Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1989

1 1/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení osobitného príspevku baníkom
2 2/1989 Nariadenie vlády Československej socialstickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
3 4/1989 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske
4 5/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovere o Systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov
5 6/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach
6 8/1989 Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
7 9/1989 Vyhláška Slovenského geologického úradu o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
8 10/1989 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na ochranu verejného poriadku
9 11/1989 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu a vo volebných obvodoch č. 15, 24, 53, 62, 66, 68, 92 a 118 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
10 14/1989 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
11 15/1989 Vyhláška Ministestva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
12 16/1989 Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poplatkoch, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb
13 18/1989 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
14 19/1989 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves
15 20/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí (č. 155)
16 21/1989 Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
17 27/1989 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Sloveneskej socialistickej republiky v oblasti cien (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
18 28/1989 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
19 29/1989 Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
20 30/1989 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na ochranu verejného poriadku
21 31/1989 Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia
22 32/1989 Zákon o poslancoch Federálneho zhromaždenia
23 33/1989 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič
24 38/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkových odvodoch za neúmerný rast miezd a odmien za prácu
25 39/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia železničnej dopravy na trati Břeclav-Brno
26 40/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939
27 41/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb
28 42/1989 Vyhláška ministra zahraničních vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach
29 43/1989 Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
30 44/1989 Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
31 45/1989 Zákon Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady
32 46/1989 Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
33 47/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze vývozu niektorých plastických trhavín
34 48/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
35 49/1989 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 133 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
36 50/1989 Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov
37 52/1989 Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
38 61/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín
39 62/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o psychotropných látkach
40 63/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti
41 64/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
42 65/1989 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
43 66/1989 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
44 67/1989 Zákon o národohospodárskom plánovaní
45 68/1989 Zákon o organizácii Československé štátne dráhy
46 69/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
47 70/1989 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
48 71/1989 Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
49 74/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve
50 75/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla
51 78/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)
52 79/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs
53 80/1989 Hospodársky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
54 81/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnom prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácii záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie
55 82/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o kolektívnych zmluvách
56 84/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru
57 85/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike
58 88/1989 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač
59 89/1989 Pravidlá hospodárskeho mechanizmu pre štátne podniky miestnej výroby a služieb s malým počtom pracovníkov, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. júna 1989 č. 175
60 90/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb.
61 91/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
62 92/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci
63 93/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
64 94/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
65 95/1989 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický rozvoj, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách
66 96/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
67 97/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou
68 98/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmu
69 99/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
70 100/1989 Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o bezpečnostnej ochrane jadrových zariadenií a jadrových materiálov
71 101/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
72 104/1989 Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
73 106/1989 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a č. 160
74 108/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
75 109/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy
76 110/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci
77 113/1989 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
78 115/1989 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
79 116/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku
80 118/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 179/1988 Zb.
81 120/1989 Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu
82 124/1989 Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
83 125/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
84 126/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch
85 127/1989 Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon
86 128/1989 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií
87 129/1989 Zákon o rozpočtovej sústave Československej socialistickej republiky a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá)
88 130/1989 Zákon o Štátnej banke československej
89 131/1989 Zákon o Zbierke zákonov
90 132/1989 Zákon o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
91 133/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
92 134/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat
93 135/1989 Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. ústava Československej socialistickej republiky
94 136/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o informačnej sústave organizácií
95 137/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní
96 138/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Karla Čapka
97 139/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Jana Kupeckého
98 140/1989 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín
99 141/1989 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov
100 142/1989 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov
101 143/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o zmluve o príprave prepráv železničných vozňových zásielok
102 144/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmene a doplnení vyhlášky č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
103 145/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov
104 146/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách
105 147/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác
106 148/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky
107 149/1989 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
108 150/1989 Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 8. decembra 1989
109 152/1989 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
110 153/1989 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
111 154/1989 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedeckotechnického rozvoja
112 155/1989 Vyhláška Štátnej banky československej o obehu zákonných peňazí a poskytovaní náhrady za poškodené peniaze
113 156/1989 Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu
114 157/1989 Zákon o dôchodkovej dani a o zmenách zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike (zákon o dôchodkovej dani)
115 158/1989 Zákon o bankách a sporiteľniach
116 159/1989 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, zákon o prečinoch a Trestný poriadok
117 160/1989 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom
118 161/1989 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
119 162/1989 Devízový zákon
120 165/1989 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
121 167/1989 Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej ústavy ČSSR, ČSR a SSR
122 169/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej, ktorou sa vykonáva devízový zákon
123 170/1989 Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát
124 174/1989 Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá)
125 175/1989 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
126 176/1989 Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov
127 177/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšuje sadzba odvodu zo zisku a sadzba dôchodkovej dane
128 178/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydávajú vysvetlivky k colnému sadzobníku obchodného tovaru
129 179/1989 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
130 180/1989 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie
131 181/1989 Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o zmene vyhlášky č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv
132 182/1989 Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
133 183/1989 Ústavný zákon o voľbe nových poslancov zákonodarných zborov
134 184/1989 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 31/1989 Zb., o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia
135 185/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky
136 188/1989 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov
137 189/1989 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov
138 190/1989 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
139 191/1989 Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu, ktorou sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov jadrových zariadení
140 192/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu
141 193/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani
142 194/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zrušení niektorých finančnoprávnych predpisov
143 195/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania
144 196/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pružnom pracovnom čase
145 199/1989 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov
146 200/1989 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu
147 201/1989 Vyhláška Štátnej banky československej o úverových vzťahoch socialistických organizácií
148 202/1989 Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré predpisy z odboru sociálno-ekonomických informácií
149 205/1989 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami
150 207/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu
151 208/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií
152 209/1989 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
153 210/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
154 211/1989 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností
155 212/1989 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a Vykonávacieho predpisu k nej
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore