Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.05.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 01.05.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD9 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.05.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 181/2014 s účinnosťou od 01.05.2020 na základe 413/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby podľa osobitného predpisu.1) ...

§ 2
Volebná kampaň
(1)

Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,2) koalície ...

(2)

Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

(3)

Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, ...

§ 3
Financovanie volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do ...
(1)

Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách ...

(2)

Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na ...

(3)

Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.

(4)

Údaje na osobitnom účte podľa odseku 2 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím ...

(5)

Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ...

(6)

Výpisy z účtu podľa odseku 2 musí politická strana uchovávať päť rokov od ich vydania.

(7)

O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej ...

a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4)
d)
náklady na úhradu volebných plagátov,
e)
náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,5)
f)
cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany ...
g)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu,7) ...
h)
všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.
(8)

Na uchovávanie účtovných dokladov z evidencií podľa odsekov 6 a 7 sa vzťahuje osobitný predpis.8)

(9)

Politická strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie ...

§ 4
Záverečná správa
(1)

Politická strana je povinná vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do ...

(2)

Záverečná správa obsahuje

a)
prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy,4)
d)
prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov,
e)
prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad6) ...
f)
prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu,
g)
prehľad nákladov obchodnej spoločnosti5) súvisiacich s volebnou kampaňou,
h)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
i)
prehľad nákladov v rozsahu podľa písmena a) až h), ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom ...
(3)

Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu ministerstvu ...

(4)

Záverečnú správu politickej strany zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle do 30 dní od ...

(5)

Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 2 do záverečnej správy je deň vykonania prieskumu verejnej ...

(6)

Ak ministerstvo vnútra zistí, že záverečná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, alebo ak údaje nie ...

(7)

Záverečnú správu vyhotovuje politická strana na tlačive, ktoré zverejní ministerstvo vnútra na svojom ...

§ 5
Financovanie volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
(1)

Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na prezidenta“) môže na svoju volebnú ...

(2)

Za náklady kandidáta na prezidenta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, ...

(3)

Kandidát na prezidenta môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od

a)
fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
c)
politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.
(4)

Kandidát na prezidenta nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od

a)
štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo ...
c)
právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný ...
d)
občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného ...
e)
verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,
f)
osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá ...
g)
európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.
(5)

Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát na prezidenta viesť na osobitnom účte v ...

(6)

Údaje na osobitnom účte podľa odseku 5 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím ...

(7)

Na osobitný účet podľa odseku 5 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. ...

(8)

Výpisy z účtu podľa odseku 5 musí kandidát na prezidenta uchovávať päť rokov od ich vydania.

(9)

Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane ...

(10)

Kandidát na prezidenta vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 5 a 9 na volebnú ...

a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)
náklady na vysielanie politickej reklamy,
d)
náklady na úhradu volebných plagátov,
e)
cestovné výdavky,
f)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
g)
všetky ostatné náklady kandidáta na prezidenta na svoju propagáciu,
h)
prehľad nákladov, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 ...
(11)

Kandidát na prezidenta je povinný zverejniť na svojom webovom sídle informáciu v členení podľa odseku ...

(12)

Ministerstvo vnútra zverejní informáciu podľa odseku 11 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe ...

(13)

Doklady z evidencie podľa odsekov 9 a 10 musí kandidát na prezidenta uchovávať najmenej päť rokov od ...

(14)

Kandidát na prezidenta je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, ...

(15)

Správa o prostriedkoch, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na volebnú kampaň, sa vyhotovuje na tlačive, ...

§ 6
Financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy
(1)

Kandidát bez politickej príslušnosti môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava ...

a)
na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur,
b)
na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice ...
c)
na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov
1.
od 60 001 do 120 000 obyvateľov najviac 100 000 eur,
2.
od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur,
3.
od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur,
4.
od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur,
5.
od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur,
6.
od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur,
7.
do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur,
(2)

Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta bez politickej príslušnosti, ...

(3)

Kandidátovi bez politickej príslušnosti, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho ...

(4)

Za náklady kandidáta bez politickej príslušnosti na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných ...

(5)

Kandidát bez politickej príslušnosti môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba ...

(6)

Kandidát bez politickej príslušnosti nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň ...

(7)

Kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát bez politickej ...

(8)

Údaje na osobitnom účte podľa odseku 7 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím ...

(9)

Výpisy z účtu podľa odseku 7 musí kandidát bez politickej príslušnosti uchovávať tri roky od ich vydania. ...

(10)

Kandidát bez politickej príslušnosti vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane ...

(11)

Kandidát bez politickej príslušnosti vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 7 ...

a)
náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
c)
náklady na úhradu volebných plagátov,
d)
cestovné výdavky,
e)
prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
f)
všetky ostatné náklady kandidáta bez politickej príslušnosti na svoju propagáciu,
g)
prehľad nákladov, ktoré kandidát bez politickej príslušnosti podľa odseku 1 vynaložil na svoju propagáciu ...
(12)

Kandidát bez politickej príslušnosti je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady ...

(13)

Doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí kandidát bez politickej príslušnosti uchovávať najmenej ...

(14)

Kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát bez politickej ...

(15)

Ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 14 do 30 dní od jej doručenia ...

(16)

Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odseku 1 a 3 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej ...

§ 7
Financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy

Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto ...

§ 9
Kontrola volebnej kampane
(1)

Kontrolu volebnej kampane podľa tohto zákona (ďalej len „kontrola“) vykonávajú

a)
ministerstvo vnútra a
b)
okresný úrad.
(2)

Okresný úrad vykonáva kontrolu podľa poverenia ministerstva vnútra. Poverenie musí byť v listinnej podobe, ...

(3)

Na kontrolu sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.9)

(4)

Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené vyžadovať od kontrolovaného subjektu všetky informácie ...

(5)

Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené uložiť v blokovom konaní poriadkovú pokutu do 300 eur ...

(6)

O vykonaní kontroly sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje

a)
označenie kontrolného orgánu,
b)
označenie kontrolovaného subjektu,
c)
predmet kontroly,
d)
dátum a miesto vykonania kontroly,
e)
popis zisteného stavu, ak ide o kontrolu na mieste,
f)
výsledok vykonanej kontroly,
g)
meno, priezvisko toho, kto kontrolu vykonal, jeho podpis a odtlačok úradnej pečiatky.
(7)

Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené pri výkone kontroly podľa tohto zákona spracúvať bez ...

§ 10
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho ...
(1)

Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú ...

(2)

Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné ...

(3)

Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie10) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), ...

(4)

Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne ...

(5)

Vysielateľ s licenciou môže v čase podľa § 12 ods. 1 vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku ...

(6)

Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu ...

(7)

Vysielanie iných programov, než sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej reklamy ...

§ 11
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby prezidenta
(1)

Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po jednej hodine vysielacieho času pre každého kandidáta ...

(2)

Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné ...

(3)

Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1, 2 a 4 rovnomerne ...

(4)

Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho ...

(5)

Vysielateľ s licenciou môže v čase volebnej kampane vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 4 ...

(6)

Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu ...

(7)

Vysielanie iných programov ako programov podľa § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 2 a 5 a ...

(8)

Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, ustanovenie § 12 ods. 1 sa neuplatňuje a vysielanie politickej ...

§ 12
Spoločné ustanovenia k vysielaniu politickej reklamy podľa § 10 a 11
(1)

Vysielanie politickej reklamy je povolené len v čase začínajúcom sa 21 dní predo dňom konania volieb ...

(2)

Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany, kandidujúce koalície politických ...

(3)

Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou zabezpečia na začiatku a na konci vysielania ...

(4)

Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní ...

(5)

Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 a ustanovenia § 10 a 11 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu. ...

(7)

Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitného predpisu.14) ...

§ 13
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy
(1)

Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu na čas ustanovený v § 12 ods. 1 vyhradiť ...

(2)

Vysielanie iných programov ako programov uvedených v odseku 1, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb ...

§ 14
Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane
(1)

Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, ...

(2)

Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.

§ 15
Transparentnosť volebnej kampane
(1)

Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická ...

(2)

Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, z údajov ...

§ 16
Umiestňovanie volebných plagátov

Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným ...

§ 17
Volebné prieskumy

V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané ...

§ 18
Spoločné ustanovenia o nakladaní s prostriedkami na osobitných účtoch
(1)

Politická strana, kandidát na prezidenta a kandidát podľa § 6 (ďalej len „majiteľ osobitného účtu“) ...

(2)

Ak darca poukáže majiteľovi osobitného účtu peňažný dar vkladom v hotovosti na osobitný účet, majiteľ ...

(3)

Ak majiteľ osobitného účtu nechce prijať prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto ...

(4)

Majiteľ osobitného účtu je povinný vkladať finančné prostriedky na svoj osobitný účet výlučne prevodom ...

(5)

Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný ...

(6)

S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení ...

(7)

Ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti, je majiteľ osobitného účtu povinný ...

§ 19
Správne delikty
(1)

Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak

a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(2)

Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak

a)
nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 2, 3, 5 alebo 6,
b)
nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 9,
c)
nedoručí záverečnú správu podľa § 4 ods. 3,
d)
nesplní povinnosť podľa § 15,
e)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
f)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(3)

Štátna komisia uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur, ak

a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(4)

Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur, ak

a)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 5 alebo 7,
b)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 11,
c)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 13 alebo 14,
d)
nesplní povinnosť podľa § 15,
e)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
f)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(5)

Štátna komisia uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)
vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)
poruší zákaz podľa § 17.
(6)

Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 7, 12, 13 alebo 14,
b)
nesplní povinnosť podľa § 15,
c)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo 7 alebo
d)
nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(7)

Ministerstvo vnútra uloží

a)
politickej strane, ktorá prekročila prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 7, pokutu vo výške ...
b)
kandidátovi na prezidenta, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1, pokutu vo výške ...
c)
kandidátovi podľa § 6, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1, pokutu vo výške dvojnásobku ...
(8)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie ...

(9)

Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej ...

(10)

Pokuty podľa odsekov 1 až 9 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo ...

(11)

Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho ...

(12)

Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(13)

Proti rozhodnutiu štátnej komisie podľa odsekov 1, 3 a 5 nemožno podať odvolanie.

(14)

O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.

§ 20
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste vykonáva činnosť v prospech alebo v neprospech ...
b)
poruší zákaz podľa § 2 ods. 3,
c)
prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej ...
d)
ako volič prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý nevložil do volebnej schránky. ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) uloží okresný úrad pokutu od 300 eur do 30 000 eur a za priestupok ...

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 21

Ustanovenia tohto zákona o volebnej kampani sa nepoužijú na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ...

§ 22

Do limitu nákladov politickej strany na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov ...

§ 23
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Pravidlá volebnej kampane účinné od 1. januára 2019 sa prvýkrát uplatnia pre voľby vyhlásené po 31. ...

(2)

Konania o uložení pokút začaté v súvislosti s voľbami vykonanými do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa ...

§ 24
Prechodné ustanovenia
(1)

Práva a povinnosti subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň podľa pravidiel účinných pre voľby vykonané ...

(2)

Porušenia pravidiel vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby vykonané do 25. mája 2019 sa posudzujú ...

Čl. II

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., ...

1.

V § 3 ods. 1 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a občan iného členského štátu ...

2.

V § 5 ods. 5 a v § 23 ods. 4 sa slová „na svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „na svojom ...

3.

V § 6 ods. 5 písm. a) sa slovo „je“ nahrádza slovom „bola“.

4.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Oznámenie prípravného výboru (1) Prípravný výbor môže oznámiť ministerstvu, že začal zbierať podpisy ...

5. V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slová „§ 8 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 30 ods. 8“.

6. V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, písomne oznámi likvidátor ministerstvu ...

7. § 21 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 16 sa vypúšťajú.

8. V § 22 ods. 1 sa za slová „môžu byť“ vkladá slovo „len“.

9. V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.“.

10. V § 22 ods. 2 druhá veta znie:

„V osobitnej evidencii sa uvádzajú o tom, kto poskytol pôžičku alebo úver údaje v rozsahu meno, priezvisko ...

11.

V § 22 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 7 ...

12.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači ...

13.

V § 23 ods. 1 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak hodnota peňažného ...

14.

V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu obdarovaného“ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

„19a) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

15.

V § 23 ods. 2 písm. c) druhý bod znie:

„2. presné označenie a hodnotu hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou; ak ide o dar ...

16.

V § 23 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. označenie iného bezodplatného plnenia ako podľa odseku 3 písm. a), b) alebo c) a jeho ocenenie podľa ...

17.

V § 23 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia podľa odseku 3 písm. ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).

18.

V § 23 ods. 2 písm. g) sa text za bodkočiarkou vypúšťa a bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.

19.

V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu ...

20.

§ 23 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8 ktoré znejú:

„(6) Strana je povinná preukázať, že hodnota zaúčtovaná v účtovníctve o prijatí iného bezodplatného ...

21.

V § 24 ods. 1 písm. f) sa slová „ktorá nie je občanom“ nahrádzajú slovami „ktorá nemá trvalý pobyt na ...

22.

V § 24 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ak jej väčšinovým vlastníkom nie je občan alebo právnická ...

23.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie. ...

24.

V § 26 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 4 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o ...

25.

V § 26 ods. 4, § 27 ods. 4 a § 28 ods. 3 sa vypúšťajú slová „predbežnú správu alebo“.

26.

§ 30 a 31 vrátane nadpisov znejú:

„§ 30 Výročná správa (1) Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. ...

27.

Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 31a Oznámenie o poskytnutí príspevku strane (1) Ten, kto poskytne v kalendárnom roku strane dar alebo ...

28.

Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2015 (1) Strany predkladajú výročnú správu ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II piateho, siedmeho, dvadsiateho štvrtého ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 22, § 23 a § 24 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.o ...
 • 5)  § 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 85/2005 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 23 ods. 7 a 8 zákona č. 85/2005 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 8 až 13 zákona č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z..
 • 11)  § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 12)  § 3 ods. 1 až 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných ...
 • 13)  § 36 a 37 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 16, § 64 až 67 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore