre voľbu poštou na webovom sídle ministerstva vnútra podľa § 208a ods. 1 druhej vety.

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov; to neplatí pre hlasovacie lístky podľa § 207 ods. 8 a § 208 ods. 5.

(5)

Ministerstvo vnútra doručí hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 20 dní predo dňom konania referenda. Obce zabezpečujú, aby hlasovacie lístky boli doručené najneskôr v deň konania referenda okrskovým volebným komisiám.

(6)

Volič, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti.

§ 205 - Spôsob voľby

Na spôsob voľby sa vzťahuje ustanovenie § 57.

§ 206 - Spôsob hlasovania
(1)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania referenda dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje okrsková volebná komisia po predložení občianskeho preukazu do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania referenda dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(4)

Voliča, ktorý sa v deň konania referenda dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa § 10 ods. 2, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.

(5)

Volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“.

(6)

Ak sa v referende rozhoduje o viacerých návrhoch, platí ustanovenie odseku 5 pre každý z týchto návrhov samostatne.

§ 207 - Žiadosť o voľbu poštou doručená elektronicky
(1)

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou elektronicky prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

(2)

Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť voliča sa overuje

a)

úspešnou autentifikáciou alebo

b)

uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

(3)

Ministerstvo vnútra overuje totožnosť voliča podľa odseku 2 písm. b) na účely získania údajov v rozsahu § 11a ods. 4 písm. a) až c) z informačného systému registra fyzických osôb, informačného systému evidencie občianskych preukazov a informačného systému centrálnej evidencie cestovných dokladov.

(4)

Volič v žiadosti o voľbu poštou uvedie aj adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie podľa odseku 7, a e-mailovú adresu. Volič odošle žiadosť o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania referenda.

(5)

Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Volič musí vykonať overenie e-mailovej adresy do jednej hodiny od odoslania výzvy.

(6)

Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapíše, ak odoslal v lehote podľa odseku 4 úplnú žiadosť o voľbu poštou a ak overil e-mailovú adresu v lehote podľa odseku 5. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou sa voličovi zasiela notifikácia na overenú e-mailovú adresu a do elektronickej schránky.

(7)

Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 40 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou elektronicky, na adresu miesta pobytu v cudzine

a)

obálku na hlasovanie,

b)

návratnú obálku,

c)

poučenie o spôsobe hlasovania.

(8)

Volič vytlačí hlasovací lístok pre voľbu poštou uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra, ktorý použije na hlasovanie.

§ 208 - Žiadosť o voľbu poštou doručená v listinnej podobe
(1)

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou v listinnej podobe. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená ministerstvu vnútra najneskôr 52 dní predo dňom konania referenda. Na žiadosť, ktorá neobsahuje údaje podľa odseku 2, prílohu podľa odseku 3 a na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2)

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo,

c)

adresu miesta pobytu v cudzine.

(3)

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením.

(4)

Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 40 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou v listinnej podobe, na adresu miesta pobytu v cudzine

a)

obálku na hlasovanie,

b)

hlasovací lístok pre voľbu poštou podľa § 208a ods. 1 prvej vety,

c)

návratnú obálku,

d)

poučenie o spôsobe hlasovania.

(5)

Ak volič nesprávne upravil hlasovací lístok pre voľbu poštou, ktorý mu bol zaslaný, môže na hlasovanie použiť vytlačený hlasovací lístok pre voľbu poštou uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra, ktorý vytlačí.

§ 208a - Spoločné ustanovenia o voľbe poštou
(1)

Hlasovací lístok pre voľbu poštou obsahuje údaje podľa § 204 ods. 1 a označenie, že ide o hlasovací lístok pre voľbu poštou. Hlasovací lístok pre voľbu poštou zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda.

(2)

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“.

(3)

Volič vkladá hlasovací lístok do obálky na hlasovanie a zalepenú obálku na hlasovanie vkladá do návratnej obálky, ktorá mu bola doručená ministerstvom vnútra a ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič. Návratná obálka je označená heslom „VOĽBA POŠTOU“ a je na nej uvedená adresa sídla ministerstva vnútra ako adresáta, adresa voliča ako odosielateľa a jedinečný identifikačný kód.

(4)

Volič, ktorého zásielka s materiálmi na hlasovanie sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená, môže požiadať o opätovné zaslanie materiálov na hlasovanie na adresu miesta pobytu v cudzine najneskôr desať dní predo dňom konania referenda alebo môže zápis do osobitného zoznamu voličov zrušiť.

(5)

Do výsledku hlasovania poštou sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania referenda. Ministerstvo vnútra bezodkladne oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území v rozsahu údajov podľa § 11c ods. 3, ktorých návratná obálka bola doručená ministerstvu vnútra v lehote podľa prvej vety; obec voliča zo zoznamu voličov podľa § 11 vyčiarkne s poznámkou, že volič hlasoval poštou. Návratné obálky odovzdá ministerstvo vnútra okrskovým volebným komisiám utvoreným pre osobitné okrsky v deň konania referenda.

(6)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v deň konania referenda zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov podľa § 11a ods. 5. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok obálky do volebnej schránky. Ak je v návratnej obálke viac obálok na hlasovanie, sú všetky tieto obálky neplatné.

(7)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok zisťuje výsledky hlasovania poštou v deň konania referenda od dvadsiatej hodiny. Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania poštou sa vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 2 až 4, § 209 a 210 primerane.

(8)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania poštou v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok túto zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody jej nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou.

(9)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza

a)

počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,

b)

počet odovzdaných obálok na hlasovanie,

c)

počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

d)

počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

e)

počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.

(10)

Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorých návratná obálka bola ministerstvu vnútra doručená najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania referenda.

(11)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne doručí jeden rovnopis vytlačenej a podpísanej zápisnice o výsledku hlasovania poštou ministerstvu vnútra.

(12)

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou.

(13)

Na overovanie zápisníc okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky okresnou volebnou komisiou pre voľbu poštou sa vzťahuje § 212 primerane.

(14)

Okresná volebná komisia pre voľbu poštou v zápisnici o výsledku voľby poštou uvádza

a)

počet osobitných okrskov a počet okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky, ktoré doručili výsledok hlasovania poštou,

b)

počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,

d)

počet odovzdaných obálok na hlasovanie,

e)

počet platných hlasovacích lístkov,

f)

počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.

(15)

Na vyhotovenie zápisnice okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa vzťahuje § 32 ods. 1 primerane. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku voľby poštou a bezodkladne zabezpečí doručenie jedného rovnopisu zápisnice štátnej komisii. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou ukončí svoju činnosti na pokyn štátnej komisie.

§ 209 - Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ pre každý z návrhov. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

§ 210 - Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

§ 211 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)

čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

f)

počet platných hlasovacích lístkov,

g)

počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.

(2)

Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorí prevzali obálku.

(3)

Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu. Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie.

§ 212 - Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky referenda na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas okresná volebná komisia.

§ 213 - Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)

počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

b)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

f)

počet platných hlasovacích lístkov,

g)

počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.

(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku hlasovania a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Okresná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Okresná volebná komisia odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy okresnému úradu.

§ 214 - Zápisnica štátnej komisie
(1)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku referenda uvádza

a)

počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,

b)

počet volebných okrskov,

c)

počet voličov zapísaných v zozname voličov,

d)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

e)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,

f)

počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,

g)

počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov,

h)

počet platných hlasovacích lístkov,

i)

počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.

(2)

Štátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 215 - Vyhlásenie výsledku referenda
(1)

Vyhlásenie výsledkov referenda Národnou radou Slovenskej republiky musí obsahovať

a)

deň konania referenda,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličoch,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „áno“,

e)

počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „nie“,

f)

konštatovanie, ktorý návrh bol v referende prijatý.

(2)

V prípade viacerých návrhov sa údaje podľa odseku 1 písm. d) a e) uvádzajú osobitne pre každý návrh.

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 216

Ministerstvo vnútra po dohode so štatistickým úradom a Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom jednotlivé druhy výdavkov spojených s voľbami, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, a spôsob ich úhrady.

§ 217
(1)

Ministerstvo vnútra

a)

zabezpečuje tlač metodických a informačných materiálov, príručiek a obálky,

b)

usmerňuje obce a okresné úrady pri

1.

utváraní volebných okrskov,

2.

zostavovaní zoznamov voličov,

3.

zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,

4.

úschove hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov.

(2)

Štatistický úrad po dohode s ministerstvom vnútra vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

§ 218
(1)

Ak dôjde k rozdeleniu obce alebo k zlúčeniu obcí, úlohy, ktoré tento zákon ukladá obci, obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi obce, plní pre novovzniknutú obec alebo pre novovzniknuté obce okresný úrad v spolupráci s rozdeľovanou obcou alebo zlučovanými obcami.

(2)

Úlohy, ktoré obec a samosprávny kraj plnia podľa tohto zákona, sú preneseným výkonom štátnej správy.

§ 219
(1)

Volebné komisie zriadené pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 plnia funkcie podľa doterajších predpisov do vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

(2)

Volebné komisie zriadené pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 plnia funkcie podľa doterajších predpisov do vyhlásenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

(3)

Ak vznikne potreba konať voľby do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, vykonajú sa tieto voľby podľa doterajších predpisov.

(4)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta, ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta a referendum vyhlásené do 30. júna 2015, ak sa majú vykonať po 1. júli 2015, sa vykonajú podľa doterajších predpisov.

(5)

Prvá štátna komisia podľa tohto zákona sa vytvorí do 31. augusta 2015 podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vykonaných v roku 2012. Predsedovia príslušných politických strán, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu oznámia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do 31. júla 2015 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie a adresu trvalého pobytu člena štátnej komisie; k oznámeniu priložia výpis z registra trestov člena štátnej komisie nie starší ako tri mesiace a doklad o dosiahnutom vzdelaní člena štátnej komisie.

§ 219a

Voľby podľa § 219 ods. 3 možno vyhlásiť do 31. októbra 2017.

§ 219b

Politická strana predkladá zoznam podľa § 50 ods. 4 písm. c) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a zoznam podľa § 80 ods. 4 písm. b) pre voľby do Európskeho parlamentu prvý krát pre voľby vyhlásené po 30. júni 2019.

§ 219c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021

Člen štátnej komisie delegovaný predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. júla 2021 sa od 1. augusta 2021 považuje za člena štátnej komisie delegovaného predsedom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

§ 220

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Slovenská volebná komisia“ alebo „ústredná volebná komisia“, rozumie sa tým „Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán“.

§ 220a - Opatrenie v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
(1)

Ak Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska bude na začiatku volebného obdobia 2019 – 2024 členským štátom Európskej únie, neujme sa funkcie na základe výsledku volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, až kým vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť, zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia neujme sa funkcie zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.

(2)

Štátna komisia oznámi meno a priezvisko zvoleného kandidáta podľa odseku 1 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky odovzdá Európskemu parlamentu okrem zápisnice o výsledku volieb podľa § 95 ods. 3 aj meno a priezvisko zvoleného kandidáta podľa odseku 1.

§ 220b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2024

Postup podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2024 sa prvýkrát uplatní vo voľbách vyhlásených po 1. júni 2024.

§ 221 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 222 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000 Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 112/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 180/2014 Z. z.,

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 153/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 192/2007 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z.,

3.

zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z.,

4.

zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z.,

5.

zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 464/2005 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2009 Z. z., zákona č. 58/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 495/2013 Z. z.,

6.

zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z., zákona č. 192/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2009 Z. z., zákona č. 58/2010 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z.,

7.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 372/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 609/2006 Z. z.,

8.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov,

9.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 443/2009 Z. z., ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady,

10.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 313/2004 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 562/2007 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z. a zákona č. 151/2014 Z. z. sa mení takto:

§ 250z až 250zd vrátane nadpisov znejú:

㤠250z
Konanie vo veciach zoznamu voličov
(1)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname voličov, môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, obrátiť na okresný súd príslušný podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu voličov.

(2)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a obec.

(3)
Súd rozhodne bez pojednávania uznesením do päť dní od podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje bezodkladne účastníkom konania.

(4)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 250za
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
(1)
Ak Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rozhodla
a)
o registrácii kandidátnej listiny s úpravami,33) môže sa dotknutá kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine,

b)
o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny, môže sa dotknutá kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny.

(2)
Návrh podľa odseku 1 možno podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

(3)
Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorá podala návrh podľa odseku 1, a Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

(4)
Súd rozhodne uznesením do päť dní od podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje bezodkladne účastníkom konania.

(5)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 250zb
Konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky
(1)
Ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky odmietol návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, môže sa dotknutý kandidát obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky.

(2)
Návrh podľa odseku 1 možno podať do troch dní odo dňa doručenia oznámenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky.

(3)
Účastníkmi konania sú kandidát na prezidenta Slovenskej republiky a predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

(4)
Súd rozhodne uznesením do päť dní od podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje bezodkladne účastníkom konania.

(5)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 250zc
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
(1)
Ak volebná komisia samosprávneho kraja rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta,34) môže sa dotknutá kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí a dotknutý nezávislý kandidát obrátiť na okresný súd v sídle volebnej komisie samosprávneho kraja s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta.

(2)
Návrh podľa odseku 1 možno podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia volebnej komisie samosprávneho kraja.

(3)
Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí a nezávislý kandidát podľa odseku 1 a volebná komisia samosprávneho kraja.

(4)
Súd rozhodne uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje bezodkladne účastníkom konania.

(5)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 250zd
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
(1)
Ak miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí,35) môže sa dotknutá kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, alebo dotknutý nezávislý kandidát obrátiť na príslušný okresný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta.

(2)
Návrh podľa odseku 1 možno podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia miestnej volebnej komisie.

(3)
Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie, alebo koalícia politických strán a politických hnutí, alebo nezávislý kandidát podľa odseku 1 a miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia.

(4)
Súd rozhodne uznesením do troch dní odo dňa podania návrhu. Rozhodnutie sa doručuje bezodkladne účastníkom konania.

(5)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.“.

„33)
§ 52 ods. 4 a § 82 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

34)
§ 140 ods. 5 a § 145 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z.

35)
§ 172 ods. 4 a § 177 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z. a zákona č. 463/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
odmeny podľa odseku 1 písm. j).“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z.

  MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE

  Počet obyvateľov obce Počet podpisov
  voličov na podpisovej listine
  ---------------------------------- ------------------------------------------------------
  do 50 10
  51 – 100 20
  101 – 500 40
  501 – 2 000 100
  2 001 – 20 000 200
  20 001 – 100 000 500
  nad 100 000 1 000

  Príloha č. 2 k zákonu č. 180/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 329, 30. 12. 1993) v znení smernice Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 26, 26. 1. 2013).

  2.

  Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 368, 31. 12. 1994) v znení smernice Rady 96/30/ES z 13. mája 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L122, 27. 5. 1996 ), v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), v znení smernice Rady 2006/106/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/412/EÚ z 19. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 192, 20. 7. 2012), v znení smernice Rady 2013/19/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky

 • 1)

  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore