Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 04.06.2023

Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 04.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Dane z príjmu, Občianske súdne konanie, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD42DS9EUPPČL0

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 04.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 180/2014 s účinnosťou od 04.06.2023 na základe 170/2023


§ 30
Zápisnica okrskovej volebnej komisie

(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu príslušnej volebnej komisii. Spôsob doručenia vytlačeného a podpísaného rovnopisu zápisnice ustanovujú osobitné časti.
(2)
Ak dôjde k výpadku internetového pripojenia v deň konania volieb, okrsková volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v listinnej forme v dvoch rovnopisoch. Po podpísaní zápisnice predsedom a ostatnými členmi okrskovej volebnej komisie bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice príslušnej volebnej komisii.
(3)
Náležitosti zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sú ustanovené v osobitných častiach zákona.
(4)
Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nemá vplyv na jej platnosť.
(5)
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa zverejňuje na webovom sídle obce, ak ho má zriadené a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie.
zobraziť paragraf
§ 32
Zápisnica okresnej volebnej komisie

(1)
Okresná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. Okresná volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu štátnej komisii.
(2)
Náležitosti zápisnice o výsledku hlasovania sú ustanovené v osobitných častiach zákona.
(3)
Zápisnica okresnej volebnej komisie sa zverejňuje na webovom sídle štatistického úradu a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore