Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda 564/1992 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015

Platnosť od: 11.12.1992
Účinnosť od: 01.07.2011
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD56DS1EUPP8ČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda 564/1992 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 564/1992 s účinnosťou od 01.07.2011 na základe 204/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej rady Slovenskej republiky

o spôsobe vykonania referenda

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Tento zákon ustanovuje spôsob vykonania referenda podľa článkov 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky. ...

(2)

Návrh na vyhlásenie referenda predloží predseda Národnej rady Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej ...

(3)

Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone petičného práva podľa tohto ...

(4)

Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo ...

§ 1b
(1)

Nie je prípustné vyzývať na podporu petície za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia") a žiadať o ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj na výzvu, aby občania petíciu nepodporili.

§ 2
(1)

Referendum sa vyhlasuje oznámením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2)

V oznámení o vyhlásení referenda sa uvedie:

a)
na návrh koho sa referendum vyhlasuje a deň prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo ...
b)
aká otázka alebo aké otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie,
c)
lehota na vytvorenie okrskov na konanie referenda,
d)
lehota na vytvorenie orgánov pre referendum a na ich prvé zasadanie,
e)
deň konania referenda,
f)
deň vyhlásenia referenda.
(3)

V prípade, že predmet referenda je obsiahlejší a otázka predložená na referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, ...

§ 4
(1)

Referendum sa koná na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.

(2)

Referendum sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta ...

§ 5

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý má podľa zákona o voľbách do Národnej ...

§ 6

Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné ustanovenie volebného zákona.5) ...

DRUHÁ ČASŤ

OKRSKY NA KONANIE REFERENDA

§ 7
(1)

Na hlasovanie (§ 18) a na sčítanie hlasov (§ 21) sa vytvárajú v obciach, v hlavnom meste Slovenskej ...

(2)

Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta v lehote určenej v oznámení o ...

(3)

Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia volebného zákona o volebných okrskoch6) s tým, že ...

TRETIA ČASŤ

ZOZNAMY NA HLASOVANIE V REFERENDE A HLASOVACIE PREUKAZY

§ 9
(1)

Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v referende v jednotlivých okrskoch (ďalej len „zoznam") vyhotoví ...

(2)

Obec odovzdá zoznam okrskovej komisii pre referendum (ďalej len „okrsková komisia") najneskôr dve hodiny ...

(3)

Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.8)

(4)

Občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň ...

§ 10
(1)

Oprávnenému občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 podáva oprávnený občan osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby v ...

(3)

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek inom okrsku.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY PRE REFERENDUM

§ 11
Všeobecné ustanovenia
(1)

Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre referendum (ďalej len ...

a)
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky (ďalej len „ústredná komisia“),
b)
obvodné komisie pre referendum (ďalej len „obvodná komisia“),
c)
okrskové komisie pre referendum pre každý okrsok (§ 7).
(2)

Členom komisie môže byť len oprávnený občan.

(3)

Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem ...

(4)

Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie ...

(5)

Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, ...

(6)

Ústredná komisia a obvodná komisia si na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania ...

§ 12
Ústredná komisia
(1)

Do ústrednej komisie deleguje každá politická strana, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej ...

(2)

Na prvom zasadaní určí žreb z členov ústrednej komisie jej predsedu a prvého podpredsedu. Žrebovanie ...

(3)

Ďalšími podpredsedami ústrednej komisie sú minister vnútra Slovenskej republiky a predseda Štatistického ...

(4)

Podpredsedovia podľa odseku 3 vyčlenia zo zamestnancov úradov, ktoré riadia, potrebný počet pracovníkov ...

(5)

Prvé zasadanie ústrednej komisie zvolá minister vnútra Slovenskej republiky v lehote ustanovenej v oznámení ...

(6)

Ústredná komisia

a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní referenda,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných komisií,
c)
zisťuje výsledky hlasovania v referende,
d)
odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky,
e)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.
§ 13
Obvodné komisie
(1)

Do obvodnej komisie deleguje politická strana a petičný výbor uvedené v § 12 ods. 1 v lehote uvedenej ...

(2)

Na prvom zasadaní určí žreb z členov obvodnej komisie jej predsedu a prvého podpredsedu. Žrebovanie ...

(3)

Ďalším podpredsedom obvodnej volebnej komisie je prednosta obvodného úradu.

(4)

Obvodné komisie musia mať najmenej 5 členov. Ak nie je obvodná komisia takto vytvorená spôsobom uvedeným ...

(5)

Podpredseda obvodnej komisie podľa odseku 3 vyčlení zo zamestnancov úradu, ktorý riadi, potrebný počet ...

(6)

Prvé zasadanie obvodnej komisie zvolá prednosta obvodného úradu v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení ...

(7)

Obvodná komisia

a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní referenda,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c)
dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia ...
d)
zisťuje výsledky hlasovania,
e)
vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania ústrednej komisii,
f)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží ústredná komisia. ...
(8)

Územný obvod obvodnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.

§ 14
Okrskové komisie
(1)

Do okrskovej komisie deleguje politická strana a petičný výbor uvedené v § 12 ods. 1 v lehote určenej ...

(2)

Na prvom zasadaní určí žreb z členov okrskovej komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi ...

(3)

Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak okrsková komisia nie je takto vytvorená spôsobom uvedeným ...

(4)

Prvé zasadanie okrskovej komisie zvolá starosta v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ ...

(5)

Pracovníkov pre potrebné organizačné a administratívne práce zabezpečí starosta.

(6)

Okrsková komisia

a)
zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá ...
b)
vykonáva sčítanie hlasov (§ 21),
c)
vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania príslušnej obvodnej komisii,
d)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží príslušná obvodná ...

PIATA ČASŤ

KONANIE REFERENDA

Prvý oddiel

Príprava hlasovania

§ 15
Hlasovacie lístky
(1)

Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:

a)
deň konania referenda,
b)
otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vytlačia ...
c)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(2)

Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky ústrednej komisie a odtlačkom úradnej pečiatky ...

(3)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom ...

(4)

Obec zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania referenda všetkým okrskovým komisiám. ...

(5)

Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania referenda.

§ 16
Informovanie oprávnených občanov
(1)

Obec najneskôr 25 dní pred konaním referenda zašle každému oprávnenému občanovi zapísanému v zozname ...

(2)

Obec podľa osobitného predpisu8a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

Druhý oddiel

§ 17
Obmedzenia súvisiace s konaním referenda
(1)

Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v referende, možno ...

(2)

Komisie a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a ...

(3)

V deň konania referenda je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky prieskumov hlasovania. ...

(4)

Počas konania referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídlia ...

Tretí oddiel

Hlasovanie

§ 18
(1)

Oprávnený občan hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.

(2)

Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá ...

(3)

Ak sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku 2 pre každú z týchto otázok ...

§ 19
(1)

Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom (§ 15).

(2)

Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je vyplnený iným spôsobom, ...

(3)

O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia. ...

§ 20

O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, ...

ŠIESTA ČASŤ

ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV REFERENDA

§ 21
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou
(1)

Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči okrsková komisia prípady neplatného hlasovania (§ 19 ods. ...

a)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b)
počet neplatných hlasovacích lístkov (§ 19 ods. 2), ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c)
počet platných hlasovacích lístkov,
d)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(2)

Inak pre postup pri sčítaní hlasov okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia volebného zákona ...

§ 22
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
(1)

Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, ...

(2)

V zápisnici okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:

a)
čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c)
počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(3)

K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali, a uzneseniach, ...

(4)

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda okrskovej komisie ...

(5)

Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ...

§ 23
Zápisnica obvodnej komisie
(1)

Obvodná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú podpíšu predseda, ...

(2)

Obvodná komisia zisťuje výsledky hlasovania na základe zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania odovzdaných ...

(3)

V zápisnici obvodnej komisie musí byť uvedené:

a)
počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré zaslali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,
b)
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,
c)
celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích ...
f)
celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(4)

K zápisnici obvodná komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali, a uzneseniach, ...

(5)

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania odovzdá predseda obvodnej komisie jeden ...

§ 24
Zápisnica ústrednej komisie
(1)

Ústredná komisia preskúma zápisnice obvodných komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v ...

(2)

Ústredná komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v referende, ktorú podpíšu ...

(3)

V zápisnici ústredná komisia uvedie:

a)
celkový počet okresov a okrskov a počet okrskových a obvodných komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o ...
b)
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende,
c)
celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích ...
f)
celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(4)

V zápisnici ústredná komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali, a uznesení, ...

(5)

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v referende odovzdá predseda ústrednej ...

(6)

Bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice (odsek 5) zverejní ústredná komisia prostredníctvom Tlačovej ...

§ 25
Vyhlásenie výsledku referenda

Vyhlásenie návrhu prijatého v referende12) obsahuje:

a)

deň konania referenda,

b)

celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende,

c)

celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“, a celkový počet oprávnených ...

e)

konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.

SIEDMA ČASŤ

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE REFERENDA

§ 26
Obstaranie pomocných prostriedkov
(1)

Pomocné prostriedky, najmä miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania zabezpečia pre ...

(2)

Pre obvodné komisie zabezpečia pomocné prostriedky obvodné úrady.

§ 27
Spolupráca orgánov verejnej moci

Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.

§ 28
Nároky členov komisií

O nárokoch členov komisií platia obdobne ustanovenia volebného zákona o nárokoch členov volebných komisií.13) ...

§ 29
Úhrada výdavkov spojených s referendom

Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. ...

§ 29a
Opatrenie proti nečinnosti

Ak obec alebo starosta sú nečinní v plnení úloh podľa tohto zákona, bezodkladne zabezpečí ich splnenie ...

§ 30
Záverečné ustanovenie
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a)
vyhotoví vzory tlačív na hlasovanie a zabezpečí ich vytlačenie,
b)
usmerňuje
1.
vytváranie okrskov na hlasovanie,
2.
zostavovanie a vedenie zoznamov,
3.
vystavovanie hlasovacích preukazov,
4.
zabezpečovanie a vybavovanie miestností na hlasovanie,
5.
úschovu hlasovacích lístkov a iných dokladov o hlasovaní.
(2)

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

§ 31

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

I. Gašparovič v. r.V. Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 • 2)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 • 2b)  § 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 • 2c)  § 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 • 3)  § 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
 • 4)  Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
 • 6)  § 12 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 4 až 7 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 192/2007 Z. z.
 • 8)  § 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 8a)  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.
 • 10)  § 28 až 33 zákona č. 333/2004 Z. z.
 • 11)  § 36 zákona č. 333/2004 Z. z.
 • 12)  Čl. 98 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 13)  § 50 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2005 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore