Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske súdne konanie, Občianske a politické práva, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD42DS11EUPP39ČL0

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 180/2014 s účinnosťou od 01.06.2024 na základe 94/2024

Legislatívny proces k zákonu 94/2024Nový paragraf
§ 11d
Register kandidátov a kandidátnych listín

(1)
Ministerstvo vnútra vytvára, spravuje a prevádzkuje informačný systém Register kandidátov a kandidátnych listín vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „register“).
(2)
Register slúži na evidenciu kandidátov a evidenciu kandidátnych listín, ktoré boli doručené spôsobom a v lehote ustanovenej týmto zákonom, v jednotlivých druhoch volieb podľa osobitných častí tohto zákona.
(3)
Register slúži aj na overovanie údajov kandidátov uvedených na kandidátnych listinách vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.
(4)
Register je zdrojom platných údajov o zaregistrovaných kandidátoch a zaregistrovaných kandidátnych listinách v jednotlivých druhoch volieb podľa osobitných častí tohto zákona.
(5)
Do registra sa zapisujú údaje o kandidátoch
a)
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 50 ods. 3 písm. a) a b),
b)
vo voľbách do Európskeho parlamentu v rozsahu podľa § 80 ods. 3 písm. a) a b),
c)
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 103 ods. 4,
d)
vo voľbách do zastupiteľstva samosprávneho kraja v rozsahu podľa § 139 ods. 4 písm. a) a b) a ods. 7 okrem vlastnoručného podpisu kandidáta,
e)
vo voľbách predsedu samosprávneho kraja v rozsahu podľa § 144 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 6 okrem vlastnoručného podpisu kandidáta,
f)
vo voľbách do obecného zastupiteľstva v rozsahu podľa § 171 ods. 4 písm. a) a b) a ods. 7 okrem vlastnoručného podpisu kandidáta,
g)
vo voľbách starostu obce v rozsahu podľa § 176 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 6 okrem vlastnoručného podpisu kandidáta.
(6)
Údaje podľa odseku 5 zapisuje do registra zapisovateľ volebnej komisie príslušnej na registráciu kandidátov alebo registráciu kandidátnych listín podľa osobitných častí tohto zákona bezodkladne po doručení kandidátnej listiny. Vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky zapisuje údaje do registra zapisovateľ štátnej komisie bezodkladne po doručení oznámenia podľa § 103 ods. 4.
(7)
Na účel registrácie kandidátov a registrácie kandidátnych listín zapisovateľ volebnej komisie príslušnej na registráciu kandidátov alebo registráciu kandidátnych listín overuje údaje kandidátov uvedené na kandidátnych listinách z informačného systému registra fyzických osôb; to neplatí vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky.
(8)
Register sa vedie v elektronickej podobe a údaje z neho sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva vnútra najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb v rozsahu údajov uvádzaných na hlasovacom lístku v jednotlivých druhoch volieb podľa osobitných častí tohto zákona.
(9)
Údaje z registra v rozsahu podľa odseku 8 slúžia na účely
a)
vyhotovovania zoznamu kandidátov podľa zaregistrovaných kandidátnych listín politických strán a koalícií vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu,
b)
vyhotovovania zoznamu zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí,
c)
vyhotovovania originálu hlasovacieho lístka,
d)
informovania verejnosti o kandidátoch vo voľbách,
e)
spracovania výsledkov volieb prostredníctvom informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“).
(10)
Osobné údaje zaregistrovaného kandidáta, kandidáta uvedeného na zaregistrovanej kandidátnej listine a kandidáta na prezidenta v rozsahu rodné číslo, pohlavie a adresa trvalého pobytu sa nesprístupňujú. Rovnako sa nesprístupňujú osobné údaje nezaregistrovaného kandidáta, kandidáta uvedeného na nezaregistrovanej kandidátnej listine alebo kandidáta, ktorý bol z kandidátnej listiny vyčiarknutý. Osobné údaje podľa prvej vety a druhej vety sa uchovávajú päť rokov.
zobraziť paragraf
§ 12
Všeobecné ustanovenia

(1)
Voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
(2)
Pre voľby sa zriaďujú okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie; zriadenie ďalších volebných komisií ustanovuje zákon v osobitných častiach.
(3)
Volebnými orgánmi na účely tohto zákona sú aj
a)
ministerstvo vnútra,
b)
štatistický úrad,
c)
okresný úrad,
d)
samosprávny kraj,
e)
obec.
zobraziť paragraf
§ 30
Zápisnica okrskovej volebnej komisie

(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu príslušnej volebnej komisii. Spôsob doručenia vytlačeného a podpísaného rovnopisu zápisnice ustanovujú osobitné časti.
(2)
Ak dôjde k výpadku internetového pripojenia v deň konania volieb, okrsková volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v listinnej forme v dvoch rovnopisoch. Po podpísaní zápisnice predsedom a ostatnými členmi okrskovej volebnej komisie bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice príslušnej volebnej komisii.
(3)
Náležitosti zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sú ustanovené v osobitných častiach zákona.
(4)
Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nemá vplyv na jej platnosť.
(5)
Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje obec na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, ak nemá webové sídlo zriadené. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.
zobraziť paragraf
§ 32
Zápisnica okresnej volebnej komisie

(1)
Okresná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. Okresná volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu štátnej komisii.
(2)
Náležitosti zápisnice o výsledku hlasovania sú ustanovené v osobitných častiach zákona.
(3)
Zápisnicu okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.
zobraziť paragraf
§ 50
Kandidátna listina

(1)
Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu. Politická strana doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v listinnej forme aj elektronickej forme najneskôr 90 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi štátnej komisie; splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2)
Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, nemôže podať kandidátnu listinu samostatne.
(3)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
2.
pohlavie kandidáta,
3.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
4.
adresu trvalého pobytu kandidáta,
5.
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(4)
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
b)
potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17 000 eur (ďalej len „kaucia“),
c)
zoznam
1.
členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-násobku členov výkonného orgánu strany s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, alebo
2.
členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
d)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát.
(5)
Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov.
(6)
Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalície sa môžu uviesť grafické znaky politických strán, ktoré tvoria koalíciu.
(7)
Ak ide o koalíciu, každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku 4 písm. c) prvého bodu alebo druhého bodu.
(8)
Zapisovateľ štátnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odseku 3 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odseku 4. Ak to tak nie je, zapisovateľ štátnej komisie vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v lehote, ktorú určí, kandidátnu listinu upravil alebo doplnil. Zapisovateľ štátnej komisie predkladá kandidátne listiny štátnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
(9)
Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.
(10)
Kaucia sa uhrádza na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra; číslo tohto účtu zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 51
Preskúmavanie kandidátnych listín

(1)
Štátna komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania volieb. Overenie skutočností podľa § 43 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva štátna komisia. Kandidátnu listinu, ku ktorej nie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, štátna komisia nepreskúmava.
(2)
Štátna komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,
a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 43,
c)
ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,
d)
ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 50 ods. 4 písm. a),
e)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 50 ods. 4 písm. a); ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách, alebo
f)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený počet kandidátov podľa § 50 ods. 5.
zobraziť paragraf
§ 80
Kandidátna listina

(1)
Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu. Politická strana doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v listinnej forme aj elektronickej forme najneskôr 90 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi štátnej komisie; splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2)
Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, nemôže podať kandidátnu listinu samostatne.
(3)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
2.
pohlavie kandidáta,
3.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
4.
adresu trvalého pobytu kandidáta,
5.
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(4)
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
a)
potvrdenie o uhradení kaucie 1 700 eur,
b)
zoznam
1.
členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-násobku členov výkonného orgánu strany s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, alebo
2.
členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
c)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát,
d)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, v ktorom
1.
občan Slovenskej republiky uvádza meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, že súhlasí so svojou kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine na území Slovenskej republiky ani v inom členskom štáte Európskej únie a že nemá prekážky vo výkone volebného práva,
2.
občan iného členského štátu uvádza meno alebo mená, priezvisko, dátum a miesto narodenia, svoju štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, poslednú adresu pobytu v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, volebný obvod v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, v ktorom bol naposledy zapísaný do zoznamu voličov, že súhlasí so svojou kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine na území Slovenskej republiky ani v inom členskom štáte Európskej únie, že nemá prekážky vo výkone volebného práva a že nebol pozbavený práva byť volený vo voľbách v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.
(5)
Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac toľko kandidátov, koľko poslancov Európskeho parlamentu má byť zvolených za Slovenskú republiku do Európskeho parlamentu.
(6)
Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalície sa môžu uviesť grafické znaky politických strán, ktoré tvoria koalíciu.
(7)
Ak ide o koalíciu, každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku 4 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu.
(8)
Zapisovateľ štátnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odseku 3 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odseku 4. Ak to tak nie je, zapisovateľ štátnej komisie vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v určenej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil. Zapisovateľ štátnej komisie predkladá kandidátne listiny štátnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
(9)
Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.
(10)
Ak politická strana alebo koalícia uviedla na svojej kandidátnej listine ako kandidáta občana iného členského štátu, štátna komisia bezodkladne túto skutočnosť oznámi ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra bezodkladne zasiela inému členskému štátu Európskej únie informáciu o kandidatúre jeho občana na území Slovenskej republiky so žiadosťou o overenie jeho vyhlásenia, že nebol pozbavený práva byť volený vo voľbách v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.
(11)
Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie občana Slovenskej republiky, ktorý kandiduje na území iného členského štátu Európskej únie, že nebol na území Slovenskej republiky pozbavený práva byť volený a výsledok overenia zasiela do piatich dní od doručenia žiadosti členskému štátu Európskej únie, na území ktorého kandiduje občan Slovenskej republiky.
(12)
Kaucia sa uhrádza na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra; číslo tohto účtu zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 81
Preskúmavanie kandidátnych listín

(1)
Štátna komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania volieb. Overenie skutočností podľa § 73 ods. 1 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva štátna komisia. Kandidátnu listinu, ku ktorej nie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, štátna komisia nepreskúmava.
(2)
Štátna komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,
a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 73,
c)
ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,
d)
ktorého vyhlásenie podľa § 80 ods. 4 písm. d) nie je pripojené ku kandidátnej listine,
e)
ktorého vyhlásenie podľa § 80 ods. 4 písm. d) druhého bodu je v rozpore s výsledkom overenia podľa § 80 ods. 10,
f)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 80 ods. 4 písm. d); ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
g)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine v inom členskom štáte Európskej únie, alebo
h)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený počet kandidátov podľa § 80 ods. 5.
zobraziť paragraf
§ 85
Hlasovacie lístky

(1)
Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
(2)
Ministerstvo vnútra zabezpečuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov.
(3)
Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, deň konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí byť zhodné s poradím na zaregistrovanej kandidátnej listine. Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje štátna komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.
(4)
Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.
(5)
Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvedie sa jej názov na hlasovacom lístku rovnakým spôsobom ako názvy ostatných politických strán.
(6)
Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb. Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania volieb okrskovým volebným komisiám.
(7)
Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
(8)
Ak dôjde k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k zrušeniu politickej strany alebo politickej strany, ktorá je súčasťou koalície, v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany alebo koalície sa nevytlačia, a ak sú vytlačené, okrskové volebné komisie zabezpečia, aby sa vo volebných miestnostiach nerozdávali; ak už boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada.
zobraziť paragraf
§ 100
Okresná volebná komisia

(1)
Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
(2)
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu,
3.
určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.
(3)
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4)
Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva prednosta okresného úradu.
(5)
Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva prednosta okresného úradu.
(6)
Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi okresnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.
(7)
Okresná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
(8)
Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
zobraziť paragraf
§ 101
Zapisovateľ okresnej volebnej komisie


Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.
zobraziť paragraf
§ 139
Kandidátna listina pre voľby do zastupiteľstva

(1)
Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2)
Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1.
(3)
Ak sa volia poslanci zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v každom volebnom obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.
(4)
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje
a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu a číslo volebného obvodu,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
2.
pohlavie kandidáta,
3.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
4.
adresu trvalého pobytu kandidáta,
5.
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(5)
Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja.
(6)
Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva.
(7)
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje
a)
číslo volebného obvodu,
b)
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
c)
pohlavie kandidáta,
d)
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
e)
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.
(8)
Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.
(9)
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje (ďalej len „osobitná listina“), v počte 400 podpisov. V osobitnej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku osobitnej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou osobitnou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.
(10)
Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.
(11)
Kandidát pre voľby do toho istého zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.
(12)
Kandidát na poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj na predsedu samosprávneho kraja.
(13)
Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 4 a 7 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 5, 8 a 9. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
(14)
Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.
(15)
Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja predkladá kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu kandidátov na jej prvom zasadaní.
(16)
Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zašle bezodkladne, prostredníctvom úradu samosprávneho kraja, po uplynutí lehoty podľa odseku 1 každej obci, ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho kraja, zoznam politických strán a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva v jednotlivých volebných obvodoch.
zobraziť paragraf
§ 140
Registrácia kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

(1)
Volebná komisia samosprávneho kraja predložené kandidátne listiny preskúma. Overenie skutočností podľa § 132 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja.
(2)
Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 132,
b)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
c)
ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,
d)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 139 ods. 5 písm. a) alebo písomnosti podľa § 139 ods. 8,
e)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 139 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
f)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov,
g)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu podľa § 139 ods. 9 alebo osobitná listina ktorého je neúplná.
(3)
Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
(4)
O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak si politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.
(5)
Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd.
(6)
Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.
zobraziť paragraf
§ 141
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

(1)
V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny, obec trvalého pobytu kandidáta a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, číslo volebného obvodu a počet poslancov zastupiteľstva, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.
(2)
Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.
zobraziť paragraf
§ 144
Kandidátna listina pre voľby predsedu samosprávneho kraja

(1)
Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2)
Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu samostatne, nemôže pre voľby predsedu samosprávneho kraja podať kandidátnu listinu v rámci koalície.
(3)
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje
a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)
údaje o kandidátovi v rozsahu
1.
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
2.
pohlavie kandidáta,
3.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
4.
adresa trvalého pobytu kandidáta,
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(4)
Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja.
(5)
Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.
(6)
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
b)
pohlavie kandidáta,
c)
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
d)
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.
(7)
Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.
(8)
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru, v počte 1 000 podpisov. V osobitnej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku osobitnej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou osobitnou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.
(9)
Kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje.
(10)
Kandidát na predsedu samosprávneho kraja môže kandidovať aj na poslanca zastupiteľstva.
(11)
Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 3 a 6 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 4, 7 a 8. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
(12)
Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja predkladá kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
zobraziť paragraf
§ 145
Registrácia kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

(1)
Volebná komisia samosprávneho kraja predložené kandidátne listiny preskúma. Overenie skutočností podľa § 133 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja.
(2)
Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 133,
c)
ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,
d)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 144 ods. 4 písm. a) alebo písomnosti podľa § 144 ods. 7,
e)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 144 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
f)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu podľa § 144 ods. 8 alebo osobitná listina ktorého je neúplná.
(3)
Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
(4)
O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak si politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.
(5)
Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd.
(6)
Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.
zobraziť paragraf
§ 146
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

(1)
V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny, obec trvalého pobytu kandidáta a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.
(2)
Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.
zobraziť paragraf
§ 155
Zápisnica obvodnej volebnej komisie

(1)
Obvodná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia obvodnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov obvodnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb vo volebnom obvode nemá vplyv na jej platnosť.
(2)
Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode uvádza
a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva,
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
g)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja.
(3)
Obvodná volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky volebnej komisii samosprávneho kraja zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a bezodkladne zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice samosprávnemu kraju. Obvodná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn volebnej komisie samosprávneho kraja. Obvodná volebná komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.
(4)
Zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje samosprávny kraj na svojom webovom sídle. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.
zobraziť paragraf
§ 156
Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja

(1)
Volebná komisia samosprávneho kraja vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku volieb podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie samosprávneho kraja. Ak niektorý z členov volebnej komisie samosprávneho kraja zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb nemá vplyv na jej platnosť.
(2)
Volebná komisia samosprávneho kraja v zápisnici o výsledku volieb uvádza
a)
počet volebných obvodov a počet obvodných volebných komisií,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva,
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva podľa volebných obvodov, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
g)
mená a priezviská náhradníkov podľa volebných obvodov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta na predsedu samosprávneho kraja,
i)
meno a priezvisko zvoleného predsedu samosprávneho kraja, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom.
(3)
Volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne zašle elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Volebná komisia samosprávneho kraja ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdá do úschovy samosprávnemu kraju.
(4)
Zápisnicu volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku volieb bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje samosprávny kraj na svojom webovom sídle. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.
zobraziť paragraf
§ 171
Kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva

(1)
Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát a splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2)
Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1.
(3)
Ak sa volia poslanci obecného zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v každom volebnom obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.
(4)
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje
a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, číslo volebného obvodu,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
2.
pohlavie kandidáta,
3.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
4.
adresu trvalého pobytu kandidáta,
5.
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(5)
Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.
(6)
Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
(7)
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje
a)
číslo volebného obvodu,
b)
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
c)
pohlavie kandidáta,
d)
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
e)
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.
(8)
Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.
(9)
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Potrebný počet podpisov je uvedený v prílohe č. 1. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.
(10)
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
(11)
Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.
(12)
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.
(13)
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 4 a 7 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 5, 8 a 9. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
(14)
Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.
(15)
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
zobraziť paragraf
§ 172
Registrácia kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

(1)
Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 164,
c)
ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,
d)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo písomnosti podľa § 171 ods. 8,
e)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
f)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov,
g)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 171 ods. 9 alebo podpisová listina ktorého je neúplná.
(2)
Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
(3)
O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát neprevezmú rozhodnutie v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.
(4)
Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd.
(5)
Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.
zobraziť paragraf
§ 176
Kandidátna listina pre voľby starostu obce

(1)
Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát a splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2)
Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu samostatne, nemôže pre voľby starostu obce podať kandidátnu listinu v rámci koalície.
(3)
Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje
a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)
údaje o kandidátovi v rozsahu
1.
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
2.
pohlavie kandidáta,
3.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
4.
adresa trvalého pobytu kandidáta,
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
(4)
Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.
(5)
Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.
(6)
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a rodné číslo kandidáta,
b)
pohlavie kandidáta,
c)
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
d)
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.
(7)
Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.
(8)
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Potrebný počet podpisov je uvedený v prílohe č. 1. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.
(9)
Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.
(10)
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odsekov 3 a 6 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odsekov 4, 7 a 8. Ak to tak nie je, zapisovateľ vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
(11)
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
zobraziť paragraf
§ 177
Registrácia kandidátov pre voľby starostu obce

(1)
Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 165,
c)
ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,
d)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 176 ods. 4 písm. a) alebo písomnosti podľa § 176 ods. 7,
e)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 176 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
f)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 176 ods. 8 alebo podpisová listina ktorého je neúplná.
(2)
Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
(3)
O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát rozhodnutie neprevezmú v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.
(4)
Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý nezávislý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd. Návrh možno podať do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia miestnej volebnej komisie.
(5)
Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie správneho súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.
zobraziť paragraf
§ 187
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode

(1)
Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Vytlačenú zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode podpisujú predseda a ostatní členovia miestnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov miestnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb vo volebnom obvode nemá vplyv na jej platnosť.
(2)
Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode uvádza
a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
g)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce.
(3)
V obci, v ktorej sa utvoril iba jeden volebný obvod, sa zápisnica podľa odseku 1 nevyhotoví.
(4)
Zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje obec na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, ak nemá webové sídlo zriadené. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.
zobraziť paragraf
§ 188
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci

(1)
Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v obci v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice o výsledku volieb v obci podpisujú predseda a ostatní členovia miestnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov miestnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku volieb v obci nemá vplyv na jej platnosť.
(2)
Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb v obci uvádza
a)
počet volebných obvodov,
b)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
c)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
d)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
e)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,
g)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, z toho počet zvolených žien a počet zvolených mužov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidátov navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
i)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce,
j)
meno a priezvisko zvoleného starostu obce, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom.
(3)
Miestna volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o výsledku volieb v obci a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu. Miestna volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy obci.
(4)
Mestská volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a mestská volebná komisia v meste Košice bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. Mestská volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Mestská volebná komisia v meste Košice ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Volebné dokumenty odovzdáva do úschovy mestu.
(5)
Zápisnicu o výsledku volieb v obci bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou zverejňuje obec na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, ak nemá webové sídlo zriadené. Zápisnica podľa prvej vety je verejne prístupná. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím 30 dní po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou. Zápisnica o výsledku volieb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zápisnica o výsledku volieb v meste Košice sa zverejňuje na webovom sídle mesta po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 220b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2024


Postup podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2024 sa prvýkrát uplatní vo voľbách vyhlásených po 1. júni 2024.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore