Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70324
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 333/2004 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015


Platnosť od: 29.05.2004
Účinnosť od: 01.07.2011
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD19 DS3 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 333/2004 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 333/2004 s účinnosťou od 01.07.2011 na základe 204/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného ...

§ 2
(1)

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „právo voliť“) má každý občan Slovenskej ...

(2)

Prekážkou vo výkone práva voliť je

a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,1)
b)
výkon trestu odňatia slobody2) uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,2a)
c)
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.3)
§ 3

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej ...

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAMY VOLIČOV

Stály zoznam voličov

§ 4
(1)

Stály zoznam voličov (ďalej len „stály zoznam“) zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky ...

(2)

Obec priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom zozname. Obec vykonáva zmeny ...

a)
vlastných evidencií,
b)
oznámení štátnych orgánov a iných obcí,
c)
výsledkov námietkového konania.
(3)

Štátne orgány a obce, ktoré rozhodujú o osobnom stave občanov alebo vedú inú evidenciu o občanoch ako ...

(4)

Obec je povinná v úradných hodinách umožniť občanovi nahliadnuť do stáleho zoznamu, aby sa presvedčil, ...

§ 5
(1)

V stálom zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.

(2)

U voliča sa uvedie

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu trvalého pobytu.4)
(3)

Obec dopĺňa stály zoznam o osoby, ktoré majú právo voliť a prihlásili sa v obci na trvalý pobyt.

(4)

Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu osoby, ktoré

a)
stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
sa prihlásili na trvalý pobyt v inej obci na základe oznámenia tejto obce alebo
c)
zomreli, alebo boli vyhlásené za mŕtve.
(5)

Obec vykoná zmenu v stálom zozname u osoby, ktorá zmenila

a)
meno alebo priezvisko, alebo
b)
trvalý pobyt v obci.
(6)

V stálom zozname musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekážky vo výkone volebného práva.

§ 6

Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do ...

§ 7
Námietkové konanie
(1)

Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, a môže požadovať doplnenie ...

(2)

Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname, môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, ...

§ 8
Zoznam voličov
(1)

Zoznam voličov vyhotoví obec zo stáleho zoznamu.

(2)

Obec odovzdá zoznam voličov okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny pred ...

(3)

Členovia okrskovej volebnej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.8) ...

§ 9
Voličský preukaz
(1)

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Volič môže ...

(3)

Tlačivá voličských preukazov dodá obci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). ...

(4)

Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku.

§ 10
Osobitný zoznam voličov
(1)

Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie Mestská časť ...

(2)

Osobitný zoznam voličov obsahuje o voličovi tieto údaje:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c)
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3)

Do osobitného zoznamu voličov sa volič zapisuje na základe jeho písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená ...

a)
čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu ...

TRETIA ČASŤ

VOLEBNÝ KRAJ A VOLEBNÉ OKRSKY

§ 11
Volebný kraj

Územie Slovenskej republiky tvorí jeden volebný kraj.

§ 12
Volebné okrsky
(1)

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí starosta obce, primátor mesta, v hlavnom ...

(2)

Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov.

(3)

Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. ...

(4)

Voličom v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, ...

(5)

Pre voličov podľa § 10 ods. 1 utvorí volebný okrsok a určí volebnú miestnosť starosta Mestskej časti ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOLEBNÉ ORGÁNY

Všeobecné ustanovenia

§ 13
(1)

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa zriaďuje Ústredná volebná komisia, obvodné volebné ...

(2)

Členom volebnej komisie môže byť len volič. Občan môže byť členom len jednej volebnej komisie. Kandidát ...

(3)

Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán alebo politických hnutí (ďalej ...

(4)

Nezaregistrovanie kandidátnej listiny alebo jej späťvzatie politickou stranou alebo koalíciou má za ...

(5)

Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(6)

Člen volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, ...

(7)

Volebná komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť ...

(8)

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom zo všetkých členov. ...

(9)

Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov volieb utvára ...

§ 14
Zapisovatelia volebných komisií
(1)

Zapisovateľ volebnej komisie plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie. Zároveň zabezpečuje organizačné ...

(2)

Zapisovateľa

a)
Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu,
c)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta.
(3)

Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenúva vláda Slovenskej republiky najneskôr 105 dní predo ...

(4)

Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedenými v § 13 ods. 6.

§ 15
Ústredná volebná komisia
(1)

Do Ústrednej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu, ...

(2)

Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutočňuje najneskôr 85 dní predo dňom volieb; zasadanie ...

(3)

Ústredná volebná komisia

a)
preskúmava a registruje kandidátne listiny,
b)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
prerokúva informácie ministerstva o organizačnej a technickej príprave volieb,
d)
prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu automatizovaného spracovania ...
e)
prerokúva informácie o zabezpečení rovnosti pridelenia vysielacích časov v televíznom a rozhlasovom ...
f)
zisťuje a zverejňuje výsledky volieb,
g)
vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
h)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,
i)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu.
(4)

Ministerstvo utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar. ...

§ 16
Obvodná volebná komisia
(1)

Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola ...

(2)

Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ...

(3)

Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutočňuje najneskôr 40 dní predo dňom volieb; zasadanie ...

(4)

Obvodná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,
e)
vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a predkladá ju Ústrednej volebnej komisii,
f)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu.
§ 17
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina ...

(2)

Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ...

(3)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutočňuje najneskôr 40 dní predo dňom volieb; zasadanie ...

(4)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania a udržiava poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
dopĺňa zoznam voličov a odoberá voličské preukazy,
c)
sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú bezodkladne predkladá príslušnej ...
d)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
(5)

Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nevzťahuje na činnosť okrskovej volebnej komisie utvorenej pre volebný ...

PIATA ČASŤ

PODÁVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN

§ 18
Kandidátna listina
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného zákona10) tak, ...

(2)

Politické strany môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Politická ...

(3)

Kandidátna listina obsahuje

a)
neskrátený názov politickej strany alebo názov koalície,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, zamestnanie, ...
c)
podpis štatutárneho orgánu politickej strany a odtlačok jej pečiatky; na kandidátnej listine koalície ...
(4)

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené

a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so ...
b)
potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 16 596 eur (ďalej len „kaucia“),
c)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením ich mena, ...
(5)

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov.

(6)

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť svoj grafický znak.

(7)

Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu najneskôr 90 dní predo dňom volieb. Kaucia sa uhrádza ...

(8)

Splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho ...

(9)

Zapisovateľ zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odseku 3 a či sú k ...

(10)

Zapisovateľ predkladá kandidátne listiny Ústrednej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na ...

§ 19
Preskúmavanie kandidátnych listín
(1)

Ústredná volebná komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom volieb ...

(2)

Ústredná volebná komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,

a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b)
pri ktorom nie je pripojené vyhlásenie podľa § 18 ods. 4 písm. a),
c)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej ...
d)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad najvyššie ustanovený počet podľa § 18 ods. 5.
§ 20
Registrácia kandidátnych listín
(1)

Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 70 dní predo dňom volieb kandidátne listiny, ktoré sú ...

(2)

Ústredná volebná komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie ...

(3)

Zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie do 24 hodín od rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie doručí ...

(4)

Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie o registrácii kandidátnej listiny, o registrácii kandidátnej ...

(5)

Ústredná volebná komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín doručuje zoznam kandidátov ministerstvu, ...

§ 21
Číslovanie kandidátnych listín

Ústredná volebná komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým ...

§ 22
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)

Politická strana alebo koalícia môže do 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca ...

(2)

Kandidát sa môže do 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne vzdať. Do tohto času môže ...

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry ...

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom ...

§ 23
Hlasovacie lístky
(1)

Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. ...

(2)

Ministerstvo zabezpečí na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov. ...

(3)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej ...

(4)

Ministerstvo doručuje hlasovacie lístky starostom obcí prostredníctvom obvodných úradov najneskôr 40 ...

(5)

Volič, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti ...

(6)

Ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti,10) alebo k späťvzatiu kandidátnej ...

§ 24
Vysielanie politickej reklamy a umiestňovanie volebných plagátov
(1)

Slovenský rozhlas13) a Slovenská televízia14) vyhradia najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu ...

(2)

Slovenský rozhlas a Slovenská televízia vyhradia okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho ...

(3)

Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie15) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), ...

(4)

Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne ...

(5)

Vysielateľ s licenciou môže v období podľa odseku 8 vysielať okrem relácií podľa odseku 10 diskusné ...

(6)

Spory týkajúce sa rovnosti rozdelenia a určenia času na vysielanie politickej reklamy alebo na účasť ...

(7)

Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s ...

(8)

Vysielanie politickej reklamy sa začína 21 dní predo dňom volieb.

(9)

Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený ...

(10)

Za politickú reklamu sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú ...

(11)

Vysielanie iných relácií okrem spravodajských a publicistických relácií podľa odsekov 2, 5 a 10 a vysielanie ...

(12)

Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných predpisov.19) ...

(13)

Obec vyhradí miesta, na ktorých možno 21 dní pred voľbami umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií; ...

(14)

V deň volieb je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

ŠIESTA ČASŤ

VOĽBY

§ 25
Vyhlásenie volieb a čas ich konania
(1)

Voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.

(2)

Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky ...

(3)

Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta ...

§ 26
Informovanie voličov
(1)

Obec najneskôr 50 dní predo dňom volieb určí čas a miesto konania volieb v obci, a ak sa na území obce ...

(2)

Obec podľa osobitného predpisu19a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

§ 27
Spôsob voľby
(1)

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

a)
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
b)
v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na základe voličského preukazu okrem volebného okrsku utvoreného ...
(2)

Mimo územia Slovenskej republiky môže volič voliť prostredníctvom pošty.

(3)

Prostredníctvom pošty môže voliť

a)
volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný ...
b)
volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia ...

Voľby na území Slovenskej republiky

§ 28
Prípravy vo volebnej miestnosti

Pred začiatkom volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje ...

§ 29
Priestory na úpravu hlasovacích lístkov
(1)

Volebné miestnosti sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý volič s hlasovacími ...

(2)

V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný, ak tento zákon ...

§ 30
Hlasovanie
(1)

Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia ...

(2)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu ...

(3)

Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia ...

(4)

Voliča, ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu ...

(5)

Po tom, čo volič dostal hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích ...

(6)

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať ...

(7)

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred ...

(8)

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol ...

(9)

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju na ...

§ 31
Poriadok vo volebnej miestnosti
(1)

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti ...

(2)

Pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie alebo jej podpredsedu na zachovanie poriadku vo volebnej ...

(3)

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné, okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, ...

(4)

Vo volebnej miestnosti je neprípustné presviedčanie v prospech kandidujúcich politických strán, koalícií ...

§ 32
Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, môže okrsková ...

§ 33
Skončenie hlasovania

Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti ...

§ 34
Voľba poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
(1)

Voličom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí boli zapísaní do osobitného ...

a)
obálku podľa § 28,
b)
hlasovacie lístky,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(2)

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla Miestneho ...

(3)

Na hlasovanie sa ustanovenie § 30 ods. 5 vzťahuje primerane.

(4)

Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju ...

(5)

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr ...

(6)

Doručené návratné obálky a osobitný zoznam voličov podľa § 10 odovzdá Mestská časť Bratislava-Petržalka ...

(7)

Okrsková volebná komisia utvorená pre volebný okrsok podľa § 12 ods. 5 za prítomnosti zástupcu Mestskej ...

(8)

Okrsková volebná komisia utvorená pre volebný okrsok podľa § 12 ods. 5 začne zisťovať výsledky hlasovania ...

(9)

Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku sa vzťahujú ustanovenia § 36 až 40.

(10)

Pri voľbe poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa ustanovenia § ...

§ 35
Voľba poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú ...
(1)

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ...

(2)

Obec zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom volieb na ním určenú adresu pobytu v cudzine

a)
obálku podľa § 28,
b)
hlasovacie lístky,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(3)

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného ...

(4)

Na hlasovanie sa ustanovenie § 30 ods. 5 vzťahuje primerane.

(5)

Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju ...

(6)

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr ...

(7)

Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 6 odovzdá obec príslušnej okrskovej volebnej komisii ...

(8)

Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačí voľbu ...

Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania

§ 36
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)

Po skončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie ...

(2)

Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, sčíta obálky a porovná ...

(3)

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí a sčíta hlasovacie lístky, ...

(4)

Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej ...

§ 37
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)

Hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované, sú platné. Na ...

(2)

Hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, a hlasovacie lístky politických strán alebo ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o platnosti obálky, hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu, rozhoduje s ...

§ 38
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
(1)

Okrsková volebná komisia vyhotovuje dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. ...

(2)

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obsahuje

a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30,
e)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
g)
počet voličov politickej strany alebo koalície, ktorí využili právo prednostného hlasu,
h)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo ...
§ 39
Skončenie činnosti v okrskovej volebnej komisii
(1)

Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom ...

(2)

Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a oba rovnopisy zoznamu voličov ...

§ 40
Overovanie zápisníc obvodnou volebnou komisiou

Obvodná volebná komisia zhromažďuje zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania ...

§ 41
Zápisnica obvodnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania
(1)

Obvodná volebná komisia vyhotovuje dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania. Zápisnicu podpisuje ...

(2)

Zápisnica obvodnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania obsahuje

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30,
e)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
g)
počet voličov politickej strany alebo koalície, ktorí využili právo prednostného hlasu,
h)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo ...
(3)

Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda obvodnej volebnej ...

§ 42
Podmienky prideľovania mandátov
(1)

Ústredná volebná komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných pre každú politickú ...

(2)

Ústredná volebná komisia ďalej zistí,

a)
ktoré politické strany získali menej ako päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov,
b)
ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán získali menej ako sedem percent z celkového ...
c)
ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán získali menej ako desať percent z celkového ...
(3)

Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov na politické strany a koalície podľa ...

(4)

Ak Ústredná volebná komisia zistí, že požiadavky podľa odseku 2 nesplnila žiadna politická strana a ...

a)
ak ide o politické strany, hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent,
b)
ak ide o koalície podľa odseku 2 písm. b), hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent,
c)
ak ide o koalície podľa odseku 2 písm. c), hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent tak, ...
§ 43
Prideľovanie mandátov
(1)

Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície sa vydelí číslom 151 ...

(2)

Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným ...

(3)

Ak sa takým spôsobom pridelil o jeden mandát viac, než sa mal prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát ...

(4)

Ak neboli tým spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala ...

(5)

V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, ...

(6)

Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.

§ 44
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a zverejnenie výsledkov volieb
(1)

Po rozdelení mandátov Ústredná volebná komisia vyhotovuje o výsledkoch volieb zápisnicu, ktorú podpisuje ...

(2)

Zápisnica o výsledku volieb obsahuje

a)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
b)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
c)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30,
d)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli z jednotlivých kandidátnych listín zvolení za poslancov, spolu ...
(3)

Ústredná volebná komisia zverejňuje celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledkoch volieb; ...

§ 45
Osvedčenie o zvolení

Ústredná volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.

§ 46
Nové voľby

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb, predseda ...

§ 47
Nastupovanie náhradníkov
(1)

Ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo ...

(2)

Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostane mandát neobsadený do konca volebného ...

(3)

Ak bola politická strana zrušená,20) náhradník nenastupuje a mandát zostáva neobsadený až do konca volebného ...

(4)

Ak bola činnosť politickej strany pozastavená,21) v čase pozastavenia náhradník nenastupuje.

(5)

Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný do funkcie člena vlády Slovenskej ...

(6)

Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom ...

SIEDMA ČASŤ

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB

§ 48
Prostriedky na činnosť volebných komisií
(1)

Prostriedky potrebné na činnosť volebných komisií zabezpečujú

a)
pre okrskové volebné komisie obce, v ktorých obvode sú zriadené,
b)
pre obvodné volebné komisie obvodné úrady.
(2)

Osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a na ich vykonanie zabezpečujú obce a obvodné úrady. ...

§ 49
Spolupráca orgánov verejnej moci

Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.

§ 50
Nároky členov volebných komisií
(1)

Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená ...

a)
na ministerstve vnútra, ak ide o členov Ústrednej volebnej komisie,
b)
na príslušnom obvodnom úrade, ak ide o členov obvodnej volebnej komisie,
c)
v príslušnej obci, ak ide o členov okrskovej volebnej komisie.
(3)

Náhradu podľa odseku 1 vyplatí príslušný orgán do 30 dní od uplatnenia nároku.

(4)

Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie majú v deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento ...

(5)

Výkon funkcie člena volebnej komisie a výkon funkcie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie nie je ...

§ 51
Nároky kandidátov
(1)

Okolnosť, že niekto je kandidátom, mu nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch, ...

(2)

Kandidát má právo, aby mu ten, u koho je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo ...

§ 52
Úhrada výdavkov spojených s voľbami
(1)

Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu sa neuhrádzajú výdavky ...

(2)

Výdavky na činnosť okrskovej volebnej komisie sa poskytujú obci z rozpočtu ministerstva.25)

(3)

Každá politická strana alebo koalícia znáša náklady na vysielanie politickej reklamy podľa § 24.

(4)

Po overení volieb poslancov Národnou radou Slovenskej republiky oznámi predseda Národnej rady Slovenskej ...

§ 53
Lehoty

Na plynutie lehôt podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní.26) ...

§ 54
Opatrenia proti nečinnosti

Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 12 ods. 1 a 5, § 14 ods. 2 písm. c), § 17 ods. 2 a 3, ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 55
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo

a)
zabezpečuje tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov, príručiek a obálky,
b)
zabezpečuje vybavenie volebných miestností,
c)
usmerňuje obce a orgány miestnej štátnej správy pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov.
(2)

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom vydáva metodiku spracovania výsledkov ...

§ 56

Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy a obcami na prípravu vykonania tohto zákona ...

§ 56a

Politickej strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách v roku 2010 získala viac ako tri percentá z celkového ...

§ 57
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení ...

§ 58

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.§ 14 zákona ...
 • 2)  Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2a)  Trestný zákon.
 • 3)  § 10 a 855 Občianskeho zákonníka.
 • 4)  § 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
 • 7)  § 250z Občianskeho súdneho poriadku.
 • 8)  § 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 8a)  § 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
 • 9)  § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších ...
 • 12)  § 250za Občianskeho súdneho poriadku.
 • 13)  Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
 • 14)  Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
 • 15)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...
 • 16)  § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 17)  § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 18)  § 36 ods. 1 až 3 a § 37 ods. 1 a 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 19)  § 16, § 64 až 67 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 206/2002 Z. z.
 • 19a)  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 13 zákona č. 424/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 14 zákona č. 424/1991 Zb. v znení zákona č. 404/2002 Z. z.
 • 22)  Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 23)  Čl. 78 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 24)  § 83 Zákonníka práce.§ 59 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 26)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore